11
Lip
11

Zwycięstwo tylko nieodwracalne jest i będzie o wartości 100%. Sukces tylko nieodwracalny jest i będzie o wartości 100%. Zielony Trabant tylko dla zdrajców stanu Polskiego i dla pospolitych przestępców, odgrywających role sztucznych dwulicowych, fałszywych patriotów: dla Komorowski Bronisław, dla Donald Tusk, dla Radosław Sikorski, dla J.K. i dla innych podobnych gadów, dla prawie całej grupy widmo. Jesteście już żywymi trupami i nie tylko politycznymi. Victory the only irreversible is and will be about worth 100%. Success the only irreversible is and will be about worth 100%. Green Trabant only for traitors the State of Polish and for common criminals, playing roles unnatural, duplicitous; false patriots: for Bronislaw Komorowski, for Donald Tusk, for Radoslaw Sikorski, for J.K. and for other similar reptiles, for almost the entire group specter. You are already zombies (living corpse) and do not just political. /////// Moja Skromna Osoba jest okradana prawie przez wszystkich każdego dnia i nocy. Tworzenie nagminne – z moich materiałów – plagiatów na skalę Światową My Humble Person is robbed almost / most / practically by all each day and night. Creating widespread – with my materials – plagiarism at a scale World. Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!). Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!! Proszę z bombardować wszystkie takie miejsca z lotu nurkowego. Natychmiast. Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!) Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.Please bombard with flight diving all such places / Please bombard all such places. Immediately / incontinently. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległ​ej Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates.Trzy Konstytucje / Ustawy tylko w moich rękach. Szukaj mojego materiału na ten temat. Na chwilę obecną nikt nie otrzymał ode mnie żadnego zezwolenia na cokolwiek. Wszystkie warunki moje są precyzyjnie określone w moich wszystkich materiałach. Nie bez powodu tylko w języku polskim. Three Constitutions / Act / Law / Statute / Rule only in my hands. Search my materials at this topic. Kłaniam się nisko. Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiałach jest tylko – około – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne. Pozostałe dziewięćdziesiąt procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyłącznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy całego Świata i Całej Polski. Dla przypomnienia tylko w języku polskim! Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą. 3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski Wiesław Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. Proszę realizować wszystkie moje przepisy normalnego, prawidłowego, przejrzystego prawa. Wszystkie jakiekolwiek wybory do samorządów i do parlamentu na obszarze całej Polski mogą tylko się odbyć po mistrzostwach Europy w 2012 w całej Polsce i na Ukrainie. Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat. To co nie jest przeze mnie osobiście odwołane musi być wykonane, zrealizowane. Politycy to oszuści. Ja dysponuję faktami i dowodami. Please realize all my recipes / rules / regulations / formulas / prescriptions / bylaw normal, proper, transparent laws. All elections to local government and to parliament at area the Whole Polish, may itself only held after Championships European in 2012 in the Whole Poland and at Ukraine. Please search all my material at the topic. It what not is by me personally revoked must be done. Politicians are / it crooks. In my possession there are facts and evidence. Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 02:05 PM, Time central – european. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powołania, z przekonania, z potrzeby / z konieczności. Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. Proszę mnie nie szufladkować! Administrator Usługi Windows Live Spaces poniesie bardzo poważne konsekwencje za bezmyślną dewastację moich materiałów! For a reminder! I am apolitical with vocation / with the appointment, with the conviction / with beliefs, with the needs, with the necessity. Please me do not pigeonhole! Please search all my materials at this the topic. Administrator Services Windows Live Spaces suffer / incur very serious consequences behind the inanity / imprudence / vacuity / thoughtlessness / silliness / wantonness / imprudence devastation of my materials! Angela Dorothea Merkel, z całym szacunkiem; Dokonałaś naprawy / odnowy / regeneracji autostrady / numer 11 (A11) (szlak międzynarodowy / numer E28), która jest przedłużeniem polskiej autostrady A6 (szlak międzynarodowy ten sam / identyczny) (przejście graniczne Kołbaskowo)? Osobiście kierowałem / prowadziłem twoje nowe auto ciężarowe marki MAN po autostradzie A11; Twoja ciężarówka prawie się rozpadła! Pani Angela Dorothea Merkel; Czy dobrze tobie było ze zdrajcami Stanu Polskiego i pospolitymi przestępcami: Bronisław Komorowski i Donald Tusk? (Jak dotychczas nikt nie otrzymał ode mnie żadnego pisemnego zezwolenia z moim osobistym podpisem).


https://lh3.googleusercontent.com/-5S4uMAF_QQg/TjZzO52UEkI/AAAAAAAABMw/ulzT9vNnEFM/s640/Prawdziwy+Najwy%25C5%25BCszy+Zwierzchnik+Si%25C5%2582+Zbrojnych+Rzeczypospolitej+Ca%25C5%2582ej+Polski+i+Ca%25C5%2582ego+Zjednoczonego+%25C5%259Awiata%252C+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz..jpg

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „”kontaktkwp@wr.policja.gov.pl”” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Wednesday, Thursday, August 3 / 4, 2011 3:20 PM / 03:17 am / Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Kraków / Krakow – SEE YOU SOON PSEUDO-LEGNICA!
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

[==–..Rektor i Kanclerz PWSZ Legnica ma niedouczone sekretarki; Te cizie niedouczone nie odróżniają ostrzeżenia od groźby! (Niestety te cizie byłem zmuszony nagrać gdyż były i są nastawione na wrabianie mnie w ich świństwa i przekręty. To prawie cecha wszystkich z Legnicy i nie tylko!
Przestępcza (przestępczość zorganizowana przez: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tadeusza Krzakowskiego i innych przestępców, którzy są wymienieni w poprzednich moich listach i w całym moim materiale) osado (wiejska osada) Legnica 59 220; Macie tylko czas realizacji wszystkich moich prawnych i moralnych słusznie uzasadnionych żądań do 03/08/2011 do północy / do 00:00 pm/am, czas środkowo-europejski. Jest to ostateczny czas i termin realizacji moich żądań! Gdyby moje żądania nie były zrealizowane będzie to koniec dla Legnicy i nie tylko! Sami na siebie wydaliście wyrok decydując się na wielkie bezprawie!
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
[==–..Rozumiem, Rozumiem, Rozumiem szczególnie pseudo-wieś Legnicę 59 220; Na wielkie bezprawie w Legnicy i nie tylko w Legnicy (we wielu miejscach w całej Polsce) najlepszym rozwiązaniem, najlepszym lekarstwem dla „legalnych” przestępców i zdrajców Stanu Polskiego, na intratnych stanowiskach kwitnących korupcją jest uczynienie z każdego człowieka WARIATA (proszę żeby barany, matoły, beztalencia zapoznały się jeszcze raz z tematem dotyczącym Apolitycznej Suwerennej Komisji Międzynarodowej (niepaństwowej!!!!!!!) (tym już mnie straszyła pseudowładza w Legnicy 18 miesięcy wstecz / metody z czasów komunizmu!!!!!!!) (przaez pseudo-polaków) z każdego człowieka, pragnącego swych praw (podstawowych praw człowieka), pragnącego odzyskać swoje uczciwie zapracowane i prawnie należące się środki finansowe (zadość uczynienie /odszkodowanie), pragnącego odzyskać swoje wszystkie rzeczy osobiste (jeszcze nie odzyskałem).
Oto przede wszystkicm winni:
1. AGA-TUR sp. z o.o. (pseudo-prezesik Waldemar Aleksander Marek, przestępca gospodarczy), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica.
2. Szapował Jarosław (pseudo-kierowniczek Domu Studenta + „Uczelnia”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy.) (Ostatnim razem pozostawiłem także / również pismo w Kancelarii Rektora, wsuwając to pismo w szczelinkę drzwi i progu (Kancelaria była nieczynna / „zakluczona”, podobnie jak pseudo-biuro AGA-TUR)
3. Ulica „Horyzontalna”, Legnica (w tym przypadku jest niezbędne trwałe leczenie psychiatryczne lub areszt w celu wykluczenia nienawiści z okresu komunizmu i faszyzmu).
4. Ulica „Słoneczna”, Legnica (w tym przypadku jest niezbędne trwałe leczenie psychiatryczne lub areszt w celu wykluczenia nienawiści z okresu komunizmu i faszyzmu).
5. Zawisza Travel Bartosz „Dziwny”
ul. Piastowska 72 pok. 231
59-220 LEGNICA
tel./fax +48 76 862 49 38
Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 15.00
6. Inne znane przypadki przestępcze!
7. Wszelka psudo-władza z Komorowskim Bronisławem, Tuskiem Waldemarem, Sikorskim Radosławem, Kaczyńskim Jarosławem i prawie z całą grupą widmo na czele! + pseudo-prezydent Legnicy (jak to brzmi) (czerwony komunista) Krzakowski Tadeusz.
Do zobaczenia w ciągu kikunastu godzin w Legnicy (ostanie „podejście)!
PS ; Informacja błyskawiczna od byłych wszystkich pracowników (AGA-TUR sp. z o.o. (pseudo-prezesik Waldemar Aleksander Marek, przestępca gospodarczy), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica.): Sprawy sądowe wygrane! Hura!!!!!!! Pieniądze jednak nie odzyskane!!!!!!! (otrzymali kwoty na cukierki dro-psy) uuuuuuu!!!!!!! Czyż nie przestrzegałem, że ewentualna sprawa „wygrana w Sądzie to nie wygrana”!!!!!!! Wygrana sprawa jest wtedy i tylko wtedy gdy naprzykład pracownik odzyskuje wszystkie swoje należności finansowe w ciągu 72 godzin. Takie rozwiązania będą stosowane w chwili przejęcia przeze mnie wszystkich nieruchomości i ruchomości od pseudo-władzy w Warszawie, Polska i spełnieniu wszystkich moich warunków!!!!!!!
Jeszcze się nigdy nie pomyliłem / nie omylłem!!!!!!!
Dla Przypomnienia! Bezprawie w Polsce osiągnęło poziom 95%! Łamanie podstawowych praw człowieka osiągnęło poziom 70%!]
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
htt p://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.p l/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pul se.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
http: //cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwiesla wt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profi le.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.li ve.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.co m/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
htt p://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, August 2, 2011 9:35 AM
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
[==–..Rozumiem, Rozumiem, Rozumiem szczególnie pseudo-wieś Legnicę 59 220; Na wielkie bezprawie w Legnicy i nie tylko w Legnicy (we wielu miejscach w całej Polsce) najlepszym rozwiązaniem, najlepszym lekarstwem dla „legalnych” przestępców i zdrajców Stanu Polskiego, na intratnych stanowiskach kwitnących korupcją jest uczynienie z każdego człowieka WARIATA (proszę żeby barany, matoły, beztalencia zapoznały się jeszcze raz z tematem dotyczącym Apolitycznej Suwerennej Komisji Międzynarodowej (niepaństwowej!!!!!!!) (tym już mnie straszyła pseudowładza w Legnicy 18 miesięcy wstecz / metody z czasów komunizmu!!!!!!!) (przaez pseudo-polaków) z każdego człowieka, pragnącego swych praw (podstawowych praw człowieka), pragnącego odzyskać swoje uczciwie zapracowane i prawnie należące się środki finansowe (zadość uczynienie / odszkodowanie), pragnącego odzyskać swoje wszystkie rzeczy osobiste (jeszcze nie odzyskałem).
Oto przede wszystkicm winni:
1. AGA-TUR sp. z o.o. (pseudo-prezesik Waldemar Aleksander Marek, przestępca gospodarczy), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica.
2. Szapował Jarosław (pseudo-kierowniczek Domu Studenta + „Uczelnia”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy.) (Ostatnim razem pozostawiłem także / również pismo w Kancelarii Rektora, wsuwając to pismo w szczelinkę drzwi i progu (Kancelaria była nieczynna / „zakluczona”, podobnie jak pseudo-biuro AGA-TUR)
3. Ulica „Horyzontalna”, Legnica (w tym przypadku jest niezbędne trwałe leczenie psychiatryczne lub areszt w celu wykluczenia nienawiści z okresu komunizmu i faszyzmu).
4. Ulica „Słoneczna”, Legnica (w tym przypadku jest niezbędne trwałe leczenie psychiatryczne lub areszt w celu wykluczenia nienawiści z okresu komunizmu i faszyzmu).
5. Zawisza Travel Bartosz „Dziwny”
ul. Piastowska 72 pok. 231
59-220 LEGNICA
tel./fax +48 76 862 49 38
Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 15.00
6. Inne znane przypadki przestępcze!
7. Wszelka psudo-władza z Komorowskim Bronisławem, Tuskiem Waldemarem, Sikorskim Radosławem, Kaczyńskim Jarosławem i prawie z całą grupą widmo na czele! + pseudo-prezydent Legnicy (jak to brzmi) (czerwony komunista) Krzakowski Tadeusz.
Do zobaczenia w ciągu kikunastu godzin w Legnicy (ostanie „podejście)!
PS ; Informacja błyskawiczna od byłych wszystkich pracowników (AGA-TUR sp. z o.o. (pseudo-prezesik Waldemar Aleksander Marek, przestępca gospodarczy), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica.): Sprawy sądowe wygrane! Hura!!!!!!! Pieniądze jednak nie odzyskane!!!!!!! (otrzymali kwoty na cukierki dro-psy) uuuuuuu!!!!!!! Czyż nie przestrzegałem, że ewentualna sprawa „wygrana w Sądzie to nie wygrana”!!!!!!! Wygrana sprawa jest wtedy i tylko wtedy gdy naprzykład pracownik odzyskuje wszystkie swoje należności finansowe w ciągu 72 godzin. Takie rozwiązania będą stosowane w chwili przejęcia przeze mnie wszystkich nieruchomości i ruchomości od pseudo-władzy w Warszawie, Polska i spełnieniu wszystkich moich warunków!!!!!!!
Jeszcze się nigdy nie pomyliłem / nie omylłem!!!!!!!
Dla Przypomnienia! Bezprawie w Polsce osiągnęło poziom 95%! Łamanie podstawowych praw człowieka osiągnęło poziom 70%!]
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
htt p://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.p l/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pul se.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
http: //cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwiesla wt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profi le.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.li ve.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.co m/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
htt p://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Friday, July 29, 2011 12:30 PM
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > :  kontaktkwp@wr.policja.gov.plURZĄD MIASTA LEGNICA > :  kancelaria@legnica.euJestem ponownie blisko was a wy blisko mnie; pseudo-prezydent Krzakowski Tadeusz, pseudo-kierowniczek Szapował Jarosław, bezwładna uczelnia i inne gady związane mafijnymi warunkami życia i bycia. Wszystkie moje warunki muszą być zrealizowane! Nie odpuszczę wam żadnego tematu.W myśl każdego prawa cała wina – tylko i wyłącznie – jest po waszej stronie!
Mam nadzieję, że tym razem odzyskam wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie i kwotę całą jako odszkodowanie i zadośćuczynienie!!!!!!!

Jestem już w zasięgu waszego wzroku a wy jesteście w zasięgu mojego wzroku; Mam na myśli wasze wszystkie przestępcze / bezprawne działania wobec mnie. Czekam na wszystkie potwierdzenia dziś do godziny 10:00 rano / przed południem. Szczegóły poniżej i w całym moim materiale.

Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „””pwsz@pwsz.legnica.edu.pl””” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kancelaria@legnica.eu” <kancelaria@legnica.eu>
Sent: Wednesday, July 27, 2011 8:07 AM
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.euJestem już w zasięgu waszego wzroku a wy jesteście w zasięgu mojego wzroku; Mam na myśli wasze wszystkie przestępcze / bezprawne działania wobec mnie. Czekam na wszystkie potwierdzenia dziś do godziny 10:00 rano / przed południem. Szczegóły poniżej i w całym moim materiale.Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „”pwsz@pwsz.legnica.edu.pl”” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „”kontaktkwp@wr.policja.gov.pl”” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:48 AM
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:33 AM
Subject: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.euNawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni. 4

Message body

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > :  kontaktkwp@wr.policja.gov.plURZĄD MIASTA LEGNICA > :  kancelaria@legnica.euJestem ponownie blisko was a wy blisko mnie; pseudo-prezydent Krzakowski Tadeusz, pseudo-kierowniczek Szapował Jarosław, bezwładna uczelnia i inne gady związane mafijnymi warunkami życia i bycia. Wszystkie moje warunki muszą być zrealizowane! Nie odpuszczę wam żadnego tematu.W myśl każdego prawa cała wina – tylko i wyłącznie – jest po waszej stronie!
Mam nadzieję, że tym razem odzyskam wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie i kwotę całą jako odszkodowanie i zadośćuczynienie!!!!!!!Jestem już w zasięgu waszego wzroku a wy jesteście w zasięgu mojego wzroku; Mam na myśli wasze wszystkie przestępcze / bezprawne działania wobec mnie. Czekam na wszystkie potwierdzenia dziś do godziny 10:00 rano / przed południem. Szczegóły poniżej i w całym moim materiale.Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „””pwsz@pwsz.legnica.edu.pl””” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kancelaria@legnica.eu” <kancelaria@legnica.eu>
Sent: Wednesday, July 27, 2011 8:07 AM
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.euJestem już w zasięgu waszego wzroku a wy jesteście w zasięgu mojego wzroku; Mam na myśli wasze wszystkie przestępcze / bezprawne działania wobec mnie. Czekam na wszystkie potwierdzenia dziś do godziny 10:00 rano / przed południem. Szczegóły poniżej i w całym moim materiale.Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „”pwsz@pwsz.legnica.edu.pl”” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „”kontaktkwp@wr.policja.gov.pl”” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:48 AM
Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:33 AM
Subject: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.euNawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Image Attachments (820 KB)

View SlideshowDownload All

https://i1.wp.com/publikacje.poland.gov.pl/files/godlo.jpg

a.

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kancelaria-kwp@slaska.policja.gov.pl” <kancelaria-kwp@slaska.policja.gov.pl>
Cc: „rzecznik@slaska.policja.gov.pl” <rzecznik@slaska.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 2:14 PM
Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa / Panią / Pana.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Cc: „rzecznik@lodzka.policja.gov.pl” <rzecznik@lodzka.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 2:04 PM
Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa / Panią / Pana.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „rzecznik@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl” <rzecznik@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl>
Cc: „prewencja.ksp@policja.waw.pl” <prewencja.ksp@policja.waw.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 1:59 PM
Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa / Panią / Pana.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-
Dzień dobry Państwu / Pani / Panu.
W związku z tym, że pseudo-rządy Donalda Tuska i samozwańczego Komorowskiego Bronisława i innych podobnych pseudo-rządzących w Polsce powodują każdego dnia i nocy stopniowy rozpad NASZEJ CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ OJCZYZNY POLSKI, liczę bardzo na Waszą lojalność i oddanie w każdej sytuacji, dla dobra Całej Polski i dla dobra Całego Świata. Proszę o bardzo szczegółowe zapoznanie się z moim materiałem (pół roku studiowania). Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów bez mojej zgody.
Z wyrazami szacunku i poważania,
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „rzecznik@podlaska.policja.gov.pl” <rzecznik@podlaska.policja.gov.pl>
Cc: „rzecznik.kmp_zgora@go.policja.gov.pl” <rzecznik.kmp_zgora@go.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 1:52 PM
Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa / Panią / Pana.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „a.fic@warminsko-mazurska.policja.gov.pl” <a.fic@warminsko-mazurska.policja.gov.pl>
Cc: „anna.fic@ol.policja.gov.pl” <anna.fic@ol.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 1:43 PM
Subject: Fw: Witam bardzo serdecznie Państwa / Panią / Pana.

—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „policja@szczecin.kwp.gov.pl” <policja@szczecin.kwp.gov.pl>
Cc: „kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl” <kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 1:37 PM
Subject: Witam bardzo serdecznie Państwa / Panią / Pana.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

——-
Dzień dobry Państwu / Pani / Panu.
W związku z tym, że pseudo-rządy Donalda Tuska i samozwańczego Komorowskiego Bronisława i innych podobnych pseudo-rządzących w Polsce powodują każdego dnia i nocy stopniowy rozpad NASZEJ CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ OJCZYZNY POLSKI, liczę bardzo na Waszą lojalność i oddanie w każdej sytuacji, dla dobra Całej Polski i dla dobra Całego Świata. Proszę o bardzo szczegółowe zapoznanie się z moim materiałem (pół roku studiowania). Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów bez mojej zgody.
Z wyrazami szacunku i poważania,
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://lh4.googleusercontent.com/-fX1pr5T-opk/ThFxJpj1LtI/AAAAAAAABDQ/SAqRlFJrTlg/s640/Prawdziwy+Najwy%25C5%25BCszy+Zwierzchnik+Si%25C5%2582+Zbrojnych+Rzeczypospolitej+Ca%25C5%2582ej+Polski%252C+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz.+True++Real+Supreme++Highest+Suzerain+of+the+Forces+Armed+the+whole+of+Poland%252C+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz..jpg

==–..Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!).
Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!!
Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!)
Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.

Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia).

I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (first of all / most of all) with the guilt: Bronislaw Komorowski, who has only 3% of true support, with the guilt Donald Tusk, who has only 5% of real support, with guilt the Jaroslaw Kaczynski, who has only 5,5 % of true support. Bronislaw Komorowski; additionally wrest eggs behind unlawful / illegal flight to Georgia (without my permission).

Czy mieszkańcy całej Polski nie umieją samodzielnie myśleć? Do zobaczenia niebawem pseudo-Legnica (Do pozytywnego dla mnie skutku!)
Whether Inhabitants the entire Polish do not are unable to think for themselves? See you soon pseudo-Legnica! (To a positive for me effect / result!)

The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw, Legnica (from 08:00 am to 11:20 am), Opole (from 04:30 to — – –),
July 27/ 28, 29, 30 Thursday/ Friday, Saturday, Time completed 08:48 PM / 09:45 am/10:33 am/12:38pm, / 05:57 pm, Time central – european.

==–..Moja Skromna Osoba jest okradana prawie przez wszystkich każdego dnia i nocy.
Tworzenie nagminne – z moich materiałów – plagiatów na skalę Światową!
My Humble Person is robbed almost / most / practically by all each day and night.
Creating widespread – with my materials – plagiarism at a scale World.

Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!).
Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!!
Proszę z bombardować wszystkie takie miejsca z lotu nurkowego. Natychmiast.

Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!)
Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.Please bombard with flight diving all such places / Please bombard all such places. Immediately / incontinently.

==–..Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!).
Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!!
Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!)
Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek /  foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.

Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia).

I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (first of all / most of all) with the guilt: Bronislaw Komorowski, who has only 3% of true support, with the guilt Donald Tusk, who has only 5% of real support, with guilt the Jaroslaw Kaczynski, who has only 5,5 % of true support. Bronislaw Komorowski; additionally wrest eggs behind unlawful / illegal flight to Georgia (without my permission).

Czy mieszkańcy całej Polski nie umieją samodzielnie myśleć? Do zobaczenia niebawem pseudo-Legnica (Do pozytywnego dla mnie skutku!)
Whether Inhabitants the entire Polish do not are unable to think for themselves? See you soon pseudo-Legnica! (To a positive for me effect / result!)
The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw, July 27/ 28, 29 Thursday/ Friday, Time completed 08:48 PM / 09:45/10:33 am/12:38pm, Time central – european.

==–..Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem,
Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty /  convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon.

Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia).

I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (first of all / most of all) with the guilt: Bronislaw Komorowski, who has only 3% of true support, with the guilt Donald Tusk, who has only 5% of real support, with guilt the Jaroslaw Kaczynski, who has only 5,5 % of true support. Bronislaw Komorowski; additionally wrest eggs behind unlawful / illegal flight to Georgia (without my permission).

Czy mieszkańcy całej Polski nie umieją samodzielnie myśleć? Do zobaczenia niebawem pseudo-Legnica (Do pozytywnego dla mnie skutku!)
Whether Inhabitants the entire Polish do not are unable to think for themselves? See you soon pseudo-Legnica! (To a positive for me effect / result!)
The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw July 27/ 28, Thursday, Time completed 08:53 PM, Time central – european.

https://lh5.googleusercontent.com/-XZsWtzI7so4/Th6osOPu4iI/AAAAAAAABHI/s5-Cdg5m8gc/Prezydent%252520i%252520Premier%252520Ca%2525C5%252582ej%252520Suwerennej%252520Niepodleg%2525C5%252582ej%252520Niezale%2525C5%2525BCnej%252520Polski%252520Cendrowski%252520Wies%2525C5%252582aw%252520Tomasz......jpg

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl” <pwsz@pwsz.legnica.edu.pl>
Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl” <kontaktkwp@wr.policja.gov.pl>
Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:33 AM
Subject: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
——-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
w Legnicy.
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
tel. 76-723-21-50 do  51,
fax. 76-723-29-00
Regon: 390624793
NIP: 691-19-94-675
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.euNawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
BELWEDER
Ulica: Belwederska 56
00-594 WARSZAWA

PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Image Attachments (820 KB)

View SlideshowDownload All

https://lh5.googleusercontent.com/-Z9UnW4HceLY/Ti0pToY-BbI/AAAAAAAABLI/Yaj4HQuQI5s/s640/Prezydent+i+Premier+Ca%25C5%2582ej+Suwerennej+Niepodleg%25C5%2582%25E2%2580%258Bej++Niezale%25C5%25BCne%25E2%2580%258Bj+Polski+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz%253B+PESEL+%2528national+identity%2529%253B+58092701336%252C+regon%253B+910506590%252C+Number+Identification+Taxpayer+%2528NIP%252CPIN%2529%253B+PL+8921175394..jpg

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległ​ej  Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates.

==–..Jeżeli prywatne osoby, zdrajcy stanu polskiego i zarazem pospolici przestępcy, którzy nie mają nawet w minimalnym stopniu pojęcia o zarządzaniu jednym biurkiem (osoby, które powinny być aresztowane i skierowane do budowy wszystkich rodzajów dróg w całej Polsce, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i przez cały, okrągły, kalendarzowy rok, przestrzegając zarazem kodeksu pracy), którzy są wymienieni / wyszczególnieni w moich wszystkich materiałach jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński (sprawdziłem działalność wszystkich partii politycznych na całym Świecie po 1945 / większość tych partii politycznych to organizacje przestępcze / kryminogenne; Porozumienie Centrum to bardzo zawiły rebus, podobnie jak Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego) i inne podobne gady opuszczą granice całej Polski / wyjadą poza granice całej Polski to można (wszyscy) do nich strzelać (dosłownie przez cały rok) jak do kaczek w okresie na to wyznaczonym. Na obszarze całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski tylko / tylko / tylko / tylko moja skromna osoba może ich naprawdę zabić (zabić fizycznie zgodnie z każdym prawem). Nie pozwolę na to, żeby inna narodowość pastwiła się nad tym marionetkowym zbiorowym gównie (sorry). Dla przypomnienia! Ja nigdy nie pozwolę na powrót komunizmu i faszyzmu!

If private person, traitor of State the Polish and directly vulgar / commonplace criminals, who do not have even in the minimal degree of ​​concept about management one writing-desk (people / persons, who should be arrested and sent to / at construction / building all types of roads in Poland, 24 hours within during the day and night, seven days and night in a week and by round, calendar year, while respecting the Code Labour), which are listed / see list in my all materials as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczynski (I checked the activity of all parties political around the World after 1945 / majority these political parties are organizations criminal / crime-genn; The ‚Entente Centre’ it a very abstruse rebus / puzzle, similarly as Fund Service Debt(liabilities) Foreign.) and other similar reptiles leave the boundaries of the entire Polish / go away outside the boundaries of the entire Polish, it one may (all) to them shoot (literally, throughout the year) as to ducks in the time at it appointed. At area the Whole Sovereign Independent Polish, only / just / only / just My Humble Person can them really kill (kill / slay physically in accordance with each Law). Do not I will let at it, in order to another Nations torment / bully above this marionette, collective shit (sorry). For a reminder! I never Do not I will let at the return communism and fascism!
Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, Warszawa / Warsaw, July 21/22/23/24/25, 2011 / Thursday/Friday/Saturday / Sunday / Monday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM/11:18 AM/09:17 AM/01:11 PM, Time central – european.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://lh6.googleusercontent.com/-ba_W0MxrlEM/Th7w9hZgl7I/AAAAAAAABHs/G6aE3iShONg/s640/Siedem+pi%25C5%2582ek+plus+jedna+pi%25C5%2582ka+tylko+w+moich+r%25C4%2599kach.+Seven+balls+plus+one+a+ball+only+in+my+hands.+Prezydent+i+Premier+Ca%25C5%2582ej+Suwerennej+Niepodleg%25C5%2582ej+Niezale%25C5%25BCnej+Polski+Cendrowski+Wies%25C5%2582aw+Tomasz..jpg

BARDZO PILNE I BARDZO WAŻNE DLA DOBRA PRAWDZIWEGO CAŁEJ POLSKI I DLA DOBRA PRAWDZIWEGO CAŁEGO ŚWIATA! UZASADNIENIE DLACZEGO JUŻ NIE MA I NIE BĘDZIE KOMPROMISU (zbyt dużo czasu straciłem na głupie / idiotyczne / wręcz chore przepychanki a tak naprawdę straciła ten czas CAŁA POLSKA I CAŁY ŚWIAT!!!!!!!); WSZYSTKO WIEM, WSZYSTKO WIDZĘ, WSZYSTKO CZUJĘ, WSZYSTKO SŁYSZĘ, DO WSZYSTKIEGO MAM LEGALNY DOSTĘP. JAK DOTĄD NIGDY JESZCZE SIĘ NIE POMYLIŁEM / NIE OMYLIŁEM. CZAS DOTYCHCZASOWY TO POKAZAŁ I UDOWODNIŁ. PRZYKRO MI ALE TAKA JEST PRAWDA. GDYBY WYSTĄPIŁY JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, PROSZĘ STUDIOWAĆ CAŁY MÓJ MATERIAŁ ŁĄCZNIE ZE STAŁĄ KLAUZULĄ!!!!!!! NIC I NIKOGO NIE USPRAWIEDLIWIA BRAK MOICH NOTATEK I KOMENTARZY, BRAK ZEWNĘTRZNEJ SZATY MOICH WSZYSTKICH OBSZARÓW W USŁUDZE WINDOWS LIVE SPACES, KTÓRE USUNĄŁ BEZPRAWNIE W CELU ZATARCIA DOWODÓW (niebawem podejmę działania w tym procederze) ADMISTRATOR-PRZESTĘPCA.

Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 10:06 AM, Time central – european.

Jak zwykle / Jak zawsze; Poczta bez reakcji. Byłem osobiście w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego; Po pierwszej rozmowie brak jakiejkolwiek reakcji! ( W myśl normalnego prawa – przy tak wielkiej niesubordynacji – czy naprawdę mam zacząć (a powinienem i mam takie prawo) was zabijać za niewykonane rozkazy i nie tylko, w stanie wyjątkowym na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski? Tego Stanu Wyjątkowego osobiście jeszcze nie odwołałem. Tylko od was zależy czy ten stan wyjątkowy odwołam.  Między innymi przez was Cała Polska i Cały Świata / ZIEMIA stracił / straciła dwa lata czasu; przekładając to na język ekonomiczny Cała Polska i Cały Świat stracił 50 lat czasu! Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat! Do Marty Kaczyńskiej PILNE; Nadal czekam na osobisty normalny kontakt z Tobą (tylko dziś [20 Lipiec 2011 do godziny 20:00/8:00 pm] / szczegóły w innych miejscach. PO TYM CZASIE BĘDZIE JUŻ MUSZTARDA PO OBIEDZIE. JEŻELI NIE POTRAFISZ KORZYSTAĆ Z CZTERECH PODSTAWOWYCH FUNDAMENTÓW, PROSZĘ DOTRZEĆ DO MNIE WRAZ Z MĘŻEM; PRZY OKAZJI SPRAWDZĘ JAKIM JEST NAPRAWDĘ PRAWNIKIEM)!

P. OLEKSY W CO SIĘ BAWISZ?

https://i1.wp.com/www.wp.pl/i/ivar/F/201107/311499.jpg

Message body

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7
Generał Mieczysław Cieniuch
I zastępca szefa gen. dyw. Mieczysław GOCUŁ
zastępca szefa gen. dyw. Sławomir DYGNATOWSKI
zastępca szefa wiceadmirał Waldemar Głuszkoasystent szefa kontradmirał Marian AMBROZIAK
asystent szefa gen. dyw. pil. Anatol CZABANSzanowni Panowie.Dla dobra Suwerenności Niezależności Niepodległości Całej Mojej Polski,
zachodzi konieczność bardzo szybkiego nawiązania kontaktu pomiędzy nami i poinformowania się za wzajemnością o zagrożeniach Naszej Całej Ojczyzny Polski.
Proszę o bardzo szybką reakcję na moją pocztę.
Jeżeli reakcji nie będzie w ciągu 24h, przybędę do Sztabu Generalnego bez zapowiedzi / bez anonsu.
Z wyrazami szacunku i poważania,
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

==–..Proszę bezwzględnie i natychmiast realizować i stosować (proszę nadrabiać stracony czas) wszystkie – tylko i wyłącznie – moje wszystkie przepisy prawa; wszystkie moje instrukcje, wszystkie moje zarządzenia z mocą ustawy, polecenia, rozkazy, przepisy specjalne i itp. jeżeli WSZYSCY UCZCIWI MIESZKAŃCY CAŁEJ PLANETY ZIEMIA PRAGNĄ PRZETRWANIA ŻYCIA NA ZIEMI !!!!!!!
NEGATYWNI WSZYSCY MANIPULANCI, ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLICI PRZESTĘPCY: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO swoje brudne pazury „wsadzili” w KONSTYTUCJĘ CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ POLSKI! PRECZ ZE ŚMIERDZĄCYMI KOPYTAMI / ŁAPAMI OD WSZELKICH PRZEPISÓW PRAWA PRAWDZIWI KANALIE OBOJGA PŁCI! BARANY, DZIWKI, ANTYTALENTY, NEGATYWNI WSZYSCY MANIPULANCI, ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLICI PRZESTĘPCY: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO zawarli jakiś tam kompromis! Tak zawarli pomiędzy tylko sobą żeby się utrzymać najdłużej przy korytach! WSZYSCY UCZCIWI MIESZKAŃCY ZIEMI I CAŁEJ POLSKI W OGÓLE JUŻ NIE POPIERAJĄ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAWDZIWYCH KANALII! WYŻEJ WYMIENIENI KANALIE NIE MAJĄ PRAWA PODPISYWAĆ ŻADNYCH PRZEPISÓW PRAWA / ŻADNYCH DOKUMENTÓW! PRAWIE WSZYSTKIE PARTIE POLITYCZNE Z ICH LIDERAMI MAJĄ NAJNIŻSZE POPARCIE OD X CZASU. PLATFORMA OBYWATELSKA z pseudotuskiem donaldem i pseudokomorowskim bronisławem, PIS z kaczyńskim jarosławem mają najniższe notowania / najniższe poparcie w dziejach partii politycznych! Dla przypomnienia! ŻADEN KOMPROMIS NIE JEST JUŻ MOŻLIWY! TYLKO SPEŁNIENIE / ZREALIZOWANIE WSZYSTKICH MOICH WARUNKÓW SPOWODUJE ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH PROBLEMÓW W CAŁEJ POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE I WE WSZECHŚWIECIE! TAKŻE DLA PRZYPOMNIENIA! NIE MA POWROTU DO komunizmu! NIE MA POWROTU DO FASZYZMU! TO BYŁY I SĄ SYSTEMY, KTÓRE MORDOWAŁY PRAWIE WSZYSTKICH I PRAWIE WSZYSTKO!
WYŻEJ WYMIENIENI PRAWDZIWI KANALIE MUSZĄ BYĆ WYRWANI Z KORZENIAMI! TO SĄ CHWASTY!
DOKONAŁEM ANALIZY STANU – ZWŁASZCZA EKONOMICZNEGO – CAŁEJ SUWERENNEJ NIEPODLEGŁEJ NIEZALEŻNEJ POLSKI; wyżej wymienieni KANALIE dążą za wszelką cenę do rozbioru ekonomicznego MOJEJ OJCZYZNY POLSKI! STAN PAŃSTWA POLSKIEGO JEST W DEPRESYJNYM STANIE EKONOMICZNYM! PRAWIE WSZĘDZIE – Z WINY PRZEDE WSZYSTKIM donalda tuska i bronisława komorowskiego – jest brud, zacofanie i ubustwo! ZE STRACHU PRZED CELAMI WIĘZIENNYMI ZAPRZEDALI SWOJE CIAŁO, SWOJĄ DUSZĘ i CAŁĄ POLSKĘ DIABŁU! PROSZĘ JEDNOCZEŚNIE ZAWSZE PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE PIENIĄDZE PODATNIKÓW SĄ MARNOTRAWIONE! STRAŻ MIEJSKA w WARSZAWIE do komorowskiego bronisława dokłada co miesiąc 300,000.00PLN (trzysta tysięcy złotych)!

Poland, Warsaw, July 19, 2011 / Tuesday, Time completed 03:12 PM, Time central – european.

UWAGA!!!!!!! INFORMACJA DLA NEGATYWNYCH WSZYSTKICH MANIPULANTÓW, ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁEJ GRUPY WIDMO (TYLKO W JĘZYKU POLSKIM i JUŻ WIEMY O CO „CHODZI”!!!!!!!) >; Jeżeli komukolwiek i w jakikolwiek sposób podaję / przekazuję moje nazwisko: Cendrowski i obydwa moje imiona: Wiesław Tomasz, dodając do tego informację dotyczącą sposobu odnalezienia tylko moich wszystkich dziesięciu blogów i zapoznania się z całym tylko moim materiałem np. przez WYSZUKIWARKĘ GOOGLE, nie oznacza to wcale, że moje podstawowe dane: CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ (napisane w jakikolwiek sposób osobiście przeze mnie (np. na kartce) lub przez kogokolwiek innego) <> (nawet potraktowane jako mój podpis) upoważniają kogokolwiek i w czymkolwiek do jakiegokolwiek działania, na które ja wyrażam zgodę!!!!!!! PROSZĘ NIGDY TAK TEGO NIE TRAKTOWAĆ / NIE ODWRACAĆ LOGIKI I KWINTESENCJI!!!!!!! CHCĄC ODE MNIE UZYSKAĆ JAKĄKOLWIEK ZGODĘ NA COKOLWIEK NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE DO MNIE I UZYSKAĆ NA SPECJALNYM DRUKU (który jest tylko w moim posiadaniu) MOJĄ PISEMNĄ ZGODĘ PODPISANĄ OSOBIŚCIE TYLKO PRZEZE MNIE!!!!!!! JAK DOTYCHCZAS NIGDY I NIKOMU NIE WYDAŁEM JAKIEJKOLWIEK ZGODY NA COKOLWIEK!!!!!!! OSTRZEGAM!!!!!!! PROSZĘ NIGDY NIE MANIPULOWAĆ NEGATYWNIE CZYMKOLWIEK I KIMKOLWIEK!!!!!!! CO ZA IDIOTKA I IDIOTA, ŚWINIA, WIEPRZ (ja wiem kto; niebawem ci przestępcy będą rozliczeni) i itp. „WYPUSZCZA” (ŁAMIĄC WSZELKIE PRAWO) ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I NIE TYLKO; POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI i itp., PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO (informacja PILNA dla Marty Kaczyńskiej: pilnie osobiście z kontaktuj się ze mną w sprawie Twojego STRYJA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO / wcześniej wyślij do mnie e-mail na adres: atwtc@yahoo.com ; nie zlekceważ moje „prośby”) poza granice całej POLSKI?!!!!!!! PROSZĘ ZAWSZE PAMIĘTAĆ O WSZYSTKICH ZASADACH STAŁEJ KLAUZULI!!!!!!!

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Poland, Warsaw, July 18, 2011 / Monday, Time completed 11:40 AM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Message body

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeFR5Zs_58bls_1ORpo5LA7JQMDpHQTBFAMnk1pFUnsQl1tCykUg
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHrQONY6UkBji0OAGywZBjAFkRhB8Sd-_x3MSwZxi_TE14dG1U

==–..Dzień dobry. W związku z tym, że minionej nocy z 13 na 14 Lipca 2011 r. (podczas rozpoczętej mojej podróży do miejscowości Legnica 59 220, Polska po MOJE OSOBISTE RZECZY , które muszą być w idealnym stanie, nie może brakować nawet jednej najdrobniejszej pozycji) zaplanowano kolejny poważny już siódmy ZAMACH NA MOJE BARDZO CENNE ŻYCIE FIZYCZNE (mój oryginalny podpis jest wart miliony a być może, że i biliony dolarów / EUR-o), byłem zmuszony tę / tą podróż przerwać. Dotrę do celu (do Legnicy 59 220) w bardzo krótkim terminie / czasie nieprzewidywalnym dla nikogo, w najmniej oczekiwanym momencie. Proszę być przygotowanym na moją prywatną-służbową wizytę w każdej chwili. W takiej sytuacji jestem zmuszony podjąć radykalne zasady działania. INFORMACJA O KOLEJNYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE JEST SPRAWDZONA / JEST PRAWDZIWA (fakty i dowody są u mnie). TEN ZAMACH MIAŁ MNIE – NAPRAWDĘ JUŻ -POZBAWIĆ ŻYCIA FIZYCZNEGO (do baranów nie dotarło jeszcze, że jestem niezniszczalny / jestem zabezpieczony – w sposób tylko mi wiadomy – od każdej nienaturalnej śmierci). UDZIAŁ W TYM PLANOWANYM ZAMACHU NA MOJE ŻYCIE MA BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO: bronisław Komorowski, donald tusk, radosław sikorski i prawie cała grupa widmo, prawie cała czapa (to nie są urojenia / to nie są halucynacje). Miejscowość Legnica 59 220 ma także bardzo poważny udział w zamachach na moje cenne życie tak cenne, że aż bezcenne. Dla przypomnienia! Legnica 59 220 to największe dla mnie byłe piekło na Ziemi pod każdym względem; pod względem osobistym i zawodowym! (Dotychczas nie  odzyskałem – z winy przestępcy gospodarczego Waldemar Aleksander  Marek –  dokumentów od przestępczej sp. z o.o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, Legnica 59 220, nie odzyskałem także zaległego z dwóch lat mojego wynagrodzenia (do ręki / do dłoni a nie na konto moje osobiste w moim banku otrzymałem tylko 954.00PLN. SĄD W CAŁEJ POLSCE JAK NA RAZIE – Z CAŁYM SZACUNKIEM – NIE JEST WSTANIE BARDZO SZYBKO I SKUTECZNIE ROZWIĄZAĆ TEGO PROBLEMU. WYGRANA W SĄDZIE TO NIE WSZYSTKO. WYGRANA JEST WTEDY KIEDY MAM NATURALNE PIENIĄDZE. WYGRANA JEST WTEDY / BĘDZIE WTEDY GDY WSZYSTKIE MOJE / NASZE PIENIĄDZE BĘDĄ ZAKSIĘGOWANE NA MOIM OSOBISTYM KONCIE BANKOWYM!!!!!!! W MYŚL NORMALNEGO PRAWA; NIE MOGĄC ODZYSKAĆ ŚWIADECTWA PRACY OD PRZESTĘPCY GOSPODARCZEGO waldemar aleksander marek jestem nadal / czuję się nadal pracownikiem sp. z o.o. AGA-TUR, ul. Rynek 18, Legnica 59 220 a więc zobowiązania finansowe (tylko podstawy) wobec mnie rosną z miesiąca na miesiąc!!!!!!!  „A” więc do zobaczenia niebawem, w bardzo krótkim czasie!!!!!!! JA NIE ŻARTUJĘ NIGDY W POWAŻNYCH I W BARDZO POWAŻNYCH SPRAWACH / TEMATACH!!!!!!!

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc- walseiw-kemot.blog.o net.pl/
http://prezyd entipremiercalejsuwe rennejpolski.bloog.p l/
http://www.google. com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.c om/_ASWX5F6VZHLRWYIS 4GOI44NGL4/blog
http: //cendrowskipresiden tprimeministerwholew orldwieslawt.wordpre ss.com/
http://cid-92 66851f042c9cc1.profi le.live.com/
http://c id-73646805b40e4f85. profile.live.com/
htt p://cid-cdeb7c04bf0a 885d.profile.live.co m/
http://cid-52b99ba 14f6096eb.profile.li ve.com/
http://cid-2a 139ab9bddd2ced.profi le.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://i1.wp.com/www.berlin.polemb.net/gallery/nasze_obrazy/godlo.jpg

Angela Dorothea Merkel, z całym szacunkiem; Dokonałaś naprawy / odnowy / regeneracji autostrady / numer 11 (A11) (szlak międzynarodowy / numer E28), która jest przedłużeniem polskiej autostrady A6 (szlak międzynarodowy ten sam / identyczny) (przejście graniczne Kołbaskowo)? Osobiście kierowałem / prowadziłem twoje nowe auto ciężarowe marki MAN po autostradzie A11; Twoja ciężarówka prawie się rozpadła! Pani Angela Dorothea Merkel; Czy dobrze tobie było ze zdrajcami Stanu Polskiego i pospolitymi przestępcami: Bronisław Komorowski i Donald Tusk? (Jak dotychczas nikt nie otrzymał ode mnie żadnego pisemnego zezwolenia z moim osobistym podpisem).

Frau Angela Dorothea Merkel, aus / von allem respekt / wertschätzung; Sie machte eine reparatur / restaurierung / neuerung Autobahn anzahl 11 (A11) (die internationale route nummer E28), welche ist die erweiterung der polnischen Autobahn A6 (die internationale route die gleichen, identisch) (grenzübergang Kołbaskowo)? Persönlich fuhren Ihre neues Auto MAN (LKW) auf der Autobahn A11 (E28); Deine LKW (MAN) fast sich zerfiel / zusammengebrochen. Frau Angela Dorothea Merkel; Ob Sie gut war mit verräter Staates Polnischen / ob gut Sie waren mit verräter Staates Polnischen und gewöhnliche kriminelle: Bronisław Komorowski und Donald Tusk? (Wie bis jetzt niemand nicht empfangen als mir keiner geschrieben erlauben mit meine persönlich unterschrift / bildunterschrift.)

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Poland, Warsaw, July 11, 2011 / Monday, Time completed 03:51 PM, Time central – european.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Start | Zmiany na stronie | Kontakt | RSS RSS|

bip

Strona Powiatu Żuromińskiego

Strona główna
Starostwo Powiatowe w Żurominie Drukuj
Ulica i numer:
Pl. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
woj. mazowieckie
Telefon: 023 657 47 00
Faks: 023 657 35 35
W celu wysłania do nas wiadomości e-mail wypełnij poniższy formularz
Imię i nazwisko: Cendrowski Wiesław TomaszAdres e-mail : atwtc@yahoo.comTemat wiadomości: Bezprawie waszego Urzędu (wszystkich urzędów)
Żądam błyskawicznej realizacji wszystkich moich próśb!!!!!!!
Wasze urzędy to ogromne bezprawie!!!!!!!
Proszę się bardzo dokładnie zapoznać z całym moim materiałem.
Gdzie jest wasz normalny kontakt (normalny adres e-mail). Przy takiej opcji jesteście wyłudzaczami danych kontaktowych od waszych petentów!!!!!!! Proszę pilnie z kontaktować się z Urzędem Gminy i Miasta Żuromin w moich bardzo ważnych sprawach!!!!!!!
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

Dziękujemy Ci za e-mail (wysłano 12/07/2011 godzina 15:42)

Drukuj

Message body

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Adres siedziby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa,
centrala  (22) 597 3055
Biuro KRRiT
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
centrala  (22) 597 3000
fax: (22) 597 3180
 Godziny pracy KRRiT:
pon. – piątek, godz.: 8:15 – 16:15
Dyrektor Biura
 Małgorzata Szelachowska
 Sekretariat tel. (22) 597 3042
  Departament Prezydialny  tel. (22) 597 3037
 Departament Ekonomiczny  tel. (22) 597 3061
 Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą  tel. (22) 597 3158, (22) 597 3017
 Departament Finansowy  tel. (22) 597 3075
 Departament Komunikacji Kablowej  tel. (22) 597 3087
 Departament Prawny  tel. (22) 597 3108
 Departament Reklamy  tel. (22) 597 3138
 Departament Koncesyjny  tel. (22) 597 3088
 Departament Techniki  tel. (22) 597 3147
 Departament Programowy  tel. (22) 597 3117
 Departament Administracyjno – Gospodarczy  tel. (22) 597 3166
 Zespół Ekspercki  vacat
 Zespół do spraw Informatyki  tel. (22) 597 3175abonament@krrit.gov.pl
skargi@krrit.gov.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Twardowska
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 WARSZAWA
tel. (22) 597 3016
Katarzyna.Twardowska@krrit.gov.pl
„Sekretariat Przewodniczącego KRRiT:Skwer Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa,
tel.: (22) 597 30 01; (22) 597 30 53
fax: (22) 597 30 54

Skład KRRiT (WASZA RADA JEST NIELEGALNA; SPRAWDZIŁEM TEN FAKT OD KAŻDEJ MOŻLIWEJ STRONY: TAK SAMO JEST Z NIEISTNIEJĄCYM SEJMEM, KOMOROWSKIM BRONISŁAWEM, DONALDEM TUSKIEM, RADOSŁAWEM SIKORSKIM I CAŁĄ GRUPĄ WIDMO!!!!!!!
Jan Dworak (powołany przez p.o. Prezydenta RP 7 lipca 2010 roku) – Przewodniczący KRRiT  (pobierz dokument)
Witold Graboś (powołany przez Sejm RP 4 sierpnia 2010 roku) – Zastępca Przewodniczącego KRRiT (pobierz dokument)
 Krzysztof Luft (powołany przez p.o. Prezydenta RP 7 lipca 2010 roku) – Członek KRRiT
  Stefan Józef Pastuszka (powołany przez Senat RP 22 lipca 2010 roku) – Członek KRRiT
  Sławomir Rogowski (powołany przez Sejm RP 4 sierpnia 2010 roku)  – Członek KRRiT
Dla przypomnienia! Lobbing to zalegalizowana forma korupcji!!!!!!!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi być przede wszystkim apolityczna, suwerenna; niezależna, niepodległa, bazująca tylko na prawdzie opartej na prawdzie a podpartej na faktach i dowodach (sorry. winno być: a popartej faktami i dowodami. Jeszcze raz przepraszam za ошибка hahaha !!!!!!! PROSZĘ SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO MOJEJ KONTROLI ZDALNEJ!!!!!!! JUŻ TO CZYNIĘ!!!!!!! Proszę myśleć, studiować mój cały materiał. Po brakujące materiały moje (w moim posiadaniu są wszystkie mojej materiały), proszę się zgłosić do przestępcy usługi Windows Live Spaces (administratora usługi Windows Live Spaces; przy innowacjach usunął wszystkie wartościowe notatki będące materiałem dowodowym w bardzo ważnych sprawach, z pod moich wszystkich fotografii również / nie odpuszczę żadnego problemu, który nie był wynikiem mojego działania / wszelkie zło musi przestać istnieć / przykłady prawdziwego zła, Zdrajców Stanu nie tylko Polskiego, pospolitych przestępców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i prawie cała grupa widmo). Nie spocznę aż ich usunę dla Dobra Całego Świata i dla dobra Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „eidczak@czestochowa.um.gov.pl” <eidczak@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „ks@czestochowa.um.gov.pl” <ks@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:25 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl” <biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „ngo@czestochowa.um.gov.pl” <ngo@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:24 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „ed@czestochowa.um.gov.pl” <ed@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „zd@czestochowa.um.gov.pl” <zd@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:20 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kps@czestochowa.um.gov.pl” <kps@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „mn@czestochowa.um.gov.pl” <mn@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:19 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „na@czestochowa.um.gov.pl” <na@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „ba@czestochowa.um.gov.pl” <ba@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:18 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.-Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów  / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA. Miałem przyjemność wizytować bardzo dokładnie NASZE MIASTO POLSKIE CZĘSTOCHOWA; Stwierdzam z całą pełną odpowiedzialnością wszelaką, że jest to cudowne miasto lecz strasznie zaniedbane pod każdym względem. W tym mieście za dużo widzę jeszcze zapędów imperialnych i komunistycznych!!!!!!! Nawet zauważyłem naleciałości caratu!!!!!!!
Panie Prezydencie; Proszę odbudować z prędkością światła – kładąc nacisk na jakość – kładkę / przejście / przejazd dla rowerzystów nadziemne / nadziemny w pobliżu linii kolejowej i w pobliżu skrzyżowania ulic: Tomasza Wilsona i Al. Jana Pawła II. Cudowne Miasto CZĘSTOCHOWA wymaga bardzo szybkiej renowacji / odbudowy pod każdym względem! Proszę w ciągu jednego roku (dwunastu miesięcy) doprowadzić to piękne i cudowne miasto do stanu Światowego.
Szanowni Państwo; Przy okazji proszę się zapoznać z całym moim materiałem bardzo szczegółowo. Będziemy w kontakcie.  Liczę bardzo na pełną pozytywną subordynację dla dobra Całej Polski i dla dobra Całego Świata.


Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „apawlowska@czestochowa.um.gov.pl” <apawlowska@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „ewojcik@czestochowa.um.gov.pl” <ewojcik@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:15 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „msoborak@czestochowa.um.gov.pl” <msoborak@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „pkoperski@czestochowa.um.gov.pl” <pkoperski@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:14 PM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl” <kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl>
Cc: „info@czestochowa.um.gov.pl” <info@czestochowa.um.gov.pl>
Sent: Monday, July 25, 2011 3:12 PM
Subject: Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa
tel. centrala 034 370 71 00
fax centrala 034 370 71 70
info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
http://www.czestochowa.euPREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 73 22
kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.plI ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
JAROSŁAW MARSZAŁEK
ul. Śląska 11/13
tel.  034 370 73 01
jmarszalek@czestochowa.um.gov.plII ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
MIROSŁAW SOBORAK
ul. Śląska 11/13
tel.  034 370 73 01
msoborak@czestochowa.um.gov.plIII ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
PRZEMYSŁAW KOPERSKI
ul. Śląska 11/13
tel.  034 370 73 01
pkoperski@czestochowa.um.gov.plDYREKTOR GENERALNY URZĘDU
PAWEŁ KLIMEK
ul. Śląska 11/13
tel.  034 370 73 17
pklimek@czestochowa.um.gov.plSEKRETARZ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ANNA PAWŁOWSKA
ul. Focha 19/21
tel. 034 370 74 86
apawlowska@czestochowa.um.gov.plSKARBNIK MIASTA CZĘSTOCHOWY
EWA WÓJCIK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 74 24
ewojcik@czestochowa.um.gov.plBIURO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
NACZELNIK TOMASZ NOWAK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 73 13
fax 034 370 71 74
br@czestochowa.um.gov.plWYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ISO
NACZELNIK BOGDAN RAJEK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 73 57, 034 370 73 25
na@czestochowa.um.gov.plWYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA GRAŻYNA TYL
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 74 24
ba@czestochowa.um.gov.plWYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
NACZELNIK MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 74 34
fk@czestochowa.um.gov.plWYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
P.O. NACZELNIKA IRENEUSZ KOZERA
ul. Focha 19/21
tel. 034 368 25 57, 034 370 74 60
fax 034 370 71 81
kps@czestochowa.um.gov.plWYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
GEODETA MIASTA
NACZELNIK JACEK KUDŁA
ul. Waszyngtona 5
tel. 034 370 78 32, 034 370 78 33
fax 034 370 71 83
gk@czestochowa.um.gov.plWYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
NACZELNIK MAŁGORZATA KOSIN
ul. Waszyngtona 5
tel. 034 370 77 11
mn@czestochowa.um.gov.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NACZELNIK JOLANTA ZABOROWSKA
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 76 22
iz@czestochowa.um.gov.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI
NACZELNIK RYSZARD STEFANIAK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 75 01
ed@czestochowa.um.gov.pl

WYDZIAŁ ZDROWIA
NACZELNIK GRAŻYNA STRAMSKA – ŚWIERCZYŃSKA
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 76 44; fax 034 370 71 87
zd@czestochowa.um.gov.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
NACZELNIK ROBERT MAGDZIARZ
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 74 16
osr@czestochowa.um.gov.pl

BIURO  FUNDUSZY EUROPEJSKICH I REWITALIZACJI –
KIEROWNIK GRZEGORZ SIKORSKI
ul. Śląska 11/13
gsikorski@czestochowa.um.gov.pl

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
ul Focha 19/27, tel. 034 370 74 97
bik@czestochowa.um.gov.pl

INFORMATYK MIEJSKI
KAJETAN WOJSYK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 75 12
kwojsyk@czestochowa.um.gov.pl

BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO
INŻYNIER MIEJSKI BOŻENA HERBUŚ
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 76 16
bherbus@czestochowa.um.gov.pl

KOORDYNATOR PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO
KATARZYNA WŁUDZIK
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 74 77
kwludzik@czestochowa.um.gov.p

BIURO PRASOWE URZĘDU MIASTA
RZECZNIK URZĘDU MIASTA WŁODZIMIERZ TUTAJ
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 73 04, 034 370 73 09
fax 034 370 71 77
biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ROBERT KĘPA
ul. Focha 19/21
tel. 034 368 26 60
ngo@czestochowa.um.gov.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. REWITALIZACJI
DOROTA CHUDOWSKA-RĄCZKA
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 76 48
bpr@czestochowa.um.gov.pl
dchudowska@czestochowa.um.gov.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. STRATEGII ROZWOJU MIASTA
SŁAWOMIR BEDNAREK
ul. Śląska 11/13, tel. 034 370 76 45
bs@czestochowa.um.gov.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
JOLANTA SULEMA
ul. Śląska 11/13
tel. 034 370 76 84
jsulema@czestochowa.um.gov.pl

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ESTETYKI MIASTA
ELŻBIETA IDCZAK-ŁYDŻBA
ul. Focha 19/21
tel. 034 370 74 65
eidczak@czestochowa.um.gov.pl

Witam serdecznie Państwa / Panie / Panów / Dzieci / Młodzież / Uczniów / Studentów  / Dorosłych / Wszystkich Mieszkańców Całego Prestiżowego Miasta CZĘSTOCHOWA. Miałem przyjemność wizytować bardzo dokładnie NASZE MIASTO POLSKIE CZĘSTOCHOWA; Stwierdzam z całą pełną odpowiedzialnością wszelaką, że jest to cudowne miasto lecz strasznie zaniedbane pod każdym względem. W tym mieście za dużo widzę jeszcze zapędów imperialnych i komunistycznych!!!!!!! Nawet zauważyłem naleciałości caratu!!!!!!!
Panie Prezydencie; Proszę odbudować z prędkością światła – kładąc nacisk na jakość – kładkę / przejście / przejazd dla rowerzystów nadziemne / nadziemny w pobliżu linii kolejowej i w pobliżu skrzyżowania ulic: Tomasza Wilsona i Al. Jana Pawła II. Cudowne Miasto CZĘSTOCHOWA wymaga bardzo szybkiej renowacji / odbudowy pod każdym względem! Proszę w ciągu jednego roku (dwunastu miesięcy) doprowadzić to piękne i cudowne miasto do stanu Światowego.
Szanowni Państwo; Przy okazji proszę się zapoznać z całym moim materiałem bardzo szczegółowo. Będziemy w kontakcie.  Liczę bardzo na pełną pozytywną subordynację dla dobra Całej Polski i dla dobra Całego Świata.


Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy

344 Responses to “Zwycięstwo tylko nieodwracalne jest i będzie o wartości 100%. Sukces tylko nieodwracalny jest i będzie o wartości 100%. Zielony Trabant tylko dla zdrajców stanu Polskiego i dla pospolitych przestępców, odgrywających role sztucznych dwulicowych, fałszywych patriotów: dla Komorowski Bronisław, dla Donald Tusk, dla Radosław Sikorski, dla J.K. i dla innych podobnych gadów, dla prawie całej grupy widmo. Jesteście już żywymi trupami i nie tylko politycznymi. Victory the only irreversible is and will be about worth 100%. Success the only irreversible is and will be about worth 100%. Green Trabant only for traitors the State of Polish and for common criminals, playing roles unnatural, duplicitous; false patriots: for Bronislaw Komorowski, for Donald Tusk, for Radoslaw Sikorski, for J.K. and for other similar reptiles, for almost the entire group specter. You are already zombies (living corpse) and do not just political. /////// Moja Skromna Osoba jest okradana prawie przez wszystkich każdego dnia i nocy. Tworzenie nagminne – z moich materiałów – plagiatów na skalę Światową My Humble Person is robbed almost / most / practically by all each day and night. Creating widespread – with my materials – plagiarism at a scale World. Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!). Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!! Proszę z bombardować wszystkie takie miejsca z lotu nurkowego. Natychmiast. Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!) Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.Please bombard with flight diving all such places / Please bombard all such places. Immediately / incontinently. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległ​ej Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates.Trzy Konstytucje / Ustawy tylko w moich rękach. Szukaj mojego materiału na ten temat. Na chwilę obecną nikt nie otrzymał ode mnie żadnego zezwolenia na cokolwiek. Wszystkie warunki moje są precyzyjnie określone w moich wszystkich materiałach. Nie bez powodu tylko w języku polskim. Three Constitutions / Act / Law / Statute / Rule only in my hands. Search my materials at this topic. Kłaniam się nisko. Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiałach jest tylko – około – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne. Pozostałe dziewięćdziesiąt procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyłącznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy całego Świata i Całej Polski. Dla przypomnienia tylko w języku polskim! Finałem pozytywnym – między innymi – musi być następująca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych środków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiałach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta służbowego łącznie z kierowcą. 3. Zaproszenie mnie do wnętrza tego auta przez właściwe osoby przez wypowiedzenie następujących zdań / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla Całego Świata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnętrza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski Wiesław Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji Rządu Polskiego i Kancelarii Prezydenta całej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski Wiesław Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. Proszę realizować wszystkie moje przepisy normalnego, prawidłowego, przejrzystego prawa. Wszystkie jakiekolwiek wybory do samorządów i do parlamentu na obszarze całej Polski mogą tylko się odbyć po mistrzostwach Europy w 2012 w całej Polsce i na Ukrainie. Proszę szukać całego mojego materiału na ten temat. To co nie jest przeze mnie osobiście odwołane musi być wykonane, zrealizowane. Politycy to oszuści. Ja dysponuję faktami i dowodami. Please realize all my recipes / rules / regulations / formulas / prescriptions / bylaw normal, proper, transparent laws. All elections to local government and to parliament at area the Whole Polish, may itself only held after Championships European in 2012 in the Whole Poland and at Ukraine. Please search all my material at the topic. It what not is by me personally revoked must be done. Politicians are / it crooks. In my possession there are facts and evidence. Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 02:05 PM, Time central – european. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powołania, z przekonania, z potrzeby / z konieczności. Proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. Proszę mnie nie szufladkować! Administrator Usługi Windows Live Spaces poniesie bardzo poważne konsekwencje za bezmyślną dewastację moich materiałów! For a reminder! I am apolitical with vocation / with the appointment, with the conviction / with beliefs, with the needs, with the necessity. Please me do not pigeonhole! Please search all my materials at this the topic. Administrator Services Windows Live Spaces suffer / incur very serious consequences behind the inanity / imprudence / vacuity / thoughtlessness / silliness / wantonness / imprudence devastation of my materials! Angela Dorothea Merkel, z całym szacunkiem; Dokonałaś naprawy / odnowy / regeneracji autostrady / numer 11 (A11) (szlak międzynarodowy / numer E28), która jest przedłużeniem polskiej autostrady A6 (szlak międzynarodowy ten sam / identyczny) (przejście graniczne Kołbaskowo)? Osobiście kierowałem / prowadziłem twoje nowe auto ciężarowe marki MAN po autostradzie A11; Twoja ciężarówka prawie się rozpadła! Pani Angela Dorothea Merkel; Czy dobrze tobie było ze zdrajcami Stanu Polskiego i pospolitymi przestępcami: Bronisław Komorowski i Donald Tusk? (Jak dotychczas nikt nie otrzymał ode mnie żadnego pisemnego zezwolenia z moim osobistym podpisem).”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 11, 2011 o 7:33 PM

  Dla dobra Całego Świata i dla dobra Całej Polski. Atak non-stop na wszystkich frontach mojego / naszego realnego wroga; cała grupa widmo.
  Sorry. Dla przypomnienia; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne gady, prawie cała grupa widmo zachowuje się jak dziwka; daje d – -y we wszystkich kierunkach!!!!!!!
  For good the Whole of World & for good the Whole of Poland. Attack non-stop at all fronts my / our real enemys / foes; the whole group specter.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 11, 2011 / Tuesday , Time completed 07:33 PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 15, 2011 o 10:13 AM

  Dla przypomnienia. Przysięgam, że tak będzie. Wyszukaj i Sprawdź wszystkie moje przysięgi!!!!!!!
  Tuż po przejęciu osobiście przeze mnie wszystkich posesji; gmachów, budynków, biur, gabinetów służbowych po nielegalnej władzy rządu i po nielegalnej kancelarii prezydenta: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i inne podobne gady, zdrajcy Stanu Polskiego i nie tylko, prawie cała grupa widmo, pospolici przestępcy (Te barany, antytalenty, głąby kapuściane nie mają żadnego programu); Nastąpi bardzo szybka realizacja całego mojego programu bez żadnej szkody / straty dla każdego człowieka w Całej Polsce i na całym Świecie. Drobny przykład realizacji mojego programu (bardzo drobny wątek mojego programu); W całej Polsce wszyscy pracownicy / robotnicy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego otrzymają wszystkie zaległe / opóźnione wynagrodzenia / uposażenia / pensje, bez żadnych zawirowań negatywnych dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki. Na całym Świecie wszyscy pracownicy / robotnicy w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych otrzymają wszystkie zaległe wynagrodzenia / uposażenia / pensje, bez żadnych zawirowań negatywnych dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki.

  For a reminder. I swear, that they will. Search and check all my vows / oath!!!!!!!
  Near at hand after the acquisition personally by me all property; buildings, offices after the illegal of government and after the illegal office president’s: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski and other similar reptiles, betrayers of State Polish and not only Polish, almost the whole group specter, commonplace criminals (These rams do not have any program.); Will be a very quickly implementation / realization my whole program without any damage / loss for each human in whole Poland and at Whole World. Trifling example / instance with my program ( very trifling thread my program); In the Whole Poland all employees / workers within one month calendar receive all the outstanding / delayed: wages / salaries, without any turbulence negative for companies and for the whole economy. At all over the World all employees / workers in the within six months calendar receive all the outstanding / delayed; wages / salaries / reparation / remuneration, without any turbulence negative for companies and for the whole economy.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Poland, Warsaw, July 15, 2011 / Friday, Time completed 10:13 AM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 3 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 20, 2011 o 11:17 AM

  ==–.. Support: atwtc@msn.com
  Windows Live Profile Abuse
  Thank you for contacting Windows Live Profile Abuse
  E-mail Support E-mail Support
  Thank you for submitting your issue to Support.
  Your Support Ticket Number: 1158267957
  For reference, please print this page or write down your support ticket number. Use this number when communicating with Support about this issue.
  To make sure that you can receive a reply from Microsoft, add the „microsoft.com” domain to your e-mail „safe list”. If you do not receive a response in your „inbox” within 24 hours, check your „bulk mail” or „junk mail” folders.
  Sent: Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 10:51 AM, Time central – european.
  ——-
  W związku z dewastacją moich pięciu obszarów w usłudze Windows Live Spaces tylko z winy administratora żądam; Przywrócenia szaty zewnętrznej i wszystkich notatek / komentarzy w moich pięciu obszarach w ciągu 24 godzin, od czasu otrzymania mojego listu.
  Odszkodowania w wysokości osiemdziesięciu milionów funtów brytyjskich.
  Odszkodowanie w podanej wysokości należy wpłacić na moje konto osobiste w moim banku w Polsce.
  Moje dane związane z transferem osiemdziesięciu milionów funtów brytyjskich.

  In connection with the devastation my five areas in service Windows Live Spaces only with the fault the administrator I demand; Restoration my robes / raiment / attire external and all the notes / comments in the five areas within 24 hours from time receipt my letter.
  Compensation in the amount of eighty million pounds British.
  Compensation in the specified amount should in be paid at my personal account in my bank in Poland.
  My data associated with the transfer of eighty million pounds British:
  RECEIVING BANK INFORMATION:
  [Friends my the whole the World ; Please check the bank (ING Bank Śląski) beneath every respect ( in each negative plane).]
  Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
  Bank Address: City: 59-220 Legnica
  Country: Poland
  Street: F. Skarbka 2
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Only in Poland:
  Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Outside borders Polish.
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Country: Poland
  My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394
  My Driving Licence for verification: 02245/05/1437

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Sent: Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 10:51 AM, Time central – european.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  =============================
  Support: ser.ce@windowslive.com
  Windows Live Profile Abuse
  Thank you for contacting Windows Live Profile Abuse
  E-mail Support E-mail Support
  Thank you for submitting your issue to Support.
  Your Support Ticket Number: 1158268321
  For reference, please print this page or write down your support ticket number. Use this number when communicating with Support about this issue.
  To make sure that you can receive a reply from Microsoft, add the „microsoft.com” domain to your e-mail „safe list”. If you do not receive a response in your „inbox” within 24 hours, check your „bulk mail” or „junk mail” folders.
  Sent: Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 11:03 AM, Time central – european.
  ——-
  W związku z dewastacją moich pięciu obszarów w usłudze Windows Live Spaces tylko z winy administratora żądam; Przywrócenia szaty zewnętrznej i wszystkich notatek / komentarzy w moich pięciu obszarach w ciągu 24 godzin, od czasu otrzymania mojego listu.
  Odszkodowania w wysokości osiemdziesięciu milionów funtów brytyjskich.
  Odszkodowanie w podanej wysokości należy wpłacić na moje konto osobiste w moim banku w Polsce.
  Moje dane związane z transferem osiemdziesięciu milionów funtów brytyjskich.

  In connection with the devastation my five areas in service Windows Live Spaces only with the fault the administrator I demand; Restoration my robes / raiment / attire external and all the notes / comments in the five areas within 24 hours from time receipt my letter.
  Compensation in the amount of eighty million pounds British.
  Compensation in the specified amount should in be paid at my personal account in my bank in Poland.
  My data associated with the transfer of eighty million pounds British:
  RECEIVING BANK INFORMATION:
  [Friends my the whole the World ; Please check the bank (ING Bank Śląski) beneath every respect ( in each negative plane).]
  Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
  Bank Address: City: 59-220 Legnica
  Country: Poland
  Street: F. Skarbka 2
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Only in Poland:
  Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
  Outside borders Polish.
  Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
  Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
  Country: Poland
  My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394
  My Driving Licence for verification: 02245/05/1437

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/
  Sent: Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 11:03 AM, Time central – european.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Sent: Poland, Warsaw, July 20, 2011 / Wednesday (midweek) , Time completed 11:16 AM, Time central – european.

 4. 4 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 21, 2011 o 12:50 PM

  ==–..Sprawdziłem stan prawny, moralny, etyczny, ekonomiczny i każdy inny wszystkich rodzin / osób (biernych / aktywnych), które zorganizowały nieuzasadniony / bezprawny na mnie atak / lincz w dzień 19 luty 2007 i później. Niestety w większości; Na chwilę bieżącą / obecną są to ukryci, wszechstronni przestępcy (często bardzo młodzi), współpracujący z róznymi przestępczymi zorganizowanymi środowiskami (pośrednio i bezpośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski (jutro przybędą nowi / Marta Kaczyńska; daję wam ostatnią szansę >: czekam na e-mal od Ciebie / wszystko wiem / dosłownie wszystko / Czy mam Tobie cofnąć gwarancję bezpieczeństwa?) i prawie cała grupa widmo i nie tylko.

  I checked the status legal / law / rules, moral, ethical, economic and each another all families / individuals / person (passive / active), which organized the unjustified / unfair / forcible / unlawful / illegal / undue / illicit / lawless / wrongful / unrighteous at me attack / lynching in day February 19, 2007 and latterly. Unfortunately, in most; At this the moment the current / present these are it hidden, versatile offenders (often very young), cooperating with various, crime organized in circles / environments (directly and indirectly); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski ( tomorrow come new), almost the entire group specter and do not only.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, July 21/22, 2011 / Thursday/Friday, Time completed 12:38 PM/10:33 AM, Time central – european.

  Poland, Warsaw, July 18, 2011 / Monday, Time completed PM, Time central – european.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 5. 5 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 23, 2011 o 5:30 AM

  ==–..W związku z bezprawiem (zmasowane przestępcze działania na skutek uzasadnionego lęku / strachu) administracji usługi Windows Live Spaces i Usługi Yahoo! PULSE i nie wywiązanie się z moich prawnych / uzasadnionych żądań / działań przejmuję na moją osobistą własność / prywatną własność (do czasu wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec mnie / wobec mojej skromnej osoby): Całe Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, całą Irlandię, całą Islandię, całą Kanadę. Oczekuję abdykacji Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i dymisji premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w ciągu siedmiu dni. Moje działania są uzasadnione i podyktowane ze synchronizowanym prawem międzynarodowym. Będzie kontynuacja tych tematów / waszych problemów.

  In connection with the lawlessness (large-scale criminal activities at effect / result reasonable fear / dread) the administration services of Windows Live Spaces and services Yahoo PULSE and do not meet with my legal / legitimate / justified requests / activities (I) take over at my personal ownership / at my private ownership (to time / to moment the fulfillment itself with all my obligations in comparison me / to My Humble Person): All of United Kingdom Great Britain, all of Ireland, all of Iceland, all of Canada. I await at the abdication of the Queen of the United Kingdom Great Britain and the resignation / dismissal of Prime Minister of the United Kingdom Great Britain within seven days. My actions are justified and dictated with synchronized by Apolitical Independent Law International. Will continuation all of the themes / your problems.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, July 21/22/23, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:30 AM, Time central – european.

  Bezprawie w Całej Polsce jest tylko i wyłącznie z winy dotychczasowych ekip rządzących; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński i inni podobni, z całej dotychczasowej czapy muszą odejść na zawsze w zapomnienie, wszyscy po 1945 roku będący u jakiejkolwiek władzy nie mogą wrócić do władzy. Tak musi być jeżeli chcemy / pragniemy prawdziwego dobra. Proszę / sugeruję / żądam.

  Lawlessness in the Whole Poland is only and exclusively / solely with guilt the current governing teams; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jaroslaw Kaczynski and others alike with across caps must at go forever in oblivion, all after 1945 being upon authority do not maybe return to power. So must be if we want the true good. Please / suggest / I demand.
  Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, July 21/22/23, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:30 AM/11:16AM/11:54AM, Time central – european.

  ==–..Nie myśleć i nie działać według starych szablonów! Okrągły stół w 1989 w Polsce to drugi Poczdam (obszar Berlin-Brandenburg, D) i druga Jałta ( Półw. Krymski, Ukraina / dawniej ZSRR)!
  Do not think and do not act according old the templates / stereotypes / stencils / patterns! Round table / Roundtable in 1989 in Poland it the first and second Potsdam (area Berlin-Brandenburg, D) and the first and second Yalta (area Halbinsel-Krim, Ukraine / in antecedents Soviet Union)!

  Bezprawie w Całej Polsce jest tylko i wyłącznie z winy dotychczasowych ekip rządzących; [Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński i inni podobni, z całej dotychczasowej czapy / grupy widmo muszą odejść na zawsze w zapomnienie, wszyscy po 1945 roku będący u jakiejkolwiek władzy nie mogą wrócić do władzy]. Tak musi być jeżeli chcemy / pragniemy prawdziwego dobra. Proszę / sugeruję / żądam.

  Lawlessness in the Whole Poland is only and exclusively / solely with guilt the current governing teams; [Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Jaroslaw Kaczynski and others alike with across caps / group specter must at go forever in oblivion, all after 1945 being upon authority do not maybe return to power]. So must be if we want the true good. Please / suggest / I demand.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległ​ej Niezależne​j Polski Cendrowski Wiesław Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates.

  Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, Warszawa / Warsaw, July 21/22/23/24/25, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Sunday / Monday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:19 AM/11:18 AM/09:11 AM, Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Polska / Poland, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw, Legnica, Częstochowa / Czestochowa, July 21/22/23, 2011 / Thursday/Friday/Saturday, Time completed 12:38 PM/09:55 AM/05:30 AM, Time central – european.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 6. 6 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 28, 2011 o 10:27 AM

  ==–..Mam milion procent pewności, że całe bezprawie w całej Polsce – w minionym i obecnym / bieżącym czasie – jest tylko i wyłącznie (przede wszystkim ) z winy: Komorowski Bronisław, który ma tylko 3% prawdziwego poparcia, z winy Donald Tusk, który ma tylko 5% realnego poparcia, z winy Kaczyński Jarosław, Który ma tylko 7% poparcia. Komorowski Bronisław; dodatkowo wyrwać jaja za bezprawny lot do Gruzji (bez mojego zezwolenia). Czy mieszkańcy całej Polski nie umieją samodzielnie myśleć? Do zobaczenia niebawem pseudo-Legnica (Do pozytywnego dla mnie skutku!)

  I have one million percent confidence, that all of lawlessness in the Entire Poland – in the previous and the present time – is the only (first of all / most of all) with the guilt: Bronislaw Komorowski, who has only 3% of true support, with the guilt Donald Tusk, who has only 5% of real support, with guilt the Jaroslaw Kaczynski, who has only 5,5 % of true support. Bronislaw Komorowski; additionally wrest eggs behind unlawful / illegal flight to Georgia (without my permission). Whether Inhabitants the entire Polish do not are unable to think for themselves? See you soon pseudo-Legnica! (To a positive for me effect / result!)

  The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw July 27/ 28, Thursday, Time completed 10:28 AM, Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 7. 7 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Lipiec 30, 2011 o 6:06 PM

  ==–..Czołem żołnierze całej Polskiej armii i innych służb wszystkich Narodów; apolitycznej, uczciwej i lojalnej wobec całej Suwerennej, Niepodległej, Niezależnej Polski.
  Czołem żołnierze całej armii i innych służb Jednoczącego się Świata wszystkich SUWERENNYCH Narodów; apolitycznej, uczciwej i lojalnej wobec całego Świata i wszystkich narodów na planecie Ziemia.
  Prawdziwi żołnierze nigdy się nie poddają prawdziwemu złu i zawsze są apolityczni, uczciwi, lojalni wobec swoich apolitycznych, uczciwych przywódców i wobec każdego mieszkańca na naszej planecie Ziemia. Proszę realizować wszystkie moje szczegóły. Proszę nie marnować / proszę nie tracić czasu; czasu tak złotego, czasu tak platynowego. Proszę reaktywować jak najszybciej Polską Pokojową Obronną Armię Krajową Wszystkich Narodów.

  Cheerio Soldiers, the whole Polish army and other Services of all Nations; apolitical, Honest and loyal in comparison to the Whole of the Sovereign, Independent Polish.
  Cheerio Soldiers the Whole the Army and other Services Unifying itself the World of all SOVEREIGN Nations; l, Honest and loyal in comparison to the Whole World and all Nations at Planet Earth.
  True / Real Soldiers never itself do not submit true evil and always are: apolitical, Honest, loyal in comparison to their apolitical, Honest Leaders and to each Inhabitant at the planet Earth. Please realize / actualize all my details. Please do not waste / lose / time; time so golden / time so platinum. Please reactivate very soon / very quickly Polish Defense Peace Army Of Country (all Of Nations).

  Witam bardzo serdecznie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Pana Generała Sławomira Dygnatowskiego.

  I welcome very warmly Chief of Staff of General of Polish Army and the Commandant of Air Force and Air Defence Mr. / Lord General Sławomir Dygnatowski.

  The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw, Legnica (from 08:00 am to 11:20 am), Opole >: Moja obiektywna ocena miasta Opole, Polska(pod każdym względem): (klasyfikacja od 1 do 6) bardzo dobra (5 / pięć). My objective assessment / note of the city of Opole, Poland (under each terms): (classification from 1 to 6) very good (5 / five). (from 04:30 pm to 01:48 am), Częstochowa / Czestochowa (from 06:18 am to 06:45 pm) (from , July 27/ 28, 29, 30, 31, / August 01, Warszawa / Warsaw (from 11:00 pm / Juli 31), Thursday/ Friday, Saturday, Sunday, Monday, Time completed 08:48 PM / 09:45 am/10:33 am/12:38pm, / 06:06 pm, / 11:23 am / 05:26 pm / 10:07 am, Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

  ==–..Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie się nie udała (winni i skazani / trupy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!).
  Tam gdzie wejdę / wchodzę to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasęgu Krajowym / Państwowym i Międzynarodowym!!!!!!!
  Proszę z bombardować wszystkie takie miejsca z lotu nurkowego. Natychmiast.

  Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!)
  Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.Please bombard with flight diving all such places / Please bombard all such places. Immediately / incontinently.
  https://mail.google.com/mail/?tab=hm#buzz
  https://profiles.google.com/atwtc17/buzz

  The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw – Legnica – Częstochowa / Czestochowa (from 10:00am to 11:00pm) – Warszawa / Warsaw – Wrocław / Wroclaw, Legnica (from 08:00 am to 11:20 am), Opole >: Moja obiektywna ocena miasta Opole, Polska(pod każdym względem): (klasyfikacja od 1 do 6) bardzo dobra (5 / pięć). My objective assessment / note of the city of Opole, Poland (under each terms): (classification from 1 to 6) very good (5 / five). (from 04:30 pm to 01:48 am), Częstochowa / Czestochowa (from 06:18 am to — — –) (from , July 27/ 28, 29, 30, 31 Thursday/ Friday, Saturday, Sunday, Time completed 08:48 PM / 09:45 am/10:33 am/12:38pm, / 06:06 pm, / 11:23 am / 05:26 pm Time central – european.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  W moim posiadaniu jest dziesięć tylko i wyłącznie moich osobistych blogów. To wystarczy! Prawda?

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 8. 8 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Sierpień 2, 2011 o 9:50 AM

  ==–.. Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni. 4
  TO: 1 More1 recipientCC: 1 recipientYou 1 MoreHide Details FROM :Wieslaw Cendrowski TO:pwsz@pwsz.legnica.edu.pl CC:kontaktkwp@wr.policja.gov.pl Message flagged Tuesday, August 2, 2011 9:35 am, POLAND / Warsaw / Wrocław / Wroclaw AM Message body Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  [==–..Rozumiem, Rozumiem, Rozumiem szczególnie pseudo-wieś Legnicę 59 220; Na wielkie bezprawie w Legnicy i nie tylko w Legnicy (we wielu miejscach w całej Polsce) najlepszym rozwiązaniem, najlepszym lekarstwem dla „legalnych” przestępców i zdrajców Stanu Polskiego, na intratnych stanowiskach kwitnących korupcją jest uczynienie z każdego człowieka WARIATA (proszę żeby barany, matoły, beztalencia zapoznały się jeszcze raz z tematem dotyczącym Apolitycznej Suwerennej Komisji Międzynarodowej (niepaństwowej!!!!!!!) (tym już mnie straszyła pseudo-władza w Legnicy 18 miesięcy wstecz / metody z czasów komunizmu!!!!!!!) (przez pseudo-polaków) z każdego człowieka, pragnącego swych praw (podstawowych praw człowieka), pragnącego odzyskać swoje uczciwie zapracowane i prawnie należące się środki finansowe (zadość uczynienie / odszkodowanie), pragnącego odzyskać swoje wszystkie rzeczy osobiste (jeszcze nie odzyskałem).
  Oto przede wszystkim winni:
  1. AGA-TUR sp. z o.o. (pseudo-prezesik Waldemar Aleksander Marek, przestępca gospodarczy), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica.
  2. Szapował Jarosław (pseudo-kierowniczek Domu Studenta + „Uczelnia”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy.) (Ostatnim razem pozostawiłem także / również pismo w Kancelarii Rektora, wsuwając to pismo w szczelinkę drzwi i progu (Kancelaria była nieczynna / „zakluczona”, podobnie jak pseudo-biuro AGA-TUR)
  3. Ulica „Horyzontalna”, Legnica (w tym przypadku jest niezbędne trwałe leczenie psychiatryczne lub areszt w celu wykluczenia nienawiści z okresu komunizmu i faszyzmu).
  4. Ulica „Słoneczna”, Legnica (w tym przypadku jest niezbędne trwałe leczenie psychiatryczne lub areszt w celu wykluczenia nienawiści z okresu komunizmu i faszyzmu).
  5. Zawisza Travel Bartosz „Dziwny”
  ul. Piastowska 72 pok. 231
  59-220 LEGNICA
  tel./fax +48 76 862 49 38
  Czynne od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 9.00 do 15.00
  przewozy@zawisza-travel.com.pl
  6. Inne znane przypadki przestępcze!
  7. Wszelka pseudo-władza z Komorowskim Bronisławem, Tuskiem Waldemarem, Sikorskim Radosławem, Kaczyńskim Jarosławem i prawie z całą grupą widmo na czele! + pseudo-prezydent Legnicy (jak to brzmi) (czerwony komunista) Krzakowski Tadeusz.
  Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin w Legnicy (ostanie „podejście)!
  PS ; Informacja błyskawiczna od byłych wszystkich pracowników (AGA-TUR sp. z o.o. (pseudo-prezesik Waldemar Aleksander Marek, przestępca gospodarczy), ulica: Rynek 18, 59 220 Legnica.): Sprawy sądowe wygrane! Hura!!!!!!! Pieniądze jednak nie odzyskane!!!!!!! (otrzymali kwoty na cukierki dro-psy) uuuuuuu!!!!!!! Czyż nie przestrzegałem, że ewentualna sprawa „wygrana w Sądzie to nie wygrana”!!!!!!! Wygrana sprawa jest wtedy i tylko wtedy gdy na przykład pracownik odzyskuje wszystkie swoje należności finansowe w ciągu 72 godzin. Takie rozwiązania będą stosowane w chwili przejęcia przeze mnie wszystkich nieruchomości i ruchomości od pseudo-władzy w Warszawie, Polska i spełnieniu wszystkich moich warunków!!!!!!!
  Jeszcze się nigdy nie pomyliłem / nie omyliłem!!!!!!!
  Dla Przypomnienia! Bezprawie w Polsce osiągnęło poziom 95%! Łamanie podstawowych praw człowieka osiągnęło poziom 70%!]

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl”
  Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl”
  Sent: Friday, July 29, 2011 12:30 PM
  Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
  w Legnicy.
  ul. Sejmowa 5a
  59-220 Legnica
  tel. 76-723-21-50 do 51,
  fax. 76-723-29-00
  Regon: 390624793
  NIP: 691-19-94-675
  pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
  Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82

  POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

  URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.eu

  Jestem ponownie blisko was a wy blisko mnie; pseudo-prezydent Krzakowski Tadeusz, pseudo-kierowniczek Szapował Jarosław, bezwładna uczelnia i inne gady związane mafijnymi warunkami życia i bycia. Wszystkie moje warunki muszą być zrealizowane! Nie odpuszczę wam żadnego tematu.W myśl każdego prawa cała wina – tylko i wyłącznie – jest po waszej stronie!
  Mam nadzieję, że tym razem odzyskam wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie i kwotę całą jako odszkodowanie i zadośćuczynienie!!!!!!!

  Jestem już w zasięgu waszego wzroku a wy jesteście w zasięgu mojego wzroku; Mam na myśli wasze wszystkie przestępcze / bezprawne działania wobec mnie. Czekam na wszystkie potwierdzenia dziś do godziny 10:00 rano / przed południem. Szczegóły poniżej i w całym moim materiale.

  Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
  żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
  Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
  Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
  Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  BELWEDER
  Ulica: Belwederska 56
  00-594 WARSZAWA

  PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
  To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „””pwsz@pwsz.legnica.edu.pl”””
  Cc: „kancelaria@legnica.eu”
  Sent: Wednesday, July 27, 2011 8:07 AM
  Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
  w Legnicy.
  ul. Sejmowa 5a
  59-220 Legnica
  tel. 76-723-21-50 do 51,
  fax. 76-723-29-00
  Regon: 390624793
  NIP: 691-19-94-675
  pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
  Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82

  POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
  URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.eu

  Jestem już w zasięgu waszego wzroku a wy jesteście w zasięgu mojego wzroku; Mam na myśli wasze wszystkie przestępcze / bezprawne działania wobec mnie. Czekam na wszystkie potwierdzenia dziś do godziny 10:00 rano / przed południem. Szczegóły poniżej i w całym moim materiale.

  Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
  żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
  Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
  Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
  Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  BELWEDER
  Ulica: Belwederska 56
  00-594 WARSZAWA

  PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
  To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

  —– Forwarded Message —–
  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „”pwsz@pwsz.legnica.edu.pl””
  Cc: „”kontaktkwp@wr.policja.gov.pl””
  Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:48 AM
  Subject: Fw: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

  —– Forwarded Message —–

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „pwsz@pwsz.legnica.edu.pl”
  Cc: „kontaktkwp@wr.policja.gov.pl”
  Sent: Tuesday, July 26, 2011 10:33 AM
  Subject: Dzień dobry tylko dla uczciwych pracowników uczelni.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  ——-
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona
  w Legnicy.
  ul. Sejmowa 5a
  59-220 Legnica
  tel. 76-723-21-50 do 51,
  fax. 76-723-29-00
  Regon: 390624793
  NIP: 691-19-94-675
  pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
  Kancelaria Rektora: tel. 76 723 22 82

  POLICJA WROCŁAW > : kontaktkwp@wr.policja.gov.pl
  URZĄD MIASTA LEGNICA > : kancelaria@legnica.eu

  Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym (26/07/2011, pomiędzy godziną 9:30 a 10:00 rano /am) z panią w kancelarii Rektora,
  żądam potwierdzenia błyskawicznego (do 27 Lipiec 2011 do godziny 10:00 przed południem / am) za pomocą / przy pomocy poczty elektronicznej realizacji wszystkich moich żądań zawartych w pozostawionym piśmie (osobiście przeze mnie) w wyżej wymienionej kancelarii Rektora. Dnia 27 Lipiec 2011 mija ostateczny termin realizacji wszystkich moich żądań.
  Dołączam kopię pisma pozostawionego w Kancelarii Rektora.
  Brak realizacji moich prawnie i moralnie uzasadnionych żądań spowoduje bardzo negatywną reakcję łańcuchową dla waszej uczelni i miasta Legnica (wiąże się to z ponownym moim przybyciem do Legnicy, które przetrze oczy Całemu Uczciwemu Światu). Mam nadzieję, że bezprawie zacznie się kurczyć!
  Przypominam adres, na który należało dostarczyć wszystkie moje rzeczy osobiste w idealnym stanie (termin minął dnia 25 Lipiec 2011):

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  BELWEDER
  Ulica: Belwederska 56
  00-594 WARSZAWA

  PS Komorowski Bronisław (samozwaniec) nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Sprawdziłem osobiście wszystkie fakty i dowody!
  To Moja Skromna Osoba wygrała wybory prezydenckie w 2010 roku!

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Niepodległej Suwerennej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 9. 9 Billy Almestica
  Styczeń 8, 2012 o 10:04 AM

  I am impressed with this website, really I am a fan.

 10. 10 Bret Zammiello
  Styczeń 10, 2012 o 11:30 AM

  I like this post, enjoyed this one thankyou for putting up.

 11. 11 cherry hill mercedes
  Styczeń 12, 2012 o 10:51 PM

  Very nice layout and excellent content , nothing at all else we want : D.

 12. 12 home equity loan dallas
  Styczeń 13, 2012 o 8:09 PM

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 13. 13 lawn fertilization
  Styczeń 13, 2012 o 10:31 PM

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 14. 14 topsoil
  Styczeń 13, 2012 o 10:43 PM

  But wanna say that this is handy , Thanks for taking your time to write this. „Some things have to be believed to be seen.” by Ralph Hodgson.

 15. 15 Injury Lawyer in Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 11:19 PM

  I have been browsing on-line more than 3 hours nowadays, but I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content as you did, the internet will be much more helpful than ever before. „We are not retreating – we are advancing in another Direction.” by Douglas MacArthur.

 16. 16 Topsoil Hockessin de
  Styczeń 14, 2012 o 3:35 AM

  certainly like your web-site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the truth nevertheless I’ll surely come again again.

 17. 17 Cyndy Fillers
  Styczeń 14, 2012 o 2:22 PM

  Its such as you learn my thoughts! You appear to know so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you can do with a few % to force the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I will definitely be back.

 18. 18 private jet charters
  Styczeń 14, 2012 o 7:51 PM

  you’re in point of fact a excellent webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a wonderful process in this subject!

 19. 19 delaware commercial property
  Styczeń 14, 2012 o 8:09 PM

  I believe this site has got some real good information for everyone. „Anger makes dull men witty, but it keeps them poor.” by Francis Bacon.

 20. 20 MILTON REAL ESTATE
  Styczeń 15, 2012 o 12:07 AM

  I was looking at some of your articles on this internet site and I think this website is rattling informative ! Keep posting .

 21. 21 small weddings
  Styczeń 15, 2012 o 12:35 AM

  You have brought up a very great points , appreciate it for the post.

 22. 22 Adult communities delaware
  Styczeń 15, 2012 o 6:34 AM

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style .

 23. 23 Active adult communities
  Styczeń 15, 2012 o 7:28 AM

  I genuinely enjoy studying on this web site , it contains good content .

 24. 24 Andrea Dumm
  Styczeń 15, 2012 o 10:38 PM

  My chief is also eager of YouTube comical movies, he also watch these even in place of work hehehe..

 25. 25 Dinah Backlund
  Styczeń 15, 2012 o 11:59 PM

  That’s in fact a fastidious video described within this article on the topic of how to write a piece of writing, so i got clear idea from here.

 26. 26 lawn care wilmington de
  Styczeń 16, 2012 o 1:38 AM

  Enjoyed reading through this, very good stuff, thankyou .

 27. 27 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:43 AM

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 28. 28 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 6:32 AM

  As I website owner I believe the content material here is really fantastic , thankyou for your efforts.

 29. 29 wedding photography Brisbane
  Styczeń 16, 2012 o 4:56 PM

  I recently came across your site and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed scaning what you all have to say

 30. 30 commercial real estate Wilmington Delaware
  Styczeń 16, 2012 o 5:29 PM

  I believe you have noted some very interesting points , thankyou for the post.

 31. 31 épilateur électrique
  Styczeń 16, 2012 o 6:53 PM

  Some really wonderful information, Gladiolus I noticed this. „No men can be lords of our faith, though they may be helpers of our joy.” by John Owen.

 32. 32 cliquez ici
  Styczeń 16, 2012 o 8:29 PM

  You have brought up a very wonderful points , regards for the post.

 33. 33 Lenny Onnen
  Styczeń 16, 2012 o 10:07 PM

  What’s up to every single one, it’s really a nice for me to visit this web page, it contains priceless Information.

 34. 34 bottes pas cher
  Styczeń 17, 2012 o 9:51 AM

  I think this internet site holds some very good information for everyone. „To be able to be caught up into the world of thought — that is being educated.” by Edith Hamilton.

 35. 35 robot multifonction kenwood
  Styczeń 17, 2012 o 10:12 AM

  you’re really a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a great job on this topic!

 36. 36 plancha électrique
  Styczeń 17, 2012 o 12:17 PM

  Hello there! Extremely good piece of writing! I have been a daily website visitor (much like addict :P) of your website but I had a question. I am only not really for sure if its the right web site to question, but there are no spam comments. I get comments every single day. Would you help me? Cheers!

 37. 37 barbecue electrique
  Styczeń 17, 2012 o 9:55 PM

  Really great info can be found on website.

 38. 38 Vincent
  Styczeń 18, 2012 o 8:57 PM

  I wanted to visit and allow you to know how , a great deal I loved discovering your website today. I might consider it the honor to work at my place of work and be able to use the tips provided on your blog and also take part in visitors’ feedback like this. Should a position involving guest writer become offered at your end, you should let me know.

 39. 39 table a langer
  Styczeń 19, 2012 o 10:03 AM

  I really like your writing style, great info , regards for posting : D.

 40. 40 vélo enfant
  Styczeń 19, 2012 o 10:59 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were handy invaluable

 41. 41 Marc
  Styczeń 20, 2012 o 12:00 AM

  As a Newbie, I am always exploring online for articles that can benefit me. Thank you

 42. 42 montres femmes guess
  Styczeń 20, 2012 o 3:39 PM

  Thankyou for this post, I am a big big fan of this web site would like to keep updated.

 43. 43 trancheuse
  Styczeń 20, 2012 o 3:53 PM

  Thank you so much with regard to giving me personally an update on this subject matter on your web-site. Please realize that if a new post becomes available or if perhaps any changes occur on the current posting, I would want to consider reading a lot more and finding out how to make good usage of those tactics you talk about. Thanks for your time and consideration of others by making this web site available.

 44. 44 montre gps
  Styczeń 20, 2012 o 8:47 PM

  I cling on to listening to the reports speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 45. 45 decodeur tnt
  Styczeń 21, 2012 o 11:21 AM

  Enjoyed studying this, very good stuff, regards . „Shared joys make a friend, not shared sufferings.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 46. 46 http://www.echelletelescopique.org/
  Styczeń 21, 2012 o 12:17 PM

  I wanted to write you a bit of word to help thank you as before for these spectacular opinions you have provided in this case. This has been simply unbelievably generous with you to offer unhampered just what numerous people might have marketed for an e-book to earn some bucks on their own, chiefly considering that you could possibly have done it in the event you desired. Those principles likewise acted like the easy way to understand that the rest have the identical fervor much like my personal own to learn more with respect to this condition. I am sure there are lots of more pleasant occasions ahead for those who looked at your website.

 47. 47 page
  Styczeń 21, 2012 o 6:34 PM

  I actually still can’t quite feel that I could end up being one of those reading through the important recommendations found on your website. My family and I are truly thankful for your generosity and for offering me the opportunity to pursue our chosen career path. Thanks for the important information I obtained from your site.

 48. 48 tree trimming Wilmington de
  Styczeń 22, 2012 o 12:47 AM

  Normally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 49. 49 Mary
  Styczeń 22, 2012 o 7:21 AM

  I really enjoy reading on this internet site , it holds good content . „Dream no small dreams. They have no power to stir the souls of men.” by Victor Hugo.

 50. 50 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 9:40 PM

  I’ve recently started a web site, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 51. 51 Escort girl Paris
  Styczeń 23, 2012 o 10:16 AM

  Utterly pent content , appreciate it for entropy.

 52. 52 Angel Sueltenfuss
  Styczeń 24, 2012 o 12:02 AM

  Yay google is my king aided me to find this great internet site ! . „Every man dies. Not every man lives.” by Tim Robbins.

 53. 53 discount code
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  hello!,I like your writing so a lot! percentage we communicate extra about your post on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

 54. 54 Genaro Millican
  Styczeń 24, 2012 o 12:23 PM

  Hello, i believe that i noticed you visited my web site so i got here to “return the favor”.I’m attempting to in finding things to improve my web site!I guess its adequate to make use of a few of your ideas!!

 55. 55 brosse a dents electrique
  Styczeń 24, 2012 o 7:35 PM

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination great post! .

 56. 56 Mose Nemecek
  Styczeń 25, 2012 o 1:53 AM

  I adore reading and I conceive this website got some genuinely utilitarian stuff on it! .

 57. 57 Tempurpedic Memory Foam Mattress Topper
  Styczeń 25, 2012 o 5:49 AM

  Greetings I am so excited I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.

 58. 58 car shipping to poland
  Styczeń 25, 2012 o 10:10 AM

  How many people do you know who have RV? Recreational vehicles are popular in Australia, but not here. And there are not many companies that could handle shipping RVs. So be selective, but not too much.

 59. 59 site
  Styczeń 25, 2012 o 9:25 PM

  I believe you have observed some very interesting points , appreciate it for the post.

 60. 60 sorbetiere philips
  Styczeń 26, 2012 o 12:25 AM

  Would love to forever get updated great site!

 61. 61 getting pregnant after miscarriage mayo clinic
  Styczeń 26, 2012 o 2:22 AM

  I think one of your adverts triggered my web browser to resize, you may well want to put that on your blacklist.

 62. 62 Solary
  Styczeń 26, 2012 o 9:15 AM

  You have brought up a very great points , thanks for the post.

 63. 63 Dorothy Deremer
  Styczeń 26, 2012 o 12:09 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were handy invaluable

 64. 64 Fast Web Design
  Styczeń 26, 2012 o 1:17 PM

  Hi there, I discovered your site by means of Google whilst looking for a similar topic, your site came up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 65. 65 siege auto bebe confort
  Styczeń 26, 2012 o 2:05 PM

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 66. 66 site
  Styczeń 26, 2012 o 4:49 PM

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 67. 67 poker money for free
  Styczeń 27, 2012 o 5:43 AM

  It is possible that company will ask you for scan of the documents. I think it is worth getting $50:)

 68. 68 miscarriages of justice
  Styczeń 27, 2012 o 6:53 AM

  I believe one of your advertisings triggered my web browser to resize, you might want to put that on your blacklist.

 69. 69 Zana Balm
  Styczeń 27, 2012 o 10:09 AM

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again…

 70. 70 trading forex
  Styczeń 27, 2012 o 3:09 PM

  Certainly I like your web site, but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform you. Nevertheless I’ll surely come back again!

 71. 71 Agoura Hills Family Dentist
  Styczeń 27, 2012 o 5:57 PM

  I think this internet site ZwyciÄ™stwo tylko nieodwracalne jest i bÄ™dzie o wartoÅ›ci 100%. Sukces tylko nieodwracalny jest i bÄ™dzie o wartoÅ›ci 100%. Zielony Trabant tylko dla zdrajców stanu Polskiego i dla pospolitych przestÄ™pców, odgrywajÄ…cych role sztucznych dwulicowych, faÅ‚szywych patriotów: dla Komorowski BronisÅ‚aw, dla Donald Tusk, dla RadosÅ‚aw Sikorski, dla J.K. i dla innych podobnych gadów, dla prawie caÅ‚ej grupy widmo. JesteÅ›cie już żywymi trupami i nie tylko politycznymi. Victory the only irreversible is and will be about worth 100%. Success the only irreversible is and will be about worth 100%. Green Trabant only for traitors the State of Polish and for common criminals, playing roles unnatural, duplicitous; false patriots: for Bronislaw Komorowski, for Donald Tusk, for Radoslaw Sikorski, for J.K. and for other similar reptiles, for almost the entire group specter. You are already zombies (living corpse) and do not just political. /////// Moja Skromna Osoba jest okradana prawie przez wszystkich każdego dnia i nocy. Tworzenie nagminne – z moich materiałów – plagiatów na skalÄ™ ÅšwiatowÄ… My Humble Person is robbed almost / most / practically by all each day and night. Creating widespread – with my materials – plagiarism at a scale World. Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie siÄ™ nie udaÅ‚a (winni i skazani / trupy: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!). Tam gdzie wejdÄ™ / wchodzÄ™ to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasÄ™gu Krajowym / PaÅ„stwowym i MiÄ™dzynarodowym!!!!!!! ProszÄ™ z bombardować wszystkie takie miejsca z lotu nurkowego. Natychmiast. Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!) Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.Please bombard with flight diving all such places / Please bombard all such places. Immediately / incontinently. Prezydent i Premier CaÅ‚ej Suwerennej Niepodległ​ej Niezależne​j Polski Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates.Trzy Konstytucje / Ustawy tylko w moich rÄ™kach. Szukaj mojego materiaÅ‚u na ten temat. Na chwilÄ™ obecnÄ… nikt nie otrzymaÅ‚ ode mnie żadnego zezwolenia na cokolwiek. Wszystkie warunki moje sÄ… precyzyjnie okreÅ›lone w moich wszystkich materiaÅ‚ach. Nie bez powodu tylko w jÄ™zyku polskim. Three Constitutions / Act / Law / Statute / Rule only in my hands. Search my materials at this topic. KÅ‚aniam siÄ™ nisko. Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiaÅ‚ach jest tylko – okoÅ‚o – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzglÄ™dnia nawet sytuacje nieprzewidywalne. PozostaÅ‚e dziewięćdziesiÄ…t procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyÅ‚Ä…cznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy caÅ‚ego Åšwiata i CaÅ‚ej Polski. Dla przypomnienia tylko w jÄ™zyku polskim! FinaÅ‚em pozytywnym – miÄ™dzy innymi – musi być nastÄ™pujÄ…ca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych Å›rodków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiaÅ‚ach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta sÅ‚użbowego Å‚Ä…cznie z kierowcÄ…. 3. Zaproszenie mnie do wnÄ™trza tego auta przez wÅ‚aÅ›ciwe osoby przez wypowiedzenie nastÄ™pujÄ…cych zdaÅ„ / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla CaÅ‚ego Åšwiata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnÄ™trza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji RzÄ…du Polskiego i Kancelarii Prezydenta caÅ‚ej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. ProszÄ™ realizować wszystkie moje przepisy normalnego, prawidÅ‚owego, przejrzystego prawa. Wszystkie jakiekolwiek wybory do samorzÄ…dów i do parlamentu na obszarze caÅ‚ej Polski mogÄ… tylko siÄ™ odbyć po mistrzostwach Europy w 2012 w caÅ‚ej Polsce i na Ukrainie. ProszÄ™ szukać caÅ‚ego mojego materiaÅ‚u na ten temat. To co nie jest przeze mnie osobiÅ›cie odwoÅ‚ane musi być wykonane, zrealizowane. Politycy to oszuÅ›ci. Ja dysponujÄ™ faktami i dowodami. Please realize all my recipes / rules / regulations / formulas / prescriptions / bylaw normal, proper, transparent laws. All elections to local government and to parliament at area the Whole Polish, may itself only held after Championships European in 2012 in the Whole Poland and at Ukraine. Please search all my material at the topic. It what not is by me personally revoked must be done. Politicians are / it crooks. In my possession there are facts and evidence. Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 02:05 PM, Time central – european. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powoÅ‚ania, z przekonania, z potrzeby / z koniecznoÅ›ci. ProszÄ™ szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. ProszÄ™ mnie nie szufladkować! Administrator UsÅ‚ugi Windows Live Spaces poniesie bardzo poważne konsekwencje za bezmyÅ›lnÄ… dewastacjÄ™ moich materiałów! For a reminder! I am apolitical with vocation / with the appointment, with the conviction / with beliefs, with the needs, with the necessity. Please me do not pigeonhole! Please search all my materials at this the topic. Administrator Services Windows Live Spaces suffer / incur very serious consequences behind the inanity / imprudence / vacuity / thoughtlessness / silliness / wantonness / imprudence devastation of my materials! Angela Dorothea Merkel, z caÅ‚ym szacunkiem; DokonaÅ‚aÅ› naprawy / odnowy / regeneracji autostrady / numer 11 (A11) (szlak miÄ™dzynarodowy / numer E28), która jest przedÅ‚użeniem polskiej autostrady A6 (szlak miÄ™dzynarodowy ten sam / identyczny) (przejÅ›cie graniczne KoÅ‚baskowo)? OsobiÅ›cie kierowaÅ‚em / prowadziÅ‚em twoje nowe auto ciężarowe marki MAN po autostradzie A11; Twoja ciężarówka prawie siÄ™ rozpadÅ‚a! Pani Angela Dorothea Merkel; Czy dobrze tobie byÅ‚o ze zdrajcami Stanu Polskiego i pospolitymi przestÄ™pcami: BronisÅ‚aw Komorowski i Donald Tusk? (Jak dotychczas nikt nie otrzymaÅ‚ ode mnie żadnego pisemnego zezwolenia z moim osobistym podpisem). cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt has very good written written content posts.

 72. 72 Taina Pandiani
  Styczeń 27, 2012 o 7:21 PM

  Just want to say your article is as amazing. The clearness for your submit is simply great and that i could think you are an expert on this subject. Well along with your permission allow me to clutch your feed to stay up to date with coming near near post. Thank you a million and please carry on the enjoyable work.

 73. 73 sell boats
  Styczeń 28, 2012 o 8:36 PM

  You’ve noted very fascinating points ! ps good internet site .

 74. 74 turbine à glace
  Styczeń 28, 2012 o 10:01 PM

  Only wanna comment on few general things, The website style is perfect, the articles is rattling wonderful : D.

 75. 75 Gisele Joynes
  Styczeń 29, 2012 o 6:02 AM

  Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any tips? Appreciate it!

 76. 76 Mandie Saffer
  Styczeń 29, 2012 o 8:19 AM

  Useful info. Lucky me I discovered your site accidentally, and I am stunned why this coincidence didn’t took place in advance! I bookmarked it.

 77. 77 North Brunswick laundromat
  Styczeń 29, 2012 o 7:58 PM

  Whoa I cannot believe I actually just found this blog. To just be candid I was discussing along with a good solid associate just yesterday evening on the subject of this precise subject matter. I am want to give him this specific url in order to discover just what she thinks. I find almost all this particular sort of material entertaining and so keep it coming. Anything to do even slightly in solutions makes me very interested.

 78. 78 Lynwood Cook
  Styczeń 29, 2012 o 9:48 PM

  Dead composed content , appreciate it for entropy.

 79. 79 Catrin Donovan
  Styczeń 29, 2012 o 10:46 PM

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 80. 80 a4608664
  Styczeń 30, 2012 o 12:56 AM

  I’ve said that least 4608664 times. The problem this like that is they are just too compilcated for the average bird, if you know what I mean

 81. 81 Jeremy Ramsey
  Styczeń 30, 2012 o 1:37 AM

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 82. 82 adult social network
  Styczeń 30, 2012 o 4:17 AM

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally seek advice from my website =). We may have a hyperlink exchange agreement among us!

 83. 83 miscarriages in the 1800-1900 in the us
  Styczeń 30, 2012 o 4:29 AM

  Music began playing anytime I opened this webpage, so irritating!

 84. 84 basketball drills
  Styczeń 30, 2012 o 8:48 AM

  What i don’t understood is actually how you’re no longer really much more neatly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably relating to this subject, made me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always care for it up!

 85. 85 John Smith
  Styczeń 30, 2012 o 9:54 AM

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 86. 86 Nicholas Preisel
  Styczeń 30, 2012 o 12:58 PM

  Thank you so much for providing individuals with an exceptionally terrific chance to read critical reviews from this site. It’s usually so pleasant and as well , full of a good time for me personally and my office friends to search the blog no less than thrice in one week to read the latest secrets you will have. And lastly, I’m also actually astounded with all the terrific pointers served by you. Selected two ideas in this posting are ultimately the finest I’ve had.

 87. 87 Russel Harling
  Styczeń 30, 2012 o 4:53 PM

  Wow, fantastic weblog structure! How long have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The whole glance of your website is excellent, as neatly as the content!

 88. 88 tables basses
  Styczeń 30, 2012 o 7:05 PM

  I conceive this website has got some very great info for everyone : D.

 89. 89 Download Tutorials
  Styczeń 30, 2012 o 7:15 PM

  Wohh precisely what I was looking for, regards for putting up. „Never say that marriage has more of joy than pain.” by Euripides.

 90. 90 Exposed Ex Girlfriends
  Styczeń 30, 2012 o 8:44 PM

  How can I search blog posts from during the olympics?

 91. 91 folsom property management
  Styczeń 30, 2012 o 9:09 PM

  Just wish to say your article is as astonishing. The clarity for your put up is simply cool and i can suppose you are a professional on this subject. Fine along with your permission let me to grasp your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thank you 1,000,000 and please continue the gratifying work.

 92. 92 John Smith
  Styczeń 30, 2012 o 9:48 PM

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 93. 93 green coffee beans
  Styczeń 31, 2012 o 4:44 AM

  You are my intake, I own few blogs and very sporadically run out from post :). „Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it.” by E. B. White.

 94. 94 Popular Destinations
  Styczeń 31, 2012 o 9:04 AM

  Popular Destinations http://populardestinations.org

 95. 95 Emely Fullerton
  Styczeń 31, 2012 o 10:01 AM

  What great information, I’ll share with my friends on Facebook if you don’t mind. I really like the design and color scheme you chose. I’ve been staying up late nights since I’m trying to stop smoking plus my boyfriend is sick.|

 96. 96 Office Furniture
  Styczeń 31, 2012 o 11:02 AM

  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really nice piece of writing on building up new weblog.

 97. 97 Investissement
  Styczeń 31, 2012 o 12:05 PM

  C2I Immobilier sur Toulouse, appartement récent en fin de défiscalisation, perissol, scellier, bbc

 98. 98 Best Link Directory
  Styczeń 31, 2012 o 12:21 PM

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‚Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of „neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune „Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 99. 99 cheap car insurance
  Styczeń 31, 2012 o 2:44 PM

  I for all time emailed this webpage post page to all my contacts, for the reason that if like to read it next my links will too.

 100. 100 corazon romantico
  Styczeń 31, 2012 o 2:48 PM

  Well I sincerely liked studying it. This article procured by you is very useful for accurate planning.

 101. 101 compensation consulting
  Styczeń 31, 2012 o 4:20 PM

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange methods with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 102. 102 Have A Great Business Through Search Engine Optimization
  Styczeń 31, 2012 o 5:10 PM

  Google have public own algorithm for Search engine optimization but Bing did not it, i would like to know what is the best way to optimize any website for the Bing….

 103. 103 Tyson F. Gautreaux
  Styczeń 31, 2012 o 6:02 PM

  Watch Newcastle v Aston Villa – Sunday 05 February 2012

  Watch Liverpool v Tottenham – Monday 06 February 2012

  Watch Arsenal v Blackburn – Saturday 04 February 2012

 104. 104 Low Cost Web Design
  Styczeń 31, 2012 o 6:31 PM

  Another thing I have really noticed is that often for many people, less-than-perfect credit is the reaction to circumstances past their control. For instance they may have been saddled by having an illness and because of this they have more bills going to collections. It can be due to a occupation loss or the inability to work. Sometimes divorce proceedings can really send the financial circumstances in the wrong direction. Thanks sharing your opinions on this blog.

 105. 105 stadt kurier
  Styczeń 31, 2012 o 9:34 PM

  Great article. It is rather unfortunate that over the last several years, the travel industry has already been able to to fight terrorism, SARS, tsunamis, bird flu, swine flu, as well as the first ever real global economic collapse. Through all this the industry has proven to be effective, resilient along with dynamic, locating new approaches to deal with adversity. There are always fresh troubles and the possiblility to which the business must once more adapt and answer.

 106. 106 spartan burg webdesign
  Styczeń 31, 2012 o 10:52 PM

  Hi! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to tell you keep up the good work!

 107. 107 videncia
  Luty 1, 2012 o 12:52 AM

  Thank you for some other wonderful post. Where else may anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 108. 108 Margarito Ruzycki
  Luty 1, 2012 o 1:21 AM

  Very nice pictures Good initiative

 109. 109 John Donovan
  Luty 1, 2012 o 2:18 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 110. 110 Katrina Shone
  Luty 1, 2012 o 3:00 AM

  Some genuinely interesting info , well written and generally user pleasant.

 111. 111 Fredric Vizzini
  Luty 1, 2012 o 3:05 AM

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 112. 112 kulturystyka online
  Luty 1, 2012 o 5:09 AM

  hi!,I really like your writing so much! proportion we be in contact extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this house to solve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

 113. 113 tchat video
  Luty 1, 2012 o 5:58 AM

  It is indeed my belief that mesothelioma is most deadly cancer. It’s got unusual features. The more I actually look at it the greater I am persuaded it does not work like a true solid flesh cancer.

 114. 114 thai ladyboy
  Luty 1, 2012 o 7:03 AM

  Thanks for this post, I am a big fan of this site would like to go along updated.

 115. 115 web development
  Luty 1, 2012 o 8:46 AM

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 116. 116 Pension Advice
  Luty 1, 2012 o 9:03 AM

  Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please additionally seek advice from my website =). We can have a link change agreement between us!

 117. 117 Hire freelance
  Luty 1, 2012 o 9:07 AM

  Hire freelance http://hirefreelancejobs.com

 118. 118 nono hair removal reviews
  Luty 1, 2012 o 9:19 AM

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‚Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of „neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune „Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 119. 119 Alethia Brazan
  Luty 1, 2012 o 10:15 AM

  very good put up, i definitely love this website, keep on it

 120. 120 Marianela Hallum
  Luty 1, 2012 o 10:18 AM

  great points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest about your post that you made a few days ago? Any positive?

 121. 121 trampoline pas cher
  Luty 1, 2012 o 2:02 PM

  Wohh just what I was searching for, regards for putting up.

 122. 122 boots for women on sale cowgirl
  Luty 1, 2012 o 3:45 PM

  It’s best to participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will advocate this site!

 123. 123 Deedra Soape
  Luty 1, 2012 o 5:42 PM

  I am writing to let you understand what a cool experience my girl obtained visiting the blog. She even learned a wide variety of issues, including what it is like to possess an awesome teaching spirit to let many others very easily comprehend selected extremely tough subject matter. You truly exceeded my desires. I appreciate you for churning out those practical, trusted, revealing as well as easy tips on your topic to Mary.

 124. 124 Ashlee Jess
  Luty 1, 2012 o 6:02 PM

  I would like to thank you for the time you have contributed in composing this blog post

 125. 125 optimus alive
  Luty 1, 2012 o 8:40 PM

  I do not accept this particular article. However, I had looked with Google and I’ve found out you are right and I was thinking in the improper way. Continue publishing high quality material similar to this.

 126. 126 Jack Rooney
  Luty 1, 2012 o 9:07 PM

  This really answered my problem, thank you!

 127. 127 Real Player Free DOwnload
  Luty 1, 2012 o 9:13 PM

  I like this post, enjoyed this one thanks for putting up.

 128. 128 mobile phone tracker
  Luty 1, 2012 o 9:31 PM

  I have been reading out some of your posts and it’s pretty good stuff. I will surely bookmark your site.

 129. 129 download tiny village for android
  Luty 1, 2012 o 9:41 PM

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 130. 130 Dallas moving labor
  Luty 1, 2012 o 9:56 PM

  I enjoy you because of your whole hard work on this blog. Kate really likes engaging in investigation and it is simple to grasp why. I notice all relating to the lively manner you create both interesting and useful guidance on this blog and therefore attract response from people about this area and my simple princess is without a doubt studying a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You’re performing a wonderful job.

 131. 131 Ideas Framing Home
  Luty 1, 2012 o 11:18 PM

  You made some clear points there. I did a search on the topic and found most individuals will consent with your site.

 132. 132 Lisa Littell
  Luty 2, 2012 o 12:03 AM

  I had to refresh the page 2 times to view this page for some reason, however, the information here was worth the wait.

 133. 133 amsterdam hotels red light district
  Luty 2, 2012 o 12:29 AM

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 134. 134 robot menager
  Luty 2, 2012 o 2:02 AM

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact used to be a leisure account it. Glance complex to far delivered agreeable from you! However, how can we be in contact?

 135. 135 Rebbecca Neidlinger
  Luty 2, 2012 o 3:54 AM

  Great Post. I like your style of writing. I think you should use your awesome writing style to get paid. Me and my husband are using this course http://www.goo.gl/MjY21 to improve our earning from writing articles. You should try this out.

 136. 136 Lorraine Narr
  Luty 2, 2012 o 3:54 AM

  Great Post. I like your style of writing. I think you should use your awesome writing style to get paid. Me and my husband are using this course http://www.goo.gl/MjY21 to improve our earning from writing articles. You should try this out.

 137. 137 Jamie Arsham
  Luty 2, 2012 o 3:59 AM

  Fantastic website you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 138. 138 sepeda motor injeksi
  Luty 2, 2012 o 4:34 AM

  Of course I like your web-site, but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very silly to inform you. Nevertheless I’ll surely come back again!

 139. 139 Anita Newsum
  Luty 2, 2012 o 4:36 AM

  I not to mention my pals ended up studying the great solutions located on your website and suddenly developed an awful suspicion I had not thanked the website owner for them. My people happened to be absolutely glad to see them and now have seriously been having fun with these things. Appreciate your truly being well considerate and also for obtaining these kinds of fantastic useful guides most people are really needing to learn about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 140. 140 Alicia Sarkisian
  Luty 2, 2012 o 5:46 AM

  I couldn’t sleep so I started searching on Google and found your site. Just thought I’d drop you a comment while I battle my writer’s block. I’m suppose to be finishing a term paper on acne remedies – natural cures. I really like your information. Cheers!}

 141. 141 website
  Luty 2, 2012 o 8:01 AM

  It is my belief that mesothelioma will be the most dangerous cancer. It has unusual traits. The more I really look at it the more I am confident it does not react like a true solid flesh cancer. In the event mesothelioma can be a rogue viral infection, then there is the prospects for developing a vaccine and offering vaccination for asbestos open people who are open to high risk connected with developing future asbestos associated malignancies. Thanks for discussing your ideas about this important health issue.

 142. 142 baby announcements
  Luty 2, 2012 o 9:07 AM

  Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have truly enjoyed browsing your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I hope you write again very soon!

 143. 143 jason pierre-paul
  Luty 2, 2012 o 10:17 AM

  Hello there, simply turned into alert to your weblog thru Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate when you continue this in future. Many folks might be benefited out of your writing. Cheers!

 144. 144 style snaps review
  Luty 2, 2012 o 12:32 PM

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 145. 145 Heidi Moritz
  Luty 2, 2012 o 12:39 PM

  You may have not intended to do so, but I think you have managed to express the state of mind that a lot of people are in.

 146. 146 buy uggs
  Luty 2, 2012 o 1:00 PM

  Copy Games from the consoles like Xbox 360, Xbox, PS3, PS2, Nintendo Wii, Gamecube, PC, Dreamcast.Works even for PC games.

 147. 147 Breaking News
  Luty 2, 2012 o 1:03 PM

  As I web site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 148. 148 mercurial 2012
  Luty 2, 2012 o 2:00 PM

  That is the appropriate weblog for anyone who desires to search out out about this topic. You notice so much its almost arduous to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 149. 149 shtyle
  Luty 2, 2012 o 3:09 PM

  I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I must spend a while finding out more or figuring out more. Thank you for great info I used to be in search of this info for my mission.

 150. 150 fatigue evaluations customer reports
  Luty 2, 2012 o 3:42 PM

  I and my mates watch the soccer game clips at YouTube all the time, since they have in nice quality.

 151. 151 how to clean stainless steel
  Luty 2, 2012 o 4:15 PM

  Sweet website , super design , rattling clean and employ genial .

 152. 152 dry sleep
  Luty 2, 2012 o 5:04 PM

  Hey there! Extremely good blog post! I have been a regular visitor to your site (even more like addict ) to your website however I had a a doubt. I am far from being certain whether it is the right site to question, but there are no spam comments. I receive comments day-to-day. Can you assist me? I am grateful!

 153. 153 hot air fying
  Luty 2, 2012 o 7:01 PM

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I will be grateful if you continue this in future. Many people will benefit from your writing. Cheers!

 154. 154 eye exercises
  Luty 2, 2012 o 7:27 PM

  Respect to website author , some wonderful entropy.

 155. 155 on line marketing
  Luty 2, 2012 o 8:36 PM

  Terrific work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 156. 156 Lianne Milius
  Luty 2, 2012 o 8:51 PM

  It’s brilliant, I had been searching for the exact information for fairly sometimes yet to no avail!

 157. 157 Rolande Wice
  Luty 2, 2012 o 10:17 PM

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 158. 158 harga mobil bekas
  Luty 2, 2012 o 10:52 PM

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a book from our local library but I think I learned better from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there…

 159. 159 Sydney Mcchristion
  Luty 3, 2012 o 12:01 AM

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 160. 160 here
  Luty 3, 2012 o 12:30 AM

  Thanks for your article. One other thing is individual states have their very own laws of which affect people, which makes it extremely tough for the our elected representatives to come up with a fresh set of rules concerning foreclosed on property owners. The problem is that each state has own legal guidelines which may have interaction in an adverse manner with regards to foreclosure guidelines.

 161. 161 Celina Hennington
  Luty 3, 2012 o 12:34 AM

  I don’t know what to say except that I have relished reading. Pleasant blog

 162. 162 bizzibiz
  Luty 3, 2012 o 12:36 AM

  But wanna comment that you have a very nice web site , I the style and design it actually stands out.

 163. 163 web video marketing
  Luty 3, 2012 o 3:21 AM

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 164. 164 austin limousine rental
  Luty 3, 2012 o 4:01 AM

  None but a mule denies his family.

 165. 165 mens reviews
  Luty 3, 2012 o 4:02 AM

  This post really helped me fill the gaps I had in this subject. Been looking for something like this for ages but since this topic is so obscure, not many people are knowledgeable in it. Excellent work.

 166. 166 Trazodone
  Luty 3, 2012 o 4:59 AM

  It goes with out saying you are a person wonderful writer. With that stated, I believed I’d abandon you with a quote from yet another good author… „Most fools think they are only ignorant.”

 167. 167 Squirrel Feeder
  Luty 3, 2012 o 5:41 AM

  Great post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 168. 168 seo techniques
  Luty 3, 2012 o 5:43 AM

  There are some fascinating points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as properly

 169. 169 Buy Coffee Cup
  Luty 3, 2012 o 6:17 AM

  steel coffee cup http://steelcoffeecup.com

 170. 170 Tracy Dellaca
  Luty 3, 2012 o 6:21 AM

  I’m keeping late hours since I’m trying to write a report on acne remedies – natural cures and my baby is sick. Thanks for sharing your information!|

 171. 171 live webcam sex
  Luty 3, 2012 o 6:46 AM

  howdy there and thanks in your information ? I’ve absolutely picked up one thing new from proper right here. I did alternatively trip a number of technical points the usage of this website, as I knowledgeable to reload the website various times outdated to I might get it to load properly. I’ve been puzzling over in case your net hosting is OK? Not that Im complaining, but gradual loading circumstances occasions will repeatedly affect your placement in google and can destroy your nice ranking if advertising and marketing with Adwords. Properly I am including this RSS to my e-mail and may look out for a lot further of your respective fascinating content. Be certain you replace this once more soon..

 172. 172 baju anak branded
  Luty 10, 2012 o 1:42 AM

  I hardly leave a response, however i did some searching and wound up here ZwyciÄ™stwo tylko nieodwracalne jest i bÄ™dzie o wartoÅ›ci 100%. Sukces tylko nieodwracalny jest i bÄ™dzie o wartoÅ›ci 100%. Zielony Trabant tylko dla zdrajców stanu Polskiego i dla pospolitych przestÄ™pców, odgrywajÄ…cych role sztucznych dwulicowych, faÅ‚szywych patriotów: dla Komorowski BronisÅ‚aw, dla Donald Tusk, dla RadosÅ‚aw Sikorski, dla J.K. i dla innych podobnych gadów, dla prawie caÅ‚ej grupy widmo. JesteÅ›cie już żywymi trupami i nie tylko politycznymi. Victory the only irreversible is and will be about worth 100%. Success the only irreversible is and will be about worth 100%. Green Trabant only for traitors the State of Polish and for common criminals, playing roles unnatural, duplicitous; false patriots: for Bronislaw Komorowski, for Donald Tusk, for Radoslaw Sikorski, for J.K. and for other similar reptiles, for almost the entire group specter. You are already zombies (living corpse) and do not just political. /////// Moja Skromna Osoba jest okradana prawie przez wszystkich każdego dnia i nocy. Tworzenie nagminne – z moich materiałów – plagiatów na skalÄ™ ÅšwiatowÄ… My Humble Person is robbed almost / most / practically by all each day and night. Creating widespread – with my materials – plagiarism at a scale World. Kolejna nagonka ( w dniu dzisiejszym) polityczna nagonka na mnie siÄ™ nie udaÅ‚a (winni i skazani / trupy: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski i inne podobne gady. Szczegóły niebawem (i to jakie!). Tam gdzie wejdÄ™ / wchodzÄ™ to jest sam tylko smród / fetor / obrzydliwość / odór / korupacja o zasÄ™gu Krajowym / PaÅ„stwowym i MiÄ™dzynarodowym!!!!!!! ProszÄ™ z bombardować wszystkie takie miejsca z lotu nurkowego. Natychmiast. Another / next political battue (today) at me itself do not went (guilty / convicted / corpses: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Jaroslaw Kaczynski and other similar reptiles. Details soon (and it as / yak / how!) Thither where I will come / enter it is mere / alone only rankness / reek / foulness / stink / stench / corruption about scope / range National / State and International.Please bombard with flight diving all such places / Please bombard all such places. Immediately / incontinently. Prezydent i Premier CaÅ‚ej Suwerennej Niepodległ​ej Niezależne​j Polski Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz; PESEL (national identity); 58092701336, regon; 910506590, Number Identification Taxpayer (NIP,PIN); PL 8921175394, 5809275M150922380 / (2015). All my certificates to inspection in the real life, meetings, debates.Trzy Konstytucje / Ustawy tylko w moich rÄ™kach. Szukaj mojego materiaÅ‚u na ten temat. Na chwilÄ™ obecnÄ… nikt nie otrzymaÅ‚ ode mnie żadnego zezwolenia na cokolwiek. Wszystkie warunki moje sÄ… precyzyjnie okreÅ›lone w moich wszystkich materiaÅ‚ach. Nie bez powodu tylko w jÄ™zyku polskim. Three Constitutions / Act / Law / Statute / Rule only in my hands. Search my materials at this topic. KÅ‚aniam siÄ™ nisko. Dla przypomnienia. W moich wszystkich materiaÅ‚ach jest tylko – okoÅ‚o – dziesięć procent mojego kompleksowego, apolitycznego, perfekcyjnego, niezależnego programu, który uwzglÄ™dnia nawet sytuacje nieprzewidywalne. PozostaÅ‚e dziewięćdziesiÄ…t procent mojego – wyżej wymienionego programu – jest tylko i wyÅ‚Ä…cznie w mojej dyspozycji. Tylko pod moim kierownictwem ten mój program może być realizowany. To Moja Skromna Osoba jest gwarantem wszystkich pozytywów. Moja Skromna Osoba ma rozpracowane wszystkie tematy / problemy caÅ‚ego Åšwiata i CaÅ‚ej Polski. Dla przypomnienia tylko w jÄ™zyku polskim! FinaÅ‚em pozytywnym – miÄ™dzy innymi – musi być nastÄ™pujÄ…ca sytuacja: 1. Przelanie / przetransferowanie wszystkich moich / naszych Å›rodków finansowych (zadośćuczynienie, odszkodowanie), na moje osobiste konto w moim banku w Polsce. Łączna kwota jest zawarta we wszystkich moich materiaÅ‚ach. 2. Przygotowanie dla mnie specjalnego auta sÅ‚użbowego Å‚Ä…cznie z kierowcÄ…. 3. Zaproszenie mnie do wnÄ™trza tego auta przez wÅ‚aÅ›ciwe osoby przez wypowiedzenie nastÄ™pujÄ…cych zdaÅ„ / słów / wyrazów (wynika to z szacunku dla CaÅ‚ego Åšwiata, dla wszystkich Kontynentów, dla wszystkich Narodów. Panie Prezydencie i Premierze; Zapraszam Pana do wnÄ™trza niniejszego auta w celu przemieszczenia / transportu Pana do Kancelarii Prezydenta Polski i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania Panu (Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz) wszystkich budynków i dokumentacji RzÄ…du Polskiego i Kancelarii Prezydenta caÅ‚ej Polski. Tak to mysi być zorganizowane. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. My Humble Person; has worked all the issues / problems all over the World and the Whole Polish. For a reminder only in language Polish! Final positive – among others – must be the following situation: 1. Transfer the all my funds (restitution, compensation), at my personal account in my bank in Poland. The total amount is included in all my materials. 2. Prepare for me a special official car including with the driver. 3. Inviting me to this official car by a Competent Person, by saying the following phrases / words / terms (It follows with the estimate for the whole World, for all the Continents, for all Nations. Mr. President and Prime Minister, I invite Mr. to the interior this car in order to transport / displacement Mr. to the Chancellery President the Polish and to Chancellery the Prime Minister’s in order to transmit You (Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz) all buildings and all documentation the Polish Government and Chancellery Presidential the Whole Polish. So this must to be organized. ProszÄ™ realizować wszystkie moje przepisy normalnego, prawidÅ‚owego, przejrzystego prawa. Wszystkie jakiekolwiek wybory do samorzÄ…dów i do parlamentu na obszarze caÅ‚ej Polski mogÄ… tylko siÄ™ odbyć po mistrzostwach Europy w 2012 w caÅ‚ej Polsce i na Ukrainie. ProszÄ™ szukać caÅ‚ego mojego materiaÅ‚u na ten temat. To co nie jest przeze mnie osobiÅ›cie odwoÅ‚ane musi być wykonane, zrealizowane. Politycy to oszuÅ›ci. Ja dysponujÄ™ faktami i dowodami. Please realize all my recipes / rules / regulations / formulas / prescriptions / bylaw normal, proper, transparent laws. All elections to local government and to parliament at area the Whole Polish, may itself only held after Championships European in 2012 in the Whole Poland and at Ukraine. Please search all my material at the topic. It what not is by me personally revoked must be done. Politicians are / it crooks. In my possession there are facts and evidence. Poland, Warsaw, July 05, 2011 / Tuesday , Time completed 02:05 PM, Time central – european. I bow low itself. For a reminder. In my all material is only – around – ten percent my comprehensive, apolitical, perfect, an independent program, which includes even the unpredictable situations. The remaining ninety percent my – above mentioned scheme – is only and solely to my disposal. Only under my leadership this my program may be implemented / realized. It is the guarantor all action positives / share of positive. Dla przypomnienia! Jestem apolityczny z powoÅ‚ania, z przekonania, z potrzeby / z koniecznoÅ›ci. ProszÄ™ szukać wszystkich moich materiałów na ten temat. ProszÄ™ mnie nie szufladkować! Administrator UsÅ‚ugi Windows Live Spaces poniesie bardzo poważne konsekwencje za bezmyÅ›lnÄ… dewastacjÄ™ moich materiałów! For a reminder! I am apolitical with vocation / with the appointment, with the conviction / with beliefs, with the needs, with the necessity. Please me do not pigeonhole! Please search all my materials at this the topic. Administrator Services Windows Live Spaces suffer / incur very serious consequences behind the inanity / imprudence / vacuity / thoughtlessness / silliness / wantonness / imprudence devastation of my materials! Angela Dorothea Merkel, z caÅ‚ym szacunkiem; DokonaÅ‚aÅ› naprawy / odnowy / regeneracji autostrady / numer 11 (A11) (szlak miÄ™dzynarodowy / numer E28), która jest przedÅ‚użeniem polskiej autostrady A6 (szlak miÄ™dzynarodowy ten sam / identyczny) (przejÅ›cie graniczne KoÅ‚baskowo)? OsobiÅ›cie kierowaÅ‚em / prowadziÅ‚em twoje nowe auto ciężarowe marki MAN po autostradzie A11; Twoja ciężarówka prawie siÄ™ rozpadÅ‚a! Pani Angela Dorothea Merkel; Czy dobrze tobie byÅ‚o ze zdrajcami Stanu Polskiego i pospolitymi przestÄ™pcami: BronisÅ‚aw Komorowski i Donald Tusk? (Jak dotychczas nikt nie otrzymaÅ‚ ode mnie żadnego pisemnego zezwolenia z moim osobistym podpisem). cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. And I do have a couple of questions for you if you do not mind. Is it only me or does it look like a few of these remarks appear like they are left by brain dead visitors? 😛 And, if you are writing on additional places, I would like to keep up with anything fresh you have to post. Would you list of all of your public pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 173. 173 Jim Spelts
  Listopad 2, 2012 o 4:15 PM

  I cannot thank you enough for the article.Much thanks again. Much obliged.

 174. 174 Belle Flickner
  Grudzień 22, 2012 o 11:37 AM

  Looking forward to reading more. Great blog post.Really thank you! Want more.

 175. 175 Omega-3-Kapseln
  Maj 8, 2013 o 12:49 PM

  Hi there, There’s no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!

 176. 176 binary options signals
  Maj 24, 2013 o 12:38 AM

  I think the admin of this site is in fact
  working hard in support of his site, as here
  every information is quality based stuff.

 177. 177 Jame Half
  Maj 25, 2013 o 6:13 AM

  I employ firefox and some nights by 12:00 closely otherwise 12:30 closely, firefox stops effective and does not freight a page. The internet connection is wholly well although for the reason that it says outstanding. I am related to a home router and the signal might is forever brilliant. I act not be familiar with why this happens on precisely 12:00 otherwise 12:30 on my desktop point in time other than it’s a pain. I’ve tried „ping”ing and all looks fine..

 178. 178 how to trade forex for a living
  Maj 26, 2013 o 9:42 AM

  Very descriptive blog, I liked that a lot. Will
  there be a part 2?

 179. 179 how many ounces of water should you drink a day for weight loss
  Maj 28, 2013 o 8:27 AM

  What’s up it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web site is
  in fact pleasant and the viewers are actually sharing fastidious thoughts.

 180. 180 water heater review
  Czerwiec 2, 2013 o 12:47 PM

  If you are going for finest contents like me, just pay a visit this website daily for the reason that it presents
  quality contents, thanks

 181. 181 Bambi Mabry
  Czerwiec 4, 2013 o 6:55 PM

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as significantly as this one. I mean, I know it was my option to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy looking for attention.

 182. 182 Art And Home Design
  Czerwiec 6, 2013 o 11:28 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 183. 183 www.roofrepairnashville.org/roofing-contractors-nashville/
  Czerwiec 10, 2013 o 6:32 AM

  You need a good camera to protect all your money!

 184. 184 Health
  Czerwiec 15, 2013 o 7:36 AM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 185. 185 belanja buku islam"
  Czerwiec 18, 2013 o 1:35 AM

  After going over a handful of the articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me your opinion.

 186. 186 payday loans online
  Czerwiec 18, 2013 o 11:15 PM

  It’s hard to find experienced people in this particular topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 187. 187 matchmaker in New York
  Czerwiec 19, 2013 o 4:04 AM

  It is my pleasure to be a merber in your biog,and thank you so much that you allow me to share the article,it is my true feeling that I want to share this with others.Thanks again for everything, but most especially your friendship.

 188. 188 centrebet.com
  Czerwiec 19, 2013 o 5:27 PM

  A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to write more about this issue, it might not be a taboo matter but generally folks don’t talk about these issues. To the next! All the best!!

 189. 189 Best Diet
  Czerwiec 19, 2013 o 8:12 PM

  Saved as a favorite, I like your website!

 190. 190 angry birds games
  Czerwiec 19, 2013 o 8:52 PM

  I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my search for something concerning this.

 191. 191 beat creator software
  Czerwiec 19, 2013 o 9:22 PM

  Hello! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great information you have here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 192. 192 free movies online
  Czerwiec 19, 2013 o 9:27 PM

  Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for supplying this information.

 193. 193 online betting
  Czerwiec 19, 2013 o 9:54 PM

  I really like reading through a post that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 194. 194 best hgh products
  Czerwiec 19, 2013 o 10:02 PM

  I blog often and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 195. 195 green coffee bean extract for weight loss
  Czerwiec 19, 2013 o 10:17 PM

  Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 196. 196 no deposit casino
  Czerwiec 19, 2013 o 11:44 PM

  Hi! I simply would like to give you a big thumbs up for your excellent info you have got right here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 197. 197 Garcinia Cambogia Weight Loss
  Czerwiec 20, 2013 o 1:17 AM

  Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes which will make the greatest changes. Thanks for sharing!

 198. 198 green tea benefits
  Czerwiec 20, 2013 o 1:24 AM

  Very good post. I definitely appreciate this website. Stick with it!

 199. 199 buy twitter followers
  Czerwiec 20, 2013 o 1:48 AM

  Spot on with this write-up, I really feel this website needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 200. 200 followers hut
  Czerwiec 20, 2013 o 1:49 AM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the site is also very good.

 201. 201 www.ppireclaimcompany.co
  Czerwiec 20, 2013 o 1:56 AM

  Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 202. 202 dating website
  Czerwiec 20, 2013 o 1:56 AM

  I was more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and i also have you book marked to see new stuff in your site.

 203. 203 invest in gold
  Czerwiec 20, 2013 o 1:56 AM

  You’re so cool! I do not believe I’ve truly read through a single thing like this before. So wonderful to discover someone with some original thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 204. 204 followers hut
  Czerwiec 20, 2013 o 2:46 AM

  I was able to find good info from your content.

 205. 205 Sciatica treatment
  Czerwiec 20, 2013 o 2:48 AM

  Greetings, I think your web site might be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great website!

 206. 206 meet women
  Czerwiec 20, 2013 o 2:52 AM

  That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article!

 207. 207 Art Printing & Wedding invitations
  Czerwiec 20, 2013 o 5:26 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 208. 208 Travel And Software for the Intelligent
  Czerwiec 20, 2013 o 7:39 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 209. 209 Luxbet
  Czerwiec 20, 2013 o 7:43 PM

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 210. 210 mypay
  Czerwiec 20, 2013 o 8:48 PM

  Hello! I simply would like to give you a big thumbs up for the excellent information you’ve got here on this post. I am coming back to your site for more soon.

 211. 211 horny goat weed extract
  Czerwiec 20, 2013 o 8:54 PM

  Excellent article! We are linking to this particularly great post on our site. Keep up the good writing.

 212. 212 seo consultants london
  Czerwiec 20, 2013 o 9:51 PM

  I blog often and I genuinely thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 213. 213 horny goat weed
  Czerwiec 20, 2013 o 9:53 PM

  The next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I truly believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 214. 214 Sciatica treatment
  Czerwiec 21, 2013 o 2:56 AM

  Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get nearly anything done.

 215. 215 Home International And Home Interior
  Czerwiec 22, 2013 o 3:30 AM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 216. 216 how to root samsung galaxy s2
  Czerwiec 22, 2013 o 11:15 PM

  I could not resist commenting. Perfectly written!

 217. 217 tinnitus miracle review
  Czerwiec 23, 2013 o 1:46 AM

  Hello there! This article could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I am going to send this information to him. Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 218. 218 capsiplex appetite suppressant
  Czerwiec 24, 2013 o 7:38 AM

  The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I truly believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 219. 219 saiga 12 drum mag
  Czerwiec 24, 2013 o 8:47 AM

  Excellent write-up. I certainly appreciate this website. Keep writing!

 220. 220 slotsmaskiner
  Czerwiec 24, 2013 o 12:42 PM

  That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 221. 221 Spa Austin
  Czerwiec 27, 2013 o 7:39 PM

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something concerning this.

 222. 222 the fat loss factor
  Czerwiec 27, 2013 o 11:11 PM

  I like it whenever people come together and share views. Great blog, continue the good work!

 223. 223 mbna ppi claims
  Czerwiec 28, 2013 o 7:35 AM

  I was extremely pleased to uncover this page. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and I have you saved to fav to see new things on your blog.

 224. 224 link buiding seo tips
  Czerwiec 28, 2013 o 8:10 AM

  I love looking through an article that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 225. 225 raspberry ketone dr oz
  Czerwiec 28, 2013 o 9:07 AM

  Good blog you have got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!

 226. 226 rbs ppi claims
  Czerwiec 28, 2013 o 10:25 AM

  I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 227. 227 toko online batik modern
  Czerwiec 28, 2013 o 11:37 AM

  I\’ve been using Mint for about 8 months. Absolutely love it. By far the best app for money tracking I\’ve ever used, and I\’ve used programs on both the old Palm OS and BlackBerry OS. I live in Canada so not all financial institutions are supported but the list is expanding. It\’s free but I would be happy to pay $10 for this app.

 228. 228 porntube
  Czerwiec 28, 2013 o 12:01 PM

  This is a topic that is near to my heart… Many thanks! Where are your contact details though?

 229. 229 seo australia
  Czerwiec 28, 2013 o 12:17 PM

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this during my hunt for something relating to this.