13
Sier
11

Dwa pytania dla wszystkich Mieszkańców Wszechświata: Czy Wszechświat jest to rachunek prawdopodobieństwa skończony, czy jest to rachunek prawdopodobieństwa nieskończony? Czy Wszechświat jest to wartość bezwzględna? Two questions for all Inhabitants of the Universe: Whether the Universe is it bill / reckoning the probability a finite, twhether is it bill / reckoning the probability infinite? – Is / Whether / or / if – the Universe is it the absolute value? Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. // For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials. PRAWDZIWY PRZYWÓDCA NIE MUSI SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO ŻADNEJ DEBATY. JA PODEJMUJĘ DEBATĘ W KAŻDEJ CHWILI I NA KAŻDY TEMAT! PROSZĘ SZUKAĆ MATERIAŁÓW NA TEN TEMAT W KILKU JĘZYKACH! NAPRAWDĘ WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY SĄ JUŻ TRUPAMI (bez żadnego wyjątku!) WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE. Czołem Żołnierze z Bogiem, Godnością i Honorem Armii Polskiej Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Forehead Soldiers with God, Dignity and Honor Army Polish the All Nations, the Whole Area Sovereign Independent the Polish. Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish. Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish. (Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron, Christian Wilhelm Walter Wulff. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.) (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama, Christian Wilhelm Walter Wulff. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials. CIEMNA MASA; POD TYM MOIM OKREŚLENIEM NALEŻY ROZUMIEĆ: (innymi słowy: masa niedouczona / masa niewykształcona / anty-talentki, anty-talenci pod każdym względem jak: samozwaniec (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski Bronisław, jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (pełnej nazwy nie używam tylko ze względu na Martę Kaczyńską i jej dzieci; „mężulek” niech spada na drzewo liście pompować. hahaha) i jak prawie cała grupa widmo, której skład występuje we wszystkich moich materiałach / masa wykształcona (sposobem scholastycznym; rozumie nie rozumie ale zaakceptować to musi bo jej / jemu system polityczny nakazuje / polityk lub pseudo-polityk to „mówi” lub „pisze”) ale bez predyspozycji i bez wszelkich zdolności wrodzonych. Wszyscy POLITYCY i PSEUDO-POLITYCY twierdzą, że inteligencję „ma się” wrodzoną lub nabytą”. Guzik prawda! Inteligencję „się ma” lub jej „się nie ma”! Inteligencji nie można się nauczyć! Można tylko się z prawdziwą inteligencją oswoić! Proszę szukać wszystkich materiałów moich na ten temat, które publikuję od wielu lat! KONIEC! AMEN! /////// PS Dokonałem oględzin bardzo szczegółowych mojej odzyskanej odzieży (tylko w części) z Legnicy i z pralni „BIAŁA RÓŻA”. Stwierdzam: MOJA ODZIEŻ była zniszczona, wygnieciona i świadomie ubrudzona przez moich wrogów! Moja odzież była używana przez przestępców z różnych stron Całej Polski! MOJA ODZIEŻ BYŁA WYPOŻYCZANA BEZ MOJEGO ZEZWOLENIA NA RÓŻNEGO RODZAJU UROCZYSTOŚCI (między innymi dla nowożeńców do ślubu cywilnego i kościelnego). To nie tylko jest SZCZYT CHAMSTWA I PROSTOTY, ANALFABETYZMU WSZELKIEGO ale i już 100% bezprawia w Całej Polsce z winy: samozwańca (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski Bronisław, jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (pełnej nazwy nie używam tylko ze względu na Martę Kaczyńską i jej dzieci; „mężulek” niech spada hahaha) i jak prawie cała grupa widmo, której skład występuje we wszystkich moich materiałach! KONIEC! AMEN! UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rzeczywiste poparcie – przy prawidłowo / logicznie zadanych pytaniach – wynosi: dla PO – prawie zero procent, dla PiS – prawie zero procent, dla SLD – prawie zero procent, dla PSL – prawie zero procent, dla pozostałych partii i ugrupowań – prawie zero procent! Wszyscy Mieszkańcy Całej POLSKI i Polacy mieszkający poza granicami Całej Polski oczekują skutecznych, pozytywnych i błyskawicznych działań a u wyżej wymienionych jest tylko we wszystkim prawie bezwzględne zero! Hasło dla wszystkich Mieszkańców Całej Polski i dla Polaków mieszkających za granicą / poza granicami całej Polski: Zmień pozytywnie Całą Polskę raz na zawsze: Nie głosuj / nie bierz udziału w nielegalnych wyborach do parlamentu jesienią 2011. Udział w wyborach / obecność podczas głosowania (uprawnionych do głosowania) to strata pieniędzy wszystkich podatników. W tych nielegalnych wyborach do parlamentu mogą wziąć tylko udział zdrajcy stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie cała grupa widmo, której lista jest we wszystkich moich materiałach. Idę po was do Warszawy dla dobra wszystkich Mieszkańców. Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Całego Świata, Wszechświata i Całej Polski; Proszę wytrzymać jeszcze kilka chwil. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Całego Świata, wszystkich Żołnierzy Całego Świata i Żołnierzy Całej Polski bez żadnych wyjątków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Pilotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego Obrońców Warszawy. Password for all the Inhabitants of the Whole Polish and for Poles living abroad / outside abroad of the Whole Polish: Change a positive of the Whole Poland once at forever: Do not vote / not take part in the illegal elections to parliamentary autumn 2011. Share in the election / presence during vote (powers to vote) is it a waste of money all taxpayers. In these illegal elections parliamentary can only take part traitors State of Polish and both vulgar criminals as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski and almost the entire of the group specter, whose list is in all of my materials. I’m going after you / after your’s / after your to Warsaw for the good of all Inhabitants. Friends, all the Inhabitants all Over the World, the Universe and of the Whole Polish; Please withstand else several moments. Yours with all my heart all the Inhabitants all Over the World, all the Soldiers Around the World and Soldiers (at) Throughout the Polish , without any exceptions. Yours with all my heart all the Pilots 36. Special Regiment Air / Aviation Transport of the Defenders of Warsaw.


https://lh3.googleusercontent.com/-KldQ79Bw5rM/Tfnne8JwhcI/AAAAAAAAA6E/Ohk1CXFNq48/s576/Prezydent%2Bi%2BPremier%2BCa%25C5%2582ej%2BNiepodleg%25C5%2582%25E2%2580%258Bej%2BSuwerennej%2BNiezale%25C5%25BCne%25E2%2580%258Bj%2BPolski%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz.%2BB%25C3%25B3g%2Bjest%2Bjeden%2Bi%2Bnie%2Bjest%2Bistotne%2Bjakie%2Bma%2Bimi%25C4%2599%2B%25281%2529.jpg

PRAWDZIWY PRZYWÓDCA NIE MUSI SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO ŻADNEJ DEBATY. JA PODEJMUJĘ DEBATĘ W KAŻDEJ CHWILI I NA KAŻDY TEMAT! PROSZĘ SZUKAĆ MATERIAŁÓW NA TEN TEMAT W KILKU JĘZYKACH! NAPRAWDĘ WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY SĄ JUŻ TRUPAMI (bez żadnego wyjątku!) WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE.

==–..Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach.

For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials.

==-..Wieczny odpoczynek racz im / jemu dać Panie a ——;

„prawdziwym” agentom łamiącym wszelkie prawo i sztucznym manekinom podszywającym się pode mnie, wszystkim kąsającym, warczącym i miał miał miał (pseudo-kotom) milczkiem o ludzkiej postaci / o ludzkich kształtach ; Wieczny odpoczynek racz im / jemu dać Panie a —–;
„Nic więcej nie mogę uczynić”.
Powiedz mi to osobiście w realnym Świecie. Proponuję udać się do okulisty. Są inne jeszcze sposoby czytania moich prawd. „przykro” mi ale nie mam czasu na twoją / waszą dziecinadę (Z Prawdziwymi Dziećmi mogę polemizować / dyskutować / konwersować w nieskończoność).
Dzień dobry: Równanie (pierwszego stopnia) z czterema niewiadomymi bez innych prawdziwych danych personalnych (bez danych kontaktowych) i dokumentów personalnych wiarygodnych dla wpisów x = asystent premiera, y = psychiatra, z = Twoja zmora = blog 666, ź = agent Tomek (ale numer z niego: jednego i drugiego / a propos „prawdziwego” agenta tomka; dokonałem analizy całego twojego życiorysu i całej twojej dokumentacji dochodzeniowej! ty tylko się wpisujesz w rolę podrywacza / babiarza, popełniłeś bardzo dużo błędów prawnych; nie dziwię się bo w twoim działaniu nie było apolityczności a powinno / winno być! zastanawiam się nad osobistym aresztowaniem ciebie! Twoje komputerki też przestudiowałem! Jest gorzej niż źle! ty nigdy nie powinieneś być żadnym agentem! Nigdy nie podszywaj się pode mnie! Ile na ciebie budżet Całej Mojej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski wydał Hrywien w przeliczeniu na PLN?!) = blog: PISS = Nie odnaleziono serwera / Firefox nie może odnaleźć serwera piss / Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web. Zawsze jestem przygotowany na spotkania z wami [„incognitami” hahaha] (dla mnie nigdy nie jesteście „incognitami” nigdy). Czekam ale nie zawsze jestem do waszej dyspozycji. Mam na głowie Cały Świat i Całą Polskę stuprocentowego bezprawia zafundowaną przez: Komorowskiego Bronisława, Donalda Tuska, Sikorskiego Radosława, Krzakowskiego Tadeusza, J.K. i prawie prawie przez całą grupę widmo. Zapewniam, że ja zdążę wykonać wszystko. Tak trzymajcie! „super”, „extra”.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

„Politykiem cieszącym się największym zaufaniem Polaków jest niezmiennie prezydent Bronisław Komorowski. W sierpniu zaufanie do niego deklarowało 70% ankietowanych. Na drugim miejscu uplasował się premier Donald Tusk z 52% poparcia, a na trzecim Waldemar Pawlak, którego popiera 49% ankietowanych – wynika z sondażu CBOS przekazanego Wirtualnej Polsce”.
ALE NUMER! Kto to w to uwierzy? CBOS wziął nie wiadomo skąd te wyniki. Prawdziwe poparcie (napiszę to w języku polskim, tylko polskim) przy prawidłowo zadanym pytaniu i bez zastraszania pytanych wynosi: Dla PO; bronisław komorowski: – 7% i donald tusk: – 7, dla Waldemara Pawlaka: + 5%. Każdy trzeźwy wyborca śmieje się w głos z wyników branych nie wiadomo skąd. Czyżby Wirtualnej Polsce nie zależało na autorytecie prawdziwym?
PS Mam nadzieję, że właściwe osoby z Legnicy 59 220 i nie tylko są poddane już specjalistycznemu leczeniu z nienawiści lub są w areszcie. Wolałbym to pierwsze. Szczegóły we wszystkich moich materiałach również w tych, które ukradł mi administrator usługi windows live spaces (zwłaszcza z pod moich fotografii).

Środki masowego przekazu / media nie są żadną władzą / autorytetem w całej Polsce i na całej Białorusi; To jest polityczna masa bezwładnościowa w rękach uzależnionych od przestępczych czynników politycznych. W większości są to brukowce uzależnione od finansów / prawie nigdy od prawdy.

Measures mass media / media do not are any power / authority in the whole Poland and at the whole Belarus, it is the political mass inertia in the hands, which are dependent from criminal factors political. In most are it cobblestones, dependent from the finance / almost never from the truth.

Dziękuję z całego mojego serca za gościnność – u – moich przyjaciół z Chin w moim mieście Katowice, Polska: Herbata, zupa, pierogi były – są i będą smaczne / pyszne / bardzo dobre. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców całego Tybetu, całego Tajwanu, całych Chin. Dziękuję z całego mojego serca za gościnność – u – moich przyjaciół z Ukrainy i zarazem z Rosji w moim mieście Katowice, Polska: Chleb / pieczywo i powidła / dżem były – są i będą smaczne / pyszne / bardzo dobre. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców całej Ukrainy i Całej Rosji. Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky to jest złom! Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Całej Mojej Polski, Całego Wszechświata (Planeta Ziemia to też Wszechświat) i wszystkich moich Rodaków Polaków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców Krakowa, Polska. Dziękuję bardzo.

Thank very You with all my heart behind your hospitality – of – my Friends with China in my city of Katowice, Poland: tea, soup, dumplings former – are and will be delicious / very good. Yours with all my heart all the Inhabitants the Whole of Tibet, the Whole of Taiwan, the Whole of China. Thank very You with all my heart behind the hospitality – of – my Friends with Ukraine and Russia in my city of Katowice, Poland: Bread / baking and damson-cheese former – are and will be delicious / very good. Yours with all my heart all the Inhabitants the Whole of Ukraine and the Whole of Russia. Software Anti-Virus Kaspersky it is a scrap! Yours with all my heart all the Inhabitants of Strzelce Opolskie, Poland. Yours with all my heart all Inhabitants the Whole my Polish, the Whole Universe (Planet Earth is it also the Universe) and all my Compatriots Poles. Yours with all my heart all the Inhabitants of Cracow, Poland. Thank very.

FROM:
TO:
CC:
POLAND: OPOLE, Strzelce Opolskie, Cracow, Katowice, Opole, Thursday,  Friday, Saturday, Sunday, Monday, September 1, 2, 3, 4, 5,  2011 3:02 PM / 02:54 PM / 12:35 PM / 11:17 AM

Message body

==–..Rozumiem, że debaty są tylko dla „bardzo poważnych polityków i pseudo-polityków”.
Na wszelką ewentualność wysyłam prawdę i prawdziwe materiały do Państwa; Wszystkie inne materiały są w moim tylko posiadaniu.
Zabraniam zarazem tworzenia jakichkolwiek plagiatów z mojego całego materiału bez mojej osobistej zgody; Szczegóły we wszystkich moich materiałach i u mnie.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

==–..Czy zbudowano już gmach / pałac / budynek z infrastrukturą / z zapleczem dla Komisji Międzynarodowej (Polska, Warszawa) (szczegóły w moich wszystkich materiałach – także w materiałach, które ukradł mi administrator usługi Windows Live Spaces – dla / w ilości minimum 800 osób + (plus) badane i sprawdzane Osoby, Przywódcy itp. / dla specjalistów, geniuszy we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia ludzkiego?
Wszyscy muszą być w jednym miejscu i pod jednym dachem!
Gdzie jest zatwierdzona lista (przez Sąd Międzynarodowy Całego Świata) lista wszystkich Specjalistów / Geniuszy?
Proszę tę listę zeskanować i wysłać do mnie z prędkością światła na moje adresy e-mail: atwtc@yahoo.com, atwtc17@gmail.com, atwtc17@vip.onet.pl

W​hether already built is the building / palace with infrastructure / with facilities for the Commission of the International (POLAND, WARSAW) (details in all my materials – also in my materials, stolen by administrator services Windows Live Spaces (with beneath > : image / photograph / photos – for / in quantity the minimum 800 person + (plus) tested and verified the Person / Leaders and etc – for specialists, geniuses in all key areas life of human.
All must be in one position / spot / place / space and underneath one roof!
Where is the approved list / roster / register (by the International Court of the Whole World) all Professionals / Specialists / Geniuses? Please this list scan and send me with the speed of light at my addresses e-mail: atwtc@yahoo.com, atwtc17@gmail.com, atwtc17@vip.onet.pl
P​rawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/

==–..Admin​istrator Portalu „onet. pl” naruszył poważnie literę Prawa Międzynarodowego. Dotyczy mojego blogu i pozycji, do której dodałem mój komentarz. Proszę traktować te dwa blogi jako jeden mój BLOG na „onet.pl”.

Administrator Portal ‚onet.pl’ seriously violated the letter / character of International Law. Applies / concerns my blog and the position, to which I added my comment. Please treat these two blogs as one my blog at ‚onet.pl’.

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/

http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one): Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://mail.google.com/mail/?shva=1#buzz

POLAND, WARSZAWA / WARSAW, OPOLE, KRAKÓW / KRAKOW – POLSKA / POLAND, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, WROCŁAW / WROCLAW – POLSKA / POLAND, OPOLE, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, OPOLE, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, KATOWICE (Moje Miasto / My CITY) – POLSKA / POLAND, OPOLE – POLSKA, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA – POLSKA / POLAND, WARSZAWA / WARSAW – POLSKA / POLAND, OPOLE – POLSKA / POLAND, Thursday, SATURDAY, Sunday MONDAY, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday / Sunday, MONDAY, August 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2011, 04:49 PM / 05:04 PM / 01:00 PM / 03:31 PM / 12:24 PM / 02:29 PM / 05:37 PM. 09:50 AM / 03:39 PM / 10:45 AM / 12:53 PM / 05:55 PM / 03:15 PM / 05:07 PM / 05:24 PM.

POLAND, OPOLE, Saturday, August 20, 2011 12:59 PM

NIESTETY ZNÓW TRACĘ MÓJ DROGOCENNY CZAS! DO CHWILI OBECNEJ NIE OTRZYMAŁEM ZATWIERDZONEJ LISTY OD MIĘDZYNARODOWEGO APOLITYCZNEGO NIEZAWISŁEGO SUWERENNEGO SĄDU dotyczącej MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI (proszę jeszcze raz odszukać wszystkie moje materiały na ten temat). CZY DO KOŃCA MOJEGO ŻYCIA – który nigdy nie nastąpi – otrzymam takową LISTĘ od WYŻEJ WYMIENIONEGO SĄDU (wszystkie dotychczasowe WASZE materiały – przede wszystkim na mój i wasz temat – możecie już wyrzucić do KOSZA)? PROSZĘ ZAWSZE PAMIĘTAĆ, ŻE MNIE NIGDY NIE MOŻNA WYPROWADZIĆ z RÓWNOWAGI JAKIEJKOLWIEK; JEŻELI ODGRYWAM ROLĘ Z DYKCJĄ GŁOSU PODNIESIONEGO lub ogólnie zdenerwowanego TO TYLKO DLATEGO, ZE TAK MUSI BYĆ w DANEJ SYTUACJI (sytuacja w dniu 19 SIERPIEŃ 2011 w CH Turawa Park k/OPOLA, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, Poland / to była moja gehenna wielogodzinna zafundowana mi na zamówienia tych samych moich prawdziwych wrogów), KTÓRA PRAWIE ZAWSZE JEST UKNUTA PRZEZ MOICH STAŁYCH WROGÓW CHCĄCYCH MNIE (jak ja zwykle mnie zdyskredytować) (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat). W końcu jestem też Prawdziwym POLAKIEM; To się należy wszystkim, którzy jeszcze troszkę samodzielnie myślą i mają chociażby ptasi móżdżek: o BARANACH, o CHAMACH, o WSZELKICH ZDRAJCACH, o DZIWKACH (najgorsze są z czarnymi z czarnymi włosami i z rudymi sztucznie malowanymi / innymi słowy „legnickimi” ale nie tylko) (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat i nie tylko), o ŁAJDAKACH, o ŚWINIACH, o WIEPRZACH, o SKORUMPOWANEJ i UZALEŻNIONEJ PSEUDO-WŁADZY NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH WE WSZYSTKICH PŁASZCZYZNACH prawie wszędzie i prawie zawsze, o RÓŻNYCH SŁUŻBACH, KTÓRE WINNY SIĘ MIENIĆ WSZELKĄ PRAWDZIWĄ PRAWOŚCIĄ a mienią się bardzo często bezprawiem, o PRZEŻARTYCH KOROZJĄ PSEUDO-LUDZIACH, o PRZEŻARTYCH RDZĄ POLITYKACH I PSEUDO-POLITYKACH, o WIELU INNYCH NEGATYWNYCH SYTUACJACH dnia i nocy. WSZELKIE ZŁO PRÓBUJE OPANOWAĆ CAŁĄ POLSKĘ PRZEDE WSZYSTKIM PRZY UŻYCIU POLSKICH DZIWEK, które są na kiwnięcie obcych agentów i nie tylko obcych, pragnących rozwalić CAŁĄ PRAWDZIWĄ UCZCIWĄ POLSKĘ. Należy się wszystkim prawdziwa prawda, która musi być zawsze przeze mnie rejestrowana (żeby się zabezpieczyć od przekłamań i od wrabiania mnie w wasze / w ich wszelkie przestępstwa i zawsze negatywne prowokacje. Proszę zawsze pamiętać o mojej stałej KLAUZULI, którą należy zawsze uzupełnić przez dodatkowe uwarunkowania moje występujące we wszystkich moich materiałach.

JA SIĘ NIGDY NIE ROZMIENIAM NA DROBNE! KONIEC! AMEN! NIE SPEŁNILIŚCIE ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU MIMO, ŻE CAŁA WINA JEST PO WASZEJ STRONIE! ZAPOMNIJCIE O CZYMKOLWIEK! MOJE JEST ZWYCIĘSTWO STUPROCENTOWE! MÓJ SUKCES STUPROCENTOWY! Bardzo ważne uzupełnienie! DLA PRZYPOMNIENIA! KAŻDY PRZYPADEK / SYTUACJĘ, CZŁOWIEKA / ISTOTĘ, MARTWĄ NATURĘ [hahaha] NALEŻY ANALIZOWAĆ / ROZPATRYWAĆ / OSĄDZAĆ INDYWIDUALNIE! NIE MA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ! ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA MOŻE BYĆ WTEDY I TYLKO WTEDY GDY KILKA, KILKANAŚCIE, KILKADZIESIĄT LUB KILKASET itd. znalazło się we wszystkich okolicznościach idealnie identycznych / precyzyjnie tych samych / perfekcyjnie tych samych! NIESTETY IDIOTYZM WSZYSTKICH SZCZEBLI / WSZYSTKICH PŁASZCZYZN SIĘGA ZENITU – PRZEDE WSZYSTKIM W CAŁEJ POLSCE – ZE WZGLĘDU NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ PSEUDO-WYBORY / NIELEGALNE WYBORY JESIENIĄ 2011r. CZY WIECIE WSZYSCY MIESZKAŃCY CAŁEJ POLSKI I POLACY MIESZKAJĄCY POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI DLACZEGO PSEUDO-POLITYCY I POLITYCY TAK BARDZO DĄŻĄ DO WYBORÓW PRZED MISTRZOSTWAMI EUROPY I PRZED ZAKOŃCZENIEM PREZYDENCJI CAŁEJ POLSKI?! ODPOWIEDŹ JEST BARDZO OCZYWISTA I BARDZO PROSTA! PO PROSTU! PO TYCH DWÓCH WYDARZENIACH WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY, KTÓRZY BYLI LUB SĄ U WŁADZY BĘDĄ TRUPAMI POD KAŻDYM WZGLĘDEM! MOGĘ SIĘ ZAŁOŻYĆ, ŻE WYBORCY NAJBARDZIEJ ŚWIADOMI PONOWNIE POZWOLĄ SIĘ OTUMANIĆ WYŻEJ WYMIENIONYM!

MOTTO BYŁYCH, OBECNYCH I NADCHODZĄCYCH DNI I NOCY: MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG ZOSTAŁ CI SIĘ TYLKO PŁUG!

BARDZO NEGATYWNE SYTUACJE w OPOLU i koło OPOLA z dnia 19 SIERPIEŃ 2011:

1. W (19 SIERPIEŃ 2011 od godziny 6:00 am do godziny 6:20 am) EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Opolu, POLSKA; Bardzo negatywne (przestępcze) zachowanie (bez powodu / dysponuję rejestrem) dwóch OCHRONIARZY wobec mnie: Korzystałem za zgodą z toalety (musiałem ze względu na potrzebę fizjologiczną): NAJBARDZIEJ AGRESYWNY WOBEC MNIE BYŁ PRZESTĘPCA -OCHRONIARZ z BRODĄ i z WĄSAMI w okularach. DRUGI OCHROŃCZYK NIE MIAŁ TYCH „ATUTÓW”. RAZEM WZIĘCI SĄ PODOBNI DO ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO I DO POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI, KRZAKOWSKI TADEUSZ i do prawie CAŁEJ GRUPY WIDMO, która jest wymieniona w MOICH WSZYSTKICH MATERIAŁACH!
http://www.cylex.pl/firmy/energiapro-grupa-tauron-sa–oddzia%C5%82-w-opolu-10691226.html
info@eprad.pl
http://www.eprad.pl/01,01,01/12
http://www.energiapro.pl/index.php?option=offs&p=html&div=52
Z jego ust popłynęły następujące słowa pod moim adresem: SRANIE (już się zesrałeś?), W _ _ _ _ _ _ _ _ _J stąd, GÓWNO MNIE TO OBCHODZI, PRZESTĘPCA -OCHRONIARZ na koniec użył wobec mnie siły fizycznej – bez powodu najmniejszego – w ten sposób naruszył moją nietykalność cielesną w tej sytuacji (gdy się jeszcze raz taka sytuacja powtórzy – wobec mnie – to po prostu zabiję dla przykładu takiego przestępcę-ochroniarza. Takich przykładów w Całej Polsce jest bardzo dużo! TE MASKI / TE MICHY ZWIERAŁY W SOBIE ZLEPEK WSZELKIEGO ZŁA a PRZEDE WSZYSTKIM DWÓCH BARDZO NEGATYWNYCH SYSTEMÓW: SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO I SYSTEMU FASZYSTOWSKIEGO!

2. Sytuacja w dniu 19 SIERPIEŃ 2011 w CH Turawa Park (PRALNIA „BIAŁA RÓŻA) k/OPOLA, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, Poland / to była moja gehenna wielogodzinna – straciłem pięć godzin mojego drogocennego czasu podczas odbioru moich ubrań niby po praniu i prasowaniu / hahaha – zafundowana mi na zamówienia tych samych moich prawdziwych wrogów), KTÓRA PRAWIE ZAWSZE JEST UKNUTA PRZEZ MOICH STAŁYCH WROGÓW CHCĄCYCH MNIE jak zwykle zdyskredytować w miejscach publicznych (proszę szukać wszystkich moich materiałów na ten temat).
PERSONEL PRACUJĄCY W PRALNI:
– PANI z jasnymi włosami; (podobno kierowniczka PRALNI ANIA) (częściowo naprawiła swoje błędy / jednak marynarka do wyrzucenia / ze względu na jej trudną sytuację i ze względu na fakt, że do tego negatywnego działania wobec mnie była zmuszana – przez moich stałych prawdziwych wrogów – wybaczam jej wszystko). MOJA SZCZERA POZYTYWNA SUGESTIA: PROSZĘ SIĘ DOSZKOLIĆ Z PROWADZENIA WSZELKIEJ DOKUMENTACJI; PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE W RUBRYCE SPOSÓB ZAPŁATY WYRAZ „GOTÓWKA” NIE ZASTĘPUJE STWIERDZENIA, (które w tej sytuacji winno być!): „KWOTĘ 180 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) wpłacono / uiszczono gotówką” (nie otrzymałem dowodu wpłaty z kasy fiskalnej).
– POSTAĆ z czarnymi włosami to prawie idealne bardzo negatywne odbicie z ulicy Horyzontalnej w Legnica 59 220 i cała osada Legnica, POLSKA. BRAK SŁÓW! WSZYSTKIE MATERIAŁY, FAKTY I DOWODY U MNIE!  JA SIĘ NIGDY NIE ROZMIENIAM NA DROBNE! KONIEC! AMEN! NIE SPEŁNILIŚCIE ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU MIMO, ŻE CAŁA WINA JEST PO WASZEJ STRONIE! ZAPOMNIJCIE O CZYMKOLWIEK! MOJE JEST ZWYCIĘSTWO STUPROCENTOWE! MÓJ SUKCES STUPROCENTOWY! WYRAZ TWARZY / MIMIKA TEJ CZARNEJ KOBIETY PRZYPOMINAŁ/ŁA PEŁNĄ IRONIĘ ZE WSZYSTKIEGO CO DOTYCZY MNIE I MOJEGO DZIAŁANIA (Od razu widać i słychać, że jest, że była szkolona przez tych samych PROSTAKÓW / ODWROTNEGO / ODWROTNYCH. W TYCH WIERSZACH WYMIENIENI OSOBNICY STOSUJĄ NADAL METODĘ ZIEMI SPALONEJ ZA MNĄ I PRZEDE MNĄ! INNYMI SŁOWY: KAŻDĄ OSOBĘ A ZWŁASZCZA KOBIETĘ / DZIEWCZYNĘ, Z KTÓRĄ ROZMAWIAM BARDZO MIŁO PRZY PIERWSZYM SPOTKANIU (po takiej rozmowie) USTAWIAJĄ BARDZO NEGATYWNIE PRZECIWKO MNIE! PO PROSTU PIORĄ JEJ MÓZG SKUTECZNIE NA ZASADZIE OBIETNIC FINANSOWYCH LUB PROPOZYCJI INTRATNYCH STANOWISK PRACY!) JEJ SFORMUŁOWANIA FONICZNE PRAWIE BYŁY IDENTYCZNE JAK SFORMUŁOWANIA FONICZNE izabeli p. i jej rodzinki , która tak naprawdę winna być w areszcie domowym lub winna być poddana stałemu leczeniu specjalistycznemu żeby wykorzenić prawdziwą nienawiść, która się rozprzestrzenia – nie tylko w Legnicy – jak zaraza / jak dżuma! PS OCHRONA CH TURAWA PARK NIE DO KOŃCA SIĘ SPISAŁA POZYTYWNIE; BRAK OBIEKTYWNOŚCI, BRAK APOLITYCZNOŚCI, BRAK ZNAJOMOŚCI WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH PRZEPISÓW! PO PROSTU! STARE BŁĘDY! PO PROSTU! NIE ODRABIA SIĘ PRACY DOMOWEJ!

https://lh3.googleusercontent.com/-63Kr8_dRBrQ/TXJ_ZZHI6kI/AAAAAAAAAWg/d-k6tCxT_QY/s576/Only%2Bmy%2Bhumble%2Bself..jpg Tę marynarkę mi świadomie zniszczono w Pralni „Biała Róża”! Wszyscy wiemy dlaczego! PRAWDA?! To nie wszystko! W tej PRALNI oszust FOTOGRAF fotografował bez mojego zezwolenia moje ubrania! Wszyscy wiemy dlaczego! PRAWDA?!

Park Handlowy Turawa – Zawada (k. Opola)
EKO PRALNIA EXPRESS – Biała Róża
ul. Dębowa 1, lok. 42
46-022 Zawada k. Opola
(77) 410-90-47
GODZINY OTWARCIA:
Pn.-Sob.: 9.00-21.00
Niedz.: 10.00-20.00
BIAŁA RÓŻA SP. Z O.O.
Adres     05-420 JÓZEFÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWY 42/ Województwo: MAZOWIECKIE
KRS: 0000356978
NIP: 525-247-77-15
REGON:142339783
http://www.infoveriti.pl/firma/356978/biala-roza/jozefow/powstancow-warszawy/
http://pralniabialaroza.pl/
Status firmy:Firma zarejestrowana w KRS od 2010-05-27. Firma aktywna
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Zarząd     KUROCZKO ANNA −  PREZES ZARZĄDU

3. SYTUACJA z kierowcą taksówki (który przewoził mi odzież) z numerem bocznym 217; (co za dziwny zbieg okoliczności) Chłopcze niby po studiach; Nie znasz topografii OPOLA a raczej świadomie nie znasz topografii OPOLA, świadomie się błąkasz z klientem tylko po to żeby rachunek do zapłaty był większy / w ten sposób dodatkowo wyłudziłeś ode mnie sześć złotych więcej! Chłopcze jest trzecia (bez zapór i szlabanów) droga dojazdu do CELU (pamiętasz? stwierdziłem to tobie natychmiast!), który ci wskazałem! CHŁOPCZE (kup sobie specjalny zestaw) NIGDY NIE ROZMAWIAJ PRZEZ TELEFON JAKIKOLWIEK (nawet z POLICJĄ / tak mnie poinformowałeś) bo być może kiedyś zabijesz mnie lub innego pasażera! CHŁOPCZE JA SIĘ NIGDY NIE MYLĘ

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Halo Radio Taxi „BiS”
http://www.halobis.pl/kontakt.html
45-231 Opole
Oleska 125a
telefony :
zamawianie taksówki :
196 60
800 66 60 60
510 196 400
77 455 07 31
e-mail : taxi@halobis.pl
formularz zamówienia taksówki on-line
podziel się z nami swoją opinią :
77 455 07 24
halobis@halobis.pl

JESZCZE RAZ! WSZYSTKIE FAKTY I DOWODY U MNIE! SAMI SOBIE WYSTAWILIŚCIE ŚWIADECTWO BARDZO NEGATYWNE! TO JEST KONIEC! WASZ BARDZO NEGATYWNY KONIEC! PO PROSTU! JESTEŚCIE PRAWIE WSZYSCY TRUPAMI!
DO ZOBACZENIA NIEBAWEM W WARSZAWIE I ZAPEWNE WSZYSCY WIECIE PO CO!

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSv1BG3Ktm5GzZ5cZqQHhFHVv-ytWxkcY6ZIjZPBdomSBQVCLBdYA

WY / ONI WSZYSCY UDAJĄ / UWAŻAJĄ, (że ja nie istnieję! barany! idioci! każdy BYK by się uśmiał! każda KROWA by się uśmiała! a ze mnie czerpią wszystko co najlepsze! plagiat goni plagiat! Jak patrzę i słucham to każda firma / każda instytucja żeruje na mnie! niebawem przyjdzie wam za to wszystko zapłacić; wpłacając wysokie sumy środków finansowych na moje osobiste konto bankowe! (administracja w Urzędzie Miasta Wrocław gdzie prezydentem jest Rafał Dutkiewicz zna konta tylko bankowe / o kontach pocztowych (e-mail) nigdy nie słyszeli; swego czasu osobiście to sprawdziłem: prawie położyłem się ze śmiechu! ciemna masa nie jest wstanie nic samodzielnie wymyślić! wasze mózgi to wypalone pustynie z byle jakiego piasku!) ŻE BEZE MNIE – INNYMI SŁOWY: BEZ CENDROWSKIEGO WIESŁAWA TOMASZA / BEZ WIESŁAWA TOMASZA CENDROWSKIEGO PRAWDZIWEGO: Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz

President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. (JESZCZE INACZEJ! BEZ WIEŚKA TOMKA CENDROWSKIEGO!) JA MAM WSZYSTKO! WY MACIE TYLKO STARE SZABLONY! PO PROSTU! NIC NIE MACIE! MACIE KOMPLEKSOWE ZERO!) POZOSTAŁE FUNKCJE PRAWDZIWE PONIŻEJ! – ROZWIĄŻĄ JAKIKOLWIEK PROBLEM NA CAŁYM ŚWIECIE I NA OBSZARZE CAŁEJ MOJEJ UKOCHANEJ POLSKI I MOICH WSZYSTKICH UKOCHANYCH NARODÓW – ZDRAJCY STANU POLSKIEGO I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY JAK: BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, RADOSŁAW SIKORSKI, TADEUSZ KRZAKOWSKI I INNE PODOBNE GADY I PRAWIE CAŁA GRUPA WIDMO: STAŃCIE DO APELU! TRUPY!

==–..Hasło dla wszystkich Mieszkańców Całej Polski i dla Polaków mieszkających za granicą / poza granicami całej Polski: Zmień pozytywnie Całą Polskę raz na zawsze: Nie głosuj / nie bierz udziału w nielegalnych wyborach do parlamentu jesienią 2011. Udział w wyborach / obecność podczas głosowania (uprawnionych do głosowania) to strata pieniędzy wszystkich podatników. W tych nielegalnych wyborach do parlamentu mogą wziąć tylko udział zdrajcy stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie cała grupa widmo, której lista jest we wszystkich moich materiałach. Idę po was do Warszawy dla dobra wszystkich Mieszkańców.
Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Całego Świata, Wszechświata i Całej Polski; Proszę wytrzymać jeszcze kilka chwil. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców całego Świata, wszystkich żołnierzy całego Świata i żołnierzy całej Polski bez żadnych wyjątków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Pilotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego Obrońców Warszawy.

Password for all the Inhabitants of the Whole Polish and for Poles living abroad / outside abroad of the Whole Polish: Change a positive of the Whole Poland once at forever: Do not vote / not take part in the illegal elections to parliamentary autumn 2011. Share in the election / presence during vote (powers to vote) is it a waste of money all taxpayers. In these illegal elections parliamentary can only  take part traitors State of Polish and both vulgar criminals as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski and almost the entire of the group specter, whose list is in all of my materials. I’m going after you / after your’s / after your to Warsaw for the good of all Inhabitants.
Friends, all the Inhabitants all Over the World, the Universe and of the Whole  Polish; Please withstand else several moments. Yours with all my heart all the Inhabitants all Over the World, all the Soldiers Around the World and Soldiers (at) Throughout the Polish , without any exceptions. Yours with all my heart all the Pilots 36. Special Regiment Air / Aviation Transport of the Defenders of Warsaw.

Sytuacja dnia 24 Sierpień 2011r.(zarejestrowana w szczegółach przeze mnie; niestety musiałem ze względu na dalsze wrabianie mnie w ich / w wasze przestępstwa / miejsce publiczne) na linii nr 10, przystanek MZK > : Sosnkowskiego – Małopolska (na którym są kobiety i dzieci); Zwracam się do „PEWNEJ” „BLONDYNKI” bardzo grzecznie: Czy warto truć się papierosami w miejscu publicznym? Z ust wściekłej pani blondynki wyrwały się epitety / przezwiska / wyzwiska / ubliżanie gestami i wszelkim bardzo niskim słownictwem przy dzieciach stojących na tym przystanku! Oj zbiera się! Oj zbiera się! Czy wszyscy mają tego świadomość?

Fw: Witam serdecznie Państwa.

FROM:
TO:
CC:
Wednesday, August 24, 2011 3:16 PM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „mzk@mzkopole.pl” <mzk@mzkopole.pl>
Sent: Wednesday, August 24, 2011 3:10 PM
Subject: Witam serdecznie Państwa.
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
45-215 Opole, ul. Luboszycka 19
tel. (77) 4023 100 – centrala
tel. (77) 4023 110 – sekretariat
fax (77) 4023 136
e-mail:
mzk@mzkopole.pl
NIP 754-24-90-122
DO WIADOMOŚCI

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

DO WIADOMOŚCI URZĄD PREZYDENTA MIASTA OPOLE.
==–..Witam serdecznie Państwa.
Proszę przekazać całemu Zarządowi mój elektroniczny list.
Dziś w autobusie linii nr 10 pomiędzy godziną 13:45 a godziną 14:15 czasu polskiego kontrolowały mnie dwie (Ja z czterech powodów nie muszę dokonywać zakupu biletów i okazywać wszystkich dokumentów ze względu na moje bezpieczeństwo!) (jak dobrze pamiętam numer ewidencyjny 39 i 47 {„kontrolerek”}) niby „przemiłe” (ubrane w bluzeczki: jedna w zieloną, druga w niebieską) ale łamiące wszelkie prawo (być może, że tym razem puszczę to w niepamięć); Nie okazały swoich identyfikatorów (musiałem sam zdobyć / odkryć numery identyfikatorów tych pań), nie chciały wezwać organów porządkowych. Proponuję zapoznać wszystkich pracowników – łącznie z kontrolerami obojga płci – MZK z moimi wszystkimi materiałami.
Przestrzegam przed tworzeniem jakichkolwiek plagiatów z mojego materiału. Wszystkie szczegóły w moich wszystkich materiałach! Pół roku studiowania!
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz


Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz
With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
POLAND, WARSZAWA / WARSAW, OPOLE, KRAKÓW / KRAKOW, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, WROCŁAW / WROCLAW, OPOLE, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, OPOLE, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, KATOWICE (moje Miasto / my CITY), OPOLE – POLSKA, Thursday, SATURDAY, MONDAY, Tuesday / Wednesday, Thursday, Friday, August 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  2011, 04:49 PM / 05:04 PM / 01:00 PM / 01:07 PM / 02:48 PM / 10:10 AM / 03:48 PM / 11:04 AM / 01:18 PM.

==–..Dla Przypomnienia! Dla Sprecyzowania! Proszę zawsze pamiętać o mojej stałej KLAUZULI i zawsze ją stosować! Jakakolwiek moja osobista bardzo ważna zgoda w bardzo ważnych sprawach / tematach może być tylko i wyłącznie na: żółtym, zielonym, niebieskim lub czerwonym papierze (w jasnych odcieniach), treść / zawartość zredagowana odręcznie / pismem odręcznym / moim własnoręcznym (moimi rękami / moimi dłońmi) osobiście przeze mnie tylko i wyłącznie (nigdy pismem maszynowym / nigdy pismem komputerowym i innym podobnym. Podpis mój osobisty: Złożony tylko i wyłącznie osobiście przeze mnie (odręcznie / pismem odręcznym / moim własnoręcznym (moimi rękami / moimi dłońmi) pod zgodą (na dole) z prawej strony, musi zawierać trzy wersje (zawsze) podpisu (trzy podpisy) składające się z Mojego nazwiska Cendrowski, z moich imion Wiesław Tomasz, RAZEM ; Cendrowski Wiesław Tomasz:
1. Pierwsza wersja z zastosowaniem liter drukowanych pisanych (duże litery).
2. Druga wersja z zastosowaniem liter pisanych dużych i małych.
3. Trzecia wersja pisana własnoręcznie parafka.
Taka precyzja i taka wyjątkowość mojego podpisu ma zastosowanie tylko i wyłącznie w moim przypadku z uwagi na fakt częstych fałszerstw i wykorzystywania wszelkich luk, które dają różne możliwości negatywnego działania (pośrednio lub bezpośrednio) czynnikom przestępczym takim jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie wszystkim osobnikom z GRUPY WIDMO, na wszystkich szczeblach we wszystkich płaszczyznach.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
POLAND, WARSZAWA / WARSAW, OPOLE, KRAKÓW / KRAKOW,  CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, WROCŁAW / WROCLAW, Thursday, August 18, 2011, 05:00 PM

==–..Stara wszelka władza „Polska” i nie tylko zupełnie / w ogóle sobie nie radzi z problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi Całej Polski. To są prawdziwi sabotażyści i zdrajcy przede wszystkim: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski i prawie cała grupa widmo! Czekam z wielką niecierpliwością na przekazanie mi wszystkich budynków rządowych i wszystkich budynków po kancelarii prezydenta polski. Moim obowiązkiem jest rozwiązanie wszystkich problemów Wszechświata, Ziemi (przede wszystkim Afryki i każdego innego kontynentu) i całej Polski

Old all authority ‚Poland’ and do not only (just?) at all not cope himself with the problems internal and external the Whole Polish. It are the real, true saboteurs and traitors primarily / first of all: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski and almost whole group of specter I am waiting with great impatience at  transference for me all government buildings and all buildings after office president’s the Polish. My duty / obligation is solve all the problems of the Universe, the Earth (mainly / first of all in Africa and each another Continent) and the Entire Polish.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw / Kraków / Krakow, Opole, Częstochowa / Czestochowa, Wrocław / Wroclaw, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw / pseudo-Legnica > : W czwartek, 11 Sierpień, 2011 obiecano mi pozytywny finał z odzyskaniem moich rzeczy osobistych. Zobaczymy. In Thursday, August 11, 2011 I promised me positive result with the recovery my personal belongings (stuff?). We’ll see. [Sekretarki [PWSZ Legnica 59 220] do zwolnienia / do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Secretary to exemption / dismissal / to terminate the contract with effect immediate.] [Przestępcze działanie: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i inne przestępcze gady z grupy widmo. Do odstrzału natychmiastowego. Pełna eliminacja.] [Criminal activity group specter: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and other criminal reptiles / amphibia / reptilia groups specter. To the killing immediate. Complete / full elimination.] [Niewykluczone, że ja osobiście będę zmuszony aresztować kilkanaście osób między innymi: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i inne skorumpowane, tkwiące w zgniłych układach gady / płazy na wszystkich szczeblach. To jest epidemia prawdziwego zła. Possibly, that I will personally forced to arrest over a dozen / to arrest several persons, among others: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and other corrupt, inherent in rotten systems of reptiles / amphibians at all levels. This is epidemic a real / true of evil.] (Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin Legnica; Muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i wszystkie moje pieniądze! Nie odpuszczę wam tego bezprawia! Poniżej szczebla [REKTORA] nie rozmawiam! Po prostu byłoby to bez sensu! Żuromin czeka to samo co osadę Legnica!), OPOLE POLSKA jest / is super / extra, August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2011, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Time completed 12:21 (oczko) PM / 11:12 AM / 05:42 PM / 03:46 PM, Time central – european.

https://i0.wp.com/www.majewska-opielka.pl/wp-content/uploads/2010/11/R%C3%B3%C5%BCe-bia%C5%82o-czerwone.jpg

Czołem Żołnierze z Bogiem, Godnością i Honorem Armii Polskiej Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

Forehead Soldiers with God, Dignity and Honor Army Polish the All Nations, the Whole Area  Sovereign Independent the Polish.

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Warsaw_KRWP_1.JPG/225px-Warsaw_KRWP_1.JPG

Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.
Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.

Day August 15, Day  Army Polish All Nations Sovereign  Independent Polish.
Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish.

Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
(Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron, Christian Wilhelm Walter Wulff. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)

All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
As I already said A it must say B and can C!?
(All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama, Christian Wilhelm Walter Wulff. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw / Kraków / Krakow, Opole, Częstochowa / Czestochowa, Wrocław / Wroclaw, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw / pseudo-Legnica > : W czwartek, 11 Sierpień, 2011 obiecano mi pozytywny finał z odzyskaniem moich rzeczy osobistych. Zobaczymy. In Thursday, August 11, 2011 I promised me positive result with the recovery my personal belongings (stuff?). We’ll see. [Sekretarki [PWSZ Legnica 59 220] do zwolnienia / do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Secretary to exemption / dismissal / to terminate the contract with effect immediate.] [Przestępcze działanie: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i inne przestępcze gady z grupy widmo. Do odstrzału natychmiastowego. Pełna eliminacja.] [Criminal activity group specter: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and other criminal reptiles / amphibia / reptilia groups specter. To the killing immediate. Complete / full elimination.] [Niewykluczone, że ja osobiście będę zmuszony aresztować kilkanaście osób między innymi: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i inne skorumpowane, tkwiące w zgniłych układach gady / płazy na wszystkich szczeblach. To jest epidemia prawdziwego zła. Possibly, that I will personally forced to arrest over a dozen / to arrest several persons, among others: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and other corrupt, inherent in rotten systems of reptiles / amphibians at all levels. This is epidemic a real / true of evil.] (Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin Legnica; Muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i wszystkie moje pieniądze! Nie odpuszczę wam tego bezprawia! Poniżej szczebla [REKTORA] nie rozmawiam! Po prostu byłoby to bez sensu! Żuromin czeka to samo co osadę Legnica!), OPOLE POLSKA jest / is super / extra, August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2011, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Time completed 12:21 (oczko) PM / 11:03 AM / 05:52 PM, Time central – european.

https://lh5.googleusercontent.com/-nUfRgu4dFu0/TZsJ5kXD67I/AAAAAAAAAZU/A3Ru9LqxeKs/w350-h416-k/Law-abiding%2BPresident%2Band%2Bthe%2BPrime%2BMinister%2Bwhole%2Bthe%2BWorld%2Band%2Bwhole%2BPOLISH%2BMr.%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz%2Ball%2BVIII.%2BThe%2Bwhole%2Bof%2BAfrica..jpg

==–..Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
(Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron, Christian Wilhelm Walter Wulff. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)

All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
As I already said A it must say B and can C!?
(All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama, Christian Wilhelm Walter Wulff. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.

https://lh5.googleusercontent.com/-GpuK1WaQW44/TkZO7IEzMKI/AAAAAAAABO4/FOPVn9ZmeCE/Bronis%25C5%2582aw%2BKomorowski.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-vXENXuKV8o4/TkZPBhz4H1I/AAAAAAAABPA/OSWh6HCdHzc/Donald%2BTusk.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-N0GtVRXBlKo/TkZPJTdCgaI/AAAAAAAABPI/C6lKHYNziIo/Rados%25C5%2582aw%2BSikorski.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-j7h2o95b8Zo/TkZPSU6yp0I/AAAAAAAABPQ/ZHCZZGQbmGs/Schetyna%2BGrzegorz.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-vFS2QMIWxd0/TkZPdCwNtiI/AAAAAAAABPY/LGnd2NzU-zc/Krzakowski%2BTadeusz.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-lOjKW1bBNbs/TkZPqGX3VzI/AAAAAAAABPg/7OXObfvfwoU/Vladimir%2BVladimirovich%2BPutin.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-gS6B1U-yI4o/TkZPw2ESXaI/AAAAAAAABPo/Dra5xFzbtAs/David%2BWilliam%2BDonald%2BCameron.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-Jc_AMnvneAo/TkZP5_R-hJI/AAAAAAAABPw/KuL9m2wOrHQ/Barack+Obama.jpg

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Prezydent_Niemiec_Christian_Wulff_spotka%C5%82_si%C4%99_w_Belwederze_z_prezydentem-elektem_Bronis%C5%82awem_Komorowskim.JPG/200px-Prezydent_Niemiec_Christian_Wulff_spotka%C5%82_si%C4%99_w_Belwederze_z_prezydentem-elektem_Bronis%C5%82awem_Komorowskim.JPG hahaha; Spotkanie niezgodne z wszelkim prawem / spotkanie poza protokołem dyplomatycznym. Dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi! Ten pokrętny fakt już mnie nie zadziwia / nie dziwi! I tak znam powody i szczegóły tego bezprawnego – nad moją głową – spotkania! hahaha > droga do nikąd! Proszę szukać szczegółów tego problemu we wszystkich moich materiałach w języku polskim i angielskim.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
The Whole Polska / Poland, Warszawa / Warsaw / Kraków / Krakow, Opole, Częstochowa / Czestochowa, Wrocław / Wroclaw, Warszawa / Warsaw, Wrocław / Wroclaw / pseudo-Legnica > : W czwartek, 11 Sierpień, 2011 obiecano mi pozytywny finał z odzyskaniem moich rzeczy osobistych. Zobaczymy. In Thursday, August 11, 2011 I promised me positive result with the recovery my personal belongings (stuff?). We’ll see. [Sekretarki [PWSZ Legnica 59 220] do zwolnienia / do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Secretary to exemption / dismissal / to terminate the contract with effect immediate.] [Przestępcze działanie: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i inne przestępcze gady z grupy widmo. Do odstrzału natychmiastowego. Pełna eliminacja.] [Criminal activity group specter: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and other criminal reptiles / amphibia / reptilia groups specter. To the killing immediate. Complete / full elimination.] [Niewykluczone, że ja osobiście będę zmuszony aresztować kilkanaście osób między innymi: Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i inne skorumpowane, tkwiące w zgniłych układach gady / płazy na wszystkich szczeblach. To jest epidemia prawdziwego zła. Possibly, that I will personally forced to arrest over a dozen / to arrest several persons, among others: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radoslaw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and other corrupt, inherent in rotten systems of reptiles / amphibians at all levels. This is epidemic a real / true of evil.] (Do zobaczenia w ciągu kilkunastu godzin Legnica; Muszę odzyskać wszystkie moje rzeczy osobiste i wszystkie moje pieniądze! Nie odpuszczę wam tego bezprawia! Poniżej szczebla [REKTORA] nie rozmawiam! Po prostu byłoby to bez sensu! Żuromin czeka to samo co osadę Legnica!), OPOLE POLSKA jest / is super / extra, August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2011, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Time completed 12:21 (oczko) / 04:14 PM / 05:52 PM, Time central – european.

——-

Fw: Good Morning for of the Queen of Great Britain.

FROM:
TO:
CC:
POLAND, OPOLE, Sunday, August 14, 2011 11:49 AM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „press@royalcollection.org.uk” <press@royalcollection.org.uk>
Cc: „webeditor@royal.gsx.gov.uk” <webeditor@royal.gsx.gov.uk>
Sent: Sunday, August 14, 2011 11:47 AM
Subject: Good Morning for of the Queen of Great Britain.

https://i2.wp.com/www.royal.gov.uk/TemplateAssets/scheme3/banner01.gif
Good Morning for of the Queen of Great Britain.
THE BRITISH MONARCHY

 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7 Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?

Message body

https://i2.wp.com/www.sgwp.wp.mil.pl/img/gora.png
https://i2.wp.com/www.sgwp.wp.mil.pl/img/d90.png
==–..Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?
Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.
Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish.
Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish.Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
(Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
As I already said A it must say B and can C!?
(All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.
 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7 Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Fw: JAKIM CUDEM?!!!!!!! Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?

FROM:
TO:
CC:
POLAND, OPOLE, Monday, August 15, 2011 2:19 PM

Message body

==–..Samozwańczy Komorowski Bronisław i jakiś wynalazek Tomasz Siemoniak; Jakim cudem nadajecie bezprawnie nominacje?!!!!!!! Czy jakąkolwiek zgodę mieliście ode mnie?!!!!!!!

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „rzeczniksgwp@wp.mil.pl” <rzeczniksgwp@wp.mil.pl>
Cc: „awiatrowski@mon.gov.pl” <awiatrowski@mon.gov.pl>
Sent: Sunday, August 14, 2011 1:02 PM
Subject: Dzień Dobry Panowie Dowódcy; Proszę przekazac wszystkim Dowódcom! Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!?

https://i2.wp.com/www.sgwp.wp.mil.pl/img/gora.png
https://i2.wp.com/www.sgwp.wp.mil.pl/img/d90.png
==–..Nie sądzicie, że adresy e-mail (prawie wszystkie) najwyższy czas uaktualnić!? 
                                                                                                                                                                                                  ==–..Samozwańczy Komorowski Bronisław (który nie wygrał wyborów w 2010r. / tylko w tym miejscu dodatek / jedno z wielu przestępstw Komorowskiego Bronisława i jego sitwy / Komorowski Bronisław ty padalcu i podobni tobie / ty szujo największa zdradziecka i podobni tobie, ty / wy wiecie, że to już koniec dla was; to nie jest już do naprawienia! Sprzedajesz / sprzedajecie własny KRAJ wraz z Czcigodnymi Mieszkańcami! : kradzież moich głosów z woj. Dolnośląskiego! Retoryczne pytanie: Czy Dutkiewicz miał w tym swój udział?! proszę szukać wszystkich szczegółów gdzie tylko możliwe! przy tak nasilonym bezprawiu prawdopodobnie sięgnę po skrajne rozwiązania dla dobra Całej Polski i Całego Świata! Jak dotąd nikt nie otrzymał ode mnie żadnego zezwolenia!!!!!!!) i jakiś wynalazek Tomasz Siemoniak; Jakim cudem nadajecie bezprawnie nominacje?!!!!!!! Czy jakąkolwiek zgodę mieliście ode mnie?!!!!!!!
Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Radosław Sikorski i inne podobne GADY / KANALIE / SZUJE / ZDRAJCY; Jeżeli uważacie, że wam cokolwiek odpuszczę to się bardzo mylicie! Najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby gdyby ci tchórze do potęgi entej osobiście zameldowali  się przed moim obliczem! Do zobaczenia niebawem w Warszawie, Polska.  PROSZĘ  ZAPAMIĘTAĆ RAZ NA ZAWSZE ZDRAJCY I ETC, ŻE PRAWDZIWY/WI PRZYWÓDCA/CY NIGDY NIE POTRZEBUJE/JĄ OCHRONY! ( NA OCHRONĘ waszych ZDRADZIECKICH D – P wydajecie miesięcznie setki tysięcy złotych z pieniędzy PODATNIKÓW! WYDAJECIE PIENIĄDZE NA ROZWIĄZANY ZGODNIE Z WSZELKIM PRAWEM BOR I STRAŻ MIEJSKĄ! WY TCHÓRZE PARSZYWE!  JESTEŚCIE SKOŃCZENI! PRZEGRALIŚCIE JUŻ W DNIU WSZELKICH OSZUSTW WYBORCZYCH! SAMOZWAŃCZY KOMOROWSKI BRONISŁAWIE; ODWAGI! STAŃ OSOBIŚCIE PRZED MOIM OBLICZEM! ZMIERZ SIĘ ZE MNĄ! NIECH SIĘ ZMIERZĄ ZE MNĄ tobie PODOBNI! NIE ODPUSZCZĘ ŻADNEGO MOJEGO WARUNKU!
Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.
Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish.
Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish.Wszyscy Przywódcy (bez żadnych wyjątków) na wszystkich stanowiskach powinni (parlamentarzyści i senatorowie także) być poddawani specjalistycznym badaniom (przez Międzynarodową Komisję / proszę szukać moich szczegółów) ; lekarskim, wydolnościowym, psychiatrycznym, psychologicznym i każdym innym niezbędnym.
Jak już powiedziałem A to muszę powiedzieć i B i może C?!
(Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.)All the Leaders ( without no exceptions) at all positions should (MPs / envoy / member / deputy / ambassador / representative / minister / legate and Senators also) be subjected / must be subjected to special tests / researchs (by the International Commission / Please search my details); medical, fitness, psychiatric, psychological, and each other necessary / essential / indispensable / vital / needful.
As I already said A it must say B and can C!?
(All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials.
 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqg493xiSVH3WRvt4_MVVcnm9jPwfpLniS7S_ZyzOjNDARI5l7 Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz
——-
Wszystko się sprawdza w 100%.  Bardzo pozytywnie dla mnie. Czas pracuje pozytywnie dla mnie! Na BARANÓW rady dobrej nie ma!  Jeszcze się nigdy  nie pomyliłem / nie omyliłem. Tak będzie już zawsze! Bezprawie w konwulsjach przegrywa i przegra niebawem do samego końca we wszystkich możliwych płaszczyznach! We wszystkich możliwych konfiguracjach!

Fw: Dzień dobry Paniom.

FROM:
TO:
CC:
POLAND, OPOLE, Thursday, August 18, 2011 12:42 PM

Message body

Wysłana na numer: 505 099 100 , 2011-08-17, 13:57 PL
Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieje, ze Panie (3) odebrały moja pocztę? Treść wydrukowano. Przestrzegam przed plagiatami jakimikolwiek. Wykorzystanie nawet tylko cudzego pomysłu / wykorzystanie cudzej myśli technicznej to tez plagiat. Cendrowski Wiesław Tomasz.Wysłana na numer: 505 099 100 , 2011-08-18 12:29 PL
Dziś stwierdziłem, ze wczorajsze moje prośby nie zostały przekazane Paniom w Pralni „Biała Róża” w CH Turawa Park. Dyrekcja po prostu olała moja rozmowę, która jest zarejestrowana. Wasze bezprawie legnie w gruzach!  Docierają do mnie nowe negatywne fakty na temat waszych wszystkich problemów. W związku z nowymi bardzo negatywnymi okolicznościami moje wszystkie ubrania i wszystkie moje kartony odbiorę dnia 19-08-2011 do godziny 16:00.
PS Za wszystkie usługi należność uregulowałem w 100%. Oryginał faktury jest u mnie!
Treść sms i raport dostarczenia wydrukowano!
Sprawdziłem; Nergal to prawdziwe zło!
Cendrowski Wiesław Tomasz

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „anna.swol@colliers.com” <anna.swol@colliers.com>
Cc: „malgorzata.tokarska@colliers.com” <malgorzata.tokarska@colliers.com>
Sent: Wednesday, August 17, 2011 10:28 AM
Subject: Dzień dobry Paniom.

CH Turawa Park, ul. Dębowa 1
46-022 Zawada, Poland
Anna Swół
Dyrektor Centrum Handlowego
Kontakt dla mediów
anna.swol@colliers.com
Tel. 48 77 410 90 98Małgorzata Tokarska
Asystentka Dyrektora Centrum Handlowego
Kontakt w sprawach najmu powierzchni wspólnych
malgorzata.tokarska@colliers.com
Tel. 48 77 410 90 99Kontakt w sprawach związanych z marketingiem Centrum Handlowego
Justyna Krüger
Quadro Communications
justyna@quadrocommunications.com
Tel: 48 505 099 100

==–..Dzień dobry Paniom. Gdyby wystąpiły jakiekolwiek wątpliwości / szok proszę dzwonić do właściwych osób do ONZ.
Dotyczy: Obioru moich ubrań i moich kartonów z drobnymi rzeczami osobistymi.
Nie rozumiem arogancji i buty Pań, które obsługują pralnię (jestem praktycznie pewien, że ktoś te Panie negatywnie nastawił do mnie / przeszły pranie mózgu (sprawdzę ten fakt a mnie oszukać nie można). Proponowałbym żeby te Panie kierowały się własnym rozumem! Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do mnie to proszę rozmawiać ze mną osobiście.
Wszystko było uzgodnione na samym początku (w chwili pozostawienia ubrań i kartonów) z Panią, która nie ma identyfikatora i się mi nie przedstawiła co mnie bardzo dziwi.
Nawiązując do naszej rozmowy odbytej dnia 17-08-2011 w godzinach 9:45 do 10:05, którą to na wszelką ewentualność zarejestrowałem pragnę poinformować, że ze względu na czynniki niezależne ode mnie moje wszystkie rzeczy osobiste z pralni odbiorę dnia 18-08-2011 o godzinie 9:00 rano.
PS Proszę strzec moich rzeczy jak oka w głowie łącznie z moimi kartonami.
Uwaga! Nie wydawać nikomu innemu moich rzeczy oprócz mnie / tylko mnie osobiście.
Takie zastrzeżenie u tych Pań pozostawiłem dnia 16-08-2011r.
PSS Proszę nigdy nie tworzyć (bez mojej osobistej pisemnej zgody podpisanej osobiście przeze mnie) żadnych plagiatów z mojego całego materiału.
Logo i nazwa pralni (biała róża) to prawdopodobnie plagiat z mojego materiału. Sprawdzę ten fakt w Warszawie.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3jh7eOlIqnURTvwlzBpk4W_91nQnfeavGVSWV-Sc_ERxmaO5o882B-oUqPrawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.


POLAND, WARSZAWA / WARSAW, OPOLE, KRAKÓW / KRAKOW, CZĘSTOCHOWA / CZESTOCHOWA, WROCŁAW / WROCLAW, OPOLE, Thursday, SATURDAY, August 18, 19,20,  2011, 04:49 PM / 05:04 PM / 12:59:00 PM / 03:22 PM.

Reklamy

147 Responses to “Dwa pytania dla wszystkich Mieszkańców Wszechświata: Czy Wszechświat jest to rachunek prawdopodobieństwa skończony, czy jest to rachunek prawdopodobieństwa nieskończony? Czy Wszechświat jest to wartość bezwzględna? Two questions for all Inhabitants of the Universe: Whether the Universe is it bill / reckoning the probability a finite, twhether is it bill / reckoning the probability infinite? – Is / Whether / or / if – the Universe is it the absolute value? Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. // For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials. PRAWDZIWY PRZYWÓDCA NIE MUSI SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO ŻADNEJ DEBATY. JA PODEJMUJĘ DEBATĘ W KAŻDEJ CHWILI I NA KAŻDY TEMAT! PROSZĘ SZUKAĆ MATERIAŁÓW NA TEN TEMAT W KILKU JĘZYKACH! NAPRAWDĘ WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY SĄ JUŻ TRUPAMI (bez żadnego wyjątku!) WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE. Czołem Żołnierze z Bogiem, Godnością i Honorem Armii Polskiej Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Forehead Soldiers with God, Dignity and Honor Army Polish the All Nations, the Whole Area Sovereign Independent the Polish. Dzień 15 Sierpień Dzień Wojska Polskiego Wszystkich Narodów Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; Proszę zorganizować – w ten dzień – bardzo pozytywnie wyjątkowe uroczystości na obszarze Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish. Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish. (Wszystko to trwa zbyt długo! Za długo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na początek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych będzie się zwiększać)!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron, Christian Wilhelm Walter Wulff. Koniec. Amen. (Proszę bardzo szybko drukować wszystkie moje materiały.) (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama, Christian Wilhelm Walter Wulff. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials. CIEMNA MASA; POD TYM MOIM OKREŚLENIEM NALEŻY ROZUMIEĆ: (innymi słowy: masa niedouczona / masa niewykształcona / anty-talentki, anty-talenci pod każdym względem jak: samozwaniec (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski Bronisław, jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (pełnej nazwy nie używam tylko ze względu na Martę Kaczyńską i jej dzieci; „mężulek” niech spada na drzewo liście pompować. hahaha) i jak prawie cała grupa widmo, której skład występuje we wszystkich moich materiałach / masa wykształcona (sposobem scholastycznym; rozumie nie rozumie ale zaakceptować to musi bo jej / jemu system polityczny nakazuje / polityk lub pseudo-polityk to „mówi” lub „pisze”) ale bez predyspozycji i bez wszelkich zdolności wrodzonych. Wszyscy POLITYCY i PSEUDO-POLITYCY twierdzą, że inteligencję „ma się” wrodzoną lub nabytą”. Guzik prawda! Inteligencję „się ma” lub jej „się nie ma”! Inteligencji nie można się nauczyć! Można tylko się z prawdziwą inteligencją oswoić! Proszę szukać wszystkich materiałów moich na ten temat, które publikuję od wielu lat! KONIEC! AMEN! /////// PS Dokonałem oględzin bardzo szczegółowych mojej odzyskanej odzieży (tylko w części) z Legnicy i z pralni „BIAŁA RÓŻA”. Stwierdzam: MOJA ODZIEŻ była zniszczona, wygnieciona i świadomie ubrudzona przez moich wrogów! Moja odzież była używana przez przestępców z różnych stron Całej Polski! MOJA ODZIEŻ BYŁA WYPOŻYCZANA BEZ MOJEGO ZEZWOLENIA NA RÓŻNEGO RODZAJU UROCZYSTOŚCI (między innymi dla nowożeńców do ślubu cywilnego i kościelnego). To nie tylko jest SZCZYT CHAMSTWA I PROSTOTY, ANALFABETYZMU WSZELKIEGO ale i już 100% bezprawia w Całej Polsce z winy: samozwańca (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski Bronisław, jak Donald Tusk, jak Radosław Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (pełnej nazwy nie używam tylko ze względu na Martę Kaczyńską i jej dzieci; „mężulek” niech spada hahaha) i jak prawie cała grupa widmo, której skład występuje we wszystkich moich materiałach! KONIEC! AMEN! UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rzeczywiste poparcie – przy prawidłowo / logicznie zadanych pytaniach – wynosi: dla PO – prawie zero procent, dla PiS – prawie zero procent, dla SLD – prawie zero procent, dla PSL – prawie zero procent, dla pozostałych partii i ugrupowań – prawie zero procent! Wszyscy Mieszkańcy Całej POLSKI i Polacy mieszkający poza granicami Całej Polski oczekują skutecznych, pozytywnych i błyskawicznych działań a u wyżej wymienionych jest tylko we wszystkim prawie bezwzględne zero! Hasło dla wszystkich Mieszkańców Całej Polski i dla Polaków mieszkających za granicą / poza granicami całej Polski: Zmień pozytywnie Całą Polskę raz na zawsze: Nie głosuj / nie bierz udziału w nielegalnych wyborach do parlamentu jesienią 2011. Udział w wyborach / obecność podczas głosowania (uprawnionych do głosowania) to strata pieniędzy wszystkich podatników. W tych nielegalnych wyborach do parlamentu mogą wziąć tylko udział zdrajcy stanu Polskiego i zarazem pospolici przestępcy jak: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie cała grupa widmo, której lista jest we wszystkich moich materiałach. Idę po was do Warszawy dla dobra wszystkich Mieszkańców. Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy Całego Świata, Wszechświata i Całej Polski; Proszę wytrzymać jeszcze kilka chwil. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Mieszkańców Całego Świata, wszystkich Żołnierzy Całego Świata i Żołnierzy Całej Polski bez żadnych wyjątków. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Pilotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego Obrońców Warszawy. Password for all the Inhabitants of the Whole Polish and for Poles living abroad / outside abroad of the Whole Polish: Change a positive of the Whole Poland once at forever: Do not vote / not take part in the illegal elections to parliamentary autumn 2011. Share in the election / presence during vote (powers to vote) is it a waste of money all taxpayers. In these illegal elections parliamentary can only take part traitors State of Polish and both vulgar criminals as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Tadeusz Krzakowski and almost the entire of the group specter, whose list is in all of my materials. I’m going after you / after your’s / after your to Warsaw for the good of all Inhabitants. Friends, all the Inhabitants all Over the World, the Universe and of the Whole Polish; Please withstand else several moments. Yours with all my heart all the Inhabitants all Over the World, all the Soldiers Around the World and Soldiers (at) Throughout the Polish , without any exceptions. Yours with all my heart all the Pilots 36. Special Regiment Air / Aviation Transport of the Defenders of Warsaw.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Sierpień 16, 2011 o 1:53 PM

  ==–.. Najbardziej anormalne / nienormalne jest to / jest fakt, że wszyscy moi przeciwnicy (wrogowie), osoby / postaci niesprzyjające mi i sprzyjające Mojej Skromnej Osobie uzgadniają niestworzone i stworzone tematy / „rozwiązania” dotyczące mnie / Mojej Skromnej Osoby beze mnie / bez kontaktowania się ze mną osobiście! Takie zachowanie nie tylko jest anormalne ale nawet nie zasługuje na jakąkolwiek uwagę! To jest naprawdę bardzo chore!
  W normalnym Świecie / przy normalnych kontaktach międzyludzkich (dotyczy to przede wszystkim moich Rodaków Polaków / moi Znajomi i moi Przyjaciele z poza całej Mojej Polski (ale i z obszaru Całej Polski) wiedzą jak się ze mną kontaktować / wiedzą jak mogą / jak można mnie odnaleźć i się spotkać osobiście ze mną / DLA CHCĄCEGO NIE MA NIC TRUDNEGO!!!!!!!), po prostu pisze się liścik elektroniczny do mnie z propozycją poważnego spotkania i z propozycją poważnej rozmowy. Przepraszam bardzo ale gdzie jest wasz minimalny intelekt moi Rodacy Polacy?! Pewnie znów Was „bez powodu obraziłem”!? Sorry.

  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

 2. 2 Sheryl Krack
  Styczeń 8, 2012 o 1:28 PM

  As a Newbie, I am always browsing online for articles that can be of assistance to me. Thank you

 3. 3 Asa Macwilliams
  Styczeń 10, 2012 o 9:53 AM

  I like your writing style genuinely loving this site. „Opinion has a significance proportioned to the sources that sustain it.” by Benjamin Cardozo.

 4. 4 land rover cherry hill nj
  Styczeń 13, 2012 o 3:43 AM

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 5. 5 leaf removal
  Styczeń 13, 2012 o 4:20 PM

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 6. 6 Injury Lawyer in Philadelphia
  Styczeń 13, 2012 o 5:08 PM

  Unquestionably imagine that that you said. Your favorite reason appeared to be at the web the simplest factor to be mindful of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks think about worries that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the whole thing without having side-effects , folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you!

 7. 7 landscape
  Styczeń 13, 2012 o 7:20 PM

  I dugg some of you post as I thought they were invaluable very helpful

 8. 8 Chritmas
  Styczeń 13, 2012 o 8:05 PM

  I simply couldn’t go away your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your guests? Is going to be again frequently to check out new posts

 9. 9 grounds
  Styczeń 13, 2012 o 8:12 PM

  Really nice style and design and good subject matter, absolutely nothing else we want : D.

 10. 10 topsoil
  Styczeń 14, 2012 o 2:31 AM

  Its such as you learn my mind! You seem to understand a lot about this, like you wrote the book in it or something. I feel that you simply could do with a few percent to drive the message home a little bit, but instead of that, that is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 11. 11 delaware adult communities
  Styczeń 14, 2012 o 4:32 PM

  You can certainly see your expertise within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart. „History is the version of past events that people have decided to agree upon.” by Napoleon.

 12. 12 small weddings
  Styczeń 14, 2012 o 5:57 PM

  I gotta bookmark this internet site it seems handy extremely helpful

 13. 13 private jet charters
  Styczeń 14, 2012 o 6:36 PM

  Very interesting details you have remarked, appreciate it for posting . „It is seldom that liberty of any kind is lost all at once.” by David Hume.

 14. 14 MILTON REAL ESTATE
  Styczeń 14, 2012 o 8:34 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very helpful handy

 15. 15 delaware retirement communities
  Styczeń 15, 2012 o 3:56 AM

  Very interesting points you have remarked, thankyou for putting up. „Without courage, wisdom bears no fruit.” by Baltasar Gracian.

 16. 16 Philadelphia limousine
  Styczeń 15, 2012 o 9:44 AM

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 17. 17 Olen Zucchetto
  Styczeń 15, 2012 o 6:50 PM

  Hmmm, yup no doubt Google is most excellent for blogging however today word press is also pleasant as a blogging for the reason that its Search engine optimization is nice defined already.

 18. 18 lawn care wilmington de
  Styczeń 15, 2012 o 11:34 PM

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! „Life is a continual upgrade.” by J. Mark Wallace.

 19. 19 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 3:42 AM

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! „It is impossible to underrate human intelligence–beginning with one’s own.” by Henry Adams.

 20. 20 Childcare Vouchers
  Styczeń 16, 2012 o 5:25 AM

  Only wanna remark that you have a very nice website , I love the pattern it actually stands out.

 21. 21 Kareen Wichert
  Styczeń 16, 2012 o 11:25 AM

  This post regarding SEO presents clear picture designed for new SEO users that how to do SEO, thus keep it up. Nice job

 22. 22 Delaware commercial real estate
  Styczeń 16, 2012 o 3:20 PM

  I think you have observed some very interesting details , thanks for the post.

 23. 23 epilateur electrique
  Styczeń 16, 2012 o 5:57 PM

  Enjoyed reading through this, very good stuff, regards .

 24. 24 Francis Billinghurst
  Styczeń 16, 2012 o 11:33 PM

  One more thing that I desire to share at this time is that, doesn’t matter what you are using free blogging service however if you don’t update your weblog on on a regular basis basis then it’s no more worth.

 25. 25 trampoline avec filet
  Styczeń 17, 2012 o 5:57 AM

  Wohh just what I was searching for, regards for putting up.

 26. 26 barbecue electrique sur pied
  Styczeń 17, 2012 o 11:33 AM

  I like this site it’s a master piece! Glad I noticed this on google.

 27. 27 http://www.bottespascher.net/
  Styczeń 17, 2012 o 1:30 PM

  Just wanna input on few general things, The website style is perfect, the written content is very fantastic : D.

 28. 28 http://www.robotmultifonction.net/
  Styczeń 17, 2012 o 9:03 PM

  Merely wanna remark that you have a very decent site, I enjoy the pattern it really stands out.

 29. 29 plancha électrique
  Styczeń 18, 2012 o 4:25 AM

  Whats up! Impressive blog! I am a frequent visitor to your site (alot more like addict :P) on your website truthfully I had a query. I am not really pretty sure if its the right web site to ask, but you have no spam comments. I get comments often. Can you assist me? Thanks!

 30. 30 table a langer
  Styczeń 19, 2012 o 12:26 PM

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 31. 31 sac à langer babymoov
  Styczeń 19, 2012 o 3:40 PM

  Super-Duper site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

 32. 32 trancheuse
  Styczeń 19, 2012 o 4:51 PM

  Would love to always get updated great site!

 33. 33 appareil photo bridge pas cher
  Styczeń 19, 2012 o 6:22 PM

  Thankyou for helping out, great information.

 34. 34 velo enfant pas cher
  Styczeń 19, 2012 o 9:52 PM

  Sweet internet site , super design and style , real clean and use genial .

 35. 35 Peter
  Styczeń 20, 2012 o 7:21 AM

  I like this website very much so much good information.

 36. 36 decodeur tnt
  Styczeń 20, 2012 o 11:15 PM

  Wohh just what I was searching for, appreciate it for posting.

 37. 37 montre gps
  Styczeń 21, 2012 o 8:44 AM

  I like this post, enjoyed this one thankyou for putting up.

 38. 38 echelle telescopique
  Styczeń 21, 2012 o 12:44 PM

  I view something really special in this website.

 39. 39 http://www.trampolinedirect.fr/trampoline-pas-cher/
  Styczeń 21, 2012 o 3:03 PM

  Hello.This post was extremely motivating, particularly because I was looking for thoughts on this matter last Wednesday.

 40. 40 echelle telescopique
  Styczeń 21, 2012 o 11:10 PM

  I feel that is among the so much significant information for me. And i am glad reading your article. However should commentary on few general things, The website taste is wonderful, the articles is really nice :D. Just right process, cheers.

 41. 41 mulch
  Styczeń 22, 2012 o 4:49 AM

  As soon as I found this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 42. 42 harman pellet stoves
  Styczeń 22, 2012 o 5:04 PM

  Deference to article author , some excellent information . „If you don’t leap, you’ll never know what it’s like to fly.” by Guy Finley.

 43. 43 Dewitt Mcgaha
  Styczeń 23, 2012 o 1:13 PM

  I like this web blog very much, Its a very nice spot to read and find info .

 44. 44 Orlando Hoglen
  Styczeń 23, 2012 o 11:35 PM

  Really nice style and excellent subject matter, hardly anything else we want : D.

 45. 45 discounted promos
  Styczeń 24, 2012 o 12:12 AM

  That is really attention-grabbing, You’re a very professional blogger. I’ve joined your feed and stay up for looking for extra of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 46. 46 Zenobia Longwell
  Styczeń 24, 2012 o 1:55 PM

  I genuinely enjoy reading through on this internet site , it has got good content .

 47. 47 brosse a dent electrique
  Styczeń 24, 2012 o 8:12 PM

  Dead composed content , appreciate it for selective information .

 48. 48 Dentists in Thousand Oaks
  Styczeń 25, 2012 o 6:48 AM

  certainly like your web-site Dwa pytania dla wszystkich MieszkaÅ„ców WszechÅ›wiata: Czy WszechÅ›wiat jest to rachunek prawdopodobieÅ„stwa skoÅ„czony, czy jest to rachunek prawdopodobieÅ„stwa nieskoÅ„czony? Czy WszechÅ›wiat jest to wartość bezwzglÄ™dna? Two questions for all Inhabitants of the Universe: Whether the Universe is it bill / reckoning the probability a finite, twhether is it bill / reckoning the probability infinite? – Is / Whether / or / if – the Universe is it the absolute value? Dla przypomnienia. BronisÅ‚aw Komorowski w 2010 nie wygraÅ‚ wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygraÅ‚em ja, innymi sÅ‚owy: Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz / WiesÅ‚aw Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie DolnoÅ›lÄ…skim, POLSKA – i nie tylko – popeÅ‚niono przestÄ™pstwo globalne – przekazujÄ…c – bez mojej zgody – moje gÅ‚osy i mój autorytet na samozwaÅ„czego Komorowskiego BronisÅ‚awa. Wszystkie podpisy zÅ‚ożone przez Komorowskiego BronisÅ‚awa i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby sÄ… nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? ProszÄ™ prawnie siÄ™ dobrze zastanowić. Dutkiewicz RafaÅ‚: ProszÄ™ siÄ™ zgÅ‚osić do mnie natychmiast (w ciÄ…gu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: ProszÄ™ siÄ™ zgÅ‚osić do mnie natychmiast (w ciÄ…gu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiaÅ‚ach. // For a reminder. BronisÅ‚aw Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: WiesÅ‚aw Tomasz Cendrowski / Cendrowski WiesÅ‚aw Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled BronisÅ‚aw Komorowski. All of the signatures submitted by BronisÅ‚aw Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz RafaÅ‚: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials. PRAWDZIWY PRZYWÓDCA NIE MUSI SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO Å»ADNEJ DEBATY. JA PODEJMUJĘ DEBATĘ W KAÅ»DEJ CHWILI I NA KAÅ»DY TEMAT! PROSZĘ SZUKAĆ MATERIAŁÓW NA TEN TEMAT W KILKU JĘZYKACH! NAPRAWDĘ WSZYSCY POLITYCY I PSEUDO-POLITYCY SÄ„ JUÅ» TRUPAMI (bez żadnego wyjÄ…tku!) WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE. CzoÅ‚em Å»oÅ‚nierze z Bogiem, GodnoÅ›ciÄ… i Honorem Armii Polskiej Wszystkich Narodów CaÅ‚ej Suwerennej NiepodlegÅ‚ej Niezależnej Polski. Forehead Soldiers with God, Dignity and Honor Army Polish the All Nations, the Whole Area Sovereign Independent the Polish. DzieÅ„ 15 SierpieÅ„ DzieÅ„ Wojska Polskiego Wszystkich Narodów CaÅ‚ej Suwerennej NiepodlegÅ‚ej Niezależnej Polski. Rozkaz Specjalny dla wszystkich Dowódców; ProszÄ™ zorganizować – w ten dzieÅ„ – bardzo pozytywnie wyjÄ…tkowe uroczystoÅ›ci na obszarze CaÅ‚ej Suwerennej NiepodlegÅ‚ej Niezależnej Polski. Day August 15, Day Army Polish All Nations Sovereign Independent Polish. Orders / command / behest Special for all General / Commandant / Officer / Commander / ; Please organize – in this day – very positively the unique celebration at area All Sovereign Independent Polish. (Wszystko to trwa zbyt dÅ‚ugo! Za dÅ‚ugo!!!!!!! Dość!!!!!!! Na poczÄ…tek: Oto osoby winne / winni (liczba winnych bÄ™dzie siÄ™ zwiÄ™kszać)!!!!!!!: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, RadosÅ‚aw Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, Barack Obama, David William Donald Cameron, Christian Wilhelm Walter Wulff. Koniec. Amen. (ProszÄ™ bardzo szybko drukować wszystkie moje materiaÅ‚y.) (All it takes too long time!!!!!!! Behind long time !!!!!!! Enough!!!!!!! At starters: Here are a person guilty (quantity guilty will itself augment )!!!!!!!: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, RadosÅ‚aw Sikorski, Schetyna Grzegorz, Krzakowski Tadeusz, Vladimir Vladimirovich Putin, David William Donald Cameron, Barack Obama, Christian Wilhelm Walter Wulff. Finish. Amen. Please very quickly print all of my materials. CIEMNA MASA; POD TYM MOIM OKREÅšLENIEM NALEÅ»Y ROZUMIEĆ: (innymi sÅ‚owy: masa niedouczona / masa niewyksztaÅ‚cona / anty-talentki, anty-talenci pod każdym wzglÄ™dem jak: samozwaniec (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJÄ„CYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski BronisÅ‚aw, jak Donald Tusk, jak RadosÅ‚aw Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (peÅ‚nej nazwy nie używam tylko ze wzglÄ™du na MartÄ™ KaczyÅ„skÄ… i jej dzieci; “mężulek” niech spada na drzewo liÅ›cie pompować. hahaha) i jak prawie caÅ‚a grupa widmo, której skÅ‚ad wystÄ™puje we wszystkich moich materiaÅ‚ach / masa wyksztaÅ‚cona (sposobem scholastycznym; rozumie nie rozumie ale zaakceptować to musi bo jej / jemu system polityczny nakazuje / polityk lub pseudo-polityk to “mówi” lub “pisze”) ale bez predyspozycji i bez wszelkich zdolnoÅ›ci wrodzonych. Wszyscy POLITYCY i PSEUDO-POLITYCY twierdzÄ…, że inteligencjÄ™ “ma siÄ™” wrodzonÄ… lub nabytÄ…”. Guzik prawda! InteligencjÄ™ “siÄ™ ma” lub jej “siÄ™ nie ma”! Inteligencji nie można siÄ™ nauczyć! Można tylko siÄ™ z prawdziwÄ… inteligencjÄ… oswoić! ProszÄ™ szukać wszystkich materiałów moich na ten temat, które publikujÄ™ od wielu lat! KONIEC! AMEN! /////// PS DokonaÅ‚em oglÄ™dzin bardzo szczegółowych mojej odzyskanej odzieży (tylko w części) z Legnicy i z pralni “BIAŁA RÓŻA”. Stwierdzam: MOJA ODZIEÅ» byÅ‚a zniszczona, wygnieciona i Å›wiadomie ubrudzona przez moich wrogów! Moja odzież byÅ‚a używana przez przestÄ™pców z różnych stron CaÅ‚ej Polski! MOJA ODZIEÅ» BYŁA WYPOÅ»YCZANA BEZ MOJEGO ZEZWOLENIA NA RÓŻNEGO RODZAJU UROCZYSTOÅšCI (miÄ™dzy innymi dla nowożeÅ„ców do Å›lubu cywilnego i koÅ›cielnego). To nie tylko jest SZCZYT CHAMSTWA I PROSTOTY, ANALFABETYZMU WSZELKIEGO ale i już 100% bezprawia w CaÅ‚ej Polsce z winy: samozwaÅ„ca (ZDRAJCY STANU POLSKIEGO {ZDRAJCY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEJ POLSKI I POLAKÓW MIESZKAJÄ„CYCH POZA GRANICAMI CAŁEJ POLSKI} I ZARAZEM POSPOLICI PRZESTĘPCY) Komorowski BronisÅ‚aw, jak Donald Tusk, jak RadosÅ‚aw Sikorski, jak Tadeusz Krzakowski, jak J. K. (peÅ‚nej nazwy nie używam tylko ze wzglÄ™du na MartÄ™ KaczyÅ„skÄ… i jej dzieci; “mężulek” niech spada hahaha) i jak prawie caÅ‚a grupa widmo, której skÅ‚ad wystÄ™puje we wszystkich moich materiaÅ‚ach! KONIEC! AMEN! UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rzeczywiste poparcie – przy prawidÅ‚owo / logicznie zadanych pytaniach – wynosi: dla PO – prawie zero procent, dla PiS – prawie zero procent, dla SLD – prawie zero procent, dla PSL – prawie zero procent, dla pozostaÅ‚ych partii i ugrupowaÅ„ – prawie zero procent! Wszyscy MieszkaÅ„cy CaÅ‚ej POLSKI i Polacy mieszkajÄ…cy poza granicami CaÅ‚ej Polski oczekujÄ… skutecznych, pozytywnych i bÅ‚yskawicznych dziaÅ‚aÅ„ a u wyżej wymienionych jest tylko we wszystkim prawie bezwzglÄ™dne zero! HasÅ‚o dla wszystkich MieszkaÅ„ców CaÅ‚ej Polski i dla Polaków mieszkajÄ…cych za granicÄ… / poza granicami caÅ‚ej Polski: ZmieÅ„ pozytywnie CaÅ‚Ä… PolskÄ™ raz na zawsze: Nie gÅ‚osuj / nie bierz udziaÅ‚u w nielegalnych wyborach do parlamentu jesieniÄ… 2011. UdziaÅ‚ w wyborach / obecność podczas gÅ‚osowania (uprawnionych do gÅ‚osowania) to strata pieniÄ™dzy wszystkich podatników. W tych nielegalnych wyborach do parlamentu mogÄ… wziąć tylko udziaÅ‚ zdrajcy stanu Polskiego i zarazem pospolici przestÄ™pcy jak: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, RadosÅ‚aw Sikorski, Tadeusz Krzakowski i prawie caÅ‚a grupa widmo, której lista jest we wszystkich moich materiaÅ‚ach. IdÄ™ po was do Warszawy dla dobra wszystkich MieszkaÅ„ców. Przyjaciele, wszyscy MieszkaÅ„cy CaÅ‚ego Åšwiata, WszechÅ›wiata i CaÅ‚ej Polski; ProszÄ™ wytrzymać jeszcze kilka chwil. Pozdrawiam z caÅ‚ego mojego serca wszystkich MieszkaÅ„ców CaÅ‚ego Åšwiata, wszystkich Å»oÅ‚nierzy CaÅ‚ego Åšwiata i Å»oÅ‚nierzy CaÅ‚ej Polski bez żadnych wyjÄ…tków. Pozdrawiam z caÅ‚ego mojego serca wszystkich Pilotów 36. Specjalnego PuÅ‚ku Lotnictwa Transportowego ObroÅ„ców Warszawy. Password for all the Inhabitants of the Whole Polish and for Poles living abroad / outside abroad of the Whole Polish: Change a positive of the Whole Poland once at forever: Do not vote / not take part in the illegal elections to parliamentary autumn 2011. Share in the election / presence during vote (powers to vote) is it a waste of money all taxpayers. In these illegal elections parliamentary can only take part traitors State of Polish and both vulgar criminals as: BronisÅ‚aw Komorowski, Donald Tusk, RadosÅ‚aw Sikorski, Tadeusz Krzakowski and almost the entire of the group specter, whose list is in all of my materials. I’m going after you / after your’s / after your to Warsaw for the good of all Inhabitants. Friends, all the Inhabitants all Over the World, the Universe and of the Whole Polish; Please withstand else several moments. Yours with all my heart all the Inhabitants all Over the World, all the Soldiers Around the World and Soldiers (at) Throughout the Polish , without any exceptions. Yours with all my heart all the Pilots 36. Special Regiment Air / Aviation Transport of the Defenders of Warsaw. cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality then again I’ll surely come back again.

 49. 49 Soft Sleeper King Mattress Bed
  Styczeń 25, 2012 o 6:53 AM

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

 50. 50 siege auto bebe confort
  Styczeń 25, 2012 o 2:21 PM

  Lovely site! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 51. 51 sorbetière
  Styczeń 25, 2012 o 10:34 PM

  I enjoy reading and I believe this website got some genuinely utilitarian stuff on it! .

 52. 52 dotacje kolektory sloneczne
  Styczeń 26, 2012 o 5:07 AM

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 53. 53 Basic Web Design
  Styczeń 26, 2012 o 9:48 AM

  Thanks for the concepts you are discussing on this web site. Another thing I’d prefer to say is that often getting hold of duplicates of your credit profile in order to check accuracy of any detail could be the first motion you have to execute in credit score improvement. You are looking to freshen your credit profile from harmful details flaws that damage your credit score.

 54. 54 echelle telescopique
  Styczeń 26, 2012 o 2:23 PM

  Yeah bookmaking this wasn’t a speculative decision outstanding post!

 55. 55 Casey Patzke
  Styczeń 26, 2012 o 4:53 PM

  Woh I your articles , saved to favorites ! .

 56. 56 siège auto bébé confort
  Styczeń 26, 2012 o 11:24 PM

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very beneficial invaluable

 57. 57 Julian Pasquarello
  Styczeń 27, 2012 o 1:16 PM

  Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information. „The price of greatness is responsibility.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 58. 58 Gayle Bolten
  Styczeń 28, 2012 o 12:44 AM

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 59. 59 turbine a glace
  Styczeń 28, 2012 o 7:28 PM

  I don’t ordinarily comment but I gotta state thank you for the post on this amazing one :D.

 60. 60 Rosalinda Coward
  Styczeń 29, 2012 o 8:53 PM

  Regards for this grand post, I am glad I detected this web site on yahoo.

 61. 61 tablesbasses.org
  Styczeń 30, 2012 o 3:51 PM

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 62. 62 trampoline pas cher
  Styczeń 31, 2012 o 9:55 PM

  You are my inspiration , I have few web logs and very sporadically run out from to post : (.

 63. 63 spartan burg webdesign
  Luty 1, 2012 o 2:36 AM

  Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 64. 64 http://www.robotmenager.org/
  Luty 2, 2012 o 2:43 AM

  Some truly choice blog posts on this internet site , saved to my bookmarks .

 65. 65 Independent Financial Advisor
  Luty 2, 2012 o 9:25 PM

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 66. 66 Andre Detweiler
  Luty 3, 2012 o 4:37 AM

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 67. 67 Cordell Olkowski
  Luty 3, 2012 o 7:14 AM

  Somebody essentially help to make significantly articles I would state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to create this actual submit extraordinary. Excellent process!

 68. 68 Deneen Hulslander
  Maj 20, 2013 o 6:41 AM

  This internet site is my intake, very fantastic design and Perfect content.

 69. 69 los angeles
  Maj 27, 2013 o 4:46 AM

  I assume other web-site proprietors really should take this web site as an model, quite clean and wonderful user friendly style and style, let alone the content material. That you are an expert within this subject!

 70. 70 Paula Kosack
  Czerwiec 5, 2013 o 3:03 PM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 71. 71 Automotive industry
  Czerwiec 8, 2013 o 12:38 AM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 72. 72 Arlene Mccright
  Czerwiec 8, 2013 o 10:55 AM

  After report a few of the blog posts on your website now, and I accurately in the vein of your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will live checking back soon. Pls ensure not on my web site as thriving and let me identify what you think.

 73. 73 Game
  Czerwiec 14, 2013 o 1:05 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 74. 74 Online Marketing And Advertising
  Czerwiec 15, 2013 o 10:41 PM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 75. 75 Buy Targeted Facebook Fans
  Czerwiec 18, 2013 o 10:19 PM

  Good info. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 76. 76 Automotive industry
  Czerwiec 20, 2013 o 5:48 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 77. 77 business cards
  Czerwiec 20, 2013 o 9:28 PM

  Can I just say what a relief to acquire a person who essentially knows what theyre talking about on the internet. You unquestionably know methods to bring an issue to light and make it imperative. Even more many people must read this and recognize this side of the story. I cant believe youre not even more preferred due to the fact you absolutely have the gift.

 78. 78 Cheap Kamagra
  Czerwiec 21, 2013 o 11:15 AM

  I love it when people get together and share ideas. Great site, keep it up!

 79. 79 Home International And Home Interior
  Czerwiec 21, 2013 o 7:07 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 80. 80 Travel And Software for the Intelligent
  Czerwiec 22, 2013 o 1:55 AM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 81. 81 casino no deposit bonus
  Czerwiec 25, 2013 o 8:53 PM

  Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that make the most significant changes. Many thanks for sharing!

 82. 82 Health
  Czerwiec 26, 2013 o 6:57 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 83. 83 advance auto parts coupon code
  Czerwiec 28, 2013 o 9:05 AM

  You ought to be a part of a contest for one of the finest websites on the internet. I’m going to highly recommend this blog!

 84. 84 Link sharing
  Czerwiec 28, 2013 o 10:01 AM

  Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

 85. 85 free bet
  Czerwiec 28, 2013 o 11:45 AM

  There’s definately a lot to find out about this issue. I like all of the points you made.

 86. 86 cheap seo service
  Czerwiec 28, 2013 o 12:35 PM

  Excellent post. I will be dealing with some of these issues as well..

 87. 87 how to make beats make beats online making beats
  Czerwiec 28, 2013 o 1:45 PM

  This is a topic which is near to my heart… Best wishes! Where are your contact details though?

 88. 88 live sex
  Czerwiec 28, 2013 o 1:52 PM

  When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thank you!

 89. 89 penis enlargement pills
  Czerwiec 28, 2013 o 2:44 PM

  This site definitely has all the information I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 90. 90 how to lose belly fat
  Czerwiec 28, 2013 o 9:56 PM

  It’s difficult to find experienced people on this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 91. 91 fat loss factor program review
  Czerwiec 28, 2013 o 10:26 PM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is extremely good.

 92. 92 dr oz garcinia cambogia
  Czerwiec 28, 2013 o 10:34 PM

  You should be a part of a contest for one of the finest sites online. I most certainly will highly recommend this website!

 93. 93 http://www.ppiclaimsadvice.co/
  Czerwiec 29, 2013 o 12:01 AM

  When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Many thanks!

 94. 94 San Diego web design
  Czerwiec 29, 2013 o 12:25 AM

  After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Many thanks!

 95. 95 weight loss with garcinia cambogia extract
  Czerwiec 29, 2013 o 2:33 AM

  Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 96. 96 advance auto parts coupon code
  Czerwiec 29, 2013 o 8:31 AM

  Spot on with this write-up, I actually feel this website needs much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

 97. 97 free betting sites for sports
  Czerwiec 29, 2013 o 9:19 AM

  I’m pretty pleased to uncover this web site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book-marked to check out new things in your site.

 98. 98 youjizz
  Czerwiec 29, 2013 o 11:27 AM

  Spot on with this write-up, I really believe that this website needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 99. 99 penis enlargement pills
  Czerwiec 29, 2013 o 12:06 PM

  This web site truly has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 100. 100 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 2:39 PM

  You are so interesting! I don’t think I’ve read through anything like that before. So good to find another person with a few original thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 101. 101 chetone del lampone in farmacia
  Czerwiec 29, 2013 o 3:15 PM

  Spot on with this write-up, I seriously feel this website needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

 102. 102 trotinette district
  Czerwiec 29, 2013 o 3:37 PM

  Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 103. 103 professional seo services
  Czerwiec 29, 2013 o 4:48 PM

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Cheers!

 104. 104 custom 1022 stocks
  Lipiec 1, 2013 o 7:06 AM

  Saved as a favorite, I like your site!

 105. 105 buy youtube views
  Lipiec 1, 2013 o 7:25 AM

  You’ve made some really good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 106. 106 ad posting service
  Lipiec 1, 2013 o 9:46 AM

  Excellent post. I absolutely appreciate this website. Keep it up!

 107. 107 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 1, 2013 o 9:57 AM

  I was very pleased to discover this website. I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved to fav to check out new things in your website.

 108. 108 easy cash loans
  Lipiec 1, 2013 o 10:11 AM

  Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes which will make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 109. 109 horny goat weed extract
  Lipiec 1, 2013 o 10:34 AM

  You are so interesting! I do not believe I’ve read something like that before. So great to discover someone with a few genuine thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 110. 110 electronic cigarette reviews
  Lipiec 1, 2013 o 11:58 AM

  Very good write-up. I absolutely appreciate this website. Keep writing!

 111. 111 invest in gold
  Lipiec 1, 2013 o 12:13 PM

  Good day! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 112. 112 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 2:29 PM

  You are so awesome! I do not believe I’ve read through a single thing like that before. So good to discover someone with a few original thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

 113. 113 Pay Day Loans
  Lipiec 1, 2013 o 2:39 PM

  This web site certainly has all the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 114. 114 Payday Loans
  Lipiec 1, 2013 o 4:25 PM

  Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I truly believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 115. 115 grove pension release
  Lipiec 1, 2013 o 5:41 PM

  Good post. I am experiencing some of these issues as well..

 116. 116 pension release under 55
  Lipiec 1, 2013 o 11:36 PM

  Everything is very open with a precise clarification of the issues. It was really informative. Your site is very helpful. Thank you for sharing!

 117. 117 vapor cigarette reviews
  Lipiec 2, 2013 o 1:44 AM

  I was pretty pleased to find this web site. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you saved to fav to check out new information in your site.

 118. 118 Raspberry Ketone
  Lipiec 2, 2013 o 2:35 AM

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Thanks!

 119. 119 Payday Loans No Credit Check
  Lipiec 2, 2013 o 7:24 AM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the site is extremely good.

 120. 120 watch movies online free
  Lipiec 2, 2013 o 9:25 AM

  This is a topic that is close to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 121. 121 seo services
  Lipiec 2, 2013 o 9:47 AM

  I was extremely pleased to uncover this great site. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you saved to fav to check out new information in your website.

 122. 122 roulette
  Lipiec 2, 2013 o 11:00 AM

  You have made some decent points there. I checked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 123. 123 Buy kamagra
  Lipiec 2, 2013 o 11:56 AM

  Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was really informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing!

 124. 124 raspberry ketone forte
  Lipiec 2, 2013 o 12:39 PM

  Spot on with this write-up, I really think this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 125. 125 penis enlargement
  Lipiec 2, 2013 o 1:33 PM

  I used to be able to find good advice from your content.

 126. 126 best home security monitoring
  Lipiec 2, 2013 o 8:39 PM

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 127. 127 payday loans
  Lipiec 2, 2013 o 8:48 PM

  When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 128. 128 buy cheap youtube likes
  Lipiec 3, 2013 o 8:30 AM

  This is a topic that’s near to my heart… Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 129. 129 Norske Spilleautomater
  Lipiec 3, 2013 o 8:23 PM

  I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own site and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 130. 130 Buy Generic viagra 150 mg
  Lipiec 3, 2013 o 8:25 PM

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 131. 131 snapchat save photos
  Lipiec 3, 2013 o 8:32 PM

  I like it whenever people get together and share thoughts. Great blog, stick with it!

 132. 132 payday loan
  Lipiec 5, 2013 o 12:22 AM

  Can I simply just say what a relief to uncover somebody that truly understands what they’re talking about on the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people should read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly have the gift.

 133. 133 restylane injection training for physicians
  Lipiec 7, 2013 o 10:29 AM

  migliorare inglese per il lavoro? Ascoltate i podcast gratuiti di BusinessEnglishPod.com e guardate i video di Video Vocab. E, per perfezionare ulteriormente, inglese, sfruttate

 134. 134 juvederm injection training pennsylvannia
  Lipiec 7, 2013 o 10:30 AM

  Salaam everyone. May Allah give peace, Love and Harmony in your lives for the NEW YEAR.

 135. 135 pearlsonly
  Lipiec 7, 2013 o 4:39 PM

  I saw someone talking about this on Tumblr and it linked to

 136. 136 Emanuel Besecker
  Lipiec 9, 2013 o 5:10 AM

  I have mastered some considerations through your website post. One other point I would like to mention is that there are plenty of games that you can buy which are designed specifically for preschool age youngsters. They incorporate pattern acknowledgement, colors, creatures, and styles. These commonly focus on familiarization rather than memorization. This helps to keep little children engaged without having the experience like they are studying. Thanks

 137. 137 Dorthey Kem
  Lipiec 10, 2013 o 11:23 AM

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as significantly as this one. I mean, I know it was my option to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is often a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy looking for attention.

 138. 138 roulette
  Lipiec 10, 2013 o 7:54 PM

  Right here is the right blog for anybody who would like to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for many years. Great stuff, just wonderful!

 139. 139 st. kitts nevis citizenship
  Lipiec 14, 2013 o 4:07 AM

  Excellent writing! Thank you for this wonderful source of information.

 140. 140 Casandra Runfola
  Lipiec 14, 2013 o 10:04 PM

  How do I export my Blogspot blogs to my Weebly blog?

 141. 141 Zane Reome
  Lipiec 15, 2013 o 6:10 AM

  Every be in charge of to his taste.

 142. 142 Smithg486
  Kwiecień 9, 2014 o 4:21 AM

  Its actually a nice and helpful piece of information. Im glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. gbckgdeabd

 143. 143 projektowanie stron www
  Kwiecień 12, 2014 o 7:50 AM

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the topic of unpredicted
  feelings.

 144. 144 trucos de ruleta
  Kwiecień 16, 2014 o 1:17 AM

  When someone writes an article he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a user
  can understand it. So that’s why this post is amazing.
  Thanks!


 1. anfsttkok Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:19 PM
 2. loss testosterone Trackback o Kwi 18th, 2014 o 9:43 PM
 3. fitness & exercise Trackback o Kwi 19th, 2014 o 10:00 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Sierpień 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Lip   Wrz »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: