17
Mar
11

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA. (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI & etc.) TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH (chcąc uniknąć wszelkich negatywnych manipulacji)!


PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA.
Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
TO ROZKAZ!

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
(PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA:
——-
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG/240px-Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG
Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/5_Warszawa_083.jpg/240px-5_Warszawa_083.jpg

2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Kancelaria_Prezesa_RM.JPG/210px-Kancelaria_Prezesa_RM.JPG

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
(Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.

UWAGA!
Nadzór bezpośredni nad wykonalnością niniejszego ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011
POWIERZAM:
1. Dowódcy Wojsk Specjalnych i wszystkim Służbom Specjalnym POLSKI.
2. Policji POLSKI.

Wszelkie materiały i uzasadnienia są we wszystkich moich matriałach.
Po finalizacji ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 przejmę osobiście – co jest zrozumiałe i zgodne z wszelkim Prawem – wszystkie gmachy, budynki, pomieszczenia według lokalizacji sprecyzowanych wyżej.
Mam nadzieję, że tym razem dla dobra Całej Polski, dla dobra całej Europy i dla dobra całego Świata to ZARZĄDZENIE w połączeniu z wszystkimi moimi wcześniejszymi ZARZĄDZENIAMI doczeka się faktycznej REALIZACJI!

ŻADNE POROZUMIENIE NIE JEST MOŻLIWE BEZ SPEŁNIENIA MOICH WSZYSTKICH WARUNKÓW!

Zdrada stanu w polskim Kodeksie karnym.

Problematykę zdrady stanu regulują art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

Art. 127.
§ 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 128.
§ 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

Poland, Warsaw, March 11, 2011 / Friday, Time completed 10:11 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję vice Ministra / dymisję przyjąłem).
3. Ministra Obrony Narodowej.

Dla PRZYPOMNIENIA!
W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiście a ich obowiązki powierzyłem vice Ministrom aż do odwołania.
Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 10:23 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-

UZASADNIENIE.

Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
(Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
1. donald tusk.
2. bronisław komorowski.
3. radosław sikorski.
4. grzegorz schetyna. & etc.)
(DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!


Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 12:03 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
Po uzyskaniu bardzo skrajnych informacji co do całego [ZESPOŁU WIDMA] (patrz szczegóły) (dzięki zastosowaniu STANU WYJĄTKOWEGO), ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec wszystkich kont bankowych należących do rozwiązanego tylko Sejmu i tylko Kancelarii Sejmu jak również takie działanie zastosować wobec każdego posła, w celu odzyskania bezprawnie pobranego wynagrodznia od czasu rozwiązania Sejmu Polskiego osobiście przeze mnie dla bezpieczeństwa Całej Polski, Całej Europy i Całego Jednoczącego się Świata.
Rolę Parlamentu Polskiego Pełni tylko POLSKI SENAT!
NALEŻY ROZUMIEĆ: PARLAMENT POLSKI JEST TYLKO JEDNOIZBOWY ZE WZGLĘDU NA ZAWIROWANIA KRYZYSOWE EKONOMICZNE I POLITYCZNE (pseudo-polityków), ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I NAGMINNE ZDRADY STANU POLSKIEGO (Proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie korupcyjne i zgniłe powiązania w celu wyeliminowania uzależnień i stosowania wzajemnego szantażu!)
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 05:38 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy

186 Responses to “ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011. PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA. (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI & etc.) TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH (chcąc uniknąć wszelkich negatywnych manipulacji)!”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 17, 2011 o 12:46 PM

  Thu, March 17, 2011 11:15:25 AM

  Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011….
  From:

  Wieslaw Cendrowski …View ContactTo:sekretariat.gp@nbp.pl
  Cc:borusewicz@nw.senat.gov.pl

  PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA.
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
  TO ROZKAZ!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
  i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
  KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
  NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA:
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.

  UWAGA!
  Nadzór bezpośredni nad wykonalnością niniejszego ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011
  POWIERZAM:
  1. Dowódcy Wojsk Specjalnych i wszystkim Służbom Specjalnym POLSKI.
  2. Policji POLSKI.

  Wszelkie materiały i uzasadnienia są we wszystkich moich matriałach.
  Po finalizacji ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 przejmę osobiście – co jest zrozumiałe i zgodne z wszelkim Prawem – wszystkie gmachy, budynki, pomieszczenia według lokalizacji sprecyzowanych wyżej.
  Mam nadzieję, że tym razem dla dobra Całej Polski, dla dobra całej Europy i dla dobra całego Świata to ZARZĄDZENIE w połączeniu z wszystkimi moimi wcześniejszymi ZARZĄDZENIAMI doczeka się faktycznej REALIZACJI!

  ŻADNE POROZUMIENIE NIE JEST MOŻLIWE BEZ SPEŁNIENIA MOICH WSZYSTKICH WARUNKÓW!

  Zdrada stanu w polskim Kodeksie karnym.

  Problematykę zdrady stanu regulują art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

  Art. 127.
  § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

  Art. 128.
  § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

  Poland, Warsaw, March 11, 2011 / Friday, Time completed 10:11 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

  W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
  1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
  2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
  3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
  4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
  Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
  bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
  W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
  Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
  1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję vice Ministra / dymisję przyjąłem).
  3. Ministra Obrony Narodowej.

  Dla PRZYPOMNIENIA!
  W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
  zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiście a ich obowiązki powierzyłem vice Ministrom aż do odwołania.
  Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
  Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
  Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

  Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
  Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
  Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

  Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 10:23 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-

  UZASADNIENIE.

  Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
  Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
  CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
  MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
  Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
  (Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
  1. donald tusk.
  2. bronisław komorowski.
  3. radosław sikorski.
  4. grzegorz schetyna. & etc.)
  (DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
  PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!
  Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 10:21 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: malgorzata.radomska@nbp.pl
  Cc: przemyslaw.kuk@nbp.pl
  Sent: Thu, March 17, 2011 11:12:27 AM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat.gp@nbp.pl
  Cc: press@nbp.pl
  Sent: Thu, March 17, 2011 11:10:58 AM
  Subject: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.

  PREZES BANKU NARODOWEGO POLSKA.
  Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
  TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH!
  TO ROZKAZ!

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  (PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

  W związku z ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011, które dotyczy STANU WYJĄTKOWEGO W CAŁEJ POLSCE
  i ZARZĄDZENIEM Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  ŻĄDAM i ROZKAZUJĘ ZABLOKOWANIE WSZYSTKICH KONT BANKOWYCH I ICH AKTYWÓW ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W CAŁEJ POLSCE I ZA POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI !!!!!!!!! & ! ,,,,,,,
  KTÓRE OBSŁUGUJĄ a raczej OBSŁUGIWAŁY BO JUŻ NIE POWINNY!
  NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANE ORGANA (nie ludzkie / nie istot żywych) / INSTYTUCJE / URZĘDY / KANCELARIE / MINISTERSTWA:
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011.

  W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski,
  poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI,
  przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 14 Marca 2011 włącznie):
  1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
  Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.

  Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,

  2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa

  3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
  (Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.

  UWAGA!
  Nadzór bezpośredni nad wykonalnością niniejszego ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011
  POWIERZAM:
  1. Dowódcy Wojsk Specjalnych i wszystkim Służbom Specjalnym POLSKI.
  2. Policji POLSKI.

  Wszelkie materiały i uzasadnienia są we wszystkich moich matriałach.
  Po finalizacji ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 przejmę osobiście – co jest zrozumiałe i zgodne z wszelkim Prawem – wszystkie gmachy, budynki, pomieszczenia według lokalizacji sprecyzowanych wyżej.
  Mam nadzieję, że tym razem dla dobra Całej Polski, dla dobra całej Europy i dla dobra całego Świata to ZARZĄDZENIE w połączeniu z wszystkimi moimi wcześniejszymi ZARZĄDZENIAMI doczeka się faktycznej REALIZACJI!

  ŻADNE POROZUMIENIE NIE JEST MOŻLIWE BEZ SPEŁNIENIA MOICH WSZYSTKICH WARUNKÓW!

  Zdrada stanu w polskim Kodeksie karnym.

  Problematykę zdrady stanu regulują art. 127 i 128 Kodeksu karnego:

  Art. 127.
  § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

  Art. 128.
  § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…).

  Poland, Warsaw, March 11, 2011 / Friday, Time completed 10:11 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2 / 2011.

  W związku z dalszym systematycznym narastaniem bezprawia w Polsce (rozprzężenia / rozgardiaszu / bezkrólewia w Armii Polskiej, Policji, w innych ważnych pokrewnych służbach) i zagrożenia realnego (wewnętrznego i zewnętrznego) co do BEZPIECZEŃSTWA dla Całej POLSKI z winy tylko i wyłącznie:
  1. Donalda Tuska (tylko osoba prywatna).
  2. Komorowskiego Bronisława (tylko osoba prywatna).
  3. Schetyny Grzegorza (tylko osoba prywatna).
  4. Sikorskiego Radosława (tylko osoba prywatna).
  Zarządzam i wprowadzam – kierując się wszystkimi Przepisami Prawa; Polskiego i Międzynarodowego – STAN WYJĄTKOWY ze skutkiem natychmiastowym, na obszarze Całej POLSKI,
  bez wprowadzania godziny POLICYJNEJ.
  W związku z powyższym wszystkie Organa jakiejkolwiek władzy w całej Polsce na wszystkich możliwych szczeblach, podlegają mnie bezpośrednio (mnie osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski i nikomu więcej! – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – moim bezpośrednim poleceniom, instrukcjom, rozkazom (jako zwierzchnikowi sił zbrojnych) itp.
  Dodatkowe negatywne fakty (między innymi silne upolitycznienie wszystkich Ministerstw i całej administracji), które są podparte dowodami, zmuszają mnie do przejęcia dodatkowo wszystkich obowiązków:
  1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Ministra Sprawiedliwości (ze względu na auto dymisję vice Ministra / dymisję przyjąłem).
  3. Ministra Obrony Narodowej.

  Dla PRZYPOMNIENIA!
  W związku z niesubordynacją i nie tylko prawie wszystkich Ministrów,
  zostali Oni zdymisjonowani przeze mnie osobiście a ich obowiązki powierzyłem vice Ministrom aż do odwołania.
  Proszę nigdy w pokrętny sposób nie wypaczać moich przepisów, moich słów. moich wyrazów, moich zdań!
  Rozumiem, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 1 / 2011 zostało w pełni wykonane / zrealizowane!
  Osobiście sprawdzę ten fakt dnia 15 Marca 2011 roku lub najpóźniej 16 MARCA 2011 roku!

  Przypominam kategorycznie!!!!!!!!! & !
  Dnia 15 Marzec 2011 roku upływa termin wprowadzenia specjalnych identyfikatorów (szczegóły w innym miejscu w języku angielskim / proszę te przepisy wyszukać) we wszystkich portach lotniczych (dla personelu), we wszystkich samolotach, dla wszystkich ZAŁÓG i dla wszystkich pasażerów!
  Nie zrealizowanie tego zadania odbije się bardzo negatywnie materialnie na Portach Lotniczych w Polsce i na Całym Świecie!!

  Poland, Warsaw, March 15, 2011 / Tuesday, Time completed 10:23 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-

  UZASADNIENIE.

  Bezpieczeństwo bardzo szeroko pojęte Całej Polski jest już maksymalnie zagrożone na skutek przestępczego działania takich osób jak wyżej wymienione w połączeniu z agenturalną bardzo negatywną, przestępczą działalnością czynników zagranicznych Polski!
  Cała POLSKA leżąc centralnie geograficznie w sercu EUROPY a NAWET CAŁEGO ŚWIATA musi być STABILNYM pod każdym względem SERCEM CAŁEGO ŚWIATA!
  CAŁA POLSKA MA I MUSI MIEĆ (dla dobra całego ŚWIATA I WSZECHŚWIATA) PEŁNĄ NIEZALEŻNOŚĆ (pod każdym względem), SUWERENNOŚĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ! PRAWDZIWYM PEŁNYM GWARANTEM JEST TYLKO MOJA OSOBA innymi słowy: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ / WIESŁAW TOMASZ CENDROWSKI i NIKT INNY / ŻADNA INNA OSOBA!!!!!!!!! & !
  MOJE DOTYCHCZASOWE POZYTYWNE DZIAŁANIA SĄ TORPEDOWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRYM GROZI REALNE POSTAWIENIE (postawienie i skierowanie zarzutów) PRZED WSZELKIMI TRYBUNAŁAMI STANU CAŁEGO ŚWIATA!!!!!!!!!!!! & !
  Wiele z wymienionych wyżej przestępczych postaci / osób winno być aresztowanych!
  (Proszę nigdy nie ważyć się wykorzystywać wydanych przeze mnie PRZEPISÓW PRZECIWKO MNIE!!!!!!!! & ! DZIAŁA TO NA ZASADZIE, ŻE MOJE MATERIAŁY / PRZEPISY PRZYPISUJE SOBIE / TWORZY PLAGIATY (nie wolno tego nikomu czynić bez mojej osobistej pisemnej zgody!!!!!!!!! & !) ZESPÓŁ PRZESTĘPCZY SKŁADAJĄCY SIĘ Z TAKICH (między innymi / to nie wszyscy) OSÓB JAK:
  1. donald tusk.
  2. bronisław komorowski.
  3. radosław sikorski.
  4. grzegorz schetyna. & etc.)
  (DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA w notatkach ( w niektórych przypadkach będę ich nazywał / będę ich określał ZESPOŁEM WIDMO (podobno Pan Polański „nakręcił” taki film i pokazał go w Berlinie!). „GRATULUJĘ” panie polański!
  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 i inne moje przepisy wykonać ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
  PROSZĘ NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ MNIE (potwierdzić odbiór mojej poczty) O ODBIORZE MOJEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ / MOJEGO E-MAIL!!!!!!! & !!
  Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 12:46 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 17, 2011 o 5:36 PM

  Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: bip@cba.gov.pl
  Cc: media@cba.gov.pl
  Sent: Thu, March 17, 2011 5:21:49 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011. Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat.gp@nbp.pl
  Cc: malgorzata.radomska@nbp.pl
  Sent: Thu, March 17, 2011 5:13:57 PM
  Subject: Fw: ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011. Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.

  Uzupełnienie / ROZKAZ (Nad rozkazem się nie dyskutuje, ROZKAZ się wykonuje! Proszę się nie obrażać! To jest też w Waszym pozytywnym przejrzystym INTERESIE.) No1 do ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011.
  Po uzyskaniu bardzo skrajnych informacji co do całego [ZESPOŁU WIDMA] (patrz szczegóły) (dzięki zastosowaniu STANU WYJĄTKOWEGO), ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2a / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec wszystkich kont bankowych należących do rozwiązanego tylko Sejmu i tylko Kancelarii Sejmu jak również takie działanie zastosować wobec każdego posła, w celu odzyskania bezprawnie pobranego wynagrodznia od czasu rozwiązania Sejmu Polskiego osobiście przeze mnie dla bezpieczeństwa Całej Polski, Całej Europy i Całego Jednoczącego się Świata.
  Rolę Parlamentu Polskiego Pełni tylko POLSKI SENAT!
  NALEŻY ROZUMIEĆ: PARLAMENT POLSKI JEST TYLKO JEDNOIZBOWY ZE WZGLĘDU NA ZAWIROWANIA KRYZYSOWE EKONOMICZNE I POLITYCZNE (pseudo-polityków), ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I NAGMINNE ZDRADY STANU POLSKIEGO (Proszę sprawdzić z prędkością światła wszystkie korupcyjne i zgniłe powiązania w celu wyeliminowania uzależnień i stosowania wzajemnego szantażu!)
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 05:35 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends, all the Inhabitants at the whole World; In the current situation legal (at) across the Polish I only have the right to issue a Regulations with Power Law on the entire Polish territory and nobody else. It yes should be understood by all wise Leaders. After the Championships European in 2012 will be elections to Parliament the entire Polish.
  Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar person [syndrome specter.]; Already no have any effect legal in Poland and [behind] abroad.
  Poland, Warsaw, March 17, 2011 / Thursday, Time completed 08:27 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 18, 2011 o 9:32 AM

  Friends (for the good of the whole World), all the Inhabitants the World, all Inhabitants the entire Polish and Poles living outside borders Polish; Within 80 hours I must to take over / intercept buildings public after Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and Radoslaw Sikorski (oni muszą żyć / utrzymać się w PL za 5PLN / 5,00.00PLN / 5,00PLN / minimalnie więcej niż 1EUR na dobę / na 24h) [members [syndrome specter.] and other similar person, who every day rob / steal (us) with our money (partying organize behind our money).
  Poland, Warsaw, March 18, 2011 / Friday, Time completed 09:32 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  A statement / proclamation to the Honest all the Soldiers PL, to the Honest all the commander / general / commandant / officer of all military formations, to the Honest all the Police and to the Honest other related services, to the Honest Leaders; which depends at of all true the four foundations / substructure: True Love, True Honesty, True Peace, True Confidence. Please used the first degree readiness battlegroup for the safety of all Inhabitants of the entire Polish. Please work with the speed of light (300 000km/s), 24 x 7. Friends, all the Inhabitants the World and Polish; I love all the honest, loyal colors and formations.
  Poland, Warsaw, March 18, 2011 / Friday, Time completed 10:57 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends all the Inhabitants the World, all Inhabitants the entire Polish and Poles living outside borders Polish; When only will it necessary, same empties three buildings in Warsaw with the discards of society [syndrome specter!]. None my condition not is made by [syndrome specter!].
  Poland, Warsaw, March 18, 2011 / Friday, Time completed 03:02 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Friends all the Inhabitants the World, all Inhabitants the entire Polish and Poles living outside borders Polish; When only will it necessary, same empties three buildings in Warsaw with the discards of society [syndrome specter!]. None my condition not is made by [syndrome specter!].
  Removal / deletion / expurgation [syndrome specter; Komorowski B. D. Tusk, Sikorski R. Schetyna G.] must / be / become itself fact!
  Poland, Warsaw, March 18, 2011 / Friday, Time completed 04:04 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Marzec 18, 2011 o 12:19 PM

  Friends, all the Inhabitants the World, all Inhabitants the entire Polish and Poles living outside borders Polish; Please remember, that all my phones stolen me(!), including with SIM cards. These phones and SIM card uses extended [members syndrome specter!]
  Poland, Warsaw, March 18, 2011 / Friday, Time completed 12:19 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 ZyprexaZF
  Styczeń 5, 2012 o 4:12 AM

  How to clear all files on computer? Lost files but it is a synced folder from live mesh. How to restore? How to make more than one fb account? I’m building the a new Computer need Heat-sink help!?MSI Illuminating Keyboard? What’s laptop should I get? Disregard price! Please send me a link as well?Acer Aspire 5630 Minecraft.? Can I install blog directory on sub domain? Zyprexa Im trying to reinstall google chrome …i download setupfile then it say thanks for downloading? While we are recording for a YouTube video, how can we get a timer (like a stopwatch)? Zyprexa How to make a usb port a com port for virtual pc 2007? Can you answer a few very basic Twitter questions? Secure Data Querys Excel 2007? I am into computers, but do not think i will be able to pass Computer Science classes.? Building computer online, i know nothing please help? wind power pros and cons I cant get my vuze program to open? Will a graphics card make a difference for video editing?Will installing a clean windows 7 os reinstall my windows 7? PS Elements 7 reinstall with no disk? was pre installed but registered with adobe.? wind power pros and cons Should I unfriend this guy ? Is there any way to block stole flash drive?Iexplore.exe in System32? How to remove? Is there a way to find out how much data you use at home? How do i…………? wind power pros and consHow do i convert my bebo pictures and friends to facebook? wind power pros and consFinal Cut Pro X – Imported footage has messed up audio? wind power pros and consYoutube on mobile – does it convert the video? wind power pros and cons

 6. 6 Eric Grasha
  Styczeń 8, 2012 o 9:53 AM

  I like this web site very much so much fantastic information.

 7. 7 Leslie Camilli
  Styczeń 10, 2012 o 8:05 AM

  I love your writing style really loving this internet site. „Beware how you take away hope from another human being.” by Oliver Wendell Holmes.

 8. 8 mercedes cherry hill
  Styczeń 13, 2012 o 2:58 AM

  Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 9. 9 Personal Injury Lawyers in Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 6:19 PM

  But wanna remark that you have a very decent website , I the pattern it actually stands out.

 10. 10 home equity loan dallas
  Styczeń 13, 2012 o 8:32 PM

  Keep functioning ,terrific job!

 11. 11 Landscape design
  Styczeń 13, 2012 o 11:07 PM

  Definitely believe that that you said. Your favorite justification appeared to be at the web the easiest thing to have in mind of. I say to you, I certainly get irked while folks consider worries that they just do not realize about. You managed to hit the nail upon the top as neatly as outlined out the entire thing with no need side-effects , other folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you!

 12. 12 topsoil west chester
  Styczeń 14, 2012 o 12:03 AM

  I like this site very much so much great info . „Books are not made to be believed, but to be subjected to inquiry.” by Umberto Eco.

 13. 13 leaf removal
  Styczeń 14, 2012 o 12:23 AM

  Thanks for all your efforts that you have put in this. very interesting information. „Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.” by Albert Einstein.

 14. 14 landscape companies
  Styczeń 14, 2012 o 1:54 AM

  I have recently started a website, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 15. 15 Private jet charter
  Styczeń 14, 2012 o 3:53 PM

  Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m glad to search out numerous helpful information right here in the publish, we want work out more strategies on this regard, thanks for sharing.

 16. 16 small wedding
  Styczeń 14, 2012 o 7:16 PM

  I truly enjoy reading through on this web site , it contains wonderful posts .

 17. 17 delaware adult communities
  Styczeń 14, 2012 o 11:46 PM

  What i do not understood is in fact how you are no longer actually much more neatly-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You understand thus considerably with regards to this topic, made me individually consider it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs great. All the time care for it up!

 18. 18 commercial property for sale in delaware
  Styczeń 14, 2012 o 11:53 PM

  I liked as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. however, you command get got an nervousness over that you wish be handing over the following. unwell no doubt come further before once more since precisely the same nearly very frequently inside case you shield this hike.

 19. 19 MILTON DE REAL ESTATE
  Styczeń 15, 2012 o 1:46 AM

  Deference to post author, some great selective information . „Consider that this day ne’er dawns again.” by Alighieri Dante.

 20. 20 Active adult communities
  Styczeń 15, 2012 o 3:13 AM

  You have brought up a very good details , thankyou for the post. „Beginnings are apt to be shadowy and so it is the beginnings of the great mother life, the sea.” by Rachel Carson.

 21. 21 Delaware Adult Communities
  Styczeń 15, 2012 o 10:22 AM

  Hello There. I found your weblog the usage of msn. That is an extremely smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful information. Thank you for the post. I’ll definitely return.

 22. 22 55 communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 11:24 AM

  Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually irritating. A good site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 23. 23 Wilfredo Barriault
  Styczeń 15, 2012 o 9:48 PM

  In support of my learn reasons, I all the time used to download the video lectures from YouTube, as it is effortless to fan-out from there.

 24. 24 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 2:55 AM

  Yay google is my king helped me to find this outstanding web site ! . „They used to photograph Shirley Temple through gauze. They should photograph me through linoleum.” by Tallulah Bankhead.

 25. 25 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:43 AM

  Simply want to say your article is as surprising. The clearness for your publish is simply cool and i can think you are a professional in this subject. Fine together with your permission let me to grab your feed to stay updated with forthcoming post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 26. 26 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 4:55 AM

  I’ve recently started a website, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 27. 27 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 4:30 PM

  It’s quite hard to find a good site. And I think I am lucky enough to have come here. The posts are doing great and full of good insights. I would be glad to keep on coming back here to check for updates!

 28. 28 trampoline avec filet
  Styczeń 16, 2012 o 6:50 PM

  Its like you read my thoughts! You seem to know so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I feel that you can do with a few p.c. to force the message home a bit, however instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 29. 29 Shondra Wischmann
  Styczeń 16, 2012 o 9:38 PM

  What’s up friends, its great post on the topic of educationand fully explained, keep it up all the time.

 30. 30 epilateur electrique
  Styczeń 17, 2012 o 4:30 AM

  Thanks, I’ve recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I have came upon till now. But, what in regards to the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 31. 31 Christen Verdin
  Styczeń 17, 2012 o 5:00 AM

  My grand father all the time used to watch YouTube comic movies, hehehehehe, because he wishes to be delighted always.

 32. 32 robot multifonction pas cher
  Styczeń 17, 2012 o 9:42 AM

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 33. 33 ici
  Styczeń 17, 2012 o 9:11 PM

  Howdy! Really good post! I am just a ordinary visitor to your site (a bit more like addict :P) on your website truthfully I had a trouble. I am not at all certain that if its the right site to question, but there are no spam comments. I receive comments day-to-day. Are able to you assist me? Many thanks!

 34. 34 barbecue electrique
  Styczeń 17, 2012 o 10:16 PM

  Thankyou for helping out, great info .

 35. 35 bottes pas cher femme
  Styczeń 18, 2012 o 3:21 AM

  I still cannot quite think that I could become one of those reading the important tips found on your web blog. My family and I are seriously thankful for your generosity and for offering me the chance to pursue our chosen career path. Thank you for the important information I got from your web site.

 36. 36 appareil photo bridge
  Styczeń 18, 2012 o 10:24 PM

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the simplest factor to bear in mind of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other people consider issues that they plainly do not realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side effect , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you!

 37. 37 table à langer
  Styczeń 19, 2012 o 12:20 PM

  Some genuinely quality blog posts on this site, saved to my bookmarks .

 38. 38 velo enfant
  Styczeń 19, 2012 o 6:58 PM

  Some really choice blog posts on this internet site , saved to bookmarks .

 39. 39 sac a langer beaba
  Styczeń 19, 2012 o 7:19 PM

  You are my breathing in, I possess few blogs and occasionally run out from to brand : (.

 40. 40 trancheuse
  Styczeń 20, 2012 o 5:12 AM

  Its excellent as your other articles : D, thankyou for posting .

 41. 41 http://www.montresfemmes.net/
  Styczeń 20, 2012 o 8:29 AM

  Only wanna comment on few general things, The website style and design is perfect, the written content is rattling excellent : D.

 42. 42 montregps
  Styczeń 20, 2012 o 7:20 PM

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 43. 43 decodeur tnt
  Styczeń 21, 2012 o 4:21 AM

  Very interesting points you have mentioned, appreciate it for posting.

 44. 44 trampoline pas cher
  Styczeń 21, 2012 o 10:09 PM

  Keep up the superb piece of work, I read few blog posts on this internet site and I believe that your website is real interesting and holds lots of fantastic information.

 45. 45 echelles telescopiques
  Styczeń 22, 2012 o 2:48 AM

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design. „Treat the other man’s faith gently it is all he has to believe with.” by Athenus.

 46. 46 landscapers Delaware
  Styczeń 22, 2012 o 6:42 AM

  I have recently started a website, the information you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. „There can be no real freedom without the freedom to fail.” by Erich Fromm.

 47. 47 trampoline pas cher
  Styczeń 22, 2012 o 7:18 AM

  Thank you so much for giving my family an update on this issue on your web-site. Please realise that if a fresh post appears or in the event that any changes occur about the current article, I would be interested in reading more and knowing how to make good usage of those techniques you talk about. Thanks for your time and consideration of other folks by making this blog available.

 48. 48 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 4:04 PM

  hi!,I really like your writing very a lot! proportion we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require an expert on this house to solve my problem. May be that is you! Looking forward to see you.

 49. 49 Keisha Labadie
  Styczeń 23, 2012 o 12:46 PM

  It’s really a great and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 50. 50 Lindsey Wimbley
  Styczeń 23, 2012 o 11:43 PM

  I got what you intend, regards for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. „Remember that what you believe will depend very much on what you are.” by Noah Porter.

 51. 51 promotional discounts
  Styczeń 24, 2012 o 12:11 AM

  Simply wish to say your article is as astounding. The clarity for your post is simply nice and that i can assume you are a professional on this subject. Well with your permission let me to clutch your feed to stay up to date with approaching post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.

 52. 52 Amado Borkenhagen
  Styczeń 24, 2012 o 1:51 PM

  obviously like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth however I will surely come again again.

 53. 53 http://www.brosseadentelectrique.org/
  Styczeń 24, 2012 o 2:21 PM

  I cling on to listening to the news talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 54. 54 Moore Pillowtop Mattress
  Styczeń 25, 2012 o 6:01 AM

  I truly appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 55. 55 sorbetiere
  Styczeń 25, 2012 o 3:15 PM

  Well I truly enjoyed reading it. This post provided by you is very effective for correct planning.

 56. 56 Woodland Hills Dentist
  Styczeń 25, 2012 o 9:32 PM

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 57. 57 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 1:16 AM

  I don’t normally comment but I gotta tell thanks for the post on this one : D.

 58. 58 Denis Vidrio
  Styczeń 26, 2012 o 10:06 AM

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 59. 59 echelle telescopique
  Styczeń 26, 2012 o 1:01 PM

  We wish to thank you once more for the gorgeous ideas you gave Jeremy when preparing her post-graduate research and, most importantly, pertaining to providing all of the ideas within a blog post. If we had known of your blog a year ago, we may have been kept from the unnecessary measures we were taking. Thanks to you.

 60. 60 siège auto bébé confort axiss
  Styczeń 26, 2012 o 2:55 PM

  Some really wonderful blog posts on this internet site , thanks for contribution.

 61. 61 private jet charter
  Styczeń 27, 2012 o 1:47 AM

  Very good information can be found on web site.

 62. 62 Budget Web Design
  Styczeń 27, 2012 o 10:43 AM

  Can I simply say what a aid to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know the way to bring a problem to mild and make it important. More individuals have to read this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre not more common because you positively have the gift.

 63. 63 Movies review
  Styczeń 27, 2012 o 12:16 PM

  Keep up the wonderful piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your web site is rattling interesting and holds circles of good information.

 64. 64 limo Philadelphia
  Styczeń 27, 2012 o 6:07 PM

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity on your submit is simply nice and i could think you are a professional in this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to stay up to date with coming near near post. Thank you a million and please carry on the gratifying work.

 65. 65 Les Studeny
  Styczeń 27, 2012 o 8:40 PM

  Wonderful site. A lot of useful information here. I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you in your sweat!

 66. 66 50$ poker money
  Styczeń 27, 2012 o 11:44 PM

  Sometimes you have to give up your basic data details, like surname or document scan. But never show your SSN!

 67. 67 Delaware web design
  Styczeń 28, 2012 o 3:33 AM

  Its like you read my thoughts! You seem to know a lot about this, like you wrote the ebook in it or something. I feel that you can do with a few p.c. to force the message house a bit, but instead of that, that is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 68. 68 55 communities in Delaware
  Styczeń 28, 2012 o 4:50 PM

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 69. 69 delaware beach rentals oceanfront
  Styczeń 28, 2012 o 10:17 PM

  I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. „The eye of a human being is a microscope, which makes the world seem bigger than it really is.” by Kahlil Gibran.

 70. 70 turbine a glace
  Styczeń 29, 2012 o 12:19 AM

  Thanks so much for giving everyone an update on this theme on your web-site. Please know that if a new post appears or if any improvements occur with the current publication, I would be considering reading more and focusing on how to make good use of those methods you reveal. Thanks for your time and consideration of others by making your blog available.

 71. 71 Zoe Ozaeta
  Styczeń 29, 2012 o 3:20 PM

  We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website provided us with helpful info to paintings on. You have performed an impressive job and our whole group can be grateful to you.

 72. 72 web design Philadelphia
  Styczeń 29, 2012 o 7:07 PM

  Exactly what I was looking for, thankyou for posting . „Pardon one offense, and you encourage the commission of many.” by Publilius Syrus.

 73. 73 Escort girl Paris
  Styczeń 30, 2012 o 10:49 AM

  Hello, i think that i saw you visited my web site so i got here to “return the choose”.I’m attempting to find things to enhance my website!I guess its good enough to make use of some of your ideas!!

 74. 74 tables basses
  Styczeń 30, 2012 o 5:27 PM

  I am not very good with English but I find this rattling easygoing to interpret.

 75. 75 55 Communities in Delaware
  Styczeń 30, 2012 o 6:40 PM

  I gotta favorite this website it seems very helpful invaluable

 76. 76 trampoline pas cher
  Styczeń 31, 2012 o 8:28 PM

  Very interesting points you have mentioned, regards for putting up.

 77. 77 Eduardo Sprafka
  Styczeń 31, 2012 o 9:15 PM

  I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 78. 78 porcelain tiles
  Styczeń 31, 2012 o 10:42 PM

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 79. 79 spartanburg web design
  Styczeń 31, 2012 o 10:43 PM

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 80. 80 markoting.com
  Luty 1, 2012 o 9:26 AM

  Amazing post. I found you on Goole and thanks to them you helped me.

 81. 81 Cheap Web Design
  Luty 1, 2012 o 2:59 PM

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 82. 82 Lifting News
  Luty 1, 2012 o 3:38 PM

  Enjoyed looking at this, very good stuff, appreciate it.

 83. 83 {Smith|Cruz|Jones|Johnson|Henderson|Jackson|Mason|Kirkland|Penson|Brenard|Holmes|Lopez|Bush|Kennedy|Truman|Garcia|Williams|Brown|Miller|Davis|García|Rodríguez|Wilson|Martínez|Anderson|Taylor|Thomas|Hernandez|Moore|Martin|Thompson|White|Lee|Gonzalez|Har
  Luty 1, 2012 o 3:58 PM

  First off I would like to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Kudos!

 84. 84 Pension Advice
  Luty 1, 2012 o 5:29 PM

  Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 85. 85 aloe vera uses
  Luty 1, 2012 o 7:18 PM

  Thanks for the useful post such as this

 86. 86 Real Player Free
  Luty 1, 2012 o 10:56 PM

  I conceive you have remarked some very interesting points , appreciate it for the post.

 87. 87 5 star hotels in amsterdam
  Luty 2, 2012 o 12:29 AM

  I really like what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the superb works guys I’ve included you guys to our blogroll.

 88. 88 green coffee beans
  Luty 2, 2012 o 3:26 AM

  I think this site has some really wonderful info for everyone. „Je veux que les paysans mettent la poule au pot tous les dimanches.” by King Henry IV of France.

 89. 89 seo
  Luty 2, 2012 o 3:50 AM

  Right now it sounds like Movable Type is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 90. 90 harga terbaik cuma honda
  Luty 2, 2012 o 8:48 AM

  I have recently started a website, and the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thanx for all of your time & work.

 91. 91 old cell phones for sale
  Luty 2, 2012 o 10:29 AM

  Music began playing when I opened up this web-site, so annoying!

 92. 92 wireless ip address
  Luty 2, 2012 o 3:16 PM

  Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 93. 93 weight control
  Luty 2, 2012 o 3:22 PM

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 94. 94 Sandra Sanchez
  Luty 2, 2012 o 4:14 PM

  I was going to write a similar blog concerning this topic, you beat me to it. You did a nice job! Thanks and I well add your RSS to our blogs. Thanks so much!

 95. 95 losing weight loss
  Luty 2, 2012 o 5:35 PM

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 96. 96 Juliette Saines
  Luty 2, 2012 o 5:52 PM

  A lot of of the things you articulate is supprisingly precise and that makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this in this light before. This particular article truly did turn the light on for me personally as far as this specific topic goes. Nonetheless there is actually 1 issue I am not really too comfy with so whilst I try to reconcile that with the actual core theme of the position, allow me see just what all the rest of the readers have to say.Nicely done.

 97. 97 buy oaklys
  Luty 2, 2012 o 6:14 PM

  I had these old game CD’s. With Game Copying I had put games from 13 cds into 1 DVD. Awesome this is…

 98. 98 Desmond Modin
  Luty 2, 2012 o 11:10 PM

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 99. 99 Garry Pesses
  Luty 3, 2012 o 12:43 AM

  Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great website.

 100. 100 mobil bekas
  Luty 3, 2012 o 1:24 AM

  Thanks for sharing superb information. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles.

 101. 101 horny
  Luty 3, 2012 o 3:04 AM

  I’m sure this may arrive as a shock for you, but I find that your blog article reminds me of the previous expressing… When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.”

 102. 102 aloe vera uses
  Luty 3, 2012 o 3:58 AM

  That’s awesome, Jen! I’m glad Infolinks is exercising for you.

 103. 103 robot menager
  Luty 3, 2012 o 5:01 AM

  Just wanna input that you have a very decent website , I the style and design it actually stands out.

 104. 104 best nursing schools
  Maj 29, 2013 o 1:46 AM

  Usually I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to
  try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great post.

 105. 105 Probleme Erection
  Maj 31, 2013 o 1:03 AM

  I don’t know once you learn, several of Barmensen’s products are usually sexual enhancement items.
  Serj Sagan is the TOP DOG and proprietor of the male enhancement organization that is focused
  on get the real reality regarding penile enhancement companies the producers and uncover that
  will truth to the consumer. Products involving vasodilation mimic the effects of Viagra and may even become what you need for just one nights passion.

 106. 106 Home Design And Adventures
  Czerwiec 7, 2013 o 8:00 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 107. 107 snapdeal
  Czerwiec 13, 2013 o 7:57 PM

  Its wonderful as your other content : D, thanks for posting . „So, rather than appear foolish afterward, I renounce seeming clever now.” by William of Baskerville.

 108. 108 Buy Garcinia Cambogia
  Czerwiec 18, 2013 o 1:51 PM

  Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always helpful to read content from other authors and use something from other websites.

 109. 109 liposuction Vero Beach
  Czerwiec 19, 2013 o 11:10 AM

  Its nice information this really helps interesting site

 110. 110 payday loans uk
  Czerwiec 19, 2013 o 12:42 PM

  Right here is the right webpage for anybody who really wants to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been discussed for years. Excellent stuff, just wonderful!

 111. 111 Diet
  Czerwiec 19, 2013 o 8:39 PM

  When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks!

 112. 112 angry birds games
  Czerwiec 19, 2013 o 9:21 PM

  I enjoy reading through a post that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 113. 113 followers hut
  Czerwiec 20, 2013 o 2:12 AM

  I like reading through a post that will make men and women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

 114. 114 Education & Finance
  Czerwiec 20, 2013 o 4:28 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 115. 115 Payday Loan
  Czerwiec 20, 2013 o 4:50 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 116. 116 matchmaking services
  Czerwiec 21, 2013 o 2:04 PM

  Although I must admit if Mint ever becomes campatible with UK accounts I will almost certainly be making the switch.

 117. 117 Travel And Software for the Intelligent
  Czerwiec 21, 2013 o 6:50 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 118. 118 top survival knife
  Czerwiec 24, 2013 o 10:30 AM

  Excellent post. I certainly love this site. Continue the good work!

 119. 119 buku islam
  Czerwiec 24, 2013 o 1:44 PM

  I need to to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have you book-marked to look at new stuff you post…

 120. 120 seo optimization agency
  Czerwiec 26, 2013 o 9:07 PM

  Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get anything done.

 121. 121 buy twitter follower
  Czerwiec 27, 2013 o 10:19 PM

  That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 122. 122 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 8:59 AM

  Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

 123. 123 buy cheap youtube likes
  Czerwiec 28, 2013 o 9:56 AM

  I used to be able to find good info from your blog posts.

 124. 124 ppi
  Czerwiec 28, 2013 o 11:30 AM

  That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 125. 125 seo company
  Czerwiec 28, 2013 o 1:33 PM

  Everything is very open with a precise description of the issues. It was definitely informative. Your site is useful. Many thanks for sharing!

 126. 126 learn how to sing
  Czerwiec 28, 2013 o 2:23 PM

  A motivating discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this issue, it might not be a taboo matter but usually people do not speak about such subjects. To the next! Kind regards!!

 127. 127 seo brisbane
  Czerwiec 28, 2013 o 3:36 PM

  It’s nearly impossible to find knowledgeable people for this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 128. 128 kurus
  Czerwiec 28, 2013 o 8:10 PM

  I wanted to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it. I’ve got you book-marked to look at new stuff you post…

 129. 129 Instant Payday Loans
  Czerwiec 28, 2013 o 8:15 PM

  I’m more than happy to uncover this site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely liked every little bit of it and I have you book marked to see new things on your website.

 130. 130 http://www.ppiclaimsadvice.co/
  Czerwiec 28, 2013 o 10:42 PM

  Right here is the perfect web site for anyone who hopes to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about for years. Wonderful stuff, just wonderful!

 131. 131 sarung bantal kursi
  Czerwiec 29, 2013 o 9:02 AM

  where\’s the FS Viewer?

 132. 132 best seo link building services
  Czerwiec 29, 2013 o 9:57 AM

  Spot on with this write-up, I honestly believe this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 133. 133 live sex cams"
  Czerwiec 29, 2013 o 12:15 PM

  I blog quite often and I really appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 134. 134 buy youtube comments
  Czerwiec 29, 2013 o 12:43 PM

  After looking at a few of the blog posts on your website, I seriously like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know your opinion.

 135. 135 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 12:58 PM

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Appreciate it!

 136. 136 Secondary KWs: (20% of the link)
  Czerwiec 29, 2013 o 1:12 PM

  Very good blog post. I definitely love this site. Stick with it!

 137. 137 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 3:04 PM

  Hello, I think your blog could possibly be having browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, great blog!

 138. 138 Play Reel King Slots Online
  Czerwiec 29, 2013 o 9:18 PM

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 139. 139 bad credit cash loans
  Lipiec 1, 2013 o 8:37 AM

  The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I actually believed you would have something useful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 140. 140 free online movies
  Lipiec 1, 2013 o 8:42 AM

  That is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post!

 141. 141 raspberry-ketones
  Lipiec 1, 2013 o 9:59 AM

  When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 142. 142 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 1, 2013 o 10:19 AM

  Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that produce the most important changes. Many thanks for sharing!

 143. 143 youjizz
  Lipiec 1, 2013 o 1:12 PM

  I must thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to check out the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 144. 144 Payday Loans Online
  Lipiec 1, 2013 o 5:33 PM

  I used to be able to find good info from your blog articles.

 145. 145 consultant seo
  Lipiec 1, 2013 o 8:32 PM

  Can I just say what a comfort to discover someone that genuinely understands what they’re discussing over the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular because you definitely possess the gift.

 146. 146 Peter Francis Macrae
  Lipiec 1, 2013 o 9:18 PM

  […]The info mentioned in the article are valueable […]…

 147. 147 e cigarette review
  Lipiec 1, 2013 o 9:29 PM

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Cheers!

 148. 148 Pension Review services
  Lipiec 1, 2013 o 10:17 PM

  Good site you’ve got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 149. 149 raspberry ketones
  Lipiec 2, 2013 o 8:22 AM

  Hi there! I just would like to give you a huge thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post. I will be returning to your site for more soon.

 150. 150 Go there
  Lipiec 2, 2013 o 8:52 AM

  I\’ve been surfing on-line rather more than three hours as of late, however I don\’t ever discovered any appealing posting like your site. It\’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if most of website homeowners and folks produced great content materials as you do, the web shall be a lot much more helpful than ever before.

 151. 151 invest in gold
  Lipiec 2, 2013 o 9:22 AM

  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 152. 152 get fast cash loans
  Lipiec 2, 2013 o 9:38 AM

  After looking over a number of the blog posts on your blog, I honestly like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know how you feel.

 153. 153 chat roulette
  Lipiec 2, 2013 o 9:42 AM

  I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 154. 154 Best Way To Learn Guitar
  Lipiec 2, 2013 o 9:50 AM

  Where\\\’s Quicken when you needem?

 155. 155 Online Payday Loans
  Lipiec 2, 2013 o 11:15 AM

  I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 156. 156 porntube
  Lipiec 2, 2013 o 11:26 AM

  I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 157. 157 roulette
  Lipiec 2, 2013 o 11:44 AM

  I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my search for something concerning this.

 158. 158 penis enlargement pills
  Lipiec 2, 2013 o 2:25 PM

  You are so awesome! I don’t suppose I’ve truly read through anything like that before. So good to discover another person with original thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with a little originality!

 159. 159 Lifestyle
  Lipiec 3, 2013 o 4:14 AM

  Can you provide another rss since feedburner is blocked by China?

 160. 160 buy twitter followers
  Lipiec 3, 2013 o 10:14 AM

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always useful to read content from other authors and use a little something from their websites.

 161. 161 classified posting service
  Lipiec 3, 2013 o 11:41 AM

  After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thank you!

 162. 162 www.asapinkjets.com
  Lipiec 3, 2013 o 11:43 AM

  I\’ve been surfing on-line rather more than three hours as of late, however I don\’t ever discovered any appealing posting like your site. It\’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if most of website homeowners and folks produced great content materials as you do, the web shall be a lot much more helpful than ever before.

 163. 163 Canon BCI-3eBK ink cartridge
  Lipiec 4, 2013 o 8:15 AM

  up with businessenglishpod.it is great

 164. 164 male enhancement
  Lipiec 4, 2013 o 11:11 AM

  I quite like reading through an article that will make men and women think. Also, thank you for permitting me to comment!

 165. 165 matchmaker NYC
  Lipiec 8, 2013 o 8:18 AM

  I like YNAB. It has a great desktop program that you can sync with your phone.

 166. 166 matchmaking services
  Lipiec 8, 2013 o 8:24 AM

  please Almight Allah, accept my Muslim umma there duas and solve there problems here and afterhere.you the creator and everything for us in this world, you are the giver. ya Allah please overcome my problem with my hasbund to be. make him to love me as usual, he is over hurting, am praying him salat isthakar, kindly decide for me were my stand with this man. i have lots of thouhgts night and day over this relation ship and my mamy is still admited in hospital because of her broken leg. Please Allah am with you and help me in this problems of mine. assalam-alkum.

 167. 167 sprachaufenthalt london
  Lipiec 13, 2013 o 4:36 AM

  There’s certainly a lot to learn about this issue. I like all of the points you have made.

 168. 168 Charisse Halajian
  Lipiec 13, 2013 o 9:55 AM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 169. 169 Shad Silagy
  Lipiec 14, 2013 o 4:26 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 170. 170 Lifestyle
  Lipiec 15, 2013 o 8:08 AM

  It\’s just what I need!THX

 171. 171 buy instagram followers
  Lipiec 15, 2013 o 10:57 AM

  Everyone loves it when individuals get together and share thoughts. Great site, keep it up!

 172. 172 Joye Knight
  Lipiec 17, 2013 o 5:26 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 173. 173 Best Way To Learn Guitar
  Lipiec 18, 2013 o 6:21 AM

  You forgot iBank. Syncs seamlessly to the Mac version. LONGTIME Microsoft Money user haven\\\’t looked back.

 174. 174 Mickey Dehass
  Lipiec 18, 2013 o 6:59 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 175. 175 nouveau mmorpg
  Kwiecień 9, 2014 o 5:08 AM

  The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 176. 176 mmorpg
  Kwiecień 9, 2014 o 8:14 PM

  I simply needed to thank you so much once more. I am not sure the things I could possibly have achieved in the absence of the entire recommendations shared by you directly on my subject matter. It actually was an absolute difficult issue in my opinion, however , observing a expert tactic you resolved it made me to weep with fulfillment. I’m just thankful for the information and then have high hopes you recognize what a powerful job that you are putting in teaching other individuals by way of your site. I am certain you haven’t come across all of us.

 177. 177 jeux de guerre
  Kwiecień 19, 2014 o 7:08 PM

  Hi there, I found your site via Google while searching for a related topic, your site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 178. 178 Gicker
  Kwiecień 24, 2014 o 1:13 AM

  Todays deal provides free coupons and discounts codes of on line deals to save your money on online purchase. Its is side where you can search and browse more than 15000 free discount codes and coupons of online stores, products and brand of your own choice. Todays deal helps people to save their money on online purchase by availing free discount codes and coupons on our webpage while making online purchase from your favorite online stores and brands. We provide the guide line not only to our regular customers but also to those who are new to online purchase by extending the benefit on your retail order by using discount codes and coupons.


 1. Homepage Trackback o Lu 1st, 2012 o 3:09 PM
 2. mistykas Trackback o Lu 1st, 2012 o 4:17 PM
 3. Know more about Buy k2 Trackback o Lu 3rd, 2012 o 9:38 AM
 4. free games Trackback o Mar 13th, 2012 o 12:53 AM
 5. online games Trackback o Mar 18th, 2012 o 1:21 AM
 6. official distributor here Trackback o Mar 26th, 2012 o 6:25 AM
 7. Short Love Stories Trackback o Mar 29th, 2012 o 7:23 AM
 8. Lingerie Trackback o Mar 29th, 2012 o 1:50 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Marzec 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Lu   Kwi »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: