24
Czer
11

Kłaniam się nisko. Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiałach jest tylko – około – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne. Pozostałe dziewięćdziesiąt procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyłącznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy całego Świata i Całej Polski. Dla przypomnienia tylko w języku polskim! Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą. 3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski Wiesław Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. Proszę realizować wszystkie moje przepisy normalnego, prawidłowego, przejrzystego prawa. Wszystkie jakiekolwiek wybory do samorządów i do parlamentu na obszarze całej Polski mogą tylko się odbyć po mistrzostwach Europy w 2012 w całej Polsce i na Ukrainie. Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat. To co nie jest przeze mnie osobiście odwołane musi być wykonane, zrealizowane. Politycy to oszuści. Ja dysponuję faktami i dowodami. Please realize all my recipes / rules / regulations / formulas / prescriptions / bylaw normal, proper, transparent laws. All elections to local government and to parliament at area the Whole Polish, may itself only held after Championships European in 2012 in the Whole Poland and at Ukraine. Please search all my material at the topic. It what not is by me personally revoked must be done. Politicians are / it crooks. In my possession there are facts and evidence. Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 02:05 PM, Time central – european. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powołania, z przekonania, z potrzeby / z konieczności. Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. Proszę mnie nie szufladkować! Administrator Usługi Windows Live Spaces poniesie bardzo poważne konsekwencje za bezmyślną dewastację moich materiałów! For a reminder! I am apolitical with vocation / with the appointment, with the conviction / with beliefs, with the needs, with the necessity. Please me do not pigeonhole! Please search all my materials at this the topic. Administrator Services Windows Live Spaces suffer / incur very serious consequences behind the inanity / imprudence / vacuity / thoughtlessness / silliness / wantonness / imprudence devastation of my materials!


https://i1.wp.com/www.berlin.polemb.net/gallery/nasze_obrazy/godlo.jpg

Kłaniam się nisko.
Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiałach jest tylko – około – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne.
Pozostałe dziewięćdziesiąt procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyłącznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy całego Świata i Całej Polski.
Dla przypomnienia tylko w języku polskim!
Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja:
1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce.
Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach.
2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą.
3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów.
Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski.
Tak to mysi być zorganizowane.

I bow low itself.
For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive.  My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish.
For a reminder only in language Polish!
Final positive – among others – must be the following situation:
1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland.
The total amount is included in all my materials.
2. Prepare for me a special official car including with the driver.
3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Poland, Warsaw, June 24, 2011 / Friday, Time completed 11:00 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-

Tue, June 28, 2011 1:44:29 PM

Proszę się więcej nie kompromitować. Komorowski Bronisław jest samozwańcem. Nie radzę wykorzystać mojego wczorajszego spotkania w tvp przy ulicy Woronicza!

From:
Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: sekretariat.waw@tvp.pl
Cc: bwkim@tvp.pl

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0

Proszę się więcej nie kompromitować. Komorowski Bronisław jest samozwańcem, który nie wygrał wyborów w 2010. Ta ja wygrałem wybory w 2010 roku!!!!!!! Nie radzę wykorzystać mojego wczorajszego spotkania w sposób negatywny w tvp przy ulicy Woronicza! Pod tym adresem pozostawiłem bardzo ważne pismo, z moim osobistym podpisem (oczekuję pilnej odpowiedzi!!!!!!!). Proszę bezwzględnie chronić moich podpisów!!!!!!! Proszę nie tworzyć z moich wszystkich materiałów jakichkolwiek plagiatów! Jak na chwilę obecną nikomu nie wydałem pisemnego zezwolenia / pisemnej zgody z moim podpisem osobistym, na przetwarzanie / na wykorzystywanie moich jakichkolwiek materiałów!!!!!!!
Nawet kradzież cudzego pomysłu / myśli technicznej jest plagiatem!!!!!!!
Będę dziś bardzo bacznym obserwatorem tvp na usługach komorowskiego bronisława! Ten samozwaniec komorowski bronisław znów kupuje opinię publiczną ciastkami i orderami z czasów zgniłego komunizmu!!!!!!!
Proszę przekierować mój list do Zarządu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie Polska (brak normalnego kontaktu!!!!!!!), który jest na usługach samozwańczego komorowskiego bronisława, donalda tuska, Jarosława Kaczyńskiego i nie tylko!!!!!!! Prawie na usługach całej grupy „WIDMO”. Telewizja Polska jest bardzo upolityczniona i to w sposób komunistyczny.
Sprawdziłem życiorysy większości pracowników tvp. Sprawdziłem ich pod każdym względem w IPN. Przeżywam kolejny SZOK (Oczywiście kontrolowany, dla przypomnienia; Mnie nie można wyprowadzić z równowagi!!!!!!!

https://lh6.googleusercontent.com/-GolgFsxECJQ/TfnmfvzKbxI/AAAAAAAAA5o/FWIACVegnkc/s640/Prezydent+i+Premier+Ca%25C5%2582ej+Niepodleg%25C5%2582%25E2%2580%258Bej+Suwerennej+Niezale%25C5%25BCne%25E2%2580%258Bj+Polski+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz.+B%25C3%25B3g+jest+jeden+i+nie+jest+istotne+jakie+ma+imi%25C4%2599+%25282%2529.jpg

https://i1.wp.com/www.learner.org/jnorth/images/imageshtml/earth-tilt.gif

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc- walseiw-kemot.blog.o net.pl/
http://prezyd entipremiercalejsuwe rennejpolski.bloog.p l/
http://www.google. com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.c om/_ASWX5F6VZHLRWYIS 4GOI44NGL4/blog
http: //cendrowskipresiden tprimeministerwholew orldwieslawt.wordpre ss.com/
http://cid-92 66851f042c9cc1.profi le.live.com/
http://c id-73646805b40e4f85. profile.live.com/
htt p://cid-cdeb7c04bf0a 885d.profile.live.co m/
http://cid-52b99ba 14f6096eb.profile.li ve.com/
http://cid-2a 139ab9bddd2ced.profi le.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-

My Blog

Search blogs
Blog Home> Drafts> FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]
  • PublicEveryone can see this
  • |04/21/2011 03:27 pm
  • |10 comments
  • |2 Pageviews
  https://i2.wp.com/www.sklep.eduforum.pl/images/God__o_Polski_48da3d975bc30.jpg
  https://i0.wp.com/3rscdw.blu.livefilestore.com/y1pSERL5NEO1E9r0_fdmfpbC9V1LdtbeONpn7ZwQXSiTfbcELLlNs2QtAr3pdnrYc6gFpeVMu-Fns28EYR-f-4i9A/Whole%20POLAND%20Forever.%20President%20and%20the%20Prime%20Minister%20whole%20the%20World%20and%20whole%20POLISH%20Mr.%20Cendrowski%20Wies%c5%82aw%20Tomasz%20VIII..jpg
  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy całej Polski; każdej doby (w ciągu 24 godzin) podejmuje się co najmniej cztery próby publicznej dyskredytacji mojej skromnej osoby w Warszawie, na wszystkie możliwe sposoby. Oni mają pełną świadomość, że moje / nasze jest zwycięstwo w 100% i mój / nasz jest sukces w 100%. Byli / emerytowani milicjanci o poglądach skrajnego komunizmu są kontrolerami biletów (numer 107) i ławnikami w sądzie. Taki skrajny komunista zawsze działa politycznie / komunistycznie (musi apolitycznie) i łamie wszystkie przepisy na początku kontroli.  Jego uczciwość (kontrolera biletów numer 107) gwarantuje / poświadcza pracownik straży miejskiej (numer 0516) w Warszawie, który okazuje się kumplem / kolegą / bardzo dobrym znajomym.
  mimo, że nie był naocznym świadkiem całego spreparowanego ataku na mnie (date: April 20, 2011, from 10:30 pm to 11: 20 pm). Poddano mnie rewizji osobistej (bez najmniejszego powodu) niezgodnie z Prawem: Polskim, Unii Europejskiej i Prawem Międzynarodowym. Jestem bardzo ciekawy, czy przed sądem będzie też gwarantował swojego kolegi uczciwość. Jest nagminnie kontynuowane łamanie podstawowych praw człowieka wobec mnie. Oni przegrali na wszystkich frontach. Za tymi wszystkimi globalnymi przekrętami stoi bezpośrednio lub Pośrednio PEŁNA GRUPA WIDMO!Friends, all the Inhabitants of the World, all honest Inhabitants of the whole Polish; each day and night (within twenty four hours) take itself at least four attempts publicly discredit My Humble Person at all possible ways. They have fully aware, that my / our Victory is in 100% and my / our is success in 100%. Former / retired militiamen about the views of radical communism are controllers tickets (number 107) and councilors / assessor in the court.
  Such a radical communist, always works politically / communist (must be apolitical) and breaks all the rules at the beginning control. His honesty (Controller tickets number 107) guarantee / endorse / certifies municipal police (number 0516) in Warsaw, which turns out to be a ‚buddy / friend / really good friend’ controllers tickets, although not was eyewitness the entire crafted attack at me (date: April 20, 2011, from 10:30 pm to 11: 20 pm). Used against me revision personal ( without earthly reason) incompatible with the law: Polish, Union European and International Law. I’m very curious, Whether before the court will also guarantee the honest his ‚friend’. Is commonly continued violations of basic rights human  in the face of me. They lost at all fronts. Behind all these global scams, stands directly or indirectly FULL GROUPS SPECTRE!Poland, Warsaw, APRIL 21, 2011 / Thursday(encore), Time completed 03:31 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski WT.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
10 Comments
 • 04/26/2011 02:30 pm
  PRZYJACIELE; Mój rozkaz / wyrok zgodny z każdym prawem (Dla prawdziwego bezpieczeństwa Całego Świata i dla bezpieczeństwa Całej Polski): [Zabić grupę specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]
  FRIENDS; My command / judgment compatible with every Law / right / principle / statute (For real safety entire the World and for true the safety entire the Polish.): [Kill a group specter!: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Sikorski Radosław.]
 • 04/26/2011 02:29 pm
  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1 jest powiązana starymi, skrajnie komunistycznymi „układami handlowymi”, na chorych układach. Każdy jest uzależniony od każdego i od wszystkiego. Dyrektor tkwi w zgniłych układach, które pozwalają go łowić przez współpracowników jak rybkę, na zastawione haki. Korupcja kwitnie w Polsce za zgodą: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne gady.
 • 04/26/2011 02:28 pm
  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1 is linked the old, extremely-communist ‚trading systems’ / ‚shopping’, at abnormal the systems. Each is dependent from everyone and from everything. Director lies in the rotten systems, that allow director go fishing by colleagues as a fish, at the hooks pledged. Corruption flourishes in Poland, behind the consent: Donald Tusk, Bronislaw Komorowski and other similar reptiles.
 • 04/26/2011 02:27 pm
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
 • 04/25/2011 10:16 pm
  Służba Ochrony Lotniska, Okęcie, Warszawa, ulica: Żwirki i Wigury 1, to organizacja przestępcza, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pasażerów. Używa siły bez powodu i epitetów z najwyższej półki w obecności Kobiet i Dzieci, w obecności wszystkich pasażerów. Mamy to zarejestrowane.
 • 04/25/2011 10:16 pm
  Service Security Airport, Okęcie, Warsaw, street: Żwirki i Wigury 1, it a criminal organization, which no has nothing common with the safety of passengers. Use force without reason and epithets with the top shelf, in the presence of Women and Children, in the presence all passengers. We it registered.
 • 04/25/2011 10:16 pm
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
 • 04/22/2011 09:29 am
  To nie żart. Nie wykluczone, że procedurę rozpocznę jeszcze dziś. Proszę grupę widmo przygotować na śmierć (Przede wszystkim zdrajcy Stanu całej Polski); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i itp. Oni się zaprzedali / sprzedali samemu diabłu. Po prostu dosyć bezprawia w całej Polsce i na całym Świecie.
 • 04/22/2011 09:28 am
  It’s not a joke. Not excluded, that the procedure I begin yet today. Please prepare group specter at death. (Most of all traitors the whole State Polish); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and etc. Они продан / продался Люди, Население для дьяволу / cатана. Sie verkaufen / verkauft Menschen, Bevölkerung Mensch für the devil / satan. After just / simply fairly lawlessness in the whole Poland and (at) around the World.
 • 04/22/2011 09:28 am
  With full one-person responsibility full Rights-Law, / Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
 • ——-
 • Mon, July 4, 2011 1:23:28 PM

  Fw: Proszę się przygotować na mój przyajzd.
  From:
  Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: rada.zuromin@o2.pl
  Cc: kpp.zuromin@mazowiecka.policja.gov.pl

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: usc.zuromin@o2.pl
  Cc: wisniewska.b@o2.pl
  Sent: Mon, July 4, 2011 1:20:41 PM
  Subject: Fw: Proszę się przygotować na mój przyajzd.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: Urząd Gminy i Miasta Żuromin <ugimz@go2.pl>
  Cc: burmistrz.ugimz@gmail.com
  Sent: Mon, July 4, 2011 1:18:58 PM
  Subject: Fw: Proszę się przygotować na mój przyajzd.

  ==–..Czy w końcu po kilku miesiącach oczekiwania doczekam się potwierdzenia wszystkich moich dokumentów wydanych przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin?!!!!!!!

  Żądam bezwzględnie – ze skutkiem natychmiastowym – zakończenie / zaprzestania wszystkich działań zbrojnych / wojennych na wszystkich kontynentach całego Świata; Proszę natychmiast zakończyć wszystkie bombardowania / naloty samolotowe.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców wszystkich kontynentów całego Świata. Moja Skromna Osoba pamięta o wszystkich problemach Całego Świata.
  Sprawdziłem…

  Rozwiń posta »

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.: zdjęcie z profiluWiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..Rozpoczynam osobiste odliczanie do liczby dwucyfrowej dziesięć.
  I begin personally countdown to the number of double-digit ten.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google. com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://c id-73646805b40e4f85. profile.live.com/
  htt p://cid-cdeb7c04bf0a 885d.profile.live.co m/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 02, 2011 / Saturday , Time completed 08:40 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
  Cc: Szapował Jarosław <SzapowalJ@pwsz.legnica.edu.pl>
  Sent: Mon, July 4, 2011 1:09:40 PM
  Subject: Proszę się przygotować na mój przyajzd.

  W moich materiałach jest wszystko!!!!!!!
  Proszę się przygotować na mój przyjazd!!!!!!!
  Proszę zapoznać się bardzo szczegółowo jaki jest mój cel przyjazdu do was!!!!!!!
  Będę u was do dnia 8 Lipca 2011 włącznie!!!!!!!

  Żądam bezwzględnie – ze skutkiem natychmiastowym – zakończenie / zaprzestania wszystkich działań zbrojnych / wojennych na wszystkich kontynentach całego Świata; Proszę natychmiast zakończyć wszystkie bombardowania / naloty samolotowe.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców wszystkich kontynentów całego Świata. Moja Skromna Osoba pamięta o wszystkich problemach Całego Świata.
  Sprawdziłem…

  Rozwiń posta »

  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.: zdjęcie z profiluWiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz. – ==–..Rozpoczynam osobiste odliczanie do liczby dwucyfrowej dziesięć.
  I begin personally countdown to the number of double-digit ten.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google. com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://c id-73646805b40e4f85. profile.live.com/
  htt p://cid-cdeb7c04bf0a 885d.profile.live.co m/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ——–

  Fri, July 1, 2011 2:48:09 PM

  Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa.
  From:
  Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: wojciech.kocanda@wat.edu.pl
  Cc: dariusz.pomaski@wat.edu.pl

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: anajgebauer@wat.edu.pl
  Cc: jan.klejszmit@wat.edu.pl
  Sent: Fri, July 1, 2011 2:46:59 PM
  Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message—-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: tadeusz.szczurek@wat.edu.pl
  Cc: jrutkowski@wat.edu.pl
  Sent: Fri, July 1, 2011 2:45:16 PM
  Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: julian.laskowski@wat.edu.pl
  Cc: zmierczyk@wat.edu.pl
  Sent: Fri, July 1, 2011 2:43:59 PM
  Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa.

  —– Forwarded Message —-
  From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
  To: sekretariat.wcy@wat.edu.pl
  Cc: rekrutacja@wat.edu.pl
  Sent: Fri, July 1, 2011 2:15:00 PM
  Subject: Witam bardzo serdecznie Państwa.

   http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7
  (LIST ZAWIERAŁ I ROZUMIEM, ŻE ZAWIERA TRZY KARTKI JAKO CAŁY LIST I TRZY STRONY MOJEGO RĘKOPISU. LIST BYŁ I ROZUMIEM, ŻE MUSI BYĆ NADAL PODPISANY OSOBIŚCIE PRZEZE MNIE. ZASTRZEGŁEM SOBIE BARDZO BEZPIECZNY NADZÓR NAD MOIMI PODPISAMI I CAŁYM LISTEM.: CZYTELNYMI I NIECZYTELNYMI; (parafka). LIST TEN NIE JEST ZGODĄ MOJĄ OSOBISTĄ NA PRZETWARZANIE MOJEGO CAŁEGO MATERIAŁU).==–..Kłaniam się bardzo nisko Państwu.
  Dziś będąc u Państwa osobiście pozwoliłem sobie pozostawić bardzo ważne pismo w Kancelarii Jawnej.
  Proszę niniejszy list przesłać do Rektora. Po prostu nie mogę otworzyć Państwa strony internetowej z kontaktem.Sekretarz Senatu WAT
  dr inż. Julian LASKOWSKI
  tel. 683-96-32
  e-mail: julian.laskowski@wat.edu.plRektor-Komendant WAT
  gen. bryg. prof. dr hab.inż. Zygmunt MIERCZYK
  tel.(+4822) 683-90-01
  fax (+4822) 6837660
  e-mail: zmierczyk@wat.edu.plZastępca Rektora
  płk dr Tadeusz Szczurek
  tel. (+4822) 683-90-51
  fax.(+4822) 683-90-52
  e-mail: tadeusz.szczurek@wat.edu.plProrektor ds. Kształcenia
  prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI
  tel. (+4822) 683-90-11
  e-mail: jrutkowski@wat.edu.pl

  Prorektor ds. Naukowych
  dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER , prof. WAT
  tel. (+4822) 683-90-31
  e-mail: anajgebauer@wat.edu.pl

  Kanclerz WAT
  Jan KLEJSZMIT
  tel. (+4822) 683-90-61
  fax.(+4822) 683-79-77
  e-mail: jan.klejszmit@wat.edu.pl

  Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
  dr inż. Wojciech KOCAŃDA
  tel. (+4822) 683-78-81
  fax.(+4822) 683-91-59
  e-mail: wojciech.kocanda@wat.edu.pl

  Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju
  mgr inż. Dariusz POMASKI
  tel. (+4822) 683-71-72
  e-mail: dariusz.pomaski@wat.edu.pl

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Reklamy

139 Responses to “Kłaniam się nisko. Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiałach jest tylko – około – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne. Pozostałe dziewięćdziesiąt procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyłącznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy całego Świata i Całej Polski. Dla przypomnienia tylko w języku polskim! Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą. 3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski Wiesław Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. Proszę realizować wszystkie moje przepisy normalnego, prawidłowego, przejrzystego prawa. Wszystkie jakiekolwiek wybory do samorządów i do parlamentu na obszarze całej Polski mogą tylko się odbyć po mistrzostwach Europy w 2012 w całej Polsce i na Ukrainie. Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat. To co nie jest przeze mnie osobiście odwołane musi być wykonane, zrealizowane. Politycy to oszuści. Ja dysponuję faktami i dowodami. Please realize all my recipes / rules / regulations / formulas / prescriptions / bylaw normal, proper, transparent laws. All elections to local government and to parliament at area the Whole Polish, may itself only held after Championships European in 2012 in the Whole Poland and at Ukraine. Please search all my material at the topic. It what not is by me personally revoked must be done. Politicians are / it crooks. In my possession there are facts and evidence. Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 02:05 PM, Time central – european. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powołania, z przekonania, z potrzeby / z konieczności. Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. Proszę mnie nie szufladkować! Administrator Usługi Windows Live Spaces poniesie bardzo poważne konsekwencje za bezmyślną dewastację moich materiałów! For a reminder! I am apolitical with vocation / with the appointment, with the conviction / with beliefs, with the needs, with the necessity. Please me do not pigeonhole! Please search all my materials at this the topic. Administrator Services Windows Live Spaces suffer / incur very serious consequences behind the inanity / imprudence / vacuity / thoughtlessness / silliness / wantonness / imprudence devastation of my materials!”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 25, 2011 o 2:23 PM

  Mam pełną świadomość, że większość uczciwych Mieszkańców Całego Świata zdążyła wydrukować – i kontynuuje drukowanie – wszystkie moje materiały, dosłownie wszystkie moje materiały, nawet łącznie z przecinkiem, kropką, średnikiem, wykrzyknikiem. W moim posiadaniu są wszystkie moje materiały z wszystkich moich blogów (łącznie z pierworodnym), profili; notatki, fotografie, videoclipy i itp. Prawie już wieś Legnica niebawem zobaczy mnie w swoich progach!!!!!!! Do zobaczenia szapował jarosław!!!!!!! Proszę przygotować wszystkie moje rzeczy osobiste we wsi Legnica 59 220!!!!!!! Muszą być w idealnym stanie!!!!!!!

  I am in fully aware, that most Honest Inhabitants Whole the World managed (catch) itself print – and continues it prints – all my materials, virtually / literatim all my materials, even together with the comma, period, semicolon, exclamation. In my possession are all my materials with all my blogs (including the original / originally-fertile), profiles, notes, photographs, beat videos and etc. Almost the village Legnica 59 220 (in) soon see me in their doors / thresholds!!!!!!! See you soon szapował jarosław!!!!!!! Please prepare all my stuff personal in the village of Legnica 59 220!!!!!!! All my stuff personal they must be in perfect condition!!!!!!!

  Pełna moc. Wchodzimy we wszystkie układy sloneczne. Wchodzimy we wszystkie wymiary czasowe. Wchodzimy we wszystkie wymiary świetlne. Nieodwracalna likwidacja całej „grupy widmo” z: Komorowskim Bronisławem, Donaldem Tuskiem, Radosławem Sikorskim na czele i z systemami komunistycznym i faszystowskim także na czele (najbardziej zniszczyły ekonomię i ludzi; sprawdziłem od każdej strony).

  Full power. We enter into all solar of systems. We enter into all dimensions of time. We enter into all dimensions of light. Irreversible dismantling / eradication / liquidation / suppression / clearing / extirpation of the whole of ‚group specter’ with: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski (at) headed and with sytems communist and fascist also (at) headed (most destroyed economics and humans; I checked from every page).

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, June 28, 2011 / Tuesday, Time completed 11:07 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Pełna moc. Wchodzimy we wszystkie układy sloneczne. Wchodzimy we wszystkie wymiary czasowe. Wchodzimy we wszystkie wymiary świetlne. Nieodwracalna likwidacja całej „grupy widmo” z: Komorowskim Bronisławem, Donaldem Tuskiem, Radosławem Sikorskim na czele i z systemami komunistycznym i faszystowskim także na czele (najbardziej zniszczyły ekonomię i ludzi; sprawdziłem od każdej strony).

  Full power. We enter into all solar of systems. We enter into all dimensions of time. We enter into all dimensions of light. Irreversible dismantling / eradication / liquidation / suppression / clearing / extirpation of the whole of ‚group specter’ with: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski (at) headed and with sytems communist and fascist also (at) headed (most destroyed economics and humans; I checked from every page).

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw​-kemot.blog.onet.pl/​
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://prezydentipre​miercalejsuwerennejp​olski.bloog.pl/
  http://​pulse.yahoo.com/_ASW​X5F6VZHLRWYIS4GOI44N​GL4/blog
  http://cendr​owskipresidentprimem​inisterwholeworldwie​slawt.wordpress.com/​
  http://cid-9266851f0​42c9cc1.profile.live​.com/
  http://cid-7364​6805b40e4f85.profile​.live.com/
  http://cid​-cdeb7c04bf0a885d.pr​ofile.live.com/
  http://cid-2a139ab9b​ddd2ced.profile.live​.com/

  Poland, Warsaw, June 25, 2011 / Saturday, Time completed 02:23 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Czerwiec 28, 2011 o 1:50 PM

  ==–..Z moim pełnym, uzasadnionym (fakty + dowody) uporem, logicznym uporem!
  Pełna ostateczna kasacja / likwidacja / wykorzenienie / usunięcie / stłumienie / wytępienie całej grupy widmo i: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski & etc. To jest całe zło i cała zaraza!

  With my full, legitimate (facts + evidence) obstinacy, logical stubbornness!
  Full final cassation / liquidation / eradication / suppression / clearing / extirpation of the whole specter of groups and: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski & etc. It is the whole evil and the whole the epidemic / pestilence / plague / pest!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 08:39 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Rozpoczynam osobiste odliczanie do liczby dwucyfrowej dziesięć.
  I begin personally countdown to the number of double-digit ten.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 02, 2011 / Saturday , Time completed 08:45 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Bardzo ważne i ze wstydu za Rodaków (Mieszkańcy Polski i Polacy mieszkający poza granicami Całej Polski żyją w wielkiej nieświadomości) naprawdę tę treść (nie mylić z treścią żołądka) zamieszczam tylko w języku polskim. Pani Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz na utrzymanie części Straży Miejskiej (Strażnicy łącznie z autami służbowymi), którzy / która współpracuje (zależność wszyscy znamy) z rozwiązanym zgodnie z wszelkim prawem – przeze mnie (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat) – BOR-em i która / którzy OCHRANIA / OCHRANIAJĄ ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: bronisława komorowskiego, donalda tuska, radosława sikorskiego i innych podobnych gadów z CZAPY / GRUPY WIDMO, wydatkują na CEL dodatkowo w ciągu jednego miesiąca około 300,000.00PLN!!!!!!! Są to koszta bezpośrednie i pośrednie. Pani Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz zamiast zlecać zadania Straży Miejskiej w Warszawie mieszczące się w jej kompetencjach (CO ROBI RYSZARD KALISZ?), BIERZE UDZIAŁ W ZBIOROWEJ ZORGANIZOWANEJ (nawet w niewielkim stopniu międzynarodowej) PRZESTĘPCZOŚCI, KTÓRA PRZEKŁADA SIĘ – między innymi – NA WIELKĄ zapadłość ZWIĄZANĄ Z PRZYGOTOWANIAMI DO MISTRZOSTW EUROPY W 2012 roku w CAŁEJ POLSCE i w / na CAŁEJ UKRAINIE. W WARSZAWIE PIWO, WÓDKĘ PIJE SIĘ JUŻ WSZĘDZIE A PRAWIE WSZYSCY UDAJĄ, ŻE TEGO NIE WIDZĄ; Piją alkohol i palą papierosy w autobusach komunikacji miejskiej, tramwajach komunikacji miejskiej, na przystankach komunikacji miejskiej, w parkach, na klatkach schodowych! Dosłownie piją alkohol i palą papierosy wszędzie! To wierzchołek góry lodowej wszystkich problemów Stolicy Całej Polski Warszawy! CI WSZYSCY WYŻEJ WYMIENIENI ŚWIADOMIE BIORĄ RÓWNIEŻ / TAKŻE UDZIAŁ W SABOTOWANIU WSZYSTKICH POZYTYWNYCH ROZWIĄZAŃ DLA CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ MOJEJ UKOCHANEJ POLSKI!!!!!!!! BEZ OBAW, WSZYSTKO WE WŁAŚCIWYM CZASIE, MIEJSCU I TERMINIE!!!!!!!
  Mam pełną świadomość, że większość uczciwych Mieszkańców Całego Świata zdążyła wydrukować – i kontynuuje drukowanie – wszystkie moje materiały, dosłownie wszystkie moje materiały, nawet łącznie z przecinkiem, kropką, średnikiem, wykrzyknikiem. W moim posiadaniu są wszystkie moje materiały z wszystkich moich blogów (łącznie z pierworodnym), profili; notatki, fotografie, videoclipy i itp. Prawie już wieś Legnica niebawem zobaczy mnie w swoich progach!!!!!!! Do zobaczenia szapował jarosław!!!!!!! Proszę przygotować wszystkie moje rzeczy osobiste we wsi Legnica 59 220!!!!!!! Muszą być w idealnym stanie!!!!!!!

  I am in fully aware, that most Honest Inhabitants Whole the World managed (catch) itself print – and continues it prints – all my materials, virtually / literatim all my materials, even together with the comma, period, semicolon, exclamation. In my possession are all my materials with all my blogs (including the original / originally-fertile), profiles, notes, photographs, beat videos and etc. Almost the village Legnica 59 220 (in) soon see me in their doors / thresholds!!!!!!! See you soon szapował jarosław!!!!!!! Please prepare all my stuff personal in the village of Legnica 59 220!!!!!!! All my stuff personal they must be in perfect condition!!!!!!!

  Pełna moc. Wchodzimy we wszystkie układy sloneczne. Wchodzimy we wszystkie wymiary czasowe. Wchodzimy we wszystkie wymiary świetlne. Nieodwracalna likwidacja całej „grupy widmo” z: Komorowskim Bronisławem, Donaldem Tuskiem, Radosławem Sikorskim na czele i z systemami komunistycznym i faszystowskim także na czele (najbardziej zniszczyły ekonomię i ludzi; sprawdziłem od każdej strony).

  Full power. We enter into all solar of systems. We enter into all dimensions of time. We enter into all dimensions of light. Irreversible dismantling / eradication / liquidation / suppression / clearing / extirpation of the whole of ‚group specter’ with: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski (at) headed and with sytems communist and fascist also (at) headed (most destroyed economics and humans; I checked from every page).

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, June 29, 2011 / Wednesday , Time completed 09:10 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..W takiej sytuacji jestem zmuszony sprawdzić Stasi na Zachodzie Europy i KGB na Wschodzie Europy! Sprawdzę wszystkie Państwa / Narody postkomunistyczne! Mam wszystkie dane dotyczące tajnych kont w bankach Szwajcarii. To ma też ścisły związek! Będą trupy!
  Sorry, tylko w języku polskim; Służba Ochrony Lotniska (proszę szukać wszystkich materiałów na temat tej przestępczej organizacji) na Okęciu w Warszawie to pozostałość niedobita po [komuniźmie i faszyźmie]. W tym bagnie moczy racice bezpośrednio lub pośrednio komorowski bronisław, donald tusk a nawet nikomu by nie przyszło do głowy „KTO”!!!!!!!

  In this situation I am forced check the Stasi at the West of Europe and the KGB at the East of Europe! I’ll check all Nations / State post-communist! I have all the information at topic secret accounts bank in Switzerland. It also has a strict relationship! Will be corpses!

  Mam pełną świadomość, że większość uczciwych Mieszkańców Całego Świata zdążyła wydrukować – i kontynuuje drukowanie – wszystkie moje materiały, dosłownie wszystkie moje materiały, nawet łącznie z przecinkiem, kropką, średnikiem, wykrzyknikiem. W moim posiadaniu są wszystkie moje materiały z wszystkich moich blogów (łącznie z pierworodnym), profili; notatki, fotografie, videoclipy i itp. Prawie już wieś Legnica niebawem zobaczy mnie w swoich progach!!!!!!! Do zobaczenia szapował jarosław!!!!!!! Proszę przygotować wszystkie moje rzeczy osobiste we wsi Legnica 59 220!!!!!!! Muszą być w idealnym stanie!!!!!!!

  I am in fully aware, that most Honest Inhabitants Whole the World managed (catch) itself print – and continues it prints – all my materials, virtually / literatim all my materials, even together with the comma, period, semicolon, exclamation. In my possession are all my materials with all my blogs (including the original / originally-fertile), profiles, notes, photographs, beat videos and etc. Almost the village Legnica 59 220 (in) soon see me in their doors / thresholds!!!!!!! See you soon szapował jarosław!!!!!!! Please prepare all my stuff personal in the village of Legnica 59 220!!!!!!! All my stuff personal they must be in perfect condition!!!!!!!

  Pełna moc. Wchodzimy we wszystkie układy sloneczne. Wchodzimy we wszystkie wymiary czasowe. Wchodzimy we wszystkie wymiary świetlne. Nieodwracalna likwidacja całej „grupy widmo” z: Komorowskim Bronisławem, Donaldem Tuskiem, Radosławem Sikorskim na czele i z systemami komunistycznym i faszystowskim także na czele (najbardziej zniszczyły ekonomię i ludzi; sprawdziłem od każdej strony).

  Full power. We enter into all solar of systems. We enter into all dimensions of time. We enter into all dimensions of light. Irreversible dismantling / eradication / liquidation / suppression / clearing / extirpation of the whole of ‚group specter’ with: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski (at) headed and with sytems communist and fascist also (at) headed (most destroyed economics and humans; I checked from every page).

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, June 28, 2011 / Tuesday, Time completed 02:28 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.

  ==–..Tue, June 28, 2011 1:44:29 PM
  Proszę się więcej nie kompromitować. Komorowski Bronisław jest samozwańcem. Nie radzę wykorzystać mojego wczorajszego spotkania w tvp przy ulicy Woronicza!

  From:
  Wieslaw Cendrowski
  To: sekretariat.waw@tvp.pl
  Cc: bwkim@tvp.pl

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI3RklC_e_eJTkcPHK5V7qOaHNv7R5paY0ol2ix-rM-cntjrP0

  Proszę się więcej nie kompromitować. Komorowski Bronisław jest samozwańcem, który nie wygrał wyborów w 2010. Ta ja wygrałem wybory w 2010 roku!!!!!!! Nie radzę wykorzystać mojego wczorajszego spotkania w sposób negatywny w tvp przy ulicy Woronicza! Pod tym adresem pozostawiłem bardzo ważne pismo, z moim osobistym podpisem (oczekuję pilnej odpowiedzi!!!!!!!). Proszę bezwzględnie chronić moich podpisów!!!!!!! Proszę nie tworzyć z moich wszystkich materiałów jakichkolwiek plagiatów! Jak na chwilę obecną nikomu nie wydałem pisemnego zezwolenia / pisemnej zgody z moim podpisem osobistym, na przetwarzanie / na wykorzystywanie moich jakichkolwiek materiałów!!!!!!! Nawet kradzież cudzego pomysłu / myśli technicznej jest plagiatem!!!!!!!
  Będę dziś bardzo bacznym obserwatorem tvp na usługach komorowskiego bronisława! Ten samozwaniec komorowski bronisław znów kupuje opinię publiczną ciastkami i orderami z czasów zgniłego komunizmu!!!!!!!
  Proszę przekierować mój list do Zarządu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie Polska (brak normalnego kontaktu!!!!!!!), który jest na usługach samozwańczego komorowskiego bronisława, donalda tuska, Jarosława Kaczyńskiego i nie tylko!!!!!!! Prawie na usługach całej grupy „WIDMO”. Telewizja Polska jest bardzo upolityczniona i to w sposób komunistyczny.
  Sprawdziłem życiorysy większości pracowników tvp. Sprawdziłem ich pod każdym względem w IPN. Przeżywam kolejny SZOK (Oczywiście kontrolowany, dla przypomnienia; Mnie nie można wyprowadzić z równowagi!!!!!!!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc- walseiw-kemot.blog.o net.pl/
  http://prezyd entipremiercalejsuwe rennejpolski.bloog.p l/
  http://www.google. com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.c om/_ASWX5F6VZHLRWYIS 4GOI44NGL4/blog
  http: //cendrowskipresiden tprimeministerwholew orldwieslawt.wordpre ss.com/
  http://cid-92 66851f042c9cc1.profi le.live.com/
  http://c id-73646805b40e4f85. profile.live.com/
  htt p://cid-cdeb7c04bf0a 885d.profile.live.co m/
  http://cid-52b99ba 14f6096eb.profile.li ve.com/
  http://cid-2a 139ab9bddd2ced.profi le.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 5, 2011 o 10:30 AM

  ==–..Bardzo ważne uzupełnienie materiału do tematu wcześniej już opisywanego przeze mnie (dysponuję faktami i dowodami); Od 6 Czerwiec 2011 do 7 Czerwiec 2011 Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz wraz / łącznie ze zdrajcami Stanu Polskiego pospolitymi przestępcami: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i prawie cała grupa widmo (nie tylko) i nie tylko stanu polskiego, poprzez kierowców świadomie niedouczonych i autobusy komunikacji miejskiej w Warszawie – nie przypadkowo – atakowała mnie czterokrotnie wraz z próbą kolejną (szóstą próbą bardzo też poważną / praktycznie nie liczę prób zupełnie nieudanych) pozbawienia mnie życia niby to „przypadkowo”.
  1. Pierwsza w powyższym terminie próba (linia 112) w godzinach przedpołudniowych rozbicia mojej głowy; kierowca autobusu podobny do Bronisława Komorowskiego (maska, wąsy, okulary, nienawiść w oczach) przyśpieszał i hamował (awaryjnie) bardzo gwałtownie! Głową uderzyłem dwukrotnie w ściankę za plecami pseudo-kierowcy.
  2. Druga próba to próba prowokacji negatywnej (stworzenia nerwowej atmosfery) (linia 112) (wobec mnie) przez pseudo-kierowcę autobusu (był na twarzy zarośnięty / owłosiony); zasugerował mi, że bez powodu patrzę się w jego stronę. Owszem patrzyłem się ale nie na jego maskę zakichaną tylko na wskaźniki i wskazania tych wskaźników na desce rozdzielczej autobusu! Wskaźniki szalały a kierowca nic sobie z tego nie robił) Różnica pomiędzy jego głową a wskaźnikami wynosiła około 140° (stopni).
  3. Trzecia próba to próba związana z ochlapaniem mnie przez kierowcę autobusu (mimo, że stałem od krawężnika / od krawędzi jezdni około 6 m) błotem i brudną wodą. Ten pseudo-kierowca kierował autobusem z prędkością około 80 km / h w obszarze zabudowanym, rozbryzgując brudy w promieniu 7 m. Dla przypomnienia; Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym od godziny piątej rano do godziny 23 wieczorem wynosi 50 km/h. Od 23 godziny do 5 rano wynosi 60 km/h).
  4. Czwarta próba to próba zabicia mnie niby to „przypadkowego” w autobusie linii 190 (osiedle Górczewska – CH Marki), pomiędzy godziną 23:35 a 23:48, na przystanku „Młodzieńcza”; Lekko się zdrzemnąłem siedząc na pierwszym fotelu (nie byłem i nigdy nie będę pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka / nie paliłem i nie palę papierosów / proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat). Kierowca wykonał gwałtowny ruch kołem kierowniczym w prawo – wjeżdżając w zatoczkę przystanku miejskiego. Siła odśrodkowa spowodowała zrzucenie mnie z fotela na podłogę. Z wielką siłą uderzyłem głową w ostre kanty / przedmioty podłogi w autobusie. Polała się krew! Mam bardzo poobijane ciało wokół prawego oka. Natychmiast pojawił się blisko mnie świadek jak na zawołanie, który sam się zgłosił do kierowcy autobusu. „Świadek” podał swoje dane personalne kierowcy autobusu, które to również mam zarejestrowane jak i wszystkie akcje skierowane przeciwko mnie! U „świadka” w oczach zobaczyłem prawdziwą nienawiść. Ten człowiek powinien nosić drugie nazwisko > nienawiść. Z kierowcą wymieniłem się danymi personalnymi. Kierowca zgłosił ten fakt / ten wypadek swoim przełożonym. Po tej akcji wymierzonej – kolejny raz – przeciwko mnie natychmiast wszcząłem dochodzenie. Dochodzenie moje wykazało, że znów / ponownie w zamachu na moje życie – bezpośrednio lub pośrednio – uczestniczył Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne gady z całej grupy widmo!
  Wszystkie FAKTY POPARTE DOWODAMI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ZAMACHÓW NA MOJE ŻYCIE / NA MÓJ WZROK SĄ W MOICH ZASOBACH! NO CÓŻ; Jacy ludzie taka jest aura / pogoda! NAD MOJĄ ROZBITĄ GŁOWĄ NA PRZYSTANKU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ „KTOŚ” NAPISAŁ SKRÓT „KSP”. CZY „KTOŚ” POMOŻE MI ROZSZYFROWAĆ TEN SKRÓT? hahaha.
  PS Sprawdziłem cały życiorys „świadka na zawołanie”.
  PPS SPRAWDZIŁEM WSZYSTKIE ZALEŻNOŚCI I POWIĄZANIA! WSZYSTKO SIĘ ZGADZA! JA NIGDY SIĘ NIE MYLĘ!!!!!!! ZAWSZE JEST MOJA WYGRANA! WSZYSTKO STANOWI CAŁOŚĆ! PO KAŻDYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE PRZYBYWA MI NATURALNEJ MOCY! TAKA JEST PRAWIDŁOWOŚĆ WSZECHŚWIATA.
  Poland, Warsaw, July 07, 2011 / Thursday, Time completed 09:44 AM, Time central – european.

  ==–..KOMOROWSKI BRONISŁAW, DONALD TUSK I INNE GADY PRÓBUJĄ NADAL PODSZYWAĆ SIĘ PODE MNIE / POD MOJE MATERIAŁY! SPIJAJĄ MOJĄ ŚMIETANKĘ! TO SĄ JUŻ RECYDYWIŚCI JEŻELI CHODZI O TWORZENIE PLAGIATÓW I NIE TYLKO! Dla przypomnienia kolejny raz! Co za IDIOTA / IDIOTKA (ja wiem kto; proszę sobie zdawać sprawę z tego, że poniesiecie konsekwencje tego bezprawia) pozwala na opuszczanie terytorium Całej Polski przez osoby / postaci, które są lub powinny być aresztowane! PRZYKŁAD Z FAKTAMI POPARTYMI DOWODAMI: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady / negatywne wynalazki / zdrajcy stanu nie tylko polskiego / pospolici przestępcy / prawie cała grupa widmo i wszyscy ci co mają zafajdane / brudne sumienia jak ZATOKA MEKSYKAŃSKA tuż po katastrofie! CZY WSZYSCY CI IDIOCI / PRZESTĘPCY / ZDRAJCY STANU NIE MYŚLĄ O SWYCH DZIECIACH / WNUKACH / PRZYSZŁYCH POKOLENIACH?!!!!!!! DLA PRZYPOMNIENIA! JA STARAM SIĘ OTACZAĆ LUDŹMI BARDZO MĄDRYMI A NAWET (a może tak jest) MĄDRZEJSZYMI OD SIEBIE!!!!!!! TYLKO TCHÓRZE i ANTY-TALENTY / BAŁWANY / GŁĄBY KAPUŚCIANE OBAWIAJĄ SIĘ LUDZI BARDZO MĄDRYCH / BARDZO INTELIGENTNYCH!!!!!!! TAKŻE DLA PRZYPOMNIENIA! MÓJ ILORAZ INTELIGENCJI WYNOSI / RÓWNA SIĘ WARTOŚĆ 200 ( My IQ Cendrowski Wiesław Tomasz = 200; my national identity: 58092701336 (910506590)/5809275M150922380/(2015) – MY Intelligence Quotient = 200 – my value numerical of test psychometric.). SPRAWDZIŁEM TO BARDZO DOKŁADNIE. TO TWOJA SPRAWA CZY W TO WIERZYSZ!!!!!!! A MOŻE TAK DEBATA ŚWIATOWA Z WSZYSTKIMI PRZYWÓDCAMI PRZED WSZYSTKIMI KAMERAMI WSZYSTKICH POWAŻNYCH TELEWIZJI ŚWIATA? WYŁĄCZAM TELEWIZJĘ PRZEMYSŁOWĄ I KAŻDĄ PODOBNĄ DO NIEJ!!!!!!! (JA TO NIE ODWROTNY / NIE ODWROTNI / NIE ODWROTNE / NIE ODWRÓCENI!)
  Poland, Warsaw, July 06, 2011 / Wednesday, Time completed 03:14/03:26 PM, Time central – european.

  ==–..Dnia 6 Lipiec 2011 pomiędzy godziną 4:00 a 4:30 rano (am) polskiego czasu „rozmawiając” z pracownikiem ochrony wewnątrz pseudo-markietu Tesko na osiedlu Górczewska, Warszawa, Polska, usłyszałem od OCHROŃCZYKA (niestety byłem zmuszony to zarejestrować) następujące stwierdzenie / slowa / zdania: OCHRONA prawie cała jest skorumpowana i POLICJA prawie jest też skorumpowana. To są słowa pracownika OCHRONY „pracującego” wewnątrz pseudo-markietu TESKO! Między wierszami znalazłem tylko znane wszystkim już potwierdzenie, że jest to wynikiem przestępczego działania: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska i Innych podobnych gadów!
  TAKŻE DLA PRZYPOMNIENIA! REALIZACJA MOJEGO PROGRAMU TYLKO PRZEZE MNIE OSOBIŚCIE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH ZWOLNIEŃ ZE STANOWISK PRACY PRACOWNIKÓW (nikt nie poniesie żadnych kosztów podczas realizacji mojego programu w CAŁEJ POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE), KTÓRZY SĄ POZA CAŁĄ GRUPĄ WIDMO I POZA ZDRAJCAMI STANU POLSKIEGO: KOMOROWSKIEGO BRONISŁAWA, DONALDA TUSKA, RADOSŁAWA SIKORSKIEGO i innych podobnych osobników, którzy są wymienieni we wszystkich moich materiałach! Komorowski Bronisław, Donald Tusk i inni podobni nie mają żadnych praw jakiejkolwiek władzy!!!!!!! Ich podpisy na wszystkich dokumentach służbowych są nieważne / nie mają mocy prawnej!!!!!!! Po rozwiązaniu (od chwili rozwiązania / proszę szukać wszystkich materiałów na ten temat) Sejmu Polskiego osobiście przeze mnie, w którym większość miała Platforma Obywatelska > to pseudo-ciało nie ma prawa wydawać żadnych aktów prawnych a samozwaniec Komorowski Bronisław nie ma prawa ich podpisywać!!!!!!! PROSZĘ DOTĄD STUDIOWAĆ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY AŻ ZROZUMIECIE WSZYSTKO!!!!!!! ZDRAJCY STANU POLSKIEGO / ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI POLSKI [Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady) ROZGRYWAJĄ POLSKĘ / SPRZEDAJĄ KAŻDEGO DNIA PO KAWAŁKU POLSKĘ!!!!!!! DONALD TUSK, BRONISŁAW KOMOROWSKI I INNE PODOBNE GADY NIE MAJĄ ŻADNEGO PRAWA KOGOKOLWIEK DYMISJONOWAĆ ANI ZWALNIAĆ! PRECZ Z ŁAPAMI OD KADRY PEDAGOGICZNEJ I OD INNYCH GRUP ZAWODOWYCH!!!!!!! BANDA PRZESTĘPCÓW I ANTYTALENTÓW UNIWERSALNYCH!!!!!!!
  WSZYSTKIE CELE MUSZĄ BYĆ OSIĄGNIĘTE!!!!!!! PROSZĘ REALIZOWAĆ WSZYSTKIE MOJE PRZEPISY PRAWA ZAWARTE WE WSZYSTKICH MOICH MATERIAŁACH!
  O WSZYSTKICH I O WSZYSTKIM PAMIĘTAM W NAJDROBNIEJSZYCH SZCZEGÓŁACH!!!!!!!
  ŻEBY SIĘ ROZPRAWIĆ DO KOŃCA (ZA DEWASTACJĘ MOICH MATERIAŁÓW / W MOIM POSIADANIU SĄ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY) Z ADMINISTRATOREM USŁUGI WINDOWS LIVE SPACES TAKŻE PAMIĘTAM!!!!!!!
  Poland, Warsaw, July 06, 2011 / Wednesday, Time completed 09:49 AM, Time central – european.

  ==–..”Pracownicy OCHRONY” zaproponowali mi walkę wręcz po ich godzinach „pracy”. Wyraziłem zgodę. Poprosiłem żeby napisali do mnie [podając jednocześnie swoje dane personalne (zawsze przestępcze psy, przestępcze koty i sami przestępcy działają wobec mnie incognito / gryzą mnie milczkiem)]: miejsce niepubliczne (adres), czas / godzinę i datę / termin! Odmówili! Nie chcą tych składników sprecyzować! WIELU pseudo-ochroniarzy zawarło niepisaną / nieformalną umowę o współpracy z przestępcami! DLA PRZYPOMNIENIA! W TAKICH SYTUACJACH I NIE TYLKO NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ! KAŻDY PRZYPADEK NEGATYWNEGO / PRZESTĘPCZEGO DZIAŁANIA TRZEBA KONIECZNIE ROZPATRYWAĆ INDYWIDUALNIE!!!!!!! PRZY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ MOŻNA SKRZYWDZIĆ UCZCIWYCH LUDZI, PRACOWNIKÓW (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat) WIĘKSZOŚĆ SPOŁECZNOŚCI NIE WIE CO TO JEST APOLITYCZNOŚĆ!!!!!!! PROSZĘ WYSZUKAĆ WSZYSTKIE MOJE MATERIAŁY NA TEN TEMAT!!!!!!! BARDZO DOKŁADNIE OKREŚLIŁEM APOLITYCZNOŚĆ!

  AGENCJA OCHRONY WARSZAWA GRUPA JUWENTUS / Eurotranspol Sp. z o.o. Agencja ochrony WARSZAWA / AGENCJA OCHRONY SOLID WARSZAWA.
  W związku z tym, że bardzo dużo zła i czynów przestępczych się nagromadziło wśród pracowników OCHRONY I ICH SZEFOSTWA ŻĄDAM O NATYCHMIASTOWE USUNIĘCIE SIĘ / USUNIĘCIE SIĘ SAMOISTNE WSZYSTKICH OSÓB / PRACOWNIKÓW OCHRONY (DO DNIA 6 CZERWCA 2011 włącznie), KTÓRZY NARUSZYLI JAKIEKOLWIEK PRAWO, UŻYWALI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TAKICH EPITETÓW jak np: DUPA, POCAŁUJ MNIE W DUPĘ, P- – -A, K- – -A itp. W TYCH PLACÓWKACH HANDLOWYCH PANUJE SYF I MALARIA. WSZELKIE NIEDOMAGANIA TO SPECJALNOŚĆ TYCH PLACÓWEK! BRAKUJE MONITORINGU NA KASAMI! POD PSEM JEST WSZELKA ORGANIZACJA PRACY. „kierownicy” OCHRONY (nie wszyscy) są karmieni w szczególny sposób (menu z lokali i barów) przez kierowniczki (nie wszystkie) zmian tychże placówek handlowych TESCO!
  TO WSZYSTKO WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA!!!!!!! TO JEST CZUBEK GÓRY LODOWEJ! ROZMOWY, OSTRZEŻENIA JAKIEKOLWIEK NIE ODNOSZĄ ŻADNYCH POZYTYWNYCH SKUTKÓW!!!!!!!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 10:30 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Tue, July 5, 2011 10:13:17 AM
  Dzień dobry. AGENCJA OCHRONY WARSZAWA GRUPA JUWENTUS / Eurotranspol Sp. z o.o. Agencja ochrony WARSZAWA / AGENCJA OCHRONY SOLID WARSZAWA.

  From:
  Wieslaw Cendrowski
  To: euro@eurotranspol.com.pl
  Cc: solid@solidsecurity.pl

  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkNY8-PU5QgyrZuAWL6UBwLgLt–XZ5VDVxEddKCn5AHg6LhqH

  AGENCJA OCHRONY WARSZAWA GRUPA JUWENTUS / Eurotranspol Sp. z o.o. Agencja ochrony WARSZAWA / AGENCJA OCHRONY SOLID WARSZAWA.
  W związku z tym, że bardzo dużo zła i czynów przestępczych się nagromadziło wśród pracowników OCHRONY I ICH SZEFOSTWA ŻĄDAM O NATYCHMIASTOWE USUNIĘCIE SIĘ / USUNIĘCIE SIĘ SAMOISTNE WSZYSTKICH OSÓB / PRACOWNIKÓW OCHRONY (DO DNIA 6 CZERWCA 2011 włącznie), KTÓRZY NARUSZYLI JAKIEKOLWIEK PRAWO, UŻYWALI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TAKICH EPITETÓW jak np: DUPA, POCAŁUJ MNIE W DUPĘ, P- – -A, K- – -A itp. W TYCH PLACÓWKACH HANDLOWYCH PANUJE SYF I MALARIA. WSZELKIE NIEDOMAGANIA TO SPECJALNOŚĆ TYCH PLACÓWEK! BRAKUJE MONITORINGU NA KASAMI! POD PSEM JEST WSZELKA ORGANIZACJA PRACY. „kierownicy” OCHRONY (nie wszyscy) są karmieni w szczególny sposób (menu z lokali i barów) przez kierowniczki (nie wszystkie) zmian tychże placówek handlowych TESCO!
  TO WSZYSTKO WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA!!!!!!! TO JEST CZUBEK GÓRY LODOWEJ! ROZMOWY, OSTRZEŻENIA JAKIEKOLWIEK NIE ODNOSZĄ ŻADNYCH POZYTYWNYCH SKUTKÓW!!!!!!!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 10:13 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 4. 4 the best promote
  Październik 15, 2011 o 10:36 AM

  I do not disagree with this blog post

 5. 5 cigarette électronique pas chere
  Listopad 20, 2011 o 10:23 PM

  This definitely makes great sense to me!

 6. 6 real estate in Thailand
  Listopad 21, 2011 o 6:51 PM

  This makes perfect sense to me!!!

 7. 7 cigarette électronique
  Grudzień 9, 2011 o 7:25 PM

  What a well written article.

 8. 8 real estate
  Grudzień 10, 2011 o 10:00 AM

  This may be this blogs best blog post I have ever seen!!!

 9. 9 création de site internet
  Grudzień 11, 2011 o 12:52 PM

  Particularly well executed blog post!

 10. 10 Paul Pychardo
  Grudzień 13, 2011 o 3:11 AM

  Hello Webmaster, I noticed that https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2011/06/24/i-bow-low-itself-for-a-reminder-in-my-all-material-is-only-around-ten-percent-my-comprehensive-apolitical-perfect-an-independent-program-which-includes-even-the-unpredictable-situations-the/ is ranking pretty low on Google and has a low Google PageRank. Now the Google PageRank is how Google is able to see how relevant your webpage is compared to all the other webpages online, if you cannot rank high at the top of Google, then you will NOT get the traffic you need. Now usually trying to get to the top of Google costs hundreds if not thousands of dollars and very highly optimized targeted marketing campaigns that takes a team of experts months to achieve. However, we can show you how to get to the top of Google with no out of pocket expenses (free traffic), no stupid ninja tricks, no silly mind control techniques, and this will be all white hat with no blackhat software or tactics that could possibly land you on bad terms with Google and put you in the dreaded „Google Sandbox”. We’ll show you how to easily capture all the targeted traffic you need, for free, multiple ways to land fast (not months) first-page rankings in Google and other major search engines (Bing, Yahoo, Ask, etc), even show you strategies on how to earn daily commissions just try Ranking Top of Google, please check out our 5 minute video.

 11. 11 fastcashcommissions
  Styczeń 9, 2012 o 6:07 AM

  Hello Webmaster, I noticed that your Website is ranking pretty low on Google and has a low Google PageRank. Now the Google PageRank is how Google is able to see how relevant your webpage is compared to all the other webpages online, if you cannot rank high at the top of Google, then you will NOT get the traffic you need. Now usually trying to get to the top of Google costs hundreds if not thousands of dollars and very highly optimized targeted marketing campaigns that takes a team of experts months to achieve. However, we can show you how to get to the top of Google with no out of pocket expenses (free traffic), no stupid ninja tricks, no silly mind control techniques, and this will be all white hat with no blackhat software or tactics that could possibly land you on bad terms with Google and put you in the dreaded „Google Sandbox”. We’ll show you how to easily capture all the targeted traffic you need, for free, multiple ways to land fast (not months) first-page rankings in Google and other major search engines (Bing, Yahoo, Ask, etc), even show you strategies on how to earn daily commissions just try fast cash commissions, please check out our 5 minute video.

 12. 12 spyhunter 4
  Czerwiec 1, 2013 o 7:56 AM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the website is very good.

 13. 13 Art And Home Design
  Czerwiec 6, 2013 o 7:15 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 14. 14 Art And Home Design
  Czerwiec 6, 2013 o 9:53 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 15. 15 Audrie Brumsey
  Czerwiec 6, 2013 o 10:59 PM

  Just got a Blogger account, it works good quality, except how act I come across diverse users blogs I similar to with explore. I retain information in attendance is a way, except I am not considering it currently. Thanks for your help..

 16. 16 http://terasore.dk/wiki/index.php?title=This_website
  Czerwiec 7, 2013 o 4:42 PM

  I love what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the great works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 17. 17 Online Marketing And Advertising
  Czerwiec 11, 2013 o 9:18 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 18. 18 Education
  Czerwiec 15, 2013 o 3:30 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 19. 19 professional seo service
  Czerwiec 17, 2013 o 7:39 PM

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It’s always useful to read content from other authors and use something from their websites.

 20. 20 burlesque dancers
  Czerwiec 18, 2013 o 3:02 AM

  Great article and directly to the point. I am not sure seems like in truth the best position to pose but should you humans have any ideeas where you can get some freelance writers? Appreciate it!

 21. 21 orthopedic surgeon redwood city
  Czerwiec 18, 2013 o 5:18 PM

  For keeping track of my expenses, I\\\’ve been using iXpenseIt for about 3 years now (first on my iPhone 3G and now on my iPhone 4), and I\\\’m extremely satisfied with it. As someone else also stated, they make frequent updates/improvements, which is always a good thing. I highly recommend it!

 22. 22 centrebet.com
  Czerwiec 19, 2013 o 3:34 PM

  Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 23. 23 centrebet
  Czerwiec 19, 2013 o 8:16 PM

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having identical RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 24. 24 green coffee bean extract side effects
  Czerwiec 19, 2013 o 10:48 PM

  Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 25. 25 buy real active instagram followers
  Czerwiec 20, 2013 o 2:09 AM

  Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 26. 26 buy retweets
  Czerwiec 20, 2013 o 2:12 AM

  This website certainly has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 27. 27 Book
  Czerwiec 20, 2013 o 7:02 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 28. 28 My Pay Wage
  Czerwiec 20, 2013 o 10:40 PM

  Great site you have got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 29. 29 matchmaking services
  Czerwiec 22, 2013 o 1:02 PM

  Mint is good for consolidating bank & investment statements into 1 place & it does allow modification of bank data so that it makes sense & uses real words, even create splits & it remembers what you change as rules so that similar transactions in the future do not require adjusting . It doesn\’t handle budgeting all that well, doesn\’t offer forecasting, lacks any investment insight, no bill pay, etc. Of the many annoying deficiencies is that the standard transaction categories cannot be deleted or hidden, this can create confusion if you\’ve created similar custom categories. Also, Mint\’s business model is to sell you financial products. Quite simply, the advice Mint offers is not like that of a personal money manager, it\’s generic & designed to sell anything to make Intuit money. Personally, I prefer to pay for the software & for better features & less advertising

 30. 30 Home Design And Adventures
  Czerwiec 22, 2013 o 9:04 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 31. 31 Increase Breast Size
  Czerwiec 23, 2013 o 12:36 AM

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 32. 32 top cheap car insurance
  Czerwiec 23, 2013 o 12:48 AM

  I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.

 33. 33 Amazon
  Czerwiec 24, 2013 o 10:37 AM

  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article!

 34. 34 myPay
  Czerwiec 26, 2013 o 9:52 PM

  The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, but I actually thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 35. 35 webcam sex
  Czerwiec 27, 2013 o 12:15 AM

  I’m more than happy to discover this great site. I need to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and I have you book marked to check out new information in your site.

 36. 36 buy twitter followers
  Czerwiec 28, 2013 o 12:11 AM

  I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!

 37. 37 raspberry ketone reviews
  Czerwiec 28, 2013 o 7:26 AM

  Right here is the perfect website for anybody who wishes to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 38. 38 raspberry ketones
  Czerwiec 28, 2013 o 8:58 AM

  I blog often and I truly thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 39. 39 ppi
  Czerwiec 28, 2013 o 9:26 AM

  The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I genuinely thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 40. 40 buy raspberry ketones
  Czerwiec 28, 2013 o 11:04 AM

  I truly love your site.. Great colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my own blog and would like to learn where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 41. 41 Link2
  Czerwiec 28, 2013 o 11:31 AM

  Right here is the right web site for anybody who hopes to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for ages. Excellent stuff, just excellent!

 42. 42 e cigarette review
  Czerwiec 28, 2013 o 12:02 PM

  Excellent article. I will be dealing with a few of these issues as well..

 43. 43 xnxx
  Czerwiec 28, 2013 o 2:13 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I think that you need to publish more on this subject, it might not be a taboo subject but usually people don’t speak about these topics. To the next! Best wishes!!

 44. 44 penis enlargement
  Czerwiec 28, 2013 o 4:14 PM

  Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 45. 45 buy garcinia cambogia
  Czerwiec 28, 2013 o 8:12 PM

  Good day! I just wish to give you a big thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I am coming back to your site for more soon.

 46. 46 Raspberry Ketone
  Czerwiec 28, 2013 o 8:26 PM

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your site.

 47. 47 lose weight
  Czerwiec 28, 2013 o 8:35 PM

  You are so cool! I do not believe I’ve read anything like this before. So good to discover someone with unique thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 48. 48 Raspberry Ketone Extract
  Czerwiec 28, 2013 o 8:38 PM

  Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 49. 49 Payday Loan
  Czerwiec 28, 2013 o 8:40 PM

  Very good post. I definitely love this site. Keep it up!

 50. 50 where to buy raspberry ketone
  Czerwiec 28, 2013 o 8:53 PM

  Very nice write-up. I definitely love this website. Keep it up!

 51. 51 hydroxycut
  Czerwiec 28, 2013 o 9:32 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is really good.

 52. 52 fat loss factor program review
  Czerwiec 28, 2013 o 10:00 PM

  After going over a number of the articles on your website, I really like your way of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me what you think.

 53. 53 roue trotinette
  Czerwiec 28, 2013 o 11:28 PM

  This site really has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 54. 54 http://www.ppiclaimsadvice.co/
  Czerwiec 28, 2013 o 11:43 PM

  Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this page.

 55. 55 SEO Company
  Czerwiec 29, 2013 o 12:22 AM

  Hello! I just want to give you a huge thumbs up for the excellent info you have here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 56. 56 weight loss with garcinia cambogia extract
  Czerwiec 29, 2013 o 1:26 AM

  Hey there! I simply want to give you a big thumbs up for your excellent info you have got right here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 57. 57 how to get free facebook likes
  Czerwiec 29, 2013 o 1:36 AM

  You’re so interesting! I do not think I’ve read through a single thing like that before. So nice to find another person with some original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with some originality!

 58. 58 electronic cigarette review
  Czerwiec 29, 2013 o 2:36 AM

  An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your internet site.

 59. 59 get fast cash loans
  Czerwiec 29, 2013 o 7:04 AM

  You have made some decent points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 60. 60 60 Vegetarian Capsules (Extra Strength Pure Formulation): Health & Personal Care
  Czerwiec 29, 2013 o 7:35 AM

  I blog often and I really appreciate your content. Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 61. 61 quick link buiding
  Czerwiec 29, 2013 o 8:04 AM

  I’m extremely pleased to find this site. I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every part of it and I have you saved to fav to see new information on your site.

 62. 62 penis enlargement pills
  Czerwiec 29, 2013 o 11:06 AM

  You’re so interesting! I do not suppose I’ve truly read through a single thing like this before. So great to discover somebody with original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 63. 63 purchase
  Czerwiec 29, 2013 o 11:11 AM

  Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for supplying this info.

 64. 64 raspberry ketone forte
  Czerwiec 29, 2013 o 11:28 AM

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 65. 65 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 11:40 AM

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 66. 66 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 2:06 PM

  Good post! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the great writing.

 67. 67 raspberry ketone plus
  Czerwiec 29, 2013 o 2:17 PM

  I could not resist commenting. Very well written!

 68. 68 raspberry ketone plus
  Czerwiec 29, 2013 o 2:49 PM

  Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 69. 69 Real King
  Czerwiec 29, 2013 o 9:50 PM

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying these details.

 70. 70 buy Instagram followers reviews
  Czerwiec 30, 2013 o 6:23 AM

  I enjoyed your security posts,

 71. 71 rental mobil di jogja
  Czerwiec 30, 2013 o 9:55 AM

  I\’ve been using Mint for about 8 months. Absolutely love it. By far the best app for money tracking I\’ve ever used, and I\’ve used programs on both the old Palm OS and BlackBerry OS. I live in Canada so not all financial institutions are supported but the list is expanding. It\’s free but I would be happy to pay $10 for this app.

 72. 72 saiga 12 drum magazine
  Lipiec 1, 2013 o 8:05 AM

  This page certainly has all of the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 73. 73 speechwriting
  Lipiec 1, 2013 o 8:16 AM

  I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net can be a lot more useful than ever before. Many thanks for this post, could you compose a follow up part possibly? I understand people just like me personally might enjoy it! Impressive, what a good useful write-up. When you think you will be creating another in this particular subject? Please put me on the list if possible.

 74. 74 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 1, 2013 o 9:50 AM

  This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 75. 75 classified posting service
  Lipiec 1, 2013 o 10:05 AM

  I blog quite often and I seriously thank you for your information. The article has really peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 76. 76 real instagram followers
  Lipiec 1, 2013 o 10:06 AM

  Your style is really unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 77. 77 does raspberry ketone work
  Lipiec 1, 2013 o 10:14 AM

  Hi there! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

 78. 78 bet at home
  Lipiec 1, 2013 o 10:32 AM

  That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 79. 79 advance auto parts coupon
  Lipiec 1, 2013 o 11:43 AM

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for supplying these details.

 80. 80 leaky gut syndrome diet
  Lipiec 1, 2013 o 11:44 AM

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me lunch because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this subject here on your blog.

 81. 81 Buy Targeted Facebook Fans
  Lipiec 1, 2013 o 11:55 AM

  This is a topic that is close to my heart… Best wishes! Where are your contact details though?

 82. 82 best electronic cigarette
  Lipiec 1, 2013 o 12:08 PM

  I wanted to thank you for this wonderful read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you book-marked to look at new things you post…

 83. 83 pirater un compte facebook
  Lipiec 1, 2013 o 12:30 PM

  The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I truly thought you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy looking for attention.

 84. 84 green coffee pure
  Lipiec 1, 2013 o 12:59 PM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the website is also very good.

 85. 85 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 1:58 PM

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 86. 86 Payday Loan
  Lipiec 1, 2013 o 4:34 PM

  Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 87. 87 Payday Loans UK
  Lipiec 1, 2013 o 5:06 PM

  Saved as a favorite, I really like your web site!

 88. 88 Release
  Lipiec 1, 2013 o 6:27 PM

  I used to be able to find good info from your content.

 89. 89 seo companies
  Lipiec 1, 2013 o 8:58 PM

  Great post. I will be experiencing many of these issues as well..

 90. 90 pension cash release
  Lipiec 1, 2013 o 10:33 PM

  Hi, I think your site could be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great site!

 91. 91 Pure Green Coffee Bean Extract
  Lipiec 1, 2013 o 10:55 PM

  Hello, I think your site could possibly be having internet browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great website!

 92. 92 grove pension release
  Lipiec 1, 2013 o 11:17 PM

  Very nice blog post. I definitely appreciate this site. Keep writing!

 93. 93 Pension Release
  Lipiec 1, 2013 o 11:46 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the site is really good.

 94. 94 Garcinia Cambogia Extract
  Lipiec 2, 2013 o 1:26 AM

  I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This great article has really peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 95. 95 free psn codes
  Lipiec 2, 2013 o 1:47 AM

  I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own website and would love to know where you got this from or what the theme is called. Cheers!

 96. 96 diabetes recipes
  Lipiec 2, 2013 o 8:06 AM

  I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 97. 97 quick link buiding
  Lipiec 2, 2013 o 8:06 AM

  I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal website and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!

 98. 98 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 2, 2013 o 8:12 AM

  I could not refrain from commenting. Perfectly written!

 99. 99 lingerie bags
  Lipiec 2, 2013 o 9:05 AM

  I really like reading through an article that can make people think. Also, thank you for permitting me to comment!

 100. 100 penny stocks alerts
  Lipiec 2, 2013 o 9:09 AM

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this matter here on your website.

 101. 101 bet @ home
  Lipiec 2, 2013 o 9:15 AM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the website is also really good.

 102. 102 no credit check cash loans
  Lipiec 2, 2013 o 9:43 AM

  I could not resist commenting. Perfectly written!

 103. 103 e cigarette reviews
  Lipiec 2, 2013 o 9:46 AM

  I really like looking through a post that will make people think. Also, many thanks for allowing me to comment!

 104. 104 classified posting service
  Lipiec 2, 2013 o 9:49 AM

  Good article. I absolutely love this site. Continue the good work!

 105. 105 chatroulette
  Lipiec 2, 2013 o 10:16 AM

  Good write-up. I absolutely appreciate this site. Thanks!

 106. 106 fast cash loans
  Lipiec 2, 2013 o 10:34 AM

  I’m extremely pleased to find this website. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and I have you book-marked to see new stuff on your blog.

 107. 107 matchmaker
  Lipiec 2, 2013 o 10:43 AM

  I also use Pageonce Pro and love it. From what I have noticed the only difference between the free and pro version are the adds (I think the free one has adds, it has been a while since I used it) and the pro version also lets you update all accounts with one button. I also like how you can add other types of accounts such as travel rewards, bills, etc.

 108. 108 quick link buiding
  Lipiec 2, 2013 o 11:11 AM

  You made some good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 109. 109 free microsoft points codes
  Lipiec 2, 2013 o 11:18 AM

  This web site really has all the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 110. 110 how to get free microsoft points
  Lipiec 2, 2013 o 12:21 PM

  I was more than happy to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and i also have you saved as a favorite to look at new things in your web site.

 111. 111 horny goat weed extract
  Lipiec 2, 2013 o 1:07 PM

  This is the right site for anybody who wishes to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for many years. Excellent stuff, just excellent!

 112. 112 cheap seo service
  Lipiec 2, 2013 o 1:22 PM

  An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your blog.

 113. 113 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 2:52 PM

  The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I really believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 114. 114 Area Rugs
  Lipiec 3, 2013 o 12:49 AM

  There’s certainly a great deal to know about this issue. I really like all of the points you’ve made.

 115. 115 invest in gold
  Lipiec 3, 2013 o 8:27 AM

  I used to be able to find good advice from your blog articles.

 116. 116 invest in gold
  Lipiec 3, 2013 o 9:07 AM

  Hello there, I do think your blog might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent website!

 117. 117 pornography
  Lipiec 3, 2013 o 9:37 AM

  Nice camera I would love to have one.

 118. 118 buy youtube likes
  Lipiec 3, 2013 o 10:54 AM

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through articles from other authors and practice a little something from other web sites.

 119. 119 leaky gut syndrome symptoms
  Lipiec 3, 2013 o 11:56 AM

  Excellent article. I’m dealing with many of these issues as well..

 120. 120 buy youtube likes
  Lipiec 3, 2013 o 12:19 PM

  Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing this info.

 121. 121 snapchat leaked
  Lipiec 4, 2013 o 1:37 AM

  Hi! I just wish to offer you a big thumbs up for your great info you have got right here on this post. I’ll be coming back to your site for more soon.

 122. 122 Green Coffee Extract
  Lipiec 4, 2013 o 1:52 AM

  I was pretty pleased to find this site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you book-marked to look at new information on your website.

 123. 123 Tyson F. Gautreaux
  Lipiec 4, 2013 o 2:31 AM

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 124. 124 chat roulette
  Lipiec 4, 2013 o 2:13 PM

  After looking at a number of the blog articles on your site, I truly like your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me what you think.

 125. 125 buy real instagram followers
  Lipiec 4, 2013 o 2:18 PM

  I really like it when folks come together and share opinions. Great website, keep it up!

 126. 126 Payday Loans Online
  Lipiec 6, 2013 o 12:47 PM

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

 127. 127 best e cigarette
  Lipiec 6, 2013 o 2:58 PM

  I wanted to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 128. 128 Click Here
  Lipiec 8, 2013 o 6:59 AM

  Thank you for your great job !

 129. 129 Ambien
  Lipiec 12, 2013 o 12:22 AM

  Cool article it’s really. Friend on mine has long been awaiting just for this content.

 130. 130 sprachaufenthalt london
  Lipiec 13, 2013 o 7:04 AM

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been doing a little homework on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your blog.

 131. 131 Mariah Dutremble
  Lipiec 15, 2013 o 9:24 AM

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as significantly as this one. I mean, I know it was my option to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy looking for attention.


 1. Please never do not use overinterpretation in regard to My Humble Person. I remember about exceptional / special ordinance / directive / bylaw with the greatest power the Normal International Apolitical Law, which is about great value in billions euros an Pingback o Paźdź 19th, 2011 o 11:57 AM
 2. Please never do not use overinterpretation in regard to My Humble Person. I remember about exceptional / special ordinance / directive / bylaw with the greatest power the Normal International Apolitical Law, which is about great value in billions euros an Pingback o Paźdź 19th, 2011 o 11:58 AM
 3. Please never do not use overinterpretation in regard to My Humble Person. I remember about exceptional / special ordinance / directive / bylaw with the greatest power the Normal International Apolitical Law, which is about great value in billions euros an Pingback o Paźdź 19th, 2011 o 12:03 PM
 4. Please never do not use overinterpretation in regard to My Humble Person. I remember about exceptional / special ordinance / directive / bylaw with the greatest power the Normal International Apolitical Law, which is about great value in billions euros an Pingback o Paźdź 19th, 2011 o 12:03 PM
 5. Please never do not use overinterpretation in regard to My Humble Person. I remember about exceptional / special ordinance / directive / bylaw with the greatest power the Normal International Apolitical Law, which is about great value in billions euros an Pingback o Paźdź 19th, 2011 o 3:04 PM
 6. Please never do not use overinterpretation in regard to My Humble Person. I remember about exceptional / special ordinance / directive / bylaw with the greatest power the Normal International Apolitical Law, which is about great value in billions euros an Pingback o Paźdź 19th, 2011 o 3:04 PM
 7. aahvjtqdy Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:18 PM
 8. go to the website Trackback o Kwi 15th, 2014 o 4:55 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Czerwiec 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Maj   Lip »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: