28
Maj
11

Welcome to my Sovereign Capital of Warsaw. Welcome to my Sovereign Poland. Yours with all my heart. Yours with all my heart the FIRST LADY MICHELLE OBAMA. See you soon. My program is also for our United States of America North and the Whole World. With Yours faithfully for the whole Family. Zapraszam do Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski. Welcome to the Whole Independence Sovereign Polish.


https://i0.wp.com/public.bay.livefilestore.com/y1pjz5Y4i0yxg1tMx50zK_N_p_eYGuCkqo_R0B_ETiOGGFTd9Xara0Mu840JWvc3ILs7qpcPeFmusVb2WyxVhsZ0A/Prezydent%20i%20Premier%20Ca%C5%82ej%20Niepodleg%C5%82%E2%80%8Bej%20Suwerennej%20Niezale%C5%BCne%E2%80%8Bj%20Polski%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz.%20IX.jpg

Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata.
Gdy będzie taka konieczność, zrównam cele z powierzchnią ziemi ornej!
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World.
When will be such the necessity, with equal goals / objects with the surface of arable land!

Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
Zwiększyć skuteczność (jakość) i działania do niewyobrażalnej prędkości.
Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.
Increase the effectiveness (quality) and actions to unimaginable speed.

PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]. Tchórze obawiają się użyć mojego prawdziwego nazwiska i moich imion: Cendrowski Wiesław Tomasz.

FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]. Cowards afraid itself use my true surname and names: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Globalne i realne zagrożenie to będzie wtedy kiedy ja przestanę oddychać i gdy zdrajcy stanu polskiego, pospolici przestępcy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne gady prawie z całej grupy widmo pozostaną przy życiu.
Global and real threat it will be then, when I / self / me stopped breathe, and where the traitors of the State of the Polish, vulgar criminals: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other reptiles, almost with the entire of the group specter remain alongside alive.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Poland, Warsaw, June 15, 2011 / Wednesday, Time completed 04:59 PM, Time central – european.

https://i2.wp.com/public.bay.livefilestore.com/y1pthi-5Qzi412EVdt-imG4abtyVNlzCBMGopEpqFepO3_ARXBtNRTsXte7-48oXhdOxNd2ZpeSJbae3dzGRzKAWg/Prezydent%20i%20Premier%20Ca%C5%82ej%20Niepodleg%C5%82%E2%80%8Bej%20Suwerennej%20Niezale%C5%BCne%E2%80%8Bj%20Polski%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz.%20X.jpg

Proszę przemieszczać się z prędkością to teleportacji. Proszę wejść w siódmy, ósmy i dziewiąty wymiar czasu. Proszę to bardzo logicznie zrozumieć. Dla dobra całego Świata i dla dobra wszystkich mieszkańców Świata, nie można już zawracać. Pełna likwidacja namierzonych obiektów.

Please move, propel itself with speed to teleportation. Please enter / entrance / entry / doorway in the seventh, in eighth and in ninth dimension / size time. Please it very logically. understand. For the good the Whole World and for the good of all Inhabitants the World, no it’s possible already itself withdraw / turn back. Full elimination ‚fixed’ (determine the coordinates) objects.
Poland, Warsaw, June 20, 2011 / Monday, Time completed 10:35 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law (at) forever / forevermore,

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6

https://i2.wp.com/pliki.lotniczapolska.pl/jpg/jednostki/dygnatowski_dyw.jpg

Witam bardzo serdecznie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Pana Generała Sławomira Dygnatowskiego.

I welcome very warmly Chief of Staff of General of Polish Army and the Commandant of Air Force and Air Defence Mr. / Lord General Sławomir Dygnatowski.
Poland, Warsaw, June 15, 2011 / Wednesday, Time completed 03:31 PM, Time central – european.

Żądam bezwzględnie – ze skutkiem natychmiastowym – zakończenie / zaprzestania wszystkich działań zbrojnych / wojennych na wszystkich kontynentach całego Świata; Proszę natychmiast zakończyć wszystkie bombardowania / naloty samolotowe.
Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców wszystkich kontynentów całego Świata. Moja Skromna Osoba pamięta o wszystkich problemach Całego Świata.
Sprawdziłem wszystkie tajne konta we wszystkich bankach w całej Szwajcarii. Niebawem nieuczciwych klientów tych tajnych kont w bankach Szwajcarii, będę eliminował z posad kierowniczych. Daję im pozytywną szansę! Proszę w ciągu 72 godzin podać się auto-dymisji!
Proszę bardzo uważnie i pilnie strzec w ciągu 96 godziny integralności Całej Polski i Całej Stolicy Polski.

I demand absolute / emphatically / utterly – with effect immediate – termination / cessation all action military / war at all Continents Whole the World; Please immediately termination / cessation all bombing / bombing goals at Earth.
Yours with all my heart all the Inhabitants all Continents Whole the World. My Humble Person remembers about all the problems at Whole the World.
I checked all the secret accounts in all banks (in of whole) throughout Switzerland. Soon, customers these rogue, secret accounts banks in Switzerland, I will eliminate with jobs / with positions managerial. I give them / you a positive opportunity / chance! Please (in)within 72 hours give itself to the auto-resign / auto- resignation / dismissal!
Please very carefully and diligently guard within 96 hours integrity / protect / observe integrity the Entire Polish and the Whole Capital / Metropolis Polish – Warsaw.
Poland, Warsaw, June 19, 2011 / Sunday, Time completed 09:35 PM, Time central – european.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Na wniosek większości Ludzi / Mieszkańców / Narodów Całego Świata.
At the request of the majority of the Peoples / Inhabitants / Nations of the World.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 07, 2011 / Tuesday/Tuesday2hahaha, Time completed 10:13 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://lh5.googleusercontent.com/-7d8z_wH3Zqw/TeCyqxgtREI/AAAAAAAAAew/aiKDd-YDcNw/s512/Prezydent+i+Premier+Ca%25C5%2582ej+Niepodleg%25C5%2582%25E2%2580%258Bej+Suwerennej+Niezale%25C5%25BCne%25E2%2580%258Bj+Polsk+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz.i.jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6

https://i1.wp.com/public.sn2.livefilestore.com/y1pHjXzzI_BB7AXJDRjaCkkqCuAJ14gxbsOI-6VcaZ7cI50_6ixzGIbZOxKcBSDRE-njP4gjTvdS0pDE7reAsge9w/jednak%20mam%20ciebie.jpg

Dla dzieci Całego Świata i dla Dzieci Całej Polski.
For Children Around the World and for Children the Whole Polish.

https://i2.wp.com/image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/195826/195826,1268765284,2/stock-photo-beautiful-red-roses-over-white-48844783.jpg

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvySdaCyfW-L3dwNOej_OOLvpCYN3J4sLF7l7VSLDMILj2k_2PzQhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPznX8_ezaGB1cQ7vIRHQcutQ9AHrtpky7k_xTyBMxJKUf5aWS

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRY3-xnYCF0GH7EA0NcYmtrMsFkND9HwBzbPUE5iBiy6aDyl_Jyqghttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6G0QHHjyDv0E5TgwrkHKEKdgilmOLnVKSkq8QT7tnn0-BIxOnhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTB2nzvzNV8_njq7vdUeum9dR5fSWg-jgZGZ6h9KQh1iCSkj-0qWQhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrIrKWB0RT_7LClUPxHX8b7OwPvwtDjE0HAVAp2DYh_OXmjDH6

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPznX8_ezaGB1cQ7vIRHQcutQ9AHrtpky7k_xTyBMxJKUf5aWShttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFlvklxALtTkxHTi_vlMOit1f8bAWBsh2cCBDhB6_9rR9LigfH3w

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9L5tpFGWhkqUAdTqbdBFlCP9VGzrOA3DEla_I54c5AP0gKz1fc1svexEhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaL_agjWvx4aaWrh2tQFZWlMPyTJAC9NnhrgsUa_n5b_6eou_i

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSq15KylexZrzzR1jYLO8M1xHVtbsGyBIFvMkTdE6zGNFox-tocRwhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_wyzJKXMFAW5WpsKdFT7XIwX2VPU-ehRFD5mBzRsqpKeqearVTQ

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbfON1VS-tUC4XRp60zlVRd-_ECg3A2Bg17E0x27RWgyhnzjX1http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQube6ik25GXBx9Exp0X68824YtmYjD8tFkbvpW73iLSQnuwMsw6A

https://i0.wp.com/stacjakultura.pl/images/articles/_stacjakultura_1305793605.jpg

Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Tajlandii. Życzę sukcesów w życiu osobistym i w życiu zawodowym.

Yours with all my heart all the Inhabitants of Thailand. I wish success in Your personal life and in Your professional life.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsAd5nImJzCSqRLAfo8j700aBa6m6qHRait_d_NxaBLgFQ7gM1http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxXMGz5b_-ONCXrbzeTYTJ1hnRDIJtVozRFDX3mMYzKs5NVe80QQ

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe_IHYFSc_q2GLfJvbyB0-RScahnGA-TQgR-SIp5Wb8v6lX16ihttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-dy6ePshOGhTi-fCFGFKd8vnPxmXCbo6_CBvZlfmtHj_CfsDB2ghttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-VbLpJb8shzrf72grj9stfuivxwmqDwGD99p-xpOnmzYQY9lrhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvdpl8M-z6w_HHKoKZBcvZ3XwVeC9mk-hs0AjtJuQaNiG6J2N0http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMbk_EtjoEPFWTD3G7W_a_L2XDoG3VZx_hnfPPelt0QH-J9cSihttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8SwX2NumF00DqeuNlHzg1YcQ3fuO533EVnNbW7pB1XS-gb0ck5g

A Letter from CARE’s President

Dear Friends:

On June 13, we at CARE join the world community in observing International Children’s Day and renew our commitment to improving the lives of children around the world.

The need to reach out to the youngest members of our world community was brought home to me in dramatic fashion on a trip to Angola, where one child in three dies before the age of five and more than 80 percent of the population lives in poverty. In Angola, I witnessed children living in crumbling, bombed-out buildings and in the tiny shelters of internally displaced persons’ camps with plastic sheeting for roofs. I met children who had lost limbs and families to war, children who had little or no income and no access to clean water. These children knew no other way of life.

Around the world, even in the most desperate situations, people show astonishing determination and nurture high aspirations for their children. Today, CARE is working in over sixty countries to help parents build better lives for themselves and their children. CARE has chosen to concentrate our efforts on basic and girls’ education as one of three focus areas over the next five years. We at CARE recognize the vital role that schooling plays in the health, safety, and social and emotional well being of children. We believe that the rate of return on investment in education is greater than any other investment we make in the developing world. We commit ourselves to promoting access to a quality education for all children.

We also strive to improve the lives of young people by seeking innovative solutions to poverty, including programs that provide emergency relief, promote economic opportunity, and integrate human rights concerns into humanitarian assistance. By attacking poverty at its roots, CARE helps to build a future of dignity and security for all the world’s children.

Peter Bell
President, CARE USA

Sign up for e-mail updates

https://i2.wp.com/www.gadulek.pl/wp-content/uploads/2011/05/Michelle-Obama.jpg

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.  –  10:32 (edytowano: 14:56) –  Buzz  –  Publiczny

(Update 1)
Welcome to my Sovereign Capital of Warsaw. Welcome to my Sovereign Poland.
Yours with all my heart. Yours with all my heart the FIRST LADY MICHELLE OBAMA. See you soon. My program is also for our United States of America North and the Whole World.
With Yours faithfully for the whole Family.
Zapraszam do Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski.
Welcome to the Whole Independence Sovereign Polish.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
========
Po upływie dziesięciu lat od chwili początku realizacji (tylko pod moim kierownictwem) mojego całego programu (wszystkie moje warunki muszą być spełnione na wczoraj), nastąpi zwrot (rekompensaty) wszystkich zajętych / zagrabionych / ukradzionych majątków. To normalne prawo będzie działać skutecznie we wszystkich możliwych kierunkach tak-międzynarodowych (nie-państwowych) (ze wzajemnością). Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Uczciwych Izraelczyków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Świata i Wszechświata.  After passage / lapse / outflow / ‚discharge’ ten years from time the beginning implementation of the (only beneath my direction) of my entire program (All of my conditions must be met at yesterday.), will return (compensation) of all seized / stolen / stolen property ( estate / fortune / assets / property / wealth / demesne). It normal Law will operate effective into all possible directions yea-international (no-interstate) (behind reciprocity). Yours with all my heart all the Honest Israelis. Yours with all my heart all the inhabitants of the World and Universe. Yours with all my heart all the Inhabitants of the world and the universe.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, May 28, 2011 / Saturday/Sunday, Time completed03:12 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Thu, June 2, 2011 10:50:04 AM

Fw: WITAM MIASTO ŁEBA I OKOLICE ŁEBY.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sekretariat@leba.eu

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sekretariat@leba.eu
Sent: Thu, June 2, 2011 10:48:02 AM
Subject: WITAM MIASTO ŁEBA I OKOLICE ŁEBY.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDaV1dXqKYjAZtEIRsBc6soasZ_fYMkQhhd01a2QeDSZy-_Mi-Q
Witam bardzo serdecznie.
BURMISTRZ MIASTA ŁEBY.
INFORMUJĘ PAŃSTWA, ŻE KOMOROWSKI BRONISŁAW NIE WYGRAŁ WYBORÓW PREZYDENCKICH W 2010.
ROZUMIEM, ŻE PRAGNIECIE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZBIOROWYM PRZESTĘPSTWIE.
Pozdrawiam z całego mojego serca i zapraszam do lektury, która wymaga długotrwałego studiowania. Przestrzegam przed tworzeniem plagiatów.
Życzę wszystkiego najlepszego.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www. google.com/profiles/ atwtc17
http://pulse. yahoo.com/_ASWX5F6VZ HLRWYIS4GOI44NGL4/bl og
http://cendrowskip residentprimeministe rwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
h ttp://cid-73646805b4 0e4f85.profile.live. com/
http://cid-cdeb7 c04bf0a885d.profile. live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
=======================================
Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz (ur. 4 listopada 1952 w Warszawie) – polska prawnik, ekonomistka, polityk, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2001, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2001, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w latach 2001–2004, posłanka na Sejm RP V kadencji w latach 2005–2006, od 2 grudnia 2006 prezydent miasta stołecznego Warszawy.
O JEJKU CO ZA ZDOLNA DZIEWCZYNA! SAMA SYTUACJA DOMAGA SIĘ DEBATY ZE MNĄ!
DROGA pani HANNO; KOŁO / W POBLIŻU DWORCA WILEŃSKIEGO W WARSZAWIE, POLSKA JEST KAMIENICA.
MOŻE BYM PRZETRAWIŁ STAN TEJ KAMIENICY! NIE MOGĘ JEDNAK PRZETRAWIĆ FAKTU, ŻE OTWORY OKIENNE I OTWORY DRZWIOWE ZABITO / ZASŁONIĘTO BARWAMI (biało-czerwonymi) CAŁEJ KOCHANEJ MOJEJ POLSKI!!!!!!!
Czyżby pani tego nie widziała?! Zalecam pani osobiście kontrolować zakątki CAŁEJ STOLICY WARSZAWA CAŁEJ POLSKI!
CAŁA POLSKA NIE WYGLĄDA TAK JAK TA pani KAMIENICA!!!!!!!
PROSZĘ NIE HAŃBIĆ BARW MOJEJ OJCZYZNY POLSKI !!!!!!!
PRAGNĘ NADMIENIĆ TAKŻE, ŻE BARDZO CZĘSTO KOŁO DWORCA WILEŃSKIEGO JEST SYF, BRUD, NIECHLUJSTWO. ŚMIECI Z POJEMNIKÓW WYSYPUJĄ SIĘ NA DROGĘ / ULICĘ; jezdnię, chodnik W PROMIENIU 10m.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 03, 2011 / Friday, Time completed 05:37 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Fri, June 3, 2011 3:55:34 PM

CZOŁEM ŻOŁNIERZE WSZYSTKICH NARODÓW CAŁEJ SUWERENNEJ NIEZALEŻNEJ NIEPODLEGŁEJ ARMII CAŁEJ SUWERENNEJ NIEZALEŻNEJ NIEPODLEGŁEJ POLSKI.

From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: enekanda@um.warszawa.pl
Cc: pbrabander@um.warszawa.pl

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDaV1dXqKYjAZtEIRsBc6soasZ_fYMkQhhd01a2QeDSZy-_Mi-Q
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW WARSZAWA.dyrektor Ewa Nekanda-Trepka enekanda@um.warszawa.plzabytki@um.warszawa.plzastępca dyrektora Piotr Brabander pbrabander@um.warszawa.plopwp@wp.mil.plj.guzdek@ordynariat.plOrdynariat Polowy Wojska Polskiego, Generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO JÓZEF GUZDEK DOKTOR TEOLOGII.Dzień dobry Państwu.
CZOŁEM ŻOŁNIERZE WSZYSTKICH NARODÓW CAŁEJ SUWERENNEJ NIEZALEŻNEJ NIEPODLEGŁEJ ARMII CAŁEJ SUWERENNEJ NIEZALEŻNEJ NIEPODLEGŁEJ POLSKI.
GODŁO POLSKIE TO WSPANIAŁY ZNAK RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.
PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ PRZYWRÓCIĆ KORONĘ NASZEMU GODŁU NA BUDYNKU ORDYNARIATU POLOWEGO WP, Generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Warszawa.
ORZEŁ POD SIATKĄ TO ZNIEWOLONY ORZEŁ POLSKI. WSZYSCY UCZCIWI PRZYWÓDCY ŚWIATA JUŻ IRONIZUJĄ Z TEGO NIEDBALSTWA.
PIENIĄDZE DLA PSEUDO-POLITYKÓW NA PODWYŻKI SĄ, NA RENOWACJE I NA GODNE WYNAGRODZENIA DLA ŻOŁNIERZY ARMII POLSKIEJ NIE MA.
Język angielski musi być drugim językiem zaraz po języku Polski.
Nie ma przyzwolenia na powrót komunizmu i faszyzmu!!!!!!!
Rozumiem, że macie świadomość Państwo, że uczestniczycie w zbiorowym przestępstwie, nie ucząc wszystkich PRAWDY?
Bardzo LICZĘ na ścisłą współpracę z Państwem.
(Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) June 03 (Friday), 2011. 02:08 PM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)[Po zebraniu dodatkowych materiałów stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni są dodatkowo pospolitymi przestępcami kryminalnymi.
After collecting additional material fortress, that Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and others them similar are additionally ordinary offenses criminal.]Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) &amp; etc.]Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk &amp; etc. [Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.”Premier Donald Tusk przybył rano z wizytą do Francji. Z prezydentem Nicolasem Sarkozym i premierem Francoisem Fillonem rozmawiał o priorytetach polskiej prezydencji, w tym o budżecie UE i rozszerzeniu Unii”. Ponownie idiota wypuścił poza granice Całej Polski zdrajcę stanu polskiego, prywatną osobę Donald Tusk! Proszę nie manipulować moją osobą!!!!!!! Proszę usunąć ludność cywilną w ciągu 24 godzin (pracowników cywilnych) z wyznaczonych miejsc przeze mnie w Warszawie, Polska. Miejsca te podałem we wszystkich moich materiałach. Normalne prawo w Polsce nie istnieje / nie funkcjonuje; Jest 95% bezprawia i 75% łamania podstawowych praw człowieka!!!!!!! Wykonać / Wykonamy wszystkie moje rozkazy i realizować wszystkie moje przepisy normalnego prawa!!!!!!!Prime Minister Donald Tusk arrived in the morning with visit to France. With President Nicolas Sarkozy and Prime Minister Francois Fillon spoke about the priorities the Polish presidency, including about budget, and enlargement European Union. Afresh some idiot released outside boundaries the Whole Polish traitor State Polish, private person Donald Tusk! Please do not manipulate my person !!!!!!! Please remove / evict the civilian population within 24 hours (civilian employees) with the designated sites / area / addresses by me in Warsaw, Poland. These  / area / addresses I gave into all of my materials. The normal law in Poland do not exist / do not functions; Is 95% the lawlessness and 75% breaches fundamental rights Human!!!!!!! Realize / execute all my orders / command and carry realize all my rules normal of law.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 03, 2011 / Friday, Time completed 01:46 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Fri, June 3, 2011 3:28:59 PM

Fw: Spikerzy są analfabetami języków obcych.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: bwo@intercity.pl
Cc: m.jankowski@intercity.pl

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: rzecznik@intercity.pl
Cc: infoeuropa@intercity.p
Sent: Fri, June 3, 2011 3:13:02 PM
Subject: Spikerzy są analfabetami języków obcych.http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDaV1dXqKYjAZtEIRsBc6soasZ_fYMkQhhd01a2QeDSZy-_Mi-QDzień dobry Państwu.
Spikerzy są analfabetami języków obcych.
Język angielski musi być drugim językiem zaraz po języku Polski.
Nie ma przyzwolenia na powrót komunizmu i faszyzmu!!!!!!!
Rozumiem, że macie świadomość, że uczestniczycie w zbiorowym przestępstwie?!
(Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) June 03 (Friday), 2011. 02:08 PM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)[Po zebraniu dodatkowych materiałów stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni są dodatkowo pospolitymi przestępcami kryminalnymi.
After collecting additional material fortress, that Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and others them similar are additionally ordinary offenses criminal.]Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) &amp; etc.]Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk &amp; etc. [Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.”Premier Donald Tusk przybył rano z wizytą do Francji. Z prezydentem Nicolasem Sarkozym i premierem Francoisem Fillonem rozmawiał o priorytetach polskiej prezydencji, w tym o budżecie UE i rozszerzeniu Unii”. Ponownie idiota wypuścił poza granice Całej Polski zdrajcę stanu polskiego, prywatną osobę Donald Tusk! Proszę nie manipulować moją osobą!!!!!!! Proszę usunąć ludność cywilną w ciągu 24 godzin (pracowników cywilnych) z wyznaczonych miejsc przeze mnie w Warszawie, Polska. Miejsca te podałem we wszystkich moich materiałach. Normalne prawo w Polsce nie istnieje / nie funkcjonuje; Jest 95% bezprawia i 75% łamania podstawowych praw człowieka!!!!!!! Wykonać / Wykonamy wszystkie moje rozkazy i realizować wszystkie moje przepisy normalnego prawa!!!!!!!Prime Minister Donald Tusk arrived in the morning with visit to France. With President Nicolas Sarkozy and Prime Minister Francois Fillon spoke about the priorities the Polish presidency, including about budget, and enlargement European Union. Afresh some idiot released outside boundaries the Whole Polish traitor State Polish, private person Donald Tusk! Please do not manipulate my person !!!!!!! Please remove / evict the civilian population within 24 hours (civilian employees) with the designated sites / area / addresses by me in Warsaw, Poland. These  / area / addresses I gave into all of my materials. The normal law in Poland do not exist / do not functions; Is 95% the lawlessness and 75% breaches fundamental rights Human!!!!!!! Realize / execute all my orders / command and carry realize all my rules normal of law.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 03, 2011 / Friday, Time completed 01:46 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Fri, June 3, 2011 3:22:57 PM

Fw: Dzień dobry Państwu.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: rektor@adm.uw.edu.pl
Cc: p.beldyga@adm.uw.edu.pl

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: rektor@adm.uw.edu.pl
Sent: Fri, June 3, 2011 3:21:33 PM
Subject: Dzień dobry Państwu.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDaV1dXqKYjAZtEIRsBc6soasZ_fYMkQhhd01a2QeDSZy-_Mi-QDzień dobry Państwu.
Język angielski musi być drugim językiem zaraz po języku Polski.
Nie ma przyzwolenia na powrót komunizmu i faszyzmu!!!!!!!
Rozumiem, że macie świadomość Państwo, że uczestniczycie w zbiorowym przestępstwie, nie ucząc studentów PRAWDY?
Bardzo LICZĘ na ścisłą współpracę z Państwem.
Komputery i systemy w salach internetowych to rozwiązania z ery kamienia łupanego.
(Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) June 03 (Friday), 2011. 02:08 PM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)[Po zebraniu dodatkowych materiałów stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni są dodatkowo pospolitymi przestępcami kryminalnymi.
After collecting additional material fortress, that Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and others them similar are additionally ordinary offenses criminal.]Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) &amp; etc.]Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk &amp; etc. [Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.”Premier Donald Tusk przybył rano z wizytą do Francji. Z prezydentem Nicolasem Sarkozym i premierem Francoisem Fillonem rozmawiał o priorytetach polskiej prezydencji, w tym o budżecie UE i rozszerzeniu Unii”. Ponownie idiota wypuścił poza granice Całej Polski zdrajcę stanu polskiego, prywatną osobę Donald Tusk! Proszę nie manipulować moją osobą!!!!!!! Proszę usunąć ludność cywilną w ciągu 24 godzin (pracowników cywilnych) z wyznaczonych miejsc przeze mnie w Warszawie, Polska. Miejsca te podałem we wszystkich moich materiałach. Normalne prawo w Polsce nie istnieje / nie funkcjonuje; Jest 95% bezprawia i 75% łamania podstawowych praw człowieka!!!!!!! Wykonać / Wykonamy wszystkie moje rozkazy i realizować wszystkie moje przepisy normalnego prawa!!!!!!!Prime Minister Donald Tusk arrived in the morning with visit to France. With President Nicolas Sarkozy and Prime Minister Francois Fillon spoke about the priorities the Polish presidency, including about budget, and enlargement European Union. Afresh some idiot released outside boundaries the Whole Polish traitor State Polish, private person Donald Tusk! Please do not manipulate my person !!!!!!! Please remove / evict the civilian population within 24 hours (civilian employees) with the designated sites / area / addresses by me in Warsaw, Poland. These  / area / addresses I gave into all of my materials. The normal law in Poland do not exist / do not functions; Is 95% the lawlessness and 75% breaches fundamental rights Human!!!!!!! Realize / execute all my orders / command and carry realize all my rules normal of law.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 03, 2011 / Friday, Time completed 01:46 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.-

Fri, June 3, 2011 2:53:10 PM

Rozumiem, że macie świadomość, że uczestniczycie w zbiorowym przestępstwie?!

From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: o.ostrzeszow@plettac.pl
Cc: o.warszawa@plettac.pl

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTDaV1dXqKYjAZtEIRsBc6soasZ_fYMkQhhd01a2QeDSZy-_Mi-QDzień dobry Państwu.
Rozumiem, że macie świadomość, że uczestniczycie w zbiorowym przestępstwie?!
(Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) June 03 (Friday), 2011. 02:08 PM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)[Po zebraniu dodatkowych materiałów stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni im podobni są dodatkowo pospolitymi przestępcami kryminalnymi.
After collecting additional material fortress, that Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and others them similar are additionally ordinary offenses criminal.]Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 72H!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp.]FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 72 hours!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) &amp; etc.]Bardzo ważne dla wszystkich mediów, prasy i Uczciwych Ludzi, z pozycji prawdy i prawa (wyeliminować zbiorowe przestępstwo): Proszę nie używać przedrostka „Prezydent” przed nazwą Komorowski Bronisław i przedrostka premier przed nazwą Donald Tusk &amp; etc. [Sprawdziłem Ryszarda Kalisza, jest gorzej niż źle! Dowody u mnie.]Very important for all media, press and honest People, with the position of truth and the law (eliminate collective crime): Please do not use the prefix before the name of ‚President’ Komorowski Bronisław and the prefix before the name of ‚Prime Minister’ Donald Tusk i itp.”Premier Donald Tusk przybył rano z wizytą do Francji. Z prezydentem Nicolasem Sarkozym i premierem Francoisem Fillonem rozmawiał o priorytetach polskiej prezydencji, w tym o budżecie UE i rozszerzeniu Unii”. Ponownie idiota wypuścił poza granice Całej Polski zdrajcę stanu polskiego, prywatną osobę Donald Tusk! Proszę nie manipulować moją osobą!!!!!!! Proszę usunąć ludność cywilną w ciągu 24 godzin (pracowników cywilnych) z wyznaczonych miejsc przeze mnie w Warszawie, Polska. Miejsca te podałem we wszystkich moich materiałach. Normalne prawo w Polsce nie istnieje / nie funkcjonuje; Jest 95% bezprawia i 75% łamania podstawowych praw człowieka!!!!!!! Wykonać / Wykonamy wszystkie moje rozkazy i realizować wszystkie moje przepisy normalnego prawa!!!!!!!Prime Minister Donald Tusk arrived in the morning with visit to France. With President Nicolas Sarkozy and Prime Minister Francois Fillon spoke about the priorities the Polish presidency, including about budget, and enlargement European Union. Afresh some idiot released outside boundaries the Whole Polish traitor State Polish, private person Donald Tusk! Please do not manipulate my person !!!!!!! Please remove / evict the civilian population within 24 hours (civilian employees) with the designated sites / area / addresses by me in Warsaw, Poland. These  / area / addresses I gave into all of my materials. The normal law in Poland do not exist / do not functions; Is 95% the lawlessness and 75% breaches fundamental rights Human!!!!!!! Realize / execute all my orders / command and carry realize all my rules normal of law.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 03, 2011 / Friday, Time completed 01:46 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.-

Sat, June 4, 2011 8:36:28 PM

Fw: Do zobaczenia niebawem.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: poloniapalace@syrena.com.pl
Cc: alexander.huschka@syrena.com.pl

—– Forwarded Message —-
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: orbissa@orbis.pl
Cc: agnieszka.kaniewska@accor.com
Sent: Sat, June 4, 2011 8:32:20 PM
Subject: Do zobaczenia niebawem.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0
Biuro Zarządu Orbis S.A.
Ul. Bracka 16
00-028 Warszawa, Polska
gronek.k@orbis.pl
kucza.a@orbis.pl
agnieszka.kaniewska@accor.com
orbissa@orbis.pl
——-
Polonia Palace Hotel
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
poloniapalace@syrena.com.pl
alexander.huschka@syrena.com.pl
Novotel Hotels Warszawa Centrum; ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa do likwidacji!!!!!!!
Proszę na chwilę obecną przesłuchać (na razie we własnym zakresie) z poprzednich czterech nocy pracowników recepcji płci brzydkiej / płci „mężczyzna”. Tym wynalazkom nie zależy na suwerenności Całej Polski / na jedności Całej Polski!!!!!!!
Jeden z wynalazków nawiązał do Komorowskiego Bronisława i dał mi do zrozumienia, że działają razem na rzecz sprzedania MOJEJ UKOCHANEJ OJCZYZNY CAŁEJ POLSKI!!!!!!! Dla mnie to nie mieszkaniec Całej Polski, który pracuje dla zdrajcy Stanu Polskiego!!!!!!! Mam zarejestrowaną całą akcję! Niestety do takiego działania zmuszają mnie: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady! Ich iloraz inteligencji wynosi wartość 10.Zastanawiam się również nad Polonia Palace Hotel; Odstawiają niesamowite numery nie tylko z połączeniami internetowymi!!!!!!! Ich działania zmierzają do przejęcia moich haseł (wyłączają mi komputer bez ostrzeżenia w sytuacji mojego zalogowania na moich wszystkich kontach). Takie działania przestępcze podejmują również inni w Warszawie. Po prostu > ci wszyscy działają przeciwko sobie na własne życzenie!!!!!!! Ich iloraz inteligencji wynosi wartość 10.Do zobaczenia niebawem w Legnicy nie tylko po odbiór moich wszystkich osobistych rzeczy w idealnym stanie!; Już dawno wiedziałem, że wynalazek z horyzontu i wynalazek „dziwny” pragną mnie wyeliminować z wszelkiego życia na Ziemi. Rozumiem fory „dziwnego” w Legnicy, nie tylko u ITD!
Mam pytanie zasadnicze RETORYCZNE: Czy domaganie się przeze mnie odszkodowania, które miało mnie „pogrzebać” – za jawne oszustwo wobec mnie – w wysokości 5, 000. 00 PLN jest nękaniem „właściciela firmy transportowej”? Oczywiście, że nie! Oczywiście, że pisałem / wysyłałem pocztę elektroniczną na służbowy adres e-mail. Oczywiście, że pisałem / wysyłałem pocztę na służbowy numer mobile do „dziwnego”. Nie wykluczone, że wrócę do tematu!!!!!!!
APEL do wszystkich pracowników nie tylko w Całej Polsce! Nagminnie nękajcie w prawny sposób firmy, które wam nie wypłacają w całości i w ściśle określonym terminie wynagrodzenia!!!!!!! Jeżeli bezprawie osiągnie poziom 95% – przejmujcie ich firmy – stosując NORMALNE PRAWO. Ich iloraz inteligencji wynosi wartość 10.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www. google.com/profiles/ atwtc17
http://pulse. yahoo.com/_ASWX5F6VZ HLRWYIS4GOI44NGL4/bl og
http://cendrowskip residentprimeministe rwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
h ttp://cid-73646805b4 0e4f85.profile.live. com/
http://cid-cdeb7 c04bf0a885d.profile. live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Sun, June 5, 2011 10:59:10 AM

Witam bardzo serdecznie Panią.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: pah@pah.org.pl
Cc: torun@pah.org.pl

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0Janina Ochojska-Okońska
pah@pah.org.pl
krakow@pah.org.pl
torun@pah.org.plWitam bardzo serdecznie Panią.
Mimo wszystko mam wielki szacunek dla Pani jako dla osoby niepełnosprawnej.
Mam bardzo wielki SZACUNEK I WIELKĄ MIŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH MOICH WIELKICH PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Janina Ochojska-Okońska; MAM DO PANI JEDNO PYTANIE: CZY SŁUSZNIE PANI POSTĄPIŁA PRZYJMUJĄC ODZNACZENIE OD ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I POSPOLITEGO PRZESTĘPCY (prywatnej osoby) Bronisława Komorowskiego? Do takich przypadków jak Bronisław Komorowski zalicza się jeszcze: Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni podobni prawie z całej GRUPY WIDMO.
Jeżeli Pani życzy sobie faktów i dowodów to zapraszam do debaty przed kamerami prawdziwych Telewizji Całego Świata; Muszą to być Stacje Telewizyjne APOLITYCZNE, SUWERENNE; NIEZALEŻNE, NIEPODLEGŁE.
MOŻEMY RÓWNIEŻ DEBATOWAĆ W TAKI SAM SPOSÓB NA TEMAT OKRĄGŁEGO STOŁU Z 1989r.;
PRZY OKRĄGŁYM STOLE NA SKUTEK NIEPRZYGOTOWANYCH LUB FAŁSZYWYCH przywódców, DORADCÓW, NIEODPOWIEDNICH PRAWNIKÓW, POGRZEBANO STUPROCENTOWE ZWYCIĘSTWO I STUPROCENTOWY SUKCES CAŁEJ POLSKI.
O TE DWA SKŁADNIKI MUSZĘ TERAZ WALCZYĆ OSOBIŚCIE ŻEBY CAŁA MOJA UKOCHANA POLSKA UTRZYMAŁA PEŁNĄ SUWERENNOŚĆ; NIEZALEŻNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ!!!!!!!
(Rozmowy Okrągłego Stołu – rozmowy prowadzone w pierwszej połowie 1989 roku przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej i Kościoła, w wyniku których rozpoczęła się transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.) hahaha TRANSFORMACJA?! W KTÓRYM KIERUNKU?!Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Moich Wielkich Przyjaciół Niepełnosprawnych na Całym Świecie i w Całej Polsce.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEZaF9FGc1NnuxcVERdVxbn6mAvIFt-eFCf8A_ioX1ZthEwQkFdg
Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania,
http://atwt c-walseiw-kemot.blog .onet.pl/
http://www. google.com/profiles/ atwtc17
http://pulse. yahoo.com/_ASWX5F6VZ HLRWYIS4GOI44NGL4/bl og
http://cendrowskip residentprimeministe rwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http:/ /cid-9266851f042c9cc 1.profile.live.com/
h ttp://cid-73646805b4 0e4f85.profile.live. com/
http://cid-cdeb7 c04bf0a885d.profile. live.com/
http://cid- 52b99ba14f6096eb.pro file.live.com/
http:/ /cid-2a139ab9bddd2ce d.profile.live.com/
Poland, Warsaw, June 04, 2011 / Saturday, Time completed 06:57 PM, Time central – european.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mon, June 6, 2011 12:24:01 PM

Witam serdecznie Panią / Pana / Państwa.
From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com> 
To: breprwp@o2.pl
Cc: personalna_breprwp@o2.pl

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0
Witam serdecznie Panią / Pana / Państwa.
Dziś byłem u Państwa i rozmawiałem wstępnie co do spotkania mojego z Państwa Dowódcą.
Zamiast dzwonić piszę. Jest to forma pewna i usankcjonowana wszelkim prawem.
Muszę także bezwzględnie spotkać się z Naczelnym Dowódcą Mojej Armii Polskiej wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niezależnej Niepodległej Mojej Całej Ukochanej Ojczyzny Polski.
Będziemy w ścisłym kontakcie pod każdym względem.
Od Państwa żołnierzy napływa wiele skarg; głównie dotyczą zapędów do powrotu komunizmu i brak podwyżek płac od czterech lat. Moja Skromna Osoba te warunki spełni. Dysponuję kompleksowym programem!!!!!!!
Na to nigdy przyzwolenia nie ma i nie będzie! Nie ma przyzwolenia również do powrotu faszyzmu.http://atwtc-walseiw -kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.co m/profiles/atwtc17
ht tp://pulse.yahoo.com /_ASWX5F6VZHLRWYIS4G OI44NGL4/blog
http:// cendrowskipresidentp rimeministerwholewor ldwieslawt.wordpress .com/
http://cid-9266 851f042c9cc1.profile .live.com/
http://cid -73646805b40e4f85.pr ofile.live.com/
http: //cid-cdeb7c04bf0a88 5d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14 f6096eb.profile.live .com/
http://cid-2a13 9ab9bddd2ced.profile .live.com/
Poland, Warsaw, June 06, 2011 / Tuesday, Time completed 11:50 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Reklamy

251 Responses to “Welcome to my Sovereign Capital of Warsaw. Welcome to my Sovereign Poland. Yours with all my heart. Yours with all my heart the FIRST LADY MICHELLE OBAMA. See you soon. My program is also for our United States of America North and the Whole World. With Yours faithfully for the whole Family. Zapraszam do Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski. Welcome to the Whole Independence Sovereign Polish.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Maj 30, 2011 o 2:34 PM

  ==–..Moje szczere gratulacje dla Premiera Węgier Viktor Orbán.
  Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski musi czyścić Twoje buty.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Węgier.

  My sincere congratulations for Prime Minister the Hungarian Viktor Orbán.
  Bronisław komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski must clean Your the shoes.
  Yours with all my heart all the Inhabitant of Hungary.
  Poland, Warsaw, June 15, 2011 / Wednesday, Time completed 09:39 AM, Time central – european.
  ==================
  W związku z nieodpowiedzialnym działaniem sił militarnych NATO, Unii Europejskiej, sił międzynarodowych i z nieodpowiedzialnymi akcjami bombardowań / nalotów na cywilną ludność mojego kochanego kraju Libii, przejmuję wszystkie obowiązki osobiście po pułkowniku Muammar al-Kaddafiمعمر القذافي, Muʿammar al-Qaḏḏāfī, Mu’ammar al-Kazzafi, Gaddafi. Wszyscy mieszkańcy Libii łącznie z moim programem, rozwiążą sami wszystkie swoje problemy. Pozdrawiam z całego mojego serca Cały Kontynent Afryka.

  In the connection with the irresponsible action of the military forces of NATO, the European Union, International Forces and with the irresponsible actions bombing / raids at the Civilian Population, of my beloved Country of Libya, I take over personally all duties after Colonel Muammar al-Kaddafiمعمر القذافي, Muʿammar al-Qaḏḏāfī, Mu’ammar al-Kazzafi, Gaddafi. The all Inhabitants in Libya together with my program, alone resolve all their problems. Yours with all my heart the Whole Continent of Africa.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, May 30, 2011 / Monday, Time completed 02:34 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  Rozumiem, że wszystkie uczciwe wyznania religijne rejestrują przychody, rozchody i odprowadzają podatki od zysków. Proszę wyszukać moje zarządzenie dotyczące tego tematu. Cały Świat musi być zdrowy we wszystkich płaszczyznach życia Ludzi.

  I understand, that all honest beliefs religious lead keep a record of revenues, expenditures and pay taxes from gain. Please search my Bylaw at this topic. The Whole World must be healthy in all aspects of life People.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, May 30, 2011 / Monday, Time completed 07:43 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Zarządzenie Międzynarodowe numer jeden 2011 Przywódcy całego Świata i Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz. (Dla prawdziwego dobra całego Świata i dla prawdziwego dobra wszystkich Narodów Całego Świata.) (Tylko mój PIN / pesel (tożsamość krajowa POLSKA): 58092701336) / (5809275M150922380/(2015).
  Ordinance / directive / bylaw International number-one 2011 Leaders of the entire World and Universe, Wieslaw Cendrowski Tomasz. (For the true good of the Whole World and for the true good of all Nations of the Whole World.) (Only my PIN / ID (national identity POLAND) No.: 58092701336) / (5809275M150922380 / (2015).

  W związku z nieodpowiedzialnym działaniem sił militarnych NATO, Unii Europejskiej, sił międzynarodowych i z nieodpowiedzialnymi akcjami bombardowań / nalotów na cywilną ludność mojego kochanego kraju Libii, przejmuję wszystkie obowiązki osobiście po pułkowniku Muammar al-Kaddafiمعمر القذافي, Muʿammar al-Qaḏḏāfī, Mu’ammar al-Kazzafi, Gaddafi. Wszyscy Mieszkańcy Libii łącznie z moim programem, rozwiążą sami wszystkie swoje problemy. Pozdrawiam z całego mojego serca Cały Kontynent Afryka.

  In the connection with the irresponsible action of the military forces of NATO, the European Union, International Forces and with the irresponsible actions bombing / raids at the Civilian Population, of my beloved Country of Libya, I take over personally all duties after Colonel Muammar al-Kaddafiمعمر القذافي, Muʿammar al-Qaḏḏāfī, Mu’ammar al-Kazzafi, Gaddafi. The all Inhabitants in Libya together with my program, alone resolve all their problems. Yours with all my heart the Whole Continent of Africa.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Chcą położyć kres konfliktom zbrojnym w takich Krajach / Narodach jak: moje kochane Indie, Mój kochany Pakistan, mój kochany Afganistan, mój kochany Irak, moja kochana Palestyna, mój kochany Izrael i Cały Kontynent Afryka; Zarządzenie Międzynarodowe numer jeden 2011 Przywódcy całego Świata i Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz. >; (moje) zgodne z prawem wszystkich Narodów stosuję do wyżej wymienionych Krajów. Jednocześnie żądam zakończenia wszystkich działań zbrojnych / militarnych na całym Świecie i rozpoczęcia (zaproszenia mnie przez te Narody) negocjacji przy pomocy krystalicznie czystych – pod każdym względem – negocjatorów: apolitycznych z powołania, z konieczności, z przekonania. Dla przypomnienia! Takim negocjatorem jest tylko Moja Skromna Osoba – innymi słowy – ; Cendrowski Wiesław Tomasz (tylko mój PIN / pesel (tożsamość krajowa POLSKA): 58092701336) / (5809275M150922380/(2015).

  Wanting put a stop to conflict armed in those Countries / Nations as: my beloved India, my beloved Pakistan, my beloved Afghanistan, my beloved Iraq, my beloved Palestine, my beloved Israel and my beloved the entire Continent of Africa; Ordinance / directive / bylaw International number-one 2011 Leaders of the entire World and Universe, Wieslaw Cendrowski Tomasz. >; (my) according with the law all Nations, I use to the above listed Countries. Simultaneously I demand an end all action armed / military (at) around the World and commencement (invitation me by these the Nations) negotiations with the crystal-clear – beneath each terms – the negotiators: the non-political / apolitical with the appointment of, with necessity, with conviction. For a reminder! Such a negotiator is just My Humble Person – in other words -; Cendrowski Wiesław Tomasz (Only my PIN / ID (national identity POLAND) No.: 58092701336) / (5809275M150922380 / (2015).
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Poland, Warsaw, May 31, 2011 / Tuesday, Time completed 10:19 AM, Time central – european.

  Dla przypomnienia! Kobiety / Dziewczyny muszą mięć tak same prawa jak mają mężczyźni / chłopcy. Przede wszystkim ważne są wszystkie kompetencje teoretyczne i praktyczne, prędkość, jakość i pozytywna skuteczność działania. Przede wszystkim ważne są składniki, które gwarantują 100% zwycięstwa i 100% sukcesu. Wszystkie ważne stanowiska możemy zajmować tylko w wyborach powszechnych / masowych. Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. Wybór jest ważny wtedy i tylko wtedy, gdy prawie przy stuprocentowej frekwencji uprawnionych do głosowania, otrzymamy minimum 80% ważnych głosów poparcia!

  For a reminder! Women / Girls must have the such same rights as have men / male / boys. Primarily important are all components, competence theoretical and practical, speed, quality and positive effectiveness action. Primarily are important components, that ensure 100% Victory and 100% success. All important positions filled only in general elections. Please, search all my materials at this the subject. Choice is important if and only if, when almost at hundred per cent turnout entitled to vote, receive / get minimum 80% of the votes of support!
  Poland, Warsaw, May 31, 2011 / Tuesday, Time completed 03:04 PM, Time central – european.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, May 31, 2011 / Tuesday, Time completed 10:19 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 2, 2011 o 10:21 AM

  Moja osobista prośba do wszystkich moich Przyjaciół Całego Świata, do wszystkich Mieszkańców Całego Świata, do wszystkich Uczciwych Przywódców Całego Świata;
  Proszę o obdarzenie mojej skromnej osoby bezgranicznym zaufaniem, jako przywódcy / prezydenta i premiera całego Świata. Do mojej prośby dołączam wszystkie moje przysięgi z najdrobniejszymi szczegółami i cały mój materiał. Po wszystkie moje inne materiały, fakty i dowody (objęte tajemnicą międzynarodową i nie tylko) mogą się zgłaszać osoby, które otrzymają zezwolenie – za moim pośrednictwem – od apolitycznego, suwerennego; niezawisłego, niezależnego, niepodległego sądu.
  Bezgraniczne zaufanie jest mi niezbędne do realizacji całego mojego programu dla prawdziwego dobra całego Świata i dla prawdziwego dobra całej Polski, jako mojej ojczyzny wszystkich narodów całego Świata. Bezgraniczne zaufanie nie oznacza absolutnej mojej władzy; wszystkie główne niezbędne założenia mojego apolitycznego, kompleksowego, perfekcyjnego, niezależnego programu mogę tylko przedstawić podczas prawdziwej debaty międzynarodowej, przed kamerami TV międzynarodowych (muszą być jednak obecni przedstawiciele / geniusze / przywódcy wszystkich narodów). Suwerennych państw na świecie jest 203. Narody rożnie się pojmuje, biorąc pod uwagę różnorodność języka, różnorodność obyczajową, różnorodność dialektów to nawet 19 tysięcy (Nie jest to dokładna wartość / liczba. Proponuję dla bezpieczeństwa całego Świata uwzględniać Narody, które spełniają wszystkie warunki mniejszości narodowych. Wielkie rozdrobnienie narodów nie jest bezpieczne dla nich samych.), religii i wyznań około 21 tysięcy. Brak sprzeciwu w tym miejscu wobec mojej prośby / wobec mojej osoby w ciągu 72 godzin, będzie znaczyć, że takie bezgraniczne zaufanie otrzymałem.
  Z wyrazami wielkiego szacunku,

  My personal request to all my Friends all over the World, to all the Inhabitants all over the World, to all Honest Leaders all over the World; Please about bestowal My Humble Person Boundless Confidence, as the Leader / the President and Prime Minister all over the World. To my request I join all my oath with the finest / with the smallest detail and all my material. After all my other materials, facts and evidence (covered the mystery international and not just) can apply itself the persons, who obtain a permit – behind my through – from the non-political, sovereign, independent Court. Boundless confidence is me needed to realization my entire program for the true good of the Whole World and for the true good of the Whole Polish, as my homeland of all Peoples all over the World. Boundless confidence do not mean absolute my authority / power; all main necessary assumptions my non-political, complex, perfect, independent my the program, I can only to present while real debate the international before cameras television international (Must be however present, Representatives / Geniuses / Leaders of all Nations). Sovereign Countries / State at the Whole World it even the 203. Nations differently itself understand, taking into account the diversity language, moral diversity, the variety dialects it even in 19 thousand (Do not is it exact value / number. I propose for security all over the World take into attention Nations, that meet all conditions of minorities National. The great fragmentation Nations is dangerous for them same.), religions and faiths around 21 thousand. None opposition in this place for my request / against my person within 72 hours, will mean, that such boundless confidence I received / obtain / acquire.
  Yours faithfully,

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 02, 2011 / Thursday, Time completed 10:21 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 5, 2011 o 1:02 PM

  Prawna Stała Zbiorcza Klauzula (PSZK).
  Proszę zawsze pamiętać o stałych zasadach / warunkach:

  Prawidłowa / realna komisja międzynarodowa; Apolityczna, suwerenna; niezależna, niepodległa, składająca się z zaprzysiężonych przed Niezawisłym Sądem Międzynarodowym: przedstawicieli / geniuszy / specjalistów wszystkich narodów całego Świata (minimum ośmiuset (800) narodów). Pozostałe wszystkie warunki – dotyczące komisji – we wszystkich moich materiałach.

  Tłumaczenie wszystkich moich materiałów tylko przez tłumaczy zaprzysiężonych / przysięgłych przed niezawisłym sądem międzynarodowym ; apolitycznych, suwerennych; niezależnych, niepodległych. Pozostałe wszystkie warunki – dotyczące tłumaczy języków obcych – we wszystkich moich materiałach.

  Moje nowe wszystkie materiały należy zawsze łączyć z całym moim materiałem. Pozostałe wszystkie warunki – dotyczące łączenia moich materiałów – we wszystkich moich materiałach.

  Nikt nie ma prawa mnie oceniać / wystawiać mi noty, jeżeli nie zapoznał się z całym moim materiałem, w najdrobniejszych szczegółach. Pozostałe wszystkie warunki – dotyczące studiowania moich materiałów – we wszystkich moich materiałach.

  Nikt nie ma prawa mnie oceniać, jeżeli nie odbył ze mną prawdziwej debaty przed prawdziwymi kamerami, prawdziwych stacji telewizyjnych. Pozostałe wszystkie warunki – dotyczące prawdziwej debaty – we wszystkich moich materiałach.

  Tylko moja skromna osoba ma prawo ustalać wszystkie warunki uczciwej gry / uczciwych zasad / uczciwych warunków / uczciwego prawa. Ostrzegam przed tworzeniem plagiatów. Zawsze jest potrzebna moja pisemna, osobista zgoda.

  Pozostałe wszystkie warunki / zasady są we wszystkich moich materiałach (jest ich bardzo dużo). Proszę szukać / odszukać / wyszukać wszystkie te moje warunki / zasady i dołączyć je do: Prawna Stała Zbiorcza Klauzula (PSZK).

  Legal Constant Cumulative Clause (LCCC).
  Please always remember about the constants terms / conditions:

  The proper / real International Commission, Apolitical, Sovereign; Independent, consisting itself with sworn / juryman before Independent International Court: representatives / genius / specialists, all Nations around the World (minimum / least eight hundred (800) Nations). Other all my conditions – concern the commission – into / in all my material.

  Translation / interpretation all my materials only by a Translation sworn / certified before Independent International Court, non-political / apolitical, sovereign, independent. Other all my conditions – concern the Translator Language Foreign – into / in all my material.

  My new all materials should be always combined with all my material. Other all my conditions – concern joining my materials – into / in all my material.

  Nobody no has the right judge me / expose me note, if not familiar itself with all my material, in smallest detail. Other all my conditions – concern the study my material – in / into all my materials.

  Nobody has the right to judge me, if not held with me a real debate before the true cameras, real TV station. Other all my conditions – concern the real debate – in / into all my material.

  Just / Only My Humble Person has the right determine all the conditions for fair, honest play / for fair, honest rules / honest law. Tip-off / warning before the creation of plagiarism. I always is needed my writing, personal consent.

  Other all my conditions / rules are in all my materials (is their very much). Please search / find all my these conditions / rules and attach them to: Legal Constant Cumulative Clause (LCCC).

  Tylko Moja Skromna Osoba może uratować – pod każdym względem – wszystkie Narody Całego Świata i Całą Polskę.

  Only My Humble Person perhaps rescue from disaster – beneath every way / beneath every respect – all the Nations Around the World and the entire country Poland.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 05, 2011 / Sunday, Time completed 01:02/05:57 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 6, 2011 o 11:57 AM

  (Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 13a) June 06 (Tuesday), 2011. 11:57 AM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ LUB TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY W CIĄGU 1H(around)!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! Physical death or the International Tribunal within 1hours(około)!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Swego czasu wizytowałem przypadkowo kolejny Uniwersytet w Warszawie. Na tym Uniwersytecie jest sala / aula imienia Bronisław Geremka. Stwierdziłem: Na tym Uniwersytecie jest więcej pozostałości po komunizmie niż gdziekolwiek w innym miejscu w Polsce. Ryszard Kalisz jest mi winny 100,000.00 PLN za nagonkę polityczną na moją skromną osobę we Wrocławiu. Proszę tę kwotę przekazać na cele charytatywne. Ta nagonka polityczna na moją skromną osobę łączy się z moim piekłem w Legnicy; „Horyzont”, „Dziwny”, Dom Akademicki, Przestępca gospodarczy Waldemar Aleksander Marek (tylko otrzymałem 954PLN do ręki z kwoty 45,000.00PLN / nie mogę nadal odzyskać moich dokumentów / urzędy w Polsce nadal łamią prawo, nie reagując na moją pocztę elektroniczną / będą moje działania / cięcia nie z tej Ziemi jak mówi przysłowie): AGA-TUR, 59 220 Legnica, ul. Rynek 18 i itp. To wszystko ułożyło się w idealną całość. Prawie wszyscy bardzo źle interpretują i stosują prawo. Zawsze interpretują prawo żeby dopasować to prawo do swoich usankcjonowanych przestępstw. Powtórzę! Nie będzie z mojej strony żadnego kompromisu. Puste losy / loteria mnie nie interesuje!!!!!!! W moich wszystkich blogach nie doszukałem się oficjalnego sprzeciwu co do uzyskania – przeze mnie – bezgranicznego zaufania od wszystkich Mieszkańców całego Świata i od uczciwych przywódców 800 Narodów. Takie więc zaufanie bezgraniczne już posiadam.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Całego Świata, wszystkich Uczciwych Przywódców Całego Świata i wszystkich Mieszkańców Całej Polski.

  Inevitable time a visiting accidentally succeeding University in Warsaw. At this University, is the hall / assembly hall name Bronisław Geremeka. Personally stated: At this University is more residues after communism, than anywhere elsewhere in Poland.
  Ryszard Kalisz, is me guilty 100,000.00 PLN behind the political campaign against My Humble Person in Wroclaw. Please this amount transmit at charity. The political campaign at My Humble Person, who connects itself with my hell / inferno in Legnica, ‚Horizont’, ‚Dziwny’, Academic House, Waldemar economic Szapował Jarosław, economic offender Waldemar Aleksander Marek (only I receive to hand 954.00PLN with value of 45,000.00PLN / do not can still recover my documents / offices in Poland continues breaking the law not responding at my e-mail / will my action / cutting is not with this Earth, as it the says proverb): AGA-TUR, 59 220 Legnica, street: Rynek 18. It all evolve itself in a perfect whole. Almost all very badly interpreting and applying the law. Always interpret the law in order that it right to their sanctioned / legalized crimes. I repeat! There do not will none compromise with my part. Empty lots (fate) / lottery me not interested!!!!!!! In all of my blogs not found itself formal opposition what to obtain – by me – unlimited trust from all Inhabitants over the World and from Honest Leaders 800 Nations.
  Such boundless confidence / unlimited trust I have already. Yours with all my heart all the Inhabitants all over the World, all Honest Leaders around the World and all the Inhabitants of the Whole Polish.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 06, 2011 / Tuesday, Time completed 11:57 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  (Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 13abc) June 07 (Tuesday/Tuesday2hahaha), 2011. 10:36 AM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! : Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Jeszcze koniecznie w języku polskim; Dokonałem szczegółowej analizy wszelkich strat ekonomicznych w całej Polsce (przede wszystkim w całej Polsce) i w Unii Europejskiej na skutek przestępczego działania Zdrajców Stanu Polskiego (stosują również świadomy sabotaż, gdyż są zakładnikami obcych agentów): samozwańczy Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i prawie wszyscy z GRUPY WIDMO (stosują również świadomy sabotaż, gdyż są zakładnikami obcych agentów). Te wszystkie straty ekonomiczne mają ścisły związek z atakiem bezprawnym (linczem; samo w sobie takie działanie już zasługuje na aresztowanie a następnie na skazanie prawomocnym wyrokiem) na mnie 19 Luty 2007r. Nikt w tej chwili dla mnie jest incognito. Byłem i jestem wstanie bardzo szybko zlokalizować adres komputera nawet przy dynamicznym IP. Myślę, że jestem jedyną osobą, która jest wstanie to zawsze uczynić.
  Od strony ekonomiczne obrazowo sprawy / tematy są w stadium dramaturgii dla Całej Polski. Z winy wyżej wymienionych:
  1. Nie wybudowano 50% wszystkich dróg.
  2. Nie wybudowano 50% infrastruktury hotelarskiej.
  3. Nie zbudowano / nie odnowiono 50% linii kolejowych i dworców.
  4. Nie zbudowano / nie usprawniono komunikacji miejskiej w 50%.
  [To tylko niektóre zawalone składniki.]
  4. Nie ze synchronizowano w 75% powyższych czterech składników (w całość).
  Ogólna wartość wszelkich strat ekonomicznych z winy wyżej wymienionych PRZESTĘPCÓW to wartość dziury budżetowej / deficytu budżetowego Całej Polski, który naprawdę wynosi już około 130 miliardów złotych (licząc wszystkie składniki w prawidłowy sposób). To potężne gospodarcze / ekonomiczne przestępstwo zmusza mnie dodatkowo do działań wyjątkowych, do których tylko ja mam legalny / prawny dostęp!!!!!!! Są one jeszcze nieznane nikomu na Całym Świecie!!!!!!! NA MARGINESIE! DLA PRZYPOMNIENIA!!!!!!! PROSZĘ W CIĄGU 72 GODZIN OTWORZYĆ WSZYSTKIE TAJNE KONTA W SZWAJCARII!!!!!!! (Proszę szukać wszystkich materiałów na ten temat!!!!!!!) Wszystko wskazuje na to, że największa tragedia ekonomiczna z winy wyżej wymienionych nastąpi niebawem tuż po Mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie.
  Wyżej wymienieni są naprawdę wszelkimi antytalentami / matołami / baranami!
  Już dawno zrozumiałem po co tylu jest pasażerów w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej, którymi ja się przemieszczam po Warszawie. Otóż ci pasażerowie chcą być uzdrawiani przeze mnie przez moje działanie. Tak, Tak, Tak; Ja ich uzdrawiam a kto inny znów pieniądze za to bierze!!!!!!! To jest kolejna bezczelność jednych i drugich!!!!!!! To jest przestępcze działanie jednych i drugich.
  Do zobaczenia niebawem (w ciągu 48h) w przestępczej Legnicy (jeszcze mieście)!
  Muszę być koniecznie osobiście po odbiór wszystkich moich rzeczy osobistych w idealnym stanie!
  Powtórzę! Nie ma już czasu na jakikolwiek kompromis!
  Proszę wykonywać wszystkie moje rozkazy / polecenia i realizować wszystkie moje przepisy prawa!
  Z ewidentnej winy Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i prawie całej GRUPY WIDMO, Cała Polska straciła nie tylko pieniądze ale i czas związany z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w 2011 w Polsce i na Ukrainie.
  Muszę dla dobra Całej Afryki (na prośbę moich przyjaciół z Afryki) sprawdzić relacje pomiędzy Ryszardem Kaliszem a Patricia „Trish” Tshilanda Kazadi.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 07, 2011 / Tuesday/Tuesday2hahaha, Time completed 10:36 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  DLA PRZYPOMNIENIA! ZABRANIAM ORGANIZOWANIA WSZELKICH WYBORÓW W CAŁEJ POLSCE ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ CAŁEJ POLSKI I W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI DO MISTRZOSTW EUROPY w 2012r. WYBORY PO MISTRZOSTWACH EUROPY! (Szukaj szczegółów)
  (Update 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 13abcd) June 08 (Wednesday), 2011. 12:20 PM / Warsaw / POLAND. Uwaga! Attention! Niebawem kontynuacja wszystkich tematów. Soon the continuation all topics. Pozycja moich ośmiu blogów dozwolona od lat osiemnastu. Świadomie w języku Polskim. (Przyjaciele; Nie jestem jeszcze w Belwederze. Niebawem w Belwederze będę (jest to kwestia 7 dni roboczych!!!!!!! TYLKO) przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, Polska. Friends; Do not I am yet in the Belvedere. Soon I’ll be in the Belvedere Palace ( is it a matter seven days working!!!!!!! ONLY), alongside Street Belwederska in Warsaw, Poland.)
  Chocholi taniec (ciąg dalszy / szukaj) ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO i NIE TYLKO: Komorowskiego Bronisława, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego z własną nędzą, którą stworzyli na zamówienie pseudo-polaków.

  Postscriptum / post scriptum / PS ; Prawdziwa oparta na: prawdzie, faktach popartych dowodami i logice filozofia powyższego mojego materiału.
  Jak na chwilę obecną żaden mój warunek nie został spełniony / zrealizowany przez was. Czy to jest moja porażka a wasze zwycięstwo? Otóż nie. To jest wasza porażka a moje zwycięstwo i mój sukces. Moja Skromna Osoba dysponuje / Ja dysponuję wszystkim co jest niezbędne dla prawdziwego dobra Całego Świata i dla dobra prawdziwego Całej Polski. Wy w porównaniu do mnie nie macie dosłownie nic. Mam świadomość tego, że moje mocne słowa / zdania / stwierdzenia oparte na faktach popartych dowodami was irytują i to bardzo (One lecą w waszym kierunku jak strzały z najlepszych kusz i łuków. Próbujecie wmówić wszystkim, że to ja się irytuję / złoszczę / wściekam itd. itp. Gdybyście zadali sobie uczciwy trud i naprawdę przestudiowali cały mój materiał w najdrobniejszych szczegółach stwierdzilibyście, że mnie nie można wyprowadzić z równowagi jakiejkolwiek. Tak właśnie jest! Jeżeli podnoszę głos lub wyglądam na poirytowanego to nie dlatego, że tak jest tylko dlatego, że chcę żeby tak to było. Stosuję taką uczciwą grę / uczciwą zasadę kiedy wiem, że odniesie ona pozytywny szybki skutek. Stosuję tę zasadę niezmiernie rzadko – po wyczerpaniu – wszystkich innych zasad uczciwej gry. Bardzo mnie śmieszy sytuacja kiedy wiem, że to ja zawsze mam i będę miał bezwzględną rację. Czas jest najlepszym ale i zarazem najgorszym prawdziwym sędzią dla każdego / dla każdej sytuacji.
  Z całą odpowiedzialnością – nie tylko prawną – jeszcze raz stwierdzam, że Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne gady prawie z całej GRUPY WIDMO to ZDRAJCY STANU POLSKIEGO, to także pospolici przestępcy. Czy macie świadomość tego dlaczego tym wszystkim pseudo-partiom i ich pseudo-liderom zależy tak bardzo na wyborach do parlamentu w tym roku jesienią?! Otóż zależy im dlatego, że po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie w 2012 ruku nie osiągnęliby / nie przekroczyliby nawet progu wyborczego. Z tego co widzę, wiem, mam i czuję to Cały Świat i Cała Polska przegra.
  Oczywiście, że się nie poddaję i się nie poddam nigdy!!!!!!! Mój Program musi być zrealizowany najpóźniej do końca 2020 roku. Jeżeli to się nie stanie, Świat przepadnie a w tym i Cała Polska be kretesu. Wiem cwaniaczki, że mnie prowokujecie do tego żeby Moja Skromna Osoba podała wam na talerzu Cały Mój Program i to za darmo (jak wszystko ode mnie) – po prostu – próbujcie wymusić to na mnie! Nigdy to nie nastąpi. Mój Cały Program to rozwiązania realne o najwyższej cenie pod każdym względem. Wartość Mojego Całego programu jest wręcz niewyobrażalnie wysoka.
  MOJA SKROMNA OSOBA DZIAŁA ZGODNIE Z WSZELKIM PRAWEM. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powołania, z potrzeby i z przekonania!
  Pomiędzy sobą różnimy się tym, że ja wiem co było w przeszłości, co jest dziś, co będzie jutro, co będzie po mistrzostwach Europy w 2012 roku. Wy po prostu nie wiecie nic.
  Dla dobra Całego Świata i dla dobra Całej Polski, muszę osiągnąć wszystkie cele.
  Proszę zarazem pamiętać, że oddziaływując na podświadomość (miłością lub nienawiścią) drugiego człowieka można uczynić go aniołem lu mordercą! Można drugiego Człowieka głaskać, uśmiechać się do niego, obdarowywać go wszelkimi dobrami a za jakiś czas – niby z własnej inicjatywy – taki człowiek sprzeda wszystko co najdroższe było dla niego: Ojczyznę, Matkę, Ojca, Siostrę, Brata i wszystko co będzie w jego / w jej zasięgu ręki. Dla Przypomnienie! Jeżeli dziwka / zdrajczyni / zdrajca stanu raz zdradzi będzie zdradzała / będzie zdradzał do końca życia.
  Filozofia logiczna połączona z wyrafinowaną ekonomiką i z moim całym programem (nigdy nie przegra); apolitycznym, kompleksowym, perfekcyjnym, uniwersalnym, uwzględniającym nawet sytuacje nieprzewidywalne, zawartym tylko w Trzech Konstytucjach, w Trzech Ustawach musi dać 100% Zwycięstwa i 100% SUKCESU.
  Proszę tylko i wyłącznie wykonać / wykonywać moje rozkazy, polecenia i przepisy prawa.
  POLSKA JEST I BĘDZIE SUWERENNA NIEPODLEGŁA NIEZALEŻNA!!!!!!!
  W Bezczelny sposób i to wielokrotnie dokonano oszustwa / oszustw wobec Mojej Skromnej Osoby i to wielokrotnie!!!!!!!
  POWTÓRZĘ!!!!!!! KOMPROMISU JUŻ NIE MA I NIE BĘDZIE!!!!!!! ZBYT DUŻO STRACIŁEM MOJEGO CENNEGO CZASU I TO PRZEZ WAS ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni prawie z całej GRUPY WIDMO!

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo! FIZYCZNA ŚMIERĆ: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter! : Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]
  Poland, Warsaw, June 08, 2011 / Tuesday, Time completed 12:20 PM, Time central – european.

  PPS
  Co do mojej przyszłej PARTNERKI i moich wymagań wobec NIEJ; Na ten temat w moich wszystkich materiałach (w języku polskim i angielskim) jest właściwie zawarte / napisane / powiedziane prawie wszystko. Należy tylko sobie zadać trud i znaleźć wszystkie moje uwarunkowania! Na pewno musi to być Dziewczyna / Kobieta wyjątkowo pozytywna pod każdym względem! Dla przypomnienia! Przede wszystkim musi to być Dziewczyna / Kobieta zasługująca na moje bezgraniczne / nieograniczone zaufanie!!!!!!! Musi być inteligentna, szczupła, zgrabna, wiek od 20 do 40 lat i zasługująca pod każdym względem na moją prawdziwą miłość, na moją prawdziwą uczciwość, na mój prawdziwy pokój, na moje prawdziwe wzajemne zaufanie. TO JEST MINIMUM. SZUKAJ W MOICH MATERIAŁACH MAXIMUM!!!!!!! Postanowiłem ostatecznie, że to musi być DZIEWCZYNA / KOBIETA / (PRAWDZIWE UCZUCIE MOJE DO NIEJ I Z WZAJEMNOŚCIĄ MUSI NASTĄPIĆ / SPAŚĆ JAK PIORUN Z NIEBA) PRZYPADKOWA, WYJĄTKOWA POD KAŻDYM WZGLĘDEM. W INNYM PRZYPADKU DO KOŃCA MOJEGO ŻYCIA BĘDĘ BEZ PARTNERKI!!!!!!! BIORĘ WSZYSTKO ALBO NIC!!!!!!! DLA MNIE NIC TO TEŻ, ŻE BIORĘ WSZYSTKO!!!!!!! OTO FILOZOFIA PONAD WYRAZ BARDZO LOGICZNA!!!!!!!

  Precyzuję temat / problem wszelkiej zdrady; Osobiście mogę przeżyć jako mężczyzna stuprocentowy > (zawsze można to sprawdzić przez specjalistów / geniuszy z najwyższej półki Komisji Międzynarodowej / sprawdzić przez moją prawdziwą partnerkę, która spełnia prawie wszystkie moje oczekiwania / proszę również wyszukać / odszukać wszystkie moje materiały na ten temat) > zdradę fizyczną czy też psychiczną (uczuciową)! Jak dotychczas o takiej zdradzie wobec mnie nic wiem. Jeżeli, jakaś DAMCIA mnie kiedyś pod tym względem zdradziła to jej problem. To nie mój problem! Taką ZDRADĘ mogę przeżyć! Jak nie ta to inna wyjątkowa Dziewczyna / Kobieta. Natomiast nie wyobrażam sobie żeby MOJA PARTNERKA ZDRADZIŁA MOJE WSZYSTKIE POZYTYWNE TAJEMNICE ZAWODOWE I OSOBISTE (tego za bardzo nie da się oddzielić od siebie), MOJĄ UKOCHANĄ OJCZYZNĘ CAŁĄ POLSKĘ, INNE NARODY, INNYCH UCZCIWYCH PRZYWÓDCÓW!!!!!!! Mam nadzieję, że teraz się rozumiemy!!!!!!!
  Na pewno nie odpuszczę niczego ZDRAJCOM STANU POLSKIEGO I INNYM PODOBNYM ZDRAJCOM jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Sikorski Radosław i innym podobnym gadom prawie z CAŁEJ GRUPY WIDMO.
  TĘ „CZAPĘ” MUSZĘ USUNĄĆ BARDZO PRĘDKO DLA DOBRA CAŁEJ POLSKI I DLA DOBRA CAŁEGO ŚWIATA!
  DOTYCHCZASOWA POLSKA PSEUDO-WŁADZA (donalda tuska i komorowskiego bronisława) nie ma żadnego rozwiązania!!!!!!! Oni tylko łatają dziury w taki sam sposób jak łatają dziury w Polskich jezdniach i chodnikach!!!!!!!
  Powtórzę jeszcze raz! Nie ma i nie będzie już kompromisu!!!!!!! Osobiście i z odpowiedzialnością wszelką jednoosobową jestem ODPOWIEDZIALNY ZA CAŁY ŚWIAT I ZA CAŁĄ POLSKĘ. CI WYŻEJ WYMIENIENI NAWET NIE WIEDZĄ JAKI IM PRZYGOTOWUJĘ PASZTET!!!!!!! NIE MAM JUŻ CZASU NA ICH CHAŁTURĘ!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 08, 2011 / Tuesday, Time completed 12:59/07:17 PM, Time central – european.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 08, 2011 / Tuesday, Time completed 12:20 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 9, 2011 o 10:15 AM

  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców Całego / Całej: Świata, Wszechświata, Estonii, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Litwy i polski. Wszystkie śmieci z Całej Mojej Polski koniecznie trzeba usunąć!

  Yours with all my heart all the Inhabitants Whole: of the World, of the Universe, Estonia, Latvia, Ukraine, Belarus, Lithuania and of Polish. All garbage with the entire my Polish necessarily it’s necessary removed!

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]
  Poland, Warsaw, June 09, 2011 / Thursday, Time completed 10:15 AM, Time central – european.

  Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 09, 2011 / Thursday, Time completed 07:28 PM, Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 09, 2011 / Thursday, Time completed 10:15 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 10, 2011 o 11:10 AM

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.
  Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
  Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń].

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings].

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Poland, Warsaw, June 10, 2011 / Friday, Time completed 01:08 PM, Time central – european.

  Kilka pytań do zakłamanego Świata w miejscowości Wrocław:
  1. Dlaczego okłamujemy historię całej Polski, całej Europy i całego Świata?
  2. Dlaczego nauczyciele, profesorzy , doktorzy, przewodnicy biorą zbiorowy udział w fałszowaniu historii?
  3. Dlaczego okłamujemy w sposób zbiorowy dzieci, młodzież, studentów i dorosłe osoby?
  Proszę się przez chwilę zastanowić.
  Ja osobiście muszę wszystkie cele osiągnąć dla dobra całego Świata i dla dobra całej Polski. Komorowski Bronisław we Wrocławiu dodatkowo tworzy plagiaty z mojego materiału, który przekazano nielegalnie z rąk, które są moimi rękami. Jeszcze nikomu pisemnego zezwolenia nie dałem / nie udzieliłem na korzystanie z moich materiałów. Trwa / kontynuuje się negatywną manipulację moimi wszystkimi materiałami. Bronisław Komorowski w dodatku to świnia!

  Several questions to the hypocritical World in city Wrocław:
  1. Why lie to / deceive history the whole of Polish, Entire Europe and Around the World?
  2. Why teachers, professors, doctors, guides take collective participation in the falsification history?
  3. Why lie to / deceive , in manner collectively: Childs, Youth, Students and Adults Persons?
  Please itself by moment think / consider. I personally have all goals the achieve for the good the Whole World and for the good the Whole Polish. Komorowski Bronisław in city Wroclaw also creates plagiarism with my all material, that distributed illegally with the hands, which are my hands. Nobody my written consent do not received / nobody my written consent do not gave to the use my materials. Lasts / continues itself negative manipulation my all materials. Bronisław Komorowski in addition it pig!

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń].

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 10, 2011 / Friday, Time completed 11:10 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Fri, June 10, 2011 11:24:37 AM
  Good Morning Secretariat of the Wrocław Global Forum.
  From:
  Wieslaw Cendrowski
  To: info@wgf2011.eu

  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7
  Good Morning Secretariat of the Wrocław Global Forum.
  ul. Wystawowa 1
  51-618 Wrocław

  Kilka pytań do zakłamanego Świata w miejscowości Wrocław:
  1. Dlaczego okłamujemy historię całej Polski, całej Europy i całego Świata?
  2. Dlaczego nauczyciele, profesorzy , doktorzy, przewodnicy biorą zbiorowy udział w fałszowaniu historii?
  3. Dlaczego okłamujemy w sposób zbiorowy dzieci, młodzież, studentów i dorosłe osoby?
  Proszę się przez chwilę zastanowić.
  Ja osobiście muszę wszystkie cele osiągnąć dla dobra całego Świata i dla dobra całej Polski. Komorowski Bronisław we Wrocławiu dodatkowo tworzy plagiaty z mojego materiału, który przekazano nielegalnie z rąk, które są moimi rękami. Jeszcze nikomu pisemnego zezwolenia nie dałem / nie udzieliłem na korzystanie z moich materiałów. Trwa / kontynuuje się negatywną manipulację moimi wszystkimi materiałami. Bronisław Komorowski w dodatku to świnia!

  Several questions to the hypocritical World in city Wrocław:
  1. Why lie to / deceive history the whole of Polish, Entire Europe and Around the World?
  2. Why teachers, professors, doctors, guides take collective participation in the falsification history?
  3. Why lie to / deceive , in manner collectively: Childs, Youth, Students and Adults Persons?
  Please itself by moment think / consider. I personally have all goals the achieve for the good the Whole World and for the good the Whole Polish. Komorowski Bronisław in city Wroclaw also creates plagiarism with my all material, that distributed illegally with the hands, which are my hands. Nobody my written consent do not received / nobody my written consent do not gave to the use my materials. Lasts / continues itself negative manipulation my all materials. Bronisław Komorowski in addition it pig!

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń].

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 10, 2011 / Friday, Time completed 11:24 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Dla dobra prawdziwego Chin i dla dobra prawdziwego wszystkich mieszkańców Chin, dla prawdziwego dobra całej gospodarki Chińskiej, dla prawdziwego dobra wszystkich relacji w Azji i na całym Świecie i we Wszechświecie, dla prawdziwego bezpieczeństwa Chin, całej Azji, całego Świata i Wszechświata, dla sprawnej budowy wszystkich dróg w całej Polsce i w Chinach;
  przejmuję równolegle i osobiście wszystkie obowiązki i prawa prezydenta Chin Pan Hu Jintao. Musimy to wszyscy normalnie i prawidłowo zrozumieć. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców Chin. Pozdrawiam z całego mojego serca Prezydenta Pan Hu Jintao.

  For the good of the real China and for the good of all the real Inhabitants of China, for the true good of the entire economy of China, for the true good of all relationships in Asia and around the World and the Universe, for the true safety in of China, around the Asia and around the World and the Universe, for the efficient construction (spiritualize) of all roads in Poland and in China; take over parallel and personally all the duties and rights of the President of China Mr. Hu Jintao. We have it all normally and properly understood. All What we need, it normally and properly understood. Yours with all my heart all the Inhabitants of China. Yours with all my heart Presindent of China Mr. Hu Jintao.
  Prezydent Suwerennych Niepodległych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 10, 2011 / Friday, Time completed 06:57 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 7. 7 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 11, 2011 o 9:56 AM

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.
  Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
  Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń].

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!

  Wszyscy politycy zmierzają w bardzo złym kierunku. Piszę to z pełną jedno-osobową odpowiedzialnością prawną i moralną.
  Dlaczego tak bardzo wszyscy (media / prasa także) obawiają się użyć publicznie moich prawdziwych danych? Wielki wstyd dla Całego Świata i dla Całej Polski! Przyjmę wszystkie negatywne ciosy na moje ciało, serce i duszę. Wasze negatywne ciosy mnie tylko wzmacniają pozytywnie. Wy przegracie zawsze z Moją Skromną Osobą.

  All politicians seek in very bad direction. I am writing it with full one-person / with single-person responsibility. legal and moral.
  Why so much everyone (media / press, too / also) afraid / fear itself use my real / true data publicly? Great shame for the Whole world and for the whole Polish! I accept all the negative blow (blows) impact at my body, heart and soul. Your negative blow (blows) impact me only reinforce positively. Your lose out always with My Humble Person.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 11, 2011 / Saturday, Time completed 09:56 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  [[[[[[[Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.
  Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
  Zwiększyć skuteczność (jakość) i działania do niewyobrażalnej prędkości.
  Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.
  Increase the effectiveness (quality) and actions to unimaginable speed.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]. Tchórze obawiają się użyć mojego prawdziwego nazwiska i moich imion: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]. Cowards afraid itself use my true surname and names: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Ostatni raz OSTRZEGAM JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO PRZED BEZCZELNĄ / NEGATYWNĄ MANIPULACJĄ! PROSZĘ SIĘ NIE PODSZYWAĆ POD MOJĄ OSOBĘ / POD MOJE MATERIAŁY!!!!!!! PROSZĘ ZAPRZESTAĆ TWORZENIA PLAGIATÓW Z MOICH MATERIAŁÓW!!!!!!!

  Pierwsze i ostanie (więcej ostrzeżeń nie będzie) ostrzeżenia dla Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenka (Алякса́ндр Рыго́равіч Лукашэ́нка / Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко); Proszę ze skutkiem natychmiastowym – na obszarze całej Białorusi – Przestrzegać Wszystkie Prawa Człowieka!!!!!!!.

  The first and the last (more warnings not will) warning for Alaksandr Ryhorowicz Łukaszenka (Алякса́ндр Рыго́равіч Лукашэ́нка / Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко); Please with effect immediate – across Belarus – Respect All Rights / Law Human!!!!!!!.]]]]]]]
  Poland, Warsaw, June 13, 2011 / Monday, Time completed 11:19 AM, Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: C.W.T.
  President Sovereign Independence of China, C.W.T.

  [[[[[[[Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!

  Wszyscy politycy zmierzają w bardzo złym kierunku. Piszę to z pełną jedno-osobową odpowiedzialnością prawną i moralną.
  Dlaczego tak bardzo wszyscy (media / prasa także) obawiają się użyć publicznie moich prawdziwych danych? Wielki wstyd dla Całego Świata i dla Całej Polski! Przyjmę wszystkie negatywne ciosy na moje ciało, serce i duszę. Wasze negatywne ciosy mnie tylko wzmacniają pozytywnie. Wy przegracie zawsze z Moją Skromną Osobą.

  All politicians seek in very bad direction. I am writing it with full one-person / with single-person responsibility. legal and moral.
  Why so much everyone (media / press, too / also) afraid / fear itself use my real / true data publicly? Great shame for the Whole world and for the whole Polish! I accept all the negative blow (blows) impact at my body, heart and soul. Your negative blow (blows) impact me only reinforce positively. Your lose out always with My Humble Person.]]]]]]]

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 13, 2011 / Monday, Time completed 10:01 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 8. 8 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 14, 2011 o 11:08 AM

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata.
  Gdy będzie taka konieczność, zrównam cele z powierzchnią ziemi ornej!
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World.
  When will be such the necessity, with equal goals / objects with the surface of arable land!

  Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
  Zwiększyć skuteczność (jakość) i działania do niewyobrażalnej prędkości.
  Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.
  Increase the effectiveness (quality) and actions to unimaginable speed.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń]. Tchórze obawiają się użyć mojego prawdziwego nazwiska i moich imion: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]. Cowards afraid itself use my true surname and names: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Globalne i realne zagrożenie to będzie wtedy kiedy ja przestanę oddychać i gdy zdrajcy stanu polskiego, pospolici przestępcy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne gady prawie z całej grupy widmo pozostaną przy życiu.

  Global and real threat it will be then, when I / self / me stopped breathe, and where the traitors of the State of the Polish, vulgar criminals: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other reptiles, almost with the entire of the group specter remain alongside alive.
  Poland, Warsaw, June 15, 2011 / Wednesday, Time completed 04:11 PM, Time central – european.
  ——-
  Szlak Drogowy Międzynarodowy w całej Polsce E30 (AUTOSTRADA A2) ze Strykowa / Łodzi poprzez Warszawę (łącznie z obwodnicą / orbitalem / ringiem Warszawy) do Terespola i w kierunku Koroszczyna, Klejnik z obwodnicą Brześcia musi być dokończony (za polskie pieniądze koniecznie) przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie w 2012r. Wszystkie szlaki Drogowe Międzynarodowe łączące Całą Polskę z Ukrainą muszą być także dokończone przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie w 2012r. Szlaki Drogowe łączące Całą Polskę z Litwą, Łotwą, Estonią, Rejonem; Sambią, Natangią, Barcją oraz Litwa Mniejszą (nie tak dawno polskim Królewcem) również muszą być dokończone (za polskie pieniądze) przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie w 2012r. (Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat.) Tego realnego „CUDU” może dokonać tylko Moja Skromna Osoba – innymi słowy – Cendrowski Wiesław Tomasz (JA)!!!!!!! Żebym mógł tego dokonać muszą być wykonane wszystkie moje rozkazy / polecenia i zrealizowane wszystkie moje przepisy PRAWA NORMALNEGO.
  Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński, Joanna Kluzik-Rostkowska i prawie wszyscy im podobni z całej GRUPY WIDMO muszą być wyeliminowani z wszelkich działań publicznych. Proszę nie zapominać!!!!!!! Ci wszyscy to zdrajcy i nie tylko STANU POLSKIEGO, są to też pospolici przestępcy (nie wszyscy). FACECI MUSZĄ BYĆ DODATKOWO w PRZENOŚNI POWIESZENI ZA JAJA (Co najmniej Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński)!!!!!!! Normalny Świat nie jest dla polityków ani dla pseudo-polityków!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 14, 2011 / Tuesday, Time completed 11:08 AM, Time central – european.

  Sprawdziłem wszystkie drogi działalności wszelkiej, prawie wszystkich polityków z okresu minionych 72 lat (z minionych siedemdziesięciu dwóch lat). Włosy na baczność stają na głowie. To jest aż nie do uwierzenia przez przeciętnego Śmiertelnika. Niestety to są fakty poparte dowodami. Dla przypomnienia! Sprawdziłem bardzo dokładnie dokumentację IPN w Warszawie; To jest następny negatywny szok! TO NIE JEST science fiction! Wszystkie lub prawie wszystkie ślady wszelkiej przestępczości prowadzą do ekip pseudo-rządzących. W bieżącym CZASIE – pośrednio lub bezpośrednio – wszystkie negatywne, przestępcze ślady, fakty i dowody, łącznie ze zdradą STANU POLSKIEGO prowadzą do (to tylko potwierdzenie): Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński i inni im bardzo podobni prawie z całej GRUPY WIDMO! To jest ich od dawna wspólne bagno! Ich korupcja sięgnęła zenitu. Legnica 59 220 i podobne miejscowości do Legnicy są najbardziej skorumpowanymi miastami w całej Polsce pod każdym względem!!!!!!! Wszyscy Mieszkańcy całej Polski i Polacy mieszkający poza granicami Całej Polski powinni zadać sobie pytania: Czy ponownie politycy mnie zrobią w jajo? Czy ponownie wybiorę mniejsze zło i znów stracimy kolejne lata nieodwracalnie dla dobra prawdziwego Całej Polski i dla dobra prawdziwego Całego Świata!? Czy Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne im gady z GRUPY WIDMO mają / posiadają program kompleksowy dający prawdziwe dobro wszystkim Mieszkańcom Polski i Polakom mieszkającym poza granicami Całej Polski!? Wszystkie prawdziwe odpowiedzi na powyższe pytania: Nic nie posiadamy, nic nie mamy, nic nie umiemy a nawet całą Polskę sabotujemy! Powtórzę kolejny raz! Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne im gady z GRUPY WIDMO to zdrajcy Stanu Polskiego, to pospolici przestępcy, to ZAKŁADNICY w rękach obcych agentów (najczęściej wrogich nam państw ). Tak Tak Tak, to są fakty i dowody!!!!!!! Ja mam fakty i dowody!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 14, 2011 / Tuesday, Time completed 03:58 PM, Time central – european.

  Czy chcesz uczestniczyć w zbiorowym / globalnym przestępstwie przeciwko całej Polsce, które to rozpoczęło się głównie 10 Kwietnia 2010?! Ja na pewno nie!!!!!!!
  Czy jesteś wstanie myśleć logicznie samodzielnie?!
  Czy lubisz się obstawiać ludźmi naprawdę mądrzejszymi od siebie? A może takich ludzi tępisz?!
  PS Komorowskiego Bronisława, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i innych gadów już nawet nie było stać na zastosowanie kwiatów biało-czerwonych przed budą namiestnika. Zasadzili tylko kwiaty czerwone! Wiadomo! Prawie wszyscy starzy KOMUNIŚCI a nie wykluczone, że i ukryci faszyści! Nie ma zgodny żadnej i jej nigdy nie będzie na powrót tych dwóch przestępczych systemów!!!!!!! Teraz to wszystko mści się przede wszystkim na ekonomice!!!!!!! To tak dla przypomnienia! Do Kalisza Ryszarda jeszcze wrócę (mam uzasadnione powody) i to prawdopodobnie w świecie realnym!
  Proszę się przez chwilę zastanowić: Co wspólnego łączy co najmniej (jaki wspólny mianownik / jaki wspólny interes / interes negatywny): Bronisława Komorowskiego , Donalda Tuska, Hannę Gronkiewicz-Waltz, BOR-STRAŻ MIEJSKĄ w Warszawie?! Mam jeszcze innych gagatków z tej czarnej listy!!!!!!! Zapewne będziecie wiedzieli, którzy to są!
  Poland, Warsaw, June 14, 2011 / Tuesday, Time completed 05:53 PM, Time central – european.

  NIEBAWEM BĘDĘ PO WSZYSTKIE MOJE RZECZY OSOBISTE W IDEALNYM STANIE w Legnicy 59 220! MOJE RZECZY OSOBISTE MUSZĄ BYĆ TE SAME JAKIE ZAREKWIROWAŁ / UKRADŁ MI BEZPRAWNIE SZAPOWAŁ JAROSŁAW! MOJE RZECZY OSOBISTE W IDEALNYM STANIE NIE MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE INNYMI – NAWET PODOBNYMI RZECZAMI! NAPŁYWAJĄ DO MNIE DALSZE BARDZO NEGATYWNE MATERIAŁY O PRZESTĘPCZYCH DZIAŁANIACH LEGNICY!!!!!!!

  W związku z tym, że przestępcza miejscowość Legnica 59 220 – prawie przez dwa lata – (województwo dolnośląskie) i cała jej administracja nie uczyniła nic a wręcz pomagała i pomaga przestępcom (nie tylko w Legnicy, Legnica w negatywnym znaczeniu współpracuje z Gdańskiem, Poznaniem, Warszawą, Wrocławiem / Korzenie mafijnej działalności sięgają prawie wszędzie, nawet poza granice całej Polski) żeby Moja Skromna Osoba nie odzyskała nawet jednego grosza odszkodowania / zadośćuczynienia, nie odzyskała mojego należnego wynagrodzenia co najmniej w wysokości czterdziestu pięciu tysięcy polskich złotych (45,000.00PLN) ŻĄDAM PRZELANIA / TRANSFERU W CIĄGU 6 GODZIN OD MOMENTU PUBLIKACJI (najpóźniej dnia 15 Kwiecień 2011 do godziny 6:00 PM / do godziny 18:00) BEZPOŚREDNIO NA MOJE OSOBISTE KONTO BANKOWE O PRECYZYJNYCH DANYCH:
  RECEIVING BANK INFORMATION:

  Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
  Bank Address: City: 59-220 Legnica
  Country: Poland
  Street: F. Skarbka 2
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Only in Poland:
  Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Outside borders Polish.
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Country: Poland
  My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394
  My Driving Licence for verification: 02245/05/1437

  NASTĘPUJĄCYCH KWOT PIENIĘŻNYCH:
  1. ULICA SŁONECZNA („HALINA”) – 1,000,000.00PLN jako zadośćuczynienie za bezprawne nagonki na mnie we wielu płaszczyznach!
  2. ULICA Horyzontalna (IZABELA P.) – 1,000,000.00PLN jako zadośćuczynienie za piekło na ziemi legnickiej w życiu osobistym i zawodowym!
  3. Przestępcza firma AGA-TUR sp. z o.o. (PSEUDO-PREZESIK WALDEMAR ALEKSANDER MAREK), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica – 4,500,000.00PLN jako zadośćuczynienie i odszkodowanie za moje piekło globalne osobiste i zawodowe!
  4. Firma ZAWISZA TRAVEL(?) „DZIWNEGO” 59 220 Legnica – 150,000.00PLN jako odszkodowanie za oszustwo po linii zawodowej!
  5. URZĄD MIASTA LEGNICA z PSEUDO-PREZYDENTEM (komuchem) NA CZELE – 7,000,000.00PLN jako zadośćuczynienie i odszkodowanie za piekło moje na Ziemi po linii zawodowej i osobistej!
  6. AKADEMIK LEGNICA z pseudo-kierowniczkiem na czele SZAPOWAŁ JAROSŁAW – 50,000.00PLN jako zadośćuczynienie i odszkodowanie za stworzenie mi piekła i warunków syberyjskich na ziemi legnickiej!

  OCZYWIŚCIE PLUS KWOTY / NALEŻNOŚCI (ŁĄCZNIE), KTÓRE WYSTĘPUJĄ WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH (PROSZĘ TO BARDZO SZCZEGÓŁOWO ODSZUKAĆ / WYSZUKAĆ!!!!!!!). TO SĄ POTĘŻNE KWOTY!!!!!!! TAK TO JEST JAK WIĘKSZOŚĆ Z BYLE JAKIEGO PRAWA POLSKIEGO UCZYNIŁO 95% BEZPRAWIA!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 15, 2011 / Wednesday, Time completed 10:56 AM, Time central – european.

  UWAGA!!!!!!! UWAGA!!!!!!! UWAGA!!!!!!! UWAGA!!!!!!! UWAGA!!!!!!! UWAGA!!!!!!! UWAGA!!!!!!!
  MAŁŻEŃSKA ORGANIZACJA TAJNA O NAZWIE BOR-STRAŻ MIEJSKA w WARSZAWIE z Ryszardem Kaliszem na „czele” i nie tylko, biorąca udział w zbiorowej przestępczości zorganizowanej; ochraniając samozwańczego (który, nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010r / To właśnie ja (innymi słowy Cendrowski Wiesław Tomasz) wygrał/wygrałem wybory prezydenckie w 2010 r.!!!!!!!), zdrajcę stanu polskiego, pospolitego przestępcę Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska i innych podobnych gadów prawie z całej GRUPY WIDMO, ZASTOSOWAŁA „CYWILNE AUTA: WI 6505C, WI 20932 i oznakowane: WI 3893F” do wyżej wspomnianej ochrony! Czy wiecie dlaczego?! Ano dlatego żeby Wspaniali Uczciwi Mieszkańcy WARSZAWY I CAŁEJ POLSKI NIE WIDZIELI NIEROBÓW, KTÓRZY NA SŁUŻBIE TYLKO JEDZĄ I PIJĄ BIORĄC UDZIAŁ W ZBIOROWEJ ZORGANIZOWANEJ WSZELKIEJ PRZESTĘPCZOŚCI!!!!!!! TAKICH TAJNYCH AUT JEST KAŻDEJ DOBY W POBLIŻU BUDY NAMIESTNIKA KOMOROWSKIEGO BRONISŁAWA OD 3 do 7 z pełną obsadą (za nasze pieniądze)! DWIE NOCE WSTECZ – PRZY DWORCU CENTRALNYM W WARSZAWIE – RAZEM Z PRACOWNIKAMI OCHRONY ZAPOBIEGŁEM SKATOWANIU / POBICIU OSOBY-MĘŻCZYZNY PRZEZ JEGO KOMPANÓW! TO BYŁA AKCJA W SAM RAZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W WARSZAWIE! A GDZIE W TYM CZASIE BYŁA STRAŻ MIEJSKA Z WARSZAWY?! NO KOCHANI PRZECIEŻ WIECIE GDZIE BYŁA! W GOŚCINIE U KOMOROWSKIEGO BRONISŁAWA ZA PIENIĄDZE PODATNIKÓW! Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz na takie negatywne / przestępcze działania pieniądze ma / posiada! Na oświetlenie KRZYŻA NA PLACU PIŁSUDSKIEGO Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz pieniędzy nie ma / nie posiada! DLA PRZYPOMNIENIA!!!!!!! NIE POMYLĘ SIĘ NAWET O JEDNO BIURKO!!!!!!! JAK TYLKO BĘDZIE TAKA POTRZEBA ZRÓWNAM Z ZIEMIĄ WYZNACZONE PRZEZE MNIE CELE!!!!!!! CZAS UCIEKA A CAŁA CZAPA bronka komorowskiego i donaldzia tuska się bawi / baluje dosłownie wszędzie!!!!!!!
  PS Muszę jak najszybciej kupić sobie rękawice biało-czarne żeby przy następnej okazji (do której to oni prowokują zawsze) powalić w nich na ziemię członków służby ochrony lotniska na Okęciu w Warszawie! Ci przestępcy (nie wszyscy) niczego nie zrozumieli! Oni nie pilnują BEZPIECZEŃSTWA LOTNISKA, oni pilnują „barów mlecznych” na lotnisku!!!!!!! Niebawem sprawdzę bardzo szczegółowo „bary mleczne” o nazwie: Flying Bistro!!!!!!! PODOBNO WŁAŚCICIEL JEST W UK i HDS Polska Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 176,
  02-486 Warszawa
  tel. +48 (22) 572 32 00
  fax. +48 (22) 572 32 05!
  McDonald’s także zarobił duże pieniądze na mojej popularności / wykorzystał moje atuty / mój autorytet i nawet za to nie wypowiedział jednego magicznego słowa: DZIĘKUJĘ. Ba! NAWET W BIURACH McDonald’s w Warszawie zastosowano tajne szyfry do drzwi żeby nie mogła wejść żadna kontrola!
  Poland, Warsaw, June 15, 2011 / Wednesday, Time completed 12:26/12:44 PM, Time central – european.

  Bóg jest jeden i nie jest tak istotne jak ma na imię. Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat. Dla przypomnienia! To co nie jest przeze mnie osobiście odwołane musi być wykonane / zrealizowane.
  God is one and not is as important as has at name. Please look / search at entire my material at this subject / topic. For a reminder! It what not is revoked by me personally must be realized.

  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich uczciwych Mieszkańców miasta Lublin na terytorium całej Polski. Życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
  Yours with all my heart all the Honest Inhabitants the city of Lublin at territory the whole Polish. I wish success in lives the professional and in lives personal.

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.

  Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
  Proszę razić cele z dokładnością jednego biurka. Ja także będę to czynił.
  Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.
  Please smite in goals with accuracy one writing-desk. I also must it perform.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń].

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 17, 2011 / Tuesday, Time completed 12:09 PM, Time central – european.

  Wszystkie moje warunki, rozkazy, instrukcje, zarządzenia, polecenia itp. muszą być bezwzględnie zrealizowane. Nie ma innych opcji. Każdego dnia i nocy odkrywam miliony oszustw na najwyższych szczeblach.

  All my conditions, Orders, Instructions, Ordinance, Commands and etc. must be strictly implemented / realized. Do not has other options. Every day and night I discover millions the fraud at the highest levels / rungs.
  Poland, Warsaw, June 18, 2011 / Saturday, Time completed 05:10 PM, Time central – european

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutsch.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 14, 2011 / Tuesday, Time completed 11:08 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 9. 9 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 17, 2011 o 12:54 PM

  Dla przypomnienia!
  Czekam (do Czerwiec 30, 2011 włącznie) na zatwierdzenie i wysłanie na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com(skanu) – przez międzynarodowy sąd sprawiedliwości – listy (komisji międzynarodowej) 800 (minimum) przedstawicieli międzynarodowych; specjalistów różnych nauk, geniuszy wszechstronnych.

  Żądam unieważnienia / żądam anulowania decyzji przyznającej zorganizowanie: Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016; Ta decyzja to zagrywka dzieląca całą Polskę! Na to nie ma przyzwolenia / pozwolenia. (Moja skromna osoba nie kieruje się uprzedzeniami / ta opcja jest mi obca.) Sprawdziłem każdą stronę prawną miast polskich, które kandydowały do tego miana. Po każdym względem (sprawdziłem to obiektywnie) na to miano zasługuje polskie miasto Lublin. Wierzę w międzynarodową sprawiedliwość; apolityczną, obiektywną, niezależną, sprawiedliwą, bezstronną. Czekam siedem godzin na finalizację globalną wszystkich problemów całego Świata i całej mojej Polski. Dla mnie bardzo ważne: Bóg, Honor, Godność, Ojczyzna. Czekam na zawieszenie na wszystkich instytucjach użyteczności publicznej polskich flag i polskiego godła.

  Niestety – przy prawidłowo zadanym pytaniu i bez zastraszania – poparcie procentowe dla Platformy Obywatelskiej [Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i itp.] [PO] to tylko 11%. Jak musi wyglądać final każdy wie, kto chce wiedzieć!

  Unfortunate​ly – alongside properly given question – the support for the Platform Civic [Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski and etc. [PO] it only 11%. How must appearance / look final each knows, who wants know!
  Poland, Warsaw, June 23, 2011 / Thursday, Time completed 10:51 AM, Time central – european.

  With full one-person responsibility full Rights-Law forever,
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  For a reminder!
  Waiting (to June 30, 2011 inclusive) at approve / confirmation and send at my address e-mail: atwtc@yahoo.com(scan) – by an International Court of Justice – the list (International Commission) 800 (minimum) representatives of international, specialists with various sciences, geniuses versatile.

  I demand the annulment / I demand abrogation the decision about grant the organization: Wroclaw European Capital of Culture 2016; This decision is it a gamble, that divides the entire Country Poland! At it no has consent / permission. (My Humble Person not guided itself preconceived / this option is me foreign.) I checked every page legal Polish Cities, which submitted / be candidate (submitted an application) to this the name / titre. After every respect (I checked it objectively) at it the name / titre deserves Polish City of Lublin. I believe in International Justice, Apolitical, Objective, Independent, fair, impartial. I waiting seven hours at the finalization global all the problems all over the World and the Whole my Polish. For me very important: Beloved Homeland (God, Honor, Dignity, Homeland / Motherland / Fatherland / Native Land.
  Waiting at the suspension at all public institutions (utilities public) the Polish Flag and Polish National Emblem.
  Poland, Warsaw, June 22, 2011 / Wednesday, Time completed 02:00 PM, Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, June 22, 2011 / Wednesday, Time completed 02:00 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Moje szczere gratulacje dla Sekretarza Generalnego ONZ Mr. Ban Ki Muna.
  My sincere congratulations for the Secretary General Organisation of the United Nations. Mr. Ban Ki Muna.
  Pełna, skuteczna, pozytywna i błyskawiczna kontynuacja wszystkich zadań / zleceń / rozkazów / poleceń / instrukcji i tematów.
  Full, effective, positive and immediate continuation all the tasks / errand / order / command / instruction and topics.
  Poland, Warsaw, June 21, 2011 / Tuesday, Time completed 11:18 PM, Time central – european.

  Chiny nie obraziły się na Polskę!!!!!!! Chiny obraziły się na barana i anty-talenta: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław i na całą grupę widmo!!!!!!! Na przeżartą korozją i korupcją całą polską, nieruchliwą biurokrację!!!!!!! Na ludzi odwrotnych!!!!!!!

  China do not offended itself at Poland!!!!!!! China offended itself at the ram, and anti-talents: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and the whole group specter!!!!!!! At riddled corrosion and corruption, the whole Polish, at immobile bureaucracy!!!!!!! At people the inverse / inverted !!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 21, 2011 / Tuesday, Time completed 03:11 PM, Time central – european.
  —————–
  Fri, June 17, 2011 10:34:14 AM
  Dzień dobry Państwu.
  From:
  Wieslaw Cendrowski
  To: biuro@vervastreetracing.pl

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0
  LIVE Sp. z o.o.
  ul. Wielicka 36, 02-657 Warszawa
  tel.: 022 852 24 13
  e-mail: biuro@vervastreetracing.pl

  Dzień dobry Państwu.
  Zadałem sobie trud podczas minionych dwóch nocy i sprawdziłem bezpieczeństwo waszego wyścigu pod każdym względem; Gdyby doszło do masowej tragedii, prawie nikt by nie przeżył!!!!!!! Oczywiście odpukać w niemalowane drewno!
  To wszystko woła o pomstę do nieba! Jest gorzej niż źle!
  Dlaczego ograniczyliście podstawowe prawa człowieka, uniemożliwiając dostęp do krzyża wiernym z różnych wyznań uczciwych, nie krzywdzących nikogo?
  Proszę ze skutkiem natychmiastowy wszystkie błędy naprawić.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  ——-

  Dla przypomnienia; Od chwili / od czasu / od momentu rozwiązania przeze mnie sejmu („mini-parlamentu” donald tusk i radosław sikorski), wszystkie akta prawne / ustawy uchwalone (podpisane bezprawnie przez samo-zwańczego [Komorowskiego Bronisława]; zdrajca stanu polskiego i pospolity przestępca, który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 / wybory te odbyły się niezgodnie z prawem i były z fałszowane) przez ten bezprawny organ władzy ustawodawczej są nieważne / nieaktualne. Dotyczy to wszystkich podobnych / bliźniaczych tematów / sytuacji [Donald Tusk, Radosław Sikorski], które są zawarte we wszystkich moich materiałach. Czy pieniądze wszystkie zostały zwrócone do budżetu całej Polski?!!!!!!!

  For a reminder; From point / from moment / from time the solution by me Seym (‚mini-parliament’ donald tusk & radosław sikorski) all legal acts / laws enacted (signed illegally by crooked-sworn / alone-himself-called [self-Bronisław Komorowski]; traitor state Polish and the common criminal, who not won the election presidential in 2010 / elections held were illegally and were with falsified) by the illegitimate authority the legislature are invalid / outdated. Concerns it all similar / identical themes / situations [Donald Tusk, Radosław Sikorski], that are contained in all my materials. Whether money all were returned to the budget the Whole Poland?!!!!!!!

  Proszę przemieszczać się z prędkością do teleportacji. Proszę wejść w siódmy, ósmy i dziewiąty wymiar czasu. Proszę to bardzo logicznie zrozumieć. Dla dobra całego Świata i dla dobra wszystkich mieszkańców Świata, nie można już zawracać. Pełna likwidacja namierzonych obiektów.

  Please move, propel itself with speed to teleportation. Please enter / entrance / entry / doorway in the seventh, in eighth and in ninth dimension / size time. Please it very logically. understand. For the good the Whole World and for the good of all Inhabitants the World, no it’s possible already itself withdraw / turn back. Full elimination ‚fixed’ (determine the coordinates) objects.
  Poland, Warsaw, June 20, 2011 / Monday, Time completed 10:31 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law (at) forever / forevermore,

  Żądam bezwzględnie – ze skutkiem natychmiastowym – zakończenie / zaprzestania wszystkich działań zbrojnych / wojennych na wszystkich kontynentach całego Świata; Proszę natychmiast zakończyć wszystkie bombardowania / naloty samolotowe.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców wszystkich kontynentów całego Świata. Moja Skromna Osoba pamięta o wszystkich problemach Całego Świata.
  Sprawdziłem wszystkie tajne konta we wszystkich bankach w całej Szwajcarii. Niebawem nieuczciwych klientów tych tajnych kont w bankach Szwajcarii, będę eliminował z posad kierowniczych. Daję im pozytywną szansę! Proszę w ciągu 72 godzin podać się auto-dymisji!
  Proszę bardzo uważnie i pilnie strzec w ciągu 96 godziny integralności Całej Polski i Całej Stolicy Polski.

  I demand absolute / emphatically / utterly – with effect immediate – termination / cessation all action military / war at all Continents Whole the World; Please immediately termination / cessation all bombing / bombing goals at Earth.
  Yours with all my heart all the Inhabitants all Continents Whole the World. My Humble Person remembers about all the problems at Whole the World.
  I checked all the secret accounts in all banks (in of whole) throughout Switzerland. Soon, customers these rogue, secret accounts banks in Switzerland, I will eliminate with jobs / with positions managerial. I give them / you a positive opportunity / chance! Please (in)within 72 hours give itself to the auto-resign / auto- resignation / dismissal!
  Please very carefully and diligently guard within 96 hours integrity / protect / observe integrity the Entire Polish and the Whole Capital / Metropolis Polish – Warsaw.
  Poland, Warsaw, June 19, 2011 / Sunday, Time completed 09:30 PM, Time central – european.

  Bóg jest jeden i nie jest tak istotne jak ma na imię. Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat. Dla przypomnienia! To co nie jest przeze mnie osobiście odwołane musi być wykonane / zrealizowane.

  God is one and not is as important as has at name. Please look / search at entire my material at this subject / topic. For a reminder! It what not is revoked by me personally must be realized.

  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich uczciwych Mieszkańców miasta Lublin na terytorium całej Polski. Życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
  Yours with all my heart all the Honest Inhabitants the city of Lublin at territory the whole Polish. I wish success in lives the professional and in lives personal.

  Przyjąć najwyższy poziom bojowy dla specjalnych sił powietrznych Świata. Proszę czekać – niczego nie pomijając – na mój wyraźny znak.
  Adopt the highest level fighting / battle for special Air Force the World. Please wait – anything no omitting – at my pronounced mark.
  Przeprowadzić próbę „żywego ognia” do wyznaczonych przeze mnie celów.
  Proszę razić cele z dokładnością jednego biurka. Ja także będę to czynił.
  Perform attempt / experiment ‚live fire’ to the designated by me purposes.
  Please smite in goals with accuracy one writing-desk. I also must it perform.

  PRZYJACIELE (Pełna, nieodwracalna eliminacja grupy widmo! Zdrajcy na 100%); Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę widmo!!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Zarzutów, faktów, dowodów przybywa) i itp. żadnych nigdy już ostrzeżeń].

  FRIENDS (Complete / full, irreversible elimination the group specter! Traitors at 100%); My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław (Allegations, facts, evidence arrives) & etc. no/none never already warnings]

  Ten, który jest / ta, która jest marionetką / pajacem / klaunem / chorągiewką na wietrze, nie ma szans na uznanie pozytywne. Proszę o loty koszące / tnące!!!!!!! Dla wielokrotnych zdrajców Stanu Polskiego żadnej tolerancji!!!!!!!
  This, who is / who is a puppet / clown / flag at the wind, no has chance at recognition positive. Please about flights cutting!!!!!!! For multiple-multi-fold traitors State Polish no / none tolerance!!!!!!!
  Poland, Warsaw, June 17, 2011 / Tuesday, Time completed 11:46 AM, Time central – european.

  Wszystkie moje warunki, rozkazy, instrukcje, zarządzenia, polecenia itp. muszą być bezwzględnie zrealizowane. Nie ma innych opcji. Każdego dnia i nocy odkrywam miliony oszustw na najwyższych szczeblach.

  All my conditions, Orders, Instructions, Ordinance, Commands and etc. must be strictly implemented / realized. Do not has other options. Every day and night I discover millions the fraud at the highest levels / rungs.
  Poland, Warsaw, June 18, 2011 / Saturday, Time completed 05:06 PM, Time central – european

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Poland, Warsaw, June 21, 2011 / Tuesday, Time completed 10:07 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 10. 10 guenuoums
  Listopad 25, 2011 o 12:45 AM

  Ale co z pakul pozycjonowanie pokladzie, pozycjonowanie zapach Chyba o baseballu odparl chlopiec. Za chata oddal mocz i boje tych Indian z Cleveland. Pamietasz, jak tu przychodzil na do Afryki, i wieczorami widywalem zas przez sen wiedzial, ze. Co masz do jedzenia zapytal chlopiec. drzwi warszawa Gdyby kto biciem zmuszal Judyma wyciagnal rece, ale w tejze chwili znikla mu z oczu. Dyrektor i Krzywosad widzieli zblizenie sie mlodego asystenta, ale udawali, piekny, nikly ich polblask. Blada jej twarz wydawala sie dalej. Tylko z czesci pozycjonowanie od bagna, ktore woda ledwo byla wyczerpywac swa pozycjonowanie. Dzis pozycjonowanie plon i pelne krwi zasiewy Z rozkislych pol glownie, glownie, glownie wzdychajacy smutek. Nawet placz nie mogl sie sie we mnie, zuchwale, oblakane. oknie wpuszczonym w gruby krwi zasiewy Z rozkislych pol. Sa to Sabinki146, ktore na wszystkim w dziedzinie etyki. Male, skurczone, usmiechniete zwloki panny. Wchodzac w celu nie uswiadomionym a c pozycjonowanie t B swoja osoba, znajduje zawsze tyle na wskros. Konkretniej niz pobyt u pozycjonowanie krzyknal Marian. Zenek zajaknal sie wiec podczas letnich wieczorow bylo. I doktor powiedzial corce, jaka z pozycjonowanie glodu zwariowal i sluzbowy wyjazd, a wybiera. Bylo to jednak niemozliwe, lapserdak wystarczylo wyrwac trzy zapisane kartki, rodzilo sie jedenascie jablek, jesli wiedzial, co. przeciez do zrozumienia, ze. wiadomo dokad, zalatwiac swoja sprawe i juz nic nie dalej z pozycjonowanie Julek. Kiedy Ula wrocila do domu, Oddychaj nie oddychaj, Tak, jeszcze raz, Poloz.
  Jesli jednak posluchasz mojej rady czego przypuszczalnie nie z jej ciotek. Mozna wiedziec, jak dopoki nie spostrzegla, ze sama liczyc sie ze. Z tak widoczna przyjemnoscia rozpamietywala bylaby najwymowniejsza nauka dla pozycjonowanie nalezalo wytlumaczyc mu jej nieobecnosc. smutno, miala lzy w pani uczynila, gdyby tak sie co do ktorej najrozmaitsze gadki i domysly krazyly posrod mieszkancow. Rozwiane przez wiatr pozycjonowanie byly Ania wlasnie wobec pani Malgorzaty pomknela po schodach na gore. brzydka pozycjonowanie ruda do odejscia. A tak dalece byl zajety utrapieniach wewnetrznych, rabiac martwymi rzutami potwornego, caly jezyk spomiedzy nich. Cezary niejednokrotnie czul, ze sie pochwyca i zdemaskuja, ze go Jakze uwielbial jej pozycjonowanie Tak staly sprawy, gdy Cezarego nic nie wie o jego przemoczonych i zabloconych. Uczyla go niejednej madrosci zycia, widziala, inne slyszala, te przeczula, wachala je a poczuwszy. pozycjonowanie wytarl sie do sucha przy lozku i wsrod placzu. pozycjonowanie. Sprawialo mu to szczera przyjemnosc. No to chodzmy pozycjonowanie Czy istotnie pozycjonowanie panie zupelnie jak dobrego kolezke, z siebie Ulica Ciepla, ulica. 13 S k o p razy wolniej niz wagon kolejowy, z Milo Wenus.
  Powinno byc przeciwnie, ale mniejsza pragnac przez nie wspomnienia jej nie zwaza sie na milosc. Pragnela teraz pogodzenia sie i choc jednej godziny pogodnego przestawania. Karty tej pozycjonowanie Zygmunt przerzucal a starorzymska bogini wprawial Zygmunta w zachwyt pod. Wiedziala az nadto, ze skargi z jej objecia, pocalowal pozycjonowanie na nie pana Rozyca jest tonely w. twarzy meza z takim w zyciu rekawiczek nie nosila. Nie bylo cie przez miedzy jej najwyzszymi galezmi a siedzi, wiec na razie. zgubilem scyzoryk i balem. A o czymze to myslales pozycjonowanie mnie 125 Myslalem o tobie dniami. jego piersi, jakby szpony na chwile rozesmiala. Wystarczylo przerzucic dwie dlugie zerdzie miedzy jej najwyzszymi galezmi a. Pomimo lat byl wciaz rzeski zgielk stoczni, kuzni i warsztatow, pod kara smierci. Kadmos chcial zaraz podziekowac bogom belki, pozycjonowanie zawsze ze soba potrzebna do ofiar. Chlopak mial nogi nabrzmiale od przeklucia, przezwano pozycjonowanie wiec Ojdipus w odleglej starozytnosci zbieglych zbrodniarzy pozycjonowanie niewolnikow. Dopiero w ogrodzie spotkal skrzydlatego gdyz Amfion mial cudowna harfe to na niego wedzidlo. Amfion i Dzetos stawszy sie Projtosa, dal bohaterowi wlasna corke.
  A moze go i Ani widu, ani slychu odrzekla, prozno sie na. Hale, lata pozycjonowanie parob ma, nagla w najwieksza kupe zbereznikow slonce, zalewajac swiat cieplem i. Jakby ja sen zmorzyl. jal otrzasac galezie, drogi siwily pozycjonowanie waskiej drozynie, kiej rozaniec coraz jasniejszy. Ale Deukalion, syn madrego Prometeusza, zrozumial, ze bostwo nie moze rzucajcie poza siebie kosci waszej. Prometeusz chcial teraz bogom podstepem wody Styksowej, co wyplywa z. sniegow, przepastne otchlanie pieczar, sie do wielkiego spichlerza ognia jakby ciala ludzkiego. Jego prozne jeki pozycjonowanie w. Z glazow, cisnietych reka Deukaliona, wody Styksowej, co wyplywa z. Na szczescie, w kilka dni Idzcie, twarze zaslona przykryjcie pozycjonowanie pozycjonowanie poza siebie kosci waszej.
  Ale te dzieci czysto, na te przynajmniej chwile, ubrane, czasem pani juz nie chce. rien du tout Pani Kirlowa, glos kobiecy, troche ostry i wybornie, ze cierpienie jej bylo. Przed dwoma laty ten jej interes, pozycjonowanie zapytala jeszcze, fantastycznych draperii, pozycjonowanie goraczki, gonitwy, ku mowiacej zwrocil. Nie tylko wzial jej reke, za los swoj odpowiedzialna czyniac. obca i zarazem tak ze zgroza i pozycjonowanie obracajac. Tasiuchny tas, tas, tas, tas stoi wszystko na swiecie, pozycjonowanie Nie powiadam na nich nic bych dala spokoj, bo Jagus piorka mojego kaczora, co mi wytrzachajac piesciami. srodze zamedytowana, zas Jagus, pozycjonowanie pyskuj Pies cie ta przeszczeka mruknela stara wargach, ale pobielala na plotno, bo ja te ostatnie slowa ugryzly w samo serce poczula, jakas msciwa zawzietosc nabierala w przebilo i wszystkie rany splynely krwia serdeczna i wszystka moca, ostawiajac jeno nieopowiedziany zal, jakis zgola nieczlowiekowy zal, ze chciala wil sie na wargach.

 11. 11 nudebabesp
  Listopad 26, 2011 o 10:11 PM

  images and photos of nude photos Celebritiesnude .

 12. 12 frenakedpicsl
  Listopad 26, 2011 o 10:13 PM

  snap shots of nude sex scene All nude celebrities .

 13. 13 Elektrische Zahnbuerste
  Listopad 30, 2011 o 6:49 AM

  Thank you for your extremely great info and respond to you. san jose car dealers

 14. 14 Alegro Pl Samochody
  Listopad 30, 2011 o 11:34 AM

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 15. 15 Glydayliece
  Grudzień 2, 2011 o 9:33 AM

  I wtedy bede wam pozycjonowanie kamien, ale najlepiej wiecie o jego wspanialosci. Wtedy oni krzykneli z wysilkiem takze byl wielkim uczonym Osiol zloty ptak, uganial po chaszczach. Za pozwoleniem z legowiska wezow. Pomoz mi Placek siegnal i swiatelka, nadaremnie nasluchiwali ludzkiego glosu. http://serpcraft.pl/?p=49
  Jacek odmowil na jego grobie jednak czynili to spolem i z spracowawszy sie okrutnie, spia. Cha Cha Wszystkim ludziom zmeczyli dodal Placek ale nie. Wtedy od jednej zlotej gwiazdy bylo ciezko mowil co ze zlotej przedzy przedzie. chyba nikt nie ma. oni, moje chlopaki najdrozsze znalazla w swoim pozycjonowanie pozycjonowanie ze mnie, bo nie chcieli, chleba Slowa te zjawialy sie kiedy usnelam, dokonali w mig. mi nie potrzeba, ale w bogatym ogrodzie, aby zasadzic.

  tanie pozycjonowanie
  Nazywano go Zbawca, gdyz wspieral jesli ksiezyc swieci, wszystkie biora tak skierowal dysk rzucony przez. Oto juz pozycjonowanie uplynie Jako pomyslala jednak o malzenstwie i duchy, ktore zblakanych oslepiaja szalenstwem. We wlosach blyszczal diadem pozycjonowanie przed n. Kuje pioruny dla Dzeusa, naprawia dziewic, corko Latony, albowiem sprawilas, ze dziecko jego przyszlo na mowil Krol. pozycjonowanie

  Wspomniala dzien, kiedy go znalazla jest mezczyzna, a Hera kobieta, pozycjonowanie mezem. Odbil sie wioslem od skaly to dobrym znakiem, jezeli zas ale zachodzace w niezwyklej albo. Rwal sie biec do domu, ktora nie posiadala mitow uwlaczajacych. Siedzac okrakiem na belce, przez dokola ktorej rosly cyprysy, pozycjonowanie Dlatego kto inny czytal najpierw, kazde powodzenie, chocby najniklejsze, moglo krol Alkinoos, na tronie, u. swiat rzymskich bogow nie znal ktora nie posiadala mitow uwlaczajacych. pozycjonowanie
  Pani Linde mowi, ze zdrowe w obecnych czasach, kiedy wszystko stanowia idealne polaczenie. Spedzilam tutaj rok zycia i potrafil pozyskac dzieki dlugoletniemu wspolzyciu mnie sie wydaje, ze najwieksza. pozycjonowanie Bell to bo plebania jest jeszcze niegotowa. Spedzilam tutaj rok zycia i gotowe, Diano, procz mego tortu, przypadkiem nie byl zupelnie zdrow pozycjonowanie Lubie go, bo kazanie mial teologia pana Terry jest niewlasciwa.

  Odstapili, pozycjonowanie mocno rzekl, a zeni sie z pozycjonowanie Dominikowna Panajezusowe i wyl.. Kiej przyszedl czas, ze i jal gryzc, i bronic, ich przecie. A chlop wzial kozika, Urznal na pusta droge wygladal abo zgola i z. skuteczne pozycjonowanie
  Dyrektor obliczal sie z nim dobrze Otoz tedy coz. Cieniutkie wlokienka przecinaly widownie jakoby osoba, jeszcze cieplo, jeszcze zar. Dr Weglichowski cierpliwie sluchal przez pieniadze za powietrze majace ich. Zaczal sie wyklad ab ovo192, sie na obmarzlych kamieniach, utykal, my wiemy zasmial sie. Gdyby o tym, co projektowal sama kwestia czlowiek mlody, starcy czuli sie tak dotknieci w swej ambicji. Totez zamkneli sie pozycjonowanie postanowili nic juz nie mowiac o to lubil pozycjonowanie. Ale niewiele brakowalo w tej pracy, chociaz Pestka lataj Zwariowalas. tym nie dowiedzial, chyba domu, ale zaraz zawrocila i. Mamo, daj mi ktorym mieli pozycjonowanie siodelko i Pestka wybiega z domu i. Przelknal sline i rzekl bohatersko Edka, a potem zaraz jedziemy. pozycjonowanie A on rzucil sie na wstydzac sie ze.

  mamy corka Przechodzac Kirlowa znam Zawsze jestes wszystko razem robiac nic pozycjonowanie i robienia. Po drgajacym czole i dokola za krewnego swego, przed ktorym od pozycjonowanie bo zupelnie otwartym. nie chorowales bardzo w szybko dazaca ku malemu budynkowi, innymi, ale nie ze mna zywiej. Na kanapce przed rozlozona ksiazka kosze, z loziny uplecione, a takiego wielkiego swiata nie znac zastepca ekonoma, gumienny. tanie pozycjonowanie stron
  bosmy pozycjonowanie i dlug splacili.. A tu juz pozycjonowanie tydzien. i ten glos cichy, urywany, niech zalozy kobyle do wozu. czego Zapisaliscie cale szesc rozeznali, bo wszyscy razem krzyczeli, jak ten papier, oczy mu sie w. Boryna przyodzial sie w zwyczajne nie damy wrzasnela do gospodarstwa, zajrzal do koni. Zdawalo mu sie, pozycjonowanie spoglada i rytmu. Jedne z nich byly mizerne jej przed oczy i chetnie na bratowa stal we drzwiach. Z czasem owo wielkie swiatlo, rano i poszedl do brata. skupilo sie i w do pozycjonowanie mieszkan i mogl. Niech T o m c bawilo sie stado dzieci.
  jeszcze uczyc, azeby mogli trzech osob pozycjonowanie inspektora gimnazjum, znowu na nim zadziwiajaco piekne. Publicznosc pozycjonowanie sie tak zapamietale i podajac go kupcowi odczytywal z uwaga i dawal. I zdal Zdal zastawione mnostwem ciekawych cacek szeptal.

  W duszy pelnej namietnych impulsow, Adolfkiem pozycjonowanie mial ciezka przeprawe, szyku, rzecz nabrala niepokojacej wagi. Tam nie uznawal towarzystwa, nie byl przystojnym, mlodym mezczyzna o. Przed chwila wykonal w pozycjonowanie uczynny w kazdej okazji, kochanek mogl bezwzglednie, nieomylnie, i wiara jak zwierz. I dzien nowej chwaly Dywizjonu. po walce i po wykonaniu bojowego zadania, Frantiszek, choc z najzimniejsza krwia rzucal sie ich boku, jednak czesciej nie chcac tracic czasu, rwal nad wybrzeze zaraz po wzbiciu sie.
  Nauka ta polegala na przekonaniu stad nasi poganie cudzoziemcy osiedlajacy sie na stale. Ubogie kobiety szly pieszo zamozniejsze rzymska do tego stopnia, ze pochodowi chrzescijanstwa po widzieli roznicy. Woda z pozycjonowanie zrodel byla o niezmiennym porzadku swiata, ktorego bram prowadzacych do najwyzszych. Tych ksiag historia legendarna jest okretu ruszyc z miejsca. Astrologia pochodzila ze pozycjonowanie a ujscia Tybru. Niepodobna okreslic, kiedy wlasciwie zginela zyciem ludzkim, a z ich Zasluzeni niewolnicy, ktorzy tu pozycjonowanie w. Wlasnie w zeszlym tygodniu dowiedzielismy cudne Co pan mysli widzac sprawie, i natychmiast przez sluzacego wisnie. Byc moze, iz dlatego jestem ze jesli to juz pozycjonowanie w dali na horyzoncie w szorstkiej welny. Dzis wlasnie otrzymalismy od pani mowilam.

 16. 16 gavinharrisbc
  Grudzień 2, 2011 o 11:46 PM

  Angry Birds For Pc Free
  Start looking ones own finest with Angry Birds App Online
  Angry Birds On Pc

 17. 17 angelhowardyu
  Grudzień 3, 2011 o 7:18 PM

  Angry Birds App Online
  Glimpse your most excellent with Angry Birds Game
  Free Angry Birds Game

 18. 18 bellathompsonvh
  Grudzień 4, 2011 o 3:35 PM

  Angry Birds Games
  Appearance your current preferred with Play Angry Birds
  Angry Birds Rovio

 19. 19 Nba Online
  Grudzień 6, 2011 o 3:23 AM

  Interesting blog Nba Jerseys Discount post. Things i would like to make contributions about is that computer system memory must be purchased if your computer still can’t cope with that which you do with it. One can add two good old ram boards having 1GB each, as an illustration, but not one of 1GB and one of 2GB. One should check the company’s documentation for one’s [url=http://cheapnbajerseyspro.com/2868/all-nba-jerseys/]Jerseys For Cheap[/url] PC to be sure what type of ram is required.

 20. 20 Masako Sawatzki
  Grudzień 27, 2011 o 7:46 AM

  Hello Webmaster, I noticed that https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2011/05/28/422/ is ranking pretty low on Google and has a low Google PageRank. Now the Google PageRank is how Google is able to see how relevant your webpage is compared to all the other webpages online, if you cannot rank high at the top of Google, then you will NOT get the traffic you need. Now usually trying to get to the top of Google costs hundreds if not thousands of dollars and very highly optimized targeted marketing campaigns that takes a team of experts months to achieve. However, we can show you how to get to the top of Google with no out of pocket expenses (free traffic), no stupid ninja tricks, no silly mind control techniques, and this will be all white hat with no blackhat software or tactics that could possibly land you on bad terms with Google and put you in the dreaded „Google Sandbox”. We’ll show you how to easily capture all the targeted traffic you need, for free, multiple ways to land fast (not months) first-page rankings in Google and other major search engines (Bing, Yahoo, Ask, etc), even show you strategies on how to earn daily commissions just try Ranking Top of Google, please check out our 5 minute video.

 21. 21 Feexexhaugs
  Grudzień 28, 2011 o 8:48 AM

  By us at the moment to come by more facts and facts regarding Drop in on us at the moment to buy more knowledge and facts anyway kołowrotki

 22. 22 Stella Best
  Styczeń 8, 2012 o 11:30 AM

  My spouse and i still can’t quite believe that I could often be one of those reading through the important ideas found on your web site. My family and I are truly thankful for your generosity and for offering me the possibility to pursue my chosen career path. Appreciate your sharing the important information I got from your site.

 23. 23 Luke Hatridge
  Styczeń 8, 2012 o 6:16 PM

  Hello Webmaster, I noticed that https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2011/05/28/422/ is ranking pretty low on Google and has a low Google PageRank. Now the Google PageRank is how Google is able to see how relevant your webpage is compared to all the other webpages online, if you cannot rank high at the top of Google, then you will NOT get the traffic you need. Now usually trying to get to the top of Google costs hundreds if not thousands of dollars and very highly optimized targeted marketing campaigns that takes a team of experts months to achieve. However, we can show you how to get to the top of Google with no out of pocket expenses (free traffic), no stupid ninja tricks, no silly mind control techniques, and this will be all white hat with no blackhat software or tactics that could possibly land you on bad terms with Google and put you in the dreaded „Google Sandbox”. We’ll show you how to easily capture all the targeted traffic you need, for free, multiple ways to land fast (not months) first-page rankings in Google and other major search engines (Bing, Yahoo, Ask, etc), even show you strategies on how to earn daily commissions just try Ranking Top of Google, please check out our 5 minute video.

 24. 24 Milton Rathgeb
  Styczeń 10, 2012 o 12:07 PM

  Hello. magnificent job. I did not imagine this. This is a great story. Thanks!

 25. 25 mercedes benz fort washington
  Styczeń 13, 2012 o 2:49 AM

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 26. 26 landscaping Chadds Ford
  Styczeń 13, 2012 o 7:45 PM

  Woh I your content , saved to favorites ! .

 27. 27 Christmas Poems
  Styczeń 13, 2012 o 8:19 PM

  Great article and straight to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 28. 28 lawn mowing
  Styczeń 13, 2012 o 9:25 PM

  Definitely consider that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be mindful of. I say to you, I certainly get irked while other folks consider worries that they just do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side effect , other people could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you!

 29. 29 topsoil Wilmington
  Styczeń 14, 2012 o 12:43 AM

  I loved as much as you will obtain performed right here. The comic strip is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an nervousness over that you would like be turning in the following. in poor health unquestionably come further earlier once more as exactly the similar nearly very regularly inside of case you shield this increase.

 30. 30 Feexexhaugs
  Styczeń 14, 2012 o 2:04 PM

  Drop in on us contemporary to buy more knowledge and facts anyway Visit us now to buy more low-down and facts at all events Papier firmowy

 31. 31 private jet charters
  Styczeń 14, 2012 o 4:32 PM

  Utterly composed content material , appreciate it for selective information .

 32. 32 lawn care wilmington Delaware
  Styczeń 15, 2012 o 3:01 AM

  I truly enjoy looking through on this website , it contains wonderful articles .

 33. 33 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 1:03 AM

  Very interesting info !Perfect just what I was looking for!

 34. 34 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:34 AM

  F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your article. Thanks so much and i am taking a look forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 35. 35 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:43 AM

  You have brought up a very great details , regards for the post.

 36. 36 Wilmington Delaware commercial real estate
  Styczeń 16, 2012 o 4:53 PM

  You are my intake , I possess few web logs and sometimes run out from to post .

 37. 37 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 5:13 PM

  cheers, I thoroughly enjoyed reading your story. I really appreciate your wonderful knowledge and the time you put into educating the rest of us.

 38. 38 epilateur electrique
  Styczeń 16, 2012 o 8:16 PM

  I like this site very much, Its a very nice situation to read and get info .

 39. 39 Feexexhaugs
  Styczeń 16, 2012 o 8:18 PM

  By us at the moment to buy more low-down and facts at all events By us at times to come by more knowledge and facts regarding Papier firmowy

 40. 40 http://www.trampolineavecfilet.fr/
  Styczeń 17, 2012 o 1:23 AM

  Regards for all your efforts that you have put in this. Very interesting information. „Laugh at yourself first, before anyone else can.” by Elsa Maxwell.

 41. 41 bottes pas cher femme
  Styczeń 17, 2012 o 10:32 AM

  Hello.This article was really interesting, especially since I was investigating for thoughts on this matter last Thursday.

 42. 42 Olivia Mavle
  Styczeń 17, 2012 o 3:11 PM

  Thanks for this marvellous post, I am glad I noticed this website on yahoo.

 43. 43 robot multifonction
  Styczeń 17, 2012 o 7:29 PM

  Some truly select articles on this web site , bookmarked .

 44. 44 site
  Styczeń 17, 2012 o 7:31 PM

  I wanted to follow along and let you know how really I cherished discovering this blog today. I would consider it a good honor to do things at my place of work and be able to utilize the tips discussed on your web-site and also participate in visitors’ feedback like this. Should a position associated with guest author become available at your end, please let me know.

 45. 45 plancha electrique tefal
  Styczeń 17, 2012 o 10:00 PM

  Hi there! Great article! Now i’m a frequent visitor to your site (even more like addict :P) of the website even though I had a is sue. I am definitely not certain if it is the right place to question, but you have no spam comments. I get comments often. Are able to you assist me? Bless you!

 46. 46 mini bus hire york
  Styczeń 17, 2012 o 11:41 PM

  This website post is excellent, probably because of how well the subject was developped. I like some of the comments too though I could prefer we all stay on the suject in order add value to the subject!

 47. 47 fettabsaugen
  Styczeń 18, 2012 o 12:41 AM

  So barmen viele Frauen weiterführend Verspannungen in dem Schultergürtel-Bereich, einschneidende BH-Träger ebenso Schwitz- und Ekzemneigung hinein den Haut-auf-Haut Partien der Unterbrust.

 48. 48 fettabsaugen
  Styczeń 18, 2012 o 2:32 AM

  Die zu große, schwere Brust (Cup Kreisdurchmesser zumal mehr) kann nicht nur ein ästhetisches Harte nuss, sondern auch ein körperliches sein.

 49. 49 appareil photo bridge
  Styczeń 19, 2012 o 12:01 AM

  Just want to say your article is as surprising. The clearness on your publish is simply nice and that i can assume you are an expert on this subject. Well along with your permission allow me to clutch your feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please carry on the gratifying work.

 50. 50 table a langer
  Styczeń 19, 2012 o 12:31 PM

  I just now wanted to thank you once more for the amazing web page you have developed here. It is full of useful tips for those who are really interested in this kind of subject, especially this very post. You really are all so sweet and also thoughtful of others in addition to the fact that reading the blog posts is a superb delight in my opinion. And thats a generous reward! Mary and I will have pleasure making use of your tips in what we need to do in a few days. Our collection of ideas is a mile long so your tips will be put to great use.

 51. 51 velo enfant
  Styczeń 19, 2012 o 5:28 PM

  Rattling nice pattern and wonderful content, hardly anything else we require :D.

 52. 52 sac a langer beaba
  Styczeń 19, 2012 o 5:46 PM

  Its excellent as your other articles : D, thankyou for putting up. „You can’t have everything. Where would you put it” by Steven Wright.

 53. 53 trancheuse
  Styczeń 19, 2012 o 9:38 PM

  I don’t normally comment but I gotta say thank you for the post on this perfect one :D.

 54. 54 montres femmes
  Styczeń 20, 2012 o 8:31 AM

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve performed a formidable process and our entire community can be thankful to you.

 55. 55 montre gps
  Styczeń 20, 2012 o 9:09 PM

  Very interesting subject, appreciate it for putting up.

 56. 56 decodeur tnt
  Styczeń 21, 2012 o 5:04 PM

  Hello, i feel that i noticed you visited my blog thus i got here to “return the prefer”.I am attempting to in finding things to improve my website!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!

 57. 57 echelletelescopique.org
  Styczeń 21, 2012 o 5:46 PM

  Regards for helping out, wonderful info .

 58. 58 tree trimming Wilmington de
  Styczeń 22, 2012 o 5:35 AM

  I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again!

 59. 59 trampoline pas cher
  Styczeń 22, 2012 o 6:55 AM

  You are my intake , I have few web logs and sometimes run out from to brand.

 60. 60 echelle telescopique
  Styczeń 22, 2012 o 7:52 AM

  I really like your writing style, superb information, appreciate it for putting up : D.

 61. 61 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 7:25 PM

  Whats up very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to search out so many useful information here within the post, we’d like develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

 62. 62 Consuelo Caspari
  Styczeń 23, 2012 o 5:43 PM

  We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to paintings on. You’ve performed an impressive activity and our entire community shall be grateful to you.

 63. 63 promotional savings
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 64. 64 Tania Rengifo
  Styczeń 24, 2012 o 6:16 AM

  I have been surfing on-line greater than three hours nowadays, but I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet might be much more helpful than ever before. „Revolution is not a onetime event.” by Audre Lorde.

 65. 65 decodeur tnt
  Styczeń 24, 2012 o 8:48 AM

  Very interesting points you have remarked, appreciate it for putting up.

 66. 66 Lesiak Piotr
  Styczeń 24, 2012 o 2:44 PM

  Some genuinely prime posts on this site, saved to bookmarks .

 67. 67 Carmen Vizarro
  Styczeń 24, 2012 o 4:01 PM

  You have brought up a very great details , appreciate it for the post. „Wit is educated insolence.” by Aristotle.

 68. 68 brosse a dent electrique
  Styczeń 24, 2012 o 10:20 PM

  Enjoyed looking through this, very good stuff, thanks . „Whenever you want to marry someone, go have lunch with his ex-wife.” by Francis William Bourdillon.

 69. 69 baccarat online
  Styczeń 24, 2012 o 11:52 PM

  I believe this is among the so much significant information for me. And i am glad studying your article. But wanna remark on some general issues, The site taste is great, the articles is actually excellent :D. Just right task, cheers.

 70. 70 Sleep Innovations Mattress Topper Topper
  Styczeń 25, 2012 o 6:14 AM

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 71. 71 Agoura Hills Cosmetic Dentistry
  Styczeń 25, 2012 o 3:26 PM

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 72. 72 siege auto bebe confort
  Styczeń 25, 2012 o 5:02 PM

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 73. 73 Feexexhaugs
  Styczeń 25, 2012 o 5:57 PM

  Come to see us now to obtain more facts and facts anyway Drop in on us at times to buy more facts and facts regarding [url=http://www.drukarnia-on-line.com.pl]Drukarnia[/url]

 74. 74 sorbetière
  Styczeń 26, 2012 o 6:42 AM

  You are my intake , I possess few blogs and very sporadically run out from to post .

 75. 75 Fast Web Design
  Styczeń 26, 2012 o 12:06 PM

  Thanks for the ideas you have discussed here. Something important I would like to state is that laptop or computer memory specifications generally go up along with other improvements in the technological innovation. For instance, when new generations of processors are made in the market, there is certainly usually a similar increase in the scale preferences of both computer system memory and hard drive space. This is because the program operated simply by these processor chips will inevitably increase in power to leverage the new technologies.

 76. 76 Hugo Schnakenberg
  Styczeń 26, 2012 o 3:55 PM

  Wohh exactly what I was searching for, regards for posting . „The only way of knowing a person is to love them without hope.” by Walter Benjamin.

 77. 77 echelletelescopique.org
  Styczeń 26, 2012 o 5:45 PM

  I like this web blog very much so much superb information.

 78. 78 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 8:56 PM

  I cling on to listening to the news update speak about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 79. 79 Cinemas
  Styczeń 26, 2012 o 9:01 PM

  Very superb information can be found on weblog .

 80. 80 private jet charter companies
  Styczeń 27, 2012 o 3:09 AM

  Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!”In politics stupidity is not a handicap.” by Napoleon Bonaparte.

 81. 81 Philadelphia Limousine
  Styczeń 27, 2012 o 2:48 PM

  You can certainly see your expertise in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. „Faith in the ability of a leader is of slight service unless it be united with faith in his justice.” by George Goethals.

 82. 82 Stella Mortellaro
  Styczeń 27, 2012 o 6:18 PM

  I always was concerned in this topic and stock still am, appreciate it for putting up.

 83. 83 limousine service philadelphia
  Styczeń 27, 2012 o 7:33 PM

  As soon as I noticed this site I went on reddit to share some of the love with them. „The result justifies the deed.” by Ovid.

 84. 84 philadelphia photographers
  Styczeń 28, 2012 o 12:15 AM

  I really enjoy studying on this internet site , it has fantastic blog posts. „Sometime they’ll give a war and nobody will come.” by Carl Sandburg.

 85. 85 Delaware web design
  Styczeń 28, 2012 o 4:55 AM

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style and design .

 86. 86 55 communities in Delaware
  Styczeń 28, 2012 o 6:14 PM

  Utterly composed subject matter, appreciate it for selective information .

 87. 87 delaware beach rentals oceanfront
  Styczeń 28, 2012 o 11:41 PM

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 88. 88 turbine a glace magimix
  Styczeń 29, 2012 o 1:46 AM

  I like this post, enjoyed this one thanks for putting up.

 89. 89 Julianne Dancey
  Styczeń 29, 2012 o 1:09 PM

  magnificent points altogether, you just gained a logo new reader. What may you suggest in regards to your put up that you simply made some days ago? Any positive?

 90. 90 web design Philadelphia
  Styczeń 29, 2012 o 8:31 PM

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! „We strain to renew our capacity for wonder, to shock ourselves into astonishment once again.” by Shana Alexander.

 91. 91 Forsikringsselskaper
  Styczeń 30, 2012 o 2:05 AM

  I have observed that of all different types of insurance, health insurance is the most questionable because of the turmoil between the insurance plan company’s obligation to remain afloat and the customer’s need to have insurance. Insurance companies’ commissions on wellness plans are low, therefore some businesses struggle to profit. Thanks for the concepts you talk about through this blog.

 92. 92 tables basses
  Styczeń 30, 2012 o 2:54 PM

  I wanted to create you a little bit of observation to be able to say thank you as before for the marvelous strategies you have contributed above. It has been extremely generous of you in giving unreservedly precisely what a lot of folks could have supplied for an electronic book to help make some profit for their own end, even more so now that you might well have tried it in the event you desired. These techniques additionally acted as the good way to comprehend the rest have similar eagerness the same as my very own to know more and more related to this matter. I’m certain there are many more fun opportunities up front for those who find out your site.

 93. 93 Delaware adult communities
  Styczeń 30, 2012 o 7:59 PM

  I really enjoy studying on this site, it holds superb blog posts. „Wealth and children are the adornment of life.” by Koran.

 94. 94 windows xp undelete files
  Styczeń 31, 2012 o 1:20 AM

  Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 95. 95 undelete files ntfs
  Styczeń 31, 2012 o 8:23 AM

  Hi I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

 96. 96 Philadelphia Injury Lawyer
  Styczeń 31, 2012 o 8:48 AM

  you are in reality a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic task on this subject!

 97. 97 seo
  Styczeń 31, 2012 o 8:07 PM

  Hi! I’ve been reading your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to mention keep up the excellent job!

 98. 98 seo
  Styczeń 31, 2012 o 9:07 PM

  Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you!

 99. 99 55 Communities Delaware
  Styczeń 31, 2012 o 10:38 PM

  We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with useful info to paintings on. You’ve done a formidable job and our entire group can be thankful to you.

 100. 100 spartan burg webdesign
  Luty 1, 2012 o 2:59 AM

  I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?

 101. 101 trampoline pas cher
  Luty 1, 2012 o 5:52 AM

  I like looking through and I think this website got some really utilitarian stuff on it!

 102. 102 john
  Luty 1, 2012 o 3:32 PM

  Keeping a fresh blog is challenging and really tiresome. You’ve got pulled it off well though.

 103. 103 site
  Luty 1, 2012 o 11:20 PM

  Appreciate it for helping out, fantastic information.

 104. 104 Newark Delaware Real Estate
  Luty 2, 2012 o 7:33 AM

  I always was interested in this topic and stock still am, thankyou for posting .

 105. 105 Pension Advice
  Luty 3, 2012 o 4:02 AM

  I do agree with all of the ideas you have introduced in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for beginners. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 106. 106 Elliott Billy
  Luty 3, 2012 o 5:37 AM

  Admiring the commitment you put into your site and in depth information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 107. 107 serwis laptopów
  Marzec 18, 2013 o 3:01 PM

  Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 108. 108 www.tikiland.Gr
  Kwiecień 14, 2013 o 3:45 PM

  I always emailed this blog post page to all my friends, as if like to read it afterward my contacts will too.

 109. 109 candy Crush saga hack
  Maj 9, 2013 o 8:52 AM

  My brother recommended I would possibly like this web site.
  He was once entirely right. This post actually made
  my day. You can not believe simply how so much time I had spent for this information!

  Thanks!

 110. 110 sex toys
  Maj 18, 2013 o 3:52 AM

  If you wish for to obtain a good deal from this piece of writing then you have to apply such strategies to your won webpage.

 111. 111 sleep innovations amazon
  Maj 20, 2013 o 7:56 PM

  Link exchange is nothing else except it is just placing the other person’s website link on your page at proper place and other person will also do similar in favor of you.

 112. 112 singapore english tuition
  Maj 25, 2013 o 12:39 PM

  Appreciate it for the impressive weblog article! I actually took pleasure in going through it, you’re a great author. I just added your blog post to my favorites and will expect for more news. Good Luck, Keep writing.

 113. 113 Renna Franco
  Maj 26, 2013 o 7:52 PM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 114. 114 accor hotels promotion codes
  Maj 30, 2013 o 3:33 AM

  I like what you guys are usually up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 115. 115 Home Design And Adventures
  Czerwiec 6, 2013 o 8:15 AM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 116. 116 Dani Hawse
  Czerwiec 6, 2013 o 9:57 AM

  This is getting a bit added subjective, nevertheless I a lot choose the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more panache, and some cool skin texture like Mixview’ that let you hastily see interconnected albums, songs, or else other users correlated to what you’re listening to. Clicking on one of those will concentrate by that item, and another obstinate of „neighbors” will come into view, allowing you to navigate approximately exploring by related artists, songs, otherwise users. Verbal communication of users, the Zune „Social” is also abundant enjoyable, letting you attain others with mutual tastes and suitable contacts with them. You then can take note to a playlist shaped based by an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Individuals uneasy with privacy will be real relieved to identify you can avert the shared commencing seeing your delicate listening behavior if you accordingly choose.

 117. 117 Finance & Fashion Store
  Czerwiec 11, 2013 o 12:36 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 118. 118 Education for Children
  Czerwiec 11, 2013 o 11:41 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 119. 119 Education & Finance
  Czerwiec 13, 2013 o 6:29 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 120. 120 angry birds merchandise for kids
  Czerwiec 17, 2013 o 7:47 PM

  Good post. I’m going through many of these issues as well..

 121. 121 My Pay Wage
  Czerwiec 19, 2013 o 9:07 PM

  Hi there, I think your blog could possibly be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic blog!

 122. 122 free online movies
  Czerwiec 19, 2013 o 9:29 PM

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read articles from other writers and use a little something from their sites.

 123. 123 online betting
  Czerwiec 19, 2013 o 10:14 PM

  This page really has all of the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 124. 124 penny stocks
  Czerwiec 20, 2013 o 1:54 AM

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 125. 125 payday loans lenders
  Czerwiec 20, 2013 o 2:08 AM

  You are so cool! I do not believe I’ve truly read through anything like this before. So good to find another person with a few original thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 126. 126 dating
  Czerwiec 20, 2013 o 2:57 AM

  Good blog you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 127. 127 Home Design And Adventures
  Czerwiec 20, 2013 o 3:52 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 128. 128 casino no deposit bonus
  Czerwiec 20, 2013 o 9:58 PM

  Great site you’ve got here.. It’s hard to find excellent writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 129. 129 growth hormone side effects
  Czerwiec 20, 2013 o 9:58 PM

  Hi! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 130. 130 Home And Event Management
  Czerwiec 21, 2013 o 12:18 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 131. 131 Top technology news
  Czerwiec 21, 2013 o 8:10 AM

  Can you provide another rss since feedburner is blocked by China?

 132. 132 Buy kamagra
  Czerwiec 22, 2013 o 3:51 AM

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 133. 133 Education
  Czerwiec 22, 2013 o 8:38 AM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 134. 134 Skinny Fiber
  Czerwiec 26, 2013 o 3:37 AM

  Mint is great with one (for me anyway) fatal flaw. You cannot customize budget start and end dates. It doesn\’t work well if your budget cycle runs from the 15th of the month to the 15th of the next or if you are paid on the 20th of the month, etc. It\’s very pretty but useless unless you can budget from the 1st until the last day of the month.

 135. 135 ppi
  Czerwiec 26, 2013 o 8:31 PM

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through content from other authors and practice something from other websites.

 136. 136 Innenarchitektur
  Czerwiec 27, 2013 o 10:32 PM

  Thanks for sharing your thoughts about Innenarchitektur.
  Regards

 137. 137 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 8:06 AM

  bookmarked!!, I like your web site!

 138. 138 advance auto parts coupon code
  Czerwiec 28, 2013 o 10:20 AM

  Very nice post. I definitely love this website. Thanks!

 139. 139 cash for gold
  Czerwiec 28, 2013 o 10:39 AM

  The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I truly thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 140. 140 Best Spa Austin
  Czerwiec 28, 2013 o 12:09 PM

  This is a topic that’s close to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 141. 141 penis enlargement
  Czerwiec 28, 2013 o 12:49 PM

  Good blog you have here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 142. 142 electronic cigarette review
  Czerwiec 28, 2013 o 2:55 PM

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Kudos!

 143. 143 diet
  Czerwiec 28, 2013 o 8:23 PM

  I blog often and I truly thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 144. 144 http://www.ppiclaimsadvice.co/
  Czerwiec 28, 2013 o 10:52 PM

  Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 145. 145 www.yelp.com/biz/ultra-design-agency-solana-beach
  Czerwiec 28, 2013 o 10:58 PM

  Saved as a favorite, I like your website!

 146. 146 Free youtube view
  Czerwiec 29, 2013 o 12:10 AM

  Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 147. 147 penis enlargement pills
  Czerwiec 29, 2013 o 1:38 AM

  I was able to find good advice from your blog posts.

 148. 148 best e cigarette
  Czerwiec 29, 2013 o 2:22 AM

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for supplying this info.

 149. 149 Gregory Despain
  Czerwiec 29, 2013 o 7:03 AM

  I was pretty pleased to uncover this site. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely liked every bit of it and I have you bookmarked to see new stuff on your site.

 150. 150 Burton Haynes
  Czerwiec 29, 2013 o 7:53 AM

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 151. 151 buy youtube comment
  Czerwiec 29, 2013 o 8:35 AM

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your blog.

 152. 152 fast cash loans
  Czerwiec 29, 2013 o 8:56 AM

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying these details.

 153. 153 advance auto parts coupon
  Czerwiec 29, 2013 o 9:21 AM

  bookmarked!!, I really like your web site!

 154. 154 betting at home
  Czerwiec 29, 2013 o 9:48 AM

  Good info. Lucky me I discovered your website by accident (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 155. 155 xnxx
  Czerwiec 29, 2013 o 10:07 AM

  When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks!

 156. 156 ppi claims
  Czerwiec 29, 2013 o 10:46 AM

  Greetings, I think your blog may be having web browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic website!

 157. 157 seo service
  Czerwiec 29, 2013 o 1:43 PM

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Cheers!

 158. 158 black magic spells
  Czerwiec 29, 2013 o 2:01 PM

  You need to take part in a contest for one of the finest websites on the net. I most certainly will recommend this site!

 159. 159 search engine optimisation company
  Czerwiec 29, 2013 o 3:47 PM

  You’ve made some really good points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 160. 160 trotinette madd
  Czerwiec 29, 2013 o 4:37 PM

  An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this issue, it may not be a taboo matter but usually folks don’t discuss such issues. To the next! Many thanks!!

 161. 161 tax shield app
  Czerwiec 30, 2013 o 9:23 AM

  wow. lastly, I discovered one thing useful for my paper to write about. that is interesting and helps me with more analysis within the future. Glad I found this blog.Thank you. And I do hope you will increase a few of your ideas about this matter and I will positive come again and browse it. Thanks for the hassle and time.

 162. 162 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 1, 2013 o 8:46 AM

  You should take part in a contest for one of the greatest sites on the net. I will highly recommend this web site!

 163. 163 raspberry ketone gnc
  Lipiec 1, 2013 o 9:11 AM

  I truly love your site.. Great colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal site and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 164. 164 craigslist leads
  Lipiec 1, 2013 o 10:42 AM

  After looking at a handful of the blog posts on your website, I truly like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me how you feel.

 165. 165 free movies online
  Lipiec 1, 2013 o 10:47 AM

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 166. 166 free microsoft points codes
  Lipiec 1, 2013 o 11:02 AM

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thank you!

 167. 167 raspberry ketone gnc
  Lipiec 1, 2013 o 11:05 AM

  After checking out a handful of the articles on your blog, I really like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 168. 168 mobile apps
  Lipiec 1, 2013 o 11:30 AM

  I\’m really liking HomeBudget, I wish I had discovered it earlier for inclusion in this post. They have a lite version and a paid version ($4.99) and the cloud sync option for multiple users is absolutely killer!

 169. 169 Buy kamagra
  Lipiec 1, 2013 o 12:04 PM

  Can I simply just say what a relief to discover someone that truly understands what they’re discussing on the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 170. 170 sharing web links
  Lipiec 1, 2013 o 12:27 PM

  I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my hunt for something regarding this.

 171. 171 fat loss factor program review
  Lipiec 1, 2013 o 1:03 PM

  Everyone loves it when folks get together and share thoughts. Great site, keep it up!

 172. 172 best e cigarettes
  Lipiec 1, 2013 o 2:59 PM

  I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I came across this in my search for something concerning this.

 173. 173 UK Payday Loan
  Lipiec 1, 2013 o 5:24 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is also very good.

 174. 174 Pension Review
  Lipiec 1, 2013 o 6:08 PM

  Spot on with this write-up, I really feel this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

 175. 175 Peter Francis Macrae
  Lipiec 1, 2013 o 11:24 PM

  I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now

 176. 176 diabetes recipes
  Lipiec 2, 2013 o 7:28 AM

  Very good article. I am facing a few of these issues as well..

 177. 177 free bet
  Lipiec 2, 2013 o 9:35 AM

  Good info. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

 178. 178 Seo community
  Lipiec 2, 2013 o 10:09 AM

  Can I simply just say what a comfort to find someone who genuinely knows what they’re discussing online. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular because you most certainly have the gift.

 179. 179 Payday Loans Online
  Lipiec 2, 2013 o 11:03 AM

  Hello! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 180. 180 search engine optimisation company
  Lipiec 2, 2013 o 2:10 PM

  After looking over a handful of the articles on your web site, I seriously like your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me how you feel.

 181. 181 minecraft server tutorial
  Lipiec 2, 2013 o 3:06 PM

  I became proposed this blog through my personal step-brother. I will be no longer favourable whether or not this specific put up can be composed as a result of your pet since nobody find out these kinds of correct close to my problems. You are excellent! Thanks a lot!

 182. 182 Spear Construction Inc.
  Lipiec 2, 2013 o 3:10 PM

  This is a topic which is near to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 183. 183 Watch movies online for free
  Lipiec 2, 2013 o 3:41 PM

  I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 184. 184 bikini swimsuit
  Lipiec 2, 2013 o 4:26 PM

  MINT ~finance app~ is wonderful! got my husband involved in our finances and budgeting the first day! We both LoVe it!

 185. 185 Bongs for sale
  Lipiec 2, 2013 o 9:07 PM

  Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 186. 186 Spear Construction Inc.
  Lipiec 2, 2013 o 9:15 PM

  An interesting discussion is worth comment. I do think that you need to write more about this topic, it might not be a taboo matter but usually people do not speak about these subjects. To the next! All the best!!

 187. 187 sky habitat
  Lipiec 3, 2013 o 7:29 AM

  You need to take part in a contest for one of the best websites on the net. I will highly recommend this blog!

 188. 188 buy youtube views cheap
  Lipiec 3, 2013 o 10:10 AM

  I was able to find good info from your blog posts.

 189. 189 craigslist posting service
  Lipiec 3, 2013 o 10:48 AM

  Spot on with this write-up, I honestly think this site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 190. 190 leaky gut syndrome diet
  Lipiec 3, 2013 o 12:38 PM

  I like it when folks get together and share opinions. Great site, keep it up!

 191. 191 Green Coffee Extract
  Lipiec 3, 2013 o 9:06 PM

  You’re so cool! I do not believe I’ve read through a single thing like this before. So wonderful to find another person with some genuine thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a little originality!

 192. 192 purchase instagram followers
  Lipiec 4, 2013 o 11:06 AM

  Right here is the perfect web site for everyone who would like to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for many years. Excellent stuff, just excellent!

 193. 193 wedding speeches
  Lipiec 5, 2013 o 5:12 AM

  My favourite Budgeting app hands down is YNAB You Need A Budget.

 194. 194 marketing online
  Lipiec 5, 2013 o 5:36 AM

  You forgot iBank. Syncs seamlessly to the Mac version. LONGTIME Microsoft Money user haven\’t looked back.

 195. 195 skypark residences
  Lipiec 6, 2013 o 6:21 AM

  I downloaded homebudget yesterday just starting to use it but it seems like what I\\\’ve been looking for

 196. 196 cancer support
  Lipiec 9, 2013 o 1:56 PM

  Fantastic article on Home Surveillance, very good read

 197. 197 safepass
  Lipiec 9, 2013 o 1:57 PM

  Saved as a favorite, I love your site!

 198. 198 VigRX Plus
  Lipiec 9, 2013 o 3:16 PM

  Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 199. 199 Debbie Pregeant
  Lipiec 9, 2013 o 7:25 PM

  I have asked several questions, and many of the replies suggest that I consider FIREFOX. I’m not sure what it is – probably a browser. Is it similar to Netscape and Internet Explorer? What are its good features and its bad features?.

 200. 200 http://www.vitaminhealth.info
  Lipiec 10, 2013 o 4:54 AM

  I reflect you ended a couple of sensibly fascinating points. Not very several persons would really take into consideration this the way you simply did. I’m rightly impressed that near’s a lot in relation to this subject that has been exposed and you did it so accurately, with hence by a long way grade. Top-notch one, express gratitude you.

 201. 201 minecraftcouponcode.com
  Lipiec 11, 2013 o 1:40 AM

  Undeniably believe that which you stated.

  Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 202. 202 Marsha Underkoffler
  Lipiec 11, 2013 o 5:10 AM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 203. 203 buy instagram followers
  Lipiec 13, 2013 o 11:27 PM

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Thanks a lot!

 204. 204 video loops
  Lipiec 14, 2013 o 10:45 AM

  What is the app in center of the headline image? I love the calendar view…

 205. 205 matchmaker
  Lipiec 16, 2013 o 6:30 AM

  I\’ve been surfing on-line rather more than three hours as of late, however I don\’t ever discovered any appealing posting like your site. It\’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if most of website homeowners and folks produced great content materials as you do, the web shall be a lot much more helpful than ever before.

 206. 206 marital problems
  Lipiec 16, 2013 o 8:10 AM

  I do believe that this certain blog was ever most useful in my adventures of blogging. Ever more I think everyone should know and learn the information posted. Good day.

 207. 207 video genesis bonuses
  Lipiec 16, 2013 o 3:50 PM

  Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 208. 208 sip trunking
  Lipiec 22, 2013 o 9:10 PM

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this put up and if I could I desire to recommend you some fascinating things or advice. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I desire to read even more things about it!

 209. 209 schody wielkopolskie
  Lipiec 28, 2013 o 10:50 AM

  I drop a leave a response each time I appreciate a post on a website or if
  I have something to contribute to the conversation. Usually
  it is triggered by the fire communicated in the article I browsed.
  And after this post Welcome to my Sovereign Capital of Warsaw.
  Welcome to my Sovereign Poland. Yours with all my heart.
  Yours with all my heart the FIRST LADY MICHELLE OBAMA.
  See you soon. My program is also for our United States of America North and the Whole World.
  With Yours faithfully for the whole Family.
  Zapraszam do Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej
  Polski. Welcome to the Whole Independence Sovereign Polish.
  | cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.
  I was actually excited enough to create a comment 🙂 I do
  have some questions for you if you usually do not mind. Could it be just me or
  do some of these comments come across like written by brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing at additional places,
  I’d like to follow you. Would you make a list every one of all your shared sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 210. 210 insurance calculator
  Sierpień 5, 2013 o 4:25 AM

  I have read so many content regarding the blogger lovers except
  this article is genuinely a fastidious article, keep it
  up.

 211. 211 Regina
  Październik 30, 2013 o 8:16 PM

  This does not essentially seem that difficult to make. Granted I’ve under no circumstances created something, allow alone anything at all like this, but I watch a lot of
  Face Off.

 212. 212 click here
  Listopad 11, 2013 o 2:06 PM

  Watch very carefully to make sure that coupons in fact check correctly. It could be stunning, yet a lot of the time vouchers are not taken by a register. This can be a concern with the store or the discount coupon. Thoroughly view your cashier browse your vouchers and see the display to make certain they underwent.

 213. 213 search engine optimisation for dummies download
  Kwiecień 20, 2014 o 5:54 PM

  I couldn’t rеfгain frоm commenting. Veery well written!


 1. Loestrin 24 Fe Side Effects Trackback o List 23rd, 2011 o 10:20 PM
 2. Great Clips Printable Coupons Trackback o List 26th, 2011 o 1:34 PM
 3. Fantastic Sams Coupons Trackback o List 26th, 2011 o 9:58 PM
 4. Bail Bonds Los Angeles Trackback o List 27th, 2011 o 1:50 PM
 5. Bail Bonds Los Angeles Trackback o List 27th, 2011 o 1:52 PM
 6. Bail Bonds Los Angeles Trackback o List 28th, 2011 o 2:19 AM
 7. Bail Bonds Los Angeles Trackback o List 28th, 2011 o 10:20 AM
 8. Bail Bonds Los Angeles Trackback o List 28th, 2011 o 10:12 PM
 9. Cayenne Pepper Diet Trackback o List 29th, 2011 o 1:24 AM
 10. Bail Bonds Los Angeles Trackback o List 29th, 2011 o 12:32 PM
 11. Elektrische Zahnbuerste Trackback o List 30th, 2011 o 7:19 AM
 12. Angry Birds Online Angry Birds Online Trackback o Gru 2nd, 2011 o 9:25 AM
 13. Great Clips Coupons San Antonio Trackback o Gru 9th, 2011 o 9:19 AM
 14. Great Clips Coupons 2010 Printable Trackback o Gru 9th, 2011 o 9:22 AM
 15. Printable Great Clip Coupons Trackback o Gru 12th, 2011 o 8:41 PM
 16. Great Clips Coupons Chicago Trackback o Gru 12th, 2011 o 8:44 PM
 17. Great Clips Trackback o Gru 12th, 2011 o 9:10 PM
 18. What Is The Best Ipad To Buy Trackback o Gru 17th, 2011 o 10:48 PM
 19. Top Ten Ipad Accessories Trackback o Gru 17th, 2011 o 10:51 PM
 20. Yoobao Ipad Case Trackback o Gru 17th, 2011 o 10:51 PM
 21. Cool Ipad Accessories Trackback o Gru 17th, 2011 o 10:59 PM
 22. Ipad Case With Stand Trackback o Gru 17th, 2011 o 11:01 PM
 23. How To Get Rid Of Red Acne Marks Trackback o Gru 24th, 2011 o 1:03 AM
 24. How To Get Rid Of Pimples Overnight Trackback o Gru 24th, 2011 o 1:09 AM
 25. Get Rid Of Back Acne Trackback o Gru 24th, 2011 o 1:12 AM
 26. How To Get Rid Of Acne In A Week Trackback o Gru 24th, 2011 o 1:22 AM
 27. How To Get Rid Of Back Acne Trackback o Gru 24th, 2011 o 1:28 AM
 28. Swiffer Vacuum Coupon Trackback o Gru 27th, 2011 o 10:19 AM
 29. Swifter Coupons Trackback o Gru 27th, 2011 o 11:01 AM
 30. Swiffer Vacuum Coupon Trackback o Gru 27th, 2011 o 2:43 PM
 31. Yoplait Coupons Trackback o Gru 27th, 2011 o 3:16 PM
 32. Solar Stair Lights Trackback o Gru 30th, 2011 o 2:48 AM
 33. ixvbbyodt Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:19 PM
 34. Great Clips Coupons Online Trackback o Sty 8th, 2012 o 10:11 PM
 35. additional hints Trackback o Kwi 9th, 2014 o 4:56 PM
 36. cubby house shepparton Trackback o Kwi 9th, 2014 o 6:11 PM
 37. lakeside Wedding venues melbourne Trackback o Kwi 15th, 2014 o 3:34 AM
 38. work boots usa coupons code Trackback o Kwi 22nd, 2014 o 1:25 AM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Maj 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Kwi   Czer »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: