01
Kwi
11

Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.) (Kod pocztowy we wszystkich moich profilach jest właściwy / prawidłowy. Zip code into all my profiles is correct / normal.) Entry / item / memo my eight blogs allowed from years eighteen. Consciously in language Polish. Pełna tylko (osób do lat osiemnastu) kontrola Nauczycieli, Rodziców i Policji. Żadnej innej sztucznej cenzury / kontroli; Od tego jest prawo karne i prawo cywilne. Te rozwiązania są w zupełności wystarczające. Full only (persons to years of eighteen) control of Teachers, Parents and Police ( I inne pokrewne Instytucje. And other related Institutions ). No other artificial censorship / control; From this is the law criminal and law civil. These solutions are perfectly adequate.


https://i0.wp.com/public.sn2.livefilestore.com/y1pc-RjQPq7jQpHwnpO6yH6QbDOhkgZgZk7AynLJm_W3sA-_uUa-c4oHf6ve_f8189xBT6An954dtorrbMooFb-EQ/a%20mam%20Ci%C4%99.jpg

https://i2.wp.com/www.sklep.eduforum.pl/images/God__o_Polski_48da3d975bc30.jpg

Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi Mieszkańcy całej Polski;
Proszę natychmiast zwiększyć bezpieczeństwo dla wszystkich granic całej Polski (łącznie z morzem bałtyckim). Żołnierze i Dowódcy / Przywódcy tylko bardzo lojalni moim czterem podstawowym fundamentom / zasadom. Proszę namierzyć bezpiecznie; wszystkie cele [7 / pilnie 5] wyznaczone przeze mnie w Warszawie, Polska z prędkością światła i tak to wszystko trzymać na celowniku / na muszce. Proszę czekać na mój znak przez 24h x 7 dni i musi być finał. Moje osobiste zaangażowanie będzie maksymalne i nie tylko w Warszawie.
Wszelkich zdrajców  Polskiej Racji Stanu eliminować z prędkością światła.

Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish;
Please immediately increase security for everyone border across the Polish (including with the Baltic Sea). Soldiers and Leaders / Generals / Commandants / Officers / Commanders only a very loyal for my four basic, the fundamental principles. Please safely pinpoint / measure out / sight; all the targets [7 / diligently 5] designated by me in Warsaw, Poland with the speed of light and yea it’s all kept at hindsight / at gunpoint. Please at for my sign by twenty four hours x 7 day and must be finish. My personal commitment / involvement will the maximum and not only in Warsaw.
All traitors Polish Raison D’etat eliminate with the speed of light.

Poland, Warsaw, APRIL 8, 2011 / Friday, Time completed 12:00 AM / PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics.
Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim.
(Przyjaciele

; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska.
Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)
(Kod pocztowy we wszystkich moich profilach jest właściwy / prawidłowy.
Zip code into all my profiles is correct / normal.)
Entry / item / memo my eight blogs allowed from years eighteen. Consciously in language Polish.
Pełna tylko (osób do lat osiemnastu) kontrola Nauczycieli, Rodziców i Policji.
Żadnej innej sztucznej cenzury / kontroli; Od tego jest prawo karne i prawo cywilne. Te rozwiązania są w zupełności wystarczające.
Full only (persons to years of eighteen) control of Teachers, Parents and Police ( I inne pokrewne Instytucje. And other related Institutions ). No other artificial censorship / control; From this is the law criminal and law civil. These solutions are perfectly adequate.
Komorowski Bronisław zgolił swoje wąsy. Zapewne będzie używał moich dokumentów. Bronisław Komorowski podda się operacji plastycznej. Upodobni się do mnie?
Bronislaw Komorowski shaved their mustache. Probably will use my documents. Bronislaw Komorowski surrender itself plastic surgery. Becomes itself similar to me?
Tak, Komorowski Bronisław (usunąć na zawsze), Donald Tusk (usunąć na zawsze), Schetyna Grzegorz (usunąć na zawsze), Radosław Sikorski (usunąć na zawsze) i inne podobne gady (usunąć na zawsze), są sabotażystami dla całej Polski i dla całego Świata.
Yes, Bronisław Komorowski (remove forever), Donald Tusk (remove forever), Grzegorz Schetyna (remove forever), Radoslaw Sikorski (remove forever) and other similar reptiles (remove forever), they are saboteurs for the whole Polish i dla the whole World.
I see, I hear, I feel, I read and I say; Continues itself fraud / dishonesty / action negatively. Civic Platform (PO) and other all x 7 parties political, virtually no has longer any support, among the Honest People whole Polish. Polls hitherto it one a great (mighty) deception. Who else take the trying rescue rotten political system? Please; Do not worry. Enough for us / for the whole Polish all the raw materials.W związku z rosnącym niebezpieczeństwem na całym Świecie ( z winy nieodpowiedzialnych przywódców ) i w związku z bezradnością Przywódców wobec bezprawia, pod moją bezpośrednią juryzdykcję, ja przejmuję następujące miasta w całym Świecie / na Ziemi; Warszawa, Berlin, Moskwa, Paryż, Tokio, Londyn, Waszyngton, Los Angeles, San Francisco, San Diego i San José. Arnold Schwarzenegger także przejmuję.
In connection with the increasing danger / hazard / peril / jeopardy / menace around the World (with the fault irresponsible leaders) and in connection with the helplessness Leaders against lawlessness, underneath my direct iurisdictio, I intentness / take over the following cities at whole the world / the Earth: Warsaw, Berlin, Moscow, Paris, Tokyo, London, Washington, Los Angeles, San Francisco, San Diego and San José, Arnold Schwarzenegger also intentness / take over.
Poland, Warsaw, April 1, 2011 / Friday , Time completed 11:00 PM, Time central – european.UWAGA! DWA BARY o nazwie „FFlying Bistro” innymi słowy „podniebna restauracja”, lokalizacja: Lotnisko Okęcie Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, które pragną za wszelką cenę zwać się restauracjami,
w opinii prawie wszystkich pasażerów i klientów to najgorsze dwa bary na w/w lotnisku.
Osobiście stwierdziłem że: Obsługa odrażająco niemiła! Personel i „Właściciele” obu barów bez identyfikatorów!
Ich motto to „I Love You”. W ich tłumaczeniu oznacza to dosłownie: Nienawidzę cię! W———j!! „Dziewczynki” o sztucznej rudej barwie włosów to dosłownie żmije. Jest takie powiedzenie: „Farbowany lis”! Innymi słowy: Wredność i fałszywość na obcych usługach, sprzedajne dziewczątka i kobitki za pojedynczymi wyjątkami. (Dla przypomnienia! Bardzo lubię wszystkie naturalne kolory włosów bez żadnych wyjątków.
Poland, Warsaw, April 1, 2011 / Friday , Time completed 12:11 PM, Time central – european.Przyjaciele; Sprawdziłem też wszystkie systemy bezpieczeństwa at lotnisku Okęcie w Warszawie, Polska, ulica Żwirki i Wigury 1; Na chwilę obecną / bieżącą / teraźniejszą to lotnisko nie nadaje się do bezpiecznego lądowania i startowania wszystkich samolotów.Friends; also checked all the systems safety at the airport Okęcie in Warsaw, Poland, street Żwirki i Wigury 1; At this time, at this moment This airport not suitable itself to safe landing and take-off (takeoff) of all airplanes.

Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3.

Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

Subject / Topic and purpose the meeting: All the fields Science and Presentation my complex, perfect, apolitical, independent program for: the whole World, all Continents, all Nations, all Countries, all States. The four basic foundations the Unification the whole World.

Continent and place of Meetings / Be invited; Unified World Planet Earth / Nation / Country / State / Federation: EUROPE, POLAND.

http://www.lotnisko-chopina.pl/common/logo.png

Address Matches / Meetings / Be Invited: Warsaw Chopin Airport, street: ul. Żwirki i Wigury 1, city: 00-906 Warszawa.

Date / Day / Term Matches / Meetings / Be Invited: from May 2, 2011 to May 9, 2011including.

Hours / Time Matches / Meetings / Be Invited: 1:00 P.M. (afternoon) Time central – european.

All conditions of stay are guaranteed. Conditions: To April 10, 2011 year full notification / full monitory note / full information advance, before the arrival / before landing aircraft.

My secure email address: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
Soon I will give topical addresses e-mal, assigned to the Office / Chambers true President the Polish and the true Polish Prime Minister in other words to: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. It is this same person and only one in / at around the World.
Alongside concerns, please write to me.
Perhaps You me recognize. I’ll be wearing a special / extra / super outer garments / clothes. Please do not worry!
My hair are and will be long. My hair is the color light / lightly hoar.
Poland, Warsaw, April 1, 2011 / Friday , Time completed 02:03 PM, Time central – european.

Poland, Warsaw, April 1, 2011 / Friday , Time completed 02:15 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

======================
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2d / 2011. DLA WSZYSTKICH (Obsługujących wszystkie media; Zakład Energetyczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Operatorzy Telefonii mobile i stacjonarnej.) ZAKŁADÓW / PRZEDSIĘBIOSTW / INSTYTUCJI OBSŁUGUJĄCYCH ROZWIZĄNE PONIŻEJ I SPRECYZOWANE JEDNOSTKI PRAWNE!
PROSZĘ ZE SKUTKIEM NATYCHMISTOWYM ODCIĄĆ / ODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE MEDIA OD:

1. Całej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG/240px-Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG
Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/5_Warszawa_083.jpg/240px-5_Warszawa_083.jpg

2. Całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Kancelaria_Prezesa_RM.JPG/210px-Kancelaria_Prezesa_RM.JPG

3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
(Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.
PRZEKAZANIE MI OFICJALNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH POSESJI w TERMINIE NA WCZORAJ!

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WPROWADZONYM STANIE WYJĄTKOWYM DO ODWOŁANIA! DLA ZAPEWNIENIA PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA CAŁEMU ŚWIATU I CAŁEJ POLSCE!.
Proszę z prędkością światła zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami.
TŁUMACZENIE NA INNE JĘZYKI MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU TYLKO I ZAWSZE PRZEZ TŁUMACZY SĄDOWYCH i PRZEZ TŁUMACZY ZAPRZYSIĘŻONYCH! Dlaczego? Tylko dlatego żeby / żebym uniknąć / żebym uniknął negatywnej manipulacji wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby!
TO ROZKAZ! PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z WSZYSTKIMI PRZEPISAMI W TAKIEJ SYTUACJI; JAKIMI SKUTKAMI / KONSEKWENCJAMI GROZI NIE WYKONANIE WYDANEGO PRZEZE MNIE ROZKAZU!
Proszę na wczoraj zrealizować wszystkie moje przepisy i wszystkie moje WARUNKI;
finalizującym warunkiem jest odszukanie mnie w Warszawie również na wczoraj; podstawienie przygotowanego auta służbowego wraz z kierowcą dla mnie, zaproszenie mnie do auta przez kierowcę z szacunkiem wynikającym dla: Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
I PRZEMIESZCZENIE MNIE / PRZEWIEZIENIE MNIE DO: PONIŻEJ SĄ SZCZEGÓŁY I WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH.
——-
W związku z narastającym realnym niebezpieczeństwem utraty niezależności / suwerenności gospodarczej, militarnej. w niedalekiej przyszłości terytorialnej (takie są zakusy) całej Polski, poprzez bardzo negatywne, przestępcze działanie we wszystkich płaszczyznach aż po zdradę STANU RZECZPOSPOLITEJ POLSKI (podbno to donald tusk „wie” najlepiej co to jest zdrada Stanu! donaldzie tuski, bronisławie komorowski, sikorski radosławie; ZDRADA STANU JEST ZAWSZE ŚCIŚLE SPRECYZOWANA!), przez Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego (Są to tylko osoby / postaci prywatne, bardzo dawno odwołane / zdymisjonowane), ROZWIĄZUJĘ ze skutkiem natychmiastowym (finalizacja niniejszego ZARZĄDZENIA do 05 Kwietnia 2011 włącznie):
1. Całą Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Bronisława Komorowskiego.
Pałac Prezydencki w Warszawie (Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) w Śródmieściu, przy Krakowskim Przedmieściu.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG/240px-Palac_Prezydencki_w_Warszawie_5.JPG
Belweder w Warszawie (pałac Belwederski) – pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/5_Warszawa_083.jpg/240px-5_Warszawa_083.jpg

2. Całą Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Donalda Tuska.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie, Warszawa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Kancelaria_Prezesa_RM.JPG/210px-Kancelaria_Prezesa_RM.JPG

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski by zapobiec dalszemu bezprawnemu działaniu przez Radosława Sikorskiego.
(Wszystkie obowiązki i prawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przejmuję osobiście.)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Warszawa, ulica: Aleja Jana Christiana Szucha.
PRZEKAZANIE MI OFICJALNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH POSESJI w TERMINIE NA WCZORAJ!
PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOICH WSZYSTKICH PRZEPISÓW!
PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU!
KAŻDEGO DNIA ZNAJDZIE SIĘ JAKAKOLWIEK ŚWINIA, KTÓRA PRÓBUJE MNIE WRABIAĆ W ŚWIŃSTWA, KTÓRE NALEŻĄ DO NICH SAMYCH1
W TEJ CHWILI TO JEST CHLEW PSEUDO-RZĄDZĄCYCH, KTÓRZY PODJĘLI WSPÓŁPRACĘ Z GANGAMI NARKOTYKOWYMI / KARTELAMI,
UCHWALAJĄC BEZPRAWNĄ USTAWĘ O ICH NARKOTYKACH! „CHŁOPCY DZIEWCZĘTA” !!!!!!! NIE BĘDZIE BEZPRAWIA!!!!!!!
Mam sumienie zawsze czyste; UWZGLĘDNIAM ZAWSZE ZE SYNCHRONIZOWANE PRAWO MIĘDZYNARODOWE I WSZYSTKIE POZOSTAŁE SKŁADNIKI, które mają cokolwiek wspólnego z prawem!
Niebawem osobiście odwiedzę wiele miejsc w Polsce i nie tylko, żeby przekonać się ostatecznie o wszystkich przekrętach związanych z pseudo-władzą całej polski (JEST TO JUŻ REALIZOWANE)!
PRZYJACIELE CAŁEGO ŚWIATA; ZAPEWNE WIECIE JAK TO JEST JAK PRZESTĘPCZA WŁADZA TRACI GRUNT POD NOGAMI!!!!!!!

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2d / 2011.
(PROSZĘ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ KAŻDEGO ZARZĄDZENIA, ROZKAZU, POLECENIA, INSTRUKCJI i etc.

UZASADNIENIE.

MAM NA WZGLĘDZIE (dysponując wszystkim): BEZPIECZEŃSTWO PRAWDZIWE: CAŁEGO ŚWIATA I WSZECHŚWIATA, WSZYSTKICH KONTYNENTÓW, WSZYSTKICH NARODÓW, CAŁEJ POLSKI!
PRZYPOMINAM! WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY I ROZKAZY WYKONAĆ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM! WSZYSTKO ŁĄCZYĆ W CAŁOŚĆ!
TO JEST KONIECZNE!
MOJE DZIAŁANIA NIE OPIERAJĄ SIĘ NA PLOTACH PROSTAKÓW I NEGATYWNEJ MANIPULACJI!
PROSZĘ UŻYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRAWDZIWEGO MOJEGO NAZWISKA I PRAWDZIWYCH MOICH IMION!
INNYMI SŁOWY: Moje nazwisko; Cendrowski.
Moje imiona; Wiesław Tomasz.
LEGALNE MOJE STANOWISKA PRACY (dla bezpieczeństwa całej Polski i całego Świata: With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

DLA PRZYPOMNIENIA!
PROSZĘ MNIE NIE UTOŻSAMIAĆ Z ŻADNĄ INNA OSOBĄ. NIE JESTEM KLONEM! NIE JESTEM KOSMITĄ! JESTEM NORMALNYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY NOSI NAZWISKO: CENDROWSKI i IMIONA: WIESŁAW TOMASZ. Pan Adam Małysz nie jest mną a ja nie jestem nim. To powinno być dla wszystkich uczciwych mieszkańców Świata oczywiste. thanks / I LOVE YOU x 7 & *.
ŻĄDAM (mam prawo) OD CAŁEJ POLSKI wynagrodzenia dla mnie: Cendrowski Wiesław Tomasz w wysokości tylko 8 000, 00PLN (netto) / To nie jest 5 czy też 8 PLN!!!!!!!
Od wszystkich Narodów całego Świata będzie to wynagrodzenie w wysokości 10 000, 00 EUR (netto) / To nie jest 10 EUR!!!!!!!
Płatność / przelew mojego wynagrodzenia zawsze z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na moje osobiste konto! Dane mojego konta w moich wszystkich materiałach! (straciłem zaufanie po Waszych wielokrotnych kłamstwach niczym nieuzasadnionych). Jak dotychczas takiego wynagrodzenia nie otrzymałem od nikogo!!!!!!! Nie będzie wynagrodzenia! Będzie „WIELKIE” nic!
Mówiąc i pisząc, że widzę nawet z tyłu / Mówiąc i pisząc, że widzę o kąt 360 stopni mam na myśli bardzo rozbudowaną podzielność UWAGI,
gdy tylko tego chcę lub gdy tego wymaga sytuacja. Przy bardzo dobrym wzroku a taki mam / posiadam, gdy tylko jestem wyspany w ludzkich warunkach,
widzę / można widzieć o bardzo duży kąt do tyłu. Do tego stwierdzenia nie potrzebny jest nawet NAUKOWIEC!

ADMINISTRATOROWI USŁUGI WINDOWS LIVE SPACES NIE ODPUSZCZĘ! DOPUŚCIŁ SIĘ WIELKIEGO BEZPRAWIA!

Poland, Warsaw, APRIL 3, 2011 / Saturday , Time completed 02:45 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy

115 Responses to “Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.) (Kod pocztowy we wszystkich moich profilach jest właściwy / prawidłowy. Zip code into all my profiles is correct / normal.) Entry / item / memo my eight blogs allowed from years eighteen. Consciously in language Polish. Pełna tylko (osób do lat osiemnastu) kontrola Nauczycieli, Rodziców i Policji. Żadnej innej sztucznej cenzury / kontroli; Od tego jest prawo karne i prawo cywilne. Te rozwiązania są w zupełności wystarczające. Full only (persons to years of eighteen) control of Teachers, Parents and Police ( I inne pokrewne Instytucje. And other related Institutions ). No other artificial censorship / control; From this is the law criminal and law civil. These solutions are perfectly adequate.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 1, 2011 o 4:00 PM

  Instruction number one/a (1a) binding service Windows Live Spaces, with instruction the number-one (1), for the whole World.
  Proszę zawsze żądać od każdego operatora (sieci) internet (pisałem o tym problemie dwa lata wstecz) wpisania, zapisania w umowie obustronnej / wielostronnej wartości minimalnej gwarantowanej transmisji danych (dolnej prędkości). W innym przypadku proszę umowy nie podpisywać!

  Instructi​on number one/a (1a) binding service Windows Live Spaces, with the instruction number-one for the whole World.
  Please always cry for smth / require / stipulate from each operator (network) internet (I wrote about this issue two years ago) register / save in the contract bilateral / multilateral, value of the minimum, guaranteed data transmission
  (lower / minimum speeds). In another case please do not sign a contract!

  Poland, Warsaw, April 1, 2011 / Friday , Time completed 04:00 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 2, 2011 o 6:44 PM

  Friends; Full information in reach of my hands.
  Admin / Administrator Services Windows Live Spaces; Must be restored within 24 hours the outer façade my all areas / sites / blogs.
  Poland, Warsaw, April 2, 2011 / Saturday , Time completed 06:44 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 3, 2011 o 9:48 PM

  Friends; Full information in reach of my hands.
  Admin / Administrator Services Windows Live Spaces; Must be restored within 24 hours the outer façade my all areas / sites / blogs.

  Thank you for contacting Windows Live Profile Abuse
  E-mail Support E-mail Support
  atwtc@msn.com

  Thank you for submitting your issue to Support.

  Your Support Ticket Number: 1151953202

  For reference, please print this page or write down your support ticket number. Use this number when communicating with Support about this issue.

  To make sure that you can receive a reply from Microsoft, add the „microsoft.com” domain to your e-mail „safe list”. If you do not receive a response in your „inbox” within 24 hours, check your „bulk mail” or „junk mail” folders.

  ————————————————————————————-

  Friends; Full information in reach of my hands.
  Admin / Administrator Services Windows Live Spaces; Must be restored within 24 hours the outer façade my all areas / sites / blogs.

  ser.ce@windowslive.com

  Thank you for contacting Windows Live Profile Abuse
  E-mail Support E-mail Support

  Thank you for submitting your issue to Support.

  Your Support Ticket Number: 1151953474

  For reference, please print this page or write down your support ticket number. Use this number when communicating with Support about this issue.

  To make sure that you can receive a reply from Microsoft, add the „microsoft.com” domain to your e-mail „safe list”. If you do not receive a response in your „inbox” within 24 hours, check your „bulk mail” or „junk mail” folders.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 4, 2011 o 9:21 AM

  Prezydent Barack Hussein Obama II; Zabrakło tobie szacunku dla mojej dobroci. Jesteś mieszaką wybuchową, która przybiera różną recepturę / różny skład technologiczny! Usługa Windows Live Spaces to twoja usługa. Żądam czterysta milionów dolarów odszkodowania i zadośćuczynienia! Do czasy transferu tych środków finansowych na moje osobiste konto w moim banku w Polsce, pod zastaw (mój osobisty) biorę wszystkie stany Ameryki Północnej. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Przyjdziesz na kolanach po mój program.

  President Barack Hussein Obama II; Lacking you respect for my kindness. You explosive mixture, which takes different formulation / composition the different technological! Windows Live Spaces is it your service. I demand four hundred million U.S. dollars compensation and satisfaction! To the time transfer these funds at my personal account in my bank in Poland, beneath pledge (my personal) commandeers all the States (51) of North America. I hope you will understand. You come at knees after my program.

  Uwaga! Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i inne podobne gady to są zakładnicy w rękach zagranicznych nieuczciwych przywódców. Donald Tusk stwierdza, że to on będzie ustanawiał polską rację stanu. Jesteście baranami na niespotykaną skalę.

  Warning! Donald Tusk, Bronislaw Komorowski, Radoslaw Sikorski and other similar reptiles they are hostages in the hands of rogue foreign leaders. Donald Tusk says, that it he will establish the Polish Raison D’etat. You you’re rams at do not encountered scale.

  Poland, Warsaw, APRIL 4, 2011 / Monday , Time completed 09:47 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 5, 2011 o 4:03 PM

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2d / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec rozwiązanego Biura Ochrony Rządu i wobec rozwiązanego Sejmu PL, który dopuścił się wielu przestępstw, w uchwalonych przez siebie ustawkach; Przy pomocy pseudo-asygnacji zdrajców Stanu Polskiego Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego, Radosława Sikorskiego itp.

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx
  http://walseiw-kemot.spaces.live.com/default.aspx
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, APRIL 5, 2011 / Tuesday, Time completed 04:03 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 5, 2011 o 8:41 PM

  Zdrajcy Stanu Polskiego; Donad Tusk i Bronisław Komorowski patronami pomników?! Nigy! To jest kontynuacja ośmieszania wszystkich mieszkańców Polski. Ich bezczelność nie zna żadnych granic. We wraku samolotu Tupolew 154M będzie sypialnia dla: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and Radosław Sikorski itp.

  Traitor of State Polish; Donad Tusk and Bronislaw Komorowski patrons of the monuments?! Never! This is a continuation ridicule all Polish Inhabitants / Citizens. Their audacity no knows anyl bounds. The wreckage the aircraft Tupolew 154M will be a bedroom for: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and Radosław Sikorski etc.

  Poland, Warsaw, APRIL 5, 2011 / Tuesday, Time completed 08:41 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 7. 7 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 6, 2011 o 2:30 AM

  Bardzo ważna informacja; Instytucje, urzędy w całej Polsce, które mi nie odpisały na moją osobistą pocztę elektroniczną lub wykazały się niesubordynacją, prawdopodobnie będą musiały być zlikwidowane. Podejmę decyzję ostateczną po osobisytych wizytach w tych miejscach.

  Very important information; Institutions, government offices throughout the Country Poland, which do not written off me at my personal e-mail or have shown itself insubordination, probably will have to be liquidated. Will take a decision final after osobisytych visits in these places.

  Poland, Warsaw, APRIL 6, 2011 / Wednesday (midweek), Time completed 02:30 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 8. 8 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 6, 2011 o 12:02 PM

  Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics.
  Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim.
  (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska.
  Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Czy można szczególnie ogłupić wyborców przed wyborami do władz? Oczywiście, że można. Whether it’s possible to especially fool voters before the election to the authorities? Obviously, that you can. W wyrafinowany sposób robi to: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski itp. In a sophisticated manner of doing it: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski etc. Oni wrakiem samolotu Tupolew 154 M chcą wykazać, że z całej polski pozostał tylko złom. They wreck the airplane Tupolev 154 M want demonstrate, that with the whole Polish remained only scrap. To są najwięksi sabotażyści. It are the biggest saboteurs. Nigdy nie dajcie wiary ich negatywnym manipulacjom. Never does not give faith, their negative manipulation. Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Polski czas ucieka i wasi wyżej wymienieni „pupile” (pseudo-pupile) sprzedają każdego dnia kawałek Polski. Friends, all the Inhabitants of Polish time is running out and your above mentioned ‚pets’ (pseudo-favorite) sell each day a piece of Polish. Proszę zapamiętać na zawsze. Please remember (at) forever. Wszystkie dotychczasowe akta prawne uchwalone przez nielegalny parlament PL (seym) są nieważne!!!!!!!!! All previous legal documents adopted by illegal parliament POL (Şeym) are invalid!!!!!!! Dla przypomnienia! Bronisław Komorowski nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010. Nie wygrał także wyborów prezydenckich w 2010 Jarosław Kaczyński. Wybory prezydenckie w 2010 wygrała Moja Skromna Osoba innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz. For a reminder! Bronislaw Komorowski did not win the presidential election in 2010. Did not win also the presidential election in 2010 Jarosław Kaczyński. The presidential elections in 2010 won My Humble Person. In other words: Cendrowski Wiesław Tomasz. Bardzo prawdopodobne, że Komorowski Bronisław przywłaszczył / pośrednio ukradł moje dane osobowe (dane) / personalne. Very likely, that Bronislaw Komorowski (appropriated action) stolen indirectly my personal data.

  Poland, Warsaw, APRIL 6, 2011 / Wednesday, Time completed 12:02 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 9. 9 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 6, 2011 o 8:40 PM

  Instruction number two/b (2b) binding service Windows Live Spaces, with the instruction number-two W.L.S. for the whole World. Przyjaciele; Zabezpieczyć trwale dane na dyskach twardych dotyczące pełnej Usługi Windows Live Spaces (blogi, księgi gości, wszystkie notatki). Dla przypomnienia. Wydałem polecenie (instrukcję) instalacji czarnych skrzynek na wszystkich serwerach na całym świecie.

  Instruction number two/b (2b), binding service Windows Live Spaces, with the instruction number-two W.L.S for the whole World. Friends; Protected permanently the data at hard drives, for full services Windows Live Spaces (blogs, kięgi guestbooks, all notes.) For a reminder. I expend the command (instruction) installation of black boxes at all servers around the world.

  Poland, Warsaw, APRIL 6, 2011 / Wednesday, Time completed 08:40 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 10. 10 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 7, 2011 o 10:01 AM

  ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 2d / 2011 proszę natychmiast zastosować wobec rozwiązanego przeze mnie Biura Służby Ochrony Portu Lotniczego Okęcie, (Zielone mundurki, minimalna wiedza co do wszelkich przepisów prawa. W akcjach świadomie ukrywają swoje IDENTYFIKATORY / atakują incognito, nie utożsamiają się z Żołnierzem Armii Polskiej. To jest kropla w morzu. Numer 20563 zgubił „kolegę” z kategorii max! Działania Policji bardzo dobre!) Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa (1 Żwirki i Wigury Street · Warsaw, 00906 Poland ) [„zielone mundurki” popierani przez zdrajców Stanu Polskiego Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego, Radosława Sikorskiego] itp.

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, APRIL 7, 2011 / Thursday, Time completed 10:01 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 11. 11 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 7, 2011 o 12:28 PM

  Nie tylko, że ja nie potrzebuję pomocy ochrony dla mojego bezpieczeństwa to jeszcze jestem zmuszony bronić członków / pracowników ochrony na stacjach paliwowych przed zbirami / chuliganami w stanie upojenia alkoholowego, którzy prześladują potencjalnych klientów swoimi epitetami. Kradzież towarów na stacjach paliwowych odbywa się hurtowo. Pracownik ochrony i personel widzi ale jednocześnie markuje twardy sen. W autokarze komunikacji miejskiej rozmawiałem z uczennicami (gimnazjalistki) na temat metod nauczania języka angielskiego i niemal natychmiast posądzono mnie (przez moich wrogów) o romans hahaha. To są naprawdę chorzy osobnicy. To ty, który potrzebuje leczenia; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski itp.

  Not only, that I do not need help for my protection safety it still I am forced to defend the security / staff security at at stations fuel before the thugs in able intoxication alcohol, who persecute potential customers epithets. Theft of goods / articles at the stations filling is carried in bulk (wholesale). Security guard sees (staff security) and staff sees however, but suggests a tough sleep. In bus the communications urban I talked with Schoolgirls at topic the methods teaching language english (existing methods not passed a positive test) and almost immediately accused me (by my enemies) about romance hahaha. These are truly sick individuals. It you, who needs treatment; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski etc.

  Poland, Warsaw, APRIL 7, 2011 / Thursday, Time completed 12:28 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 12. 12 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 8, 2011 o 12:03 PM

  Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi Mieszkańcy całej Polski;
  Proszę natychmiast zwiększyć bezpieczeństwo dla wszystkich granic całej Polski (łącznie z morzem bałtyckim). Żołnierze i Dowódcy / Przywódcy tylko bardzo lojalni moim czterem podstawowym fundamentom / zasadom. Proszę namierzyć bezpiecznie; wszystkie cele [7 / pilnie 5] wyznaczone przeze mnie w Warszawie, Polska z prędkością światła i tak to wszystko trzymać na celowniku / na muszce. Proszę czekać na mój znak przez 24h x 7 dni i musi być finał. Moje osobiste zaangażowanie będzie maksymalne i nie tylko w Warszawie.
  Wszelkich zdrajców Polskiej Racji Stanu eliminować z prędkością światła.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish;
  Please immediately increase security for everyone border across the Polish (including with the Baltic Sea). Soldiers and Leaders / Generals / Commandants / Officers / Commanders only a very loyal for my four basic, the fundamental principles. Please safely pinpoint / measure out / sight; all the targets [7 / diligently 5] designated by me in Warsaw, Poland with the speed of light and yea it’s all kept at hindsight / at gunpoint. Please at for my sign by twenty four hours x 7 day and must be finish. My personal commitment / involvement will the maximum and not only in Warsaw.
  All traitors Polish Raison D’etat eliminate with the speed of light.

  Poland, Warsaw, APRIL 8, 2011 / Friday, Time completed 12:03 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 13. 13 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 9, 2011 o 9:07 AM

  W związku z poniższym proszę zwiększyć ośmiokrotnie prędkość i skuteczność działania. Zwiększyć dwukrotnie ilość namierzonych celów w Warszawie i mieście w Legnica 59 220 (podobnych celów), Polska.
  W nocy Kwiecień 9, 2011 od 2: 45 am do 3:45 am byłem atakowany i prowokowany, obrzucany epitetami z najwyższej półki, przez prawdziwych przestępców kryminalnych (ustawionych / wynajętych). Grozili mi śmiercią. Padały epitety pod adresem Stewardes i innego personelu. Prezentowali sobą wiedzę przekazaną im przez miasto Legnica i podobne miejscowości w Polsce. Z ich ust podały nazwiska: Komorowski Bronisław i Donald Tusk. Wiedziałem, że to kolejna próba podważenia mojego autorytetu / zdyskredytowania mnie. Interweniowały służby dwojakiego rodzaju. Pan w czarnym uniformie (stróż prawa) stwierdził na koniec, że niczego nie słyszał (po prostu kłamał). W tych samych godzinach balował personel baru Flying Bistro; bardzo się radowali z akcji (z góry) skierowanej przeciwko mnie. Dobrze, że nasze / wasze / moje urządzenia zarejestrowały wszystko; dźwięk i wizję. W związku z tą negatywną akcją jestem jeszcze silniejszy.
  Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady od Uczciwych Mieszkańców Polski odgradzają się dodatkowym płotem. Mają sumienie tak czarne jak kolor smoły.
  W związku z powyższym proszę zwiększyć ośmiokrotnie prędkość i skuteczność działania. Zwiększyć dwukrotnie ilość namierzonych celów w Warszawie i w Legnicy 59 220 (podobnych celów), Polska.

  In the connection with the following, please eightfold increase speed and efficiency action. Enlarge double the number explicit purposes in Warsaw and in city Legnica (similar purposes), Poland.
  In the night with April 9, 2011 from 2: 45 am to 3:45 am I was attacked and provoked, hurling epithets with the highest shelves, by the real / true criminals (hired / rented). They threatened me death. Fell epithets under address Flight attendants and other staff. They presented (themselves) knowledge passed (you) by the city of Legnica and similar places in Poland. With their lips fell names: Bronisław Komorowski and Donald Tusk. I knew, that it is another attempt to undermine my authority / discredit me. Intervened the service twofold type. ‚Lord’ in a black uniform (watchman the law) said at the end, that anything did not hear (he) (after just prevarication). In these same hours amused (staff) women’s with the ‚owner’ Flying Bistro, very itself glad with action addressed / (with above) directed against me. Well, that our / your / my device registered everything; sound and vision. In the connection with this negative action I am still stronger. Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, and other similar reptiles from Honest Citizens / Inhabitants Polish isolate itself additional fence. They have a conscience yea black as tar. In the connection with above, please eightfold increase speed and efficiency action. Enlarge double the number explicit purposes in Warsaw and in city Legnica 59 220 (similar purposes), Poland.

  Poland, Warsaw, APRIL 9, 2011 / Saturday, Time completed 09:07 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 14. 14 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 9, 2011 o 1:00 PM

  =========================================================
  Miss Marta Kaczyńska Prawdziwa Dama i niebawem Pani Prezydent Całej Polski łącznie z dziećmi; Na Twoje czcigodne ręcę / dłonie i na dłonie Twoich Dzieci, składam wyjątkowe, pełne szczerej miłości życzenia dla Twoich zmarłych tragicznie rodziców.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

  Miss Marta Kaczyńska True Lady and soon Mrs. President the whole of Polish including with Children; At Your venerable hands and at the hands Your Children, I filed a unique, full sincere love wishes for Your died tragically parents.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  =========================================================

 15. 15 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 9, 2011 o 10:45 PM

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish; Soldiers and Leaders / Generals / Commandants / Officers / Commanders only a very loyal for my four basic, the fundamental principles: Please about precision in action what to one desk. Do not admit any mistakes in such actions. Urgent wait at my very distinctive mark / clear sign, or take action after lapse 18 hours motionless in my eight entire areas.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish; Soldiers and Leaders / Generals / Commandants / Officers / Commanders only a very loyal for my four basic, the fundamental principles: Proszę o precyzję w działaniu co do jednego biurka. Nie dopuszczam żadnej pomyłki w takich akcjach. Czekać pilnie na mój wyraźny znak lub podjąć akcję po upływie 18 godzin bezruchu w moich ośmiu całych obszarach.

  Poland, Warsaw, APRIL 9, 2011 / Saturday, Time completed 10:45 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 16. 16 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 10, 2011 o 10:43 AM

  Pozdrawiam z całego mojego serca w tym szczególnym dniu wszystkie rodziny (96 rodzin), które straciły bardzo bliskie osoby w katastrofie samolotowej koło Smoleńsk, Rosja, Kwiecień 10, 2010. Moje życzenia kieruję do wszystkich ofiar zmarłych tragicznie we wszystkich katastrofach całego Świata. Ja dysponuję doskonałym projektem pomnika dla wszystkich 96 ofiar. Ja dysponuję doskonałym projektem pomnika dla wszystkich 96 ofiar.
  Powtórzę jeszcze raz! Cała Załoga samolotu nie jest winna tragedii. Polski nie wolno podzielić, dzielić.
  Dziś widzę i słyszę bardzo dużo moich pozytywnych haseł i zasad. Wszystkie partie polityczne używają moich haseł i moich zasad. Plagiat?
  Ja jestem apolityczny z powołania, z przekonania, z logiki i z rozsądnej konieczności.
  Cała stara gwardia [B. Komorowski, Donald Tusk, R. Sikorski, J. Kaczyński, skrajna lewica] / [komunizm / faszyzm] itp. nie ma najmniejszych szans na utrzymanie się u koryt / u władzy.

  http://www.samoloty.pl/index.php/component/content/article/55-zwizani-z-lotnictwem/5011-zaoga-samolotu-tu-154m-

  Yours with all my heart in this special day all the family (96 family), who have lost a very close the person / relatives in a plane crash, in near Smolensk, Russia, April 10, 2010. My wishes I address to all the victims, who died tragically in all the disasters around the World. I have available / I have, disposes a splendid, exquisite, consummate, faultless, perfect, excellent, supreme, project a monument for all 96 victims.
  I repeat else again! The entire Crew / Personnel the aircraft not is guilty the tragedy. Polish not slow apportion, divide.
  Today I see and hear very much of my positive slogans and principles. All political parties use my password and my principles. Plagiarism?
  I am non-political with appointed, with the belief, with the logic and with reasonable necessity.
  The entire old guard [B. Komorowski, Donald Tusk, R. Sikorski, J. Kaczyński, extreme left] / [communism / fascism] etc. does not have a chance to keep up alongside the trough / on power.

  Poland, Warsaw, APRIL 10, 2011 / Sunday, Time completed 10:42 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 17. 17 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 10, 2011 o 7:00 PM

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish; Soldiers and Leaders / Generals / Commandants / Officers / Commanders only a very loyal for my four basic, the fundamental principles: Please keep your (abide) finger at the trigger and eye at viewfinder. Precision must be greater than in the clock atomic.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish; Soldiers and Leaders / Generals / Commandants / Officers / Commanders only a very loyal for my four basic, the fundamental principles: Proszę trzymać palec na cynglu / spuście i oko na celowniku. Precyzja musi być większa niż w zegarku atomowym.

  Poland, Warsaw, APRIL 10, 2011 / Sunday, Time completed 07:00 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 18. 18 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 11, 2011 o 3:03 PM

  Służby anormalne Polski (muszę znać nazwiska tych idiotów co wypuścili ptaszka; bronek komorowski, donald tusk, radosław sikorski i innych gadów!), które umożliwiły opuszczenie terytorium całej Polski przez samozwańczego Komorowskiego Bronisława, poniosą w odpowiednim czasie konsekwencje przewidziane Prawem Polski, Prawem Unii Europejskiej, Prawem międzynarodowym. Osoby, które są na czarnej liście we wszystkich moich materiałach nie mogą opuszczać terytorium Polski!!!!!!!! Czy mam kogoś za jaja powiesić dla przykładu!?

  Services abnormal Polish (I must know the names of those idiots, who released the bird; bronek komorowski, donald tusk, radosław sikorski and other reptiles!), who allowed omission the territory the whole Polish by the self-proclaimed Bronisław Komorowski, (in a appropriate timely) must itself count with consequences, who are provided Polish law, law Union European, International law. Those, who are at blacklisted in all my materials, not can not leave territory Polish!!!!!!!!! Whether I have someone hang behind the balls for example!?

  Witam bardzo serdecznie i liczę na rozsądne działanie, które umożliwi mi odzyskanie całego mojego zaufania, do całego uczciwego Świata. Chcąc współpracować ze mną,
  kontrachent / partner musi pierwszy wykonać przelew minimalnej kwoty uczciwych środków finansowych, na moje konto w moim banku w Polsce. Innej możliwości nie ma – po prostu – nie ma. Prawo i zaufanie jest bezlitosne. Proszę poznać wszystkie moje podstawowe zasady (minimum cztery).

  Extend a warm welcome and look forward at a reasonable action, which will enable me recover all my confidence to the whole fair World. Wishing cooperate with me, business partner must first perform transfer a minimum amount, fair funding at my account in my bank in Poland. Another possibility not has – after just – no has. Law and the trust is merciless. Please cognize all my basic principles (minimum four).

  Poland, Warsaw, APRIL 11, 2011 / Monday, Time completed 03:02 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 19. 19 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 12, 2011 o 11:02 AM

  Przyjaciele, wszyscy Uczciwi Mieszkańcy, wszyscy Uczciwi Przywódcy całego Świata; Dla przypomnienia aż do znudzenia! Nikt nie ma prawa mnie negatywnie krytykować, bez realnej debaty przed kamerami telewizji całego Świata. To co nie jest anulowane osobiście przeze mnie, musi być wykonane / zrealizowane. Jak do chwili obecnej wszelkie (żadne) moje zastrzeżenia / stanu / klauzula / wymagania / nie są pozytywnie z finalizowane przez Ciebie. Poukładaj wszystkie moje warunki chronologicznie, według kalendarza, według największej precyzji na cały Świecie. Nikt bez mojej osobistej, pisemnej zgody nie może być nominowany. Kąsanie / gryzienie (zakamuflowane wbijanie noża w plecy) zakulisowe najsprawniej wy realizujecie. Jestem niezależny od całego: Wschodu, Zachodu, Północy, Południa. Na pewno będę niebawem w Legnicy (muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i moje wszystkie dokumenty) i nie wykluczone, że i w Żurominie. Te dwie miejscowości już umarły!

  Friends, all Honest Inhabitant, all Honest Leaders around the World; For a reminder, until to weariness! Nobody no has the right me negatively criticize, without real / true debate before the television cameras all over the World. It what not is canceled by me personally, must be done / implemented. Like to the current time none my stipulation / condition / clause / requirement / not are make a positive with the finalized by You. Stacked all my conditions chronologically, according with the calendar, according the highest precision at the whole World. Nobody without my personal, written consent not can be nominated. Biting backstage (incognito /camouflaged/ knock in a knife in the back) efficiently (your’s) realize. I’m independent from the entire: East, West, North, South. Not I’m dependent from the entire: East, West, North, South. For sure / certainly I will soon in Legnica (I need to reclaim all my personal belongings and my all documents) and not excluded, that and in Żuromin. These two towns, municipality already dead!

  Poland, Warsaw, APRIL 12, 2011 / Tuesday, Time completed 11:02 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 20. 20 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 13, 2011 o 12:24 AM

  W związku, że prawie wszyscy podejmują próby narażenia całego Świata na wielkie ryzyko / na wielkie niebezpieczeństwo;
  Proszę o natychmiastowe wykorzystanie i zastosowanie wszystkich: Uczciwe, Apolityczne, Uniwersalne, Lojalne siły zbrojne całego Świata.

  In the connection, that almost all (People) apply attempt the exposure whole the World at great risk / at great danger; Please about immediate use and apply all: Honest, Apolitical, Universal Armed Forces Loyal towards the whole World (HAUAL).

  Poland, Warsaw, APRIL 13, 2011 / Wednesday, Time completed 00:25 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 21. 21 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 13, 2011 o 2:25 PM

  Urząd (Burmistrzów więcej niż efektywnych pracowników / za co to pierwsze miejsce?) Dzielnicy Bemowo łamie prawo w niespotykany sposób. Pracownicy Ochrony Urzędu Dzielnicy Bemowo łamią prawo w bezczelny sposób. Pilnują cenzury uruchomionej / wprowadzonej przez bezprawie tego Urzędu Dzielnicy Bemowo. Nie pilnują / nie czuwają nad bezpieczeństwem i obiektywnym porządkiem / ładem. Prawdopodobnie rozwiążę dla przykładu tę bezprawną formację OCHRONY. Sugerowano mi, że to bezprawie uruchomili: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady. Proszę pamiętać, że działania rozwiązanych przeze mnie organów / instytucji / zdymisjonowanych osób są nielegalne.
  W związku z tym będą odpowiednie przepisy / rozkazy / polecenia normalnego prawa. Dla przypomnienia!!!!!!! Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i inne podobne gady nie mogą wyjeżdżać / wychodzić poza granice całej Polski!!!!!!! Sprawdziłem bardzo dokładnie prywatną osobę Panią Ewa Kopacz. Pani Ewa Kopacz najwięcej wszystkich błędów popełniła / dokonała w Moskwie. W nielegalnym rządzie o imieniu pseudotusk & etc łamie nagminnie prawo. W związku z tym przejmuję osobiście wszystkie obowiązki Ministerstwa Zdrowia i Profilaktyki. Takie jest nazwa od tego momentu wspomnianego Ministerstwa. Proszę natychmiast uruchomić procedurę indywidualnego śledztwa dla Pani Ewa Kopacz! Czyżby młody doradca mieszał w głowie? Tak!

  The Office (Mayors is much, many behind a lot – than effective workers / behind what is it the first place?) The Office Quarter Bemowo breaking the law in unprecedented way! Staff PROTECTION (District) Office Quarter Bemowo break the law in brazen manner. Is Guard, monitors censorship, who launched action introduced by the lawlessness of the Office District Bemowo. Guard, monitors / does not ensure the safety and objective of security policy. Probably I terminate for example, the illegal formation PROTECTION. The suggested me, that this lawlessness launched: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and other similar reptiles. Please remember, that the action resolved / cancellations by me bodies / institutions / cancellations individuals, person are illegally.
  In connection with this will be suitable rules / orders / commands the normal law. For a reminder!!!!!!! Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radoslaw Sikorski, and other similar reptiles not can leave the boundaries the whole Polish!!!!!!! I checked very thoroughly private person Mrs. Ewa Kopacz. Mrs. Ewa Kopacz very a lot all errors committed / made ​​in Moscow. In the illegal government of the pseudotusk & etc. routinely breaks the law (Mrs. Ewa Kopacz). In connection with this take over personally all the duties the Ministry of Health and Prophylaxis. This is now the name from that time the Ministry of Health and Prophylaxis. Please immediately start the process of individual inquiry / investigation for Mrs. Ewa Kopacz! Could / whether a young adviser meddled in the head? Yes!

  Poland, Warsaw, APRIL 13, 2011 / Wednesday, Time completed 02:25 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 22. 22 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 14, 2011 o 12:05 PM

  Wszyscy Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy Polski (Proszę zwiększyć prędkość i skuteczność działania do / o niewyobrażalnej wartości.); Pracownik Ochrony SAD-GUARD Warszawa (wyglądający jak tur) zatrudniony przez Urząd Dzielnicy Bemowo proponował mi walkę na chodniku (oświadczył w czasie służby, że zdejmie mundur). Przyjąłem wyzwanie / zaproszenie proponując żeby dobrał sobie kolegów po fachu co najmniej czterech, podobnie wyglądających. Ten „bohater” wycofał się z walki. To zwykły tchórz i skrajny komunista, który ukrywa identyfikator. Ten Urząd Dzielnicy Bemowo już stracił armię zwolenników. Już większość Uczciwych Mieszkańców jest po mojej stronie. Zawsze prawda i sprawiedliwość jest po mojej stronie. Ja chcę prawdziwego dobra. Oni kontynuują obłudę. Wszystkie moje warunki, rozkazy, przepisy prawa, muszą być wykonane, zrealizowane aż do pozytywnego finału; Proszę mnie odszukać / znaleźć w Warszawie i zaprosić mnie z wielkim szacunkiem do auta służbowego,
  przygotowanego dla mnie. W ten sposób wyrażamy szacunek dla Całej Polski, dla całej Europy, dla całego Świata i dla całego Wszechświata. Dalsze wszystkie moje osobiste uwarunkowania są znane całemu Światu i Całej Polsce. Nie jestem egocentrykiem. Jestem skromnym człowiekiem, który zna całą prawdę tego Świata i Wszechświata.
  [Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady, pasożyty, darmo-konsumenci], bazują – bez mojej pisemnej zgody – na moich wszystkich materiałach, nie płacąc mi nawet jednego centa za to wszystko! To są złodzieje i negatywni agenci z najwyższej półki.

  All Friends, all the Inhabitants the World, all Honest Inhabitants Polish (Please increase the speed and effectiveness action to / about the unimaginable value.); Worker Protection SAD-GUARD Warsaw (looking like a aurochs) employed by the Office District Bemowo I proposed fight at the sidewalk (at the time of service said, that the take off his uniform.) I accepted the challenge / invitation by proposing, that he chose his colleagues nothing less than four similarly / similar to that aurochs. This ‚hero, demigod’, „герой” withdrew itself with the fight. It is plain coward and extreme communist, which conceals ID. This Office District Bemowo already lost army of supporters. Already most Honest people is after my side. Always truth and justice is after my side. I want real good. They continue their hypocrisy. All of my conditions, orders, rules laws, must be made​​, executed until to a positive final; Please me find in Warsaw and invite me with great respect, to the car with driver, prepared for me. In this way we express our respect for the whole of Polish, for the whole of Europe, for the whole of World and for the whole of Universe. Further all my person the factors / conditions are known for entire the World and for whole the Poland. Do not I’m egocentric. I am a humble man, who knows the whole truth of this whole the World and of this whole the Universe.
  [Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski and other similar reptiles, parasites, free-consumers], based are- without my written permission – at my all materials, Do not pay me even one cent behind it all! They are thieves and negative agents with the highest quality.

  Poland, Warsaw, APRIL 13, 2011 / Thursday, Time completed 12:05 AM/PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 23. 23 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 14, 2011 o 7:41 PM

  Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Ewa Kopacz & etc: Będą, już są; Najbardziej przegranymi pseudo-politykami i prywatnymi osobami. To koniec definitywny dla takich pseudo-ludzi jak wyżej wymienieni. Wyeliminuję was >grupa widmogroup specter< underneath each terms.

  Poland, Warsaw, APRIL 13, 2011 / Thursday, Time completed 07:40 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 24. 24 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 15, 2011 o 2:16 AM

  Przede wszystkim brak reakcji na moje wczesniejsze prosby.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: szulczynski@bemowo.waw.pl
  Cc: rzecznik@bemowo.waw.pl
  Sent: Wed, April 13, 2011 11:51:29 AM
  Subject: Fw: Jestem w trakcie sprawdzania waszych życiorysów. Sprawa wygląda już okropnie. Młody kot / burmistrzuniu działa bezprawnie.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: p.bujski@bemowo.waw.pl
  Cc: a.stoma@bemowo.waw.pl
  Sent: Wed, April 13, 2011 11:48:13 AM
  Subject: Fw: Jestem w trakcie sprawdzania waszych życiorysów. Sprawa wygląda już okropnie. Młody kot / burmistrzuniu działa bezprawnie.

  Witam. Proszę zakończyć wszystkie problemu w związku z cenzurą nałożoną na wasze połącznia internetowe w dniu dzisiejszym do godziny 12:00 am/pm.
  Niebawem ten problem pojawi się na moich blogach.
  Wasza ochrona przyznała się do bezprawia twierdząc, że cenzura internetu jest uruchomiona.
  Proszę dostosować się do wszystkich moich wymogów i przepisów prawa.
  Zastanawiam się nad rozwiązaniem ochrony, która działa politycznie a powinna apolitycznie. Nie czuwa nad porządkiem publicznym! Czuwa nad polityczną stroną waszych poglądów!
  Jestem w trakcie sprawdzania waszych życiorysów. Sprawa wygląda już okropnie. Młody kot / burmistrzuniu działa bezprawnie.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: burmistrz@bemowo.waw.pl
  Cc: szulczynski@bemowo.waw.pl
  Sent: Wed, April 13, 2011 11:19:08 AM
  Subject: Jestem w trakcie sprawdzania waszych życiorysów. Sprawa wygląda już okropnie. Młody kot / burmistrzuniu działa bezprawnie.

  Witam. Proszę zakończyć wszystkie problemu w związku z cenzurą nałożoną na wasze połącznia internetowe w dniu dzisiejszym do godziny 12:00 am/pm.
  Niebawem ten problem pojawi się na moich blogach.
  Wasza ochrona przyznała się do bezprawia twierdząc, że cenzura internetu jest uruchomiona.
  Proszę dostosować się do wszystkich moich wymogów i przepisów prawa.
  Zastanawiam się nad rozwiązaniem ochrony, która działa politycznie a powinna apolitycznie. Nie czuwa nad porządkiem publicznym! Czuwa nad polityczną stroną waszych poglądów!
  Jestem w trakcie sprawdzania waszych życiorysów. Sprawa wygląda już okropnie. Młody kot / burmistrzuniu działa bezprawnie.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz

 25. 25 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 15, 2011 o 1:56 PM

  Dla przypomnienia!
  To ja / to Moja Skromna Osoba wygrała wybory PREZYDENCKIE w 2010 roku.

  For a reminder!
  This is me / this My Humble Person, who won the PRESIDENCIAL election in 2010 year.

  All Friends, all the Inhabitants the World, all Honest Inhabitants Polish; Please lead on action – overtake – each time / moment – in any place. Please very logically analyze and think.

  Pseudo (pracownicy Ochrony) łamią nagminnie wszelkie prawo w Urzędach Warszawy. W związku z powyższym natychmiast przeprowadzić / wykonać bardzo szczegółową kontrolę, wszystkich rodzajów Ochrony w całej Polsce i na całym Świecie. Za każde naruszenie każdego prawa anulować licencję na czas nieokreślony.
  Pracownicy Ochrony są często pod wpływem alkoholu. Proszę prowadzić działania – wyprzedzając – każdy czas – za każdym razem. Proszę bardzo logicznie analizować i myśleć.

  Pseudo-employees / staff Protection routinely violate every right in each the Offices in Warsaw, Poland. In connection with this immediately carry out / perform a detailed inspection, all types protection in Poland and at whole the world. Behind each violation any law annuls / nullify license at time unspecified. Workers Protection are often underneath the influence of alcohol. All Friends, all the Inhabitants the World, all Honest Inhabitants Polish; Please lead on action – overtake – each time / moment – in each place. Please very logically analyze and think.

  Poland, Warsaw, APRIL 15, 2011 / Friday , Time completed 01:56 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 26. 26 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 18, 2011 o 2:37 AM

  Update April 18, 2011. am / Warsaw / POL. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics.
  Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim.
  (Przyjaciele​​​ ​ ; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska.
  Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Wyprzedzajac czas i wchodzac w inny uklad sloneczny, wyeliminowac nieodwracalnie wszystkie osoby grajace falszywie (pelna grupa widmo). Wszystkie moje warunki musza byc zrealizowane. Pozdrawiam z calego mojego serca wszystkie Dziewczyny / Kobiety Muzulmanki i Dziewczyny / Kobiety innych Wyznan Religijnych.

  Overtake time and coming into another solar system, eliminate permanently all person play-ing falsely (full group specter). All my conditions must be met. Regards with all my heart all the Girls / Women Muslim and Girls / Women other Honest Confessions Religious.

  Poland, Warsaw, APRIL 18, 2011 / Monday , Time completed AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 27. 27 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 18, 2011 o 10:01 AM

  Update April 18, 2011. am / Warsaw / POL. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele​; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Wiem, mam pełną świadomość, że sytuacja się powtórzy jak przed każdymi ważnymi świętami, dlatego nasze działania muszą znaleźć odbicie w korzystaniu przeze mnie / przez nas, z najwyższych wszystkich uprawnień, w sytuacji obowiązywania stanu wyjątkowego w całej Polsce, ze skutkiem natychmiastowym. Ostrzegam wszystkich przed próbami bezprawnego działania. Każda próba bezprawnego działania spotka się ze spotęgowaną moją / naszą wspólną siłą / mocą / potencjałem. Wszystkie decyzje – wewnętrzne i zewnętrzne – w tej sytuacji – wymagają zawsze mojego osobistego podpisu. Proszę uważać na wszystkie próby podrabiania mojego podpisu.

  I know, I am / I have fully aware / awareness, that it happens again as before each important holiday approaches, therefore our / my actions must be reflected in the use by me / by our, with the highest, all powers, with immediate effect, in a situation duration the state of emergency in across Poland. I warn all before attempts of unauthorized activity. Each attempt unlawful acts meet itself with heightened / compounded my / our collective strength / vehemence / power / potency. All decisions – internal and external – in this situation – always requires my personal signature. Please watch at all attempts with counterfeit / with counterfeiting my signature. The highest time for a serious and normal functioning of all institutions throughout the country Poland.

  Poland, Warsaw, APRIL 18, 2011 / Monday , Time completed AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 28. 28 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 19, 2011 o 4:52 PM

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – My personal signatures 1 My personal signature readable 2 My personal signature short (reduced signature).
  http://cid-9266851f042c9cc1.photos.live.com/browse.aspx/Law-abiding%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz%20all%20VIII%20The%20whole%20of%20Europe
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 29. 29 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 19, 2011 o 9:09 PM

  Update April 19, 2011. 09:09 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele​; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Przyjaciele; Proszę zastosować z prędkością światła wszystkie działania, operacje sumaryczne – do Zwycięstwa w 100% i do Sukcesu w 100% (NIEODWRACALNIE).

  Fri​ends; Please pick up, join, raise, used with the speed light all action, operation, acting summary – to Victory in 100% and to Success in 100% (IRREVERSIBLY).

  Polan​d, Warsaw, APRIL 19, 2011 / Tuesday, Time completed 09:09 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 30. 30 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 20, 2011 o 12:42 PM

  Wed, April 20, 2011 12:34:06 PM
  POLECENIE SŁUŻBOWE w okresie obowiązywania Stanu Wyjątkowego na obszarze całej Polski.

  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]

  View Contact
  To: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

  Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego WARSZAWA.
  POLECENIE SŁUŻBOWE w okresie obowiązywania Stanu Wyjątkowego na obszarze całej Polski.
  Proszę ze skutkiem natychmiastowym, w myśl Prawa Polskiego, Prawa Unii Europejskiej i Prawa Międzynarodowego,
  zawiesić na każdym (jeżeli na chwilę obecną są trudności techniczne: obok / proszę zwrócić uwagę na ustawienie masztów) URZĘDZIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POLSKĄ FLAGĘ I POLSKIE GODŁO! To rozkaz i zarazem polecenie. Proszę się przez chwilę zastanowić.
  TO POLECENIE DOTYCZY OBSZARU CAŁEJ POLSKI.
  Pozdrawiam z całego mojego serca.
  Motto dnia: Nawet myśl techniczna zawłaszczona bezprawnie jest plagiatem.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 31. 31 cisco wireless routers
  Listopad 25, 2011 o 6:45 PM

  My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 32. 32 Christmas decorations
  Listopad 28, 2011 o 3:46 PM

  Valuable as well as absorbing.

 33. 33 ouqdhrncwze
  Grudzień 21, 2011 o 7:32 PM

  juVfQH kerfcquxmnxk, [url=http://aswqcfowxvlt.com/]aswqcfowxvlt[/url], [link=http://uuvaolnviwwf.com/]uuvaolnviwwf[/link], http://dkoxsxabzfjl.com/

 34. 34 Luigi Fulk
  Grudzień 30, 2011 o 12:52 PM

  I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 35. 35 DStartype
  Grudzień 30, 2011 o 5:50 PM

  Wherein Unlock iPhone Technique is Best for your family Unlock iPhone On the other hand there are numerous cellular phones included in the society that can be since favored and effectively termed as Iphone 3gs.The actual dilemma is in anticipation of having any commitment utilizing the professional companies connected with i-phones, that you’re version of doomed if you should use a iphone and also it is strictly how much the public bear in mind.In actual fact you possibly can Open i-phones no matter who this backpack is actually.The first Unlock iPhone solution you will have is the Diy approach plus the make a change one self strategy. korvax

 36. 36 Walton Lavalais
  Styczeń 7, 2012 o 8:19 AM

  I conceive you have mentioned some very interesting details , thankyou for the post.

 37. 37 torycyday
  Styczeń 11, 2012 o 10:49 AM

  Methodologies for Unlock Iphone 4 h Anyone who has access to an iPhone is required to happen to be unveiled in your direction so they have to have unlock iPhone 4 r tips and hints, ordinarily in connection with wonderful programs that is certainly all at once secure and safe.Nevertheless, it usually is rather annoying in an effort to discover one’s when i phone fantastic find a very good cutting edge iphone4 taking out the fastener regarding app.There are numerous kinds in postings all over, in spite of this, with no actual understanding sold in the market, totally confined, for this reason numerous options a lot of enormous capital pertaining to very little.
  [url=http://unlockiphone4tut.com/]unlock iPhone 4[/url]

 38. 38 Ortodonta
  Styczeń 13, 2012 o 4:51 PM

  Nie raz zdarzyło ci się na mieście, w domu, czy w pracy usłyszeć słowo: ortodoncja i być zdezorientowanym, gdyż tak naprawdę nie znałeś prawdziwego znaczenia tego słowa? Po głowie chodziło ci: „to jakaś gałąź medycyny”, ale mimo ciężkich starań i prób przypomnienia sobie nie potrafiłeś powiedzieć sobie, czym tak naprawdę ortodoncja jest? Robiło ci się głupio, że słyszysz słowo, którego nie znasz znaczenia? Że wiele osób z twojego otoczenia posługuje się tym terminem, który jest tobie obcy? Znam ten ból.

  Otóż postaram się Ci drogi czytelniku przybliżyć czym jest ortodoncja. Otóż ortodoncja to jedna z dziedzin stomatologii. Zajmuje się ona profilaktyką i leczeniem wad jakimi jest zgryz a także problemy szczękowo-twarzowe. Dotyczy to dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Lekarz specjalista w tej dziedzinie nazywany jest ortodontą. Przeprowadza on odpowiednią terapię która wpływa nie tylko na odpowiednie stosunki międzyzębowe, lecz także na odpowiednie proporcje dolnego i środkowego odcinka twarzy. To właśnie stąd bierze się co raz bardziej powszechna i co raz bardziej używana nazwa: ortopedia szczękowa.

 39. 39 torycyday
  Styczeń 14, 2012 o 8:37 AM

  Wherein Unlock iPhone Method is Best for your needs Unlock iPhone Still there are numerous mobile devices inside of the world that could be considering the fact that popular and properly referred to as a Iphone 4g.The very issue in anticipation of having the contract with the acknowledged insurers linked with apple iphones, that you are currently kind of hopeless in order to employ some sort of iphone 3gs and also it is just just what the consumer consider.Actually you possibly can Uncover i-phones regardless of who the bag is without a doubt.The principle Unlock iPhone choice you’ll have might be the How to do strategy plus the go green one self system.
  [url=http://unlockiphone4tut.com/how-to-unlock-iphone-4]how to unlock iPhone 4 ?[/url]

 40. 40 Immigration Solicitor
  Styczeń 14, 2012 o 9:26 AM

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 41. 41 Immigration Lawyers
  Styczeń 17, 2012 o 9:31 AM

  Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 42. 42 conveyancing Solicitors
  Styczeń 18, 2012 o 5:35 AM

  wonderful issues altogether, you simply received a logo new reader. What may you suggest in regards to your publish that you just made a few days ago? Any sure?

 43. 43 shemikauay
  Maj 21, 2013 o 8:22 AM

  Fast http://voiceoftopcash.com/ Best Online Loan Deal ,Fast personal payday loan approvals for your cash advance Best Online Loan Deal , [url=http://voiceoftopcash.com/] Best Online Loan Deal[/url]

 44. 44 rehab
  Maj 27, 2013 o 4:52 AM

  I think that may very well be a captivating element, it created me think a little. Thanks for sparking my pondering cap. Now and once again I get so significantly inside a rut that I basically definitely really feel like a record.

 45. 45 Politics
  Czerwiec 4, 2013 o 4:29 PM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 46. 46 Health
  Czerwiec 8, 2013 o 2:49 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 47. 47 Roofing Contractors Irving
  Czerwiec 10, 2013 o 6:31 AM

  Unfortunately, fanminds did not present at the GSummit, so their slides are not included. I\’d love to hear more about their projects. Please get in touch! Jeff at gamification dot co

 48. 48 Home And Event Management
  Czerwiec 11, 2013 o 12:30 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 49. 49 beat maker for mac
  Czerwiec 11, 2013 o 8:33 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I believe that you should write more about this subject matter, it may not be a taboo matter but typically people do not discuss these subjects. To the next! Kind regards!!

 50. 50 Art Printing & Wedding invitations
  Czerwiec 14, 2013 o 2:17 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 51. 51 Education & Finance
  Czerwiec 15, 2013 o 6:05 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 52. 52 Matchmaker NYC
  Czerwiec 20, 2013 o 5:23 PM

  Mint is done by Quicken. They closed down their online site after purchasing Mint.

 53. 53 Book
  Czerwiec 21, 2013 o 6:11 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 54. 54 Shell Wall Fountain in English Iron
  Czerwiec 28, 2013 o 5:26 AM

  It\’s just what I need!THX

 55. 55 hp 02 ink cartridge
  Czerwiec 28, 2013 o 7:38 AM

  I\’ve been using iXpenseIt for the past two years. Great app with very regular updates.

 56. 56 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 8:06 AM

  When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 57. 57 live sex cams"
  Czerwiec 28, 2013 o 11:53 AM

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 58. 58 penis enlargement
  Czerwiec 28, 2013 o 12:09 PM

  That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post!

 59. 59 youjizz
  Czerwiec 28, 2013 o 12:15 PM

  Next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I genuinely thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 60. 60 porntube
  Czerwiec 28, 2013 o 3:21 PM

  I was able to find good advice from your content.

 61. 61 psn codes
  Czerwiec 28, 2013 o 9:33 PM

  Great web site you’ve got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 62. 62 trottinette
  Czerwiec 29, 2013 o 12:35 AM

  Spot on with this write-up, I truly think this site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 63. 63 website design San Diego
  Czerwiec 29, 2013 o 12:36 AM

  This is a topic which is close to my heart… Many thanks! Where are your contact details though?

 64. 64 buy followers for twitter
  Czerwiec 29, 2013 o 12:59 AM

  You have made some decent points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 65. 65 Free twitter followers
  Czerwiec 29, 2013 o 2:21 AM

  Great article. I am dealing with many of these issues as well..

 66. 66 garcinia cambogia benefits
  Czerwiec 29, 2013 o 2:42 AM

  You’re so interesting! I do not believe I have read anything like this before. So nice to discover somebody with a few original thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 67. 67 Amazon
  Czerwiec 29, 2013 o 7:03 AM

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read articles from other authors and use something from their sites.

 68. 68 youjizz
  Czerwiec 29, 2013 o 10:12 AM

  Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 69. 69 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 1:27 PM

  Howdy, I believe your web site could possibly be having browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, great site!

 70. 70 mobile apps
  Czerwiec 30, 2013 o 10:37 AM

  Thank you very much! Quality of podcasts is wonderful as well as content.Respect to authors!

 71. 71 type 2 diabetes diet
  Lipiec 1, 2013 o 7:46 AM

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying this information.

 72. 72 Buy Kamagra
  Lipiec 1, 2013 o 8:35 AM

  I like reading an article that can make people think. Also, thank you for allowing me to comment!

 73. 73 advance auto parts coupon code
  Lipiec 1, 2013 o 8:51 AM

  Spot on with this write-up, I seriously think this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 74. 74 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 9:34 AM

  Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 75. 75 advance auto parts coupons
  Lipiec 1, 2013 o 10:47 AM

  I was extremely pleased to uncover this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you saved to fav to see new stuff in your website.

 76. 76 penis enlargement
  Lipiec 1, 2013 o 12:11 PM

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this during my search for something regarding this.

 77. 77 horny goat weed
  Lipiec 1, 2013 o 1:01 PM

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be helpful to read content from other authors and use a little something from other sites.

 78. 78 Payday Loan UK
  Lipiec 1, 2013 o 1:55 PM

  Hi there! I just wish to give you a huge thumbs up for your great info you have here on this post. I am returning to your web site for more soon.

 79. 79 how to lose belly fat
  Lipiec 1, 2013 o 2:16 PM

  Hi there! This article couldn’t be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 80. 80 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 2:16 PM

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read articles from other writers and practice a little something from other web sites.

 81. 81 webcam sex
  Lipiec 1, 2013 o 3:17 PM

  Hi there, I do think your web site might be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 82. 82 Pay Day Loan
  Lipiec 1, 2013 o 5:08 PM

  This is the right webpage for anybody who wishes to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about for years. Great stuff, just great!

 83. 83 Review
  Lipiec 1, 2013 o 5:43 PM

  I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and want to find out where you got this from or what the theme is named. Many thanks!

 84. 84 pension release under 55
  Lipiec 1, 2013 o 11:46 PM

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 85. 85 penis enlargement
  Lipiec 1, 2013 o 11:55 PM

  I love reading a post that can make people think. Also, thank you for allowing for me to comment!

 86. 86 reviews
  Lipiec 2, 2013 o 2:02 AM

  Your style is very unique compared to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 87. 87 invest in gold
  Lipiec 2, 2013 o 7:48 AM

  You are so cool! I do not believe I’ve read a single thing like this before. So good to discover another person with a few original thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 88. 88 lingerie bags
  Lipiec 2, 2013 o 7:52 AM

  Very good write-up. I absolutely appreciate this website. Keep it up!

 89. 89 Instant Payday Loans
  Lipiec 2, 2013 o 8:18 AM

  Can I simply just say what a comfort to find a person that actually knows what they are discussing on the net. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people need to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular since you definitely have the gift.

 90. 90 seo services
  Lipiec 2, 2013 o 9:33 AM

  I’m more than happy to discover this website. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you book-marked to look at new things in your web site.

 91. 91 Weight Loss Victory
  Lipiec 2, 2013 o 10:14 AM

  Thank you very much! Quality of podcasts is wonderful as well as content.Respect to authors!

 92. 92 Pay Day Loans
  Lipiec 2, 2013 o 10:44 AM

  Excellent web site you’ve got here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 93. 93 leaky gut syndrome symptoms
  Lipiec 2, 2013 o 11:04 AM

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks!

 94. 94 bikini swimsuit
  Lipiec 2, 2013 o 11:12 AM

  Mint is great with one (for me anyway) fatal flaw. You cannot customize budget start and end dates. It doesn\’t work well if your budget cycle runs from the 15th of the month to the 15th of the next or if you are paid on the 20th of the month, etc. It\’s very pretty but useless unless you can budget from the 1st until the last day of the month.

 95. 95 penis enlargement
  Lipiec 2, 2013 o 1:45 PM

  Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 96. 96 horny goat weed extract
  Lipiec 2, 2013 o 1:46 PM

  You have made some really good points there. I looked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 97. 97 Spear Construction Inc.
  Lipiec 2, 2013 o 3:15 PM

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this in my search for something relating to this.

 98. 98 payday loans online
  Lipiec 3, 2013 o 1:12 AM

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 99. 99 Check this
  Lipiec 3, 2013 o 4:29 AM

  I loved Mint when I first tried it, however, after about 2-3 sync cycles with my financial institution it just stopped updating. When I reported this to customer service, I got a prompt automated response, stating my bank was not allowing them to aggregate my financial information. Seemed fishy to me because I was able to sync my information several times. I have read other blogs and apparently I am not the only one experiencing this particular problem. So frustrating, as I found it saved me a great deal of time; no manual expense tracking. Any suggestions for a similar personal finance app, amigos? I want expense tracking and budget pay down help like YNAB. I know I\’m asking for a lot. Gracias!

 100. 100 infrared sauna dangers
  Lipiec 3, 2013 o 8:36 AM

  It is GREAT GREAT podcast.

 101. 101 sky habitat
  Lipiec 3, 2013 o 9:12 AM

  I was able to find good information from your articles.

 102. 102 buy instagram followers
  Lipiec 3, 2013 o 9:39 AM

  After looking into a handful of the articles on your web page, I truly like your way of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and tell me how you feel.

 103. 103 roulette
  Lipiec 3, 2013 o 9:53 AM

  Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!

 104. 104 online betting
  Lipiec 3, 2013 o 3:47 PM

  Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!

 105. 105 Generic viagra cheap
  Lipiec 4, 2013 o 1:45 AM

  Howdy, I do think your blog may be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful blog!

 106. 106 beat and music maker
  Lipiec 4, 2013 o 2:26 AM

  The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I actually thought you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 107. 107 estate planning
  Lipiec 4, 2013 o 1:31 PM

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my hunt for something concerning this.

 108. 108 dermal filler injection training washington
  Lipiec 9, 2013 o 3:29 AM

  For keeping track of my expenses, I\’ve been using iXpenseIt for about 3 years now (first on my iPhone 3G and now on my iPhone 4), and I\’m extremely satisfied with it. As someone else also stated, they make frequent updates/improvements, which is always a good thing. I highly recommend it!

 109. 109 restylane injection training california
  Lipiec 9, 2013 o 10:16 AM

  And yes, the real shame is that the Democrats made this happen. FDR launched hearings to punish bankers when he fixed the Great Depression-. Obama chose to reward the bankers. The two parties now are simply different faces for the same coin that of the moneyed interests.tera gold

 110. 110 dermal filler injection training school
  Lipiec 9, 2013 o 10:26 AM

  please Almight Allah, accept my Muslim umma there duas and solve there problems here and afterhere.you the creator and everything for us in this world, you are the giver. ya Allah please overcome my problem with my hasbund to be. make him to love me as usual, he is over hurting, am praying him salat isthakar, kindly decide for me were my stand with this man. i have lots of thouhgts night and day over this relation ship and my mamy is still admited in hospital because of her broken leg. Please Allah am with you and help me in this problems of mine. assalam-alkum.

 111. 111 Shell Wall Fountain in English Iron
  Lipiec 10, 2013 o 4:56 AM

  You forgot iBank. Syncs seamlessly to the Mac version. LONGTIME Microsoft Money user haven\’t looked back.

 112. 112 Marsha Underkoffler
  Lipiec 13, 2013 o 8:48 PM

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as significantly as this one. I mean, I know it was my option to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy looking for attention.

 113. 113 Brian Rubison
  Lipiec 15, 2013 o 8:12 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 114. 114 one piece bathing suits
  Lipiec 16, 2013 o 4:42 AM

  Excellent writing! Thank you for this wonderful source of information.

 115. 115 Walterlof
  Kwiecień 15, 2014 o 10:03 PM

  [url=http://www.evansphotos.com/【超安値で大放出】ハイゴールド-硬式用竹合板バット-長尺100cm-1000g平均-φ62~64mm-jp-7635.html]硬式用竹合板バット[/url]
  http://www.evansphotos.com/【大幅値下げ中】ハタケヤマ-硬式用プロテクター-cgypb【品質保証】-jp-7790.html
  http://www.evansphotos.com/【大幅値下げ中】【湯もみ型付けサービス!】-ハタケヤマ-硬式グローブ-内野手用-αχ068【品質保証-jp-7024.html
  http://www.evansphotos.com/【激安価額】ハイゴールド-木製朴ノックバット-91cm-550g平均-φ60mm平均-kb10632-jp-7666.html
  http://www.evansphotos.com/【激安価額】ハイゴールド-ヒモ式トレーニングシューズ-pu9002【送料無料】-jp-7493.html

  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-24匹の動物-【知育玩具】【木製玩具】【木製パズル】【動物パズル】【誕生祝い】-jp-7443.html]知育玩具[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-na-kids-キッズテーブルチェアー3点セット-kdt2145kdc24012-【ネ-jp-7425.html]3点セット[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-アウリスシロホンペンタトニック7音-auxrp007-【木琴】【打楽器】【知育玩具】【-jp-7496.html]打楽器[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】-3dぬりえ-【知育玩具】【塗り絵】【お絵描き】【ペーパークラフト】【教育玩具】【アート-jp-6941.html]手袋[/url]
  [url=http://www.imatika.biz/【送料無料】 いたずらマウス-【いたずらToy】【知育玩具】【おもちゃ】【教育玩具】【ベビー玩具】【-jp-6951.html]知育玩具[/url]

  [url=http://www.kfkod.net/dedes-デデス本革スエードジュート巻きデッキシューズ5037brカジュアル-大人系-オシャレ-サ-jp-7115.html]巻きデッキシューズ[/url]
  http://www.kfkod.net/jnn-by-ettikaジェイエヌエヌ-バイ-エティカ【La発のハンドメイドアクセサリーブランド!-jp-7433.html
  http://www.kfkod.net/【大幅値下げ中】Numero-due-ヌメロデュエ-【Safari系雑誌掲載ブランド!】【アメカジ&-jp-7942.html
  http://www.kfkod.net/ブランドから探す(N~Z)-numero-zero-japan-45_47.html
  http://www.kfkod.net/【お買い得】Groover-grandグルーバー-グランド【全国イチの品揃え】【2013新作春物コレ-jp-8122.html

  [url=http://www.mayhutbui.biz/albero-アルベロ-puntina(プンティーナ)-小銭入れ付き長財布(ラウンドファスナー式)–jp-7435.html]ラウンドファスナー式[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/★毎週抽選★ポーター-ホフ 吉田カバン-porter-hof-長財布-ブランド-メンズ 240041-jp-7825.html]ブランド[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/albero-アルベロ spumante(スプマンテ)がま口長財布 7306-レディース-財布-がま-jp-7466.html]スプマンテ[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/civa-チーバ-volanato(ヴォラナト)小銭入れ付き長財布(ラウンドファスナー式)-1914-jp-7496.html]ラウンドファスナー式[/url]
  [url=http://www.mayhutbui.biz/baggy-port-バギーポート フルクロームツートン ラウンド小銭入れ付き二つ折り財布hrd40-jp-7527.html]バギーポート[/url]

  [url=http://www.bentug.org/2013年新作メッセンジャーバッグ-レディース-サブバッグ-ショルダーバッグ-斜めがけ-白-jp-9712.html]メッセンジャーバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/ショルダーバッグ-斜めがけ-レディースバッグ-黒-赤-白-jp-11634.html]斜め掛け[/url]
  [url=http://www.bentug.org/エナメルバッグ-レディース-lサイズ-2013-新作-アウトレット-赤-白-レッド-ピンク-ホワイト-jp-9883.html]エナメルバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/レディースバッグ-メッセンジャーバッグ-サブバッグ-黒-赤-白-jp-12001.html]メッセンジャーバッグ[/url]
  [url=http://www.bentug.org/ショルダーバッグ-レディース-2013新作-激安-斜めがけ-ハンドバッグ-黒-赤-白-ホワイト-ベー-jp-12191.html]斜め掛け[/url]


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Kwiecień 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Mar   Maj »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: