14
Sty
13

Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz. Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Prowadzę osobiście śledztwo / dochodzenie w Pani sprawie. Osobiście i tylko zgodnie z prawem wchodzę – z prędkością światła – we wszystkie systemy następujących Państw Wschodu: Ukraina, Rosja i Białoruś! Ja nigdy w systemach nie zostawiam / nie pozostawiam śladów! Niebawem ogłoszę końcowe wyniki i wyrok w Pani Sprawie! Międzynarodowy Sędzia Śledczy: Cendrowski Wiesław Tomasz. NOTE! I understand, that each Person knows as must look finish / ending / consummation the whole this real ‚fun’! This ending is very precisely, thoroughly, carefully, accurately, closely submitted in all my materials! All my conditions must be performed / executed! So far / hitherto, none with my condition: not was and not is implemented! Each broken / rotten / corruption, degradation, depravity, bribery > government; ipso facto illegal government in Poland must go with all positions at forever! I’m still robbed – with everything – by each authority in Poland! I uphold /maintain full veto, I uphold / maintain the full embergo for each power / government in Poland! It full my veto, it full my embargo not does apply to me! All the finest details are in all my materials! Further implementation of my Apolitical Comprehensive Perfect Program, can only take place in a situation / in the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Office / Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland and the situation / the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Chancellery / Office the Polish President’s in Warsaw, Poland! All the details related this topic / issue are in all my materials, in the materials also, that are in service Windows Live Spaces! All legal advantages for all my the topics / issues are in my hands! Organized criminal group (donald tusk, bronisław komorowski and other related inventions, which at this time / at this moment occupies all the government buildings and all buildings the presidential must go at always in irreversible oblivion, all the communism and all fascism must go at forever in irreversible oblivion. Without the fulfillment of all my conditions the Whole World and the Whole Poland threatens the Third World War! My all vows / oaths made / submitted public before the Whole World / before all Inhabitants all Over the World has apply if / has use if / when the personally I take over all the buildings in Warsaw, Poland, which are in held by the two Offices. You search all of my materials, which are associated with all my oaths / vows, that were made public before the Whole Wonderful World! Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika (ze szczególnym zarostem) firmy / spółki z o.o. AGA – TUR 59-220 Legnica, ulica: Rynek 18! Zanim się zbliżyłem do tego prawdziwego przestępcy gospodarczego i nie tylko, który prawie skorumpował w Legnicy wszystkie „ważniejsze” postaci i instytucje rozpłyną się we mgle! Jednak zdążyłem zrobić jemu zdjęcie i jego koledze po fachu! Mam również zachowane zdjęcia z Legnicy, na których widać jak pseudo-prezesik (od Jaguara za moje uczciwie zarobione pieniądze) prowadzi rozbawioną konwersację z kilkoma policjantami wewnątrz swoich gabinetów! No cóż! Ten sam s——-n (przepraszam za wyrażenie: absolutnie to nie wynika z mojego zdenerwowania; mnie nigdy nie można wyprowadzić z równowagi! Ty p——e szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat!) do chwili obecnej nie oddał / nie zwrócił mi moich wszystkich dokumentów i nie wydał mi do chwili obecnej świadectwa pracy! Ten sam s——-n na deptaku w Legnicy wykrzykiwał / przechwalał się jakie to on ma znajomości / układy w Policji / w Prokuraturze / w Sądach! Przechwalał się, że wszyscy mogą go w dupę pocałować! Taki właśnie pseudo-prezesików wyprodukował: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki żyjące jeszcze w Polsce! W myśl Normalnego Apolitycznego Prawa Międzynarodowego – ta świnia gospodarcza pseudo-prezesik – musi mieć świadomość, że nadal formalnie jestem pracownikiem tejże spółki z o.o. AGA-TUR w Legnicy; teraz spółka cywilna, województwo dolnośląskie (obecnie Dębica) gdyż dotychczas nie otrzymałem Świadectwa Pracy! W związku z tym przestępco gospodarczy żądam już na chwilę obecną łącznej kwoty (która zawiera w sobie wszystko) 250 000,00PLN! Proszę niniejszą kwotę wpłacić na moje osobiste konto bankowe, które jest podane we wszystkich moich materiałach! Przestępco gospodarczy! Musisz to zadanie wykonać w ciągu 24 godzin! Po upływie tego czasu – gdy nie ujrzę na moim koncie bankowym moich środków finansowych – wyślę za tobą namiastkę Breiiviik – aa!!!!!!! Gdy bezprawie w Polsce wynosi 100 % musi wtedy zadziałać prawo stanowione przez Mieszkańca / Obywatela / Rezydenta! PS Dzisiejszej minionej nocy strzelano do mnie z ostrej amunicji! Ja nawet przed kulami się nie pochylam / nie kłaniam! Globalne bydło / świnie / barany / skurwysyny (takiego słownictwa mnie nauczyli osobnicy, którzy pragnęli uchodzić za ludzi prawa!) A to ci numer! Takie zjawiska paranormalne mogą być tylko jeszcze w Polsce! Piszę „jeszcze” bo ich nie będzie!!!!!!! Dobiję was! Będziecie charczeć podczas konania! Nie będziecie się więcej bawić skurwysyny za nasze pieniądze! Podobno to są ich aktualne namiary! http://agatur.prv.pl/ AGA – TUR Dębica, ulica: Kwiatkowskiego, 39 – 200 Dębica, telefon / fax : (014) 6 802 440, mobile: 602 887 001 / e-mail: agatursc@wp.pl / Acha! Rozumiem! Przeszedł ewolucję! PPS Osiemdziesiąt procent firm transportowych w Polsce łamie diametralnie prawo związane z wynagradzaniem kierowców! Ci przestępcy gospodarczy płacą kierowcom na prostackiej zasadzie: stawka za jeden kilometr lub „jakiś” procent od frachtu i najniższą krajową! W innych słowach! Praca w akordzie! Sto procent bezprawia w systemie wynagradzania pracowników! Oto prawo stworzone przez antytalentów: Ewa Kopacz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które się zwą podobno europejskimi mężami stanu! Krowy i byki już się śmieją z tego teatru politycznego w Polsce!


https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

https://lh5.googleusercontent.com/-K6SjPItiLXE/TrQmnlP6fnI/AAAAAAAABUs/FBw-reg872k/s259/The+real+President+Prime+Minister+Suzerain+of+all+legal+armed+forces+the+Whole+World+and+the+Whole+Poland.....jpg

Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz. Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Prowadzę osobiście śledztwo / dochodzenie w Pani sprawie. Osobiście i tylko zgodnie z prawem wchodzę – z prędkością światła – we wszystkie systemy następujących Państw Wschodu: Ukraina, Rosja i Białoruś! Ja nigdy w systemach nie zostawiam / nie pozostawiam śladów! Niebawem ogłoszę końcowe wyniki i wyrok w Pani Sprawie! Międzynarodowy Sędzia Śledczy: Cendrowski Wiesław Tomasz.

==–..I know  (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near  Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.

Wiem (w ostateczności) jak skutecznie sprowokować zdrajców Stanu Polskiego i nie tylko zdrajców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inni, którzy z premedytacją i świadomie oddali / z rzekli się – tylko i wyłącznie polskie śledztwo, w sprawie Polskiej Elity intelektualnej i Polskiego Prezydenta Lech Kaczyński, na którą to dokonano zamachu (globalne / masowe morderstwo / koło Smoleńska) – w ręce służb politycznych / partyjnych Rosji, żeby bardzo prędko stanęli przed moim obliczem! Osobiście wykażę przed Całym Światem, że nie myliłem się i się nie mylę w najmniejszym stopniu! Wykażę przed Całym Światem: Kim są tak naprawdę te osoby, które zdradziły swoją matkę i ojca; Ojczyznę Polskę, Całą Polskę! Tak mi dopomóż jedyny Bóg.

==–..Counterfeits and clones me do not interest! Everything indications at it, that Bronisław  Komorowski and Donald Tusk (only and solely original specimens / human beings) lacking each courage (even civil courage) to meet itself with me, first of all in the true, in the real Studio Station Television World. Their conscience are as – the Gulf of Mexico – while catastrophe / disaster platform drilling in order to winkle out crude oil. Their rotten / lousy, misleading / always lying argument at ‚no’, is it the result of their the maximum cowardice to power about value of unimaginable! Please itself very well think and come / go down nous / wits to head, for the true good and for the true safety the Whole Polish and the Whole World. The whole community / all mankind the Whole World must have a complete / full and true knowledge, that from the presidential elections in Poland in 2010, almost each authority operates illegally in Poland! Whether to nearly / almost seven miliard human population this fact in way positive do not reaches?

Podróbki i klony mnie nie interesują! Wszystko wskazuje na to, że Komorowskiemu Bronisławowi i Donaldowi Tusk (tylko i wyłącznie oryginalne egzemplarze) zabraknie każdej odwagi (nawet cywilnej odwagi) do spotkania się ze mną, przede wszystkim w prawdziwym, w realnym studio stacji telewizji światowej. Ich sumienia są jak zatoka Meksykańska podczas katastrofy platformy wiertniczej-wydobywczej. Ich parszywa, kłamliwa argumentacja na nie, jest to wynik maksymalnego ich tchórzostwa do potęgi o wartości niewyobrażalnej! Proszę się dobrze zastanowić i pójść po rozum do głowy, dla prawdziwego dobra i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Świata. Cała społeczność Całego Świata musi mieć pełną i prawdziwą świadomość, że od wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, prawie każda władza w Polsce działa nielegalnie! Czy do prawie siedmiu miliardów populacji ludzkiej ten fakt w sposób pozytywny dociera?

==–..Very important information for all Drivers (all other Employees, all Drivers also); please start a very logical and think independence / themselves)! Please never do not contain / not to sign each and also any contract about of employment, in which not is stored permanently, the minimum wage / remuneration per each month in the amount of four thousand PLN! From this the value / from this salary must always be deducted premiums retirement – disability (life annuity)! Please always remember, that each driver do not can never work in payroll system, which is dependent from the system chord! Please always keep in mind / please always remember, that so hitherto it almost all / each Drivers (under coercion system, created by employers transport companies) – not with your fault / not with fault Drivers – participate consciously and unconsciously, in the global procedure criminals! Please immediately itself with this procedure criminal withdraw! Please always keep in mind / please always remember, that the contract about work contained in way human voice / in a way phonic, in the presence of witnesses, is it also the contract about work; agreement, that has force of law / has legal embedding!Bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców (wszyscy inni pracownicy, wszyscy kierowcy także), proszę zacząć bardzo logicznie i samodzielnie myśleć)! Proszę nigdy nie zawierać / nie podpisywać każdej i zarazem żadnej umowy o pracę, w której nie jest zapisane stałe, minimalne wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc w wysokości czterech tysięcy złotych! Od tej wartości / od tego wynagrodzenia muszą być zawsze odprowadzone składki emerytalno – rentowe! Proszę zapamiętać, że każdy kierowca nigdy nie może pracować w systemie płac, który jest zależny od systemu akordowego! Proszę zawsze pamiętać, że jak dotychczas to prawie wszyscy kierowcy (pod systemem przymusu, stworzonym przez pracodawców firm transportowych) – nie z własnej winy – uczestniczą świadomie i nieświadomie, w globalnym procederze przestępczym! Proszę natychmiast się z tego procederu przestępczego wycofać! Proszę zawsze pamiętać, że umowa o pracę zawarta w sposób głosowy / w sposób foniczny w obecności świadków, to także umowa, która ma moc prawną / ma osadzenie prawne!Urgent information for non-political / apolitical Soldiers, for recruiting new apolitical Soldiers, for apolitical Leaders, and for apolitical related Services associated with the military. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Soldier, each Commandant / General / Officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated! The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)!

Urgent warning for non-political / apolitical Police, for recruiting new apolitical Police officers, for apolitical Leaders, and for apolitical related services associated with the Police. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Policeman / Trooper, each commandant / general / officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated!
The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)!

Pilna informacja dla apolitycznych żołnierzy, dla nowego naboru apolitycznych żołnierzy, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb woskowych! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy żołnierz, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Czy to wszystko jest bardzo jasne?! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili / zlecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Pilne ostrzeżenie dla apolitycznej policji, dla nowego naboru apolitycznych policjantów, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb policji! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy policjant, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Whole World, The Whole Poland and not only, February 06, 07, 08, 201[3] year, 07:09:00 pm / pm, 00:12:00 am, 10:12:00 am, Central Europe.

Discards the communist (in entirety / in the entire extension in the entire the history State of Polish) and secondarily communists: Bronisław Komorowski, with principles the totalitarian actions, which did not win the presidential election in 2010 year; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials, Donald Tusk with principles the totalitarian actions, illegally exercising their imaginary power / authority at position Prime Minister; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials. Communists and re-communists / communists secondary midwayers, part of the Civic Platform; the armed wing of the Polish United Workers’ Party in the presidential election in 2010 year and in each subsequent election, the votes of their constituents were counting / counted and analyzed at russian servers. Each Inhabitants the Whole Polish and the Whole World understands like it has importance in the end the final! Bronisław Komorowski (only the original specimen), Donald Tusk (only the original specimen), and others similar the communists, other similar inventions; Please have civil courage (without any protection, without weapons, without rifles Kalashnikov) to stand in front of my face! I hope, that in within 48 hours you not will run out of courage so as capture itself at this simple act. Previously please announce me personally, write to me at my primary address e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS I know, that civic platform and not only, through with the communists loses, and not can itself with this reconciled! All your opponents are fired from work in way a camouflaged! Learn itself all my basic data yea long until I will your itself dream in night! In all previous elections and voters voices bought behind twenty PLN or behind half a liter of vodka. Now you buy with ahead of voters voices at the basis of an illegal law, at based the prevailing lawlessness in Poland, are buying voters voices behind wage increases, behind the prize, behind bonuses, behind lucrative jobs! This is your definitive end! This is your irreversible death in each form!
Yes! I the personally very hard intellectually working, other person behind me, imbibe and steal my money (behind their ignorance and laziness!) in various possible ways! Simply! Enough! Enough of this peak lawlessness in Poland! All the necessary, important, urgent conditions must become itself (fact) and it very quickly a (fact); For the true good, and (for) real / true security / safety / safeness for the Whole Polish and the Whole Universe a fact! Very important! The real traitors State of Polish and global killers with under the city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions trying to buy behind dirty money all bureaucrats and the entire administration in Poland! With such a large budget deficit Polish State is it another great crime of illegal power in Poland, in this way – directly or / and indirectly – traitors State of Polish  knowingly and deliberately decomposition / breakdown / break the Whole State Polish at prime factors! This illegal government in Poland necessary one must to shoot / zap / pip with the speed of light (Exception here is Mr. Jarosław Gowin and not only.)! Terribly do not like itself to repeat; All drivers in Poland and all other honest workers in Poland, live and reside under the pressure! Personally I uphold and confirm my previous veto and embargoes in original form; Details are, as always, in all my materials! Always personally and accurately I recognize the true traitor, informer illegal, illicit crown witness; Details are, as always, in all my materials! All tails in front of me / before me, behind me and with each side of must be irreversibly destroyed / removed!Odrzuty komunistyczne (w całej rozciągłości w całej historii Polski) i wtórni komuniści: Bronisław Komorowski z zasadami totalitarnymi, który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010; wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach, Donald Tusk z zasadami totalitarnymi, nielegalnie sprawujący swoją urojoną władzę na stanowisku premiera;  wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach. Komuniści i wtórni komuniści, część Platformy Obywatelskiej; zbrojne ramię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w wyborach prezydenckich w 2010 i w każdych następnych wyborach, głosy swoich wyborców liczyli / podliczali i analizowali na rosyjskich serwerach.Każdy mieszkaniec Całej Polski i Całego świata rozumie co to w końcowym finale znaczy! Komorowski Bronisław (tylko oryginał), Donald Tusk (tylko oryginał) i inni podobni komuniści, inne podobne wynalazki; Proszę mieć cywilną odwagę (bez żadnej ochrony, bez żadnej broni, bez karabinów kałasznikowa) stanąć przed moim obliczem! Mam nadzieję, że w ciągu 48 godzin nie zabraknie wam odwagi żeby zdobyć się na ten prosty czyn. Uprzednio proszę się zaanonsować osobiści do mnie, pisząc do mnie na mój podstawowy adres e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS Wiem, że przegrywacie wraz z komunistami i nie możecie się z tym pogodzić! Wszystkich waszych oponentów zwalniacie z pracy w sposób zakamuflowany! Uczcie się moich wszystkich podstawowych danych tak długo, aż będę wam się śnił po nocach! W poprzednich wszystkich wyborach i głosowaniach, głosy wyborców kupiliście za dwadzieścia złotych lub za pół litra wódki. Teraz z wyprzedzeniem kupujecie głosy wyborców w oparciu o nielegalne prawo, w oparciu o bezprawie panujące w Polsce, kupujecie głosy wyborców za podwyżki płac, za nagrody, za premie, za intratne stanowiska pracy! To jest wasz definitywny koniec! To jest wasza nieodwracalna śmierć w każdej postaci!
Tak! Ja osobiście bardzo ciężko pracuję, inne osoby za mnie moje pieniądze pobierają (za ich nieuctwo / nieudacznictwo i lenistwo!) na różne możliwe sposoby! Po prostu! Dosyć! Dość tego szczytowego bezprawia w Polsce! Wszystkie niezbędne, najważniejsze, najpilniejsze warunki muszą stać się (faktem) i to bardzo prędko; Dla dobra prawdziwego i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Wszechświata faktem! Bardzo ważne! Prawdziwi zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki próbują kupić za brudne pieniądze wszystkich urzędasów i całą administrację w Polsce! Przy tak bardzo dużym deficycie budżetowym Państwa Polskiego jest to niewybaczalne i kolejne wielkie przestępstwo nielegalnej władzy w Polsce; W ten sposób – pośrednio i bezpośrednio – zdrajcy stanu Polskiego rozkładają świadomie całe Państwo Polskie na czynniki pierwsze! Tą nielegalną władzę w Polsce należy zastrzelić z prędkością światła! Strasznie nie lubię się powtarzać; Wszyscy kierowcy w Polsce i wszyscy inni uczciwi pracownicy w Polsce, żyją i mieszkają pod presją! Osobiście podtrzymuję i potwierdzam dotychczasowe moje veta i embarga w niezmienionej formie! Szczegóły są jak zawsze we wszystkich moich materiałach! Zawsze osobiście i bezbłędnie rozpoznaję prawdziwego zdrajcę, nielegalnego konfidenta, nielegalnego świadka koronnego! Wszystkie ogony przede mną i za mną muszą być nieodwracalnie zlikwidowane / usunięte!http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only, February, 05, 201[3] year, 11:24:00 am,  Central Europe.
Mr. Jarosław Gowin: Behind what Mr. apologized this loser-boy Donald Tusk? Mr. Jarosław Gowin; Please do not be a flag / vane in the wind. Spine must be always the basis and foundation.Pan Gowin Jarosław: Za co Pan przepraszał tego chłopca Donalda Tuska? Pan Gowin Jarosław; Proszę nie być chorągiewką na wietrze. Kręgosłup musi być zawsze podstawą i fundamentem.In the name of full lawlessness in Poland! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, and all marshals; Submitted his illegal signature under the Act / Statute / Ordinance / bylaw, which includes first of all full of lies and fraud! Nobody with existing ‚rulers’ correctly do not calculated the real / true (debt) / liabilities at one capita in Poland! Nobody with existing ‚rulers’ correctly do not calculated the real / true income at one capita in Poland!! The real / the true deficit budget at 2013 year is it a value 80 miliard PLN! In connection with this; Please them put handcuffs at her hands and feet!W imię pełnego bezprawia w Polsce! Bronisław Komorowski, Donald Tusk i marszałkowie; Złożył swój nielegalny podpis pod Ustawą, która zawiera przede wszystkim pełne kłamstwo i fałszerstwo! Nikt z dotychczasowych rządzących prawidłowo nie wyliczył realnego / prawdziwego zadłużenia na jednego mieszkańca Polski! Nikt z dotychczasowych „rządzących” prawidłowo nie wyliczył realnego / prawdziwego przychodu – zysku na jednego mieszkańca Polski! Prawdziwy deficyt budżetowy na 2013 rok to wartość 80 miliardów PLN! W związku z tym proszę im założyć kajdanki na ręce i nogi!Very urgent and non-sufferers any delay! In connection with this, that very slow (intentionally slow) runs itself implementation of the system remuneration for drivers / for each driver of each type of car transport  – please in accordance with the Ordinance of the Council of Europe Parliament / Council  Parliament of Europe (The ordinance regulates the conditions work, the conditions remuneration and the conditions social of drivers!) – appoint with immediate effect the European and the International commission apolitical of experts versatile / universal, who it very detail check all transport companies! Ninety-five percent of companies / enterprises transporters – first of all – cars trucks leading the criminal system of rewarding / remuneration drivers / driver / chauffeur! The main criminal actions during remuneration drivers, that it are imposed by the strength of the negative arguments, by intimidation, by mobbing, bullying by principals:
– Rewarding drivers from the amount of mileage / from the amount of miles driven!
– Rewarding drivers (in percentage) from / behind the amount and value the made freight!!
–  Remuneration contractual behind each completed freight!
– Disregard (at different ways) tachographs!
In the process of court, all drivers must be portrayed only as witnesses! In the lawsuits, all drivers must be portrayed only as witnesses! Other details related with this serious problem are in all my materials!

Bardzo pilne i niecierpiące żadnej zwłoki! W związku z tym, że bardzo wolno (świadomie wolno) odbywa się realizacja prawidłowego systemu wynagradzania dla kierowców / dla każdego kierowcy każdego rodzaju transportu samochodowego – proszę w myśl Zarządzenia Rady Parlamentu Europy (Zarządzenie reguluje warunki pracy, warunki płacy i warunki socjalne kierowców!) – powołać ze skutkiem natychmiastowym europejską i międzynarodową komisję apolityczną specjalistów wszechstronnych / uniwersalnych, którzy to bardzo szczegółowo sprawdzą wszystkie firmy transportowe samochodowe!
Dziewięćdziesiąt pięć procent firm / przedsiębiorstw transportowcy – przede wszystkim – samochodów ciężarowych prowadzi przestępczy system wynagradzania kierowców! Główne przestępcze czyny przy wynagradzaniu kierowców, które są narzucane siłą; zastraszaniem; mobbingiem przez pryncypałów:
– wynagradzanie kierowców od ilości przejechanych kilometrów!
– wynagradzanie kierowców (procentowe) od ilości wykonanych frachtów!
– wynagradzanie umowne za każdy wykonany fracht!
– lekceważenie (na różne sposoby) tachografów!
W procesach sądowych wszyscy kierowcy muszą być tylko przedstawiani jako świadkowie! Pozostałe szczegóły związane z tym poważnym problemem są we wszystkich moich materiałach!

==–..My Friends, all the Inhabitants all Over the World, all the Inhabitants of the Whole Polish, all honest Leaders of all Nations (all Countries / all State), all honest Leaders of all Continents; Please do not get itself misled their false philosophy! Please do not get itself misled their false goodness! Each authority in Poland always orders me to choose (require from me balance at the line of life and death) between the line of life and death line! Each previous government in Poland it a collection of very extreme false manipulation (first of all away the Second World War). Please ask yourself the rhetorical question: Why each authority Polish rejects my apolitical, comprehensive, perfect, guaranteeing irreversible Victory, guaranteeing irreversible Successful program, which takes into account all areas of human life, which includes even the unpredictable situations?! So really it each authority Polish my program is able to swallow! Each Polish government wants to swallow my program behind free! Each Polish government wants under my the program submitted their signature! Each Polish government wants me at different / at various ways eliminate / exclude / remove; even physically!Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy całego Świata, wszyscy mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi przywódcy wszystkich narodów (wszystkich państw), wszyscy uczciwi przywódcy wszystkich kontynentów; proszę nie dać się zwieźć ich fałszywej filozofii! Proszę nie dać się zwieźć ich fałszywej dobroci! Każda władza w Polsce każe mi zawsze wybierać (balansować) pomiędzy linią życia i linią śmierci. Każda dotychczasowa władza w Polsce to zbiór bardzo skrajnych fałszywych manipulacji.Proszę sobie zadać retoryczne pytanie: Dlaczego każda władza polska odrzuca mój apolityczny, kompleksowy, perfekcyjny, gwarantujący nieodwracalne zwycięstwo, gwarantujący nieodwracalny sukces program, który uwzględnia wszystkie sfery życia ludzkiego, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne?! Tak naprawdę to każda władza polska mój program jest wstanie połknąć! Każda władza polska pragnie połknąć mój program za darmo! Każda władza polska pragnie pod moim programem złożyć swój podpis! Każda władza polska pragnie mnie na różne sposoby wyeliminować! http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (it must become itself reality)
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only, February 01, 02, 201[3] year, 11:18:00 am, 07:32:00 pm, Central Europe.

Wiesław Tomasz Cendrowski

11:26 (zmiana)  – 

Google Mail

 –  Publiczny

==–..Increases extreme totalitarianism in Poland! Each authority in Poland tremble with fear! Quite right! Each previous government in Poland has nothing to fear! Each authority in Poland was dependent from the red communists, whose representatives – at this the moment – are: Bronisław Komorowski and Donald Tusk! The Communists in Poland work – illegally – at the basis of illegally acquired wealth behind the proverbial one penny! The national wealth illegally acquired, it is essential, to them immediately pick up behind each price! Bronisław Komorowski and Donald Tusk is currently / at the moment it the biggest real danger for the Whole Polish! For The Whole Polish there is a real threat (even total loss of sovereignty in effect of their traitorous action) and therefore please and while I demand with immediate effect carried maneuvers apolitical forces of North Atlantic Treaty Organization, NATO at area the Whole Polish, under my personal leadership, in other words: Under the command / under the leadership: Cendrowski Wiesław Tomasz and under the command / under the leadership apolitical of General Secretary forces of North Atlantic Treaty Organization NATO! The Whole apolitical Polish Army (please all apolitical Soldiers and apolitical of Polish commanders), please – with immediate effect – about full mobilization! My personal appeal to all apolitical Polish Soldiers, who identify themselves with the Whole Sovereign State of Polish! Please with effect immediately study all my materials! Please with effect immediately begin independent and logical thinking. Please always draw the correct and true conclusions! In situations of extreme danger please always – and only solely – contact with me; with: Cendrowski Wiesław Tomasz!

Narasta skrajny totalitaryzm w Polsce! Każda władza w Polsce drży ze strachu! Bardzo słusznie! Każda dotychczasowa władza w Polsce ma się czego obawiać! Każda władza w Polsce została uzależniona od czerwonych komunistów, których przedstawicielami – na chwilę obecną – są: Bronisław Komorowski i Donald Tusk! Komuniści w Polsce działają – nielegalnie – na zasadzie nabytego nielegalnie majątku narodowego za przysłowiową jedną złotówkę! Ten majątek narodowy nabyty nielegalnie trzeba koniecznie im ze skutkiem natychmiastowym odebrać za każdą cenę! Bronisław Komorowski i Donald Tusk to w tej chwili / na ten moment największe realne zagrożenie dla Całej Polski! Dla Całej Polski występuje realne zagrożenie (nawet całkowita utrata suwerenności z ich zdradzieckim działaniem) i w związku z tym, proszę i jednocześnie żądam, ze skutkiem natychmiastowym przeprowadzić manewry apolitycznych sił NATO na obszarze Całej Polski, pod moim osobistym dowództwem; w innych słowach: Pod dowództwem: Cendrowski Wiesław Tomasz i pod dowództwem apolitycznego generalnego sekretarza  sił NATO! Całą Apolityczną Polską Armię (proszę wszystkich apolitycznych żołnierzy i apolitycznych polskich dowódców) proszę – ze skutkiem natychmiastowym – o pełną mobilizację! Moja osobista odezwa do wszystkich apolitycznych polskich żołnierzy, którzy utożsamiają się z całym suwerennym Państwem Polskim! Proszę ze skutkiem natychmiastowym studiować wszystkie moje materiały! Proszę ze skutkiem natychmiastowym rozpocząć samodzielne i logiczne myślenie. Proszę zawsze wyciągać prawidłowe i prawdziwe wnioski! W sytuacji skrajnego zagrożenia proszę zawsze – tylko i wyłącznie – kontaktować się ze mną!

Mr. Jarosław Gowin! Please itself do not be afraid traitors State of Polish and murderers global, which are inter alia: Bronisław Komorowski and Donald Tusk! Pan Jarosław Gowin! Proszę się nie bać / nie obawiać zdrajców stanu Polskiego i globalnych morderców, którymi są między innymi: Bronisław Komorowski i Donald Tusk! Minister Sprawiedliwości Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at Across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Lawlessness in the Whole Poland is increasing! This lawlessness is increasing from time / from catastrophe / the disaster – assassination near Smoleńsk! Increases itself also the violation of Fundamental Rights Human in Poland! For the reminder! Guilty persons definitely reds communists, traitors of the Polish State, Global murderers, saboteurs, working – only and solely – for the benefit of other Countries; (Bronisław Komorowski, is it illegal president pretender, (who not did win the presidential election in 2010) (actual support in throughout the Country Poland only 7 percent), Donald Tusk and other similar inventions, amphibians, dinosaurs (real / actual support in throughout the Country Poland only 7 percent; Each person living in Poland not does want to admit, that he voted at the Civic Platform (PO)!) In connection with this I uphold global veto, and sustains / uphold global embargo!Even one with my condition not been and not is met / fulfilled / realized!. It is aware of the unlawful and illegal activity illegal authority in Poland, which co-operates illegally and has its share with / in transport companies. It is the greatest injustice among of all Countries at of the World! As before / still My Person is robbed / stealing with all my financial resources!
 
Bezprawie w Całej Polsce się nasila! To bezprawie się nasila od czasu / od momentu katastrofy – zamachu koło Smoleńska! Nasila się również / także łamanie podstawowych praw człowieka w Polsce! Dla przypomnienia! Winni / winne osoby definitywnie czerwoni komuniści, zdrajcy stanu polskiego, globalni mordercy, sabotażyści, pracujący – tylko i wyłącznie – na rzecz innych państw; (Bronisław Komorowski; jest to nielegalny prezydent; samozwaniec, (który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010) (rzeczywiste poparcie w całej Polsce tylko 7 procent), Donald Tusk i inne podobne wynalazki, płazy, dinozaury (rzeczywiste poparcie w całej Polsce tylko 7 procent; Każda osoba mieszkająca w Polsce nie chce się przyznać, że głosowała na Platformę Obywatelską!) W związku z tym, podtrzymuję globalne veto i podtrzymuję globalne embargo! Nawet jeden mój warunek nie został spełniony / zrealizowany. Jest to świadome bezprawne i nielegalne działanie nielegalnej władzy w Polsce, które bezprawnie współpracuje i ma swoje udziały z / w firmach transportowych. Jest największe bezprawie wśród wszystkich państw Świata! Nadal Moja Osoba jest okradana ze wszystkich moich środków finansowych!

You have to study very detail all my materials. You need to find in my materials particular, finalizing my words, my sentences; You have these my words, You have these my sentences declare in my direction.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, January 30, 201[3] year 11:55:00 am, Central Europe.

==–..Herr Andre Rieu; Triplicate; triplex Bond is only and solely mine. You studying in detail, chronologically and according with the calendar all my materials? This is all to check / to to verify. You it understand? In what language I have personally write to you in this matter? In welcher / in worin Sprache ich persönlich schreiben bis Sie in dies Thema / in diesem Fall? en Dans quelle langue je J’ai personnellement écrire (récrire / réécrire) vers vous dans cette affaire / dans ce cas?Pan Andre Rieu; Potrójny Bond jest tylko i wyłącznie mój. Ty studiujesz szczegółowo, chronologicznie i kalendarzowo mój cały materiał? To jest wszystko do sprawdzenia. Ty to rozumiesz? W jakim języku mam osobiście pisać do ciebie w tej sprawie?
Prawdziwy Realny Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland, Lublin, Warsaw and not only, January 26, 201[3], 03:41:00 pm, Central Europe. Practically already and now, each political authority and each pseudo-authority political risks very; very risks – simply – is continuation impersonating itself beneath my person, under my words and sentences, without my special / specific consent!
Different people using with my lectures / with my posts / with my voice, leads lectures with playback (it is a play of my voices impersonating itself under my voice)! This is the maximum quantity lawless in Poland. Still is notorious theft of all my solutions! Where is my / for me worthy reward / remuneration behind those all my positive solution? You want itself earn some extra money / financially always at my expense!? This is a very great insolence!Praktycznie już i teraz; Każda władza polityczna i każda pseudo-władza polityczna ryzykuje bardzo; Bardzo ryzykuje – po prostu – jest kontynuacja podszywania się pod moją osobą, pod moje słowa i zdania, bez mojej szczególnej / specyficznej zgody! Różne osoby wykorzystując moje wykłady / moje wypowiedzi / mój głos, prowadzi proelekcje / wykłady z playback! To jest maksimum bezprawia w Polsce. Nadal występuje notoryczna kradzież moich wszystkich rozwiązań! Gdzie jest moje / dla mnie godne wynagrodzenie za te wszystkie moje pozytywne rozwiązania? Ty pragniesz się sukcesywnie dorabiać materialnie moim kosztem!? To jest bardzo wielka bezczelność!   At the express invitation of the students (personal data of students deliberately concealed, not wanting to expose them at harassment totalitarian) with the Catholic University of Lublin name of John Paul II. In day January 23, 2013 I personally perform control  in the context widely understood mobbing and harassment, which actually prevails in the same University. In the aforementioned University uses itself far-reaching censorship, censorship, which infest in time communism, in time (during) the reign of Joseph Stalin! Administration of this same University it are first of all Women with communist mentality and also mentality totalitarian. Personally, I experienced great shock! What itself happening with State Polish? How far each previous Polish government degraded environment such as the Catholic University of Lublin!?  Women working in the room number 101 should be made ​​redundant with immediate effect! These Women do not know; What it is the real security of the Entire Polish State, these Women do not know what it is the safety of all the Continents, These Women do not know what it is safety Across the Earth! This do not is my attack at my faith / it do not is my attack at of religion / it do not is my attack at the church of the Roman – Catholic! This is my attack at the folly, it is my attack at the bullying, it is my attack at censorship, it is my attack at mobbing, it is my attack at the limited freedom!  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.Na wyraźne zaproszenie studentów (dane personalne studentów świadomie utajniłem; nie chcąc narażać ich na szykany totalitarne) z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. Dnia 23 Stycznia 2013 wykonałem / dokonałem kontroli w kontekście szeroko i uniwersalnie pojętego mobbingu, który faktycznie panuje na tejże uczelni. Na wspomnianej uczelni zastosowano daleko idącą cenzurę, cenzurę, która panowała w czasie komunizmu, w czasie panowania Józefa Stalina! Administracja tejże uczelni to przede wszystkim kobiety z mentalnością komunistyczną i jednocześnie totalitarną. Osobiście przeżyłem wielki szok! Co się dzieje z Państwem Polskim? Jak daleko każda dotychczasowa władza polska zdegradowała takie środowiska jak Katolicki Uniwersytet Lubelski!? Kobiety pracujące w pokoju numer 101 powinny być zwolnione z pracy ze skutkiem natychmiastowym! Te kobiety nie wiedzą co to jest prawdziwe bezpieczeństwo całego Państwa Polskiego, nie wiedzą co to jest bezpieczeństwo wszystkich kontynentów, nie wiedzą co to jest bezpieczeństwo Całej Ziemi! To nie jest mój atak na wiarę / na wyznanie / na kościół Rzymsko – Katolicki! To jest mój atak na głupotę, na bezmyślność, na mobbing, na cenzurę, na ograniczoną wolność!  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Note! Very important! For detection / discovery of the whole truth relating the death of Mrs. Jadwiga Kaczyńska: Please immediately and with the speed of light (all action within 18 hours!), perform very detailed autopsy; should / must be perform very / detailed analysis of the chemical,  very / detailed analysis physical and complete, commence very detailed investigation, by the investigators only and solely apolitical / non-political! All the action / entire activity must be completed before the date and time / before the hours funeral Mrs. Jadwiga Kaczynska, I also personally check all the possible causes / reasons for the death of Ms. Jadwiga Kaczyńska. Personally, I will comply solutions, that run out in 22 ours age / century AD!Uwaga! Bardzo ważne! Dla wykrycia / odkrycia całej prawdy związanej ze śmiercią Pani Jadwigi Kaczyńskiej: Proszę natychmiast i z prędkością światła (wszystko w ciągu 18 godzin!), przeprowadzić bardzo szczegółową sekcje zwłok, przeprowadzić bardzo szczegółową analizę chemiczną, fizyczną i kompleksową; wszcząć bardzo szczegółowe dochodzenie śledcze, przez śledczych tylko i wyłącznie apolitycznych! Cała akcja / całe działanie musi być zakończone przed datą i godziną / czasem pogrzebu Pani Jadwigi Kaczyńskiej; Ja osobiście także sprawdzę wszystkie możliwe przyczyny / powody śmierci Pani Jadwigi Kaczyńskiej. Osobiście zastosuję rozwiązania, które wybiegają już w 22 wiek naszej ery!NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Is / occur routinely stealing / larceny / theft all my solutions, all of my material; occur routinely / commonly stealing / larceny / theft my solutions, which are present / introduce / show by me, during the conversation with the person (plug my true enemy) with which I speak. The are it the people, who knowingly me substitutes, as true plug my enemies! Please remember one at forever, that plagiarism is the also theft of my / someone else’s technical ideas, that are personally created by me in a conversation / during the interview! Please never do not create plagiarism with my all personal material, without my written consent / permission, with a special personal my signature, which must be submitted in the form complete! Whether thieves it at definitely understand! Please me more do not provoke!

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Jest / występuje nagminnie kradzież wszystkich moich rozwiązań, wszystkich moich materiałów, występuje nagminnie kradzież moich rozwiązań, które przedstawiam podczas rozmów z osobą polemizującą. Są to osoby, które się mi świadomie podstawia jako wtyczki moich prawdziwych wrogów! Proszę zapamiętać raz na zawsze, że plagiatem jest także kradzież mojej / cudzej myśli technicznej, która są tworzona przeze mnie osobiście podczas konwersacji / podczas rozmowy! Proszę nigdy nie tworzyć plagiatów z moich wszystkich materiałów bez mojej osobistej pisemnej zgody, ze specjalnym osobistym moim podpisem, który musi być przedstawiony w formie złożonej! Czy złodzieje to definitywnie zrozumieli! Proszę mnie więcej nie prowokować!

 Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

https://i2.wp.com/www.konserwatyzm.pl/img/articles/gowin_49140.jpg
Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day January 18, 2013 from 07:17:00 pm to 07:47:00 pm  /  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, January 19,  2013 year, 03:57:00 pm, Central Europe. Please does not have You to be tractable in the presence to false manipulation of light at the desktop computer, which is in the sitting-room Orange!. Laptop / PC is in the box with plexi-glass! Behind the time of the communists plates and spoons were nailed the to the table! This is  plexi-glass, that deforms my photographs! I’m healthful as a pattern bell!  /
https://i1.wp.com/img.interia.pl/wiadomosci/nimg/r/7/Politycy_zabrali_glos_6035424.jpg
http://e5.pudelek.pl.sds.o2.pl/04800222e784e170774bb1a143768f603e9cef19
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, January 22, 201[3]year, 02:34:00 pm, Central Europe.
https://i0.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/30519/i_tuleya_pap600.jpeg

Maintain in full force and irrevocably: Full global veto and full global embargo! To complete / full irreversible Victory and to complete / full irreversible Success! Utrzymuję w pełnej mocy i nieodwołalnie: Pełne globalne veto i pełne globalne embargo! Do pełnego nieodwracalnego zwycięstwa i do pełnego nieodwracalnego sukcesu!

NOTE! The for the true and without hypocrisy safety / security the Whole Polish and for security / safety the Whole World! In connection with hundred percent certainty, that actual I measure out, in continue series with the dangerous the all traitors the Polish State; traitors the State of almost all the Nations of the Whole World, which is often associated with the global murder, crime and common crime; I demand irrevocably –  in mode urgent – the meeting before visage: The International Court of Justice / before The International Tribunal of Judicature in The Hague (Meeting before the main / principal of Fundamental Session of Court!), with the participation of my / in the presence of My Humble Person, in other words, in the presence of: Cendrowski Wiesław Tomasz and people, that create the global list in all my materials, which can and must be created, using all my materials! I uphold my personal global Veto! I uphold my personal global embargo! In the smallest extent no realized even one my condition! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezalęznej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

UWAGA! Dla prawdziwego i bez obłudy bezpieczeństwa Całej Polski i dla bezpieczeństwa Całego Świata! W związku ze stu procentowym przekonaniem, że namierzyłem faktycznych, w dalszym ciągu niebezpiecznych; wszystkich zdrajców Stanu Polskiego, zdrajców stanu prawie wszystkich Narodów Świata, co się często wiąże z globalnym morderstwem, zbrodnią i pospolitym przestępstwem, żądam nieodwołalnie – w trybie pilnym – spotkania przed obliczem: Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (Spotkanie przed główną / podstawową rozprawą sądową), przy udziale moim / w obecności Mojej Skromnej Osoby, w innych słowach; W obecności: Cendrowski Wiesław Tomasz i osób, które tworzą globalną listę we wszystkich moich materiałach, którą można i trzeba stworzyć, wykorzystując moje wszystkie materiały! Podtrzymuję moje osobiste globalne Veto! Podtrzymuję moje osobiste globalne Embargo! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezalęznej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Last night; Employers / owners transport companies sat behind the wheel of their cars trucks! They wanted me negative work out at the prime factors / extremely negative liquidate (I had longer / already not breathe forever); them take action together with the communists against me! Appeal to all drivers! Accordingly with this! At example / behind the exemplar the Chauffeur; Driving / Drivers French, German, British, Italian, Portuguese, Benelux and not only; Please organize a strike with cemented and the unanimous! It’s now or almost never You Chauffeur / Driver  not obtain normal wage laws / wage legislation / rights rewarding! Please stop (put) (himself) behind the reciprocated put knifes in the back! Please do not allow at division you, yours / at the embroilment you! It is You professional drivers; You must be an inseparable whole! It’s now or never! Basic Your pay claim: Minimum your fixed salary per / behind one month: four thousand PLN! Please always remember that the tachograph is sacred! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas.

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Minionej nocy; Pracodawcy firm transportowych usiedli za kierownicą swoich aut ciężarowych! Pragnęli mnie rozpracować / skrajnie negatywnie załatwić (miałem już nie oddychać) na zawsze; podjęli działania łącznie z komunistami! Apel do wszystkich kierowców! W związku z powyższym! Na wzór kierowców francuskich, niemieckich, brytyjskich, włoskich, portugalskich, Benelux; Proszę zorganizować strajk z cementowany i jednomyślny! Teraz albo prawie nigdy nie uzyskacie swoich normalnych praw płacowych / praw wynagradzania! Proszę przestać wbijać sobie ze wzajemnością noże w plecy! Proszę nie pozwolić na podzielenie was / na poróżnienie was! To wy kierowcy zawodowi, musicie stanowić nierozerwalną całość! Teraz albo nigdy!  Podstawowe wasze żądania płacowe: Minimalne wasze stałe wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc: cztery tysiące PLN! Proszę zawsze pamiętać, że tachograf jest rzeczą świętą! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! NOTE! Last night; Employers / owners transport companies sat behind the wheel of their cars trucks! They wanted me negative work out at the prime factors / extremely negative liquidate (I had longer / already not breathe forever); them take action together with the communists against me! Appeal to all drivers! Accordingly with this! At example / behind the exemplar the Chauffeur; Driving / Drivers French, German, British, Italian, Portuguese, Benelux and not only; Please organize a strike with cemented and the unanimous! It’s now or almost never You Chauffeur / Driver  not obtain normal wage laws / wage legislation / rights rewarding! Please stop (put) (himself) behind the reciprocated put knifes in the back! Please do not allow at division you, yours / at the embroilment you! It is You professional drivers; You must be an inseparable whole! It’s now or never! Basic Your pay claim: Minimum your fixed salary per / behind one month: four thousand PLN! Please always remember that the tachograph is sacred! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas.

Minionej nocy; Pracodawcy firm transportowych usiedli za kierownicą swoich aut ciężarowych! Pragnęli mnie rozpracować / skrajnie negatywnie załatwić (miałem już nie oddychać) na zawsze; podjęli działania łącznie z komunistami! Apel do wszystkich kierowców! W związku z powyższym! Na wzór kierowców francuskich, niemieckich, brytyjskich, włoskich, portugalskich, Benelux; Proszę zorganizować strajk z cementowany i jednomyślny! Teraz albo prawie nigdy nie uzyskacie swoich normalnych praw płacowych / praw wynagradzania! Proszę przestać wbijać sobie ze wzajemnością noże w plecy! Proszę nie pozwolić na podzielenie was / na poróżnienie was! To wy kierowcy zawodowi, musicie stanowić nierozerwalną całość! Teraz albo nigdy!  Podstawowe wasze żądania płacowe: Minimalne wasze stałe wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc: cztery tysiące PLN! Proszę zawsze pamiętać, że tachograf jest rzeczą świętą! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE! I personally checked all the history and archives (CBOS) Centre Research Opinion for Public; This is the most negative manipulative institution / center, who manipulates by cleverly asked questions, obtain the polls / achieved results surveys, support at behalf of the the political / party People. It is always very abstract / imaginary / fictitious / visionary results support! The it are very biased results support. You search all my materials at this topic! Political parties, politicians and other similar person always manipulate the results support, before every important situations in the life of the Poles!

Sprawdziłem osobiście całą historię i archiwa (CBOS) Centrum Badania Opinii Społecznej; To jest najbardziej negatywnie zmanipulowana Instytucja / Ośrodek, który manipulując zadawanymi pytaniami, uzyskuje wyniki sondaży; poparcia na zamówienie politycznych / partyjnych osób. To są zawsze bardzo abstrakcyjne wyniki poparcie. Są to bardzo przekłamane wyniki poparcia. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat! Partie polityczne, politycy i inne podobne osoby zawsze manipulują wynikami poparcia przed każdymi ważnymi sytuacjami w życiu Polaków!
 
NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Maintain in full force and irrevocably: Full global veto and full global embargo! To complete / full irreversible Victory and to complete / full irreversible Success! Utrzymuję w pełnej mocy i nieodwołalnie: Pełne globalne veto i pełne globalne embargo! Do pełnego nieodwracalnego zwycięstwa i do pełnego nieodwracalnego sukcesu!

NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law!

NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law!

UWAGA!!!!!!! Wszyscy mieszkańcy całego Świata, Wszyscy mieszkańcy Całej Polski, Wszyscy uczciwi przywódcy apolityczni: Proszę działać skutecznie z prędkością Światła! Zdrady następują lawinowo! Ludzie z biedy, którą funduje im zdradziecka władza; w Polsce: zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk, wtórni komuniści i nie tylko: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wytwory ze zgniłego jaja; tracą głowy i nie potrafią samodzielnie i logicznie myśleć! Proszę przejść do skutecznych działań snajperskich w myśl tylko normalnego, apolitycznego prawa międzynarodowego!
                   The Whole World, Poland, Warsaw, January 20, 201[3] 11:40:00 am, Central Europe.

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Maintain in full force and irrevocably: Full global veto and full global embargo! To complete / full irreversible Victory and to complete / full irreversible Success! Utrzymuję w pełnej mocy i nieodwołalnie: Pełne globalne veto i pełne globalne embargo! Do pełnego nieodwracalnego zwycięstwa i do pełnego nieodwracalnego sukcesu! NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law! NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law!UWAGA!!!!!!! Wszyscy mieszkańcy całego Świata, Wszyscy mieszkańcy Całej Polski, Wszyscy uczciwi przywódcy apolityczni: Proszę działać skutecznie z prędkością Światła! Zdrady następują lawinowo! Ludzie z biedy, którą funduje im zdradziecka władza; w Polsce: zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk, wtórni komuniści i nie tylko: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wytwory ze zgniłego jaja; tracą głowy i nie potrafią samodzielnie i logicznie myśleć! Proszę przejść do skutecznych działań snajperskich w myśl tylko normalnego, apolitycznego prawa międzynarodowego!
All assets are only in my hands! In the smallest degree not was and not is fulfilled even one positive my condition! The sustained global veto and the uphold global embargo! All the details are in all my materials! Normal Apolitical with Synchronized International Law all Nations and not only; such law and not only; explicitly prohibits / categorically prohibits issuing each judgment by each Independent Apolitical Court, in way absentia! Always, all parties must be present at each court hearing! Please remember forever! Electronic post, mail (e-mail), and each derivative post e-mail resulting with post e-mail, has always accordance with the law deposition and is always just so same important / very important as a classic post (letter in an envelope!) in hundred percent! The Whole Polish government, administration and  almost all Polish institutions, almost always ignore e-mails! The at e-mail / electronic you must be give answers – at the latest – within 72 hours All recipes – enacted illegally in Poland in relative to:
– Driving Licenses,
– Identity Cards / ID,
– Passports,
– Other similar Identity Documents; are inconsistent with each Law, which concern each Nation at Earth! Never law not can operate retroactive in similar situations!

Wszystkie atuty są tylko i wyłącznie w moich rękach! W najmniejszym stopniu nie został spełniony nawet jeden pozytywny mój warunek! Podtrzymuję globalne veto i podtrzymuję globalne embargo! Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Normalne Apolityczne ze Synchronizowane Prawo Międzynarodowe Wszystkich Narodów Świata i nie tylko; takowe prawo i nie tylko zabrania jednoznacznie / kategorycznie wydawania każdego wyroku przez każdy Niezawisły Apolityczny Sąd w sposób zaoczny! Zawsze wszystkie strony muszą być obecne na każdej rozprawie sądowej! Proszę raz na zawsze zapamiętać! Poczta elektroniczna (e-mail) i każda pochodna poczta wynikająca z poczty elektronicznej, ma zawsze osadzenie prawne i jest zawsze tak samo bardzo ważna / bardzo istotna jak poczta klasyczna (poczta / list w kopercie!) w stu procentach! Polska cała administracja i prawie wszystkie polskie instytucje w stu procentach lekceważą pocztę elektroniczną! Na pocztę elektroniczną należy zawsze odpowiadać – najpóźniej – w ciągu 72 godzin! Wszystkie przepisy – uchwalone nielegalnie w Polsce – dotyczące:
– prawa jazdy,
– dowodów osobistych,
– paszportów,
– innych podobnych dokumentów tożsamości; są niezgodne z każdym prawem dotyczącym każdego Narodu na Ziemi! W takiej sytuacji i podobnej sytuacji; Nigdy prawo nie może działać / funkcjonować wstecz!
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

https://i1.wp.com/img.interia.pl/wiadomosci/nimg/p/g/skarga_Radio_Maryja_KRRiT_6031164.jpg
NOTE! I understand, that each Person knows as must look finish / ending / consummation the whole this real ‘fun’! This ending is very precisely, thoroughly, carefully, accurately, closely submitted in all my materials! All my conditions must be performed / executed! So far / hitherto, none with my condition: not was and not is implemented! Each broken / rotten / corruption, degradation, depravity, bribery > government; ipso facto illegal government in Poland must go with all positions at forever! I’m still robbed – with everything – by each authority in Poland! I uphold /maintain full veto, I uphold / maintain the full embergo for each power / government in Poland! It full my veto, it full my embargo not does apply to me! All the finest details are in all my materials! Further implementation of my Apolitical Comprehensive Perfect Program, can only take place in a situation / in the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Office / Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland and the situation / the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Chancellery / Office the Polish President’s in Warsaw, Poland! All the details related this topic / issue are in all my materials, in the materials also, that are in service Windows Live Spaces! All legal advantages for all my the topics / issues are in my hands! Organized criminal group (donald tusk, bronisław komorowski and other related inventions, which at this time / at this moment occupies all the government buildings and all buildings the presidential must go at always in irreversible oblivion, all the communism and all fascism must go at forever in irreversible oblivion. Without the fulfillment of all my conditions the Whole World and the Whole Poland threatens the Third World War! My all vows / oaths made / submitted public before the Whole World / before all Inhabitants all Over the World has apply if / has use if / when the personally I take over all the buildings in Warsaw, Poland, which are in held by the two Offices. You search all of my materials, which are associated with all my oaths / vows, that were made public before the Whole Wonderful World!
Rozumiem, że każdy Mieszkaniec wie jak musi wyglądać finisz całej tej prawdziwej zabawy! Finisz ten jest bardzo ściśle sprecyzowany we wszystkich moich materiałach! Wszystkie moje warunki muszą być wykonane / zrealizowane! Dotychczas żaden mój warunek nie był i nie jest realizowany! Każda zepsuta / zgniła / skorumpowana władza; tym samym nielegalna władza w Polsce musi odejść ze wszystkich stanowisk na zawsze! Nadal jestem okradany – ze wszystkiego – przez każdą władzę w Polsce! Podtrzymuję pełne veto, podtrzymuję pełne embergo dla każdej władzy w Polsce! To pełne moje veto, to pełne moje embargo nie dotyczy mnie! Wszystkie najdrobniejsze szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Dalsza realizacja mojego apolitycznego, kompleksowego, perfekcyjnego programu, może się tylko odbywać w sytuacji / w momencie przejęcia przeze mnie osobiście wszystkich budynków należących do całej kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski w Warszawie, Polska i w sytuacji / w momencie przejęcia przeze mnie osobiście wszystkich budynków należących do Kancelarii Prezydenta Polski w Warszawie, Polska! Wszystkie szczegóły związane z tym tematem / z tym zagadnieniem są we wszystkich moich materiałach, w materiałach także, które są w usłudze Windows Live Spaces! Wszystkie atuty prawne ze wszystkimi tematami / problemami są w moich rękach! Zorganizowana grupa przestępcza, która na ten czas / na ten moment zajmuje wszystkie budynki rządowe i wszystkie budynki prezydenckie musi odejść na zawsze w nieodwracalne zapomnienia, cały komunizm i faszyzm musi odejść na zawsze w nieodwracalne zapomnienie. Bez spełnienia wszystkich moich warunków Całemu Światu i Całej Polsce zagraża Trzecia Wojna Światowa! Moje wszystkie przysięgi złożone publicznie przed całym Światem / przed wszystkimi mieszkańcami całego Świata mają zastosowanie wówczas, gdy / kiedy przejmę osobiście wszystkie budynki w Warszawie, Polska, które są w posiadaniu obu kancelarii.Ty szukaj wszystkich moich materiałów, które są związane z moimi wszystkimi przysięgami, które złożyłem publicznie przed Całym cudownym Światem!
The Whole World, The Whole Poland and not only, January 15, 16, 17,  26, 201[3] year, 01:22:00 pm, 02:50:00 pm, 03:03:00 pm, 12:33:00 pm, 07:33:00 am, 09:34:00 am, 10:51:00 am, Central Europe.
 

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

https://i1.wp.com/www.aviationtrivia.info/images/sr71s.jpg
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/

http:// prezydentipremiercalejniepodle glejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http:// prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profile.yahoo.com/ V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/ CENDROWSKIWT?feature=mhsn
Windows Live Spaces
https://login.live.com/login. srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct= 1349330473&rver=6.2.6289.0&wp= MBI_SSL_SHARED&wreply=https:% 2F%2Fprofile.live.com%2Fcid- 9266851f042c9cc1%2F&lc=1045& id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy

86 Responses to “Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz. Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Prowadzę osobiście śledztwo / dochodzenie w Pani sprawie. Osobiście i tylko zgodnie z prawem wchodzę – z prędkością światła – we wszystkie systemy następujących Państw Wschodu: Ukraina, Rosja i Białoruś! Ja nigdy w systemach nie zostawiam / nie pozostawiam śladów! Niebawem ogłoszę końcowe wyniki i wyrok w Pani Sprawie! Międzynarodowy Sędzia Śledczy: Cendrowski Wiesław Tomasz. NOTE! I understand, that each Person knows as must look finish / ending / consummation the whole this real ‚fun’! This ending is very precisely, thoroughly, carefully, accurately, closely submitted in all my materials! All my conditions must be performed / executed! So far / hitherto, none with my condition: not was and not is implemented! Each broken / rotten / corruption, degradation, depravity, bribery > government; ipso facto illegal government in Poland must go with all positions at forever! I’m still robbed – with everything – by each authority in Poland! I uphold /maintain full veto, I uphold / maintain the full embergo for each power / government in Poland! It full my veto, it full my embargo not does apply to me! All the finest details are in all my materials! Further implementation of my Apolitical Comprehensive Perfect Program, can only take place in a situation / in the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Office / Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland and the situation / the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Chancellery / Office the Polish President’s in Warsaw, Poland! All the details related this topic / issue are in all my materials, in the materials also, that are in service Windows Live Spaces! All legal advantages for all my the topics / issues are in my hands! Organized criminal group (donald tusk, bronisław komorowski and other related inventions, which at this time / at this moment occupies all the government buildings and all buildings the presidential must go at always in irreversible oblivion, all the communism and all fascism must go at forever in irreversible oblivion. Without the fulfillment of all my conditions the Whole World and the Whole Poland threatens the Third World War! My all vows / oaths made / submitted public before the Whole World / before all Inhabitants all Over the World has apply if / has use if / when the personally I take over all the buildings in Warsaw, Poland, which are in held by the two Offices. You search all of my materials, which are associated with all my oaths / vows, that were made public before the Whole Wonderful World! Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika (ze szczególnym zarostem) firmy / spółki z o.o. AGA – TUR 59-220 Legnica, ulica: Rynek 18! Zanim się zbliżyłem do tego prawdziwego przestępcy gospodarczego i nie tylko, który prawie skorumpował w Legnicy wszystkie „ważniejsze” postaci i instytucje rozpłyną się we mgle! Jednak zdążyłem zrobić jemu zdjęcie i jego koledze po fachu! Mam również zachowane zdjęcia z Legnicy, na których widać jak pseudo-prezesik (od Jaguara za moje uczciwie zarobione pieniądze) prowadzi rozbawioną konwersację z kilkoma policjantami wewnątrz swoich gabinetów! No cóż! Ten sam s——-n (przepraszam za wyrażenie: absolutnie to nie wynika z mojego zdenerwowania; mnie nigdy nie można wyprowadzić z równowagi! Ty p——e szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat!) do chwili obecnej nie oddał / nie zwrócił mi moich wszystkich dokumentów i nie wydał mi do chwili obecnej świadectwa pracy! Ten sam s——-n na deptaku w Legnicy wykrzykiwał / przechwalał się jakie to on ma znajomości / układy w Policji / w Prokuraturze / w Sądach! Przechwalał się, że wszyscy mogą go w dupę pocałować! Taki właśnie pseudo-prezesików wyprodukował: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki żyjące jeszcze w Polsce! W myśl Normalnego Apolitycznego Prawa Międzynarodowego – ta świnia gospodarcza pseudo-prezesik – musi mieć świadomość, że nadal formalnie jestem pracownikiem tejże spółki z o.o. AGA-TUR w Legnicy; teraz spółka cywilna, województwo dolnośląskie (obecnie Dębica) gdyż dotychczas nie otrzymałem Świadectwa Pracy! W związku z tym przestępco gospodarczy żądam już na chwilę obecną łącznej kwoty (która zawiera w sobie wszystko) 250 000,00PLN! Proszę niniejszą kwotę wpłacić na moje osobiste konto bankowe, które jest podane we wszystkich moich materiałach! Przestępco gospodarczy! Musisz to zadanie wykonać w ciągu 24 godzin! Po upływie tego czasu – gdy nie ujrzę na moim koncie bankowym moich środków finansowych – wyślę za tobą namiastkę Breiiviik – aa!!!!!!! Gdy bezprawie w Polsce wynosi 100 % musi wtedy zadziałać prawo stanowione przez Mieszkańca / Obywatela / Rezydenta! PS Dzisiejszej minionej nocy strzelano do mnie z ostrej amunicji! Ja nawet przed kulami się nie pochylam / nie kłaniam! Globalne bydło / świnie / barany / skurwysyny (takiego słownictwa mnie nauczyli osobnicy, którzy pragnęli uchodzić za ludzi prawa!) A to ci numer! Takie zjawiska paranormalne mogą być tylko jeszcze w Polsce! Piszę „jeszcze” bo ich nie będzie!!!!!!! Dobiję was! Będziecie charczeć podczas konania! Nie będziecie się więcej bawić skurwysyny za nasze pieniądze! Podobno to są ich aktualne namiary! http://agatur.prv.pl/ AGA – TUR Dębica, ulica: Kwiatkowskiego, 39 – 200 Dębica, telefon / fax : (014) 6 802 440, mobile: 602 887 001 / e-mail: agatursc@wp.pl / Acha! Rozumiem! Przeszedł ewolucję! PPS Osiemdziesiąt procent firm transportowych w Polsce łamie diametralnie prawo związane z wynagradzaniem kierowców! Ci przestępcy gospodarczy płacą kierowcom na prostackiej zasadzie: stawka za jeden kilometr lub „jakiś” procent od frachtu i najniższą krajową! W innych słowach! Praca w akordzie! Sto procent bezprawia w systemie wynagradzania pracowników! Oto prawo stworzone przez antytalentów: Ewa Kopacz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które się zwą podobno europejskimi mężami stanu! Krowy i byki już się śmieją z tego teatru politycznego w Polsce!”


 1. 1 Amedar Consulting
  Styczeń 15, 2013 o 11:11 AM

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

  • 2 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
   Styczeń 15, 2013 o 1:35 PM

   Wiesław Tomasz Avatar
   Cześć Wiesław Tomasz

   Pomoc

   Yahoo!

   Naciśnij Enter, aby wybrać kartę

   WYSŁANE
   KONTAKTY
   Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika…
   Fw: Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika…

   ZredagujZredaguj nową…
   Usuń Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalej Przenieś Działania Dalej Poprzednia
   wto, 15 sty 2013 o 13:02
   13:02
   Wiadomość z gwiazdką
   OD Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz DO 1 adresat
   Fw: Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika…
   Pokaż szczegóły

   Od

   Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz

   Do

   AGATUR Spółka Cywilna Dębica agatursc@wp.pl

   —– Wiadomość przekazana —–
   Od: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz
   Do: „agatursc@wp.pl”
   Wysłane: 13:01 wtorek, 2013-1-15
   Temat: Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika…

   Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika (ze szczególnym zarostem) firmy / spółki z o.o. AGA – TUR 59-220 Legnica, ulica: Rynek 18! Zanim się zbliżyłem do tego prawdziwego przestępcy gospodarczego i nie tylko, który prawie skorumpował w Legnicy wszystkie „ważniejsze” postaci i instytucje rozpłyną się we mgle! Jednak zdążyłem zrobić jemu zdjęcie i jego koledze po fachu! Mam również zachowane zdjęcia z Legnicy, na których widać jak pseudo-prezesik (od Jaguara za moje uczciwie zarobione pieniądze) prowadzi rozbawioną konwersację z kilkoma policjantami wewnątrz swoich gabinetów! No cóż! Ten sam s——-n (przepraszam za wyrażenie: absolutnie to nie wynika z mojego zdenerwowania; mnie nigdy nie można wyprowadzić z równowagi! Ty p——e szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat!) do chwili obecnej nie oddał / nie zwrócił mi moich wszystkich dokumentów i nie wydał mi do chwili obecnej świadectwa pracy! Ten sam s——-n na deptaku w Legnicy wykrzykiwał / przechwalał się jakie to on ma znajomości / układy w Policji / w Prokuraturze / w Sądach! Przechwalał się, że wszyscy mogą go w dupę pocałować! Taki właśnie pseudo-prezesików wyprodukował: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki żyjące jeszcze w Polsce! W myśl Normalnego Apolitycznego Prawa Międzynarodowego – ta świnia gospodarcza pseudo-prezesik – musi mieć świadomość, że nadal formalnie jestem pracownikiem tejże spółki z o.o. AGA-TUR w Legnicy; teraz spółka cywilna, województwo dolnośląskie (obecnie Dębica) gdyż dotychczas nie otrzymałem Świadectwa Pracy! W związku z tym przestępco gospodarczy żądam już na chwilę obecną łącznej kwoty (która zawiera w sobie wszystko) 250 000,00PLN! Proszę niniejszą kwotę wpłacić na moje osobiste konto bankowe, które jest podane we wszystkich moich materiałach! Przestępco gospodarczy! Musisz to zadanie wykonać w ciągu 24 godzin! Po upływie tego czasu – gdy nie ujrzę na moim koncie bankowym moich środków finansowych – wyślę za tobą namiastkę Breiiviik – aa!!!!!!! Gdy bezprawie w Polsce wynosi 100 % musi wtedy zadziałać prawo stanowione przez Mieszkańca / Obywatela / Rezydenta! PS Dzisiejszej minionej nocy strzelano do mnie z ostrej amunicji! Ja nawet przed kulami się nie pochylam / nie kłaniam! Globalne bydło / świnie / barany / skurwysyny (takiego słownictwa mnie nauczyli osobnicy, którzy pragnęli uchodzić za ludzi prawa!) A to ci numer! Takie zjawiska paranormalne mogą być tylko jeszcze w Polsce! Piszę „jeszcze” bo ich nie będzie!!!!!!! Dobiję was! Będziecie charczeć podczas konania! Nie będziecie się więcej bawić skurwysyny za nasze pieniądze! Podobno to są ich aktualne namiary! http://agatur.prv.pl/ AGA – TUR Dębica, ulica: Kwiatkowskiego, 39 – 200 Dębica, telefon / fax : (014) 6 802 440, mobile: 602 887 001 / e-mail: agatursc@wp.pl / Acha! Rozumiem! Przeszedł ewolucję! PPS Osiemdziesiąt procent firm transportowych w Polsce łamie diametralnie prawo związane z wynagradzaniem kierowców! Ci przestępcy gospodarczy płacą kierowcom na prostackiej zasadzie: stawka za jeden kilometr lub „jakiś” procent od frachtu i najniższą krajową! W innych słowach! Praca w akordzie! Sto procent bezprawia w systemie wynagradzania pracowników! Oto prawo stworzone przez antytalentów: Ewa Kopacz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które się zwą podobno europejskimi mężami stanu! Krowy i byki już się śmieją z tego teatru politycznego w Polsce!
   Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

 2. 3 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Styczeń 16, 2013 o 3:40 PM

  od / do: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com

  Re: Odp: Fw: Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika… Pokaż szczegóły OdCendrowski Wiesław Tomasz DoAGATUR DĘBICA Niebawem wszystko sprawdzę w każdym mozliwym przekroju.
  W Polsce nic mnie już nie zaskoczy.
  Czy Pani firma ma związek pośredni lub bezpośredni, formalny lub nieformalny, prawny lub nieprawny; bezprawny ze spółką z o.o. z Legnicy to się jeszcze okaże.
  Proszę zauważyć pewien fakt, że Pani link / adres strony jest na portalu, który należał i należy do przestępczej spółki w Legnicy; jeszcze dnia 15 Styczeń 2013 tak było! Proszę zauważyć, że dziś z tego / z tych adresów wyłania się przekłamanie i to poważne. Klikając w dniu wczorajszym we właściwe adresy, otwierała się Pani strona!
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz
  Oto niniejsza sytuacja: http://agatur.prv.pl/ oto widok po kliknięciu w Pani Link:

  DomenyHosting
  Katalog
  Pomoc techniczna
  Błąd – Nieznany
  Nieznany błąd.
  Wystąpił nieoczekiwany błąd. Prosimy spróbować za chwile.
  •Jeżeli jesteś właścicielem tej domeny skontaktuj się z administratorem PRV.PL w celu rozwiązania tego problemu.
  Polecamy również inne nasze serwisy: http://nk.pl/school/190485
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz
  PS Jestem także informatykiem i nie problem to dla mnie ustalić całą prawdę z tym związaną!

  Od: AGATUR DĘBICA
  Do: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Wysłane: 14:16 środa, 2013-1-16
  Temat: Odp: Fw: Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika…

  Szanowny Panie

  Firma Agatur Dębica nie jest w żaden sposób powiązana z firmą AGA-TUR Legnica są to dwa różne podmioty gospodarcze ( zbieżność nazw jest przypadkowa) proszę zatem aby Pan zamiast posądzać i oczerniać całkowicie inną firmę, zastanowił się dwa razy a swoje roszczenia skierował do odpowiedniego adresata.

  Pragnę Pana poinformować że wypisując obraźliwe treści na temat naszej firmy, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości dopuszcza się Pan czynu zabronionego (KK art. 212 paragraf 1).

  Genowefa Zając – AGATUR DĘBICA

  Dnia Wtorek, 15 Stycznia 2013 13:03 Cendrowski Wiesław Tomasz napisał(a)

  —– Wiadomość przekazana —–
  Od: Cendrowski Wiesław Tomasz
  Do: „agatursc@wp.pl”
  Wysłane: 13:01 wtorek, 2013-1-15
  Temat: Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika…

  Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika (ze szczególnym zarostem) firmy / spółki z o.o. AGA – TUR 59-220 Legnica, ulica: Rynek 18! Zanim się zbliżyłem do tego prawdziwego przestępcy gospodarczego i nie tylko, który prawie skorumpował w Legnicy wszystkie „ważniejsze” postaci i instytucje rozpłyną się we mgle! Jednak zdążyłem zrobić jemu zdjęcie i jego koledze po fachu! Mam również zachowane zdjęcia z Legnicy, na których widać jak pseudo-prezesik (od Jaguara za moje uczciwie zarobione pieniądze) prowadzi rozbawioną konwersację z kilkoma policjantami wewnątrz swoich gabinetów! No cóż! Ten sam s——-n (przepraszam za wyrażenie: absolutnie to nie wynika z mojego zdenerwowania; mnie nigdy nie można wyprowadzić z równowagi! Ty p——e szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat!) do chwili obecnej nie oddał / nie zwrócił mi moich wszystkich dokumentów i nie wydał mi do chwili obecnej świadectwa pracy! Ten sam s——-n na deptaku w Legnicy wykrzykiwał / przechwalał się jakie to on ma znajomości / układy w Policji / w Prokuraturze / w Sądach! Przechwalał się, że wszyscy mogą go w dupę pocałować! Taki właśnie pseudo-prezesików wyprodukował: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki żyjące jeszcze w Polsce! W myśl Normalnego Apolitycznego Prawa Międzynarodowego – ta świnia gospodarcza pseudo-prezesik – musi mieć świadomość, że nadal formalnie jestem pracownikiem tejże spółki z o.o. AGA-TUR w Legnicy; teraz spółka cywilna, województwo dolnośląskie (obecnie Dębica) gdyż dotychczas nie otrzymałem Świadectwa Pracy! W związku z tym przestępco gospodarczy żądam już na chwilę obecną łącznej kwoty (która zawiera w sobie wszystko) 250 000,00PLN! Proszę niniejszą kwotę wpłacić na moje osobiste konto bankowe, które jest podane we wszystkich moich materiałach! Przestępco gospodarczy! Musisz to zadanie wykonać w ciągu 24 godzin! Po upływie tego czasu – gdy nie ujrzę na moim koncie bankowym moich środków finansowych – wyślę za tobą namiastkę Breiiviik – aa!!!!!!! Gdy bezprawie w Polsce wynosi 100 % musi wtedy zadziałać prawo stanowione przez Mieszkańca / Obywatela / Rezydenta! PS Dzisiejszej minionej nocy strzelano do mnie z ostrej amunicji! Ja nawet przed kulami się nie pochylam / nie kłaniam! Globalne bydło / świnie / barany / skurwysyny (takiego słownictwa mnie nauczyli osobnicy, którzy pragnęli uchodzić za ludzi prawa!) A to ci numer! Takie zjawiska paranormalne mogą być tylko jeszcze w Polsce! Piszę „jeszcze” bo ich nie będzie!!!!!!! Dobiję was! Będziecie charczeć podczas konania! Nie będziecie się więcej bawić skurwysyny za nasze pieniądze! Podobno to są ich aktualne namiary! http://agatur.prv.pl/ AGA – TUR Dębica, ulica: Kwiatkowskiego, 39 – 200 Dębica, telefon / fax : (014) 6 802 440, mobile: 602 887 001 / e-mail: agatursc@wp.pl / Acha! Rozumiem! Przeszedł ewolucję! PPS Osiemdziesiąt procent firm transportowych w Polsce łamie diametralnie prawo związane z wynagradzaniem kierowców! Ci przestępcy gospodarczy płacą kierowcom na prostackiej zasadzie: stawka za jeden kilometr lub „jakiś” procent od frachtu i najniższą krajową! W innych słowach! Praca w akordzie! Sto procent bezprawia w systemie wynagradzania pracowników! Oto prawo stworzone przez antytalentów: Ewa Kopacz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które się zwą podobno europejskimi mężami stanu! Krowy i byki już się śmieją z tego teatru politycznego w Polsce!
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

 3. 4 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Styczeń 30, 2013 o 12:02 PM

  from: Prawdziwy Realny Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Wiesław Tomasz Cendrowski
  11:26 (zmiana) –
  Google Mail
  – Publiczny
  ==–..Increases extreme totalitarianism in Poland! Each authority in Poland tremble with fear! Quite right! Each previous government in Poland has nothing to fear! Each authority in Poland was dependent from the red communists, whose representatives – at this the moment – are: Bronisław Komorowski and Donald Tusk! The Communists in Poland work – illegally – at the basis of illegally acquired wealth behind the proverbial one penny! The national wealth illegally acquired, it is essential, to them immediately pick up behind each price! Bronisław Komorowski and Donald Tusk is currently / at the moment it the biggest real danger for the Whole Polish! For The Whole Polish there is a real threat (even total loss of sovereignty in effect of their traitorous action) and therefore please and while I demand with immediate effect carried maneuvers apolitical forces of North Atlantic Treaty Organization, NATO at area the Whole Polish, under my personal leadership, in other words: Under the command / under the leadership: Cendrowski Wiesław Tomasz and under the command / under the leadership apolitical of General Secretary forces of North Atlantic Treaty Organization NATO! The Whole apolitical Polish Army (please all apolitical Soldiers and apolitical of Polish commanders), please – with immediate effect – about full mobilization! My personal appeal to all apolitical Polish Soldiers, who identify themselves with the Whole Sovereign State of Polish! Please with effect immediately study all my materials! Please with effect immediately begin independent and logical thinking. Please always draw the correct and true conclusions! In situations of extreme danger please always – and only solely – contact with me; with: Cendrowski Wiesław Tomasz!

  Narasta skrajny totalitaryzm w Polsce! Każda władza w Polsce drży ze strachu! Bardzo słusznie! Każda dotychczasowa władza w Polsce ma się czego obawiać! Każda władza w Polsce została uzależniona od czerwonych komunistów, których przedstawicielami – na chwilę obecną – są: Bronisław Komorowski i Donald Tusk! Komuniści w Polsce działają – nielegalnie – na zasadzie nabytego nielegalnie majątku narodowego za przysłowiową jedną złotówkę! Ten majątek narodowy nabyty nielegalnie trzeba koniecznie im ze skutkiem natychmiastowym odebrać za każdą cenę! Bronisław Komorowski i Donald Tusk to w tej chwili / na ten moment największe realne zagrożenie dla Całej Polski! Dla Całej Polski występuje realne zagrożenie (nawet całkowita utrata suwerenności z ich zdradzieckim działaniem) i w związku z tym, proszę i jednocześnie żądam, ze skutkiem natychmiastowym przeprowadzić manewry apolitycznych sił NATO na obszarze Całej Polski, pod moim osobistym dowództwem; w innych słowach: Pod dowództwem: Cendrowski Wiesław Tomasz i pod dowództwem apolitycznego generalnego sekretarza sił NATO! Całą Apolityczną Polską Armię (proszę wszystkich apolitycznych żołnierzy i apolitycznych polskich dowódców) proszę – ze skutkiem natychmiastowym – o pełną mobilizację! Moja osobista odezwa do wszystkich apolitycznych polskich żołnierzy, którzy utożsamiają się z całym suwerennym Państwem Polskim! Proszę ze skutkiem natychmiastowym studiować wszystkie moje materiały! Proszę ze skutkiem natychmiastowym rozpocząć samodzielne i logiczne myślenie. Proszę zawsze wyciągać prawidłowe i prawdziwe wnioski! W sytuacji skrajnego zagrożenia proszę zawsze – tylko i wyłącznie – kontaktować się ze mną!

  Mr. Jarosław Gowin! Please itself do not be afraid traitors State of Polish and murderers global, which are inter alia: Bronisław Komorowski and Donald Tusk! Pan Jarosław Gowin! Proszę się nie bać / nie obawiać zdrajców stanu Polskiego i globalnych morderców, którymi są między innymi: Bronisław Komorowski i Donald Tusk! Minister Sprawiedliwości Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at Across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Lawlessness in the Whole Poland is increasing! This lawlessness is increasing from time / from catastrophe / the disaster – assassination near Smoleńsk! Increases itself also the violation of Fundamental Rights Human in Poland! For the reminder! Guilty persons definitely reds communists, traitors of the Polish State, Global murderers, saboteurs, working – only and solely – for the benefit of other Countries; (Bronisław Komorowski, is it illegal president pretender, (who not did win the presidential election in 2010) (actual support in throughout the Country Poland only 7 percent), Donald Tusk and other similar inventions, amphibians, dinosaurs (real / actual support in throughout the Country Poland only 7 percent; Each person living in Poland not does want to admit, that he voted at the Civic Platform (PO)!) In connection with this I uphold global veto, and sustains / uphold global embargo!Even one with my condition not been and not is met / fulfilled / realized!. It is aware of the unlawful and illegal activity illegal authority in Poland, which co-operates illegally and has its share with / in transport companies. It is the greatest injustice among of all Countries at of the World! As before / still My Person is robbed / stealing with all my financial resources!

  Bezprawie w Całej Polsce się nasila! To bezprawie się nasila od czasu / od momentu katastrofy – zamachu koło Smoleńska! Nasila się również / także łamanie podstawowych praw człowieka w Polsce! Dla przypomnienia! Winni / winne osoby definitywnie czerwoni komuniści, zdrajcy stanu polskiego, globalni mordercy, sabotażyści, pracujący – tylko i wyłącznie – na rzecz innych państw; (Bronisław Komorowski; jest to nielegalny prezydent; samozwaniec, (który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010) (rzeczywiste poparcie w całej Polsce tylko 7 procent), Donald Tusk i inne podobne wynalazki, płazy, dinozaury (rzeczywiste poparcie w całej Polsce tylko 7 procent; Każda osoba mieszkająca w Polsce nie chce się przyznać, że głosowała na Platformę Obywatelską!) W związku z tym, podtrzymuję globalne veto i podtrzymuję globalne embargo! Nawet jeden mój warunek nie został spełniony / zrealizowany. Jest to świadome bezprawne i nielegalne działanie nielegalnej władzy w Polsce, które bezprawnie współpracuje i ma swoje udziały z / w firmach transportowych. Jest największe bezprawie wśród wszystkich państw Świata! Nadal Moja Osoba jest okradana ze wszystkich moich środków finansowych!

  You have to study very detail all my materials. You need to find in my materials particular, finalizing my words, my sentences; You have these my words, You have these my sentences declare in my direction.

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
  Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Whole World, The Whole Poland and not only, January 30, 201[3] year 11:05:00 am, 11:26:00 am, Central Europe.

 4. 5 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Luty 1, 2013 o 11:22 AM

  ==–..My Friends, all the Inhabitants all Over the World, all the Inhabitants of the Whole Polish, all honest Leaders of all Nations (all Countries / all State), all honest Leaders of all Continents; Please do not get itself misled their false philosophy! Please do not get itself misled their false goodness! Each authority in Poland always orders me to choose (require from me balance at the line of life and death) between the line of life and death line! Each previous government in Poland it a collection of very extreme false manipulation (first of all away the Second World War). Please ask yourself the rhetorical question: Why each authority Polish rejects my apolitical, comprehensive, perfect, guaranteeing irreversible Victory, guaranteeing irreversible Successful program, which takes into account all areas of human life, which includes even the unpredictable situations?! So really it each authority Polish my program is able to swallow! Each Polish government wants to swallow my program behind free! Each Polish government wants under my the program submitted their signature! Each Polish government wants me at different / at various ways eliminate / exclude / remove; even physically!

  Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy całego Świata, wszyscy mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi przywódcy wszystkich narodów (wszystkich państw), wszyscy uczciwi przywódcy wszystkich kontynentów; proszę nie dać się zwieźć ich fałszywej filozofii! Proszę nie dać się zwieźć ich fałszywej dobroci! Każda władza w Polsce każe mi zawsze wybierać (balansować) pomiędzy linią życia i linią śmierci. Każda dotychczasowa władza w Polsce to zbiór bardzo skrajnych fałszywych manipulacji.Proszę sobie zadać retoryczne pytanie: Dlaczego każda władza polska odrzuca mój apolityczny, kompleksowy, perfekcyjny, gwarantujący nieodwracalne zwycięstwo, gwarantujący nieodwracalny sukces program, który uwzględnia wszystkie sfery życia ludzkiego, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne?! Tak naprawdę to każda władza polska mój program jest wstanie połknąć! Każda władza polska pragnie połknąć mój program za darmo! Każda władza polska pragnie pod moim programem złożyć swój podpis! Każda władza polska pragnie mnie na różne sposoby wyeliminować!

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (it must become itself reality)
  Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
  Whole World, The Whole Poland and not only, February 01, 201[3] year, 11:16:00 am, Central Europe.

 5. 6 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Luty 5, 2013 o 11:26 AM

  ==–..Discards the communist (in entirety / in the entire extension in the entire the history State of Polish) and secondarily communists: Bronisław Komorowski, with principles the totalitarian actions, which did not win the presidential election in 2010 year; all other indictment / incrimination / impeachment / and global faults / guilty in all of my materials, Donald Tusk with principles the totalitarian actions, illegally exercising their imaginary power / authority at position Prime Minister; all other indictment / incrimination / impeachment / and global faults / guilty in all of my materials. Communists and re-communists / communists secondary midwayers, part of the Civic Platform; the armed wing of the Polish United Workers’ Party in the presidential election in 2010 year and in each subsequent election, the votes of their constituents were counting / counted and analyzed at russian servers. Each Inhabitants the Whole Polish and the Whole World understands like it has importance in the end the final! Bronisław Komorowski (only the original specimen), Donald Tusk (only the original specimen), and others similar the communists, other similar inventions; Please have civil courage (without any protection, without weapons, without rifles Kalashnikov) to stand in front of my face! I hope, that in within 48 hours you not will run out of courage so as capture itself at this simple act. Previously please announce me personally, write to me at my primary address e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
  PS I know, that civic platform and not only, through with the communists loses, and not can itself with this reconciled! All your opponents are fired from work in way a camouflaged! Learn itself all my basic data yea long until I will your itself dream in night! In all previous elections and voters voices bought behind twenty PLN or behind half a liter of vodka. Now you buy with ahead of voters voices at the basis of an illegal law, at based the prevailing lawlessness in Poland, are buying voters voices behind wage increases, behind the prize, behind bonuses, behind lucrative jobs! This is your definitive end! This is your irreversible death in each form!
  Yes! I the personally very hard intellectually working, other person behind me, imbibe and steal my money (behind their ignorance and laziness!) in various possible ways! Simply! Enough! Enough of this peak lawlessness in Poland! All the necessary, important, urgent conditions must become itself (fact) and it very quickly a (fact); For the true good, and (for) real / true security / safety / safeness for the Whole Polish and the Whole Universe a fact! Very important! The real traitors State of Polish and global killers with under the city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions trying to buy behind dirty money all bureaucrats and the entire administration in Poland! With such a large budget deficit Polish State is it another great crime of illegal power in Poland, in this way – directly or / and indirectly – traitors State of Polish knowingly and deliberately decomposition / breakdown / break the Whole State Polish at prime factors! This illegal government in Poland necessary one must to shoot / zap / pip with the speed of light (Exception here is Mr. Jarosław Gowin and not only.)! Terribly do not like itself to repeat; All drivers in Poland and all other honest workers in Poland, live and reside under the pressure! Personally I uphold and confirm my previous veto and embargoes in original form; Details are, as always, in all my materials! Always personally and accurately I recognize the true traitor, informer illegal, illicit crown witness; Details are, as always, in all my materials! All tails in front of me / before me, behind me and with each side of must be irreversibly destroyed / removed!

  Odrzuty komunistyczne (w całej rozciągłości w całej historii Polski) i wtórni komuniści: Bronisław Komorowski z zasadami totalitarnymi, który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010; wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach, Donald Tusk z zasadami totalitarnymi, nielegalnie sprawujący swoją urojoną władzę na stanowisku premiera; wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach. Komuniści i wtórni komuniści, część Platformy Obywatelskiej; zbrojne ramię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w wyborach prezydenckich w 2010 i w każdych następnych wyborach, głosy swoich wyborców liczyli / podliczali i analizowali na rosyjskich serwerach.Każdy mieszkaniec Całej Polski i Całego świata rozumie co to w końcowym finale znaczy! Komorowski Bronisław (tylko oryginał), Donald Tusk (tylko oryginał) i inni podobni komuniści, inne podobne wynalazki; Proszę mieć cywilną odwagę (bez żadnej ochrony, bez żadnej broni, bez karabinów kałasznikowa) stanąć przed moim obliczem! Mam nadzieję, że w ciągu 48 godzin nie zabraknie wam odwagi żeby zdobyć się na ten prosty czyn. Uprzednio proszę się zaanonsować osobiści do mnie, pisząc do mnie na mój podstawowy adres e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
  PS Wiem, że przegrywacie wraz z komunistami i nie możecie się z tym pogodzić! Wszystkich waszych oponentów zwalniacie z pracy w sposób zakamuflowany! Uczcie się moich wszystkich podstawowych danych tak długo, aż będę wam się śnił po nocach! W poprzednich wszystkich wyborach i głosowaniach, głosy wyborców kupiliście za dwadzieścia złotych lub za pół litra wódki. Teraz z wyprzedzeniem kupujecie głosy wyborców w oparciu o nielegalne prawo, w oparciu o bezprawie panujące w Polsce, kupujecie głosy wyborców za podwyżki płac, za nagrody, za premie, za intratne stanowiska pracy! To jest wasz definitywny koniec! To jest wasza nieodwracalna śmierć w każdej postaci!
  Tak! Ja osobiście bardzo ciężko pracuję, inne osoby za mnie moje pieniądze pobierają (za ich nieuctwo / nieudacznictwo i lenistwo!) na różne możliwe sposoby! Po prostu! Dosyć! Dość tego szczytowego bezprawia w Polsce! Wszystkie niezbędne, najważniejsze, najpilniejsze warunki muszą stać się (faktem) i to bardzo prędko; Dla dobra prawdziwego i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Wszechświata faktem! Bardzo ważne! Prawdziwi zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki próbują kupić za brudne pieniądze wszystkich urzędasów i całą administrację w Polsce! Przy tak bardzo dużym deficycie budżetowym Państwa Polskiego jest to niewybaczalne i kolejne wielkie przestępstwo nielegalnej władzy w Polsce; W ten sposób – pośrednio i bezpośrednio – zdrajcy stanu Polskiego rozkładają świadomie całe Państwo Polskie na czynniki pierwsze! Tą nielegalną władzę w Polsce należy zastrzelić z prędkością światła! Strasznie nie lubię się powtarzać; Wszyscy kierowcy w Polsce i wszyscy inni uczciwi pracownicy w Polsce, żyją i mieszkają pod presją! Osobiście podtrzymuję i potwierdzam dotychczasowe moje veta i embarga w niezmienionej formie! Szczegóły są jak zawsze we wszystkich moich materiałach! Zawsze osobiście i bezbłędnie rozpoznaję prawdziwego zdrajcę, nielegalnego konfidenta, nielegalnego świadka koronnego! Wszystkie ogony przede mną i za mną muszą być nieodwracalnie zlikwidowane / usunięte!

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
  Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

 6. 7 http://thetaoofbadassreviewsz.blogspot.com
  Maj 21, 2013 o 5:34 AM

  Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 7. 8 rehab|counseling
  Maj 27, 2013 o 4:43 AM

  Whoa. That was a fantastic article. Please retain writing since I appreciate your style.

 8. 9 medical assistant certification exam
  Maj 29, 2013 o 1:11 AM

  We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with useful information to work on.
  You’ve performed a formidable task and our entire neighborhood might be thankful to you.

 9. 10 Education & Finance
  Czerwiec 5, 2013 o 6:23 AM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 10. 11 Ray Kanoza
  Czerwiec 5, 2013 o 10:46 AM

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails using the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 11. 12 Politics
  Czerwiec 6, 2013 o 10:58 AM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 12. 13 Sheilah Lalinde
  Czerwiec 7, 2013 o 12:06 AM

  I would like to establish a jobs website using Joomla or WordPress. Is this possible?

 13. 14 www.roofingmesquitetx.net/roof-repair-mesquite/
  Czerwiec 10, 2013 o 6:29 AM

  You have no idead how Im interested in this podcast!All lessons are GREAT!Ive been looking for it more than a month, and finally I got what I wanted.

 14. 15 Game
  Czerwiec 10, 2013 o 11:29 PM

  I’m commonly to blogging and i honestly appreciate your content. The post has certainly peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new data.

 15. 16 Travel Tourism And Hotel
  Czerwiec 13, 2013 o 7:09 PM

  An intriguing discussion is worth comment. I feel which you must write additional on this topic, it could not be a taboo topic but usually people today aren’t sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 16. 17 Automotive industry
  Czerwiec 13, 2013 o 9:19 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 17. 18 Art Printing & Wedding invitations
  Czerwiec 14, 2013 o 1:17 PM

  loves can you say that about?) louis vuitton hlouis vuitton handbags replicabags replica it’s back this fall in mouth watering chocolate. How can you go wrong…

 18. 19 hacker un compte facebook
  Czerwiec 18, 2013 o 10:21 AM

  You’ve made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 19. 20 here
  Czerwiec 19, 2013 o 11:08 AM

  I loved Mint when I first tried it, however, after about 2-3 sync cycles with my financial institution it just stopped updating. When I reported this to customer service, I got a prompt automated response, stating my bank was not allowing them to aggregate my financial information. Seemed fishy to me because I was able to sync my information several times. I have read other blogs and apparently I am not the only one experiencing this particular problem. So frustrating, as I found it saved me a great deal of time; no manual expense tracking. Any suggestions for a similar personal finance app, amigos? I want expense tracking and budget pay down help like YNAB. I know I\’m asking for a lot. Gracias!

 20. 21 Spilleautomater
  Czerwiec 20, 2013 o 12:59 AM

  Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to send this information to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

 21. 22 IP address lookup
  Czerwiec 24, 2013 o 4:43 AM

  The first time you get ripped off and your camera caught it on tape you will be singing the praises of the equipment. The look on their faces when you show them the evidence is worth all the money spent!!!

 22. 23 male sexual health
  Czerwiec 25, 2013 o 8:17 AM

  I\’ve been surfing on-line rather more than three hours as of late, however I don\’t ever discovered any appealing posting like your site. It\’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if most of website homeowners and folks produced great content materials as you do, the web shall be a lot much more helpful than ever before.

 23. 24 speechwriting
  Czerwiec 26, 2013 o 8:25 AM

  I use Piggie. Simple and its free!

 24. 25 Education & Finance
  Czerwiec 26, 2013 o 3:45 PM

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 25. 26 business cards
  Czerwiec 26, 2013 o 4:08 PM

  I was highly pleased to acquire this web-site.I wanted to thanks for your time for this amazing read!! I surely enjoying each and every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 26. 27 My Pay Wage
  Czerwiec 26, 2013 o 10:18 PM

  I enjoy reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 27. 28 how can i buy twitter followers
  Czerwiec 27, 2013 o 11:15 PM

  Next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I really believed you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 28. 29 raspberry ketone side effects
  Czerwiec 28, 2013 o 9:48 AM

  Hi there! I just would like to offer you a big thumbs up for the great info you’ve got right here on this post. I will be coming back to your web site for more soon.

 29. 30 cash advance loans
  Czerwiec 28, 2013 o 10:20 AM

  You have made some really good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 30. 31 Cedar finance
  Czerwiec 28, 2013 o 11:09 AM

  Hello! I simply want to give you a huge thumbs up for the excellent info you have here on this post. I am coming back to your site for more soon.

 31. 32 Link building
  Czerwiec 28, 2013 o 11:23 AM

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thanks!

 32. 33 xnxx
  Czerwiec 28, 2013 o 1:56 PM

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

 33. 34 Best Spa Austin
  Czerwiec 28, 2013 o 2:58 PM

  I used to be able to find good info from your blog articles.

 34. 35 seo australia
  Czerwiec 28, 2013 o 3:31 PM

  I truly love your site.. Great colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own website and would love to learn where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 35. 36 orthopedic surgeon san jose
  Czerwiec 28, 2013 o 5:14 PM

  Although I must admit if Mint ever becomes campatible with UK accounts I will almost certainly be making the switch.

 36. 37 spine surgeon los altos
  Czerwiec 28, 2013 o 5:16 PM

  The web is really useful for me and all people studying English. The quality of podcast is good and I hope there will be more useful and interesting lessons. Thanks!

 37. 38 http://www.ppiclaimsadvice.co/
  Czerwiec 28, 2013 o 11:13 PM

  After looking at a handful of the blog articles on your blog, I seriously like your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me your opinion.

 38. 39 penis enlargement
  Czerwiec 29, 2013 o 2:08 AM

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this during my search for something concerning this.

 39. 40 how to find someone
  Czerwiec 29, 2013 o 3:22 AM

  You need a good camera to protect all your money!

 40. 41 raspberry ketone dr oz
  Czerwiec 29, 2013 o 7:34 AM

  You’re so cool! I don’t think I’ve truly read anything like this before. So wonderful to find someone with a few genuine thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 41. 42 matchmaking services
  Czerwiec 29, 2013 o 8:16 AM

  beautiful website, really useful, thank you!

 42. 43 Garcinia Cambogia with HCA
  Czerwiec 29, 2013 o 11:08 AM

  A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this topic, it might not be a taboo matter but usually folks don’t talk about these issues. To the next! Best wishes!!

 43. 44 xnxx
  Czerwiec 29, 2013 o 11:30 AM

  This page definitely has all the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 44. 45 real magic spells
  Czerwiec 29, 2013 o 12:43 PM

  Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 45. 46 no deposit casino bonus
  Czerwiec 29, 2013 o 12:57 PM

  Good write-up. I definitely appreciate this website. Thanks!

 46. 47 raspberry ketone side effects
  Czerwiec 29, 2013 o 1:17 PM

  Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes that will make the biggest changes. Many thanks for sharing!

 47. 48 watch free movies
  Czerwiec 29, 2013 o 1:34 PM

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read articles from other authors and use a little something from their web sites.

 48. 49 how to last longer in bed
  Czerwiec 29, 2013 o 2:43 PM

  Very good post! We are linking to this great article on our website. Keep up the great writing.

 49. 50 ppi
  Czerwiec 30, 2013 o 1:37 AM

  Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

 50. 51 Link sharing
  Lipiec 1, 2013 o 9:34 AM

  Saved as a favorite, I love your web site!

 51. 52 horny goat weed extract
  Lipiec 1, 2013 o 10:39 AM

  I was able to find good information from your articles.

 52. 53 penis enlargement pills
  Lipiec 1, 2013 o 12:15 PM

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is very good.

 53. 54 Hébergement Web Maroc
  Lipiec 1, 2013 o 1:08 PM

  I really like it whenever people get together and share thoughts. Great blog, stick with it!

 54. 55 porntube
  Lipiec 1, 2013 o 2:52 PM

  Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 55. 56 food supply in emergency
  Lipiec 1, 2013 o 3:46 PM

  I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own blog and want to know where you got this from or what the theme is called. Cheers!

 56. 57 Pure Green Coffee Bean Extract
  Lipiec 1, 2013 o 11:30 PM

  I blog often and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 57. 58 Raspberry Ketone Extract
  Lipiec 2, 2013 o 1:43 AM

  You should be a part of a contest for one of the finest sites on the net. I will highly recommend this web site!

 58. 59 Natural penis enlargement
  Lipiec 2, 2013 o 7:33 AM

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the site is very good.

 59. 60 raspberry ketones
  Lipiec 2, 2013 o 7:34 AM

  I blog frequently and I truly thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 60. 61 penny stock alert
  Lipiec 2, 2013 o 9:01 AM

  This is a topic that is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 61. 62 xnxx
  Lipiec 2, 2013 o 11:06 AM

  Hello there, I do think your website could be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 62. 63 pirater un compte facebook
  Lipiec 2, 2013 o 12:27 PM

  Spot on with this write-up, I actually think this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 63. 64 Kamagra
  Lipiec 2, 2013 o 12:32 PM

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read content from other writers and practice something from their web sites.

 64. 65 payday loans reviews
  Lipiec 2, 2013 o 12:52 PM

  I’m more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and i also have you saved to fav to see new stuff on your web site.

 65. 66 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 1:33 PM

  Can I just say what a comfort to discover a person that actually understands what they’re talking about over the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular given that you surely possess the gift.

 66. 67 how to last longer in bed
  Lipiec 2, 2013 o 3:34 PM

  I really love your website.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal website and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 67. 68 botox injection training classes
  Lipiec 3, 2013 o 6:48 AM

  I\’ve been using iXpenseIt for the past two years. Great app with very regular updates.

 68. 69 Ultra Web Design San Diego
  Lipiec 3, 2013 o 9:01 AM

  Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 69. 70 twitter marketing
  Lipiec 4, 2013 o 8:24 AM

  After checking out a number of the articles on your web page, I seriously like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and let me know what you think.

 70. 71 leveraged planning
  Lipiec 4, 2013 o 12:23 PM

  I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own website and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Thank you!

 71. 72 Lynne Sayers
  Lipiec 5, 2013 o 5:32 PM

  We need someone with undergo Elweb Lolita She has no ass, and had no tits. Folks are implants, she makes such a substantial pact of em. She’s appealing, On the contrary not such a substantial deal.

 72. 73 advance auto parts coupon
  Lipiec 6, 2013 o 10:06 AM

  Next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I genuinely believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 73. 74 infrared sauna dangers
  Lipiec 7, 2013 o 3:27 AM

  So much for not being obvious you are being watched!

 74. 75 matchmaker
  Lipiec 9, 2013 o 6:18 AM

  Brilliance has a low bar these days. However, if that\’s what you like; sure. wow gold

 75. 76 garotas de programas
  Lipiec 12, 2013 o 4:58 AM

  What is the app in center of the headline image? I love the calendar view…

 76. 77 hosting
  Lipiec 14, 2013 o 3:59 AM

  thanks so much.It make me feel better. I can improve my E and have opportunities in my job

 77. 78 Hai Luchetti
  Lipiec 15, 2013 o 1:30 AM

  Everyone says you can’t move a primary Tumlbr blog without deleting the account, but what about a secondary blog? I have two accounts, one that I use and one that I just started. I don’t use the primary blog on the old one, but I do use a secondary blog on the same account. Is there any way I can move that secondary blog to my new account as a secondary blog as well? . Thanks!.

 78. 79 Marlana Strohmeier
  Lipiec 15, 2013 o 3:21 AM

  my sister and I want to start a blog page together?

 79. 80 video genesis bonuses
  Lipiec 16, 2013 o 1:36 PM

  I want to to thank you for this great read!! I absolutely loved every little bit of it. I have you book-marked to check out new stuff you post…

 80. 81 Buxton 4x4 review
  Lipiec 16, 2013 o 8:39 PM

  Excellent post. I am facing many of these issues as well..

 81. 82 le garcinia plus
  Kwiecień 13, 2014 o 1:46 AM

  Tɦanks for sharіng your info. I truly aрpreciate уoսr efforts and Ӏ will be waiting for your next post thank you once again.

 82. 83 garcinia extract
  Kwiecień 15, 2014 o 2:07 PM

  Hi thеre juѕt wanted to gie you a quick heads up anԁ
  let you ҝnow a few of the imаges aгen’t loading ϲorrectly.
  I’m not sure why but I think its a linking isѕue. I’ve tried it in two diffеrent internet browsers
  and both show the same results.


 1. ==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Pr Pingback o Mar 14th, 2013 o 12:00 PM
 2. ==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Pr Pingback o Mar 14th, 2013 o 12:00 PM
 3. visit the next site Trackback o Kwi 22nd, 2014 o 5:43 PM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Styczeń 2013
Pon W Śr C Pt S N
« Gru   Lu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,876 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: