27
Kwi
11

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 Prezydenta i Premiera, Ministra wszystkich Ministerstw Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.


Update May 27 (Friday), 2011. 05:11 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc.]

Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk & etc.[Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]

Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.

[Po zebraniu dodatkowych materiałów stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni są dodatkowo pospolitymi przestępcami kryminalnymi.
After collecting additional material fortress, that Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and others them similar are additionally ordinary offenses criminal.]

Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc.]

Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk & etc.[Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]

Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.

Poland, Warsaw, May 27, 2011 / Friday, Time completed 05:11 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-

Fri, May 27, 2011 2:37:56 PM

Witam Państwa.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: breprwp@o2.pl
Cc: personalna_breprwp@o2.pl

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDaV1dXqKYjAZtEIRsBc6soasZ_fYMkQhhd01a2QeDSZy-_Mi-Q
Witam Państwa.
BATALION REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO.
DZIŚ BARDZO DUŻO ŻOŁNIERZY Z WASZEGO BATALIONU POINFORMOWAŁO MNIE, ŻE SĄ ZAPĘDY DO POWROTU KOMUNIZMU. NA TO PRZYZWOLENIA BYĆ NIE MOŻE. NIE MOŻE BYĆ PRZYZWOLENIA NA POWRÓT FASZYZMU.
NIEBAWEM WASZ BATALION ODWIEDZĘ.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
htt p://cid-9266851f042c 9cc1.profile.live.co m/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://c id-52b99ba14f6096eb. profile.live.com/
htt p://cid-2a139ab9bddd 2ced.profile.live.co m/
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Update May 27 (Friday), 2011. 10:06/03:00 am/pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc.]

Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk & etc.[Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]

Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.

[Po zebraniu dodatkowych materiałów stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni są dodatkowo pospolitymi przestępcami kryminalnymi.
After collecting additional material fortress, that Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and others them similar are additionally ordinary offenses criminal.]

Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc.]

Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk & etc.[Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]

Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.

Poland, Warsaw, May 27, 2011 / Friday, Time completed 10:06/03:00 AM/PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Update May 26 (Thursday), 2011. 06:47 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc.]

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Poland, Warsaw, May 26, 2011 / Thursday, Time completed 06:47 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.  –  15 maj 2011 (edytowano: 11:11)  –  Buzz  –  PubliczneUpdate May 25 ( Wednesday), 2011. 11:19 am / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

PROSZĘ REALIZOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY PRAWA I WYKONYWAĆ / WYKONAĆ WSZYSTKIE MOJE ROZKAZY!!!!!!! PROSZĘ POWIADAMIAĆ MNIE NA BIEŻĄCO, (na moje adresy e-mail: atwtc@yahoo.com, atwtc17@gmail.com, wtc-autotrans17@wp.eu, kemot17-1958@o2.pl / niebawem opublikuję wszystkie) KONIECZNIE O WSZYSTKICH REALIZACJACH SKUTECZNYCH (100%). PROSZĘ SOBIE NIE ŻARTOWAĆ!!!!!!! W INNYM PRZYPADKU BĘDZIEMY „DREPTAĆ” W MIEJSCU!!!!!!!

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.] ŻEBY WSZYSCY MIESZKAŃCY POLSKI ZROZUMIELI I POLACY MIESZKAJĄCY POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI, DLA ICH DOBRA I DLA DOBRA CAŁEGO ŚWIATA; GMACHY, PAŁACE, BUDYNKI, POMIESZCZENIA, BIURA, INSTYTUCJE, KTÓRE SĄ ZAJMOWANE BEZPRAWNIE PRZEZ ZDYMISJONOWANE OSOBY / POSTACI NIEWYKLUCZONE, ŻE BĘDĘ MUSIAŁ Z RÓWNAĆ Z NASZĄ KOCHANĄ ZIEMIĄ. ZAPEWNIAM, ŻE POZA ZDYMISJONOWANYMI OSOBAMI / POSTACIAMI NIKT NIE UCIERPI / NIKT NIE ZGINIE / NIKT NIE BĘDZIE RANNY (chyba, że na własne życzenie)!!!!!!!MOJA / NASZA PRECYZJA JEST DOSKONAŁA. NIE POMYLĘ / NIE OMYLĘ SIĘ NAWET O JEDNO BIURKO BEZPRAWNIE ZAJMOWANE!!!!!!! PROSZĘ O BARDZO PRECYZYJNY ODBIÓR I BARDZO PRECYZYJNE INTERPRETACJE PRAWNE!!!!!!! ZE SYNCHRONIZOWANEGO PRAWA WSZYSTKICH NARODÓW (nie państw)!!!!!!!

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.]

Do UNIWERSYTETÓW wrócę niebawem. UNIWERSYTET WARSZAWSKI I NIE TYLKO OBAWIA SIĘ ZE MNĄ KONSTRUKTYWNEJ POLEMIKI. WIEM DLACZEGO. PROPONUJĘ SPRAWDZENIE SIĘ WZAJEMNE TWARZĄ W TWARZ.
CO JUŻ ZAUWAŻYŁEM: UNIWERSYTETY W CAŁEJ POLSCE SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ TRACĄ / STRACIŁY / UTRACIŁY NA SKUTEK WPŁYWÓW POLITYCZNYCH, ZA KTÓRYMI KRYJĄ SIĘ KRUCZKI PRAWNE, KORUPCJA I WŁASNE PRYWATNE AMBICJA. TO WSZYSTKO WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH GRUPACH ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH. TO MUSI ULEC ZMIANIE OD TERAZ!!!!!!! POD LUPĘ NADCHODZĄCEJ NOCY WEZMĘ WSZYSTKIE UNIWERSYTETY W CAŁEJ POLSCE!!!!!!!
Sprawdziłem do końca stronę prawną, ekonomiczną (bardzo dawno poruszyłem ten temat bardzo zdecydowanie ekonomicznie / proszę sprawdzić w moich wszystkich materiałach) i każdą inną wydobycia w Całej Polsce gazu łupkowego i nie tylko (dysponuję wszelkimi metodami, które muszą bardzo szybko stać się faktem); Jest też każda możliwość wydobywania GAZU ZIEMNEGO, który jest na POGRANICZU CAŁEJ POLSKI i WSCHODU. WCZEŚNIEJ MIAŁ ZASTRZEŻENIA IMPERIALISTYCZNE (niczym nieuzasadnione) CO DO TEGO FAKTU ZSRR (CCCP).
JEST MOŻLIWOŚĆ WYDOBYCIA SPRAWIEDLIWEGO TEGO GAZU OD STRONY PRAWNEJ i OD STRONY FIZYCZNEJ (sprawiedliwego podziału). Nie może być tak, że wszelkie rozwiązania natury ekonomicznej będą blokowane przez polityków i systemy polityczne, które nie zdały nigdy żadnego egzaminu i dawną rozkładają się na czynniki pierwsze. SZABLONY STARE – NAWET OD WIEKÓW STOSOWANE, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU DO KOŃCA – MUSZĄ ODEJŚĆ DO LAMUSA. W INNYM PRZYPADKU LUDZKOŚĆ NA ŚWIECIE / ZIEMI BĘDZIE UMIERAĆ Z GŁODU I TO NIEBAWEM!!!!!!!
JESZCZE KILKA ZDAŃ / WYJAŚNIEŃ NA TEMAT APOLITYCZNEJ NIEZALEŻNEJ MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI, ZAPRZYSIĘŻONEJ PRZED NIEZAWISŁYM SĄDEM (proszę jeszcze raz wyszukać dosłownie wszystko we wszystkich moich materiałach na temat w obu językach); Mogę / Możemy nie tylko zażądać uczestnicznia PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH PAŃSTW ISTNIEJĄCYCH NA ŚWIECIE. MOŻEMY ZAŻĄDAĆ uczestniczenia PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH NARODÓW! MACIE PAŃSTWO TEGO ŚWIADOMOŚĆ?! TAK WINNO BYĆ!!!!!!! BARDZO WAŻNE!!!!!!! WAŻNY WARUNEK!!!!!! MUSZĘ W TAKI WŁAŚNIE SPOSÓB TO WYJAŚNIĆ; TAKA KOMISJA CHCĄC MNIE SPRAWDZIĆ POD KAŻDYM WZGLĘDEM, MUSI SIĘ „ZAMKNĄĆ” RAZEM ZE MNĄ / PRZEBYWAĆ RAZEM ZE MNĄ (minimum jeden miesiąc kalendarzowy, poza miesiącem LUTY) W JEDNYM MIEJSCU / W JEDNYM BUDYNKU, GMACHU. PAŁACU, POMIESZCZENIU, POD JEDNYM ADRESEM!!!!!!! DOTYCHCZAS (podobno) „członkowie” absurdalnej KOMISJI SĄ POROZRZUCANI PO CAŁEJ POLSCE / PO CAŁYM ŚWIECIE!!!!!!! TAKIE DZIAŁANIE KOMISJI JEST NIEZGODNE Z JAKIMKOLWIEK PRAWEM!!!!!!! PROSZĘ ZEBRAĆ DOSŁOWNIE CAŁY MÓJ MATERIAŁ NA TEN TEMAT, UPORZĄDKOWAĆ GO CHRONOLOGICZNIE I KALENDARZOWO, WPROWADZIĆ GO W REALNE ŻYCIE I WYSŁAĆ DO MNIE W CIĄGU 72 godziny FINALNE PISMO Z PODPISAMI WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI. W TEN SPOSÓB BĘDZIECIE MNIE MIELI W W DŁONI!!!!!!! DO BOJU HEROSI I ATLETKI.

Poland, Warsaw, May 25, 2011 / Wednesday, Time completed 11:19 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,

STWIERDZAM Z CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE NADAL TRWA TWORZENIE PLAGIATÓW BEZPRAWNIE Z MOICH WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, ROZMÓW, SUGESTII I INNYCH MOICH KONTAKTÓW KONSTRUKTYWNYCH, BEZ MOJEJ PISEMNEJ ZGODY!!!!!!!
NIEBAWEM BĘDĘ MUSIAŁ TEN PROCEDER PRZESTĘPCZY ZAKOŃCZYĆ, KTÓREGO DOPUSZCZA SIĘ WIELU BEZTALENCI!!!!!!!
SPRAWĘ / TEMAT OPIEKUNEK / POKOJÓWEK – Z KONIECZNYM CERTYFIKATEM – PORUSZAŁEM OSOBIŚCIE JAK PRAWIE WSZYSTKO DNIA 24 MAJA 2011 w BUSIE / AUTOBUSIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. PO PROSTU WSZYSTKO CO MOJE SPRZEDAJĄ INNE OSOBY / POSTACI BEZPRAWNIE!!!!!!!
DLA PRZYPOMNIENIA! JEŻELI UCZCIWYM OSOBOM / POSTACIOM ZALEŻY NA UCZCIWEJ WSPÓŁPRACY ZE MNĄ,
MUSZĄ SIĘ OSOBIŚCIE ZE MNĄ Z KONTAKTOWAĆ I UZYSKAĆ MOJĄ PISEMNĄ ZGODĘ!!!!!!! PIERWSZY KONTAKT POPRZEZ MOJE ADRESY E-MAIL.
JAK TO JEST Z WAMI BEZTALENCIA?! PROSZĘ SIĘ NIE OBRAŻAĆ!!!!!!! MOJE MATERIAŁY WAM NIE ŚMIERDZĄ?! ALE MOJA OSOBA JUŻ WAM NIE ODPOWIADA!
PRAWDA?! WIEM, WIEM, WIEM; ZAZDROŚĆ, NIENAWIŚĆ, MŚCIWOŚĆ TO U WAS JEST NA PORZĄDKU DZIENNYM I NOCNYM! MOJA SKROMNA OSOBA JEST KRYSTALICZNIE CZYSTA POD KAŻDYM WZGLĘDEM!!!!!!! NAJWYŻSZY CZAS ZAMIENIĆ SIĘ WARUNKAMI FUNKCJONOWANIA. wy zarośniecie wszelkim brudem i dłużej nie wytrzymacie niż kilka tygodni.
PROSZĘ NIE WYPACZAĆ MOICH SŁÓW / ZDAŃ / CZYNÓW ITP. ITD.
PROSZĘ ZAKOŃCZYĆ RAZ NA ZAWSZE NEGATYWNĄ MANIPULACJĘ!!!!!!! TO OSTATNIE OSTRZEŻENIE Z MOJEJ STRONY!!!!!!!

Poland, Warsaw, May 25, 2011 / Wednesday, Time completed 02:30 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

OTO PRAWDZIWY SONDAŻ POPARCIA PRZY PRAWIDŁOWO POSTAWIONYM PYTANIU BEZ ŚWIADOMEGO I PODŚWIADOMEGO ZASTRASZANIA TYLKO UCZCIWYCH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI:
Na PO (Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego, Radosława Sikorskiego ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO + cała GRUPA WIDMO zagłosowałoby 4,5% badanych, na PiS głos oddałoby 5,0% respondentów, na SLD 5,5%, na PSL 5,5% – wynika z najnowszego UCZCIWIE PRZEPROWADZONEGO SONDAŻU PRZEZ ZAGRANICZNE NIEZALEŻNE OŚRODKI BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ.
JEST TO PRZECIĘTNA Z KILKUNASTU ZAGRANICZNYCH UCZCIWYCH NIEZALEŻNYCH APOLITYCZNYCH OŚRODKÓW.
Z CAŁĄ JEDNOOSOBOWĄ PRAWNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
DODATKOWY BARDZO WAŻNY TEMAT / PROBLEM DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE I W CAŁEJ POLSCE!!!!!!!

TEN PROBLEM MUSI BYĆ ROZWIĄZANY BŁYSKAWICZNIE, Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA!!!!!!!
KIEROWCY AUTOBUSÓW / TROLEJBUSÓW I KIERUJĄCY TRAMWAJAMI TO POTENCJALNI MORDERCY / SAMOBÓJCY;
BRAK KWALIFIKACJI WSZELKICH, BRAK PODSTAWOWEGO PRZYGOTOWANIA, BRAK SZCZEGÓŁOWYCH BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I WSZELKICH INNYCH BADAŃ LEKARSKICH. JEŻELI SĄ JUŻ TE BADANIA TO SĄ ONE BARDZO CZĘSTO KUPOWANE!
WIELKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWOŻONYCH DZIECI, DZIECI W WÓZKACH, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WÓZKACH INWALIDZKICH. TO WSZYSTKO WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA!!!!!!!
Największe grzechy KIERUJĄCYCH AUTOBUSAMI / TROLEJBUSAMI / TRAMWAJAMI TO: Bezzasadne awaryjne hamowanie / nieumiejętne hamowanie, gwałtowne nieuzasadnione przyspieszanie, nerwowe reagowanie na sytuacje zmieniające się nagle na drodze (brak odporności na stres), nieumiejętne posługiwanie się automatyczną skrzynią biegów, nadrabianie straconego czasu na zakrętach / skrętach w lewo i w prawo (jeżeli już to proszę to czynić bezpiecznie na prostych lub prawie prostych odcinkach jezdni / zwiększać prędkość / zarazem przestrzegać wszystkich przepisów kodeksu drogowego i prawa), brak zdolności przewidywania (koniecznie trzeba myśleć za siebie i za innych), brak bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, niewłaściwe zajmowanie pasów ruchu, niewykorzystywanie dogodnych sytuacji w celu uwolnienia się od zatorów drogowych. OCZYWIŚCIE, ŻE TE GRZECHY NIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH KIERUJĄCYCH!!!!!!!DODATKOWY TEMAT / PROBLEM, KTÓRY MUSZĘ WKRÓTCE WYJAŚNIĆ; PRAWIE ZA KAŻDYM RAZEM KIEDY WCHODZĘ DO M1 (centrum handlowe Marki) GINIE / GUBI SIĘ DZIECKO (słyszę komunikat / komunikaty) i następuje „awaria” połączeń internetowych. CO ZA DZIWNY – PRAWIE ZAWSZE – ZBIEG OKOLICZNOŚCI (mam nadzieję, że PUTIN nie rozrabia w MOJEJ CAŁEJ POLSCE; poznałem PANA z ochrony o imieniu SERGIEJ; niebawem ma mi przekazać CAŁĄ PRAWDĘ > MYŚLAMI, w inny sposób się „OBAWIA” jak mówią ANGLICY). ROZMAWIAM DUŻO Z OCHRONĄ M1 i przestrzegam ich przed takimi dziwnymi sytuacjami. CZY W TYM WSZYSTKIM BIORĄ UDZIAŁ NIEODPOWIEDZIALNI RODZICE? JEŻELI TAK TO OSTRZEGAM PRZED POTENCJALNYMI PEDOFILAMI, PRZED POTENCJALNYMI PRZESTĘPCAMI, KTÓRZY MOGĄ PORWAĆ DZIECKO I WYWIEŹĆ POZA GRANICE NIE TYLKO CAŁEJ POLSKI!!!!!!! ZNAM TAKIE REALNE PRZYPADKI, KTÓRE MAJĄ MIEJSCE W CAŁYM ŚWIECIE ZIEMSKIM. WIESIEK TOMEK CENDROWSKI dla PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ BEZ GRANIC.
Poland, Warsaw, May 25, 2011 / Wednesday, Time completed 03:41/08:20 PM, Time central – european.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Mimo wszystko WITAM prawdziwych PRZYJACIÓŁ i WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ZIEMI. Nie pomyliłem się w najmniejszym stopniu! STO PROCENT NEGATYWNEJ MANIPULACJI PRAWIE Z KAŻDEJ STRONY I PRAWIE W KAŻDYM MIEJSCU! PRZEŻYŁEM NAJAZD SZWEDZKI PRZEŻYJĘ I NIEDOBITY RADZIECKI! POLSKA CAŁA JEST I BĘDZIE SUWERENNA! NIE MA OD TEGO ODWROTU! OTRZYMAŁEM POTWIERDZENIE Z M1 w MARKACH O 100% NEGATYWNEJ MANIPULACJI WOBEC MNIE, WOBEC MOJEJ STOLICY WARSZAWA, WOBEC MOJEJ CAŁEJ POLSKI! MINIONEJ NOCY KOLEJNY RAZ Z NIESAMOWITĄ SIŁĄ ZAATAKOWANO MÓJ IDEALNY WZROK I MOJE IDEALNE ZDROWIE. CHCIANO MNIE POZBAWIĆ ZA WSZELKĄ CENĘ WZROKU, PODAJĄC / APLIKUJĄC MI TRUCIZNĘ W HERBACIE O NAZWIE ROOIBOS z pomarańczą i cynamonem. W NOCY ZASUGEROWANO MI W BEZCZELNY SPOSÓB, ŻE MAM CUKRZYCĘ! hahaha. NIESTETY W TEJ SYTUACJI MUSZĘ WSZYSTKO REJESTROWAĆ NAWET GDYBYM NIE CHCIAŁ! MAM 100% PEWNOŚCI, ŻE KOMOROWSKI BRONISŁAW, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI I INNI IM PODOBNI, PRAWIE WSZYSCY Z GRUPY WIDMO, PLUS DZIWKA TO PRZESTĘPCY PEŁNĄ GĘBĄ. KOMOROWSKI BRONISŁAW W MEDIACH DZISIEJSZYCH ODEGRAŁ KOLEJNĄ FAŁSZYWĄ ROLĘ Z MOIMI RÓŻAMI I Z MOIM MATERIAŁEM, TWORZĄC PLAGIAT, PODSZYWAJĄC SIĘ W BEZCZELNY SPOSÓB POD MÓJ MATERIAŁ! MAM WSZYSTKICH ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO NA MUSZCE! PRAGNĘ PRZEPROSIĆ (WŁAŚCIWIE SAMEGO SIEBIE), ŻE ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO MOJEJ STOLICY WARSZAWA I MOJEJ CAŁEJ POLSKI, PO MOJE WSZYSTKIE OSOBISTE RZECZY W LEGNICY W IDEALNYM STANIE BĘDĘ OSOBIŚCIE NA POCZĄTKU NOWEGO / PRZYSZŁEGO TYGODNIA! wy WALCZYCIE JAK LWY PADNIECIE JAK muszki! ZDRAJCÓW JEST CAŁA ARMIA! WYSTARCZY, ŻE SKIERUJĘ SWÓJ WZROK NA MASKĘ ZDRAJCY / ZDRAJCZYNI I WSZYSTKO WIEM! MNIE NIE MOŻNA OSZUKAĆ! NIE MOŻNA MNIE ZASTRASZYĆ! NIE MOŻNA MNIE ZNISZCZYĆ! STAŃCIE PRZED LUSTREM! ZOBACZCIE KIM JESTEŚCIE! PRZYKRO MI MARTA. TWOJEGO stryja Jarosława Kaczyńskiego dołączam do GRUPY WIDMO! POWTÓRZĘ KOLEJNY RAZ! ŻADEN KOMPROMIS NIE JEST JUŻ MOŻLIWY! Z WIELOKROTNYMI ZDRAJCAMI STANU POLSKIEGO KOMPROMISÓW SIĘ NIE ZAWIERA!

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.]

Poland, Warsaw, May 26, 2011 / Thursday, Time completed 08:55 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Z WYRAZAMI SZACUNKU I POWAŻANIA,

MAM ŁĄCZNIE DZIEWIĘĆ BLOGÓW. TO JEST BARDZO WAŻNE!!!!!!!
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Poland, Warsaw, May 25, 2011 / Wednesday, Time completed 11:19 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-

Update May 24 ( Tuesday), 2011. 10:38 am / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

Wracamy do tematów zafałszowanych do maksymalnych granic wszelkiej przyzwoitości prawnej; Śmieję się do rozpuku z informacji, że jakoby debata z moim udziałem z wszystkimi przywódcami już się odbywa. Hej! Przywódcy?! Jak wam się podoba taka wyjątkowa debata?! Odbywa się przed kamerami / monitoringiem przemysłowym, przed kamerami / monitoringiem, który jest w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie lub przed kamerami / monitoringiem, który jest na ulicach stolicy Polski Warszawa. Od kierowców komunikacji miejskiej i od ochrony w Warszawie uzyskałem potwierdzenie (wiedziałem o tym przestępstwie), że materiałem z monitoringu manipuluje się w negatywny sposób dla mnie (prawie wszystko jest fałszowane lub wycinane). Uzyskałem również potwierdzenie od Uczciwych Pracowników różnych telewizji (TV) w Polsce i na całym Świecie (również o tym wiedziałem), że prawie WSZYSCY OBAWIAJĄ SIĘ PRAWDZIWEJ DEBATY ZE MNĄ / Z MOIM UDZIAŁEM PRZED KAMERAMI (zwłaszcza płeć piękna) PRAWDZIWYCH STACJI TV GDYŻ JEST PRAWIE STUPROCENTOWE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POKONAM W TEJŻE DEBACIE. BYŁBY TO WSTYD DLA PRZYWÓDCÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. Proszę szukać wszystkich moich materiałów w języku polskim i angielskim na temat debaty zaproponowanej przeze mnie bardzo dawno temu!!!!!!!
DLA PRZYPOMNIENIA!!!!!!! JAK DOTYCHCZAS NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY ŻADEN MÓJ WARUNEK. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ ZAPOMNIEĆ O JAKIMKOLWIEK KOMPROMISIE Z MOJEJ STRONY!!!!!!!
ZASTANAWIAM SIĘ NAD (prawdopodobnie opublikuję ZARZĄDZENIE z tym związane) POZBAWIENIEM PRAW MIEJSKICH JESZCZE MIASTA LEGNICA 59 220 NA OKRES 89 PEŁNYCH LAT W ZWIĄZKU Z NAJWIĘKSZYM MOIM PIEKŁEM JAKIE MI ZAFUNDOWAŁA TA MIEJSCOWOŚĆ POD KAŻDYM WZGLĘDEM. (W tym tygodniu na bank będę w Legnicy po moje wszystkie osobiste rzeczy!!!!!!!) DO DZISIEJSZEGO DNIA PRZESTĘPCA GOSPODARCZY prezesik sp. z o.o. AGA-TUR, UL. Rynek 18, 59 220 Legnica Waldemar Aleksander Marek nie oddał mi moich dokumentów i nie przelał mi nawet jednego grosza zaległości z kwoty 45 000PLN na moje osobiste konto!!!!!!! OCZYWIŚCIE DZIEJE SIĘ TAK ZA PRZYZWOLENIEM ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO, ZA PRZYZWOLENIEM PRAWIE CAŁEJ GRUPY WIDMO!!!!!!!

PROSZĘ REALIZOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY PRAWA I WYKONYWAĆ / WYKONAĆ WSZYSTKIE MOJE ROZKAZY!!!!!!!

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.]

BĘDZIE KONTYNUACJA TEGO TYPU TEMATÓW DO DNIA 31 MAJ 2011 włącznie! INNE BARDZO WAŻNE TEMATY BĘDĄ RÓWNIEŻ REALIZOWANE OSOBIŚCIE PRZEZE MNIE!!!!!!! LICZĘ BARDZO NA WSZYSTKICH MOICH PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ I LICZĘ BARDZO NA UCZCIWYCH MIESZKAŃCÓW CAŁEGO ŚWIATA, KTÓRZY PEŁNIĄ / WYKONUJĄ / PIASTUJĄ RÓŻNE STANOWISKA W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM / PRYWATNYM.
P.S. CAŁA POLSKA I CAŁY ŚWIAT TRACĄ WIELKIE NIEPOWTARZALNE SZANSE NA NIEODWRACALNE 100% ZWYCIĘSTWO I NA NIEODWRACALNY 100% SUKCES.
PRAGNĘ ZAPEWNIĆ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ZIEMI, ZE JA (MOJA SKROMNA OSOBA) NIE ODPUŚCI ŻADNEGO POWAŻNEGO TEMATU.
W SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ TYLKO POZYTYWNĄ I ZGODNĄ Z WSZELKIM PRAWEM W KALKULOWAŁEM WŁASNE CENNE ŻYCIE A WIĘC NIC NIE JEST MI STRASZNE DLA PRAWDZIWEGO DOBRA CAŁEGO ŚWIATA I WSZECHŚWIATA!!!!!!!

DOCIERAJĄ DO MNIE NIEOFICJALNE INFORMACJE, ŻE JAKIŚ TAM EMERYTOWANY AGENT Tomek (nie znam / pierwszy raz słyszę o kimś takim (używający mojego drugiego imienia) tworzy z mojego całego materiału plagiaty.
PODPIERA SIĘ MOIM MATERIAŁEM ŻEBY ZYSKAĆ NA POPULARNOŚCI!
SPRAWDZĘ TE INFORMACJE OSOBIŚCIE!!!!!!!

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie!
(Prawie codziennie składam hołd przed pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.)
Dziś wizytując powyższy Uniwersytet, w którym pracują – między innymi – duchowni i zakonnice stwierdziłem, że dostęp do komputera z internetem jest prawie niemożliwy. Stwierdziłem również, że jest na drzwiach miejsce dla Putina a nie ma miejsca dla mnie jako dla: Prawdziwego Prezydenta i Premiera Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowskiego Wiesława Tomasza.
Dnia 25 Maja 2011 roku Pańskiego zajmę się tym tematem natury moralnej a być może i prawnej. Dla przypomnienia! NIE JESTEM EGOCENTRYKIEM; zarozumialcem, panoszącym się, noszącym głowę w chmurach itd. itp.
SZANOWNY Panie Rektorze / Kanclerzu; Tu się „rozchodzi / chodzi” i normalne zasady!!!!!!!

Poland, Warsaw, May 24, 2011 / Tuesday, Time completed 08:47 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, MR. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

MAM ŁĄCZNIE DZIEWIĘĆ BLOGÓW. TO JEST BARDZO WAŻNE!!!!!!!
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Poland, Warsaw, May 24, 2011 / Tuesday, Time completed 10:38 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA NORTH, CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-

Update May 23 ( Monday), 2011. 01:03 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.]

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.]

Wywód czysto polski na temat Polaków i Polek!!!!!!! Tłumaczenie na wszystkie inne języki Świata, tylko przez tłumaczy przysięgłych: apolitycznych, nieskorumpowanych, niezależnych pod każdym względem, przez tłumaczy przysięgłych sądowych. Każda nowa moja publikacja musi być łączona z całym moim materiałem!!!!!!! Takie działanie prawie wyeliminuje negatywną manipulację moim całym materiałem!!!!!!!
Pro

szę szukać wszystkich moich uwarunkowań / moich warunków w całym moim materiale, które zmniejszają negatywną wszelką manipulację!!!!!!! Zdrajcy Stanu Polskiego Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni, prawie cała GRUPA WIDMO, biorą udział w zbiorowej, międzynarodowej (globalnej ze strachu przed normalnym prawem) zorganizowanej przestępczości, mafijnej, skorumpowanej, uzależnionej od prawdziwych przestępców (zalegalizowanych na wszystkich szczeblach władzy) akcji, wymierzonej przeciwko wszystkim uczciwym Mieszkańcom całej Polski i całego Świata, przeciwko uczciwym służbom i formacjom.
Jeszcze raz dla przypomnienia.
Nikt nie ma prawa mnie oceniać bez spełnienia wszystkich – zgodnych z prawem – warunków! Moja skromna osoba jeszcze się nigdy nie pomyliła / nie popełniłem żadnego błędu i tak już będzie do końca mojego życia. Czy cały świat – z przywódcami na czele) zapomniał, że to ja ustalam zawsze (stosując zawsze ze synchronizowane Prawo wszystkich Narodów i przede wszystkim Prawo Międzynarodowe), wszystkie reguły / zasady uczciwej gry? Cała Polska jest nafaszerowana / naszpikowana szpiegami / agentami wrogich państw / wrogich Narodów / wrogich przywódców. W tym masowym negatywnym procederze (wymierzonym przeciwko całej Polsce i całemu Światu) pomagają wiernie przede wszystkim (nie tylko) polskie dziewczyny / polskie kobiety (za drobnymi wyjątkami). Te jednostki nie zdradzą dopóty dopóki okazji nie mają (proszę zauważyć, że zdrada jest wielorakiego rodzaju / wielorakiego znaczenia). Moje stwierdzenia opieram na faktach popartych dowodami. To nie są halucynacje, imaginacje, urojenia (Zawsze mogę stanąć przed Międzynarodową Komisją; apolityczną, niezależną, krystalicznie czystą pod każdym względem / prawnym względem również, która musi się składać z około 200 przedstawicieli / geniuszy / specjalistów wszystkich państw (Proszę szukać wszystkich materiałów na ten temat, w języku angielskim także / również). Na wymioty mi się zbiera jak bezustannie muszę powtarzać / przypominać to co dla każdego winno być już bardzo dawno jasne. To są fakty poparte dowodami. Kto tego nie widzi, nie słyszy, nie czuje jest pozbawiony nie tylko wyobraźni ale i logicznego myślenia / pozbawiony jest wszelkiej wiedzy.
Mam świadomość, że to was ugryzie; żmije, gady, padalce, zdrajcy. Pewnie też się rozmnożycie i to będzie wasz definitywny koniec. Ten fakt spowoduje, że ta zgnilizna zagryzie się niebawem ze wzajemnością. Korupcja już tak daleko zabrnęła (za strachu przed konsekwencjami) we wszystkich sferach życia ludzkiego, że już prawie każdy / każda jest uzależniony / każda jest uzależniona od każdego. Platforma Obywatelska (PO) (NIE TYLKO; wszystkie partie są w tym wszystkim umoczone – w mniejszym lub większy stopniu) należąca do DONALDA TUSKA, BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO, RADOSŁAWA SIKORSKIEGO najbardziej negatywnie słynie z takich form ukręcania łba swojej przestępczej działalności.
Nie ma i nie będzie już żadnego kompromisu! Na kompromisy jest już za późno!
Przepraszam najmocniej!!!!!!! Muszę to napisać / stwierdzić z punktu moralnego / obyczajowego i prawnego!!!!!!!
FILOZOFIA polskiej dziwki / k – – -y (NAJSTARSZEGO ZAWODU ŚWIATA); Dziwka nie jest dziwką jeżeli: Jest zarejestrowana, poddaje się specjalistycznym badaniom lekarskim przed i po igraszkach / przed i po stosunku płciowym, przestrzega idealnej higieny, odprowadza regularnie i w odpowiedniej wysokości podatek od zysku. To jest minimum!!!!!!!
W każdym innym przypadku DZIWKA JEST DZIWKĄ!!!!!!! Bardzo często żona, kochanka jest dla swojego partnera dziwką!!!!!!! W końcu takie negatywne działanie i nie tylko (przy pomocy którego sprzedaje się – po trosze każdego dnia – suwerenność Całej Polski) należy nazwać po imieniu!!!!!!!
Również dla przypomnienia!!!!!!! Nie wiem co to jest nienawiść, nie wiem co to jest rasizm, nie wiem co to jest zazdrość, nie wiem co to jest mściwość, nie wiem co to jest uprzedzenie, nie wiem co to jest szufladkowanie ludzi, nie wiem co to jest antysemityzm, nie wiem co to jest rasizm itp. itd.
PROSZĘ RÓWNIEŻ ZAPAMIĘTAĆ RAZ NA ZAWSZE!!!!!!! NIE MA POWROTU DO KOMUNIZMU, DO FASZYZMU, DO KAŻDEGO SKRAJNEGO, ORTODOKSYJNEGO SYSTEMU!!!!!!!
TAKIE SYSTEMY ZAWSZE – to tylko kwestia czasu – WYKAŃCZAJĄ WSZELKĄ ZDROWĄ EKONOMIĘ I WYKAŃCZAJĄ UCZCIWYCH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA.
PRZYPOMINAM!!!!!!! PROSZĘ NIE TWORZYĆ PLAGIATÓW Z MOICH WSZYSTKICH MATERIAŁÓW!!!!!!! PROSZĘ SZUKAĆ DODATKOWYCH MOICH UWARUNKOWAŃ.
PO TYM CO SIĘ DZIEJE ZŁEGO W CAŁYM ŚWIECIE I W CAŁEJ POLSCE, NIKT JUŻ NA CAŁYM ŚWIECIE I W CAŁEJ POLSCE NIE OTRZYMA ZA DARMO MOJEGO PROGRAMU / CZĘŚCI MOJEGO PROGRAMU!!!!!!!
BEZPRAWIE I ŁAMANIE PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE OSIĄGNĘŁO JUŻ PRAWIE WARTOŚĆ 95% / 65%, Z WINY PRZEDE WSZYSTKIM DONALDA TUSKA I BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO!!!!!!! CZY PRAWIE WSZYSCY MIESZKAŃCY POLSKI SĄ ŚLEPI?http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/Poland, Warsaw, May 23, 2011 / Monday, Time completed 01:03 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.


——-

ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3
 Prezydenta i Premiera, Ministra wszystkich Ministerstw Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
DOTYCZY OTWARCIA GRANICY i ZNIESIENIA WIZ (dla uczciwych i apolitycznych obywateli Ukrainy, bez przeszłości skrajnego komunizmu i faszyzmu) POMIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ a UKRAINĄ.
DOTYCZY OTWARCIA GRANICY i ZNIESIENIA WIZ (dla uczciwych i apolitycznych obywateli Białorusi, bez przeszłości skrajnego komunizmu i faszyzmu) POMIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ a BIAŁORUSIĄ.
Osobiście pracuję nad szczegółami ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 z wszystkimi szczegółami ukaże się do dnia 1 Maja 2011 roku włącznie.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 ukaże się w wersji dwujęzycznej: Polskiej i Angielskiej.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 wejdzie w realne życie z dniem 1 Lipca 2011 roku.
DO ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 będą miały zastosowanie przede wszystkim Przepisy Normalnego Prawa Polskiego, Normalnego Prawa Międzynarodowego, Normalnego Prawa Unii Europejskiej.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 jest / będzie wysłane pocztą elektroniczną do Pana Prezydenta Ukrainy i do Pana Prezydenta Białorusi na dostępne, normalne adresy e-mail.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 i inne przepisy prawa może / mogą być tłumaczone tylko przez tłumaczy zaprzysiężonych, apolitycznych, niezależnych, uczciwych (nie dających się skorumpować).
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 będzie zawierało przepisy amnestii dla osób chcących naprawić swoje dotychczasowe zagmatwane życie, zwłaszcza gdy naruszyły Podstawowe Prawa Człowieka.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 będzie zawierało okres próby.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 będzie mogło być cofnięte natychmiast w sytuacji rażącego naruszenia jakiegokolwiek normalnego Prawa.
W niedalekiej przyszłości ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 będzie skierowane do Pana Prezydenta Rosji dla Obwodu Kaliningradzkiego jako próba normalnych relacji wielostronnych, z możliwością rozszerzenia po kilku latach dla Europejskiej części Rosji.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 będzie mogło być również zastosowane dla Narodów od Gór Ural na Wschód po okresie sprawdzenia wszystkich uwarunkowań prawnych.
ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 mogą stosować wszystkie Uczciwe Narody (Państwa), wszystkie Uczciwe Kontynenty.
Proszę zarazem studiować – nie tworząc plagiatów – cały mój materiał.
Rozumiem, że wszystkie moje materiały były i są na bieżąco drukowane!
ZOBOWIĄZUJĘ WSZYSTKIE MINISTERSTWA RZĄDU POLSKIEGO DO PERFEKCYJNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO NORMALNEJ PRACY I WSPÓŁPRACY. Do zobaczenia niebawem.
Mam nadzieję, że ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 nie wywoła wśród normalnych Osób / Ludzi szoku poporodowego.
Dla przypomnienia! To co nie jest osobiście przeze mnie odwołane musi być zrealizowane.
Każdy NOWY myśliciel chcący wystawić mi notę musi bardzo szczegółowo zapoznać się z całym moim materiałem!!!!!!!
Z wyrazami poszanowania każdego normalnego Prawa,
Poland, Warsaw, APRIL 27, 2011 / Wednesday, Time completed 12:18 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

=======

Fri, April 29, 2011 1:52:00 PM

Fw: Witam serdecznie Państwa.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: sm@strazmiejska.olsztyn.pl
Cc: komenda@strazmiejska.waw.pl

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0Dzień dobry Państwu.
Wysyłam Państwu mój materiał do studiowania w czasie co najmniej sześciu miesięcy.
Państwo musicie w szczegółach opanować ten materiał w ciągo 72 godzin.
Proszę o podporządkowanie się wszystkim moim przepisom i sugestiom.
Proszę mieć zawsze na względzie dobro Całej Polski i Całego Świata.
Proszę wyzbyć się doraźnym partykularnym interesom.
Pozdrawiam z całego mojego serca i życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Proszę wysłać niniejszą moją pocztę do wszystkich podległych jednostek.
W razie wątpliwości dzwonić do właściwych osób do ONZ.
Proszę wysłać te materiały do Trójmiasta.
Trójmiasto jest odcięte od normalnego Świata (brak adresu e-mail).http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.


—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl
Cc: dyzurny@strazmiejska.opole.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:49:19 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: strazmiejska@erzeszow.pl
Cc: ksm@um.gorzow.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:47:49 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sm@um.poznan.pl
Cc: eskrobisz@um.katowice.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:46:16 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: jpietraszewski@um.bialystok.pl
Cc: sekretariat@986.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:44:54 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0Dzień dobry Państwu.
Wysyłam Państwu mój materiał do studiowania w czasie co najmniej sześciu miesięcy.
Państwo musicie w szczegółach opanować ten materiał w ciągo 72 godzin.
Proszę o podporządkowanie się wszystkim moim przepisom i sugestiom.
Proszę mieć zawsze na względzie dobro Całej Polski i Całego Świata.
Proszę wyzbyć się doraźnym partykularnym interesom.
Pozdrawiam z całego mojego serca i życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Proszę wysłać niniejszą moją pocztę do wszystkich podległych jednostek.
W razie wątpliwości dzwonić do właściwych osób do ONZ.
Proszę wysłać te materiały do Trójmiasta.
Trójmiasto jest odcięte od normalnego Świata (brak adresu e-mail).http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: strazmiejskakielce@op.pl
Cc: smk1@neostrada.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:42:41 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sm@um.szczecin.pl
Cc: sekretariat@strazmiejska.lodz.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:40:26 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: smkrak@strazmiejska.krakow.pl
Cc: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
Sent: Fri, April 29, 2011 1:38:43 PM
Subject: Witam serdecznie Państwa.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0Dzień dobry Państwu.
Wysyłam Państwu mój materiał do studiowania w czasie co najmniej sześciu miesięcy.
Państwo musicie w szczegółach opanować ten materiał w ciągo 72 godzin.
Proszę o podporządkowanie się wszystkim moim przepisom i sugestiom.
Proszę mieć zawsze na względzie dobro Całej Polski i Całego Świata.
Proszę wyzbyć się doraźnym partykularnym interesom.
Pozdrawiam z całego mojego serca i życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Proszę wysłać niniejszą moją pocztę do wszystkich podległych jednostek.
W razie wątpliwości dzwonić do właściwych osób do ONZ.
Proszę wysłać te materiały do Trójmiasta.
Trójmiasto jest odcięte od normalnego Świata (brak adresu e-mail).http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

=======


Sat, April 30, 2011 12:51:28 PM

Fw: Presidente Ufficio del Comune di Roma. Autorità Italia, Roma prega / per favore un immediatamente arresto Bronislaw Komorowski e altri rettili simili.

From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: carabinieri@carabinieri.it
Cc: carabinieri@pec.carabinieri.it


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJiWDfIMnKT-omfOg6vapG5OSXM9uop_yObUxPCA0dd4se-DUrMQ—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: segretariato.sociale.mun9@comune.roma.it
Sent: Sat, April 30, 2011 12:41:31 PM
Subject: Presidente Ufficio del Comune di Roma. Autorità Italia, Roma prega / per favore un immediatamente arresto Bronislaw Komorowski e altri rettili simili.

Presidente Ufficio del Comune di RomaUpdate April 30 ( Saturday), 2011. 12:08 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)
=================
Który idiota wypuścił zdrajcę Stanu Polskiego Bronisław Komorowski poza granice Polski? Ustalić personalia i zabić następnego zdrajcę. Osobiście namierzę tego następnego zdrajcę. Proszę z prędkością światła wykonać wszystkie moje rozkazy! Władze Włoch, Rzymu proszę o natychmiastowe aresztowanie Komorowski Bronisław i innych podobnych gadów.Which idiot released a traitor to the State of Polish Bronislaw Komorowski beyond the border Polish?! Establish details personal and kill the next traitor. Personally triangulate  thereof data serial / subsequent /   consecutive traitors. Please with the speed of light perform all my orders / commands! Authorities Italy, Rome please about immediate arrest Bronislaw Komorowski and other similar reptiles. Autorità Italia, Roma prega / per favore un immediatamente arresto Bronislaw Komorowski e altri rettili simili.
=================
Prezydent całej Polski jest tylko jeden: Cendrowski Wiesław Tomasz, innymi słowy: Ja. Czy to jest jasne?
Dzień kwiecień 29, 2011, do godziny 23:59:59 wykonać wszystkie moje rozkazy dla prawdziwego bezpieczeństwa: Wszystkich Mieszkańców Świata, Całego Świata, wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów (Państw), dla Całej Polski.
Wielka, wyjątkowa bezczelność cechuje:
1. Bronisław Komorowski i jego partnerka.
2. Donald Tusk i jego poplecznicy.
3. Zakamuflowana grupa widmo (pełna >: po godzinie 23:59:59 przed północą).President of the entire Polish is the only one: Cendrowski Wieslaw Tomasz, other words, Self / Me / I. whether it is clear?.
Day of April 29, 2011, to hours 11:59:59 pm perform all my orders for real security: Total Population of the World, all over the World, whole Continents, all the Nations (States) all my orders / command for real security: Total Population of the World, all over the world, all continents, all the Nations (States), for the whole Polish.
Great exception insolence / impudence / effrontery / impertinence / piece of impudence / rankness characterized:
1. Bronislaw Komorowski and his partner (first lady?!).
2. Donald Tusk and his accessory after the fact / partisans.
3. Camouflaged a group of specter (full >: after hour 11:59:59 pm, ).
=================
PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
=================
Kongres Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów, Prezydent Barack Hussein Obama II; Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są moją osobistą własnością do czasu spłaty całego dla mnie zadłużenia, to znaczy do Maj 17, 2011 włącznie. Termin końcowy. Po tym terminie podejmę skuteczne, pozytywne działania dla mnie. Łączna wartość dla mnie wszystkich zobowiązań finansowych jest zawarta w moich wszystkich materiałach. Rozłożyłeś wszystko na łopatki, łącznie z usługą Windows Live Spaces. Czekam z wielką niecierpliwością.United States Congress, House of Representatives, President Barack Hussein Obama II; Please remember / recollect / serve one’s own and my interests, that the United States of North America are my personal property / possession / proprietary / demesne, to the time repayment the entire for my commitment financial, it means to May 17, 2011 inclusive. Closing date. After this date, shall take effective and positive action for me. The total value all financial obligations for me, is included in all my materials. You (annihilate / destroy) knock down all at the vane / shoulder / back, including with services Windows Live Spaces. I look forward with great anticipation.
=================
Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1; Nie uznają Armii Wojska Polskiego, nie uznają Polskiej Policji. Wyraźnie mi to powiedzieli. Przyjaciele, usunąć to ścierwo! To negatywna „zasługa głównie” Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego (prawie wszyscy podszywają się pode mnie / pod Wieśka Tomka Cendrowskiego).Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1; Do not recognize the Polish Army, do not recognize the Polish Police. Clearly me it told idiot / imbecile. Friends, remove these scoundrels!Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi Przywódcy; Wszystkie tematy są aktualne. Proszę prowadzić precyzyjne akcje. Nie spać!
Ze skutkiem natychmiastowym przejmuję osobiście pod mój bezpośredni nadzór pozostałe Ministerstwa do czasu finalizacji wszystkich moich warunków.Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish, all honest Leaders; All topics are current. Please lead precise actions. Do not sleep!
Behind immediate effect, I take over / intercept personally beneath my direct supervision of others, all of the Ministry to the pending / to until / to time the finalization all my conditions.
=================
Jako prawdziwy czlowiek stwierdzam: mentalność moich / naszych prawdziwych wrogów (pełna graupa widmo: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.)) nie uległa zmianie. Wchodzę na / w działanie poza zasięg myśli ludzkich (Dla dobra całego Świata, Wszechświata i całej Polski).Qua / As a real human / man it I must say: mentality my / our real enemies (full group specter: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.) do not has changed. I go at / in the action outside the comprehension / radius / ambit of human thought. (For the good the whole World, the Universe and the whole Polish).
=================
Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.
=
Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3.Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

Subject / Topic and purpose the meeting: All the fields Science and Presentation my complex, perfect, apolitical, independent program for: the whole World, all Continents, all Nations, all Countries, all States. The four basic foundations the Unification the whole World.

Continent and place of Meetings / Be invited; Unified World Planet Earth / Nation / Country / State / Federation: EUROPE, POLAND.

Address Matches / Meetings / Be Invited: Warsaw Chopin Airport, street: ul. Żwirki i Wigury 1, city: 00-906 Warszawa.

Date / Day / Term Matches / Meetings / Be Invited: from May 2, 2011 to May 9, 2011including.

Hours / Time Matches / Meetings / Be Invited: 1:00 P.M. (afternoon) Time central – european.

All conditions of stay are guaranteed. Conditions: To April 10, 2011 year full notification / full monitory note / full information advance, before the arrival / before landing aircraft.

My secure email address: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
Soon I will give topical addresses e-mal, assigned to the Office / Chambers true President the Polish and the true Polish Prime Minister in other words to: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. It is this same person and only one in / at around the World.
Alongside concerns, please write to me.
Perhaps You me recognize. I’ll be wearing a special / extra / super outer garments / clothes. Please do not worry!
My hair are and will be long. My hair is the color light / lightly hoar.
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, APRIL 30, 2011 / Saturday, Time completed 12:07 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

=======

Mon, May 2, 2011 12:03:56 PM

Fw: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
Cc: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7
—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
Cc: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl
Sent: Mon, May 2, 2011 11:54:08 AM
Subject: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz;
Czy Pani nie zna Prawdziwego Prezydenta całej Polski? Nazywa/m się Cendrowski, moje imiona: Wiesław Tomasz. Byłem obok Pani. Piękna uroczystość! Prawda?
(Ma Pani 24 godziny na rozwiązanie tego problemu. Dla PRZYPOMNIENIA!!!!!!! Straż Miejska musi być apolityczna i cała administracja łącznie z rządem, cały wymiar sprawiedliwości, cała ekonomia, cała gospodarka i cała bankowość.)
To pani upolityczniła i uzależniła Straż Miejską w Warszawie od partii Platformy Obywatelskiej, od partii Prawa i Sprawiedliwości, od zdelegalizowanego biura ochrony rządu (BOR), powołując / mianując na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Warszawie byłego / emerytowanego funkcjonariusza biura ochrony rządu (BOR). Straż Miejska w Warszawie służy teraz największym przestępcom i zdrajcom stanu Polskiego: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski itp.
Szeregowi pracownicy Straży Miejskiej są Bardzo uczciwi i bardzo lojalni wobec mnie. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich uczciwych Pracowników Straży Miejskiej.
Niebawem będę po wszystkie moje rzeczy osobiste, po wszystkie moje ubrania bezprawnie mi ukradzione przez Szapował Jarosław w Legnicy 59 220. Urzędasów w Żurominie też odwiedzę. Proszę się przygotować! Nie będzie lekko. Po mojej akcji wracam do Warszawy!
Mayor City of Warsaw Mrs. Hanna Gronkiewicz-Waltz;
Whether Mrs. do not know True President’s the whole of Polish? My name: Cendrowski, my first and second names: Wiesław Tomasz. I was beside Mrs. Beautiful ceremony! Right?
(You’ve got / Has Mrs. 24 hours at solve this problem. For a reminder!!!!!!! Municipal Police must be apolitical and the entire administration together with the government, the entire system justice, the whole economy and the whole banking.)
It lady politicized and addicted the Municipal Police in Warsaw from party the Civic Platform (PO), from the party Law and Justice (PIS), from the illegal office security government (BOR), appoint / appointing / nominating at the position of commander of the Municipal Police in Warsaw, a former / retired functionary with the office security government (BOR). Municipal Police in Warsaw serve nowadays the biggest criminals and traitors of the Polish State: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski etc.
Ordinary / series Workers the Municipal Police are very Honest and very Loyal to / for me. Yours with all my heart all the Honest Workers the Municipal Police.
Soon I will after all my personal belongings / things, all my clothes illegally me stolen by Szapował Jarosław in city Legnica 59 220. Bureaucrats in city Żuromin I also visit. Please itself / be prepared! There will be slight. After my shares / action I back to Warsaw!
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
https://i2.wp.com/www.sklep.eduforum.pl/images/God__o_Polski_48da3d975bc30.jpg
https://i0.wp.com/3rscdw.blu.livefilestore.com/y1pSERL5NEO1E9r0_fdmfpbC9V1LdtbeONpn7ZwQXSiTfbcELLlNs2QtAr3pdnrYc6gFpeVMu-Fns28EYR-f-4i9A/Whole%20POLAND%20Forever.%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr.%20Cendrowski%20Wies%c5%82aw%20Tomasz%20VIII..jpg
PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski; każdej doby (w ciągu 24 godzin) podejmuje się co najmniej cztery próby publicznej dyskredytacji mojej skromnej osoby w Warszawie, na wszystkie możliwe sposoby. Oni mają pełną świadomość, że moje / nasze jest zwycięstwo w 100% i mój / nasz jest sukces w 100%. Byli / emerytowani milicjanci o poglądach skrajnego komunizmu są kontrolerami biletów (numer 107) i ławnikami w sądzie. Taki skrajny komunista zawsze działa politycznie / komunistycznie (musi apolitycznie) i łamie wszystkie przepisy na początku kontroli.  Jego uczciwość (kontrolera biletów numer 107) gwarantuje / poświadcza pracownik straży miejskiej (numer 0516) w Warszawie, który okazuje się kumplem / kolegą / bardzo dobrym znajomym.
mimo, że nie był naocznym świadkiem całego spreparowanego ataku na mnie (date: April 20, 2011, from 10:30 pm to 11: 20 pm). Poddano mnie rewizji osobistej (bez najmniejszego powodu) niezgodnie z Prawem: Polskim, Unii Europejskiej i Prawem Międzynarodowym. Jestem bardzo ciekawy, czy przed sądem będzie też gwarantował swojego kolegi uczciwość. Jest nagminnie kontynuowane łamanie podstawowych praw człowieka wobec mnie. Oni przegrali na wszystkich frontach. Za tymi wszystkimi globalnymi przekrętami stoi bezpośrednio lub Pośrednio PEŁNA GRUPA WIDMO!Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish; each day and night (within twenty four hours) take itself at least four attempts publicly discredit My Humble Person at all possible ways. They have fully aware, that my / our Victory is in 100% and my / our is success in 100%. Former / retired militiamen about the views of radical communism are controllers tickets (number 107) and councilors / assessor in the court.
Such a radical communist, always works politically / communist (must be apolitical) and breaks all the rules at the beginning control. His honesty (Controller tickets number 107) guarantee / endorse / certifies municipal police (number 0516) in Warsaw, which turns out to be a ‚buddy / friend / really good friend’ controllers tickets, although not was eyewitness the entire crafted attack at me (date: April 20, 2011, from 10:30 pm to 11: 20 pm). Used against me revision personal ( without earthly reason) incompatible with the law: Polish, Union European and International Law. I’m very curious, Whether before the court will also guarantee the honest his ‚friend’. Is commonly continued violations of basic rights human  in the face of me. They lost at all fronts. Behind all these global scams, stands directly or indirectly FULL GROUPS SPECTRE!Poland, Warsaw, APRIL 21, 2011 / Thursday(encore), Time completed 03:31 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski WT.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]
FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]
Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.
Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.
Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.
It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Reklamy

148 Responses to “ZARZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY NR 3 Prezydenta i Premiera, Ministra wszystkich Ministerstw Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 28, 2011 o 11:39 AM

  Update April 28 (Thursday), 2011. 11:39 am / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.

  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
  =================
  Kongres Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów, Prezydent Barack Hussein Obama II; Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są moją osobistą własnością do czasu spłaty całego dla mnie zadłużenia, to znaczy do Maj 17, 2011 włącznie. Termin końcowy. Po tym terminie podejmę skuteczne, pozytywne działania dla mnie. Łączna wartość dla mnie wszystkich zobowiązań finansowych jest zawarta w moich wszystkich materiałach. Rozłożyłeś wszystko na łopatki, łącznie z usługą Windows Live Spaces. Czekam z wielką niecierpliwością.

  United States Congress, House of Representatives, President Barack Hussein Obama II; Please remember / recollect / serve one’s own and my interests, that the United States of North America are my personal property / possession / proprietary / demesne, to the time repayment the entire for my commitment financial, it means to May 17, 2011 inclusive. Closing date. After this date, shall take effective and positive action for me. The total value all financial obligations for me, is included in all my materials. You (annihilate / destroy) knock down all at the vane / shoulder / back, including with services Windows Live Spaces. I look forward with great anticipation.
  =================
  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1; Nie uznają Armii Wojska Polskiego, nie uznają Polskiej Policji. Wyraźnie mi to powiedzieli. Przyjaciele, usunąć to ścierwo! To negatywna „zasługa głównie” Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego (prawie wszyscy podszywają się pode mnie / pod Wieśka Tomka Cendrowskiego).

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1; Do not recognize the Polish Army, do not recognize the Polish Police. Clearly me it told idiot / imbecile. Friends, remove these scoundrels!

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi Przywódcy; Wszystkie tematy są aktualne. Proszę prowadzić precyzyjne akcje. Nie spać!
  Ze skutkiem natychmiastowym przejmuję osobiście pod mój bezpośredni nadzór pozostałe Ministerstwa do czasu finalizacji wszystkich moich warunków.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish, all honest Leaders; All topics are current. Please lead precise actions. Do not sleep!
  Behind immediate effect, I take over / intercept personally beneath my direct supervision of others, all of the Ministry to the pending / to until / to time the finalization all my conditions.
  =================
  Jako prawdziwy czlowiek stwierdzam: mentalność moich / naszych prawdziwych wrogów (pełna graupa widmo: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.)) nie uległa zmianie. Wchodzę na / w działanie poza zasięg myśli ludzkich (Dla dobra całego Świata, Wszechświata i całej Polski).

  Qua / As a real human / man it I must say: mentality my / our real enemies (full group specter: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.) do not has changed. I go at / in the action outside the comprehension / radius / ambit of human thought. (For the good the whole World, the Universe and the whole Polish).
  =================
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.
  =
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3.

  Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Subject / Topic and purpose the meeting: All the fields Science and Presentation my complex, perfect, apolitical, independent program for: the whole World, all Continents, all Nations, all Countries, all States. The four basic foundations the Unification the whole World.

  Continent and place of Meetings / Be invited; Unified World Planet Earth / Nation / Country / State / Federation: EUROPE, POLAND.

  Address Matches / Meetings / Be Invited: Warsaw Chopin Airport, street: ul. Żwirki i Wigury 1, city: 00-906 Warszawa.

  Date / Day / Term Matches / Meetings / Be Invited: from May 2, 2011 to May 9, 2011including.

  Hours / Time Matches / Meetings / Be Invited: 1:00 P.M. (afternoon) Time central – european.

  All conditions of stay are guaranteed. Conditions: To April 10, 2011 year full notification / full monitory note / full information advance, before the arrival / before landing aircraft.

  My secure email address: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
  Soon I will give topical addresses e-mal, assigned to the Office / Chambers true President the Polish and the true Polish Prime Minister in other words to: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. It is this same person and only one in / at around the World.
  Alongside concerns, please write to me.
  Perhaps You me recognize. I’ll be wearing a special / extra / super outer garments / clothes. Please do not worry!
  My hair are and will be long. My hair is the color light / lightly hoar.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, APRIL 28, 2011 / Thursday, Time completed 11:39 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 29, 2011 o 10:02 AM

  Update April 29 ( Friday), 2011. 10:02 am / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)
  ============​=====
  Prezydent całej Polski jest tylko jeden: Cendrowski Wiesław Tomasz, innymi słowy: Ja. Czy to jest jasne?
  Dzień kwiecień 29, 2011, do godziny 23:59:59 wykonać wszystkie moje rozkazy dla prawdziwego bezpieczeństwa: Wszystkich Mieszkańców Świata, Całego Świata, wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów (Państw), dla Całej Polski.
  Wielka, wyjątkowa bezczelność cechuje:
  1. Bronisław Komorowski i jego partnerka.
  2. Donald Tusk i jego poplecznicy.
  3. Zakamuflowana grupa widmo (pełna >: po godzinie 23:59:59 przed północą).

  President of the entire Polish is the only one: Cendrowski Wieslaw Tomasz, other words, Self / Me / I. whether it is clear?.
  Day of April 29, 2011, to hours 11:59:59 pm perform all my orders for real security: Total Population of the World, all over the World, whole Continents, all the Nations (States) all my orders / command for real security: Total Population of the World, all over the world, all continents, all the Nations (States), for the Whole Polish.
  Great exception insolence / impudence / effrontery / impertinence / piece of impudence / rankness characterized:
  1. Bronislaw Komorowski and his partner (first lady?!).
  2. Donald Tusk and his accessory after the fact / partisans.
  3. Camouflaged a group of specter (full >: after hour 11:59:59 pm, ).
  =================
  P​RZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.

  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
  ==============​===
  Kongres Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów, Prezydent Barack Hussein Obama II; Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są moją osobistą własnością do czasu spłaty całego dla mnie zadłużenia, to znaczy do Maj 17, 2011 włącznie. Termin końcowy. Po tym terminie podejmę skuteczne, pozytywne działania dla mnie. Łączna wartość dla mnie wszystkich zobowiązań finansowych jest zawarta w moich wszystkich materiałach. Rozłożyłeś wszystko na łopatki, łącznie z usługą Windows Live Spaces. Czekam z wielką niecierpliwością.

  Uni​ted States Congress, House of Representatives, President Barack Hussein Obama II; Please remember / recollect / serve one’s own and my interests, that the United States of North America are my personal property / possession / proprietary / demesne, to the time repayment the entire for my commitment financial, it means to May 17, 2011 inclusive. Closing date. After this date, shall take effective and positive action for me. The total value all financial obligations for me, is included in all my materials. You (annihilate / destroy) knock down all at the vane / shoulder / back, including with services Windows Live Spaces. I look forward with great anticipation.
  =======​==========
  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.

  Servi​ce Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1; Nie uznają Armii Wojska Polskiego, nie uznają Polskiej Policji. Wyraźnie mi to powiedzieli. Przyjaciele, usunąć to ścierwo! To negatywna „zasługa głównie” Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego (prawie wszyscy podszywają się pode mnie / pod Wieśka Tomka Cendrowskiego).

  Servi​ce Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1; Do not recognize the Polish Army, do not recognize the Polish Police. Clearly me it told idiot / imbecile. Friends, remove these scoundrels!

  Przyjacie​le, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi Przywódcy; Wszystkie tematy są aktualne. Proszę prowadzić precyzyjne akcje. Nie spać!
  Ze skutkiem natychmiastowym przejmuję osobiście pod mój bezpośredni nadzór pozostałe Ministerstwa do czasu finalizacji wszystkich moich warunków.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish, all honest Leaders; All topics are current. Please lead precise actions. Do not sleep!
  Behind immediate effect, I take over / intercept personally beneath my direct supervision of others, all of the Ministry to the pending / to until / to time the finalization all my conditions.
  =========​========
  Jako prawdziwy czlowiek stwierdzam: mentalność moich / naszych prawdziwych wrogów (pełna graupa widmo: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.)) nie uległa zmianie. Wchodzę na / w działanie poza zasięg myśli ludzkich (Dla dobra całego Świata, Wszechświata i całej Polski).

  Qua / As a real human / man it I must say: mentality my / our real enemies (full group specter: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.) do not has changed. I go at / in the action outside the comprehension / radius / ambit of human thought. (For the good the whole World, the Universe and the whole Polish).
  ============​=====
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.
  =
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3.

  Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Subject / Topic and purpose the meeting: All the fields Science and Presentation my complex, perfect, apolitical, independent program for: the whole World, all Continents, all Nations, all Countries, all States. The four basic foundations the Unification the whole World.

  Continent and place of Meetings / Be invited; Unified World Planet Earth / Nation / Country / State / Federation: EUROPE, POLAND.

  Address Matches / Meetings / Be Invited: Warsaw Chopin Airport, street: ul. Żwirki i Wigury 1, city: 00-906 Warszawa.

  Date / Day / Term Matches / Meetings / Be Invited: from May 2, 2011 to May 9, 2011including.

  Hours / Time Matches / Meetings / Be Invited: 1:00 P.M. (afternoon) Time central – european.

  All conditions of stay are guaranteed. Conditions: To April 10, 2011 year full notification / full monitory note / full information advance, before the arrival / before landing aircraft.

  My secure email address: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
  Soo​n I will give topical addresses e-mal, assigned to the Office / Chambers true President the Polish and the true Polish Prime Minister in other words to: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. It is this same person and only one in / at around the World.
  Alongside concerns, please write to me.
  Perhaps You me recognize. I’ll be wearing a special / extra / super outer garments / clothes. Please do not worry!
  My hair are and will be long. My hair is the color light / lightly hoar.
  http://www.goog​le.com/profiles/atwt​c17
  http://pulse.yaho​o.com/_ASWX5F6VZHLRW​YIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  Polan​d, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 10:02 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 29, 2011 o 2:05 PM

  Fri, April 29, 2011 1:52:00 PM
  Fw: Witam serdecznie Państwa.
  From:
  Wieslaw Cendrowski [Chat now]
  To: sm@strazmiejska.olsztyn.pl
  Cc: komenda@strazmiejska.waw.pl
  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0

  Dzień dobry Państwu.
  Wysyłam Państwu mój materiał do studiowania w czasie co najmniej sześciu miesięcy.
  Państwo musicie w szczegółach opanować ten materiał w ciągo 72 godzin.
  Proszę o podporządkowanie się wszystkim moim przepisom i sugestiom.
  Proszę mieć zawsze na względzie dobro Całej Polski i Całego Świata.
  Proszę wyzbyć się doraźnym partykularnym interesom.
  Pozdrawiam z całego mojego serca i życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
  Proszę wysłać niniejszą moją pocztę do wszystkich podległych jednostek.
  W razie wątpliwości dzwonić do właściwych osób do ONZ.
  Proszę wysłać te materiały do Trójmiasta.
  Trójmiasto jest odcięte od normalnego Świata (brak adresu e-mail).

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl
  Cc: dyzurny@strazmiejska.opole.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:49:19 PM
  Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: strazmiejska@erzeszow.pl
  Cc: ksm@um.gorzow.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:47:49 PM
  Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sm@um.poznan.pl
  Cc: eskrobisz@um.katowice.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:46:16 PM
  Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: jpietraszewski@um.bialystok.pl
  Cc: sekretariat@986.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:44:54 PM
  Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0

  Dzień dobry Państwu.
  Wysyłam Państwu mój materiał do studiowania w czasie co najmniej sześciu miesięcy.
  Państwo musicie w szczegółach opanować ten materiał w ciągo 72 godzin.
  Proszę o podporządkowanie się wszystkim moim przepisom i sugestiom.
  Proszę mieć zawsze na względzie dobro Całej Polski i Całego Świata.
  Proszę wyzbyć się doraźnym partykularnym interesom.
  Pozdrawiam z całego mojego serca i życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
  Proszę wysłać niniejszą moją pocztę do wszystkich podległych jednostek.
  W razie wątpliwości dzwonić do właściwych osób do ONZ.
  Proszę wysłać te materiały do Trójmiasta.
  Trójmiasto jest odcięte od normalnego Świata (brak adresu e-mail).

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: strazmiejskakielce@op.pl
  Cc: smk1@neostrada.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:42:41 PM
  Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: sm@um.szczecin.pl
  Cc: sekretariat@strazmiejska.lodz.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:40:26 PM
  Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: smkrak@strazmiejska.krakow.pl
  Cc: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
  Sent: Fri, April 29, 2011 1:38:43 PM
  Subject: Witam serdecznie Państwa.

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0

  Dzień dobry Państwu.
  Wysyłam Państwu mój materiał do studiowania w czasie co najmniej sześciu miesięcy.
  Państwo musicie w szczegółach opanować ten materiał w ciągo 72 godzin.
  Proszę o podporządkowanie się wszystkim moim przepisom i sugestiom.
  Proszę mieć zawsze na względzie dobro Całej Polski i Całego Świata.
  Proszę wyzbyć się doraźnym partykularnym interesom.
  Pozdrawiam z całego mojego serca i życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
  Proszę wysłać niniejszą moją pocztę do wszystkich podległych jednostek.
  W razie wątpliwości dzwonić do właściwych osób do ONZ.
  Proszę wysłać te materiały do Trójmiasta.
  Trójmiasto jest odcięte od normalnego Świata (brak adresu e-mail).

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, APRIL 29, 2011 / Friday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Kwiecień 30, 2011 o 12:24 PM

  Update May 01 ( Sunday), 2011. 09:53 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)
  =================
  Który idiota wypuścił zdrajcę Stanu Polskiego Bronisław Komorowski poza granice Polski? Ustalić personalia i zabić następnego zdrajcę. Osobiście namierzę tego następnego zdrajcę. Proszę z prędkością światła wykonać wszystkie moje rozkazy! Władze Włoch, Rzymu proszę o natychmiastowe aresztowanie Komorowski Bronisław i innych podobnych gadów.

  Which idiot released a traitor to the State of Polish Bronislaw Komorowski beyond the border Polish?! Establish details personal and kill the next traitor. Personally triangulate thereof data serial / subsequent / consecutive traitors. Please with the speed of light perform all my orders / commands! Authorities Italy, Rome please about immediate arrest Bronislaw Komorowski and other similar reptiles. Autorità Italia, Roma prega / per favore un immediatamente arresto Bronislaw Komorowski e altri rettili simili.

  Kompromitacja globalna Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska i innych z tego samego gniazda gadów. Moja Skromna Osoba nigdy się nie myli. Wykonać wszystkie moje zadania / rozkazy / polecenia / przepisy normalnego prawa.

  Global disgrace Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others with this same nest of reptiles. My Humble Person never itself do not mistaken. Perform all my task / orders / commands / normal rules of law.
  =================
  Prezydent całej Polski jest tylko jeden: Cendrowski Wiesław Tomasz, innymi słowy: Ja. Czy to jest jasne?
  Dzień kwiecień 29, 2011, do godziny 23:59:59 wykonać wszystkie moje rozkazy dla prawdziwego bezpieczeństwa: Wszystkich Mieszkańców Świata, Całego Świata, wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów (Państw), dla Całej Polski.
  Wielka, wyjątkowa bezczelność cechuje:
  1. Bronisław Komorowski i jego partnerka.
  2. Donald Tusk i jego poplecznicy.
  3. Zakamuflowana grupa widmo (pełna >: po godzinie 23:59:59 przed północą).

  President of the entire Polish is the only one: Cendrowski Wieslaw Tomasz, other words, Self / Me / I. whether it is clear?.
  Day of April 29, 2011, to hours 11:59:59 pm perform all my orders for real security: Total Population of the World, all over the World, whole Continents, all the Nations (States) all my orders / command for real security: Total Population of the World, all over the world, all continents, all the Nations (States), for the whole Polish.
  Great exception insolence / impudence / effrontery / impertinence / piece of impudence / rankness characterized:
  1. Bronislaw Komorowski and his partner (first lady?!).
  2. Donald Tusk and his accessory after the fact / partisans.
  3. Camouflaged a group of specter (full >: after hour 11:59:59 pm, ).
  =================
  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.

  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
  =================
  Kongres Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów, Prezydent Barack Hussein Obama II; Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są moją osobistą własnością do czasu spłaty całego dla mnie zadłużenia, to znaczy do Maj 17, 2011 włącznie. Termin końcowy. Po tym terminie podejmę skuteczne, pozytywne działania dla mnie. Łączna wartość dla mnie wszystkich zobowiązań finansowych jest zawarta w moich wszystkich materiałach. Rozłożyłeś wszystko na łopatki, łącznie z usługą Windows Live Spaces. Czekam z wielką niecierpliwością.

  United States Congress, House of Representatives, President Barack Hussein Obama II; Please remember / recollect / serve one’s own and my interests, that the United States of North America are my personal property / possession / proprietary / demesne, to the time repayment the entire for my commitment financial, it means to May 17, 2011 inclusive. Closing date. After this date, shall take effective and positive action for me. The total value all financial obligations for me, is included in all my materials. You (annihilate / destroy) knock down all at the vane / shoulder / back, including with services Windows Live Spaces. I look forward with great anticipation.
  =================
  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1; Nie uznają Armii Wojska Polskiego, nie uznają Polskiej Policji. Wyraźnie mi to powiedzieli. Przyjaciele, usunąć to ścierwo! To negatywna „zasługa głównie” Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego (prawie wszyscy podszywają się pode mnie / pod Wieśka Tomka Cendrowskiego).

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1; Do not recognize the Polish Army, do not recognize the Polish Police. Clearly me it told idiot / imbecile. Friends, remove these scoundrels!

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi Przywódcy; Wszystkie tematy są aktualne. Proszę prowadzić precyzyjne akcje. Nie spać!
  Ze skutkiem natychmiastowym przejmuję osobiście pod mój bezpośredni nadzór pozostałe Ministerstwa do czasu finalizacji wszystkich moich warunków.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish, all honest Leaders; All topics are current. Please lead precise actions. Do not sleep!
  Behind immediate effect, I take over / intercept personally beneath my direct supervision of others, all of the Ministry to the pending / to until / to time the finalization all my conditions.
  =================
  Jako prawdziwy czlowiek stwierdzam: mentalność moich / naszych prawdziwych wrogów (pełna graupa widmo: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.)) nie uległa zmianie. Wchodzę na / w działanie poza zasięg myśli ludzkich (Dla dobra całego Świata, Wszechświata i całej Polski).

  Qua / As a real human / man it I must say: mentality my / our real enemies (full group specter: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.) do not has changed. I go at / in the action outside the comprehension / radius / ambit of human thought. (For the good the whole World, the Universe and the whole Polish).
  =================
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.
  =
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3.

  Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Subject / Topic and purpose the meeting: All the fields Science and Presentation my complex, perfect, apolitical, independent program for: the whole World, all Continents, all Nations, all Countries, all States. The four basic foundations the Unification the whole World.

  Continent and place of Meetings / Be invited; Unified World Planet Earth / Nation / Country / State / Federation: EUROPE, POLAND.

  Address Matches / Meetings / Be Invited: Warsaw Chopin Airport, street: ul. Żwirki i Wigury 1, city: 00-906 Warszawa.

  Date / Day / Term Matches / Meetings / Be Invited: from May 2, 2011 to May 9, 2011including.

  Hours / Time Matches / Meetings / Be Invited: 1:00 P.M. (afternoon) Time central – european.

  All conditions of stay are guaranteed. Conditions: To April 10, 2011 year full notification / full monitory note / full information advance, before the arrival / before landing aircraft.

  My secure email address: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
  Soon I will give topical addresses e-mal, assigned to the Office / Chambers true President the Polish and the true Polish Prime Minister in other words to: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. It is this same person and only one in / at around the World.
  Alongside concerns, please write to me.
  Perhaps You me recognize. I’ll be wearing a special / extra / super outer garments / clothes. Please do not worry!
  My hair are and will be long. My hair is the color light / lightly hoar.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, APRIL 30, 2011 / Saturday, Time completed 12:24 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Maj 2, 2011 o 4:29 PM

  Update May 04 ( Wednesday), 2011. 11:18 am / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy Polski;
  minionej nocy kolejny raz próbowano pozbawić mnie życia i mojego idealnego wzroku. Trucizna była wstrzyknięta do kiełbasy, która nazywa się parówki drobiowe. Udział w tym bezpośredni i pośredni ma Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i cała grupa specter. Ta grupa musi być ścigana na całym Świecie / na całej Ziemi. Proszę traktować to jako legalny list gończy. Proszę z prędkością światła wykonać wszystkie moje rozkazy / polecenia i przepisy prawa. Ja także będę kontynuował skuteczne działanie.

  Friends, all the Inhabitants the World, all Honest Inhabitants of Polish;
  last night once again / after one sequent attempted to deprive me my life and my perfect eyesight. The poison injected to a sausage, which called itself chicken frankfurters. Participation / share in this direct and indirect has Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and the whole group specter. This group must be prosecuted at whole the World / at all whole the Earth. Please treat this as a legal warrant arrest / hue-and-cry. Please with the speed light, perform all my orders / commands and provisions laws. I also will continue effectively action.
  =======
  Update May 02 ( Monday), 2011. 04:29 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.

  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
  =================
  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz;
  Czy Pani nie zna Prawdziwego Prezydenta całej Polski? Nazywa/m się Cendrowski, moje imiona: Wiesław Tomasz. Byłem obok Pani. Piękna uroczystość! Prawda?
  (Ma Pani 24 godziny na rozwiązanie tego problemu. Dla PRZYPOMNIENIA!!!!!!! Straż Miejska musi być apolityczna i cała administracja łącznie z rządem, cały wymiar sprawiedliwości, cała ekonomia, cała gospodarka i cała bankowość.)
  To pani upolityczniła i uzależniła Straż Miejską w Warszawie od partii Platformy Obywatelskiej, od partii Prawa i Sprawiedliwości, od zdelegalizowanego biura ochrony rządu (BOR), powołując / mianując na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Warszawie byłego / emerytowanego funkcjonariusza biura ochrony rządu (BOR). Straż Miejska w Warszawie służy teraz największym przestępcom i zdrajcom stanu Polskiego: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski itp.
  Szeregowi pracownicy Straży Miejskiej są Bardzo uczciwi i bardzo lojalni wobec mnie. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich uczciwych Pracowników Straży Miejskiej.
  Niebawem będę po wszystkie moje rzeczy osobiste, po wszystkie moje ubrania bezprawnie mi ukradzione przez Szapował Jarosław w Legnicy 59 220. Urzędasów w Żurominie też odwiedzę. Proszę się przygotować! Nie będzie lekko. Po mojej akcji wracam do Warszawy!

  Mayor City of Warsaw Mrs. Hanna Gronkiewicz-Waltz;
  Whether Mrs. do not know True President’s the whole of Polish? My name: Cendrowski, my first and second names: Wiesław Tomasz. I was beside Mrs. Beautiful ceremony! Right?
  (You’ve got / Has Mrs. 24 hours at solve this problem. For a reminder!!!!!!! Municipal Police must be apolitical and the entire administration together with the government, the entire system justice, the whole economy and the whole banking.)
  It lady politicized and addicted the Municipal Police in Warsaw from party the Civic Platform (PO), from the party Law and Justice (PIS), from the illegal office security government (BOR), appoint / appointing / nominating at the position of commander of the Municipal Police in Warsaw, a former / retired functionary with the office security government (BOR). Municipal Police in Warsaw serve nowadays the biggest criminals and traitors of the Polish State: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski etc.
  Ordinary / series Workers the Municipal Police are very Honest and very Loyal to / for me. Yours with all my heart all the Honest Workers the Municipal Police.
  Soon I will after all my personal belongings / things, all my clothes illegally me stolen by Szapował Jarosław in city Legnica 59 220. Bureaucrats in city Żuromin I also visit. Please itself / be prepared! There will be slight. After my shares / action I back to Warsaw!

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy świata; Siły zbrojne każdego narodu / każdego Państwa / każdego Kontynentu / Całego Zjednoczonego Świata / Całej Polski muszą być też apolityczne. Proszę wszystko realizować na wczoraj. Proszę cofnąć czas. Każdy przecinek, każda kropka, każdy średnik jest bardzo ważny. Cała wina leży nie po mojej stronie.

  Friends, all the Inhabitants the World; Armed forces each Nation / each the State / each the Continent / the Whole United World / the whole Polish must be also apolitical.
  Please everything realize / implement at yesterday. Please back time. Every comma, every dot, every semicolon is very important. The entire blame not is after my side.

  =================
  Który idiota wypuścił zdrajcę Stanu Polskiego Bronisław Komorowski poza granice Polski? Ustalić personalia i zabić następnego zdrajcę. Osobiście namierzę tego następnego zdrajcę. Proszę z prędkością światła wykonać wszystkie moje rozkazy! Władze Włoch, Rzymu proszę o natychmiastowe aresztowanie Komorowski Bronisław i innych podobnych gadów.

  Which idiot released a traitor to the State of Polish Bronislaw Komorowski beyond the border Polish?! Establish details personal and kill the next traitor. Personally triangulate thereof data serial / subsequent / consecutive traitors. Please with the speed of light perform all my orders / commands! Authorities Italy, Rome please about immediate arrest Bronislaw Komorowski and other similar reptiles. Autorità Italia, Roma prega / per favore un immediatamente arresto Bronislaw Komorowski e altri rettili simili.

  Kompromitacja globalna Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska i innych z tego samego gniazda gadów. Moja Skromna Osoba nigdy się nie myli. Wykonać wszystkie moje zadania / rozkazy / polecenia / przepisy normalnego prawa.

  Global disgrace Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others with this same nest of reptiles. My Humble Person never itself do not mistaken. Perform all my task / orders / commands / normal rules of law.
  =================
  Prezydent całej Polski jest tylko jeden: Cendrowski Wiesław Tomasz, innymi słowy: Ja. Czy to jest jasne?
  Dzień kwiecień 29, 2011, do godziny 23:59:59 wykonać wszystkie moje rozkazy dla prawdziwego bezpieczeństwa: Wszystkich Mieszkańców Świata, Całego Świata, wszystkich Kontynentów, wszystkich Narodów (Państw), dla Całej Polski.
  Wielka, wyjątkowa bezczelność cechuje:
  1. Bronisław Komorowski i jego partnerka.
  2. Donald Tusk i jego poplecznicy.
  3. Zakamuflowana grupa widmo (pełna >: po godzinie 23:59:59 przed północą).

  President of the entire Polish is the only one: Cendrowski Wieslaw Tomasz, other words, Self / Me / I. whether it is clear?.
  Day of April 29, 2011, to hours 11:59:59 pm perform all my orders for real security: Total Population of the World, all over the World, whole Continents, all the Nations (States) all my orders / command for real security: Total Population of the World, all over the world, all continents, all the Nations (States), for the whole Polish.
  Great exception insolence / impudence / effrontery / impertinence / piece of impudence / rankness characterized:
  1. Bronislaw Komorowski and his partner (first lady?!).
  2. Donald Tusk and his accessory after the fact / partisans.
  3. Camouflaged a group of specter (full >: after hour 11:59:59 pm, ).
  =================
  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.

  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
  =================
  Kongres Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów, Prezydent Barack Hussein Obama II; Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są moją osobistą własnością do czasu spłaty całego dla mnie zadłużenia, to znaczy do Maj 17, 2011 włącznie. Termin końcowy. Po tym terminie podejmę skuteczne, pozytywne działania dla mnie. Łączna wartość dla mnie wszystkich zobowiązań finansowych jest zawarta w moich wszystkich materiałach. Rozłożyłeś wszystko na łopatki, łącznie z usługą Windows Live Spaces. Czekam z wielką niecierpliwością.

  United States Congress, House of Representatives, President Barack Hussein Obama II; Please remember / recollect / serve one’s own and my interests, that the United States of North America are my personal property / possession / proprietary / demesne, to the time repayment the entire for my commitment financial, it means to May 17, 2011 inclusive. Closing date. After this date, shall take effective and positive action for me. The total value all financial obligations for me, is included in all my materials. You (annihilate / destroy) knock down all at the vane / shoulder / back, including with services Windows Live Spaces. I look forward with great anticipation.
  =================
  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.

  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1; Nie uznają Armii Wojska Polskiego, nie uznają Polskiej Policji. Wyraźnie mi to powiedzieli. Przyjaciele, usunąć to ścierwo! To negatywna „zasługa głównie” Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego (prawie wszyscy podszywają się pode mnie / pod Wieśka Tomka Cendrowskiego).

  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1; Do not recognize the Polish Army, do not recognize the Polish Police. Clearly me it told idiot / imbecile. Friends, remove these scoundrels!

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi Przywódcy; Wszystkie tematy są aktualne. Proszę prowadzić precyzyjne akcje. Nie spać!
  Ze skutkiem natychmiastowym przejmuję osobiście pod mój bezpośredni nadzór pozostałe Ministerstwa do czasu finalizacji wszystkich moich warunków.

  Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish, all honest Leaders; All topics are current. Please lead precise actions. Do not sleep!
  Behind immediate effect, I take over / intercept personally beneath my direct supervision of others, all of the Ministry to the pending / to until / to time the finalization all my conditions.
  =================
  Jako prawdziwy czlowiek stwierdzam: mentalność moich / naszych prawdziwych wrogów (pełna graupa widmo: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.)) nie uległa zmianie. Wchodzę na / w działanie poza zasięg myśli ludzkich (Dla dobra całego Świata, Wszechświata i całej Polski).

  Qua / As a real human / man it I must say: mentality my / our real enemies (full group specter: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski & tec.) do not has changed. I go at / in the action outside the comprehension / radius / ambit of human thought. (For the good the whole World, the Universe and the whole Polish).
  =================
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.
  =
  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3. Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Name of the Matches / Meetings / Be Invited: Polish National Day; of May 3 (Third of May). Day the first Polish Constitution of May 3.

  Formal / Realistic with full responsibility Invite for all Leaders all over the World (Without Any Exceptions): Queens, Princesses, Geniuses, Presidents, Emperors, Chancellors, Prime Ministers, Kings, Princes & etc.

  Subject / Topic and purpose the meeting: All the fields Science and Presentation my complex, perfect, apolitical, independent program for: the whole World, all Continents, all Nations, all Countries, all States. The four basic foundations the Unification the whole World.

  Continent and place of Meetings / Be invited; Unified World Planet Earth / Nation / Country / State / Federation: EUROPE, POLAND.

  Address Matches / Meetings / Be Invited: Warsaw Chopin Airport, street: ul. Żwirki i Wigury 1, city: 00-906 Warszawa.

  Date / Day / Term Matches / Meetings / Be Invited: from May 2, 2011 to May 9, 2011including.

  Hours / Time Matches / Meetings / Be Invited: 1:00 P.M. (afternoon) Time central – european.

  All conditions of stay are guaranteed. Conditions: To April 10, 2011 year full notification / full monitory note / full information advance, before the arrival / before landing aircraft.

  My secure email address: atwtc@yahoo.com or atwtc17@gmail.com
  Soon I will give topical addresses e-mal, assigned to the Office / Chambers true President the Polish and the true Polish Prime Minister in other words to: Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. It is this same person and only one in / at around the World.
  Alongside concerns, please write to me.
  Perhaps You me recognize. I’ll be wearing a special / extra / super outer garments / clothes. Please do not worry!
  My hair are and will be long. My hair is the color light / lightly hoar.
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, May 02, 2011 / Monday, Time completed 04:29 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Maj 4, 2011 o 11:12 AM

  Update May 04 ( Wednesday), 2011. 05:21 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy Polski;
  minionej nocy kolejny raz próbowano pozbawić mnie życia i mojego idealnego wzroku. Trucizna była wstrzyknięta do kiełbasy, która nazywa się parówki drobiowe. Udział w tym bezpośredni i pośredni ma Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i cała grupa specter. Ta grupa musi być ścigana na całym Świecie / na całej Ziemi. Proszę traktować to jako legalny list gończy. Proszę z prędkością światła wykonać wszystkie moje rozkazy / polecenia i przepisy prawa. Ja także będę kontynuował skuteczne działanie.

  Friends, all the Inhabitants the World, all Honest Inhabitants of Polish;
  last night once again / after one sequent attempted to deprive me my life and my perfect eyesight. The poison injected to a sausage, which called itself chicken frankfurters. Participation / share in this direct and indirect has Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and the whole group specter. This group must be prosecuted at whole the World / at all whole the Earth. Please treat this as a legal warrant arrest / hue-and-cry. Please with the speed light, perform all my orders / commands and provisions laws. I also will continue effectively action.

  Także dla przypomnienia.
  Staż Pożarna całej Polski także musi być apolityczna. Wyeliminować / eliminuję Waldemar Pawlak na zawsze z wszystkich kierowniczych funkcji / z funkcji społecznych również. Waldemar Pawlak (PSL) ubrany na czarno będzie gasił pożar wybiórczo. Waldemar Pawlak będzie gasił pożar tylko dla Donald Tusk, Bronisław Komorowski itp.
  Jak żyje Król Szwecji? Może to kolejny namiestnik? Incognito?

  How live the King of Sweden? Maybe it the succeeding governor? Incognito?
  Also for a reminder.
  Guard Brigade entire Polish also must be apolitical. Eliminate / eliminates Waldemar Pawlak forever with with all the managerial functions and with also social functions.

  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, May 04, 2011 / Wednesday, Time completed 11:12 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 7. 7 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Maj 6, 2011 o 9:36 AM

  Update May 06 ( Friday), 2011. 09:36 am / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni!!!!!!!) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]

  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.

  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.

  Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Świata i Wszechświata, Uczciwi Mieszkańcy całej Polski; Zastosowac szusty, siudmy i ósmy zmysł ludzki. Realizowac wszystkie moje przepisy prawa i wykonac wszystkie moje rozkazy / polecenia. Moje / Nasze jest 100% zwycięstwo i mój / nasz jest 100% sukces.

  Friends, all the Inhabitants the World and the Universe, Honest Inhabitants the whole Polish; Apply / Used six, seven and eighth sense Human. Please realize / perform all my recipes / rules rights / law and perform all my orders / commands. My / Our is 100% Victory and my / our is 100% success.

  Polan​d, Warsaw, May 06, 2011 / Friday, Time completed 09:36 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

 8. 8 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Maj 10, 2011 o 12:01 PM

  Update May 10 ( Tuesday), 2011. 12:01 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 4 dni!!!!!!!) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter four days), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.]

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.]

  Poland, Warsaw, May 10, 2011 / Tuesday, Time completed 12:01 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 9. 9 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Maj 10, 2011 o 5:06 PM
  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsUpdate May 20 ( Friday), 2011. 12:22 pm / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.) PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.] FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.] Przyjaciele, Wszyscy mieszkańcy świata i wszechświata, Wszyscy Uczciwi Przywódcy: Narodów / Państw, Kontynentów, wszyscy Uczciwi Mieszkańcy całej Polski; Proszę z prędkością światła bezwzględnie eliminować wszystkich zdrajców Stanu jakiegokolwiek Narodu / Uczciwego Rządu i zdrajców wszystkich Uczciwych Mieszkańców całego Uczciwego Świata. Dla przypomnienia! Każdy, nawet najmniejszy Naród musi mieć takie same prawa jak największe papierowe mocarstwa. Każde normalne prawo musi być równe i działać we wszystkich kierunkach z taką samą wartością. Rzecznik Podstawowych Praw Obywatelskich w Polsce i we wielu innych krajach to prawna fikcja. W Polsce Rzecznik Podstawowych Praw Obywatelskich Pani Prof. Irena Lipowicz to fikcja (jest niedostępna nawet dla wyjątkowych tajnych operacji / dla potencjalnego petenta / klienta). Dla przypomnienia! Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i inne podobne gady, zdrajcy stanu polskiego: Wy wszechstronni utalentowani matoły, osiągniecie tylko doły i poziomy poniżej akwenów wodnych. Dla prawdziwego dobra całego Świata i Wszechświata: wszystkich Mieszkańców, wszystkich Kontynentów, Całej Polski; Muszę w bardzo krótkim czasie przejąć wszystkie gmachy / pałace / gabinety / biura / pomieszczenia służbowe (szczegóły w moich wszystkich materiałach) w celu realizacji mojego programu nie tylko dla Całej Polski (szczegóły w moich wszystkich materiałach). To jest nieuniknione. To musi stać się faktem w bardzo krótkim rzeczywistym czasie! Friends, all the Inhabitants the World and the Universe, all Honest Leaders: Nations / Countries / State, Continents, all Honest Inhabitants the Whole Polish; Please, with the speed light emphatically eliminate all traitors: With each the Nations / Countries / State, Continents, with all Honest Inhabitants the Whole Polish, with each Honest Government and traitors with all the Honest Inhabitants, with Honest the Whole world. For a reminder! Everyone, even the smallest Nation must have such the same rights as the greatest superpower paper. Each normal law must be equal and act in all directions with such the same value. Advocate Fundamental Rights for Citizens and all the Inhabitants in Poland and in many other Countries is it legal fiction. In Poland, Advocate Fundamental Rights for Citizens and all the Inhabitants Mrs. Prof. Irena Lipowicz (VI cadenza) is it a fiction ( is not available even for special covert operations / for the potential suppliant / client). For a reminder! Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski and other similar reptiles, the betrayer State of the Polish: You / ye comprehensively talented moron; Only achieving pits and levels hereafter water bodies. For the true good the Whole World and the Universe: for all the Inhabitants, for all Continents, for all Nations, for the whole Polish; I must in a very short time to take over all the buildings / palaces / offices / business premises (see all of my materials), in order to implement my program not only for the whole Polish (details in my all materials). It is inevitable. It must become a reality in a very short real-time! Poland, Warsaw, May 20, 2011 / Friday, Time completed 12:22 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Przed budą namiestnika samozwańczego komorowskiego bronisława pewien pseudopatriota (wrogo odnoszący się do mnie) POLSKI wypowiedział / skierował do mnie następujące pytanie / stwierdzenie / złośliwą dygresję: ” A może PUTIN dał panu dowody winy?! MOJA ODPOWIEDŹ ZGODNA Z PRAWDĄ: W MYŚL PRAWA NORMALNEGO SAM SOBIE WZIĄŁEM TE DOWODY. NIE JEST MI POTRZEBNA NICZYJA ZGODA! Poland, Warsaw, May 23, 2011 / Monday, Time completed 03:09 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, May 20, 2011 / Friday, Time completed 12:22 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ——- Pan Bartosz Arłukowicz powołany przez odwołanego przeze mnie Tuska Donalda, (to już historia, czekam na wszystkie pomieszczenia żeby realizować mój idealny program, bez uszczerbku dla kogokolwiek, z prędkością światła, nigdy się nie mylę i zawsze jestem skuteczny, to kwestia krótkiego czasu) jest >”sam nie wiem kim” Pan Bartosz Arłukowicz może pracować tylko społecznie z racji poglądów politycznych. Mnie nie jest potrzebna rozbuchana biurokracja jak w Unii Europejskiej. Bartosz Arłukowicz >: dołączyć do pełnej grupy widmo. Bartosz Arłukowicz nie może pełnić żadnej funkcji. Hitler-Car Donald Tusk, Car-h Bronisław Komorowski, ?Radosław Sikorski i pełna grupa widmo, na zlecenie obcych agentów kontynuuje podział wszystkich Mieszkańców Polski. Wykonać wszystkie moje rozkazy i realizować wszystkie moje przepisy prawa. Mr. Bartosz Arłukowicz appointed by the cancellation / annulled by me Donald Tusk, (it already history, I waiting at all premises in order to implementation my ideal program, without prejudice for anyone, with the speed of light, I never itself do not mistaken and I’m always efficacious, is it issue brief time) is >”same I do not know who it is” Mr. Bartosz Arłukowicz can only work socially with because political views. Me do not is needed the unleashed, expanded bureaucracy like the European Union. Bartosz Arłukowicz >: join to the full group specter, wraith. Bartosz Arłukowicz not can hold any position / function. Hitler- tsar-czar-tzar Donald Tusk, Tsar-czar-tzar-h Bronislaw Komorowski, ?Radoslaw Sikorski and the full group specter at errand foreign agents continued apportionment all Inhabitants Polish. Perform all my orders / command and realize all my rules laws. Osoba, która już dawno miała być zatrzymana i aresztowana Bronisław Komorowski kontynuuje tworzenie plagiatów z mojego materiału i z moich rozwiązań; Ogranicza ilość Ustaw Prawnych, [Bronisław Komorowski]on nie ma zielonego pojęcia o moich tylko Trzech Konstytucjach / Trzech Ustawach dla każdego: Narodu / Państwa, Kontynentu i dla całego Świata. Dziś całej grupie widmo kończy się czas o 08:00 po południu / czas popołudniowy. Person, who already long ago had be stopped and arrested Bronisław Komorowski continuing creation plagiarism with my material and with my solutions; Limits the quantity of legislation, he no has green concept about my only Three Constitutions / Three acts legal for each: of the Nation / State, of the Continent and for of the Whole World. Today, entire group the specter ends itself time about 08:00 pm. Poland, Warsaw, May 11, 2011 / Wednesday, Time completed 10:02 AM, Time central – european. Poland, Warsaw, May 10, 2011 / Tuesday, Time completed 08:12 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. – Temat dotyczy; Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pan Barack Obama (zmienny charakter w działaniu). Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są moją własnością (brak postępu w odszkodowanich i zadośćuczynieniach dla mnie). Na skutek braku trwałego postępu w jakichkolwiek dziedzinach życia Mieszkańców całego Świata (chcąc zapobiec globalnej katastrofie), odwołuję ze skutkiem natychmiastowym z zajmowanego stanowiska Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pan Barack Obama. Obowiązki wszystkie powierzam Jego zastępcy Pan Joseph Robinette „Joe” Biden. Topic concerns; The President of the United States of America North Mr. Barack Obama (variable personality in action). The United States of America North are my property (the lack of progress in claims-making satisfy for me). At effect the lack sustainable progress in each field of life Inhabitants around the World (wanting obviate a global catastrophe) I revoke with effect immediate with occupied position President of the United States of America North Mr. Barack Obama. Responsibilities all I entrust locum-tenens Mr. Joseph Robinette „Joe” Biden. http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, May 11, 2011 / Wednesday, Time completed 11:32 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Co za idiota wypuścił poza granice całej Polski zdrajcę stanu Polskiego Sikorski Radosław? Ponownie sabotaż, teraz międzynarodowy!? Na temat pedofilii zająłem już bardzo dawno jednoznaczne stanowisko. Przestępca pośredni i bezpośredni Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inni podobni, wykonali jednak czynności prawne odwrotnie. Proszę szukać (spojrzeć na) wszystkich/kie moich/je materiałów/ły na ten temat. What behind idiot released (possible departure) outside the boundaries the whole Polish traitor State Polish Radosław Sikorski? Again / afresh new sabotage, now / nowadays international!? At the subject pedophilia I occupy / take already very long ago unequivocal position. Powerful enforcer direct and indirect Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and others similar, done however actions legal the opposite. Please (search) look at all my materials at the subject. http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, May 11, 2011 / Wednesday, Time completed 05:39 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. = Wstydzę się bardzo za moich Rodaków / Polaków (i dlatego ten temat piszę tylko w języku polskim) a zarazem nie (z pozycji międzynarodowej)! Temat: Podatność człowieka na gwarancję dobrobytu materialnego jako produkt finalny życia. Jest to ważne ale nie zawsze / nie najważniejsze / są wyjątki, nie za każdą cenę! [Przypominam!!!!!!! Proszę nie tworzyć plagiatów z moich materiałów!!!!!!!] Tłumaczenie mojego całego materiału tylko przez tłumaczy przysięgłych: apolitycznych i niezależnych (w ten sposób zmniejszymy negatywną manipulację moimi tekstami). Dokonałem tej analizy prawie na wszystkich Narodach Świata. Jednak odniosę się tylko do Polaków gdyż sam jestem Polakiem. Proszę mnie poprawnie zrozumieć / odebrać! Nie dziwi mnie już fakt wszelkich zdrad, które mnie otaczają każdej doby; dnia i nocy. [Bardzo często nóż w plecy wbijają mi osoby / postaci / grupy społeczne], których dobro leży mi na sercu jak dobro każdego Człowieka, Świata i Wszechświata. Osiemdziesiąt procent Mieszkańców Świata sprzeda się lub sprzeda swojego / swój / swoją: Brata, Siostrę, Matkę, Ojca, Żonę, Męża, Kochanka, Kochankę, Przyjaciela, Przyjaciółkę, Naród / Państwo, Ojczyznę, Kontynent, Ziemię i wszytko to co może go wynieść na wyżyny – przede wszystkim – władzy i dobra materialnego. To tylko kwestia oferty, czasu, podejścia i wysokości ceny. Gdy do tego wszystkiego dołączymy jeszcze: nienawiść, mściwość, zazdrość sukces wroga jest gwarantowany. Takie metody działania stosują przede wszystkim wszystkie systemy polityczne (nigdy apolityczne). To tylko kwestia czasu! Jeżeli powyższe składniki mają jeszcze się przenieść na następne pokolenia (z gwarancją 100%) zdrada rzeczywista wystąpi w wysokości dziewięćdziesięciu procent całej populacji ludzkiej. Człowiek to jednak bardzo słabe urządzenie! Zapewne teraz – po takich moich wywodach – to już wszyscy się obrażą na mnie. Proszę bardzo ale to jest rzeczywista prawda! Ta przykra prawda na pewno nie dotyczy mnie osobiście! Ta przykra prawda dotyczy prawie wszystkich grup społecznych! Nawet tych elitarnych. To jest bardzo przykre. Stańcie prawie wszyscy przed lustrami i dokonajcie pełnego swojego rachunku sumienia. Także dla przypomnienia! Każdy mój nowy materiał w ocenie musi być połączony z całym moim materiałem. Dla faktycznego uratowania Świata i Wszechświata pozostało mi około dziewięciu lat. Drogą pośrednią i bezpośrednią do trwałego nieodwracalnego i stu procentowego Zwycięstwa i Sukcesu jest realizacja (przeze mnie osobiście) mojego programu!!!!!!!! Proszę wykonać natychmiast wszystkie moje uzasadnione rozkazy i przepisy prawa. PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i itp.] FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław & etc.] Proszę nie podstawiać pod moje wszystkie materiały innych postaci / osób. Osiem blogów moich należy tylko do mnie, do Wiesława Tomasza Cendrowskiego (do Cendrowskiego Wiesława Tomasza). Osobiście muszę przejąć wszystkie (jak najszybciej); Gmachy / Budynki / Biura / Pomieszczenia i itp: Ministerstwa, Kancelarie i itp. związane z działalnością Rządu Całej Polski i z działalnością Prezydenta Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Rzeczpospolitej Polski, w celu skutecznej realizacji mojego Programu. Proszę jednocześnie pamiętać, że ostatni będą pierwszymi i to bardzo szybko, na warunkach krystalicznie czystych dosłownie i w przenośni. I jeszcze raz dla przypomnienia!!!!!!! Władzy nie zdobywa się dla samej władzy! Władzę zdobywa się w przejrzysty sposób po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi!!!!!!! Nie mam zamiaru najmniejszego rezygnować z czegokolwiek, z uczciwej władzy!!!!!!! Moja prawdziwa apolityczność jest z powołania, z konieczności globalnej, z potrzeby jednostkowej i każdej chwili. Szanowni Państwo; Udało mi się zdobyć działanie przestępcze pracownika BOR koło budy namiestnika Bronisława Komorowskiego i częściowo koło budy pseudo-namiestnika Donalda Tuska; „Pracownik” nieistniejącej formacji BOR wyłudził ode mnie moje informacje personalne pełne. Ten wynalazek zapomniał, że prawo jest jednakowe dla wszystkich! Podał mi tylko nazwisko i imię oraz swój stopień. Podwójnie dopuścił się złamania prawa! Całą akcję mam zarejestrowaną! Proszę mi wybaczyć, że takie akcje rejestruję ale muszę być przygotowany w każdej chwili na wszystko, przy tylu atakach na mnie w ciągu jednej doby! Całej Grupie widmo zależy na zlikwidowaniu całej Polski i ogłupieniu wszystkich Mieszkańców Polski. Negatywna manipulacja wszystkimi Mieszkańcami Polski prowadzona przez całą GRUPĘ WIDMO; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna i inni podobni, jest prowadzona w maksymalnych rozmiarach na obszarach całej Polski. PODTRZYMUJĘ WYKONANIE WSZYSTKICH MOICH ROZKAZÓW I MOICH PRZEPISÓW PRAWA JAKO DZIAŁANIE PRZYGOTOWUJĄCE DO REALIZACJI CAŁEGO MOJEGO APOLITYCZNEGO, PERFEKCYJNEGO, KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU DLA CAŁEJ POLSKI, DLA WSZYSTKICH NARODÓW / PAŃSTW, DLA WSZYSTKICH KONTYNENTÓW, DLA CAŁEGO ŚWIATA, BEZ USZCZERBKU DLA KOGOKOLWIEK! WSZYSCY MIESZKAŃCY CAŁEGO ŚWIATA; MOJA DROGA JEST ZAWSZE PROSTA. Nie jestem chorągiewką na wietrze i nigdy nie będę! Nie interesuje mnie to czy to się komuś podoba czy też nie! Proszę mnie nigdy nie posądzać o egocentryzm / zarozumialstwo! Poland, Warsaw, May 12, 2011 / Thursday, Time completed 02:42 PM, Time central – european. RZECZYWISTE – oparte na prawidłowo postawionym pytaniu (bez podświadomego zastraszania sondujących osób) – poparcie dla partii politycznych prowadzących do nicości: 1. Prawo i Sprawiedliwość (PIS) – 9,5%. 2. Platforma Obywatelska (PO) – 7,5%. 3. SLD – 8,0%. 4. PSL – 5%. Dysponuję faktami popartymi dowodami. Na temat sondaży również zabrałem głos już bardzo dawno. W polityce partyjnej – przede wszystkim – występuje zawsze negatywna manipulacja! Poland, Warsaw, May 12, 2011 / Thursday, Time completed 07:12 PM, Time central – european. Szanowni Państwo; Dnia 13 Maja 2011 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego, zakończyłem rozpoznanie faktów i dowodów (dla potwierdzenia tylko) „zasług” negatywnych rozwiązanego przeze mnie Biura Ochrony Rządu w przygotowaniach i zabezpieczeniu wizyty 96 pasażerów samolotu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Tupolew 154M dnia 10 Kwietnia 2010 roku. Same przygotowania do wizyty można określić kilkoma wyrazami: To była jedna wielka kpina; zaniedbania sięgnęły zenitu! Zabezpieczenie podczas lotu dosłownie żadne. Tak naprawdę do katastrofy przyczynił się nie tylko BOR ale również Donald Tusk ze swoimi wybrańcami losu innymi słowy Platforma Obywatelska z ówczesnym na tamten czas Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim, jak również Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polski ze swoimi wybrańcami losu innymi słowy Prawo i Sprawiedliwość (ze względu na Martę nie wymieniam przywódcy tej partii). Sam Świętej Pamięci Prezydent Lech Kaczyński popełnił poważny błąd spóźniając się poważnie na Lotnisku, z którego startował samolot Tupolew 154M do Smoleńska. Panie świeć nad jego duszą. To poważne opóźnienie wyzwoliło presję na załogę samolotu. To była wielka dziecinada, która dała początek reakcji łańcuchowej doprowadzając do śmierci 96 pasażerów. Nie dziwi mnie w tej chwili fakt, że przede wszystkim Donald Tusk i Bronisław Komorowski zabezpiecza się w nielegalny sposób „pracownikami” rozwiązanego przeze mnie BOR-ru. Faktów i dowodów nie da się ukryć. Prawie cała grupa WIDMO próbuje jeżeli nie zacierać to chować głowę w piasek! Przede wszystkich do zacierania śladów bezpośrednio lub pośrednio przyczynia się Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni podobni! Oczywiście, że stan lotniska i załogi lotniska koło Smoleńska to wina zaniedbań sumarycznych służb Rosji ale to już oddzielny temat, który wymaga dalszej mojej szybkiej analizy. Myślę, że bardzo wysokie mądre odszkodowania lub bardzo mądre umowy handlowe, może jedno i drugie rozwiążą ostatecznie ten problem Międzynarodowy raz na zawsze. Problemy się rozwiązuje a nie się nimi bez przerwy jątrzy! To szkodzi Całej Polsce i Całej Rosji. Szanowni Państwo; Nie leci się nigdy na lotnisko i nie ląduje na nim, które nie spełnia podstawowych norm międzynarodowych!!!!!!! To tylko mój skrót tego poważnego problemu. Proszę zapamiętać raz na zawsze! Błąd rodzi błąd! Co do pewnych informacji obowiązuje mnie tajemnica – mówiąc i pisząc dyplomatycznie – służbowa / międzynarodowa. Bez winy są tylko zmarli tragicznie pasażerowie, którzy nie mieli żadnego wpływu na przygotowania jak i sam lot samolotu Tupolew 154M. DLA PRZYPOMNIENIA! PODTRZYMUJĘ WSZYSTKIE MOJE ROZKAZY I WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY PRAWA! Poland, Warsaw, May 13, 2011 / Friday, Time completed 07:33 PM, Time central – european. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: Pan Barack Obama i Prezydent Pan Joe Biden, który przejął wszystkie obowiązki Prezydenta Baracka Obamy (uzasadnienie w innym miejscu); Mojej Skromnej Osobie / mnie / mi (w legalny sposób / zgodny z wszelkim prawem) udało się rozszyfrować prawie wszystkie rozmowy telefoniczne i nie tylko, prowadzone dnia 10 Kwietnia 2010 roku, w dniu katastrofy koło Smoleńska, Rosja. Kto nie chce nie musi w to wszystko wierzyć. Każdy ma prawo wyboru! Nie jestem autokratą! To też dla przypomnienia! Wielu z was zapomina na zawołanie, zapomina dla własnej nikczemnej obrony! Miażdżyca / Skleroza na zawołanie! To nie problem dla mnie żeby to każdemu udowodnić! Jak żyją tchórze, którzy obawiają się – w dalszym ciągu – prawdziwej debaty ze mną przed kamerami Telewizji Polskiej i przed kamerami innych Telewizji innych Narodów / innych Państw?! Najłatwiej jest gryźć / kąsać incognito / zakulisowo, bez ujawniania własnych prawdziwych danych personalnych lub to czynić pod przykrywką pseudonimów lub pod przykrywką innych postaci / osób! Świń w Świecie nie brakuje!!!!!!! Nawet wśród przywódców Narodów / Państw / Organizacji itp.!!!!!!! Kto nie jest świnią nie weźmie tego mojego stwierdzenia do siebie! Przepraszam! Dla przypomnienia w języku polskim baranom i nie tylko! Wcześniej publikowałem cały materiał w tej kwestii w kilku miejscach i w dwóch językach: polskim i angielskim. Proszę szukać całego materiału na ten temat! Śmierdzące lenie. Wasza zasada; wybrać tylko to co można od razu wykorzystać do ataku perfidnego na drugiego prawdziwego człowieka. Wybiórczo tematy, wątki, zagadnienia, problemu itp. traktują osoby, które są pozbawione z reguły samodzielnego myślenia, samodzielnej oceny! Nadal głąby kapuściane podszywają się pod mój materiał i przypisują sobie – tym moim materiałem – własne zasługi działania! Innymi słowy jest kontynuacja tworzenia plagiatów z mojego całego materiału! Zapewne Wałęsa lub Małysz wykorzystując mój materiał prowadzą wykłady na uczelniach, za które otrzymują być może apanaże! Prawo Międzynarodowe stanowi! Brzmi ono w języku polskim mniej więcej tak: JEŻELI OSOBA LUB GRUPA OSÓB DOPROWADZA ŚWIADOMIE INNĄ OSOBĘ LUB GRUPĘ OSÓB DO SYTUACJI BEZ WYJŚCIA – NA STAŁE LUB OKRESOWO – TO NAWET GDY TA OSOBA LUB GRUPA OSÓB DOPUŚCI SIĘ ZŁAMANIA PRAWA W CELU PRZETRWANIA NATURALNEGO (wyłączając bardzo skrajne przypadki złamania prawa) W ŚWIECIE i WSZECHŚWIECIE TO NIE PONOSI TA OSOBA LUB GRUPA OSÓB Z TEGO TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI! ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZELKA SPADA NA OSOBĘ LUB GRUPĘ OSÓB, KTÓRA DOPROWADZIŁA DO SYTUACJI BEZ WYJŚCIA INNĄ OSOBĘ LUB GRUPĘ OSÓB! Proszę nauczyć się tego prawa na pamięć i powtarzać go przy każdym odmawianiu pacierza! Amen! PRAWO POWYŻSZE NIE MOŻE BYĆ NADUŻYWANE! WSZELKA INTERPRETACJA – PRZY LOGICZNYM MYŚLENIU – MUSI BYĆ ZAWSZE NA KORZYŚĆ OSOBY LUB GRUPY OSÓB, KTÓRA WALCZY O SWOJE PRZETRWANIE I DOBRO PRAWDZIWE INNYCH ISTOT, ŚWIATA I WSZECHŚWIATA! NA ŻYCZENIE INDYWIDULANE / PISEMNE UDOSTĘPNIĘ MOJE / MÓJ CERTFIKAT. Poland, Warsaw, May 14, 2011 / Saturday, Time completed 03:53 PM, Time central – european. Kolejny raz PRZYPOMINAM!!!!!!! PROSZĘ WYKONAĆ WSZYSTKIE MOJE ROZKAZY I REALIZOWAĆ WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY PRAWA!!!!!!! To nie jest upór maniaka!!!!!!! JA DYSPONUJĘ FAKTAMI POPARTYMI DOWODAMI!!!!!!! CZYNIĘ TO / ŻĄDAM TEGO DLA PRAWDZIWEGO DOBRA CAŁEGO ŚWIATA i WSZECHŚWIATA i DLA PRAWDZIWEGO DOBRA CAŁEJ POLSKI!!!!!!! PROSZĘ NIE MARNOWAĆ CENNEGO CZASU!!!!!!! PROSZĘ ZACZĄĆ LOGICZNIE I TRZEŹWO MYŚLEĆ!!!!!!! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady / zaskrońce / żmije, to nie jest prawdziwa władza wszystkich Mieszkańców Polski i Polaków mieszkających poza granicami Polski. To nie jest POLSKA WŁADZA!!!!!!! ZAPEWNIAM z CAŁĄ JEDNOOSOBOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ!!!!!!! PROSZĘ ODSZUKAĆ WSZYSTKIE MOJE OSOBISTE PRZYSIĘGI ZŁOŻONE PRZED CAŁYM ŚWIATEM!!!!!!! Dokonałem też dokładnej analizy prawnej i nie tylko przysięgi złożonej przez Komorowskiego Bronisława!!!!!!! TEN GAD DOPUŚCIŁ SIĘ KRZYWOPRZYSIĘSTWA! PROSZĘ PRZEANALIZOWAĆ OD KAŻDEJ STRONY FILM: OBRAZ I FONIĘ Z CZASU SKŁADANIA FAŁSZYWEJ PRZYSIĘGI!!!!!!! Poland, Warsaw, May 14, 2011 / Saturday, Time completed 08:58 PM, Time central – european. Szanowni Państwo; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni podobni a nie wykluczone, że prawie cała GRUPA WIDMO, prowadzą potworną negatywną manipulację całą społecznością Warszawy i Całej Polski. Prowadzą nikczemną negatywną manipulację prawie wszystkimi Mieszkańcami naszej Stolicy Warszawy i prawie wszystkimi Mieszkańcami Całej Polski. PRZYKŁAD!!!!!!! MINIONEJ NOCY PRZY BUDZIE NAMIESTNIKA komorowskiego bronisława (przy KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU w WARSZAWIE, POLSKA) USTAWIŁA SIĘ KOLEJKA O DŁUGOŚCI OKOŁO 1 KILOMETRA. CI WSZYSCY WSPANIALI / CUDOWNI MIESZKAŃCY WARSZAWY I CAŁEJ POLSKI CZEKALI OKOŁO 3 GODZIN W KOLEJCE TYLKO PO TO ŻEBY ZOBACZYĆ ZŁOTE KLAMKI I ZŁOTĄ WANNĘ ZAMONTOWANE / ZAMONTOWANĄ ZA CZASÓW WAŁĘSY w budzie namiestnika komorowskiego bronisława! PATRZYŁEM NA TWARZE PRAWIE WSZYSTKICH TYCH LUDZI STOJĄCYCH W KOLEJCE TAK BARDZO DŁUGO I STWIERDZIŁEM, ŻE NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY Z TEGO JAK BARDZO ICH komorowski bronisław UPOKORZYŁ!!!!!!! PODJĄŁEM ROZMOWĘ (bardzo obiektywną) Z KILKOMA OSOBAMI STOJĄCYMI w TEJŻE KOLEJCE I CO SIĘ OKAZAŁO? OKAZAŁO SIĘ, ŻE WSZYSCY ROZMÓWCY PRZYZNALI MI CAŁKOWITĄ RACJĘ!!!!!!! SAMI STWIERDZILI, ZE NIE ZDAWALI SOBIE SPRAWY ZE SKRAJNEJ NEGATYWNEJ MANIPULACJI PSEUDO-POLITYKÓW. OBIECALI SAMI SOBIE, ŻE JUŻ NIGDY NIE BĘDĄ GŁOSOWAĆ NA mniejsze zło!!!!!!! NA ZŁO bronisława komorowskiego, NA ZŁO donalda tuska, NA ZŁO radosława sikorskiego, NA ZŁO INNYCH PODOBNYCH GADÓW I ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO, NA ZŁO PARTII POLITYCZNYCH FINANSOWANYCH Z PIENIĘDZY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POLSKI / PODATNIKÓW. PROSZĘ SZUKAĆ MOICH WSZYSTKICH PRZEPISÓW I MATERIAŁÓW NA TEN TEMAT!!!!!!! PARTIE POLITYCZNE JEŻELI CHCĄ UPRAWIAĆ JAKĄKOLWIEK POLITYKĘ NIECH JĄ UPRAWIAJĄ ZA SWOJE TYLKO PIENIĄDZE!!!!!!! Niebawem przedstawię PAŃSTWU negatywną manipulację jaka się odbywa w środkach komunikacji publicznej w Warszawie (w środkach transportu miejskiego osobowego). BOKI ZRYWAM ZE ŚMIECHU!!!!!!! CZEKAM Z WIELKĄ NIECIERPLIWOŚCIĄ NA PRZEKAZANIE MI WSZYSTKICH GMACHÓW / WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z KANCELARIĄ PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ CAŁEJ POLSKI I Z RZĄDEM NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ CAŁEJ POLSKI. MUSZĘ BEZWZGLĘDNIE REALIZOWAĆ MÓJ PROGRAM BEZ USZCZERBKU DLA KOGOKOLWIEK, KTÓRY GWARANTUJE NIEODWRACALNE ZWYCIĘSTWO I NIEODWRACALNY SUKCES!!!!!!! Proszę nie tracić żadnej jednostki czasu bo może się okazać, że nawet ja nie zdążę wybudować wszystkich autostrad i wywiązać się ze wszystkich zobowiązań związanych z Mistrzostwami Europy w Całej Polsce i na Całej Ukrainie w 2012 roku i nie tylko!!!!!!! Poland, Warsaw, May 15, 2011 / Sunday, Time completed 11:38 AM, Time central – european. komorowski bronisław, donald tusk, grzegorz schetyna i inni podobni z całej GRUPY WIDMO z reguły po obecności takiej WYCIECZKI w ich pałacach i gabinetach STWIERDZAJĄ: Widzicie jakie mam / mamy poparcie u tej hołoty?! Takie potwierdzenie dziś otrzymałem od ich kolegów i koleżanek. Wszyscy WYBORCY w całej POLSCE; Teraz samodzielnie oceńcie całą sytuację, waszą również – pod warunkiem, że – macie dostęp do sprawdzonych informacji; do faktów i dowodów. PROSZĘ NIE RYZYKOWAĆ!!!!!!! CAŁY ŚWIAT I CAŁA POLSKA STRACIŁA CO NAJMNIEJ LEKKOMYŚLNIE 24 MIESIĄCE RZECZYWISTEGO CZASU!!!!!!! DLA PRZYPOMNIENIA! DLA MNIE KAŻDA STRACONA SEKUNDA PRZEZ WAS, PRZEZ WASZE SZTUCZNE BLOKADY, TO STRACONY ROK A DLA WAS TO TYLKO SEKUNDA!!!!!!! PROSZĘ NAPRAWDĘ OSTATNI RAZ!!!!!!! NATYCHMIAST WYKONAĆ WSZYSTKIE MOJE ROZKAZY / WYROKI I WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY PRAWA!!!!!!! W NAJLEPSZYM PRZYPADKU – ALE NIE JEDYNYM – PROSZĘ ARESZTOWAĆ CAŁĄ GRUPĘ WIDMO Z Komorowskim Bronisławem, Tuskiem Donaldem, Sikorskim Radosławem i etc. NA CZELE!!!!!!! WSZYSTKO MUSI BYĆ DOPIĘTE NA PRZYSŁOWIOWY GUZIK!!!!!!! NIECH NIKT WIĘCEJ NIE WAŻY SIĘ PODSZYWAĆ POD MOJE WSZYSTKIE MATERIAŁY!!!!!!! CO MUSI BYĆ CAŁOŚCIOWYM / GLOBALNYM FINAŁEM TEGO WASZEGO UWSTECZNIONEGO DZIAŁANIA DLA MNIE TO ZAPEWNE JUŻ DAWNO O TYM WIECIE!!!!!!! TYLKO BARAN I DUREŃ NIE ZORIENTOWAŁBY SIĘ O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI!!!!!!! CHODZI WAM O ZYSKANIE NA CZASIE I ŻEBY NA MOJE OSOBISTE KONTO NIE WPŁYNĘŁA NAWET JEDNA POLSKA ZŁOTÓWKA, JEDNO EUR-o, JEDEN DOLAR!!!!!!! PROSZĘ ZAKOŃCZYĆ NATYCHMIAST TĄ WASZĄ FAŁSZYWĄ I PODŁĄ GRĘ!!!!!!! WSZYSTKIE ŚRODKI FINANSOWE PROSZĘ TRANSFEROWAĆ OD TERAZ NA MOJE OSOBISTE KONTO< KTÓRE JEST PONIŻEJ!!!!!!! RECEIVING BANK INFORMATION: [Friends my the whole the World ; Please check the bank (ING Bank Śląski) beneath every respect ( in each negative plane).] Bank Name: ING Poland (Bank Slaski): Bank Address: City: 59-220 Legnica Country: Poland Street: F. Skarbka 2 Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Only in Poland: Account N°: 85 1050 1520 10000090 6433 9576 Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz Outside borders Polish. Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576 Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW Country: Poland My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394 My Driving Licence for verification: 02245/05/1437 My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394 My Driving Licence for verification: 02245/05/1437 Poland, Warsaw, May 15, 2011 / Sunday, Time completed 05:40 PM, Time central – european. Poland, Warsaw, May 15, 2011 / Sunday, Time completed 02:31 PM, Time central – european. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Spróbuj mnie naprawdę!!!!!!! http://public.sn2.livefilestore.com/y1p1ZvDg10jINWu9hVLDJrATJAe4979wYJjn-eJxUiK9fk-aOq3Iiethrj4RjN1MMgC6KUk5Oz42bikibcm3pCgJQ/spr%C3%B3buj%20mnie.jpg?psid=1 Spróbuj mnie naprawdę!!!!!!! Паспрабуйце мяне на самай справе!!!!!!! Спробуйте мене, насправді!!!!!!! You try, give a try / have a try / taste / try me honestly / in real earnest / for fair / really!!!!!!! Versuchen sie mich wirklich!!!!!!! Essayez-moi vraiment!!!!!!! 嘗試 我 實際. / 試試我,真的!!!!!!! Попробуйте меня на самом деле. / Попробуйте меня действительно!!!!!!! 私をお試しください 本当に. 本当に、私をお試しください!!!!!!! & 等 Poland, Warsaw, May 16, 2011 / Monday, Time completed 10:40 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Dla dobra Całego Świata i Całego Polski proszę natychmiast wykonać wszystkie moje rozkazy / wyroki i wszystkie przepisy normalnego prawa. Ma to związek przede wszystkim w obliczu zdrady stanu państwa polskiego! Dotyczy to: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Sikorski Radosław i inne podobne gady! Pełna grupa widmo! For the good the Whole World and for the good the whole Polish; Please immediately perform all my commands / orders / judgments and all rules the normal Law. Has it relationship in the face of the betrayal / treachery / perfidy / disloyalty state / State Polish! Concerns it: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Sikorski Radosław and other similar reptiles. Full group specter! With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Poland, Warsaw, May 16, 2011 / Monday, Time completed 06:03 PM, Time central – european. TYLKO DZIĘKI MNIE FLAGA POLSKA CAŁEJ POLSKI NA MASZCIE JEST ZAWIESZONA PRAWIDŁOWO PRZED budą namiestnikowską. Może rozwiązany – przeze mnie – zgodnie z wszelkim prawem „bor” mi złoży szczere podziękowanie. komorowski był świadomie ślepy na to łamanie prawa wobec flagi Polskiej. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Poland, Warsaw, May 16, 2011 / Monday, Time completed 08:41 PM, Time central – european. UWAGA!!!!!!! BARDZO WAŻNE!!!!!!! JEŻELI BARDZO SERDECZNIE KOGOKOLWIEK POZDRAWIAM TO WCALE TO NIE OZNACZA JAKIEJKOLWIEK MOJEJ ZGODY NA COKOLWIEK. PROSZĘ NIE MANIPULOWAĆ MOJĄ ODDANĄ SZCZEROŚCIĄ W NEGATYWNY SPOSÓB!!!!!!! ŻEBY OTRZYMAĆ ODE MNIE OSOBISTĄ ZGODĘ NA COKOLWIEK, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO MNIE OSOBIŚCIE W REALNYM ŚWIECIE LUB NA PIŚMIE!!!!!!! JEŻELI KTOKOLWIEK KOŁO MNIE USIĄDZIE NIE OZNACZA TO WCALE MOJEGO JAKIEKOLWIEK PRZYZWOLENIA NA COKOLWIEK!!!!!!! W DNIU WCZORAJSZYM W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH PODJĘTO PRÓBĘ W ROBIENIA MNIE W KOLEJNE ŚWIŃSTWO ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM PORTALI PORNOGRAFICZNYCH!!!!!!! DANO MI TO ODCZUĆ W DNIU DZISIEJSZYM W NIEUDOLNY / PROSTACKI SPOSÓB!!!!!!! JAK ZWYKLE!!!!!!! PO PROSTU – WRAZ Z POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ OD PEWNEGO NIBY POWAŻNEGO PRZYWÓDCY „MOCARSTWA” PODESŁANO MI „programik”, KTÓRY SAMOCZYNNIE OTWIERAŁ PORTALE PORNOGRAFICZNE-EROTYCZNE!!!!!!! W BARDZO KRÓTKIM CZASIE UPORAŁEM SIĘ Z TYM PRZESTĘPCZYM CZYNEM, KTÓRY PODESŁAŁ MI „przywódca mocarstwa”!!!!!!! MINIONEJ NOCY RÓWNIEŻ PODJĘTO W BEZCZELNY SPOSÓB ZDYSKREDYTOWANIA MNIE DWUKROTNIE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH!!!!!!! WIEM KTO ZA TYM WSZYSTKIM SIĘ KRYJE!!!!!!! SĄ TO PRAWIE ZAWSZE CI SAMI PRAWDZIWI PRZESTĘPCY (którzy „chcieli” mnie nauczać!) PRAWIE ZAWSZE TAK SIĘ DZIEJE JAK MAM SIĘ POJAWIĆ (przybyć do Legnicy 59 220) W LEGNICY 59 220, POLSKA, W CELU ODEBRANIA WSZYSTKICH MOICH RZECZY OSOBISTYCH W IDEALNYM STANIE, W TAKIM W JAKIM MI BEZPRAWNIE SZAPOWAŁ JAROSŁAW ZAREKWIROWAŁ!!!!!!! (można wręcz stwierdzić UKRADŁ) PRZYSIĘGAM!!!!!!! NA SKUTEK KONTYNUACJI ROSNĄCEGO BEZPRAWIA Z WINY EWIDENTNEJ ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i INNI PODOBNI DO NICH ŻMIJE I GADY, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ GRUPĄ WIDMO!!!!!!! NIE ODPUSZCZĘ ŻADNEGO ICH BARDZO NEGATYWNEGO, PRZESTĘPCZEGO DZIAŁANIA PRZECIWKO MNIE!!!!!!! TO SĄ PADALCE DO POTĘGI ENTEJ!!!!!!! ZAPEWNIAM< ŻE NIEBAWEM W LEGNICY BĘDĘ I MUSZĘ ZA WSZELKĄ CENĘ ODEBRAĆ WSZYSTKIE MOJE RZECZY OSOBISTE W NIENARUSZONYM STANIE!!!!!!! With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Poland, Warsaw, May 17, 2011 / Tuesday, Time completed 10:14 AM, Time central – european. http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ Poland, Warsaw, May 12, 2011 / Thursday, Time completed 10:14 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ——- Nie będzie już żadnego kompromisu przy tej skali bezprawia, które fundują nam przede wszystkim prawdziwi przestępcy i prawdziwi zdrajcy stanu polskiego: Komorowoski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne kryminalne gady! Podtrzymuję z pełną jednoosobową świadomą odpowiedzialnością: Wykonać wszystkie moje rozkazy, wyroki i realizować wszystkie przepisy normalnego prawa Podtrzymuję z pełną moją jedno-osobową świadomą odpowiedzialnością: Wykonać wszystkie moje rozkazy, wyroki i realizować wszystkie moje przepisy normalnego prawa! Ze skutkiem natychmiastowym odwołuję: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski. Argumenty, fakty u mnie (tajne). Na to stanowisko mianuję: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński. Do not will already any compromise alongside this the scale of lawlessness in POLAND, which dosed we primarily true criminals and true traitors of State the Polish: Komorowoski Bronisław, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, and other similar crime reptiles! I maintain with a full my single-person conscious of responsibilities (liability): Perform all my orders / command, judgments and realize all my the normal rules of law! I / me / self revoke with immediate effect: The first President / Chairman the Supreme Court Stanisław Dąbrowski. Arguments, facts with my (secret). At it position hereby appoint: Doctor Associate Professor Tadeusz Ereciński. Poland, Warsaw, May 18, 2011 / Wednesday, Time completed 10:41 AM, Time central – european. Sprawdziłem bardzo dokładnie wszelką stronę prawną wyborów na prezydenta Polski w 2010. Te wybory w myśl każdego Prawa Międzynarodowego są nieważne! Te wybory 2010 to wielkie zbiorowe przestępstwo! Komorowski Bronisław nie wygrał wyborów na prezydenta Polski. Wybory na Prezydenta całej Polski wygrała Moja Skromna Osoba – innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz. Dla przypomnienia! Wybory do parlamentu Całej Polski mogą się dopiero odbyć w 2012, po mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie. Szukaj mojego materiału na ten temat. Mam nadzieję, że wszyscy odwołani posłowie oddali pieniądze do budżetu Polski / do Skarbu Państwa całej Polski. Bogdan Klich i Krzysztof Kwiatkowski; Proszę o pilny kontakt ze mną! I checked very carefully all the legal side the election at President the Polish in 2010. These elections in mind each International Law are not important! This election 2010 it very large collective crime! Bronislaw Komorowski not won election at the Polish president. Elections at President the the entire Polish won My Humble Person – in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz. For a reminder! Elections to the Polish parliament the whole Polish can only take place in 2012, after the Championships European in Poland and at Ukraine. Search my all materials at this subject / topic. I hope, that all the dismissed deputies hand over, return money to the budget the Polish, to the Treasury / Hoard State the whole Polish. Poland, Warsaw, May 18, 2011 / Wednesday, Time completed 06:56 PM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. http://www​.google.com/profiles​/atwtc17 http://pulse​.yahoo.com/_ASWX5F6V​ZHLRWYIS4GOI44NGL4/b​log http://cendrowski​presidentprimeminist​erwholeworldwieslawt​.wordpress.com/ http:​//cid-9266851f042c9c​c1.profile.live.com/​ http://cid-73646805b​40e4f85.profile.live​.com/ http://cid-cdeb​7c04bf0a885d.profile​.live.com/ http://cid​-52b99ba14f6096eb.pr​ofile.live.com/ http:​//cid-2a139ab9bddd2c​ed.profile.live.com/​ Poland, Warsaw, May 18, 2011 / Wednesday, Time completed 10:41 AM, Time central – european. With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ——- Wed, May 18, 2011 10:19:31 AMDzień dobry. Odwołanie dla uzdrowienia sytuacji w całej Polsce! From: Wieslaw Cendrowski View Contact To: ppsek@sn.pl Cc: borusewicz@nw.senat.​gov.pl ————–​——————–​——————–​——————–​—— Nie będzie już żadnego kompromisu przy tej skali bezprawia, które fundują nam przede wszystkim prawdziwi przestępcy i prawdziwi zdrajcy stanu polskiego: Komorowoski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne kryminalne gady! Podtrzymuję z pełną jednoosobową świadomą odpowiedzialnością: Wykonać wszystkie moje rozkazy, wyroki i realizować wszystkie przepisy normalnego prawa Podtrzymuję z pełną moją jedno-osobową świadomą odpowiedzialnością: Wykonać wszystkie moje rozkazy, wyroki i realizować wszystkie moje przepisy normalnego prawa! Ze skutkiem natychmiastowym odwołuję: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski. Argumenty, fakty u mnie (tajne). Na to stanowisko mianuję: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński. Do not will already any compromise alongside this the scale of lawlessness in POLAND, which dosed we primarily true criminals and true traitors of State the Polish: Komorowoski Bronisław, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, and other similar crime reptiles! I maintain with a full my single-person conscious of responsibilities (liability): Perform all my orders / command, judgments and realize all my the normal rules of law! I / me / self revoke with immediate effect: The first President / Chairman the Supreme Court Stanisław Dąbrowski. Arguments, facts with my (secret). At it position hereby appoint: Doctor Associate Professor Tadeusz Ereciński. http://www​.google.com/profiles​/atwtc17 http://pulse​.yahoo.com/_ASWX5F6V​ZHLRWYIS4GOI44NGL4/b​log http://cendrowski​presidentprimeminist​erwholeworldwieslawt​.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b​40e4f85.profile.live​.com/ http://cid-cdeb​7c04bf0a885d.profile​.live.com/ http://cid​-52b99ba14f6096eb.pr​ofile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. ——- Fri, May 20, 2011 6:01:28 PM Fw: Witam Panią Rzecznik. From: Wieslaw Cendrowski [Chat now] To: biurorzecznika@brpo.gov.pl —– Forwarded Message —- From: Wieslaw Cendrowski To: biurorzecznika@brpo.gov.pl Sent: Thu, May 19, 2011 2:33:08 PM Subject: Witam Panią Rzecznik. Dzień dobry Pani Rzecznik. Proszę przełożyć swoje działanie na konkrety, na skuteczność działania. Zwiększenie budżetu dla Pani / Naszego Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich nie wchodzi w jakąkolwiek grę. Miałem przyjemność rozmawiać z Pani Prawnikami. Proszę nie tworzyć plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody. http://www.google.com/profiles/atwtc17 http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/ http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/ http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/ http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/ http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/ With full one-person responsibility full Rights-Law, Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
 10. 10 geodeta Olsztyn
  Listopad 23, 2011 o 11:19 PM

  […]checking out we have linked to below[…]…

 11. 11 geodeta Olsztyn
  Listopad 23, 2011 o 11:31 PM

  Hi! I could have sworn I�ve been to this weblog just before but soon after searching by means of many of the article I recognized it is new to me. Anyways, I�m undoubtedly pleased I discovered it and I�ll be book-marking and checking back again regularly!

 12. 12 olsztyn geodeta
  Listopad 27, 2011 o 6:26 PM

  […]Below are some pages worth checking out[…]…

 13. 13 Elektrische Zahnbuerste
  Listopad 30, 2011 o 6:49 AM

  Sweet site , super pattern , rattling clean and use friendly .

 14. 14 erken boþalma
  Grudzień 27, 2011 o 6:59 PM

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‚Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of „neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune „Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 15. 15 Adriene Homerding
  Styczeń 8, 2012 o 11:33 AM

  Thank you for your website post. Manley and I are actually saving to get a new ebook on this issue and your article has made us all to save all of our money. Your opinions really resolved all our inquiries. In fact, above what we had thought of just before we found your superb blog. I actually no longer have doubts including a troubled mind because you have attended to the needs above. Thanks

 16. 16 Susan Lipsey
  Styczeń 10, 2012 o 11:26 AM

  I genuinely enjoy reading through on this web site , it has got excellent content . „Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.” by Rudyard Kipling.

 17. 17 land rover paramus
  Styczeń 13, 2012 o 4:42 AM

  But wanna admit that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.

 18. 18 Landscaping Wilmington de
  Styczeń 13, 2012 o 4:53 PM

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 19. 19 landscape contractor
  Styczeń 13, 2012 o 5:02 PM

  I believe that is one of the such a lot vital info for me. And i’m happy studying your article. But wanna statement on few common things, The site taste is great, the articles is in point of fact great :D. Just right activity, cheers.

 20. 20 Car Accident Lawyer Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 7:21 PM

  Some genuinely superb info , Gladiola I noticed this. „Doctrine is nothing but the skin of truth set up and stuffed.” by Henry Ward Beecher.

 21. 21 home equity loan dallas
  Styczeń 13, 2012 o 8:14 PM

  you are really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent job on this topic!

 22. 22 topsoil west chester
  Styczeń 14, 2012 o 6:43 AM

  I conceive you have mentioned some very interesting points , regards for the post.

 23. 23 delaware 55 communities
  Styczeń 14, 2012 o 5:16 PM

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 24. 24 MILTON REAL ESTATE
  Styczeń 14, 2012 o 5:53 PM

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style . „Audacity, more audacity and always audacity.” by Georges Jacques Danton.

 25. 25 small intimate wedding ideas
  Styczeń 14, 2012 o 8:24 PM

  Outstanding post, I believe blog owners should larn a lot from this web blog its rattling user genial . „A happy childhood has spoiled many a promising life.” by Robertson Davies.

 26. 26 limo services in Philadelphia
  Styczeń 15, 2012 o 3:14 AM

  I like this weblog its a master peace ! Glad I noticed this on google. „Americans will put up with anything provided it doesn’t block traffic.” by Dan Rather.

 27. 27 Over 55 communities in delaware
  Styczeń 15, 2012 o 4:43 AM

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually frustrating. A good site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 28. 28 Wedding photographer philadelphia
  Styczeń 15, 2012 o 8:38 AM

  Hey There. I discovered your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 29. 29 adult communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 11:12 AM

  I do consider all of the ideas you’ve offered to your post. They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for beginners. May just you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 30. 30 Delaware Adult Communities
  Styczeń 15, 2012 o 12:28 PM

  I got what you intend, thankyou for posting .Woh I am pleased to find this website through google. „Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 31. 31 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:42 AM

  I’ve recently started a site, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. „A physicist is an atom’s way of knowing about atoms.” by George Wald.

 32. 32 Kareen Kleese
  Styczeń 16, 2012 o 6:10 AM

  That’s in fact a fastidious movie mentioned within this piece of writing about how to write a paragraph, so i got clear idea from here.

 33. 33 Rodolfo Silvestri
  Styczeń 16, 2012 o 8:28 AM

  I read this piece of writing fully regarding the comparison of most recent and earlier technologies, it’s amazing article.

 34. 34 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 9:45 AM

  I always was concerned in this subject and stock still am, regards for putting up.

 35. 35 Tod Simard
  Styczeń 16, 2012 o 2:19 PM

  I think this site holds some rattling fantastic information for everyone. „Loving someone is easy but losing someone is hard.” by Shelby Harthcock.

 36. 36 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 4:17 PM

  Please keep on leaving such quality storys as this is a rare thing to find these days. I am always searching online for posts that can help me. watching forward to another great blog. Good luck to the author! all the best!

 37. 37 meilleur epilateur electrique
  Styczeń 16, 2012 o 5:38 PM

  Regards for helping out, great information.

 38. 38 Sol Nibler
  Styczeń 17, 2012 o 7:52 AM

  Hi, its understandable post along with this YouTube video; I can’t think that one can not understand this simple paragraph having with video sample.

 39. 39 robot multifonction kenwood
  Styczeń 17, 2012 o 11:03 AM

  Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 40. 40 bottes pas cher
  Styczeń 17, 2012 o 11:09 AM

  I like this weblog very much, Its a real nice spot to read and obtain information. „Hope and fear are inseparable. There is no hope without fear, nor any fear without hope.” by La Rochefoucauld.

 41. 41 trampoline avec filet
  Styczeń 17, 2012 o 2:36 PM

  Thanks for all your efforts that you have put in this. Very interesting info. „It is within the families themselves where peace can begin.” by Susan Partnow.

 42. 42 barbecue electrique
  Styczeń 18, 2012 o 2:00 AM

  Thanks so much with regard to giving me personally an update on this topic on your web page. Please be aware that if a brand-new post appears or if perhaps any variations occur with the current posting, I would be thinking about reading more and finding out how to make good utilization of those techniques you talk about. Thanks for your time and consideration of other individuals by making your blog available.

 43. 43 http://www.planchaelectrique.net/
  Styczeń 18, 2012 o 2:44 AM

  Howdy! Interesting blog post! I’m also a usual visitor to your site (somewhat more like addict :P) of your website but I had a query. I’m so not really certain if its the right site to ask, but there are no spam comments. I get comments constantly. Can you help me? Thanks much!

 44. 44 appareil photo bridge
  Styczeń 18, 2012 o 4:21 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were invaluable very useful

 45. 45 table a langer
  Styczeń 19, 2012 o 12:49 AM

  I conceive this internet site holds very fantastic indited subject material blog posts.

 46. 46 trancheuse
  Styczeń 19, 2012 o 2:31 PM

  Some truly select content on this site, saved to my bookmarks .

 47. 47 sac a langer
  Styczeń 19, 2012 o 7:36 PM

  I believe you have noted some very interesting points , thanks for the post.

 48. 48 site
  Styczeń 20, 2012 o 7:27 AM

  Thankyou for helping out, excellent information.

 49. 49 montres femmes
  Styczeń 20, 2012 o 10:13 AM

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 50. 50 montre gps
  Styczeń 20, 2012 o 12:19 PM

  Hi there, simply was alert to your weblog through Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful in the event you proceed this in future. Numerous other people might be benefited out of your writing. Cheers!

 51. 51 Kate
  Styczeń 21, 2012 o 4:00 AM

  Very superb visual appeal on this site, I’d rate it 10.

 52. 52 echelle telescopique
  Styczeń 21, 2012 o 9:18 AM

  I am not real fantastic with English but I find this very easy to translate.

 53. 53 trampoline pas cher
  Styczeń 21, 2012 o 11:11 AM

  Thank you for the blog post. Brown and I happen to be saving for our new guide on this matter and your post has made all of us to save money. Your opinions really answered all our queries. In fact, a lot more than what we had acknowledged prior to when we came upon your excellent blog. We no longer have doubts plus a troubled mind because you have attended to each of our needs in this article. Thanks

 54. 54 Delaware landscaping companies
  Styczeń 22, 2012 o 6:18 AM

  Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 55. 55 site
  Styczeń 22, 2012 o 8:52 AM

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw great style and design .

 56. 56 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 1:04 PM

  Outstanding post, I think people should larn a lot from this weblog its very user friendly . „My father always told me, ‚Find a job you love and you’ll never have to work a day in your life.'” by Jim Fox.

 57. 57 Mac Randal
  Styczeń 23, 2012 o 3:20 PM

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 58. 58 discount code
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design .

 59. 59 Ted Cerroni
  Styczeń 24, 2012 o 2:36 AM

  Simply wanna input that you have a very nice website , I enjoy the style and design it actually stands out.

 60. 60 Pasquale Albino
  Styczeń 24, 2012 o 2:08 PM

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 61. 61 brosse a dent electrique
  Styczeń 24, 2012 o 4:12 PM

  I like this weblog very much so much superb info.

 62. 62 Bed Bath and Beyond
  Styczeń 25, 2012 o 6:08 AM

  We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site offered us with useful info to paintings on. You have done an impressive activity and our entire community will be grateful to you.

 63. 63 dofinansowanie do kolektorów slonecznych
  Styczeń 25, 2012 o 10:08 PM

  I have been browsing on-line greater than three hours today, but I by no means found any fascinating article like yours. It is lovely value sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the net shall be a lot more useful than ever before. „Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.” by Lawrence Peter Berra.

 64. 64 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 12:38 AM

  Absolutely written content, Really enjoyed looking at.

 65. 65 sorbetiere.org
  Styczeń 26, 2012 o 3:22 AM

  I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great blog posts.

 66. 66 Allan Aagaard
  Styczeń 26, 2012 o 11:08 AM

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 67. 67 Affordable Web Design
  Styczeń 26, 2012 o 2:39 PM

  As I site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 68. 68 Mary
  Styczeń 26, 2012 o 4:06 PM

  I feel that is one of the most vital information for me. And i am satisfied studying your article. However should observation on some common issues, The site taste is great, the articles is truly great :D. Good job, cheers.

 69. 69 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 8:17 PM

  As soon as I detected this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 70. 70 Best films
  Styczeń 27, 2012 o 8:10 AM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very useful extremely helpful

 71. 71 Lilian Respress
  Styczeń 27, 2012 o 1:28 PM

  I have been browsing on-line greater than 3 hours today, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the web can be much more useful than ever before. „No one has the right to destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

 72. 72 Cosmetic Dentist Agoura Hills
  Styczeń 27, 2012 o 11:47 PM

  I must get across my gratitude for your kind-heartedness supporting persons who need help on your study. Your real commitment to passing the message around appeared to be unbelievably valuable and has always made girls like me to arrive at their aims. Your new invaluable key points indicates a lot a person like me and substantially more to my colleagues. Many thanks; from each one of us.

 73. 73 Michael Pica
  Styczeń 28, 2012 o 12:44 AM

  Absolutely written content , thanks for selective information .

 74. 74 turbine a glace
  Styczeń 29, 2012 o 12:36 AM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were invaluable very beneficial

 75. 75 Arleen Gardinier
  Styczeń 29, 2012 o 4:56 PM

  Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 76. 76 tables basses relevables
  Styczeń 30, 2012 o 4:37 PM

  As soon as I discovered this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 77. 77 classic cars shipping
  Styczeń 31, 2012 o 12:56 PM

  There are some shipping companies, that make inspection of the car and make condition reports by themselves. Beware, not all the time it happens – I had one issue with a shipper for some scratches done to the car during transportation. I wish I bought better insurance.

 78. 78 spartanburg web design
  Styczeń 31, 2012 o 11:57 PM

  I think that is one of the most significant information for me. And i’m satisfied reading your article. But should remark on few basic things, The website style is perfect, the articles is truly nice :D. Excellent process, cheers.

 79. 79 trampoline pas cher
  Luty 1, 2012 o 4:27 AM

  I was examining some of your articles on this internet site and I conceive this internet site is really informative! Keep putting up.

 80. 80 Alex Franson
  Luty 1, 2012 o 8:25 PM

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 81. 81 robot menager
  Luty 2, 2012 o 12:57 AM

  I believe this web site has got some really superb information for everyone. „The best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake.” by Aristotle.

 82. 82 Scrapebox lists
  Luty 2, 2012 o 11:31 AM

  Very interesting info !Perfect just what I was looking for! „The most wasted day of all is that on which we have not laughed.” by Sbastien-Roch Nicolas de Chamfort.

 83. 83 Keith Bowland
  Luty 2, 2012 o 10:31 PM

  Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back down the road. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice morning!

 84. 84 Financial Advisers
  Luty 3, 2012 o 12:15 AM

  Merely wanna remark that you have a very decent site, I love the design and style it actually stands out.

 85. 85 shemikauay
  Maj 21, 2013 o 8:23 AM

  Apply for http://voiceoftopcash.com/ Best Online Loan Deal ,Payday loans with no fax required up to $1000.00 Best Online Loan Deal , [url=http://voiceoftopcash.com/] Best Online Loan Deal[/url]

 86. 86 free certified nursing assistant training philadelphia
  Maj 29, 2013 o 2:03 AM

  Wonderful issues altogether, you just gained
  a new reader. What may you suggest about your put up that you made some days ago?
  Any positive?

 87. 87 what is RSS Feed
  Czerwiec 5, 2013 o 11:40 AM

  Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 88. 88 Lizette Oday
  Czerwiec 6, 2013 o 10:42 PM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 89. 89 web design
  Czerwiec 11, 2013 o 5:42 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 90. 90 end of tenacy cleaning London
  Czerwiec 18, 2013 o 1:01 PM

  Mint is good for consolidating bank & investment statements into 1 place & it does allow modification of bank data so that it makes sense & uses real words, even create splits & it remembers what you change as rules so that similar transactions in the future do not require adjusting . It doesn\’t handle budgeting all that well, doesn\’t offer forecasting, lacks any investment insight, no bill pay, etc. Of the many annoying deficiencies is that the standard transaction categories cannot be deleted or hidden, this can create confusion if you\’ve created similar custom categories. Also, Mint\’s business model is to sell you financial products. Quite simply, the advice Mint offers is not like that of a personal money manager, it\’s generic & designed to sell anything to make Intuit money. Personally, I prefer to pay for the software & for better features & less advertising

 91. 91 SPYBUBBLE FREE
  Czerwiec 19, 2013 o 3:16 AM

  Good Post! Good thing about security cameras also is that, it can scare burglars and other unwanted intruders. Indeed, Surveillance camera are commonly used at home and at work.

 92. 92 Lifestyle
  Czerwiec 22, 2013 o 10:06 PM

  Good Post! Good thing about security cameras also is that, it can scare burglars and other unwanted intruders. Indeed, Surveillance camera are commonly used at home and at work.

 93. 93 spine surgeon santa clara
  Czerwiec 25, 2013 o 5:47 AM

  I\\\’ve been surfing on-line rather more than three hours as of late, however I don\\\’t ever discovered any appealing posting like your site. It\\\’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if most of website homeowners and folks produced great content materials as you do, the web shall be a lot much more helpful than ever before.

 94. 94 Best Spa Austin
  Czerwiec 27, 2013 o 8:19 PM

  Very good article. I’m going through some of these issues as well..

 95. 95 Worlds oldest story
  Czerwiec 28, 2013 o 3:51 AM

  Nice post.I enjoyed it,Thanks for information

 96. 96 bet
  Czerwiec 28, 2013 o 11:19 AM

  I needed to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it. I have you book marked to look at new stuff you post…

 97. 97 livesex
  Czerwiec 28, 2013 o 1:31 PM

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 98. 98 seo pricing
  Czerwiec 28, 2013 o 2:15 PM

  Good day! I simply wish to give you a big thumbs up for your excellent info you have got right here on this post. I am returning to your website for more soon.

 99. 99 raspberry ketones review
  Czerwiec 28, 2013 o 9:49 PM

  Very good post. I am dealing with a few of these issues as well..

 100. 100 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 2:20 AM

  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 101. 101 link buiding seo tips
  Czerwiec 29, 2013 o 7:49 AM

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 102. 102 custom 1022 stocks
  Czerwiec 29, 2013 o 10:43 AM

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read content from other authors and use something from other websites.

 103. 103 penis enlargement pills
  Czerwiec 29, 2013 o 10:50 AM

  The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, but I really believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 104. 104 buy 60 vegetarian capsules
  Czerwiec 29, 2013 o 11:06 AM

  A fascinating discussion is worth comment. I think that you should publish more on this topic, it may not be a taboo matter but typically people don’t speak about these issues. To the next! Many thanks!!

 105. 105 watch free movies
  Czerwiec 29, 2013 o 12:07 PM

  Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

 106. 106 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 2:42 PM

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 107. 107 elektronisk cigaret
  Czerwiec 30, 2013 o 2:45 AM

  Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that produce the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 108. 108 leaky gut syndrome diet
  Lipiec 1, 2013 o 7:14 AM

  Very good information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon). I have book-marked it for later!

 109. 109 tleaky gut diet
  Lipiec 1, 2013 o 7:27 AM

  I truly love your site.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own website and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 110. 110 diabetic diet
  Lipiec 1, 2013 o 9:36 AM

  Excellent article. I am facing many of these issues as well..

 111. 111 Best Way To Learn Guitar
  Lipiec 1, 2013 o 9:51 AM

  We use Mint for our personal finances but the app we go to the most is iAllowance for keeping track of all the finances and chores for our kids. This is a segment of the family finance market that doesn\\\’t get much attention but it\\\’s a must have for parents.

 112. 112 payday loans lenders
  Lipiec 1, 2013 o 11:31 AM

  Very nice article. I absolutely love this website. Keep writing!

 113. 113 Kamagra Oral Jelly
  Lipiec 1, 2013 o 12:52 PM

  I was extremely pleased to find this website. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you bookmarked to see new information in your site.

 114. 114 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 1:41 PM

  Hi there! I just want to give you a big thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

 115. 115 e cigarette review
  Lipiec 1, 2013 o 1:49 PM

  Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 116. 116 Payday Loans UK
  Lipiec 1, 2013 o 1:59 PM

  After looking at a few of the articles on your website, I honestly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website as well and tell me what you think.

 117. 117 livesexcam.net
  Lipiec 1, 2013 o 2:08 PM

  This web site definitely has all the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 118. 118 raspberry ketone
  Lipiec 1, 2013 o 2:38 PM

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thank you!

 119. 119 release pension
  Lipiec 1, 2013 o 10:55 PM

  This is a topic that’s close to my heart… Take care! Where are your contact details though?

 120. 120 pension release under 55
  Lipiec 1, 2013 o 11:14 PM

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 121. 121 Raspberry Ketone Extract
  Lipiec 2, 2013 o 12:48 AM

  Hi, There’s no doubt that your web site may be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent blog!

 122. 122 diabetic diet plan
  Lipiec 2, 2013 o 9:36 AM

  Good web site you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 123. 123 sharing web links
  Lipiec 2, 2013 o 10:20 AM

  Hi there! I just would like to offer you a huge thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I am returning to your site for more soon.

 124. 124 youjizz
  Lipiec 2, 2013 o 11:05 AM

  Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!

 125. 125 payday loans online
  Lipiec 2, 2013 o 11:40 AM

  It’s difficult to find well-informed people on this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 126. 126 major depression
  Lipiec 2, 2013 o 1:32 PM

  Bill Minder 3 is great for keeping track of your monthly bills and setting up recurring bills, payments, etc.

 127. 127 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 2:05 PM

  Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 128. 128 chat roulette
  Lipiec 3, 2013 o 8:10 AM

  bookmarked!!, I like your site!

 129. 129 penis growth
  Lipiec 3, 2013 o 8:17 AM

  I really like looking through an article that can make men and women think. Also, thanks for allowing me to comment!

 130. 130 spyhunter tool
  Lipiec 3, 2013 o 10:55 AM

  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 131. 131 cancer support
  Lipiec 3, 2013 o 4:18 PM

  A very good website.

 132. 132 slots
  Lipiec 4, 2013 o 2:25 AM

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read through content from other authors and practice something from other web sites.

 133. 133 leaky gut treatment
  Lipiec 4, 2013 o 8:39 AM

  Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!

 134. 134 buy active instagram followers
  Lipiec 4, 2013 o 10:46 AM

  This is a topic that’s close to my heart… Take care! Where are your contact details though?

 135. 135 Spilleautomater
  Lipiec 4, 2013 o 11:51 PM

  Very good article. I’m going through some of these issues as well..

 136. 136 youjizz
  Lipiec 6, 2013 o 10:29 AM

  You are so awesome! I do not believe I’ve truly read through a single thing like that before. So great to discover somebody with some genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with some originality!

 137. 137 Credit Card Machine Rental
  Lipiec 11, 2013 o 5:07 PM

  This is a topic which is close to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 138. 138 sprachaufenthalt london
  Lipiec 13, 2013 o 6:58 AM

  Great post. I will be dealing with many of these issues as well..

 139. 139 buy instagram followers
  Lipiec 14, 2013 o 6:08 PM

  After looking at a few of the blog articles on your site, I seriously like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and let me know what you think.

 140. 140 Worlds oldest story
  Lipiec 16, 2013 o 4:25 AM

  Really a nice post. Thx for this article

 141. 141 guarda moveis
  Lipiec 16, 2013 o 5:43 PM

  I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

 142. 142 sky park residences
  Lipiec 17, 2013 o 7:40 AM

  Where\\\’s Quicken when you needem?

 143. 143 Marcellus Dyser
  Lipiec 18, 2013 o 2:49 AM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 144. 144 St Louis Cardinals,baseball
  Październik 18, 2013 o 4:24 PM

  Nice weblog listed here! Additionally your website tons up quickly! Precisely what sponsor think you’re use of? Should i get the online weblink in your host? I wish our site rich up as fast since yours hehe

 145. 145 promo codes
  Kwiecień 20, 2014 o 9:47 AM

  I used to be suggested this site by way of my own relation. I will be no longer optimistic if it distribute is usually provided by method of him or her seeing that no one else comprehend this kind of exclusive around the difficulty. You are incredible! Thanks!

 146. 146 Eliquid
  Kwiecień 20, 2014 o 11:48 AM

  yeah man, this is definetly straight, however what if on your own blend it with the eliquid? I understand it solid bizarre, however on your own are a individual with alot of head, if on your own believe at eliquid as an asset for this, by yourself will identify a product or service towards incorporate it with the eliquid. If not by yourself, then who?


 1. Elektrische Zahnbuerste Trackback o List 30th, 2011 o 7:19 AM
 2. dwfkstpjn Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:19 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Kwiecień 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Mar   Maj »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: