06
Wrz
11

Wasze przeglądarki internetowe i systemy operacyjne są bardzo chore! Tak naprawdę są chore osoby, które stworzyły chore rozwiązania (przykłady: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i prawie cała grupa widmo)! Są to rozwiązania cenzuralne! Wasz świat jest bardzo chory we wszystkich płaszczyznach! Your web browsers (Internet) and systems operating are very sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid. So really are sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid people / persons, who / which have created sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid solution (examples: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the all group specter. The are it solutions censorship. Your world is very sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid in all levels. (我右要求,我右正常的)我到写或说中中国或语言日本? 在保证金历史: Bronisław Komorowski 并 Donald Tusk 并 整个组谱…….(私は要求する権利を持っている)(後に私のサイド右は正常)私が書くか中国語と日本語で話す必要がある?マージンの歴史: Bronisław Komorowski や Donald Tusk や 全てのグループのスペクトル……. Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat. My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic. [(κλήση από την άφιξη) Μπορείτε είναι προσκαλούμε να έρθει σε μένα στα ιαπωνικά ή κινεζικά!? (είμαι σε αναμονή)] Dzień dobry panie Niewiadomy. Przepraszam; Nie wiem z kim polemizuję. To nie jest tak z punktu Prawa Międzynarodowego i z punktu Prawa Ze Synchronizowanego Wszystkich Narodów Świata / Ziemi. Czy pan w ogóle wie i rozumie na czym polega prawidłowa Synchronizacja Prawa Wszystkich Narodów Świata / Ziemi? Ja jako pierwszy na Ziemi tego dokonałem; Proszę zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami i moją stałą klauzulą z wszelkimi innymi moimi warunkami prawnymi (bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów) ( co najmniej pół roku studiowania). Proszę wpisać w WYSZUKIWARKĘ GOOGLE moje nazwisko i moje imiona: Cendrowski Wiesław Tomasz lub Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest Moja Skromna osoba). Uzyska pan w ten sposób dostęp do prawie wszystkich moich materiałów………Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials. ///////////////// Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim? (dotyczy to wszystkich, którzy mieli lub mają stawić się osobiście u mnie/ drogę do mnie znacie krok po kroku)? May / maybe you summon in Japanese or Chinese language? Dutkiewicz Rafał (pamiętasz? Pomogłem pozytywnie tobie i innym i co? Spotkałem się ze szczerym chociażby uśmiechem (Znajdź się sam w moich materiałach). Ewa Bożena Kopacz i inni (łącznie ze zdymisjonowanymi / odwołanymi przeze mnie osobiście) nie odpuszczę wam dosłownie niczego co już zaszkodziło Całemu Światu i Całej Mojej Polsce (starzy bywalcy w moich wszystkich materiałach też się do nich zaliczają / czy mam się powtarzać w oczywistych tematach / sprawach? Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials. [(κλήση από την άφιξη) Μπορείτε είναι προσκαλούμε να έρθει σε μένα στα ιαπωνικά ή κινεζικά!? (είμαι σε αναμονή)] Czekam (tylko 4h) na spełnienie / na realizację wszystkich moich warunków (bezwzględnie dla dobra wszystkich mieszkańców całego Świata). Czy to dociera do wszystkich wezwanych do przybycia / do przyjazdu osobistego (Dutkiewicz Rafał, Ewa Kopacz i inni zdymisjonowani przeze mnie osobiście lub nie powołani przeze mnie osobiście: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak i etc.) do mnie / do mojej skromnej osoby (szczegóły we wszystkich moich materiałach)? Czas pozytywny naprawdę się już kończy. I’m waiting (only 4h) at fulfillment / compliance / execution / at realization all my conditions (strictly for the benefit of all inhabitants the Whole World). Whether it reaches to all ‚invited’ to me / to arrival personal (Dutkiwicz Rafał, Ewa Kopacz and others dismissed by me personally or not appointed by me personally: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak & etc.) to me / to My Humble Person (details in all of my materials)? Time positive truly itself already ending / ends. With full one-person responsibility full Rights-Law, Fighter jets breaking the sound barrier and no only – speed light – Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezaleznej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. (我右要求,我右正常的)我到写或说中中国或语言日本? 在保证金历史: Bronisław Komorowski 并 Donald Tusk 并 整个组谱…….(私は要求する権利を持っている)(後に私のサイド右は正常)私が書くか中国語と日本語で話す必要がある?マージンの歴史: Bronisław Komorowski や Donald Tusk や 全てのグループのスペクトル……. Wasze przeglądarki internetowe i systemy operacyjne są bardzo chore! Tak naprawdę są chore osoby, które stworzyły chore rozwiązania (przykłady: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i prawie cała grupa widmo)! Są to rozwiązania cenzuralne! Wasz świat jest bardzo chory we wszystkich płaszczyznach! Your web browsers (Internet) and systems operating are very sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid. So really are sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid people / persons, who / which have created sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid solution (examples: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the all group specter. The are it solutions censorship. Your world is very sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid in all levels.


https://lh3.googleusercontent.com/-5S4uMAF_QQg/TjZzO52UEkI/AAAAAAAABMw/ulzT9vNnEFM/s640/Prawdziwy%2BNajwy%25C5%25BCszy%2BZwierzchnik%2BSi%25C5%2582%2BZbrojnych%2BRzeczypospolitej%2BCa%25C5%2582ej%2BPolski%2Bi%2BCa%25C5%2582ego%2BZjednoczonego%2B%25C5%259Awiata%252C%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz..jpg

FWD: Witam bardzo serdecznie Panie Tomaszu.

W dniu 2011-09-15 11:58:41 / 01:16 PM użytkownik <atwtc17@vip.onet.pl> napisał:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
==–..Moje szczere gratulacje Panie Tomaszu Adamek. Proszę mi zaufać i zapraszam do mnie do Opola. Nauczę Pana jak zawsze wygrywać / nauczę Pana wszystkiego co się z tym wiąże (To jest realne i możliwe.). To nie jest żart; Jeżeli po pierwszej rozmowie dojdzie Pan do wniosku, że „tylko ja” nie jest antidotum na wszystko to co wiąże się z przegraną to zapomni Pan o Mojej Skromnej Osobie (proszę się nie doszukiwać dwuznaczności; jestem heteroseksulny).
PS Na początek pierwszego listu to wystarczy. Dla mnie zawsze Pan Tomasz Adamek jest zwycięzcą. Głowa do góry.
PS Czekam na prędką pozytywną reakcję.
Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
My sincere congratulations for Mr. Tomasz Adamek. Please me confide in and invite to me to City Opole. I will teach You how to always win / I’ll teach You everything that itself with this binds (This is real and possible.). This do not is a joke; If after the first conversation You come to the  conclusion, the that „only I /me” do not is the antidote at everything it that binds itself with a loss, it forget the Lord / Mr. about My Humble Person (Please not seek ambiguity; I am heterosexual).
PS At the beginning of the first letter it enough.
For me always, the Lord / Mr. Tomasz Adamek is a winner. Head in upwards.
PS I waiting at speedily / at the swift and positive reaction / answer / response / reply.
The words of the great respect and esteem /deference / respectability,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
==–..Proszę mi zaufać i zapraszam do mnie do Opola.
Nauczę Pana jak zawsze wygrywać / nauczę Pana wszystkiego co się z tym wiąże (To jest realne i możliwe.). To nie jest żart; Jeżeli po pierwszej rozmowie dojdzie Pan do wniosku, że „tylko ja” nie jest antidotum na wszystko to co wiąże się z przegraną to zapomni Pan o Mojej Skromnej Osobie (proszę się nie doszukiwać dwuznaczności; jestem heteroseksulny).
PS Na początek pierwszego listu to wystarczy.
Dla mnie zawsze Pan jest zwycięzcą. Głowa do góry.
PS Czekam na prędką pozytywną reakcję.
Z wyrazami wielkiego szacunku i poważania,
Cendrowski Wiesław Tomasz

==–..Wasze przeglądarki internetowe i systemy operacyjne są bardzo chore! Tak naprawdę są chore osoby, które stworzyły chore rozwiązania (przykłady: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i prawie cała grupa widmo)! Są to rozwiązania cenzuralne! Wasz świat jest bardzo chory we wszystkich płaszczyznach!

Your web browsers (Internet) and systems operating are very sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid. So really are sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid people / persons, who / which have created sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid solution (examples: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the all group specter. The are it solutions censorship. Your world is very sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid in all levels.

https://lh3.googleusercontent.com/-PrfXTkD_YPE/TmigBHD2aMI/AAAAAAAABQ4/oQovSJSPWXo/With%252520full%252520one-person%252520responsibility%252520full%252520Rights-Law%25252C%252520Fighter%252520jets%252520breaking%252520the%252520sound%252520barrier%252520and%252520no%252520only%252520-%252520speed%252520light%252520-%252520Prezydent%252520i%252520Premier%252520Ca%2525C5%252582ej%252520Suwerennej%252520Niepodleg%2525C5%252582ej%252520Niezaleznej%252520Polski%252520Cendrowski%252520Wies%2525C5%252582aw%252520Tom.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-DwWpdy_5w4k/TmixGFIs2mI/AAAAAAAABRQ/j_xXi4sTung/s660/NASA%2BWith%2Bfull%2Bone-person%2Bresponsibility%2Bfull%2BRights-Law%252C%2BFighter%2Bjets%2Bbreaking%2Bthe%2Bsound%2Bbarrier%2Band%2Bno%2Bonly%2B-%2Bspeed%2Blight%2B-%2BPrezydent%2Bi%2BPremier%2BCa%25C5%2582ej%2BSuwerennej%2BNiepodleg%25C5%2582ej%2BNiezaleznej%2BPolski%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582a.jpg

NASA With full one-person responsibility full Rights-Law, Fighter jets breaking the sound barrier and no only – speed light – Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezaleznej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Fighter jets breaking the sound barrier and no only – speed light – Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezaleznej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Czekam (tylko 4h) na spełnienie / na realizację wszystkich moich warunków (bezwzględnie dla dobra wszystkich mieszkańców całego Świata). Czy to dociera do wszystkich wezwanych do przybycia / do przyjazdu osobistego (Dutkiewicz Rafał, Ewa Kopacz i inni zdymisjonowani przeze mnie osobiście lub nie powołani przeze mnie osobiście: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak i etc.) do mnie / do mojej skromnej osoby (szczegóły we wszystkich moich materiałach)? Czas pozytywny naprawdę się już kończy.

I’m waiting (only 4h) at fulfillment / compliance / execution / at realization all my conditions (strictly for the benefit of all inhabitants the Whole World). Whether it reaches to all ‚invited’ to me / to arrival personal (Dutkiwicz Rafał, Ewa Kopacz and others dismissed by me personally or not appointed by me personally: Ewa Kopacz,  Tomasz Siemoniak & etc.) to me / to My Humble Person (details in all of my materials)? Time positive truly itself already ending / ends.

Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat.
 My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic.

Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr.  whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

https://lh4.googleusercontent.com/-6yaAdJHNGUM/TN8iRUhwreI/AAAAAAAAARU/4TI_rHAM9S8/s480/walseiw-kemot%2BEU17.jpg

Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat.
 My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic.

Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr.  whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

https://lh3.googleusercontent.com/-MzjKeJl-j54/TmX73nVR4WI/AAAAAAAABQk/028FFYnPilg/s260/Prezydent%2Bi%2BPremier%2BCa%25C5%2582ej%2BSuwerennej%2BNiepodleg%25C5%2582ej%2BNiezale%25C5%25BCnej%2BPolski%252C%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz..JPG

Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat.
 My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic.

Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr.  whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

https://lh5.googleusercontent.com/-9mM1v2K5rjY/TN8iQn5rWhI/AAAAAAAAARE/tYzPFf108Ws/s640/I%2Bwalseiw-kemot%2BEU17.jpg

Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat.
 My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic.

Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr.  whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

https://lh5.googleusercontent.com/-vjexJKDVcCw/TeS4OG0-f5I/AAAAAAAAAgs/ZiqvjG-p9uw/s216/Prezydent%2Bi%2BPremier%2BCa%25C5%2582ej%2BNiepodleg%25C5%2582%25E2%2580%258Bej%2BSuwerennej%2BNiezale%25C5%25BCne%25E2%2580%258Bj%2BPolski%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz.%2BAll..jpg

Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat.
 My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic.

Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr.  whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

https://lh4.googleusercontent.com/-nUfRgu4dFu0/TZsJ5kXD67I/AAAAAAAAAZU/A3Ru9LqxeKs/s576/Law-abiding%2BPresident%2Band%2Bthe%2BPrime%2BMinister%2Bwhole%2Bthe%2BWorld%2Band%2Bwhole%2BPOLISH%2BMr.%2BCendrowski%2BWies%25C5%2582aw%2BTomasz%2Ball%2BVIII.%2BThe%2Bwhole%2Bof%2BAfrica..jpg

Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat.
 My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/428690,trybunal_w_strasburgu_brak_mozliwosci_wyboru_etyki_narusza_prawo.html,komentarze,3

Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr.  whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Fw: Dzień dobry panie Niewiadomy.
FROM:
TO:
CC:
The Whole POLAND; OPOLE & etc. , Tuesday, September 6, 2011 11:52 AM / 12:00 AM/PM/ 3:38 PM / 05:24 PM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski
To: „marek.kutarba@infor.pl” <marek.kutarba@infor.pl>
Cc: „andrzej.talaga@infor.pl” <andrzej.talaga@infor.pl>
Sent: Tuesday, September 6, 2011 11:49 AM
Subject: Dzień dobry panie Niewiadomy.

GazetaPrawna.pl
Grupa kapitałowa INFOR PL S.A.
Wydawca: INFOR Biznes Sp. z o.o.
01-042 Warszawa,
ul.Okopowa 58/72tel.: (022) 530 40 40
fax: (022) 530 40 39
e-mail: gp@infor.plKONTAKTY:
Biuro Obsługi Klienta:
tel.: (0 22) 212 07 30, 761 30 30, 0 801 626 666
tomasz.wroblewski@infor.pl   marek.kutarba@infor.pl   andrzej.talaga@infor.pl   marcin.piasecki@infor.pl   bok@infor.pl

05-270 Marki,
ul.Okólna 40

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/428690,trybunal_w_strasburgu_brak_mozliwosci_wyboru_etyki_narusza_prawo.html,komentarze,2

==–..Dzień dobry panie Niewiadomy. Przepraszam; Nie wiem z kim polemizuję. To nie jest tak z punktu Prawa Międzynarodowego i z punktu Prawa Ze Synchronizowanego Wszystkich Narodów Świata / Ziemi. Czy pan w ogóle wie i rozumie na czym polega prawidłowa Synchronizacja Prawa Wszystkich Narodów Świata / Ziemi? Ja jako pierwszy na Ziemi tego dokonałem; Proszę zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami i moją stałą klauzulą z wszelkimi innymi moimi warunkami prawnymi (bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów) ( co najmniej pół roku studiowania). Proszę wpisać w WYSZUKIWARKĘ GOOGLE moje nazwisko i moje imiona: Cendrowski Wiesław Tomasz lub Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest Moja Skromna osoba). Uzyska pan w ten sposób dostęp do prawie wszystkich moich materiałów.

Dwa pytania dla wszystkich Mieszkańców Wszechświata: Czy Wszechświat jest to rachunek prawdopodobieństwa skończony, czy jest to rachunek prawdopodobieństwa nieskończony? Czy Wszechświat jest to wartość bezwzględna? (pojemność notatek jest ograniczona!)

Two questions for all Inhabitants of the Universe: Whether the Universe is it bill / reckoning the probability a finite, twhether is it bill / reckoning the probability infinite? – Is / Whether / or / if – the Universe is it the absolute value? (notes capacity is limited? / limited notes is capacity?)

With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa  (czekam samozwańczy komorowski bronisław i nie tylko; bezprawie wasze musi się bardzo prędko zakończyć! / szczegóły we wszystkich moich materiałach)


Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Fw: Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim?

FROM:
TO:
CC:
The Whole POLAND; OPOLE & etc., Tuesday, September 6, 2011 5:16 PM / 05:25 PM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „bpr@um.wroc.pl” <bpr@um.wroc.pl>
Cc: „ww4@um.wroc.pl” <ww4@um.wroc.pl>
Sent: Tuesday, September 6, 2011 5:15 PM
Subject: Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim?

==–..(Proszę studiować moje materiały bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów.) Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim? (dotyczy to wszystkich, którzy mieli lub mają stawić się osobiście u mnie/ drogę do mnie znacie krok po kroku)? May / maybe you summon in Japanese or Chinese language? Dutkiewicz Rafał (pamiętasz? Pomogłem pozytywnie tobie i innym i co? Spotkałem się ze szczerym chociażby uśmiechem (Znajdź się sam w moich materiałach). Ewa Bożena Kopacz i inni (łącznie ze zdymisjonowanymi / odwołanymi przeze mnie osobiście) nie odpuszczę wam dosłownie niczego co już zaszkodziło Całemu Światu i Całej Mojej Polsce (starzy bywalcy w moich wszystkich materiałach też się do nich zaliczają / czy mam się powtarzać w oczywistych tematach / sprawach?  Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (czekam samozwańczy komorowski bronisław i nie tylko; bezprawie wasze musi się bardzo prędko zakończyć! / szczegóły we wszystkich moich materiałach)
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Proszę szukać wszędzie tych moich pozycji w moich blogach i wszystkich innych!!!!!!! Te pozycje istniały, istnieją i będą zawsze istnieć!!!!!!! I nie tylko te pozycje. Moja Skromna Osoba dysponuje wszystkim!!!!!!! Bardzo liczę na rozsądek wszystkich Uczciwych Mieszkańców Całego Świata i wszystkich Uczciwych Przywódców Całego Świata!!!!!!! Proszę otworzyć wszystkie moje foldery skompresowane (zip)‎ (bez obaw), które są we wszystkich moich materiałach!!!!!!! Proszę odzyskać wszystkie moje materiały z wszystkich serwerów Całego Świata!!!!!!! Po resztę moich materiałów proszę się zgłosić osobiście do mnie!!!!!!!

Please seek everywhere my position in my blogs and all the others. These position in my blogs existed, exists / are and will always exist. And not only these position. My Humble Person has all. I very much count at the rationality all Honest the Inhabitants of the Whole World and all Honest the Leaders of the Whole World. Please open all my folders compressed (zip)‎ (without concerns), which are in all my materials. Please retrieve / restore / reclaim / recoup all my materials with all the servers the Whole World. After the rest my materials, please arrive to me personally.

Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Proszę szukać wszędzie tych moich pozycji i wszystkich innych!!!!!!!  Te pozycje istniały, istnieją i będą zawsze isnieć!!!!!!! I nie tylko te pozycje!!!!!!! Moja Skromna Osoba dyponuje wszystkim!!!!!!! Bardzo liczę na rozsądek wszystkich Uczciwych Mieszkańców Całego Świata i wszystkich Uczciwych Przywódców Całego Świata.

The Whole POLAND; OPOLE & etc. , Tuesday, Wednesday, Thursday, September 6, 7,  8,  2011 11:52 AM / 12:00 AM/PM/ 3:38 PM / 05:24 PM / 09:14 AM / 09:43 AM / 03:38 PM / 01:04 PM / 02:16 PM / 04:32PM


——-

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl” <sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl>
Cc: „unelken@gddkia.gov.pl” <unelken@gddkia.gov.pl>
The Whole POLAND: OPOLE & etc. Sent: Thursday, September 8, 2011 10:05 AM / 10:16 AM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „szczecin@gddkia.gov.pl” <szczecin@gddkia.gov.pl>
Cc: „sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl” <sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl>
Sent: Thursday, September 8, 2011 10:01 AM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl” <sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl>
Cc: „sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl” <sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl>
Sent: Thursday, September 8, 2011 9:58 AM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „sekretariat@kielce.gddkia.gov.pl” <sekretariat@kielce.gddkia.gov.pl>
Cc: „sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl” <sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl>; „sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl” <sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl>
Sent: Thursday, September 8, 2011 9:56 AM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „sekretariat@bialystok.gddkia.gov.pl” <sekretariat@bialystok.gddkia.gov.pl>
Cc: „sekretariat_byd@gddkia.gov.pl” <sekretariat_byd@gddkia.gov.pl>
Sent: Thursday, September 8, 2011 9:54 AM
Subject: Fw: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
—– Forwarded Message —–

From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „kancelaria@gddkia.gov.pl” <kancelaria@gddkia.gov.pl>
Cc: „sekretariat_opole@gddkia.gov.pl” <sekretariat_opole@gddkia.gov.pl>
Sent: Thursday, September 8, 2011 9:52 AM
Subject: Witam serdecznie Państwa. Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
—– Forwarded Message —–

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59, 00-848 WARSZAWA; Dlaczego nie ma jeszcze DYREKTORA (pełnić obowiązki to można pobierając opłaty (w Polsce wyższe niż w Niemczech) za toalety! Sorry. Obawiasz się chłopcze odpowiedzialności jakiejkolwiek a na pewno odpowiedzialności jednoosobowej jak większość w całej Polsce. Tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie wina: Samozwańca Bronisława Komorowskiego, ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO i zarazem pospolitych przestępców: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tadeusza Krzakowskiego, wszystkich zdymisjonowanych / odwołanych osobiście przeze mnie i prawie całej GRUPY WIDMO!TAK ! „Oddajcie” głosy na te same stworzenia, które prawie nigdy się nie sprawdziły!
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
tel.centr. (85) 664 58 00
fax (85) 651 37 83
NIP 542-27-52-914
e-mail: sekretariat@bialystok.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
tel.centr. (52) 323 45 00
fax (52) 323 45 04
NIP 554-22-52-485
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel.centr. (58) 511 24 00
fax (58) 511 24 05
NIP 584-24-56-536
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl 
strona www – zobacz
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel.centr. (32) 258 62 81
fax (32) 259 87 10
NIP 954-24-02-923
e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel.centr. (41) 345 74 31
fax (41) 366 48 04
NIP 657-03-86-703
e-mail: sekretariat@kielce.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.centr. (12) 417 25 00
fax (12) 411 01 18
NIP 675-12-72-475
e-mail: sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel.centr. (81) 532 70 61
fax (81) 743 71 68
NIP 712-24-27-134
e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 9
90-056 Łódź
tel.centr. (42) 662 23 00
fax (42) 662 23 77
NIP 725-17-13-273
e-mail: sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.centr.(89) 521 28 00
fax (89) 527 23 07
NIP 739-32-79-711
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl 
strona www – zobacz
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
tel.centr. (77) 401 63 00
fax (77) 454 44 68
NIP 754-00-03-773
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
tel.centr. (61) 866 88 21
fax (61) 864 63 69
NIP 779-21-73-262
e-mail: sekretariat@poznan.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
tel.centr. (17) 853 40 71 do 74
fax (17) 862 39 15
NIP 813-11-06-223
e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel.centr. (91) 432 53 00
fax (091) 484 39 97
NIP 852-23-53-687
e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl 
strona www – zobacz
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.centr. (22) 813 33 75; 810 39 84
fax (22) 810 04 12
NIP 113-20-97-244
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186
53-139 Wrocław
tel.centr. (71) 334 73 00
fax (71) 367 17 69
NIP 899-24-41-331
e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
tel.centr. (68) 327 10 68
fax (68) 325 34 68
NIP 929-01-16-588
e-mail: sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl
strona www – zobacz
Biuro Prasowe udziela odpowiedzi i wyjaśnień dziennikarzom
i przedstawicielom mediów
tel. 22 375 86 35; 22 375 89 21; 22 375 87 91
fax 22 375 87 63
ibp@gddkia.gov.pl 
Rzecznik Prasowy
 
Urszula Nelken
tel. 600 014 125
 fax 22 375 87 93
Zespół do Spraw Komunikacji Społecznej 
 
 Artur Mrugasiewicz – szef zespołu
tel. 22 375 86 35 / 600 015 570 
fax 22 375 87 63
e-mail: amrugasiewicz@gddkia.gov.pl
Liwia Morawska
tel. 22 375 89 21
Łukasz Dybkowski
tel. 22 375 87 91
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Lech Witecki ; Dlaczego nie ma jeszcze DYREKTORA (pełnić obowiązki to można pobierając opłaty (w Polsce wyższe niż w Niemczech) za toalety! Sorry.  Obawiasz się chłopcze odpowiedzialności jakiejkolwiek a na pewno odpowiedzialności jednoosobowej jak większość w całej Polsce. Tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie wina: Samozwańca Bronisława Komorowskiego, ZDRAJCÓW STANU POLSKIEGO i zarazem pospolitych przestępców: Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tadeusza Krzakowskiego, wszystkich zdymisjonowanych / odwołanych osobiście przeze mnie i prawie całej GRUPY WIDMO!
TAK ! „Oddajcie” głosy na te same stworzenia, które prawie nigdy się nie sprawdziły!
tel.: (+48 22) 375-86-02
fax: (+48 22) 375-86-00 
 
Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Magdalena Jaworska
tel.: (+48 22) 375-86-12
fax: (+48 22) 375-87-68

Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz Rudnicki
tel.: (+48 22) 375-86-12
fax: (+48 22) 375-87-68

Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Andrzej Maciejewski
tel.: (+48 22) 375-86-34
fax: (+48 22) 375-87-63

Dyrektor Generalny Urzędu
Joanna Nurkiewicz
tel.: (+48 22) 375-86-04
fax: (+48 22) 375-87-70
Niestety Szanowni Państwo; Wszyscy nie zdaliście jakiegokolwiek egzaminu (złe wszelkie rządy a tym samy bardzo złe wszelkie zarządzanie i bardzo zła wszelka organizacja. Nie dokonacie niczego dobrego bez mojego Kompleksowego Apolitycznego Programu.
==–..Witam serdecznie Państwa.
Proszę studiować moje wszystkie materiały (przez pół roku). Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
To tempo / prędkość budowy wszelkich dróg w Całej Polsce winno być na starcie w chwili przyznania Całej Polsce i Całej Ukrainie Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Proszę od tej chwili / od tego momentu budować wszelkie drogi 24h na dobę, siedem dni w tygodniu i przez cały okrągły rok (12 miesięcy), zachowując wszystkie normalne Przepisy Wszelkiego Prawa (także Przepisy dotyczące Kodeksu Pracy.
Dotychczasowe i jeszcze nielegalne (na chwilę obecną) (według Normalnego Prawa) wszelkie pseudo-rządy nie spełniły żadnych pozytywnych oczekiwań Wszystkich Mieszkańców Całej Polski i Polaków mieszkających poza granicami Mojej Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ojczyzny Wszystkich Narodów Polski.
Moje prośby i sugestie proszę prawie zawsze traktować jako polecenia a nawet i rozkazy.
Z wyrazami wielkiego szacunku (jako kredyt zaufania),
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

——-

Fw: Od kiedy to dane podstawowe (osób / postaci) publicznych funkcji / stanowisk są tajne – przede wszystkim waszych dyrektorów – w Głównym Urzędzie Statystycznym? Rozumiem! Skoro dane są z gwiazd, których nie znacie to i dane wasze podstawowe muszą być tajne! Dla mnie nigdy nie jesteście zamaskowani!

FROM:
TO:
CC:
The Whole of Poland: OPOLE & etc. , Friday, September 9, 2011 2:09 PM / 02:14 PM / 04:16 PM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „dane@stat.gov.pl” <dane@stat.gov.pl>
Cc: „SekretariatUSopl@stat.gov.pl” <SekretariatUSopl@stat.gov.pl>
Sent: Friday, September 9, 2011 2:06 PM
Subject: Od kiedy to dane podstawowe (osób / postaci) publicznych funkcji / stanowisk są tajne – przede wszystkim waszych dyrektorów – w Głównym Urzędzie Statystycznym? Rozumiem! Skoro dane są z gwiazd, których nie znacie to i dane wasze podstawowe muszą być tajne! Dla mnie nigdy nie jesteście zamaskowani!

Adres:     Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.15 – 16.15
Centrala Telefoniczna    
tel.: (+48 22) 608 30 00,
Departament Informacji
Centralne Informatorium ( co za określenie; Moja Skromna Osoba położyła się ze śmiechu) Statystyczne     tel.: (+ 48 22) 608 31 61, (+ 48 22) 608 31 64 do 68,
faks: (+ 48 22) 608 38 69, (+ 48 22) 608 38 73
czynne: poniedziałek 8.30 – 18.00, wtorek – piątek 8.30 – 15.30automatyczna informacja statystyczna – komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS:
– wynagrodzenia w gospodarce narodowej tel.: (+48 22) 608 31 35
– wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw tel.: (+48 22) 608 31 35
– wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych tel.: (+48 22) 608 31 36
Wydział Obsługi Prasowej     tel.: (+48 22) 608 31 57, (+48 22) 608 34 91,
faks: (+48 22) 608 38 68, (+48 22) 608 38 86,
e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl
Sekretariat
    tel.: (+48 22) 608 31 12
faks: (+48 22) 608 38 60,
e-mail: dane@stat.gov.pl
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Artur Satora
e-mail:  rzecznik@stat.gov.pl
obslugaprasowa@stat.gov.pl
tel.: 22 608-34-75
 Urząd Statystyczny w Opolu
       45-951 Opole, ul. Krakowska 53a
 Centrala Telefoniczna
 tel.: (+48) 077 423 01 10-11,
       tel.: (+48) 077 423 01 20-21
 Informatorium ( co za określenie; Moja Skromna Osoba położyła się ze śmiechu)
     tel.: (0 77) 423 10 00,
e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl 
Niestety Szanowni Państwo; Wszyscy nie zdaliście jakiegokolwiek egzaminu (złe wszelkie rządy a tym samy bardzo złe wszelkie zarządzanie i bardzo zła wszelka organizacja. Nie dokonacie niczego dobrego bez mojego Kompleksowego Apolitycznego Programu.
==–..Witam serdecznie Państwa.
Proszę studiować moje wszystkie materiały (przez pół roku). Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
Sprawdziłem wszystkie wasze dane jakie publikujecie „kiedy się da i jak się da”. Wasze dane to globalne kłamstwa, które nijak się mają do rzeczywistości i prawdziwej prawdy!
Od kiedy to dane podstawowe (osób / postaci) publicznych funkcji / stanowisk są tajne – przede wszystkim waszych dyrektorów – w Głównym Urzędzie Statystycznym? Rozumiem! Skoro dane są z gwiazd, których nie znacie to i dane wasze podstawowe muszą być tajne! Dla mnie nigdy nie jesteście zamaskowani!
Dotychczasowe i jeszcze nielegalne (na chwilę obecną) (według Normalnego Prawa) wszelkie pseudo-rządy nie spełniły żadnych pozytywnych oczekiwań Wszystkich Mieszkańców Całej Polski i Polaków mieszkających poza granicami Mojej Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ojczyzny Wszystkich Narodów Polski.
Moje prośby i sugestie proszę prawie zawsze traktować jako polecenia a nawet i rozkazy.
Z wyrazami wielkiego szacunku (jako kredyt zaufania),
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz


——-

Fw: Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego negatywnego szoku.

FROM:
TO:
CC:
The Whole POLAND, Wednesday, September 14, 2011 10:51 AM / 11:00 AM / 01:54 PM

Message body

—– Forwarded Message —–
From: Wieslaw Cendrowski <atwtc@yahoo.com>
To: „sekretariat@wszn.opole.pl” <sekretariat@wszn.opole.pl>
Cc: „kancelaria@mz.gov.pl” <kancelaria@mz.gov.pl>
Sent: Wednesday, September 14, 2011 10:49 AM
Subject: Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego negatywnego szoku.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
45 – 221 Opole ul. Wodociągowa 4
Dyrektor
mgr Krzysztof Nazimek (myślę, że to ten gagatek się cofał przede mną)
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Maria Waloszek – Brzozoń
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych –  Główny Księgowy
mgr Krystyna Sobota
Naczelna Pielęgniarka
mgr Janina Halicka
Sekretariat
tel: +48 (77) 5414200
fax: +48 (77) 5414237 
sekretariat@wszn.opole.pl
wszn@wszn.opole.pl
informatyka@wszn.opole.pl
kancelaria@mz.gov.pl
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
Niestety Szanowni Państwo; Wszyscy nie zdaliście jakiegokolwiek egzaminu (złe wszelkie rządy (obecnie pseudo-tusk donald i pseudo-komorowski bronisław i inni wymienieni osobiście przeze mnie we wszystkich moich materiałach), a tym samy bardzo złe wszelkie zarządzanie i bardzo zła wszelka organizacja. Nie dokonacie niczego dobrego bez mojego Kompleksowego Apolitycznego Programu.
==–..Witam serdecznie Państwa.
Proszę studiować moje wszystkie materiały (przez pół roku). Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego szoku, że tyle jest bezprawia na wszystkich szczeblach. Głównie wszystkie przetargi to jedna wielka fikcja (z nabywaniem leków r5ównież / korupcja kwitnie). Szczegóły niebawem.
Nie dziwię się, że „dyrektorzy” placówek chowają się przede mną jak krety i szczury / cofają się jak raki do swoich „wymarzonych” gabinecików, ubrani na czarno. Próbuję rozmawiać także z lekarzami różnych specjalności. Niestety także przegrywają ze mną i to sromotnie / nawet się zaczynają jąkać podczas rozmowy ze mną (zwłaszcza psychologowie, psychiatrzy i nie tylko). Służba zdrowia w Całej Polsce to jedno wielkie bagno. Dysponuję faktami popartymi dowodami.
Dotychczasowe i jeszcze nielegalne (na chwilę obecną) (według Normalnego Prawa) wszelkie pseudo-rządy nie spełniły żadnych pozytywnych oczekiwań Wszystkich Mieszkańców Całej Polski i Polaków mieszkających poza granicami Mojej Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ojczyzny Wszystkich Narodów Polski.
Moje prośby i sugestie proszę prawie zawsze traktować jako polecenia a nawet i rozkazy.
Bez mojego kompleksowego programu niczego dobrego nie uczynicie nigdy. Za krótkie wasze nogi na wszystkie normalne progi. Sorry.
With full one-person responsibility full Rights-Law,
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa  (NIEBAWEM / TO MUSI STAĆ SIĘ FAKTEM W CIĄGU KILKUNASTU GODZIN albo obudzicie się wszyscy w jednym wielkim bagnie, które już jest realizowane przez wyżej wymienionych)
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
http://www.google.com/profiles/atwtc17
http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

With full one-person responsibility full Rights-Law,
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

Jestem pewny, że zostały pomylone wszelkie adresy. Proszę się zastanowić bardzo dobrze.

„Do:
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier RP Donald Tusk, Minister Zdrowia Ewa Kopacz
Elżbieta Radziszewska – Biuro ds. Równego Trakt.
ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa,
Al.Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa,
ul.Miodowa 15 00-952 Warszawa
listy@prezydent.pl,  kontakt@kprm.gov.pl,  bprt@kprm.gov.pl,  kancelaria@mz.gov.pl

„Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”
Apel w dziesiątą rocznicę polskiej kampanii przeciwko piętnowaniu i dyskryminacji osób chorujących psychicznie

W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej grupy naszych bliskich – a także
środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego traktowania
osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w
Polsce jako podstawy dla skutecznego wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka psychiatryczna nie może być traktowana
marginalnie i interwencyjnie. Z choroby psychicznej można wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, jednak jest to
możliwe tylko dzięki dostępowi do nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki psychiatrycznej.
Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej redukcji realnych nakładów na psychiatrię, które pozostaje w tyle
za nakładami na inne dziedziny ochrony zdrowia. Taka polityka zdrowotna nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i jest
dotkliwa dla chorych i ich bliskich, jak również dla nas wszystkich. Należy przecież uwzględnić także koszty pośrednie,
wynikające z niedostrzegania poważnych następstw choroby potęgowanych pogarszającą się kondycją opieki psychiatrycznej:
kosztów bezrobocia, obciążenia rodzin, długotrwałej zależności od pomocy społecznej, wzrostu liczby hospitalizacji
stacjonarnych, dezintegracji rodziny, problemów mieszkaniowych i bezdomności.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest planem stopniowej, ale zasadniczej zmiany pozycji zdrowia
psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rozporządzenie Rady
Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie NPOZP (Dz. U. z 3 lutego 2011 nr 24 poz. 128) nałożyło na samorządy każdego
szczebla obowiązek realizacji poszczególnych zadań NPOZP.
Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rażąco nierówny podział środków finansowych
przeznaczonych na opiekę nad zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. W Europie, w krajach, nad którymi
obecnie przejmujemy prezydencję, ze wspólnej puli przyznanej na zdrowie, na opiekę nad zdrowiem psychicznym przeznacza
się średnio 5-6 procent środków. W Polsce, w ostatniej dekadzie wskaźnik ten malał i obecnie wynosi nieco ponad 3
procent. Dzieje się tak, mimo stanowiska Konwentu Marszałków z grudnia 2008 roku, który uzasadniał konieczność jego
podwyższenia do poziomu co najmniej 4,1 procent. Ten postulat nie tylko nie został spełniony, ale udział wydatków na
opiekę psychiatryczną nadal spadał, doprowadzając wiele placówek do granicy opłacalności.
W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – jako podmiotach wskazanych do realizacji NPOZP – widzimy
naturalnego partnera w realizacji opieki psychiatrycznej dla pacjentów w miejscu ich zamieszkania.
Do jesieni, jako przedstawiciele środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym, będziemy pomagać samorządom w
staraniach o program naprawczy dla psychiatrii przygotowywany właśnie przez gminy, powiaty i regiony, w ramach
realizacji NPOZP, tak, aby 25 września w całym kraju obchodzić razem X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi
Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”. Domagamy się równego traktowania
osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w
Polsce. Tylko w ten sposób pomożemy wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w naszym kraju.

Niżej podpisany/a:
Andrzej Cechnicki
Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
31-115 Kraków
mzcechni@cyf-kr.edu.pl „

Reklamy

158 Responses to “Wasze przeglądarki internetowe i systemy operacyjne są bardzo chore! Tak naprawdę są chore osoby, które stworzyły chore rozwiązania (przykłady: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i prawie cała grupa widmo)! Są to rozwiązania cenzuralne! Wasz świat jest bardzo chory we wszystkich płaszczyznach! Your web browsers (Internet) and systems operating are very sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid. So really are sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid people / persons, who / which have created sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid solution (examples: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the all group specter. The are it solutions censorship. Your world is very sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid in all levels. (我右要求,我右正常的)我到写或说中中国或语言日本? 在保证金历史: Bronisław Komorowski 并 Donald Tusk 并 整个组谱…….(私は要求する権利を持っている)(後に私のサイド右は正常)私が書くか中国語と日本語で話す必要がある?マージンの歴史: Bronisław Komorowski や Donald Tusk や 全てのグループのスペクトル……. Moje zasady (mojego) osobistych podpisów są bardzo sprecyzowane / są precyzyjne. Proszę szukać całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat. My rule my personal signatures are very definite / accurate. Please seek / search my the whole the material at this very important / valid / significant and effectual topic. [(κλήση από την άφιξη) Μπορείτε είναι προσκαλούμε να έρθει σε μένα στα ιαπωνικά ή κινεζικά!? (είμαι σε αναμονή)] Dzień dobry panie Niewiadomy. Przepraszam; Nie wiem z kim polemizuję. To nie jest tak z punktu Prawa Międzynarodowego i z punktu Prawa Ze Synchronizowanego Wszystkich Narodów Świata / Ziemi. Czy pan w ogóle wie i rozumie na czym polega prawidłowa Synchronizacja Prawa Wszystkich Narodów Świata / Ziemi? Ja jako pierwszy na Ziemi tego dokonałem; Proszę zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami i moją stałą klauzulą z wszelkimi innymi moimi warunkami prawnymi (bez prawa tworzenia jakichkolwiek plagiatów) ( co najmniej pół roku studiowania). Proszę wpisać w WYSZUKIWARKĘ GOOGLE moje nazwisko i moje imiona: Cendrowski Wiesław Tomasz lub Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest Moja Skromna osoba). Uzyska pan w ten sposób dostęp do prawie wszystkich moich materiałów………Good morning mr unknown / stranger. Sorry, I do not know with who done itself polemics / controversy. This not is yea with point the Law International and with point the Law synchronized all the Nations / Earth. Whether mr. whatsoever knows and understands at whereupon is based / correct synchronization Law of All Nations of the World / Earth? I / self the first at Earth I accomplished this; Please read all my materials and my constant clause with all other my legal conditions (without law creating any plagiarism) (nothing less than half year of study). Please inscribe in search the Google my name and my names: Cendrowski Wiesław Tomasz or Wiesław Tomasz Cendrowski (this is My Humble Person.) You get in this in manner access / entrance / admission to almost all of my materials. ///////////////// Może was wezwać w języku japońskim lub chińskim? (dotyczy to wszystkich, którzy mieli lub mają stawić się osobiście u mnie/ drogę do mnie znacie krok po kroku)? May / maybe you summon in Japanese or Chinese language? Dutkiewicz Rafał (pamiętasz? Pomogłem pozytywnie tobie i innym i co? Spotkałem się ze szczerym chociażby uśmiechem (Znajdź się sam w moich materiałach). Ewa Bożena Kopacz i inni (łącznie ze zdymisjonowanymi / odwołanymi przeze mnie osobiście) nie odpuszczę wam dosłownie niczego co już zaszkodziło Całemu Światu i Całej Mojej Polsce (starzy bywalcy w moich wszystkich materiałach też się do nich zaliczają / czy mam się powtarzać w oczywistych tematach / sprawach? Dla przypomnienia. Bronisław Komorowski w 2010 nie wygrał wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie w 2010 wygrałem ja, innymi słowy: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. Ta sama osoba. W województwie Dolnośląskim, POLSKA – i nie tylko – popełniono przestępstwo globalne – przekazując – bez mojej zgody – moje głosy i mój autorytet na samozwańczego Komorowskiego Bronisława. Wszystkie podpisy złożone przez Komorowskiego Bronisława i przez inne zdymisjonowane przeze mnie osoby są nieważne / nieaktualne. Czy pragniecie globalnej tragedii? Proszę prawnie się dobrze zastanowić. Dutkiewicz Rafał: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Nikt z was nie ma nawet normalnego pragramu. Ewa Bożena Kopacz: Proszę się zgłosić do mnie natychmiast (w ciągu 24h). Ja czekam także na auto przygotowane dla mnie; Szczegóły we wszystkich moich materiałach. For a reminder. Bronisław Komorowski not won the 2010 election presidential. Presidential elections in 2010 won I, other words: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz. This same person. In the Province of Lower Silesia, POLAND – and not only – was committed the offense global – giving / transfer – without my consent – my voices and my authority for self-proclaimed / self-styled Bronisław Komorowski. All of the signatures submitted by Bronisław Komorowski and by the other dismissed by me persons are invalid / outdated. Whether / is / if / or – You want a global tragedy? Please legally / by right well think. Dutkiewicz Rafał: Please itself notify in person to me immediately. Please arrive / come in person to me immediately (within 24h). None with you do not has even normal program. Ewa Bożena Kopacz: Пожалуйста сообщить / отчет лично до мне немедленно (в течение 24 часов). I’m waiting also at auto prepared for me; Details in all of my materials. [(κλήση από την άφιξη) Μπορείτε είναι προσκαλούμε να έρθει σε μένα στα ιαπωνικά ή κινεζικά!? (είμαι σε αναμονή)] Czekam (tylko 4h) na spełnienie / na realizację wszystkich moich warunków (bezwzględnie dla dobra wszystkich mieszkańców całego Świata). Czy to dociera do wszystkich wezwanych do przybycia / do przyjazdu osobistego (Dutkiewicz Rafał, Ewa Kopacz i inni zdymisjonowani przeze mnie osobiście lub nie powołani przeze mnie osobiście: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak i etc.) do mnie / do mojej skromnej osoby (szczegóły we wszystkich moich materiałach)? Czas pozytywny naprawdę się już kończy. I’m waiting (only 4h) at fulfillment / compliance / execution / at realization all my conditions (strictly for the benefit of all inhabitants the Whole World). Whether it reaches to all ‚invited’ to me / to arrival personal (Dutkiwicz Rafał, Ewa Kopacz and others dismissed by me personally or not appointed by me personally: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak & etc.) to me / to My Humble Person (details in all of my materials)? Time positive truly itself already ending / ends. With full one-person responsibility full Rights-Law, Fighter jets breaking the sound barrier and no only – speed light – Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezaleznej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz. (我右要求,我右正常的)我到写或说中中国或语言日本? 在保证金历史: Bronisław Komorowski 并 Donald Tusk 并 整个组谱…….(私は要求する権利を持っている)(後に私のサイド右は正常)私が書くか中国語と日本語で話す必要がある?マージンの歴史: Bronisław Komorowski や Donald Tusk や 全てのグループのスペクトル……. Wasze przeglądarki internetowe i systemy operacyjne są bardzo chore! Tak naprawdę są chore osoby, które stworzyły chore rozwiązania (przykłady: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i prawie cała grupa widmo)! Są to rozwiązania cenzuralne! Wasz świat jest bardzo chory we wszystkich płaszczyznach! Your web browsers (Internet) and systems operating are very sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid. So really are sick / ill / lame /infirm / dicky / invalid people / persons, who / which have created sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid solution (examples: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the all group specter. The are it solutions censorship. Your world is very sick / ill / lame / infirm / dicky / invalid in all levels.”


 1. 1 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 12, 2011 o 11:37 AM

  ==–..Dla przypomnienia! Wszelkie wybory do parlamentu i nie tylko do finału mistrzostw Europy w 2012 są nie ważne (wszystkie szczegóły we wszystkich moich materiałach) / są niezgodne z normalnym prawem / są nielegalne, nie mają też i przede wszystkim uzasadnienia ekonomicznego. Jest to świadome działanie na szkodę Całej Mojej Polski. Uczciwi wyborcy, którzy przystąpią do głosowania mogą uratować negatywną sytuację całej Polski, przekreślając / wykreślając / wycinając wszystkich kandydatów na listach wyborczych. Bardzo dobrze wam radzę. Po prostu; Wyborco! Musisz trzeźwo i samodzielnie myśleć. I tak to jest jak mówił prawdopodobnie Pan Zenon Laskowik; Dotyczy: Ewa Kopacz (popełniłaś bardzo dużo błędów w Rosji i nie bez powodu; sprawdzę ciebie bardzo szczegółowo), Rafał Dutkiewicz, Wrocław (jesteś chłopcze pechowy i nie tylko ty – beze mnie / bez mojej skromnej osoby jesteś / wy jesteście mgłą / mgiełką), zdrajców stanu polskiego i nie tylko, którzy są jednocześnie pospolitymi przestępcami: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz i cała grupa widmo; Wszystkie zdymisjonowane przeze mnie osobiście osoby: PAWEŁ GRAŚ, Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Elżbieta Bieńkowska, Michał Boni, Jolanta Fedak, Adam Giersz, Cezary Grabarczyk, Aleksander Grad, Katarzyna Hall, Tomasz Siemoniak (wynalazek), Ewa Kopacz, Andrzej Kraszewski, Barbara Kudrycka, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Miller, Jan Vincent-Rostowski, Marek Sawicki, Radosław Sikorski, Bogdan Zdrojewski (szczegóły we wszystkich moich materiałach i u mnie). Niech nikt już więcej ze mnie i z siebie nie czyni idioty! To jest naprawdę moje ostatnie ostrzeżenie. Żaden mój warunek słusznie prawnie, moralnie i etycznie uzasadniony nie został spełniony w najmniejszym stopniu. Moje Zwycięstwo Nieodwracalne jest stuprocentowe. Mój jest Sukces Nieodwracalny stuprocentowy. Ostatnie zdania – nie bez powodu – tylko w języku polskim. Wasz iloraz (IQ) inteligencji wynosi minus 200. Rozpiętość do mnie / do mojej skromnej osoby to wartość 400 jednostek. Mój prawdziwy IQ = 200 (plus 200) (nie jestem egocentrykiem / nie jestem zarozumialcem / jestem skromnym człowiekiem przy waszym stuprocentowym bezprawiu). Już taki ze mnie „zimny drań”. Jak w tej piosence. Koniec. Amen.

  For a reminder! All elections to parliament and not only to finals Championship the European in 2012 are not important (all the details in all of my materials) / are incompatible with the normal law / are illegal, do not they have also and most of all economic justification. It is a conscious very negative action at the detriment for the Whole my Polish. Honest Voters, who join to vote, can rescue the negative situation the Whole Polish, crossed ‚x’ / plotting / cutting all candidates at electoral lists. Very well I advise You Voters. Simply; Voters! You have / must to think soberly and alone. And so it is like said probably as Mr. Zenon Laskowik; Concerns: Ewa Kopacz (you committed very much mistakes in Russia and do not without because, I will check you very detail), Rafał Dutkiewicz, Wroclaw (you’re boy very unhappy / unlucky / unfortunate and not just you – without Me / without My Humble Person you / you’re are / you / you’re are the mist / haze), traitors Polish state and not only, who are simultaneously common criminals as: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Krzakowski Tadeusz and the whole group specter, all dismissed by me personally persons: PAWEŁ GRAŚ, Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Elżbieta Bieńkowska, Michał Boni, Jolanta Fedak, Adam Giersz, Cezary Grabarczyk, Aleksander Grad, Katarzyna Hall, Tomasz Siemoniak (wynalazek), Ewa Kopacz, Andrzej Kraszewski, Barbara Kudrycka, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Miller, Jan Vincent-Rostowski, Marek Sawicki, Radosław Sikorski, Bogdan Zdrojewski (details in all my material and ‚in me’).

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
  The Whole My POLAND, Monday, September 12, 2011, 11:37

 2. 2 President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz VIII
  Wrzesień 14, 2011 o 10:58 AM

  ==–..Fw: Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego negatywnego szoku.
  Hide Details

  FROM:

  Wieslaw Cendrowski

  TO:

  wszn@wszn.opole.pl

  CC:

  mzcechni@cyf-kr.edu.pl

  Message flagged
  The Whole POLAND, Wednesday, September 14, 2011 10:51 AM / 10:58 AM
  Message body
  —– Forwarded Message —–

  From: Wieslaw Cendrowski
  To: „sekretariat@wszn.opole.pl”
  Cc: „kancelaria@mz.gov.pl”
  Sent: Wednesday, September 14, 2011 10:49 AM
  Subject: Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego negatywnego szoku.

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
  45 – 221 Opole ul. Wodociągowa 4
  Dyrektor
  mgr Krzysztof Nazimek (myślę, że to ten gagatek się cofał przede mną)
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
  lek. med. Maria Waloszek – Brzozoń
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy
  mgr Krystyna Sobota
  Naczelna Pielęgniarka
  mgr Janina Halicka
  Sekretariat
  tel: +48 (77) 5414200
  fax: +48 (77) 5414237
  sekretariat@wszn.opole.pl
  wszn@wszn.opole.pl
  informatyka@wszn.opole.pl
  kancelaria@mz.gov.pl
  mzcechni@cyf-kr.edu.pl

  Niestety Szanowni Państwo; Wszyscy nie zdaliście jakiegokolwiek egzaminu (złe wszelkie rządy (obecnie pseudo-tusk donald i pseudo-komorowski bronisław i inni wymienieni osobiście przeze mnie we wszystkich moich materiałach), a tym samy bardzo złe wszelkie zarządzanie i bardzo zła wszelka organizacja. Nie dokonacie niczego dobrego bez mojego Kompleksowego Apolitycznego Programu.

  ==–..Witam serdecznie Państwa.
  Proszę studiować moje wszystkie materiały (przez pół roku). Bez mojej osobistej zgody proszę nigdy nie tworzyć plagiatów. Szczegóły w moich wszystkich materiałach.
  Jestem obecnie na poziomie sprawdzania wszystkich szpitali w Całej Polsce (mam dostęp dosłownie do wszystkiego i nie ważne czy to wam się podoba czy też nie); Doznaję wielkiego szoku, że tyle jest bezprawia na wszystkich szczeblach. Głównie wszystkie przetargi to jedna wielka fikcja (z nabywaniem leków r5ównież / korupcja kwitnie). Szczegóły niebawem.
  Nie dziwię się, że „dyrektorzy” placówek chowają się przede mną jak krety i szczury / cofają się jak raki do swoich „wymarzonych” gabinecików, ubrani na czarno. Próbuję rozmawiać także z lekarzami różnych specjalności. Niestety także przegrywają ze mną i to sromotnie / nawet się zaczynają jąkać podczas rozmowy ze mną (zwłaszcza psychologowie, psychiatrzy i nie tylko / DLA PRZYPOMNIENIA; swego czasu pisałem / bardzo dawno, że wytnę ich w pień i tak właśnie się to odbywa, niestety). Służba zdrowia w Całej Polsce to jedno wielkie bagno. Dysponuję faktami popartymi dowodami.
  Dotychczasowe i jeszcze nielegalne (na chwilę obecną) (według Normalnego Prawa) wszelkie pseudo-rządy nie spełniły żadnych pozytywnych oczekiwań Wszystkich Mieszkańców Całej Polski i Polaków mieszkających poza granicami Mojej Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ojczyzny Wszystkich Narodów Polski.
  Moje prośby i sugestie proszę prawie zawsze traktować jako polecenia a nawet i rozkazy.
  Bez mojego kompleksowego programu niczego dobrego nie uczynicie nigdy. Za krótkie wasze nogi na wszystkie normalne progi. Sorry.
  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7C_T_w1zrViBAAUlbdatawEywkeT05Vli3oozC48p_72nl7DS

  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (NIEBAWEM / TO MUSI STAĆ SIĘ FAKTEM W CIĄGU KILKUNASTU GODZIN albo obudzicie się wszyscy w jednym wielkim bagnie, które już jest realizowane przez wyżej wymienionych)

  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/
  http://www.google.com/profiles/atwtc17
  http://pulse.yahoo.com/_ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/blog
  https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cid-9266851f042c9cc1.profile.live.com/
  http://cid-73646805b40e4f85.profile.live.com/
  http://cid-cdeb7c04bf0a885d.profile.live.com/
  http://cid-52b99ba14f6096eb.profile.live.com/
  http://cid-2a139ab9bddd2ced.profile.live.com/

  With full one-person responsibility full Rights-Law,
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
  Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
  The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
  Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
  Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
  Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz

  Jestem pewny, że zostały pomylone wszelkie adresy. Proszę się zastanowić bardzo dobrze.

  „Do:
  Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier RP Donald Tusk, Minister Zdrowia Ewa Kopacz
  Elżbieta Radziszewska – Biuro ds. Równego Trakt.
  ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa,
  Al.Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa,
  ul.Miodowa 15 00-952 Warszawa
  listy@prezydent.pl, kontakt@kprm.gov.pl, bprt@kprm.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl

  „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”
  Apel w dziesiątą rocznicę polskiej kampanii przeciwko piętnowaniu i dyskryminacji osób chorujących psychicznie

  W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej grupy naszych bliskich – a także
  środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego traktowania
  osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w
  Polsce jako podstawy dla skutecznego wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
  W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka psychiatryczna nie może być traktowana
  marginalnie i interwencyjnie. Z choroby psychicznej można wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, jednak jest to
  możliwe tylko dzięki dostępowi do nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki psychiatrycznej.
  Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami postępującej redukcji realnych nakładów na psychiatrię, które pozostaje w tyle
  za nakładami na inne dziedziny ochrony zdrowia. Taka polityka zdrowotna nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i jest
  dotkliwa dla chorych i ich bliskich, jak również dla nas wszystkich. Należy przecież uwzględnić także koszty pośrednie,
  wynikające z niedostrzegania poważnych następstw choroby potęgowanych pogarszającą się kondycją opieki psychiatrycznej:
  kosztów bezrobocia, obciążenia rodzin, długotrwałej zależności od pomocy społecznej, wzrostu liczby hospitalizacji
  stacjonarnych, dezintegracji rodziny, problemów mieszkaniowych i bezdomności.
  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest planem stopniowej, ale zasadniczej zmiany pozycji zdrowia
  psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rozporządzenie Rady
  Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie NPOZP (Dz. U. z 3 lutego 2011 nr 24 poz. 128) nałożyło na samorządy każdego
  szczebla obowiązek realizacji poszczególnych zadań NPOZP.
  Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rażąco nierówny podział środków finansowych
  przeznaczonych na opiekę nad zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. W Europie, w krajach, nad którymi
  obecnie przejmujemy prezydencję, ze wspólnej puli przyznanej na zdrowie, na opiekę nad zdrowiem psychicznym przeznacza
  się średnio 5-6 procent środków. W Polsce, w ostatniej dekadzie wskaźnik ten malał i obecnie wynosi nieco ponad 3
  procent. Dzieje się tak, mimo stanowiska Konwentu Marszałków z grudnia 2008 roku, który uzasadniał konieczność jego
  podwyższenia do poziomu co najmniej 4,1 procent. Ten postulat nie tylko nie został spełniony, ale udział wydatków na
  opiekę psychiatryczną nadal spadał, doprowadzając wiele placówek do granicy opłacalności.
  W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – jako podmiotach wskazanych do realizacji NPOZP – widzimy
  naturalnego partnera w realizacji opieki psychiatrycznej dla pacjentów w miejscu ich zamieszkania.
  Do jesieni, jako przedstawiciele środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym, będziemy pomagać samorządom w
  staraniach o program naprawczy dla psychiatrii przygotowywany właśnie przez gminy, powiaty i regiony, w ramach
  realizacji NPOZP, tak, aby 25 września w całym kraju obchodzić razem X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi
  Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”. Domagamy się równego traktowania
  osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w
  Polsce. Tylko w ten sposób pomożemy wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w naszym kraju.

  Niżej podpisany/a:
  Andrzej Cechnicki
  Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
  31-115 Kraków
  mzcechni@cyf-kr.edu.pl „

 3. 3 postage rates 2011
  Grudzień 1, 2011 o 3:12 PM

  i love your blog, i have it in my rss reader and always like new things coming up from it.

 4. 4 Mao Eriks
  Styczeń 7, 2012 o 8:32 AM

  Some really nice and useful info on this web site, as well I conceive the design has got good features.

 5. 5 http://www.whori.com/site/realdowncomforters.com
  Luty 26, 2013 o 1:25 PM

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s difficult to get that „perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Safari. Excellent Blog!

 6. 6 Automaty Online
  Kwiecień 8, 2013 o 3:53 PM

  Nice respond in return of this question with firm arguments and telling
  the whole thing about that.

 7. 7 casino-bonus-kod.com
  Kwiecień 25, 2013 o 10:13 PM

  Post writing is also a excitement, if you know
  then you can write if not it is complex to
  write.

 8. 8 emploi maroc
  Maj 22, 2013 o 9:10 AM

  meri afin de votre article si ainsi vous recherchez un fournit d’emploi au maroc bam ! ici

 9. 9 Leopoldo Horsburgh
  Maj 25, 2013 o 1:58 PM

  Its comparable you read my personal mind! You apparently identify thus much about this certain, comparable you wrote the genuine volume within it otherwise approximately machine. I imagine you could solve together with approximately pics constrain an automobile the message home-grown a bit, excluding as an alternative to that, this is really magnificent trap place. An outstanding glance at. I will undoubtedly live again.

 10. 10 Health
  Czerwiec 4, 2013 o 3:54 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 11. 11 Ariane Dierker
  Czerwiec 5, 2013 o 7:17 PM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 12. 12 Automotive industry
  Czerwiec 5, 2013 o 8:10 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 13. 13 Tommie Sele
  Czerwiec 7, 2013 o 9:13 PM

  You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 14. 14 Online Marketing And Advertising
  Czerwiec 8, 2013 o 1:29 AM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 15. 15 salads troy
  Czerwiec 9, 2013 o 1:57 PM

  I feel that is one of the most significant information for me. And i am satisfied studying your article. However wanna commentary on some normal issues, The web site style is perfect, the articles is truly excellent : D. Good task, cheers

 16. 16 Green Coffee Bean Extract
  Czerwiec 10, 2013 o 3:43 PM

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 17. 17 Automotive industry
  Czerwiec 11, 2013 o 12:11 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 18. 18 Education for Children
  Czerwiec 13, 2013 o 10:11 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 19. 19 Art Printing & Wedding invitations
  Czerwiec 15, 2013 o 11:17 AM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 20. 20 angry birds board game
  Czerwiec 17, 2013 o 3:53 PM

  Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thanks for providing this information.

 21. 21 http://phenterminedietpilss.com/
  Czerwiec 18, 2013 o 4:27 PM

  Hi there, I do believe your site might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent blog!

 22. 22 Matchmaker NYC
  Czerwiec 18, 2013 o 6:07 PM

  Great article and directly to the point. I am not sure seems like in truth the best position to pose but should you humans have any ideeas where you can get some freelance writers? Appreciate it!

 23. 23 burlesque shows
  Czerwiec 19, 2013 o 9:08 AM

  It\’s just what I need!THX

 24. 24 spine surgeon silicon valley
  Czerwiec 19, 2013 o 11:45 AM

  Hi there, You\\\’ve performed an incredible job. I\\\’ll definitely digg it and for my part recommend to my friends. I\\\’m sure they will be benefited from this website.

 25. 25 centrebet
  Czerwiec 19, 2013 o 5:23 PM

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for supplying these details.

 26. 26 Finance & Fashion Store
  Czerwiec 20, 2013 o 5:16 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 27. 27 Finance & Fashion Store
  Czerwiec 22, 2013 o 12:55 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 28. 28 Education & Finance
  Czerwiec 22, 2013 o 5:44 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 29. 29 penis enlargement pills
  Czerwiec 27, 2013 o 1:47 AM

  I needed to thank you for this wonderful read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you book marked to look at new things you post…

 30. 30 www.asapinkjets.com
  Czerwiec 27, 2013 o 3:19 AM

  I\’ve been debating whether or not I should go into the security camera niche or do the total opposite, which is go into the niche of promoting the idea of a better world where we\’re living in a society where we will no longer need for security cameras. That\’s my dilemma.

 31. 31 matchmaking services
  Czerwiec 27, 2013 o 5:49 AM

  ya which app is that? anyone?

 32. 32 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 7:57 AM

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to create a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 33. 33 ppi reclaim company
  Czerwiec 28, 2013 o 9:05 AM

  I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 34. 34 get fast cash loans
  Czerwiec 28, 2013 o 9:48 AM

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the largest changes. Thanks for sharing!

 35. 35 advance auto parts coupon
  Czerwiec 28, 2013 o 9:51 AM

  Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get anything done.

 36. 36 bet
  Czerwiec 28, 2013 o 10:36 AM

  Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thanks for providing this information.

 37. 37 links sharing website
  Czerwiec 28, 2013 o 11:51 AM

  Excellent web site you have got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 38. 38 livesex
  Czerwiec 28, 2013 o 12:04 PM

  Great information. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 39. 39 seo package
  Czerwiec 28, 2013 o 12:44 PM

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that make the most significant changes. Thanks for sharing!

 40. 40 best electronic cigarettes
  Czerwiec 28, 2013 o 1:25 PM

  There’s certainly a great deal to learn about this issue. I really like all the points you made.

 41. 41 seo brisbane
  Czerwiec 28, 2013 o 1:54 PM

  Hello, I do think your blog could be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, wonderful website!

 42. 42 porntube
  Czerwiec 28, 2013 o 2:37 PM

  Good web site you have here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 43. 43 seo services
  Czerwiec 28, 2013 o 2:51 PM

  Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that make the most important changes. Thanks for sharing!

 44. 44 sex cams
  Czerwiec 28, 2013 o 3:20 PM

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Cheers!

 45. 45 green coffee bean extract
  Czerwiec 28, 2013 o 10:21 PM

  When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 46. 46 Best garcinia cambogia extract
  Czerwiec 29, 2013 o 2:44 AM

  I was able to find good info from your content.

 47. 47 buy instagram followers
  Czerwiec 29, 2013 o 8:10 AM

  Good blog you have here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 48. 48 advance auto parts coupons
  Czerwiec 29, 2013 o 8:15 AM

  A motivating discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more on this subject, it may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about these topics. To the next! Kind regards!!

 49. 49 raspberry ketones
  Czerwiec 29, 2013 o 8:20 AM

  Good info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

 50. 50 purchase
  Czerwiec 29, 2013 o 9:24 AM

  Hi there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 51. 51 sex cam
  Czerwiec 29, 2013 o 10:03 AM

  Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 52. 52 buy
  Czerwiec 29, 2013 o 10:03 AM

  Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!

 53. 53 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 11:21 AM

  Great information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

 54. 54 raspberry
  Czerwiec 29, 2013 o 11:22 AM

  This site really has all of the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 55. 55 sex cams
  Czerwiec 29, 2013 o 11:52 AM

  Excellent article. I am experiencing a few of these issues as well..

 56. 56 xnxx
  Czerwiec 29, 2013 o 12:02 PM

  I was able to find good advice from your blog posts.

 57. 57 sex cams
  Czerwiec 29, 2013 o 12:24 PM

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your web site.

 58. 58 search engine optimization
  Czerwiec 29, 2013 o 2:07 PM

  Very good article! We are linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 59. 59 ketone raspberry
  Czerwiec 29, 2013 o 2:15 PM

  This is the right website for everyone who would like to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for many years. Wonderful stuff, just great!

 60. 60 get blessed
  Czerwiec 29, 2013 o 2:23 PM

  Hi, There’s no doubt that your site might be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 61. 61 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 2:24 PM

  I blog quite often and I genuinely thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 62. 62 HGH Supplements
  Czerwiec 29, 2013 o 2:38 PM

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 63. 63 raspberry ketone benefits
  Czerwiec 29, 2013 o 3:06 PM

  It’s hard to come by well-informed people about this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 64. 64 trotinette blunt
  Czerwiec 29, 2013 o 5:16 PM

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Appreciate it!

 65. 65 Reelking
  Czerwiec 30, 2013 o 12:30 AM

  Saved as a favorite, I like your web site!

 66. 66 www.reverseaustraliaa.com
  Czerwiec 30, 2013 o 2:22 AM

  Excellent blog you have got here.. It’s hard to find excellent writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 67. 67 sky habitat
  Lipiec 1, 2013 o 7:02 AM

  You ought to take part in a contest for one of the most useful sites on the internet. I am going to highly recommend this website!

 68. 68 cheap youtube views
  Lipiec 1, 2013 o 7:54 AM

  Great post. I am experiencing some of these issues as well..

 69. 69 buy real twitter followers
  Lipiec 1, 2013 o 8:11 AM

  I love it when individuals get together and share ideas. Great blog, continue the good work!

 70. 70 diabetes diet
  Lipiec 1, 2013 o 8:47 AM

  Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 71. 71 chat roulette
  Lipiec 1, 2013 o 9:31 AM

  Very good post! We are linking to this great content on our site. Keep up the great writing.

 72. 72 ad posting service
  Lipiec 1, 2013 o 9:41 AM

  I used to be able to find good info from your blog posts.

 73. 73 Kamagra
  Lipiec 1, 2013 o 9:42 AM

  Good blog you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!

 74. 74 advance auto parts coupons
  Lipiec 1, 2013 o 10:29 AM

  Your style is very unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 75. 75 horny goat weed extract
  Lipiec 1, 2013 o 10:57 AM

  This page definitely has all the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 76. 76 leaky gut symptoms
  Lipiec 1, 2013 o 10:59 AM

  Saved as a favorite, I like your blog!

 77. 77 raspberry
  Lipiec 1, 2013 o 11:22 AM

  Right here is the perfect web site for everyone who really wants to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 78. 78 advance auto parts coupon
  Lipiec 1, 2013 o 11:37 AM

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 79. 79 horny goat weed
  Lipiec 1, 2013 o 12:23 PM

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody having the same RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 80. 80 xnxx
  Lipiec 1, 2013 o 1:11 PM

  Great article. I’m facing a few of these issues as well..

 81. 81 Reelking
  Lipiec 1, 2013 o 1:55 PM

  This is the perfect website for everyone who would like to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for many years. Wonderful stuff, just wonderful!

 82. 82 penis enlargement pills
  Lipiec 1, 2013 o 2:09 PM

  After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Thanks!

 83. 83 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 2:15 PM

  Good blog you have got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 84. 84 live sex cams
  Lipiec 1, 2013 o 2:21 PM

  Hey there! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent information you have here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 85. 85 electronic cigarette review
  Lipiec 1, 2013 o 2:51 PM

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying this information.

 86. 86 Cedar finance
  Lipiec 1, 2013 o 2:54 PM

  Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 87. 87 Play Reel King Slot Online
  Lipiec 1, 2013 o 3:33 PM

  I wanted to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 88. 88 www.mypensionreviews.co.uk
  Lipiec 1, 2013 o 6:02 PM

  Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 89. 89 Pension Review
  Lipiec 1, 2013 o 6:36 PM

  Right here is the right webpage for everyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been written about for ages. Excellent stuff, just great!

 90. 90 Pension Release
  Lipiec 2, 2013 o 12:01 AM

  I was able to find good info from your blog posts.

 91. 91 best e cigarette reviews
  Lipiec 2, 2013 o 2:05 AM

  I was more than happy to uncover this web site. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you bookmarked to look at new things on your web site.

 92. 92 Pure Green Coffee Bean Extract
  Lipiec 2, 2013 o 2:40 AM

  Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he will have a great read. Thanks for sharing!

 93. 93 invest in gold
  Lipiec 2, 2013 o 7:49 AM

  I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own website and want to find out where you got this from or just what the theme is named. Thank you!

 94. 94 buy raspberry ketones
  Lipiec 2, 2013 o 8:01 AM

  Very good info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I have saved it for later!

 95. 95 make your penis bigger
  Lipiec 2, 2013 o 8:32 AM

  You ought to be a part of a contest for one of the best sites on the net. I’m going to recommend this website!

 96. 96 Release
  Lipiec 2, 2013 o 10:01 AM

  Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read through articles from other authors and practice a little something from their web sites.

 97. 97 free link sharing 2me
  Lipiec 2, 2013 o 10:33 AM

  Very good post! We will be linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 98. 98 best e cigarettes
  Lipiec 2, 2013 o 10:43 AM

  Hi there! This blog post could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 99. 99 ad posting service
  Lipiec 2, 2013 o 11:23 AM

  I like it when people come together and share views. Great website, stick with it!

 100. 100 free microsoft points
  Lipiec 2, 2013 o 11:26 AM

  You ought to be a part of a contest for one of the best websites on the internet. I will recommend this web site!

 101. 101 ecig
  Lipiec 2, 2013 o 11:34 AM

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 102. 102 xnxx
  Lipiec 2, 2013 o 11:35 AM

  Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read content from other writers and practice a little something from other web sites.

 103. 103 buy cheap youtube likes
  Lipiec 2, 2013 o 11:36 AM

  When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Thank you!

 104. 104 seo services
  Lipiec 2, 2013 o 12:21 PM

  You need to take part in a contest for one of the most useful blogs on the net. I am going to highly recommend this blog!

 105. 105 penis enlargement pills
  Lipiec 2, 2013 o 12:31 PM

  Right here is the right webpage for everyone who hopes to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

 106. 106 e cigarette reviews
  Lipiec 2, 2013 o 12:31 PM

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody having identical RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 107. 107 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 2:22 PM

  That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read post!

 108. 108 penis enlargement pills
  Lipiec 2, 2013 o 2:37 PM

  Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 109. 109 cheap seo services
  Lipiec 2, 2013 o 2:39 PM

  I was extremely pleased to discover this web site. I want to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your site.

 110. 110 professional seo services
  Lipiec 2, 2013 o 3:32 PM

  I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog and want to know where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 111. 111 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 4:01 PM

  This is a topic that is close to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

 112. 112 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 4:01 PM

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your blog.

 113. 113 matchmaking services
  Lipiec 3, 2013 o 6:48 AM

  Where is the FS Viewer?

 114. 114 youjizz
  Lipiec 3, 2013 o 7:29 AM

  I want to to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you post…

 115. 115 penny stocks alert
  Lipiec 3, 2013 o 9:49 AM

  This is a topic that’s close to my heart… Best wishes! Exactly where are your contact details though?

 116. 116 seo services
  Lipiec 3, 2013 o 10:29 AM

  May I simply say what a comfort to discover somebody that genuinely knows what they’re discussing on the net. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More people really need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular since you most certainly have the gift.

 117. 117 real instagram followers
  Lipiec 3, 2013 o 11:20 AM

  Good post. I’m experiencing some of these issues as well..

 118. 118 free microsoft points
  Lipiec 3, 2013 o 11:26 AM

  Hi there! This article could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this information to him. Pretty sure he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 119. 119 raspberry ketone
  Lipiec 3, 2013 o 11:35 AM

  Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 120. 120 leveraged planning
  Lipiec 3, 2013 o 12:49 PM

  Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that produce the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 121. 121 tleaky gut diet
  Lipiec 4, 2013 o 11:13 AM

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 122. 122 premium funding
  Lipiec 4, 2013 o 2:27 PM

  Hello there! This article couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this post to him. Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 123. 123 Luxbet
  Lipiec 5, 2013 o 1:02 AM

  Saved as a favorite, I really like your site!

 124. 124 Leah
  Lipiec 5, 2013 o 10:38 PM

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clearness
  in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 125. 125 advance auto parts coupon codes
  Lipiec 6, 2013 o 8:42 AM

  Good day! I simply want to give you a huge thumbs up for your excellent info you have got here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 126. 126 Go there
  Lipiec 7, 2013 o 3:30 AM

  Nice camera I would love to have one.

 127. 127 Roofing
  Lipiec 7, 2013 o 3:31 AM

  For keeping track of my expenses, I\’ve been using iXpenseIt for about 3 years now (first on my iPhone 3G and now on my iPhone 4), and I\’m extremely satisfied with it. As someone else also stated, they make frequent updates/improvements, which is always a good thing. I highly recommend it!

 128. 128 skypark residences ec
  Lipiec 7, 2013 o 6:26 AM

  Bill Minder 3 is great for keeping track of your monthly bills and setting up recurring bills, payments, etc.

 129. 129 Dates of Asia
  Lipiec 7, 2013 o 9:19 AM

  Its nice information this really helps interesting site

 130. 130 Asian singles
  Lipiec 7, 2013 o 9:20 AM

  I also use Pageonce Pro and love it. From what I have noticed the only difference between the free and pro version are the adds (I think the free one has adds, it has been a while since I used it) and the pro version also lets you update all accounts with one button. I also like how you can add other types of accounts such as travel rewards, bills, etc.

 131. 131 Jeffrey Liceaga
  Lipiec 9, 2013 o 3:03 AM

  I’m wanting to download some videos from various different sites like youtube, Google videos, and a few other sites for my entertainment at home. I’ve downloaded an extension from Media Converter for Firefox, but I don’t see it anywhere. Can someone recommend an extension to allow me to download online videos?.

 132. 132 Terica Kaufhold
  Lipiec 9, 2013 o 7:46 PM

  How can I copyright the material on my website, content, images and all?

 133. 133 vietnam online shopping
  Lipiec 10, 2013 o 7:37 PM

  Hello! I just want to offer you a big thumbs up for your great info you have got here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 134. 134 concerns health
  Lipiec 11, 2013 o 3:00 PM

  That is a great peninsula to bring positive. Gratitude for the post.

 135. 135 skin care
  Lipiec 12, 2013 o 5:50 AM

  Hi, this is a well written post. I just bookmarked your site. To be truthful, although I read a lot in this area. I still picked up quite a lot today. Kindly continue the amazingly good post and I will tell my friends about it.

 136. 136 Johnie Brents
  Lipiec 13, 2013 o 12:30 PM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 137. 137 Tracey Ingala
  Lipiec 14, 2013 o 10:01 PM

  I just figured out that my computer has this kind of trojan. I was running pretty much all of the Anti-virus things my computer has. The main one says there is nothing there and my Windows defender says I have two trojans so I’m not sure what to do. I’m thinking of buying or building a new one. . Right now I have intel. Im not sure which is best like Dell, Miscrosoft, etc. I need a gaming computer which can also be used as a school work computer. Any ideas?.

 138. 138 Arnita Prillaman
  Lipiec 14, 2013 o 11:11 PM

  Basically, I fancy it to exist lying on the main sheet where every one of my posts depart excluding afterward I in addition fancy to exist intelligent to put it on a undo sheet of my blog devoted to only that subject. Hopefully this makes sense!.

 139. 139 Sheilah Lalinde
  Lipiec 14, 2013 o 11:47 PM

  How can u insert a flash slide demonstrate to your blogspot?

 140. 140 buy instagram followers
  Lipiec 15, 2013 o 5:23 AM

  Hi! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 141. 141 her comment is here
  Lipiec 15, 2013 o 6:41 AM

  I wanted to thank you for this excellent read!
  ! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 142. 142 buy instagram followers
  Lipiec 15, 2013 o 10:24 AM

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

 143. 143 Dixie Deloye
  Lipiec 17, 2013 o 1:46 AM

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 144. 144 Worlds oldest story
  Lipiec 17, 2013 o 4:28 AM

  PS Mint is easily the best one. It doesn\’t allow for manual transaction entering however you can categorize every transaction that comes through your bank account so it automatically budgets your $ based on those recurring transactions you categorized.

 145. 145 Nohemi Datt
  Lipiec 17, 2013 o 11:53 AM

  We are a congregate of volunteers and opening a pristine scheme in our community. Your locate provided us with valuable in rank to work proceeding. You’ve complete an impressive job and our entire neighborhood will be real thankful to you.

 146. 146 sites de acompanhantes
  Lipiec 18, 2013 o 6:59 AM

  I use Piggie. Simple and its free!

 147. 147 e-cigarette
  Lipiec 27, 2013 o 1:48 AM

  Hello mates, its wonderful paragraph about tutoringand fully explained, keep it up all the time.

 148. 148 www.intsolit.com
  Sierpień 14, 2013 o 11:23 PM

  Magnificent site. Plenty of helpful info here.
  I’m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thanks to your sweat!

 149. 149 CPN2
  Wrzesień 27, 2013 o 3:08 PM

  Howdy very cool website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also?I’m happy to find a lot of helpful info right here in the put up, we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 150. 150 mapa chorwacji
  Kwiecień 11, 2014 o 3:35 PM

  After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
  Is there a means you are able to remove me from that service?

  Kudos!

 151. 151 bill consolidation
  Kwiecień 12, 2014 o 5:13 AM

  Make every effort to pay your bills punctually, each month.
  There are two forms of firms that handle debt symptom in America; debt settlement law firm and also the debt settlement company.
  You may offer your own home as collateral in case you wrap the debt into your
  house equity loan.

 152. 152 ogłoszenia ślubne
  Kwiecień 12, 2014 o 4:03 PM

  Wow, amazing blog structure! How long have you ever been
  running a blog for? you made running a blog glance easy.
  The whole glance of your website is fantastic, as well as the content!

 153. 153 GustavoOl
  Kwiecień 12, 2014 o 7:26 PM

  Рекламно-производственная компания CanTrust предоставляет услуги рекламы для строительных компаний. Широкие возможности и спектр услуг реламы: печать каталогов срочно, флешка кредитная карта с печатью, изготовление ежедневников на заказ, шоколад с логотипом. Мы всегда сможем договориться, ждём Вас!
  CanTrust.Ru: [url=http://www.cantrust.ru]Шоколад с логотипом[/url]


 1. Czy jeste? za zepsute « Adolescent « Childrens Designer Clothes Blog Pingback o Wrz 12th, 2011 o 2:06 AM
 2. Telefony komórkowe zdjęcia i video | Telefon-Telefony Pingback o Wrz 25th, 2011 o 4:30 AM
 3. Mini bus hire in Http 52a : : Coach Hire in Http 52a : Pingback o Paźdź 6th, 2011 o 5:15 AM
 4. Terapia Hellingera, channeling, rok 2012 – wywiad z Barbar Mroczkowsk - Reiki Benefits of Self Healing and Hands on Healing - Self Healing and Hands on Healing techniques - Reiki Benefits of Self Healing and Hands on Healing Pingback o Paźdź 12th, 2011 o 11:10 AM
 5. mhnzolavd Trackback o Gru 30th, 2011 o 4:18 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wrzesień 2011
Pon W Śr C Pt S N
« Sier   Paźdź »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: