18
Paźdź
13

WIELUŃ Please with effect immediately enter very important instructions in real life! //// Proszę ze skutkiem natychmiastowym wprowadzic bardzo ważną instrukcję w realne zycie! Special instructions for: Attention! United States of America North, United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Bulgaria, Romania, Moldova, Hungary, Slovakia, Czech Republic: Please – with the speed of light – very seal all external borders these Countries / listed States for all vehicles motor, and all vehicles automobiles on / at the russian numbers registration, and numbers records / files! The must be feasibility 100%. the feasibility must be hundred-percent! Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever. February 26, 2014, time: 02:51:59:59 PM, Central Europe. LIST gończy za psem gończym! Putina trzeba za wszelką cenę zatrzymać pod każdym względem Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. February 06, 2014, time: 01:22:59:59 PM, Central Europe. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Świecie zmierzają w niewłaściwym kierunku działania. Stare metody, stare szablony już nigdy nie zdadzą egzaminu. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / w bln EURO, na wartości wyrazonych w eurocentach. Please do not replace / do not interchange / do not exchange my resources financial expressed in billions of EUR / a trillion euros on the values ​​expressed in euro-cents. Ojcze Święty Franciszku; Papież Stolicy Apostolskiej; Rzymsko – Katolickiej serdeczne Bóg zapłać, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich Mieszkańców Całego Świata, moim, Wszystkich Polaków i Mieszkańców Całej Polski i do zobaczenia w krótce w Mieście Kraków, KATOWICE, GNIEZNO, WARSZAWA. Holy Father Francis, the Pope of the Holy See; the Pope the Capital / Metropolis Apostolic; Roman – Catholic; God bless You / from God in heaven Heartfelt thanks for You Holy Father Francis, very much thank you on behalf of all Inhabitants the Whole World, my, of All Poles and of All Inhabitants the Whole Polish, and to see soon in City of KRAKÓW, KATOWICE, GNIEZNO, WARSZAWA.


Plik:Coat of arms of Poland-official3.png

BBN; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Polski; Stanisław Marian Koziej; jego beznadziejne

globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com >: Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Do bbn@bbn.gov.plrzecznik-prasowy@bbn.gov.plmskowron@bbn.gov.pl
Dzisiaj o godz. 2:11 PM
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10
00-315 Warszawa
tel. 22 695 18 00
faks 22 695 18 58bbn@bbn.gov.pl

rzecznik-prasowy@bbn.gov.pl

mskowron@bbn.gov.pl

 
https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/203px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
 
BBN; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Polski; Stanisław Marian Koziej; jego beznadziejne słowa: „Putin jest na fali popularności….” ; kogo my mamy w BBN! Koziej?! Putin jest na fali bardzo negatywnej popularności!!!!!!! Dlatego, że jest zaborcą komunistycznym z KGB! Kiedy wy wszyscy pójdziecie po rozum do głowy!? Te wszystkie barany nadal nie wiedzą o co się rozchodzi! MR. Cendrowski Wiesław Tomasz Jan.
W Warszawie jest kontynuacja globalnej cenzury przede wszystkim w hotelu Mercury; pani Joannie P. Nie zalezy na bezpieczenstwie Calej Polski i Calej Ukrainy! Górecki!? Jak ty w Polskich mediach mówisz o rosyjskich flankch to mi się zbiera na wymioty! Barany! Takimi wypowiedziami wręczacie w ręce chorej rosji chorą broń!!!!!!! Przykro mi! Proszę sprawdzić pod każdym względem Arleta Bojke!!!!!!! Soon sequel / the further series of my speech in my personal video – film / video-movie. Ukraine is and must be state and nation the integral! Ukraine is and must be – similarly as the Whole of Poland – with the borders immutable! Personally, I please, I demand and I command – with the speed of light – all friends the Whole Polish and the Whole Ukraine, measure up, measure out, pointing on / at forever all the destination strategic and military for enemies the Whole Ukraine and for enemies the Whole Polish! The gas pipeline Nord Stream must be demolished / removed! This is a bomb with delayed ignition! Please block / lock all investments for enemies the Whole Polish and the enemies of the Whole Ukraine! //// Niebawem dalszy ciąg mojego wystąpienia / przemówienia w moim osobistym video – filmie. Ukraina jest i musi być państwem i narodem integralnym! Ukraina jest i musi być – podobnie jak cała Polska – z granicami niezmiennymi na wieczność! Osobiście proszę, żądam i rozkazuję – z prędkością światła – wszystkim przyjaciołom Całej Polski i Całej Ukrainy namierzenie na zawsze wszystkich celów strategicznych i wojskowych u wrogów Całej Ukrainy i Całej Polski! gazociąg  Nord Stream musi być rozebrany / zdemontowany! To jest bomba z opóźnionym zapłonem! Proszę zablokować wszystkie inwestycje dla wrogów Całej Polski i dla wrogów Całej Ukrainy! //// Please behind each dimension eliminate with the speed light persona non grata: Putin; Please you search all my material on the topic company MAGNIT! //// Proszę za każdą cenę wyeliminować z prędkością światła persona non grata: Putina; Proszę szukać moich wszystkich materiałów na temat firmy transportowej MAGNIT! The Whole Poland, the Whole Uraine, the Whole Europe! Przepraszam za niedokończony mój video-film. Moje wystąpienie musiałem nagrywać w salonie sprzedaży komputerów! Proszę piłować pazury i kły Putina bez jakiejkolwiek przerwy! Mr. True Real Apolitical Non-partisan Gobalny International Lawyer and not only; napiszę wprost i w języku Polskim: wszystkie stanowiska i wszystkie funkcje: między innymi Prezydent i Premier: Cendrowski Wiesław Tomasz Jan.
The Whole POLAND forever, The Whole Ukraine, The Whole World forever / March 20, 23, 24, 2014 / time: 11:35:59:59 AM / 12:39:59:59 / 12:26:59:59 PM, Częstochowa, KATOWICE, Poland, Central Europe.
https://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT / Debates and controversies in all media in Poland / in the Whole Poland inform Putin and russia, which name itself the invader about the secret – very important – data / information! Such action must be eliminated with the speed of light! //// Debaty i polemiki we wszystkich mediach w Polsce / w Całej Polsce informują putina i rosję, który nazywa się zaborca o tajnych – bardzo ważnych – danych / informacjach! Takie działanie trzeba wyeliminować z prędkością światła! //// Napiszę wprost i w języku Polskim: Bardzo Przepraszam za słownictwo! Proszę przestać pierdolić i straszyć we wszystkich możliwych mediach; debatach / polemikach i we wszystkich możliwych portalach i brać się za eliminację nieodwracalną najeźdźcy i zaborcy Putina (to karzeł pod każdym względem !!!!!!!
/ Sorry behind the slip of the tongue / behind the blunder / behind small error. In my speech is: February 17, 2014. The should be March 17, 2014. Przepraszam za przejęzyczenie. W moim wystąpieniu / przemówieniu jest 17 luty 2014. Powinno być 17 marzec 2014. MR: Cendrowski Wiesław Tomasz Jan.
https://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT
Każda władza i pseudo – władza w Polsce ma / jest w posiadaniu wielu milionów doradców! Każdy doradca / doradczyni zawsze odpowiada: „ja nie wiem”! //// Each power / authorities and pseudo – power / authorities in Poland has / is in possession of many millions of advisors! Each counselor always answers: ‚I do not know’! MR. Cendrowski Wiesław Tomasz Jan.
Please with the speed of light eliminate all ( both sexes) journalists, editors and all other all persons with all the media in the Whole Poland, who represented his / its / their attitude and statements interests Russia’s. //// Proszę z prędkością światła wyeliminować wszystkich (obojga płci) dziennikarzy i redaktorów i inne wszystkie osoby z wszystkich mediów w całej Polsce, którzy reprezentują swoją postawą i wypowiedziami interesy Rosji. //// Please within 24 hours accept / assume / incorporate the Whole Ukraine to structures NATO! Proszę w ciągu 24 godzin przyjąć Całą Ukrainę do struktur NATO! //// I understand that NATO already has plan / schedule – in order that –  crush the russian army!?  It is possible – in a conventional manner – within 48 hours!  Putin is it wreck! Rozumiem, że NATO ma już plan rozgromienia armii rosyjskiej!? To jest możliwe – w sposób konwencjonalny – w ciągu 48 godzin! Putin to wrak! //// Putin argues, that it not is his wax / troops / soldiers / military on / at the Crimean Peninsula / that not is it waxy / troops / soldiers / military russian; without signs of State / without national signs / unmarked! In connection with this please – with the speed of light – all these organized criminal groups (in uniform wax) in moral way kill by the Ukrainian Army all formation / units! //// Please increase the speed activities and the quality activities four-fold! Please remove russian troops-soldiers with the Crimean Peninsula (Ukraine) in time 24 hours! Basically, the official language on / at  area the Whole Ukraine is it  Language Ukrainian!  //// Putin is bankrupt by the Olympic Games in Sochi in 2014 year! Putin occupying the Crimean Peninsula (Krym / Крим,  krymskotatarski Qırım) trying itself / try / attempt with balance financial statement Russia! //// Putin jest bankrutem przez igrzyska olimpijskie w Sochi!  Putin okupując półwysep Krymski próbuje zrównoważyć bilans finansowy Rosji! //// Putin spread the / dissolve (as trashy whip / as vile scourge) polish politicians, pseudo – politicians, ruling, pseudo – ruling, political parties, pseudo – political parties, traitors Polish Raison State, person with the list ‚THEY’ / „ONI”, the leaders other states and nations – spread the / dissolve as trashy whip / as vile scourge from starting April 10, 2010 year!  As I listen to polish editors and journalists in the public media it the I get the impression, that they / oni represent the interests of Putin! They do not represent the interests of the the Whole Polish! Please with the speed of light guarantee the full, unconditional, military security for: the Whole Polish, the Whole Ukraine, the Whole Belarus, the Whole Lithuania, the Whole Latvia Across, the Whole Estonia and all other states / nations on / at the Whole World, who feel the threat with hand unpredictable / irresponsible / incalculable Putin! Please with the speed of light all possible sanctions (embargo and veto) for Putin, including / together with the blocking receipt / reception / import by all states / nations the gas and oil / petroleum! 
Putina rozpuścili, rozbestwili, rozzuchwalili polscy politycy, pseudo – politycy, rządzący, pseudo – rządzący, partie polityczne, pseudo – partie polityczne, zdrajcy polskiej racji stanu, osoby z listy „ONI”, przywódcy innych państw i narodów – rozpuścili, rozzuchwalili – jak dziadowski bicz począwszy od 10 Kwiecień 2010 roku! Jak słucham polskich redaktorów i dziennikarzy w mediach publicznych to odnoszę wrażenie, że oni reprezentują interesy Putina! Oni nie reprezentują interesów Całej Polski! Proszę z prędkością światła zagwarantować pełne, bezwarunkowe, militarne bezpieczeństwo dla: Całej Polski, Całej Ukrainy, Całej Białorusi, Całej Litwy, Całej Łotwy, Całej Estonii i wszystkim innym państwom / narodom na Całym Świecie, które odczuwają zagrożenie ze strony nieobliczalnego Putina! Proszę z prędkością światła wprowadzić wszystkie możliwe sankcje (veto i embargo) dla Putina, łącznie z zablokowaniem odbioru przez wszystkie państwa / narody gazu i ropy naftowej!
Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. March 03, 05, 2014, time: 03:02:59:59 PM / 03:59:59:59 PM / 02:16:59:59 PM / 02:36:59:59 PM / 03:15:59:59 PM, Central Europe.
For the true good and the true security the Whole World. Personally I done / perform analysis according with International Law by the International Criminal Court in the Hague all activities Putin and Януко́вич. In this time / at this point can be done / perform / made / execute prosecution dossier / acts / indictments.
True General Global Public Prosecutor International: Cendrowwski Wiesław Tomasz Jan (Jan; Catholic Confirmation / Confirm). Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you!
Wstęp do mojego podstawowego wystąpienia w video-filmie. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodzin Ukraińskich, które w walce o prawdziwą wolność Całej Ukrainy straciły (zamordowano im / zabito im) członków swoich / ich rodzin! Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen! Nowa Cała Ukraina lubi mój Polski Język, Język Cendrowskiego Wiesław Tomasza / Wiesław Tomasza Cendrowskiego; to jest zawsze ta sama identyczna osoba / mężczyzna! Pozdrawiam z Całego Mojego Serca Całą – w końcu wolną – Całą Ukrainę! Wszystkie obszary Całej Ukrainy stanowią integralność! Moje szczere gratulacje dla nowych legalnych władz Całej Ukrainy! Dziękuję za bardzo sprawne działanie! Oczekuję osobiście na pełne wolne, demokratyczne wybory prezydenckie na obszarach Całej Ukrainy 25 Maja 2014 roku! Oczekuję osobiście na pełne wolne, demokratyczne wybory parlamentarne na obszarach Całej Ukrainy! Prawnicy z najwyższej półki do działania globalnego na rzecz Nowej w pełni Demokratycznej Ukrainy! Proszę także pracować nad odzyskaniem wszystkich środków finansowych od przestępczej OLIGARCHII ! Tymi środkami Ukraina może spłacić swoje całe zadłużenie! To co Ukraina uczyniła w minionych dniach i nocach zasługuje na bardzo pozytywny podziw! Polska władza i pseudo-władza robiłaby to latami uprawiając tylko gadulstwo jak ostatnimi czasy! Proponuję polskim politykom i pseudo-politykom zamknąć jadaczki / szczekające gęby (straszące bez przerwy straszakiem Putina; kolosem na glinianych nogach Całą Nową Ukrainę) i wziąć się za konkretne działanie na rzecz wypracowania środków finansowych / pomocowych – łącznie z Unią Europejską – dla Całej Ukrainy na rzecz prawdziwych reform; bez uszczerbku dla najuboższych Mieszkańców Całej Ukrainy! Proszę ten temat załatwić pozytywnie i zgodnie z Prawem w ciągu siedmiu dni i nocy! Proszę pozwolić teraz Całej Ukrainie na normalne oddychanie i normalną pracę! Cała Ukraina może korzystać z wszystkich moich rozwiązań! Niebawem moje osobiste wystąpienie w moim osobistym video-filmie! Proponuję Całej Ukrainie; Nowym władzom Ukrainy uszczelnienie wszystkich jej granic!
PS Komunista i samozwaniec, zdrajca Polskiej Racji Stanu od 2010 roku Komorowski Bronisław próbuje ograniczać samorządność Samorządów w Całej Polsce! Śni mu się centralna władza PZPR i KPZR! To woła także o pomstę do nieba!
LIST gończy za psem gończym! Putina trzeba za wszelką cenę zatrzymać pod każdym względem!
Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever.  February 24, 26, March, 02, 2014, time: 03:47:59:59 PM / 03:50:59:59 PM / 02:14:59:59 PM / 02:01:59:59 PM, Central Europe.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
At forever the Whole POLAND, WARSAW, KATOWICE, OŻARÓW MAZOWIECKI, TOMASZÓW MAZOWIECKI, OŻARÓW MAZOWIECKI, BIAŁYSTOK, January 02, 07, 08, 11, 2014 / time: 12:09:59:59: PM / 12:14/17:59:59 PM / 10:34:59:59 AM / 11:40/44:59:59 AM / 10:06:59:59 AM / 10:12:59:59 AM, Central Europe.
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz.
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT
http://apoliticalgloballawyerinternational17cwt.wordpress.com/
http://cendrowskiwieslawtomas17z.wordpress.com/
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
http://cendrowskiwieslawtpresidentprimeministerwholeworld.wordpress.com/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/
http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?smoybbtticaid=611423
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz.
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555392&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-52b99ba14f6096eb%2F&lc=1045&id=73625
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555456&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-2a139ab9bddd2ced%2F&lc=1045&id=73625
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555493&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-cdeb7c04bf0a885d%2F&lc=1045&id=73625
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555523&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555557&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-73646805b40e4f85%2F&lc=1045&id=73625
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
-////-
http://cendrowskiwieslawtomas17z.wordpress.com/ not breathe! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Katowice, Tymczasowo Piotrków Trybunalski, Częstochowa, KATOWICE, the Whole Poland forever, the Whole World forever.  February 24, 26 / March, 02, 13, 15, 23, 24, 28, 2014, time: 03:47:59:59 PM / 03:50:59:59 PM / 02:14:59:59 PM / 02:02:59:59 PM / 02:03:59:59 PM / 02:52:59:59 PM, 13:58:59:59 PM / 12:35:59:59 PM / 01:01:59:59 PM / 12:28:59:59 PM / 01:31:59:59 PM / 03:03:59:59 PM / 01:46:59:59 PM, Central Europe.

Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever.  February 26, 2014, time: 02:51:59:59 PM, Central Europe.

LIST gończy za psem gończym! Putina trzeba za wszelką cenę zatrzymać pod każdym względem Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever.  February 06, 2014, time: 01:22:59:59 PM, Central Europe. 

Yahoo!
Wiesław Tomasz Cendrowski
World leaders, South Africans remember Mandela

World leaders, South Africans remember Mandela
JOHANNESBURG (AP) — Joyous, singing South Africans gathered in the rain Tuesday to honor Nelson Mandela at a massive memorial service that is expected to draw some 100 heads of state and other luminaries, united in tribute to a global symbol of reconciliation.

Read the full article


This email was sent to you at the request of one of our users. To learn more about Yahoo!’s use of personal information, including the use of web beacons in HTML-based email, please read our Privacy Policy. Yahoo! is located at 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089.

Angela Dorothea Merkel musi bardzo uważać!
Angela Dorothea Merkel must very careful; control spontaneously!
Angela Dorothea Merkel muss außerordentlich / äußerst achtgeben / aufpassen!
Sprawdziłem osobiście wszystkie relacje od momentu waszego urodzenia; Mówię o Merkel i Putynie.
Personally checked all the relationships from the moment of your birth; I’m talking about Merkel and about Putyn.
////
My Noble Person has / dispose / administer personally irrefutable / indisputable; hard facts and evidence in each the greatest investigation against the following factors (among others / inter alia): the communists, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, a person with the list / with the registry ‚THEY’ / „ONI” and other similar inventions. //// Moja zacna osoba dysponuje osobiście niezbitymi / niepodważalnymi faktami i dowodami w każdym najważniejszym śledztwie przeciwko następującym czynnikom (między innymi): komuniści, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, osoby z listy / z rejestru „ONI” i inne podobne wynalazki.
Courage / bravery, boys and girls! My Noble Person waiting at a real debate! Details toward this very important topic are in all my materials.
Odwagi chłopcy i dziewczynki! Moja zacna osoba czeka na prawdziwą debatę! Szczegóły na ten bardzo ważny temat są we wszystkich moich materiałach.
////
Seven years of my real hell (on Earth) in Poland with the consent of each authority and the pseudo-authority! Maximum hypocrisy and falsehood maximum! Traitors Polish Reason of State: communists, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kpacz and other similar inventions! Where is the Polish Flag with bookstore – and with many other locations in the Whole POLAND – about name: Krzysztof Kamil Baczyński in Warsaw, Poland!? //// Zdrajcy Polskiej Racji Stanu: komuniści, bronisław komorowski, donald tusk, ewa kopacz i inne podobne wynalazki! Gdzie jest Polska Flaga z księgarni – i z wielu innych miejsc w Całej POLSCE – imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, Polska?! From February 19, 2007 years real / true my enemies, communists, traitors Polish Raison State / d’etat, person with the list / with registry ‚THEY’ / „ONI” – on basically mutual / reciprocity reaction the catenarian – built in Poland and on the Whole World in the based / in the basis true / real evil, in which they must nowadays / now live! This whole global group of true evil building even various kinds of battle group – to struggle with My Noble / Respectable Person – with underage Children! For this true a global group real evil is it living (guard) shield, is it alive cover for their global lawlessness! //// Od 19 Lutego 2007 roku prawdziwi moi wrogowie, komuniści, zdrajcy polskiej racji stanu, osoby z listy / z rejestru „ONI” – na zasadzie wzajemnej reakcji łańcuchowej – zbudowali Polskę i Cały Świat w oparciu o prawdziwe zło, w którym oni muszą teraz żyć! Ta cała globalna grupa prawdziwego zła buduje nawet bojówki – do walki z moją zacną osoba – z nieletnich dzieci! Dla tej prawdziwej, globalnej grupy prawdziwego zła jest to żywa tarcza, jest to żywe przykrycie dla ich globalnego bezprawia! //// Please notice a negative pattern; certainty / axiom negative regularity, which so really not is the correctness positive! Always before specific holidays (before all the holidays) before / prior to weekends, immediately before winter and during / in time the winter, during / in time extreme weather conditions, in time / during the night – my real enemies – attack me / My Respectable / Noble Person with full of hate, with full of morbid jealousy, with full of vindictiveness, with full extreme negative manipulation! //// Proszę zauważyć pewną negatywną prawidłowość, która tak naprawdę nie jest prawidłowością pozytywną! Zawsze przed szczególnymi świętami (przed wszystkimi świętami), przed weekendami, tuż przed zimą i w czasie zimy, w czasie skrajnych warunków atmosferycznych, w czasie / w okresie nocy – moi prawdziwi wrogowie – atakują mnie / moją zacną osobę z pełną nienawiścią, z pełną chorobliwą zazdrością, z pełną mściwością, z pełną, skrajną negatywną manipulacją! On / upon my side is always Apolitical Non-partisan with Synchronized International Law of all Nations the Whole World.
Po mojej stronie jest zawsze – Apolityczne Bezpartyjne ze Synchronizowane Prawo Międzynarodowe Wszystkich Narodów Całego Świata.
////
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT
Transfer of funds with OFE to bankrupt institution ZUS; Social Insurance Institution is it the largest lawlessness and biggest economic mistake in the history the Whole Polish. Search all of my materials on this very important topic! //// Przeniesienie funduszy z OFE do zbankrutowanego ZUS-u (Pałace ze szkłem kwarcowym do opalania się w godzinach pracy, nowe limuzyny co trzy miesiące, szkolenia; w domyśle czytaj: wczasy z globalnymi zdradami seksualnymi w tle) to największe bezprawie i największy błąd ekonomiczny w dziejach / w historii Całej Polski. Szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!
////
The most important option in computers, in routers, on servers in the Whole Poland is off / disabled! The persist / is continues the usage / use the illegal, communist, totalitarian regimes the censorship in areas across the Polish! These are activities, that accelerate the outbreak / the explosion of a third / III world war! //// Większość najważniejszych opcji w komputerach, w routerach Wifi, na serwerach w Całej Polsce jest wyłączona! Trwa stosowanie nielegalnej, komunistycznej, totalitarnej, reżymowej / reżimowej cenzury na obszarach całej Polski! To są działania, które przyśpieszą wybuch trzeciej wojny światowej!
At forever the Whole POLAND, WARSAW, KATOWICE, OŻARÓW MAZOWIECKI, December 30, 2013 / time: 08:50:59:59 AM, Central Europe.

-////-

Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam.
Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Świecie zmierzają w niewłaściwym kierunku działania. Stare metody, stare szablony już nigdy nie zdadzą egzaminu.

CITY KATOWICE, CITY WARSZAWA / WARSAW, OŻARÓW MAZOWIECKI, GNIEZNO, KATOWICE, OŻARÓW MAZOWIECKI, the Whole Poland at forever, The Whole World at Forever, December 08, 2013, time: 08:21:59:59 PM / 09:03:59:59 PM,  Central Europe.

Personally, I support the decision, (I first proposed such legal solution), that the Children with the Whole Polish will and must attend to schools in the age from of six years, starting from intelligent acquisition of each knowledge (Teachers only with the highest ledge / shelf / quality). My legal suggestion / amendment to the Act: Children, who do not pass the exam to the next class (second class) will start school / start learning with a clean slate in first grade in the age of seven years! This do not may be a repetition of the first class, which began at the age of six years! / Absolutely do not can be a repetition of the first class, which began (starting) Children in the age of six years!
////
Janków Przygodzki; Please always in such situations, initiate true / real investigation with the speed of light, and apply Apolitical, Non-partisan Universal-Specialist / Versatility-Specialized force detection / determination of the causes of the tragedy! //// Proszę zawsze w takich sytuacjach wszcząć prawdziwe śledztwo z prędkością światła i zastosować apolityczne, bezpartyjne, uniwersalne – specjalistyczne siły wykrywania / ustalania przyczyn tragedii!
////
Informacja o moim banku i o moim koncie w tym banku!
Information about my bank and my account in this bank!
Bank Name: ING Poland (Bank Slaski):
Bank Address: City: 40 – 086 Katowice
Country: Poland
Street: Sokolska 34
Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
Only in Poland:
Account N°: 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz
Outside borders Polish.
Account N°: PL 85 1050 1520 1000 0090 6433 9576
Swift Code: S W I FT / BIC COD: ING BPLPW
Country: Poland
My Personal Pin Number (NIP) : PL 8921175394
Mój Międzynarodowy Paszport: AM 4230773
My International Passport: AM 4230773
My Driving Licence for verification: 02245/05/1437
////
open without fear / google buzz ; atwtc17_gmail.com-backup.zip services google buzz atwtc17_gmail.com-backup Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski. Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://tprxwg.blu.livefilestore.com/y2pJ2lRBM9TN0Q0K3qG6U6OvL_-sqeH2BaQlpZ3EiuO7i8DGh9qHNuNIsLNow7cASYMsAMVFULXDFvTbyL2laIBUn2huU55ORnUclJMsP6UB150G00qaQWW1fEWIhG5m4pt/atwtc17_gmail.com-backup.zip?download&psid=1
////
open without fear / Services Windows Live Spaces Wiesław Tomasz Cendrowski. United World. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski.
https://h2kzbw.dm1.livefilestore.com/y2pFfEGIgYoX5uC2BYWr6yPlwPP9BBWNg9H_AVY_calrtcWG0Lk2UhRMqLsGsu2dNg3f5BSzN0Dn_KE_eDf9tMKy6Xk-rVuwFe3eArTALCt_28/Full%20Info%20L-a%20President%20and%20Pr.%20Minister%20whole%20W.%20and%20whole%20PL%20Cendrowski%20Wies%C5%82aw%20Tomasz%20all%20VIII.zip?download&psid=1
////
God – Honour – Homeland ! Last night I the personally checked what I’m worth in the evaluation of Poles ( I know myself very well / highly and I know at what me stand!) about my values ​​( personally speaking with substituted me knowingly individuals; plugins: persons of government / persons the ruling, persons of the pseudo-governing and ‚THEY’ / „ONI”) when / if the lead the personally debate / polemic / lecture without giving my personal data and what I’m worth in the evaluation of Poles when / if I give my real personal data information; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. In the first edition / in first option (in the evaluation / in rating persons of debating with me) my Apolitical Non-partisan Comprehensive Perfect with Synchronized Program for all spheres of human life is : wonderful , brilliant, marvelous, timeless; in the evaluation / in the rating of other persons only superlatives! In the second version of / in the second option ( in the evaluation / in rating of this same / identical persons of debating with me) my program and My Noble Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski only itself suitable to thrown to the trash! Please international community to objectively assess at the extent Poland / the Whole Polish and whether really / indeed regained true the independence!

Bóg – Honor – Ojczyzna! Minionej nocy osobiście ja sprawdziłem o jakiej jestem (siebie bardzo dobrze znam i wiem na co mnie stać!) wartości (osobiście rozmawiając z podstawionymi mi świadomie osobami; wtyczki: osób rządzących, osób pseudo-rządzących i „ONI”) kiedy / gdy prowadzę debatę / polemikę / wykład bez podawania moich danych personalnych i o jakiej jestem wartości kiedy / gdy podam moje prawdziwe dane personalne; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. W pierwszej wersji / w pierwszej opcji (w ocenie konwersantów / rozmówców) mój apolityczny, bezpartyjny, kompleksowy, perfekcyjny, ze synchronizowany program dla wszystkich sfer życia ludzkiego jest: wspaniały, genialny, cudowny, ponadczasowy; w ocenie innych osób tylko superlatywy! W drugiej wersji / w drugiej opcji (w ocenie tych samych / identycznych konwersantów/ rozmówców) mój program i moja zacna osoba nadaje się tylko do wyrzucenia do kosza! Proszę społeczność międzynarodową do obiektywnej oceny na ile Polska / Cała Polska i czy w ogóle naprawdę odzyskała prawdziwą niepodległość!
////
Putin [(Владимир Владимирович Путин)] it I can only then apologize, when him personally I interrogate on areas the Whole Polish! Putin must in first sequence apologize behind; he must very long apologize – all the Inhabitants of Entire Polish / all Poles – behind totalitarian communist system, which was / which imposed on Poland military power by Russia’s the Soviet! Behind the Katyń and behind Smoleńsk!
For true safety – now and in the future – all Russian embassies / institution / facility diplomatic please – with the speed of light – surround all such type embassies / institution / facility diplomatic cordons Polish Army! This is the correct solution the problem now and for / in the future with embassies / institution / facility diplomatic State Russia!

Putina [(Владимир Владимирович Путин)] to ja mogę tylko wtedy przeprosić, kiedy go osobiście przesłucham na obszarze Polski! Putin w pierwszej kolejności musi bardzo długo przepraszać – wszystkich mieszkańców Całej Polski / wszystkich Polaków – za totalitaryzm systemu komunistycznego, który był / który został narzucony Polsce siłą militarną przez Rosję Radziecką! Za Katyń i za Smoleńsk! Dla bezpieczeństwa – teraz i w przyszłości – wszystkich rosyjskich ambasad / placówek dyplomatycznych proszę – z prędkością światła – otoczyć wszystkie tego typu placówki kordonami Wojska Polskiego! To jest prawidłowe rozwiązanie problemu teraz i na przyszłość z placówkami dyplomatycznymi Rosji!
////
Who you are / is the communists, who you is / are ‚they’ / „ONI”, who are / is the parliament, which accepting in night lawlessness in parliament – in thinking this / thereof law as accepting / adopt lawlessness; in idea this / thereof law as accepting / adopt lawlessness – stealing kind of legally billions resources of funds!? Lobbying is it a legalized form of each type the corruption! //// Kim są komuniści, kim są „ONI”, kim jest parlament, którzy uchwalając nocą bezprawie w parlamencie – w myśl tego prawa jako uchwalonego bezprawia – kradną niby legalnie miliardy środków finansowych!? Lobbing jest to zalegalizowana forma każdej korupcji!
////
Gentlemen and Ladies; To referendum, during / in time residence in Warsaw, Poland persons, which were award-winning by prizes Nobel – could be – in the means of public transportation of heat like in the ear?! I understand, that now this not maybe so be!? //// Panowie i Panie; Do referendum, w czasie pobytu w Warszawie osób nagrodzonych nagrodami Nobla – mogło być – w środkach miejskiej komunikacji publicznej ciepło jak w uchu?! Rozumiem, że teraz nie może tak być!? Please at forever eliminate – with the speed of light – acting unlawfully ticket inspector (registration number 418), which breaks each law / violates each law, even used of Mobbing; Bullying; The even uses he harassment to these the passengers! Personally, I have an record with such unlawful conduct of the ticket inspector.
Please definitively eliminate driver the bus of the trunk in Warsaw, Poland; line night: N-42/4590 / time: 1:40 AM / November 11, 2013; knowingly fails to take / do not take action in purpose lifesaving / rescue the passengers! Also personally I have an record / a register with this callousness / insensitivity: coward – drivers!
Please also always remember, that air conditioning in city buses must do not only the chilly / the refrigerate! The must also effectively heat the interior the bus, when the outside temperature falls below the accepted norm! The drivers city-bus routinely lie what to use of air conditioning!

Proszę na zawsze wyeliminować – z prędkością światła – bezprawnie działającego kontrolera biletów (numer ewidencyjny 418), który łamie każde prawo; nawet stosuje Mobbing wobec zaobserwowanych przez siebie pasażerów! Osobiście dysponuję nagraniem z takich bezprawnych zachowań tego chorego kontrolera biletów.
Proszę definitywnie wyeliminować kierowcę autobusu linii miejskiej w Warszawie, Polska, linii nocnej: N-42 / 4590 / czas: 01:40 AM / 11 Listopad 2013; świadomie nie podejmuje działań w kierunku ratowania pasażerów! Także osobiście dysponuję rejestrem z tej znieczulicy tchórza – kierowcy!
Proszę także na zawsze zapamiętać, że klimatyzacja w autobusach komunikacji miejskiej musi nie tylko chłodzić! Musi także ogrzewać skutecznie wnętrze autobusu, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej przyjętej normy! Kierowcy autobusów kłamią co stosowania klimatyzacji!
////
In Poland, very much / a lot of stores (stores with computers; inter alia Sferis) with computers programmed assortment of computers on extortion / phishing; stealing passwords!
////
Conclusion! Thefts and plagiarisms! My program them very responsible and willingly / readily behind free applied would him in practice by signing their own names; first and last names. My Noble Person is for them behind very intelligent! //// Konkluzja! Kradzież i plagiaty! Mój program im bardzo odpowiada i chętnie za darmo zastosowali by go w praktyce podpisując się własnymi nazwiskami. Moja zacna Osoba jest dla nich za bardzo inteligentna!
////
Soon I will write – for you; „ONI” / ‚THEY’ – personally referral to a psychologist and a psychiatrist! I personally do not see and not hear the improve / improvement. Please immediately replace the entire staff, all police officers (police; composition of the former police: it is political party uses to game for: citizens’ platform, for: communists; also are traitors, for: traitors Polish Reason of State Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions – at the station police, which is the at airport Fryderyk Chopin in Warsaw, Poland! It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water!
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person!

Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska.
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła!
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://www.youtube.com/watch?v=Er0ys-_Eknw
http://www.youtube.com/watch?v=VfRb5HDxTwE
http://www.youtube.com/watch?v=4nI1n5trPGk
http://www.youtube.com/watch?v=vAyoVBmhGUQ
http://www.youtube.com/watch?v=mD7xwJp08EY
http://www.youtube.com/watch?v=xiiOP79gZ4g
http://www.youtube.com/watch?v=YmyPaKk4Hg8
http://www.youtube.com/watch?v=0Agi5GtHiyE
Prawdziwy Prezydent i Premier Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz Wiesław Tomasz Cendrowski. November 16 / 2013 time: 07:20:59:59 AM / Central Europe, The Whole POLAND at forever, Warsaw.

=////=

Lockheed Martin F-35 Lightning II to amerykański myśliwiec wielozadaniowy, jest to prawdziwa duma amerykańskiej myśli konstrukcyjnej. Niestety pomimo oblotu maszyny już w 2006 roku, dotąd pozostawała ona myśliwcem jedynie na papierze.

Maszyna udowodniła swoją zdolność bojową dopiero w tym roku. Najpierw w czerwcu odpalono z niej pierwszy pocisk rakietowy średniego zasięgu powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM (którego odpalenie możecie zobaczyć na powyższym wideo), a następnie 29 października z F-35 zrzucono naprowadzaną laserowo bombę lotniczą GBU-12 Paveway II, która trafiła w cel – czołg znajdujący się na poligonie przyległym do bazy lotnictwa Edwards.

Wideo z tego wydarzenia możecie zobaczyć poniżej.

Sprawdź koszty usługi

F-35 zrzuca bombę lotniczą GBU-1212

0:38 min
1
1
F-35 zrzuca bombę lotniczą GBU-12 – F-35 zrzuca naprowadzaną laserowo bombę lotniczą GBU-12 Paveway II – Materiały prasowe

                                                                

Czołg został trafiony z wysokości 7500 metrów, co ma potwierdzać to zdjęcie (bomba została pozbawiona ładunku wybuchowego, stąd trafienie nie jest zbyt widowiskowe):

F-35B trafia czołg przy użyciu bomby lotniczej F-35B trafia czołg przy użyciu bomby lotniczej Foto: Materiały prasowe         

    

F-35 ma być samolotem uniwersalnym, który zależnie od swojej wersji będzie spełniał wymagania wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Zadania, jakie będzie spełniał to zarówno bezpośrednia walka powietrzna, misje bliskiego wsparcia, czy bombardowanie.

Największym zarzutem wobec nowej konstrukcji są lawinowo rosnące koszty projektu. W ciągu ostatniej dekady, jego koszt wzrósł z zakładanych 200 mld dolarów, do 400, a całkowity koszt (do ok. 2060 roku) ma wynieść prawie bilion dolarów. Powyższe testy udowodniły wreszcie, że kosztujący 150-200 mln dolarów za sztukę myśliwiec nie jest jedynie latającym, futurystycznym złomem, a faktyczną maszyną bojową.

Źródło:                                                      Materiały prasowe

Z tymi osobami: Wiesław Tomasz Cendrowski Prezydent. i Premier.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE; Provocative action versus me; Es wird fortsetzung des problems / des thema! All the action I personally registered (from the beginning to the end) by me! Extreme bullying itself towards a Child (Child frightened by passenger, who peek out for this Child’s very unusual; appeared as a deterrent) by their parents and most passengers of the bus: 8594 / L-160 /4 / 02:41:59:59 PM; from 02:05 PM to 02:25 PM / November 04, 2013; The driver of this bus has also a materials! Bullying itself above the Child is not permitted !!!!!!!!!!
////
Real / True President the Whole United Georgia’s Mr.: Micheil Saakaszwili / მიხეილ სააკაშვილი; I personally greet with all my heart.
////
U.S. Secretary of State John Kerry; Please about contact directly and immediately with My Noble Person. My e-mail address: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com or atwtc@yahoo.com/ Only in this way You get to know the real truth from the beginning to the same end! Only My Noble Person always has (to the dispose) real facts and evidence! You same itself convince about very negative manipulation (often / frequently by the fortuity / coincidence) by ‘THEY’ / “ONI”, by Poles and not only!
Sekretarz stanu USA John Kerry; Proszę o kontakt bezpośredni i natychmiastowy z Moją Zacną Osobą. Moje adresy e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub atwtc@yahoo.com/ Tylko w ten sposóbTy poznasz prawdziwą prawdę od początku do samego końca! Tylko Moja Zacna Osoba zawsze dysponuje prawdziwymi faktami i dowodami!
Whether Polish politicians, pseudo-politicians (they / it are actors to deceive / to cheat / bamboozle viewers and voters! always!) and the organized criminal group “THEY” / “ONI” (these / it are the actors to deceive / to cheat / bamboozle viewers and voters! always!) (you search all my the details, log, list, register); also broke them itself / themselves a voice during the speeches after the murder in assassination true / real the Polish President’s: Mr. Lech Kaczyński!? //// Czy Polskim politykom, pseudo – politykom (to są aktorzy do oszukiwania widzów i wyborców) i zorganizowana grupa przestępcza “ONI” (to są aktorzy do oszukiwania widzów i wyborców) (ty szukaj wszystkich moich szczegółów; rejestr, lista); także łamał im się głos podczas przemówień po zamordowaniu w zamachu prawdziwego prezydenta Polski: Pana Lecha Kaczyńskiego?! Mr. Tadeusz Mazowiecki; Principle thick line is it the biggest mistake / error, which currently / presently takes revenge on all spheres of human life(!); Nam; pro eo; Tadeusz Mazowiecki; aeternam / aeterna reliqua dona / dignare dabit ei / eo Domino; Deus et lux perpetua luceat ei / eo lucet in aeternitatem / in saecula saeculorum, Amen.
Dla: Tadeusz Mazowiecki; wieczny odpoczynek racz dać jemu / mu Panie; Boże a / i światłość wiekuista niechaj Jemu / mu świeci na wieki, wieków Amen.
Sancti Patris / Pater sancte Francisci; Civitatem: Ożarów Mazowiecki, Poloniam, iuxta Warsaw, quae quoque promerendam; digna curatio / dignum visit; visitare / dignum visit / Ego personaliter invitare ex / ut officialis visit / ut eunuchorum visit. In hac civitas / civitate est pulchra Sanctuárium.
Ojcze Święty Franciszek; miasto: Ożarów Mazowiecki, Polska, w pobliżu Warszawy, także zasługuje na odwiedziny / na złożenie wizyty oficjalnej. W tym mieście jest piękne Sanktuarium.
‘THEY’ / “ONI”, the pseudo-authority, each authority in Poland, in Whole Poland applies the principle inter alia: philosophy for same philosophy! Gentlemen and Ladies; the philosophy for same philosophy not is a philosophy. The such treatment philosophy is only philosophizing! I personally; My Noble Person, in other words, Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (it is always the same identical Person) confesses principle only and solely philosophy logical! Logical philosophy is it such a philosophy, which must always bring tangible benefits not necessarily financial! Philosophy of logic in conjunction with a healthy apolitical, nonpartisan economy must always bring Victory and brings it Victory for the true genius! //// “ONI”, pseudo-władza, jakakolwiek władza w Polsce, w Całej Polsce stosuje zasadę między innymi: filozofia dla samej filozofii! Szanowni Państwo; Filozofia dla samej filozofii nie jest filozofią. Takie traktowanie filozofii jest tylko filozofowaniem! Ja osobiście; Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest zawsze ta sama identyczna osoba) wyznaje zasadę tylko i wyłącznie filozofii logicznej! Filozofia logiczna jest to taka filozofia, która musi zawsze przynieść wymierne korzyści niekoniecznie materialne! Filozofia logiczna w połączeniu ze zdrową apolityczną, bezpartyjną ekonomią musi zawsze przynieść zwycięstwo i przynosi prawdziwemu geniuszowi! Please immediately replace the entire staff, all police officers (police; composition of the former police: it is political party uses to game for: citizens’ platform, for: communists; also are traitors, for: traitors Polish Reason of State Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions – at the station police, which is the at airport Fryderyk Chopin in Warsaw, Poland! Civic Platform is it a party, which in its ranks adopted almost all garbage and former members of the polish united party workers’; the communist party!
Placere perseverant – ex celeritas lucis – proprie; verbotenus – constructione; aedificatio Polonica Praegrandes Exercitu (2 400 000 milites; Polonica specialists militum; Polonica uniforms; uniforms ad exercitum / uniforms ad militum).
Omnes maxime / etailed; essentialis omni details sunt in mea professio blogs.
Prosze kontynuować – z prędkością światła – dosłownie – budowę wielkiej armii Polskiej. Wszystkie podstawowe szczegóły są we wszystkich moich blogach zawodowych. Please continue – with the speed of light – literally – the construction / building of a large – great army Polish . All essential details are in all my professional blogs.
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
General Wojciech Jaruzelski he has happiness, that has noble lineage / that has noble origin! Whether it possible was to hide before the communists? Sorry! Again Polish whores, Polish pigs, Polish hog / boar literally – literally and in figuratively – almost in each age sold itself behind a few cents a pension, which earlier them ‘THEY’ / “ONI” with the confiscated! At this moment in Poland / in the Whole Poland do not has person, whom you can trust!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png 
////
Polish-lingual portals internet very negatively manipulate users and readers – literally and in figuratively – actions also at the subconscious each user and reader ! Simply! Conclusions , questions, statements, solutions, situations different types; containing various solutions direction at disgust; repugnant – taunt and irony – with Polish flags , with Polish Emblem , encouraging to the use / to application narcotics! Example ! ‘In many normal families consume marijuana and nothing special itself not happening’! Recommendation ! Please, by 72 hours to observe very carefully all the portals and please check the real truth in the basis / in the roots , please based on real facts supported by factual evidence ! For a final reminder! My enemies (always incognito); (what is not acceptable ) so interpret / so assess / so manipulate the (always on / at a distance ) so as for them the imaginary conclusions were favorable ! The most of all for ‘THEY’ / “ONI”!
Polsko językowe portale internetowe bardzo negatywnie manipulują użytkownikami, czytelnikami – dosłownie i w przenośni – działają także na podświadomość każdego użytkownika i czytelnika! Po prostu! Konkluzje, pytania, stwierdzenia, rozwiązania, sytuacje różnego rodzaju zawierają ukierunkowanie na obrzydzenie (wyśmiewanie i ironia) Polskiej Flagi, Polskiego Godła, zachęcanie do używania / stosowania narkotyków! Przykład! “W wielu normalnych rodzinach konsumują / zażywają marihuanę i nic szczególnego się nie dzieje”! Zalecenie! Proszę przez 72 godziny obserwować bardzo precyzyjnie wszystkie portale internetowe i proszę sprawdzać prawdziwą prawdę w podstawach / w korzeniach; proszę bazować na faktach prawdziwych popartych prawdziwymi dowodami! Dla ostatecznego przypomnienia! Moi wrogowie (zawsze incognito); co jest nie do zaakceptowania) tak interpretują / tak oceniają, tak manipulują (zawsze na odległość) aby dla nich wnioski wyimaginowane były korzystne! Przede wszystkim dla “ONI”! + Translation non-divine polish comedy! at the beginning my personal an explanation: dark mass / very dark mass means people / persons with low intelligence quotient; IQ, who despite a predisposition does not want obtain / acquire each knowledge officially or unofficially and only legally!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz. 
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz. 
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. 
////
Stefan Nisiołowski this is true incarnation of hatred! Please him carefully listen and watch! Poles and ‘THEY’ / “ONI” again replace my bln euros and hundreds of thousands of PLN on euro-cents and pennies! This is unacceptable! Whether 200 PLN means / is synonymous with my honestly elaborated / earned funds about value 45 thousand PLN (salary / remuneration plus interest)?!
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz.
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
////
Why Polish journalists with: the mothers, with: the fathers, with the guardians of children, who are murderers, with the pedophiles, with: girls / women, who also are the pedophiles , with: rapists perform / make / produce a star / celebrity almost in all the media?! Attention! Now not has more important the topics from divorce killers / murderers their own daughter Madzi! Lord God – I please – shine forever above her soul. / Lord God, give light upon her soul forever. //// Dlaczego polscy dziennikarze z matek, z ojców, z opiekunów którzy są mordercami dzieci, z pedofilów i z dziewczyn / kobiet, które także są pedofilami, z gwałcicieli czynią / robią / produkują gwiazdy / celebrytów nie tylko w tabloidach?! Uwaga! teraz nie ma ważniejszego tematu od rozwodu morderców własnej córki Madzi! Panie świeć zawsze nad jej duszą. Czy można uchronić dziecko przed pedofilem lub / i pedofilką (pedofilizm występuje w równym stopniu przy każdej orientacji seksualnej i przy każdej płci!)? Jak dowiedzieć się, czy już nie doszło do tragedii? I co robić, gdy stało się najgorsze…
Co można, zrobić, aby uchronić dziecko przed podstępami pedofilów i pedofilek? Zobacz film na drugiej stronie artykułu
“Ale to już było i nie wróci więcej” (wróci. wróci to ja wam powiadam!) – śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz. Przyglądając się polskiej polityce coraz częściej mam wrażenie, że wszyscy – i ci z lewa, i z prawa, z centrum i z roli – zakochali się w tej piosence. Ileż bowiem razy słyszeliśmy, że „to” (korupcja, wycinki, pompowania, obsadzanie państwowych instytucji krewnymi i znajomymi królika) wprawdzie nam się przydarzyło, och, ach – jaki błąd popełniliśmy, przecież to przypadek, ale teraz, słowo honoru, zrobimy wszystko, by zło wyrwać z korzeniami”.
Tylko Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (bez względu na to na kogo trafiam! Takie moje działanie nie odpowiada nikomu w Polsce! Bo jakże tak bez układów i układzików!? Bo jakże tak bez przynależności jakiejkolwiek partyjnej?! Która wcześniej czy też później kończy się wielkim gównem! Komuniści najwięcej wyrządzili zła w mentalności Polaków! Prawie każda władza, pseudo-władza i “ONI” – przed przylotem / przed przyjazdem wielkich osobistości do Polski blokują mnie na wszystkie możliwe sposoby żebym nie nawiązał osobistego kontaktu z tymi osobistościami! Na przykład podkładają różnego rodzaju świnie, okradają mnie z moich środków finansowych, okradają mnie z moich ubrań, na wszystkie możliwe sposoby próbują mi poderwać autorytet; w innych słowach; zdyskredytować mnie! “ONI” to prawdziwe polityczno-partyjne dziwki i wieprze! “ONI” nie są zainteresowani prawdziwym GLOBALNYM dobrem Całej Polski! Ty zadaj sobie w końcu trud chłopcze i dziewczę i rozpocznij naprawdę studiowanie wszystkich moich materiałów we wszystkich moich blogach! Ty naucz się poruszania we wszystkich usługach, w których są osadzone moje wszystkie blogi i wszystkie moje materiały!) naprawdę wyrywa / wyrywam prawdziwe zlo z korzeniami!!!!!!!!!!
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE; Provocative action versus me; Es wird fortsetzung des problems / des thema! All the action I personally registered (from the beginning to the end) by me! Extreme bullying itself towards a Child (Child frightened by passenger, who peek out for this Child’s very unusual; appeared as a deterrent) by their parents and most passengers of the bus: 8594 / L-160 /4 / 02:41:59:59 PM; from 02:05 PM to 02:25 PM / November 04, 2013; The driver of this bus has also a materials! Bullying itself above the Child is not permitted !!!!!!!!!!
////
Germany during / in time the Second World War razed capital the Whole Polish Warsaw to / with the surface of the Earth (Soviet Russia, Stalin and Putin also are evident guilty)! In reference to: Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz; Hania? Please dance for me / for the whole POLAND: dance waltz.
The chance on the next term for You Hania!
Please build (in 2014 year start and completion of construction in 2019!) ring / orbital around Warsaw!
All the basic details are in all my materials! My project is in my safe computing!
Hania? You must be the president of a non-partisan / apolitical!
Hania? You must be the selected by all the Inhabitants of the Whole Polish!
CITY KATOWICE, CITY WARSZAWA / WARSAW, the Whole Poland at forever, The Whole World at Forever, November 06, 2013, time: 06:12:59:59 PM, Central Europe. 
==////==

My personal, logical question, which in itself; which the same in itself / inside this question; contains the correct, logical answer: Like / yak / as You nothing not doing / make, it what then / in those days / in those times You make / doing? //// Moje osobiste, logiczne pytanie, które w sobie / wewnątrz tego pytania; zawiera prawidłową, logiczną odpowiedź: Jak Ty nic nie robisz, to co wtedy Ty robisz? Belgium’s Herman Van Rompuy: president of the European Union, now called ‚the first President of the European Council’; What are the effective results Your work in the Whole World? Britain’s Baroness Ashton Katherine foreign minister European Union; What are the effective results Your work in the Whole World? 
Poradzimy sobie z tym problem! Gwarancja 1 000 000 000 %! ‚Circuit court in Murmańsk in Monday dismissed complaint activist International environmental organization Greenpeace, Pole Tomasz Dziemianczuk, on the decision of the District Court in this town, who ordered to leave him in custody to November 24, 2013?!’.; Personally I considering – cumulating each negative action – recognize / acknowledge for person – in the Whole European Union – about of the following data: Владимир Владимирович Путин, as person undesirable; Persona non grata! //// „Sąd obwodowy w Murmańsku w poniedziałek oddalił skargę aktywisty międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, Polaka Tomasza Dziemianczuka, na decyzję sądu rejonowego w tym mieście, który nakazał pozostawienie go w areszcie do 24 listopada”!; Osobiście ja rozważam – kumulując każde negatywne działanie – uznać osobę – w całej Unii Europejskiej – o danych: Владимир Владимирович Путин, jako osoba niepożądana; Persona non grata! 
It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water! 
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person! 
Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska. 
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła! 
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz. 
////
Polish-lingual portals internet very negatively manipulate users and readers – literally and in figuratively – actions also at the subconscious each user and reader ! Simply! Conclusions , questions, statements, solutions, situations different types; containing various solutions direction at disgust; repugnant – taunt and irony – with Polish flags , with Polish Emblem , encouraging to the use / to application narcotics! Example ! ‚In many normal families consume marijuana and nothing special itself not happening’! Recommendation ! Please, by 72 hours to observe very carefully all the portals and please check the real truth in the basis / in the roots , please based on real facts supported by factual evidence ! For a final reminder! My enemies (always incognito); (what is not acceptable ) so interpret / so assess / so manipulate the (always on / at a distance ) so as for them the imaginary conclusions were favorable ! The most of all for ‚THEY’ / „ONI”! 
Polsko językowe portale internetowe bardzo negatywnie manipulują użytkownikami, czytelnikami – dosłownie i w przenośni – działają także na podświadomość każdego użytkownika i czytelnika! Po prostu! Konkluzje, pytania, stwierdzenia, rozwiązania, sytuacje różnego rodzaju zawierają ukierunkowanie na obrzydzenie (wyśmiewanie i ironia) Polskiej Flagi, Polskiego Godła, zachęcanie do używania / stosowania narkotyków! Przykład! „W wielu normalnych rodzinach konsumują / zażywają marihuanę i nic szczególnego się nie dzieje”! Zalecenie! Proszę przez 72 godziny obserwować bardzo precyzyjnie wszystkie portale internetowe i proszę sprawdzać prawdziwą prawdę w podstawach / w korzeniach; proszę bazować na faktach prawdziwych popartych prawdziwymi dowodami! Dla ostatecznego przypomnienia! Moi wrogowie (zawsze incognito); co jest nie do zaakceptowania) tak interpretują / tak oceniają, tak manipulują (zawsze na odległość) aby dla nich wnioski wyimaginowane były korzystne! Przede wszystkim dla „ONI”! + Translation non-divine polish comedy! at the beginning my personal an explanation: dark mass / very dark mass means people / persons with low intelligence quotient; IQ, who despite a predisposition does not want obtain / acquire each knowledge officially or unofficially and only legally! 
////
General Wojciech Jaruzelski he has happiness, that has noble lineage / that has noble origin! Whether it possible was to hide before the communists? Sorry! Again Polish whores, Polish pigs, Polish hog / boar literally – literally and in figuratively – almost in each age sold itself behind a few cents a pension, which earlier them ‚THEY’ / „ONI” with the confiscated! At this moment in Poland / in the Whole Poland do not has person, whom you can trust! 
////
Whether Polish politicians, pseudo-politicians (they / it are actors to deceive / to cheat / bamboozle viewers and voters! always!) and the organized criminal group „THEY” / „ONI” (these / it are the actors to deceive / to cheat / bamboozle viewers and voters! always!) (you search all my the details, log, list, register); also broke them itself / themselves a voice during the speeches after the murder in assassination true / real the Polish President’s: Mr. Lech Kaczyński!? //// Czy Polskim politykom, pseudo – politykom (to są aktorzy do oszukiwania widzów i wyborców) i zorganizowana grupa przestępcza „ONI” (to są aktorzy do oszukiwania widzów i wyborców) (ty szukaj wszystkich moich szczegółów; rejestr, lista); także łamał im się głos podczas przemówień po zamordowaniu w zamachu prawdziwego prezydenta Polski: Pana Lecha Kaczyńskiego?! Mr. Tadeusz Mazowiecki; Principle thick line is it the biggest mistake / error, which currently / presently takes revenge on all spheres of human life(!); Nam; pro eo; Tadeusz Mazowiecki; aeternam / aeterna reliqua dona / dignare dabit ei / eo Domino; Deus et lux perpetua luceat ei / eo lucet in aeternitatem / in saecula saeculorum, Amen. 
Dla: Tadeusz Mazowiecki; wieczny odpoczynek racz dać jemu / mu Panie; Boże a / i światłość wiekuista niechaj Jemu / mu świeci na wieki, wieków Amen. 
Sancti Patris / Pater sancte Francisci; Civitatem: Ożarów Mazowiecki, Poloniam, iuxta Warsaw, quae quoque promerendam; digna curatio / dignum visit; visitare / dignum visit / Ego personaliter invitare ex / ut officialis visit / ut eunuchorum visit. In hac civitas / civitate est pulchra Sanctuárium. 
Ojcze Święty Franciszek; miasto: Ożarów Mazowiecki, Polska, w pobliżu Warszawy, także zasługuje na odwiedziny / na złożenie wizyty oficjalnej. W tym mieście jest piękne Sanktuarium. 
‚THEY’ / „ONI”, the pseudo-authority, each authority in Poland, in Whole Poland applies the principle inter alia: philosophy for same philosophy! Gentlemen and Ladies; the philosophy for same philosophy not is a philosophy. The such treatment philosophy is only philosophizing! I personally; My Noble Person, in other words, Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (it is always the same identical Person) confesses principle only and solely philosophy logical! Logical philosophy is it such a philosophy, which must always bring tangible benefits not necessarily financial! Philosophy of logic in conjunction with a healthy apolitical, nonpartisan economy must always bring Victory and brings it Victory for the true genius! //// „ONI”, pseudo-władza, jakakolwiek władza w Polsce, w Całej Polsce stosuje zasadę między innymi: filozofia dla samej filozofii! Szanowni Państwo; Filozofia dla samej filozofii nie jest filozofią. Takie traktowanie filozofii jest tylko filozofowaniem! Ja osobiście; Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest zawsze ta sama identyczna osoba) wyznaje zasadę tylko i wyłącznie filozofii logicznej! Filozofia logiczna jest to taka filozofia, która musi zawsze przynieść wymierne korzyści niekoniecznie materialne! Filozofia logiczna w połączeniu ze zdrową apolityczną, bezpartyjną ekonomią musi zawsze przynieść zwycięstwo i przynosi prawdziwemu geniuszowi! Please immediately replace the entire staff, all police officers (police; composition of the former police: it is political party uses to game for: citizens’ platform, for: communists; also are traitors, for: traitors Polish Reason of State Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions – at the station police, which is the at airport Fryderyk Chopin in Warsaw, Poland! Civic Platform is it a party, which in its ranks adopted almost all garbage and former members of the polish united party workers’; the communist party! 
Placere perseverant – ex celeritas lucis – proprie; verbotenus – constructione; aedificatio Polonica Praegrandes Exercitu (2 400 000 milites; Polonica specialists militum; Polonica uniforms; uniforms ad exercitum / uniforms ad militum). 
Omnes maxime / etailed; essentialis omni details sunt in mea professio blogs. 
Prosze kontynuować – z prędkością światła – dosłownie – budowę wielkiej armii Polskiej. Wszystkie podstawowe szczegóły są we wszystkich moich blogach zawodowych. Please continue – with the speed of light – literally – the construction / building of a large – great army Polish . All essential details are in all my professional blogs. 
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz. 
////
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands. 
In Your departments of / in Your organizational units are spy; sleuth; plug-communist former KGB; Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti pri Sowietie Ministrow SSSR; Committee Security State of the Council of Ministers of the USSR. (actually / nowadays:SWR RF, FSB RF i FSO RF)! Please check it very precisely / carefully. 
PS Jak zwykle brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pocztę elektroniczną W POLSCE! Urzędasy znają tylko konta bankowe! Kont e-mail nie znają i nie uznają! //// Each authority in Poland, in the Whole Poland did not pass the exam Global! Within 72 hours (even not taken any action) they do not regained my honest / honestly earned funds, they do not recovered / regained my certificate of employment, they do not regained / recovered my documents! Simply! Immediately and the necessary It’s necessary / one must such the governments / authorities at forever eliminated!! My Noble Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski, in the time of acquisition of the necessary buildings in Warsaw, Poland; Buildings Prime Minister’s, Buildings Office of the President (I will) will be 100% effective! 
For example; Each True / Real Apolitical, Non-partisan, Normal Law will eliminate all offenders, reduce criminal acts to a minimum! 
For example, Each True / Real Apolitical, Non-partisan, Normal Right / Law permit always / will always within 72 hours to recover all the options for all employee / workers and all employers! 
//// 
Każda władza w Polsce, w Całej Polsce nie zdała egzaminu globalnego! W ciągu 72 godzin (nawet nie podjęli działań) nie odzyskali moich uczciwie zapracowanych środków finansowych, nie odzyskali mojego świadectwa pracy, nie odzyskali moich dokumentów! 
Po prostu! Niezwłocznie i koniecznie trzeba taką władzę na zawsze wyeliminować! Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski, w chwili przejęcia niezbędnych budynków w Warszawie, Polska; Budynki Prezesa Rady Ministrów, Budynki Kancelarii Prezydenta będzie w 100% skuteczny! 
Przykład: każde prawdziwe, apolityczne, bezpartyjne, normalne prawo wyeliminuje wszystkich przestępców; zmniejszy czyny przestępcze do minimum! Przykład: każde prawdziwe, apolityczne, bezpartyjne, normalne prawo pozwoli zawsze w ciągu 72 godzin odzyskać wszystkie opcje dla wszystkich pracowników i dla wszystkich pracodawców!

PS Jak zwykle brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pocztę elektroniczną W POLSCE! Urzędasy znają tylko konta bankowe! Kont e-mail nie znają i nie uznają! Poczta elektroniczna ma takie samo osadzenie prawne jak poczta klasyczna! W innych słowach; Jak poczta w kopercie! 
OD: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>:Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz. 
Do: zgromadzenie@jozefici.plzgromadzenie@jozefici.plzgromadzenie@jozefici.pl 
Dzisiaj (31 Październik 2013) o godz. 11:56 AM 
W związku z moją pracą bardzo odpowiedzialną pracą proszę wyjątkowo o pokój jednoosobowy z łazienką od 31 Październik 2013 do 04 Listopad 2013. 
Proszę o pilną i pozytywną odpowiedź. 
Szczęść Boże. Z góry Bóg Zapłać. 
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts

Sancti Patris / Pater sancte Francisci; Pater Sancte Francisci; perplaceo ex celeritas lucis faciéndam exactissimam; præstiturum dicione (plena potestate) in: sequenti spirituales turma; negotium: 
Holy Father Francis, Please with the speed of light make / perform very precise control in the spiritual company: 
Ojcze Święty Franciszku; Proszę z prędkością światła wykonać bardzo precyzyjną kontrolę w następującej duchowej firmie: 
Holy Father Francis, Please with the speed of light make / perform very precise control in the spiritual company: 
Ojcze Święty Franciszku; Proszę z prędkością światła wykonać bardzo precyzyjną kontrolę w następujacej duchowej firmie:

Zgromadzenie Oblatów świętego Józefa w Polsce 
Adres: Radzymińska 306, Warszawa 
Dom prowincjalny i formacyjny 
ul. Radzymińska 306 
03-694 Warszawa 
telefon: (22) 679 78 60 
e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz. 
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Whether International Courts – among other / inter alia in Strasbourg and The Hague – performed / have carried my – legally justified, for true safety – all my instructions and bylaw in purpose reorganize the operations of the Courts at the Whole World?! 
PS. To the end this year must be permanently eliminated all contracts-rubbish! 
PPS Owsiak it the communist knave! 
PPP Personally I, consider and analyze a boycott of the Olympic Games in Sochi! 
//// 
Czy miedzynarodowe sądy – miedzy innymi w Strasburgu i Hadze – wykonały / zrealizowały moje – prawnie uzasadnione; dla bezpieczeństwa – wszystkie moje istrukcje i rozporzadzenia w celu reorganizacji działania sądów na Całym Świecie?! 
PS. Do końca tego roku muszą być zlikwidowane nieodwracalnie wszystkie umowy śmieci! 
PPS Owsiak to komunistyczna kanalia! 
PPPS Osobiście rozważam bojkot igrzysk w Soczi!

‚Circuit court in Murmańsk in Monday dismissed complaint activist International environmental organization Greenpeace, Pole Tomasz Dziemianczuk, on the decision of the District Court in this town, who ordered to leave him in custody to November 24, 2013?!’.; Personally I considering – cumulating each negative action – recognize / acknowledge for person – in the Whole European Union – about of the following data: Владимир Владимирович Путин, as person undesirable; Persona non grata! //// „Sąd obwodowy w Murmańsku w poniedziałek oddalił skargę aktywisty międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, Polaka Tomasza Dziemianczuka, na decyzję sądu rejonowego w tym mieście, który nakazał pozostawienie go w areszcie do 24 listopada”!; Osobiście ja rozważam – kumulując każde negatywne działanie – uznać osobę – w całej Unii Europejskiej – o danych: Владимир Владимирович Путин, jako osoba niepożądana; Persona non grata!

It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water! 
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person!

Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska. 
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła! 
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz. 
////
Poles and ‚THEY’ / „ONI” again replace my bln euros and hundreds of thousands of PLN on euro-cents and pennies! This is unacceptable! Whether 200 PLN means / is synonymous with my honestly elaborated / earned funds about value 45 thousand PLN (salary / remuneration plus interest)?! 
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN: 
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz. 
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz. 
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
CITY KATOWICE, CITY WARSZAWA / WARSAW, the Whole Poland at forever, The Whole World at Forever, November 04, 2013, time: 01:17:59:59 PM, Central Europe. 
==////==

My personal, logical question, which in itself; which the same in itself / inside this question; contains the correct, logical answer: Like / yak / as You nothing not doing / make, it what then / in those days / in those times You make / doing? //// Moje osobiste, logiczne pytanie, które w sobie / wewnątrz tego pytania; zawiera prawidłową, logiczną odpowiedź: Jak Ty nic nie robisz, to co wtedy Ty robisz? Belgium’s Herman Van Rompuy: president of the European Union, now called ‚the first President of the European Council’; What are the effective results Your work in the Whole World? Britain’s Baroness Ashton Katherine foreign minister European Union; What are the effective results Your work in the Whole World? 
Poradzimy sobie z tym problem! Gwarancja 1 000 000 000 %! ‚Circuit court in Murmańsk in Monday dismissed complaint activist International environmental organization Greenpeace, Pole Tomasz Dziemianczuk, on the decision of the District Court in this town, who ordered to leave him in custody to November 24, 2013?!’.; Personally I considering – cumulating each negative action – recognize / acknowledge for person – in the Whole European Union – about of the following data: Владимир Владимирович Путин, as person undesirable; Persona non grata! //// „Sąd obwodowy w Murmańsku w poniedziałek oddalił skargę aktywisty międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, Polaka Tomasza Dziemianczuka, na decyzję sądu rejonowego w tym mieście, który nakazał pozostawienie go w areszcie do 24 listopada”!; Osobiście ja rozważam – kumulując każde negatywne działanie – uznać osobę – w całej Unii Europejskiej – o danych: Владимир Владимирович Путин, jako osoba niepożądana; Persona non grata! 
It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water! 
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person! 
Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska. 
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła! 
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz. 
////
Polish-lingual portals internet very negatively manipulate users and readers – literally and in figuratively – actions also at the subconscious each user and reader ! Simply! Conclusions , questions, statements, solutions, situations different types; containing various solutions direction at disgust; repugnant – taunt and irony – with Polish flags , with Polish Emblem , encouraging to the use / to application narcotics! Example ! ‚In many normal families consume marijuana and nothing special itself not happening’! Recommendation ! Please, by 72 hours to observe very carefully all the portals and please check the real truth in the basis / in the roots , please based on real facts supported by factual evidence ! For a final reminder! My enemies (always incognito); (what is not acceptable ) so interpret / so assess / so manipulate the (always on / at a distance ) so as for them the imaginary conclusions were favorable ! The most of all for ‚THEY’ / „ONI”! 
Polsko językowe portale internetowe bardzo negatywnie manipulują użytkownikami, czytelnikami – dosłownie i w przenośni – działają także na podświadomość każdego użytkownika i czytelnika! Po prostu! Konkluzje, pytania, stwierdzenia, rozwiązania, sytuacje różnego rodzaju zawierają ukierunkowanie na obrzydzenie (wyśmiewanie i ironia) Polskiej Flagi, Polskiego Godła, zachęcanie do używania / stosowania narkotyków! Przykład! „W wielu normalnych rodzinach konsumują / zażywają marihuanę i nic szczególnego się nie dzieje”! Zalecenie! Proszę przez 72 godziny obserwować bardzo precyzyjnie wszystkie portale internetowe i proszę sprawdzać prawdziwą prawdę w podstawach / w korzeniach; proszę bazować na faktach prawdziwych popartych prawdziwymi dowodami! Dla ostatecznego przypomnienia! Moi wrogowie (zawsze incognito); co jest nie do zaakceptowania) tak interpretują / tak oceniają, tak manipulują (zawsze na odległość) aby dla nich wnioski wyimaginowane były korzystne! Przede wszystkim dla „ONI”! + Translation non-divine polish comedy! at the beginning my personal an explanation: dark mass / very dark mass means people / persons with low intelligence quotient; IQ, who despite a predisposition does not want obtain / acquire each knowledge officially or unofficially and only legally! 
////
General Wojciech Jaruzelski he has happiness, that has noble lineage / that has noble origin! Whether it possible was to hide before the communists? Sorry! Again Polish whores, Polish pigs, Polish hog / boar literally – literally and in figuratively – almost in each age sold itself behind a few cents a pension, which earlier them ‚THEY’ / „ONI” with the confiscated! At this moment in Poland / in the Whole Poland do not has person, whom you can trust! 
////
Whether Polish politicians, pseudo-politicians (they / it are actors to deceive / to cheat / bamboozle viewers and voters! always!) and the organized criminal group „THEY” / „ONI” (these / it are the actors to deceive / to cheat / bamboozle viewers and voters! always!) (you search all my the details, log, list, register); also broke them itself / themselves a voice during the speeches after the murder in assassination true / real the Polish President’s: Mr. Lech Kaczyński!? //// Czy Polskim politykom, pseudo – politykom (to są aktorzy do oszukiwania widzów i wyborców) i zorganizowana grupa przestępcza „ONI” (to są aktorzy do oszukiwania widzów i wyborców) (ty szukaj wszystkich moich szczegółów; rejestr, lista); także łamał im się głos podczas przemówień po zamordowaniu w zamachu prawdziwego prezydenta Polski: Pana Lecha Kaczyńskiego?! Mr. Tadeusz Mazowiecki; Principle thick line is it the biggest mistake / error, which currently / presently takes revenge on all spheres of human life(!); Nam; pro eo; Tadeusz Mazowiecki; aeternam / aeterna reliqua dona / dignare dabit ei / eo Domino; Deus et lux perpetua luceat ei / eo lucet in aeternitatem / in saecula saeculorum, Amen. 
Dla: Tadeusz Mazowiecki; wieczny odpoczynek racz dać jemu / mu Panie; Boże a / i światłość wiekuista niechaj Jemu / mu świeci na wieki, wieków Amen. 
Sancti Patris / Pater sancte Francisci; Civitatem: Ożarów Mazowiecki, Poloniam, iuxta Warsaw, quae quoque promerendam; digna curatio / dignum visit; visitare / dignum visit / Ego personaliter invitare ex / ut officialis visit / ut eunuchorum visit. In hac civitas / civitate est pulchra Sanctuárium. 
Ojcze Święty Franciszek; miasto: Ożarów Mazowiecki, Polska, w pobliżu Warszawy, także zasługuje na odwiedziny / na złożenie wizyty oficjalnej. W tym mieście jest piękne Sanktuarium. 
‚THEY’ / „ONI”, the pseudo-authority, each authority in Poland, in Whole Poland applies the principle inter alia: philosophy for same philosophy! Gentlemen and Ladies; the philosophy for same philosophy not is a philosophy. The such treatment philosophy is only philosophizing! I personally; My Noble Person, in other words, Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (it is always the same identical Person) confesses principle only and solely philosophy logical! Logical philosophy is it such a philosophy, which must always bring tangible benefits not necessarily financial! Philosophy of logic in conjunction with a healthy apolitical, nonpartisan economy must always bring Victory and brings it Victory for the true genius! //// „ONI”, pseudo-władza, jakakolwiek władza w Polsce, w Całej Polsce stosuje zasadę między innymi: filozofia dla samej filozofii! Szanowni Państwo; Filozofia dla samej filozofii nie jest filozofią. Takie traktowanie filozofii jest tylko filozofowaniem! Ja osobiście; Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest zawsze ta sama identyczna osoba) wyznaje zasadę tylko i wyłącznie filozofii logicznej! Filozofia logiczna jest to taka filozofia, która musi zawsze przynieść wymierne korzyści niekoniecznie materialne! Filozofia logiczna w połączeniu ze zdrową apolityczną, bezpartyjną ekonomią musi zawsze przynieść zwycięstwo i przynosi prawdziwemu geniuszowi! Please immediately replace the entire staff, all police officers (police; composition of the former police: it is political party uses to game for: citizens’ platform, for: communists; also are traitors, for: traitors Polish Reason of State Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions – at the station police, which is the at airport Fryderyk Chopin in Warsaw, Poland! Civic Platform is it a party, which in its ranks adopted almost all garbage and former members of the polish united party workers’; the communist party! 
Placere perseverant – ex celeritas lucis – proprie; verbotenus – constructione; aedificatio Polonica Praegrandes Exercitu (2 400 000 milites; Polonica specialists militum; Polonica uniforms; uniforms ad exercitum / uniforms ad militum). 
Omnes maxime / etailed; essentialis omni details sunt in mea professio blogs. 
Prosze kontynuować – z prędkością światła – dosłownie – budowę wielkiej armii Polskiej. Wszystkie podstawowe szczegóły są we wszystkich moich blogach zawodowych. Please continue – with the speed of light – literally – the construction / building of a large – great army Polish . All essential details are in all my professional blogs. 
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz. 
////
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands. 
In Your departments of / in Your organizational units are spy; sleuth; plug-communist former KGB; Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti pri Sowietie Ministrow SSSR; Committee Security State of the Council of Ministers of the USSR. (actually / nowadays:SWR RF, FSB RF i FSO RF)! Please check it very precisely / carefully. 
PS Jak zwykle brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pocztę elektroniczną W POLSCE! Urzędasy znają tylko konta bankowe! Kont e-mail nie znają i nie uznają! //// Each authority in Poland, in the Whole Poland did not pass the exam Global! Within 72 hours (even not taken any action) they do not regained my honest / honestly earned funds, they do not recovered / regained my certificate of employment, they do not regained / recovered my documents! Simply! Immediately and the necessary It’s necessary / one must such the governments / authorities at forever eliminated!! My Noble Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski, in the time of acquisition of the necessary buildings in Warsaw, Poland; Buildings Prime Minister’s, Buildings Office of the President (I will) will be 100% effective! 
For example; Each True / Real Apolitical, Non-partisan, Normal Law will eliminate all offenders, reduce criminal acts to a minimum! 
For example, Each True / Real Apolitical, Non-partisan, Normal Right / Law permit always / will always within 72 hours to recover all the options for all employee / workers and all employers! 
//// 
Każda władza w Polsce, w Całej Polsce nie zdała egzaminu globalnego! W ciągu 72 godzin (nawet nie podjęli działań) nie odzyskali moich uczciwie zapracowanych środków finansowych, nie odzyskali mojego świadectwa pracy, nie odzyskali moich dokumentów! 
Po prostu! Niezwłocznie i koniecznie trzeba taką władzę na zawsze wyeliminować! Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski, w chwili przejęcia niezbędnych budynków w Warszawie, Polska; Budynki Prezesa Rady Ministrów, Budynki Kancelarii Prezydenta będzie w 100% skuteczny! 
Przykład: każde prawdziwe, apolityczne, bezpartyjne, normalne prawo wyeliminuje wszystkich przestępców; zmniejszy czyny przestępcze do minimum! Przykład: każde prawdziwe, apolityczne, bezpartyjne, normalne prawo pozwoli zawsze w ciągu 72 godzin odzyskać wszystkie opcje dla wszystkich pracowników i dla wszystkich pracodawców!

PS Jak zwykle brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pocztę elektroniczną W POLSCE! Urzędasy znają tylko konta bankowe! Kont e-mail nie znają i nie uznają! Poczta elektroniczna ma takie samo osadzenie prawne jak poczta klasyczna! W innych słowach; Jak poczta w kopercie! 
OD: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>:Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz. 
Do: zgromadzenie@jozefici.plzgromadzenie@jozefici.plzgromadzenie@jozefici.pl 
Dzisiaj (31 Październik 2013) o godz. 11:56 AM 
W związku z moją pracą bardzo odpowiedzialną pracą proszę wyjątkowo o pokój jednoosobowy z łazienką od 31 Październik 2013 do 04 Listopad 2013. 
Proszę o pilną i pozytywną odpowiedź. 
Szczęść Boże. Z góry Bóg Zapłać. 
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts

Sancti Patris / Pater sancte Francisci; Pater Sancte Francisci; perplaceo ex celeritas lucis faciéndam exactissimam; præstiturum dicione (plena potestate) in: sequenti spirituales turma; negotium: 
Holy Father Francis, Please with the speed of light make / perform very precise control in the spiritual company: 
Ojcze Święty Franciszku; Proszę z prędkością światła wykonać bardzo precyzyjną kontrolę w następującej duchowej firmie: 
Holy Father Francis, Please with the speed of light make / perform very precise control in the spiritual company: 
Ojcze Święty Franciszku; Proszę z prędkością światła wykonać bardzo precyzyjną kontrolę w następujacej duchowej firmie:

Zgromadzenie Oblatów świętego Józefa w Polsce 
Adres: Radzymińska 306, Warszawa 
Dom prowincjalny i formacyjny 
ul. Radzymińska 306 
03-694 Warszawa 
telefon: (22) 679 78 60 
e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.

Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz. 
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Whether International Courts – among other / inter alia in Strasbourg and The Hague – performed / have carried my – legally justified, for true safety – all my instructions and bylaw in purpose reorganize the operations of the Courts at the Whole World?! 
PS. To the end this year must be permanently eliminated all contracts-rubbish! 
PPS Owsiak it the communist knave! 
PPP Personally I, consider and analyze a boycott of the Olympic Games in Sochi! 
//// 
Czy miedzynarodowe sądy – miedzy innymi w Strasburgu i Hadze – wykonały / zrealizowały moje – prawnie uzasadnione; dla bezpieczeństwa – wszystkie moje istrukcje i rozporzadzenia w celu reorganizacji działania sądów na Całym Świecie?! 
PS. Do końca tego roku muszą być zlikwidowane nieodwracalnie wszystkie umowy śmieci! 
PPS Owsiak to komunistyczna kanalia! 
PPPS Osobiście rozważam bojkot igrzysk w Soczi!

‚Circuit court in Murmańsk in Monday dismissed complaint activist International environmental organization Greenpeace, Pole Tomasz Dziemianczuk, on the decision of the District Court in this town, who ordered to leave him in custody to November 24, 2013?!’.; Personally I considering – cumulating each negative action – recognize / acknowledge for person – in the Whole European Union – about of the following data: Владимир Владимирович Путин, as person undesirable; Persona non grata! //// „Sąd obwodowy w Murmańsku w poniedziałek oddalił skargę aktywisty międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, Polaka Tomasza Dziemianczuka, na decyzję sądu rejonowego w tym mieście, który nakazał pozostawienie go w areszcie do 24 listopada”!; Osobiście ja rozważam – kumulując każde negatywne działanie – uznać osobę – w całej Unii Europejskiej – o danych: Владимир Владимирович Путин, jako osoba niepożądana; Persona non grata!

It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water! 
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person!

Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska. 
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła! 
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz. 
////
Poles and ‚THEY’ / „ONI” again replace my bln euros and hundreds of thousands of PLN on euro-cents and pennies! This is unacceptable! Whether 200 PLN means / is synonymous with my honestly elaborated / earned funds about value 45 thousand PLN (salary / remuneration plus interest)?! 
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN: 
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz. 
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz. 
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
CITY KATOWICE, CITY WARSZAWA / WARSAW, the Whole Poland at forever, The Whole World at Forever, November 04, 2013, time: 01:22:59:59 PM, Central Europe. 
==////==

I personally checked the sick Act / Bylaw (created by Mr. Marek Biernacki), which adopt illegally polish crowd parliamentary! This Act / Bylaw suited itself only – only and solely – to throw to the trash! Beneath cover of this sick act, each pseudo-authority or the authority will shut / close to the prison; psychiatric facility inconvenient people for for the authority! The biggest offender / the biggest crimes / killer and etc. does not must to be insane; sick mentally! The fact, that it is or can be a very dangerous criminal does not make him a man / human insane; sick mentally!! About the state of health of each person – in such special situations – must constitute a Apolitical, Non-party Medical Committee! This is seen from immediately; also hear, that the communists and civic platform very afraid itself the legal consequences, when only lose formal each power; the authority!
////
Osobiście sprawdziłem chorą Ustawę (stworzoną przez pana Marka Biernackiego), którą uchwalił bezprawny, polski tłum parlamentarny! Ta ustawa nadaje się – tylko i wyłącznie – do wyrzucenia do kosza! Pod przykryciem tej chorej ustawy, każda pseudo – władza będzie zamykać do więzienia niewygodnych ludzi dla siebie / dla tej władzy! Największy przestępca / największy zbrodniarz / morderca i itp. nie musi być chory psychicznie! Fakt, że jest lub może być bardzo niebezpiecznym przestępcą nie czyni go człowiekiem chorym psychicznie! O stanie zdrowia każdego człowieka – w tak szczególnych sytuacjach – musi stanowić apolityczna, bezpartyjna komisja lekarska! Od razu widać i słychać, że komuniści i platforma obywatelska obawia się bardzo konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy tylko straci formalną każdą władzę!
////
Poradzimy sobie z tym problem! Gwarancja 1 000 000 000 %! ‚Circuit court in Murmańsk in Monday dismissed complaint activist International environmental organization Greenpeace, Pole Tomasz Dziemianczuk, on the decision of the District Court in this town, who ordered to leave him in custody to November 24, 2013?!’.; Personally I considering – cumulating each negative action – recognize / acknowledge for person – in the Whole European Union – about of the following data: Владимир Владимирович Путин, as person undesirable; Persona non grata! //// „Sąd obwodowy w Murmańsku w poniedziałek oddalił skargę aktywisty międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, Polaka Tomasza Dziemianczuka, na decyzję sądu rejonowego w tym mieście, który nakazał pozostawienie go w areszcie do 24 listopada”!; Osobiście ja rozważam – kumulując każde negatywne działanie – uznać osobę – w całej Unii Europejskiej – o danych: Владимир Владимирович Путин, jako osoba niepożądana; Persona non grata!
It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water!
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person!
Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska.
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła!
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
Mea Nobile Pierson; Nobilem Pierson / Hominem; homines nobilis; salutat ex totum meum cor cunctis residentibus States Univit Americae Aquilo, et omnes gentes, quae dimicaverunt; – pugnando et pugnandum – nam reales libero – nam omnis homine; nam Palaestina quoque. Placere perseverant – ex celeritas lucis – proprie; verbotenus – constructione; aedificatio Polonica Praegrandes Exercitu (2 400 000 milites; Polonica specialists militum; Polonica uniforms; uniforms ad exercitum / uniforms ad militum). Omnes maxime / etailed; essentialis omni details sunt in mea professio blogs.
Prosze kontynuować – z prędkością światła – dosłownie – budowę wielkiej armii Polskiej. Wszystkie podstawowe szczegóły są we wszystkich moich blogach zawodowych. Please continue – with the speed of light – literally – the construction / building of a large – great army Polish . All essential details are in all my professional blogs.
////
Whether International Courts – among other / inter alia in Strasbourg and The Hague – performed / have carried my – legally justified, for true safety – all my instructions and bylaw in purpose reorganize the operations of the Courts at the Whole World?!
PS. To the end this year must be permanently eliminated all contracts-rubbish!
PPS Owsiak it the communist knave!
PPP Personally I, consider and analyze a boycott of the Olympic Games in Sochi!
////
Czy miedzynarodowe sądy – miedzy innymi w Strasburgu i Hadze – wykonały / zrealizowały moje – prawnie uzasadnione; dla bezpieczeństwa – wszystkie moje istrukcje i rozporzadzenia w celu reorganizacji działania sądów na Całym Świecie?!
PS. Do końca tego roku muszą być zlikwidowane nieodwracalnie wszystkie umowy śmieci!
PPS Owsiak to komunistyczna kanalia!
PPPS Osobiście rozważam bojkot igrzysk w Soczi!

‚Circuit court in Murmańsk in Monday dismissed complaint activist International environmental organization Greenpeace, Pole Tomasz Dziemianczuk, on the decision of the District Court in this town, who ordered to leave him in custody to November 24, 2013?!’.; Personally I considering – cumulating each negative action – recognize / acknowledge for person – in the Whole European Union – about of the following data: Владимир Владимирович Путин, as person undesirable; Persona non grata! //// „Sąd obwodowy w Murmańsku w poniedziałek oddalił skargę aktywisty międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace, Polaka Tomasza Dziemianczuka, na decyzję sądu rejonowego w tym mieście, który nakazał pozostawienie go w areszcie do 24 listopada”!; Osobiście ja rozważam – kumulując każde negatywne działanie – uznać osobę – w całej Unii Europejskiej – o danych: Владимир Владимирович Путин, jako osoba niepożądana; Persona non grata!

It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water!
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person!

Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska.
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła!
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
Pater Sancte paenitet, quod in hac locus: personaliter ponam non Undivine comoedia (version Poloniae). Ojcze świety przepraszam, ze w tym miejscu zamieszczę nieboską polską komedię. ; Dla Tłumacza przysięgłego Apolitycznego Bezpartyjnego! Bez mojej inicjatywy (prawie zawsze jest moja inicjatywa w celu nawiązania jakiegokolwiek dialogu) zawsze konwersacja innych osób; dziewczyn / kobiet prawie zawsze przebiega – ze mną – na zasadzie negatywnej prowokacji! Oto przykłady: Jak wyglądają zaproszenia kierowane do mnie w różnych potrzebach: welcome, zapraszamy! Szanowni Państwo! I nic więcej! Jak zwykle zapraszają mnie w nicość / w nicość! Po prostu gra pozorów! Przykłady oświadczyn (w autobusie) dziewczyn / kobiet wobec Mojej Zacnej Osoby: Pana się posunie (słowa podwładnej komorowskiego, tuska i innych gagatków, którzy są wymienieni w moich wszystkich blogach)! Moja odpowiedź: W miejscu publicznym nie mogę; nie mogę cię kochaniutka posuwać w obecności dzieci! Następny Przykład: siada pan tu czy tu (słowa podwładnej komorowskiego, tuska i innych gagatków, którzy są wymienieni w moich wszystkich blogach)! (w tym czasie sprawdzam fotele białą chusteczką czy są czyste! Często fotele w autobusach są zakrwawione (period dziewczyn / kobiet) lub obsikane; gdy nie sprawdzę na moich spodniach (na pośladkach) powstają plamy! Myślisz człowieku, że ktokolwiek tobie / ci powie, że masz z tyłu brudne spodnie?! Nigdy w życiu! Prawie każda Polka i Prawie każdy Polak woli się nabijać niż tobie pomóc / cię ostrzec w dobrej wierze / szczerze! Taka jest znieczulica i pomylenie z poplątaniem! Reakcja w czasie mojego sprawdzania foteli: panie! Nie blokuj pan przejścia! Sprawdzanie foteli zajmuje mi 4 sekundy! Kolejny przykład / próba nawiązania ze mną kontaktu abstrakcyjnego przez polityków / pseudo-polityków i nie tylko: Oni uważają, że jestem kosmitą a Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski nie żyje / jest martwy! Uwaga! Zawsze boki zrywam ze szczerego śmiechu! Przyjeżdżają / odjeżdżają; jedzą, piją wszystko, plotkują; krążą wokół Mojej Zacnej Osoby; zbliżają się do mnie! Oddalają się ode mnie! Ponownie się zbliżają! Siadają! Lulki palą! Grają / Udają, że mnie nie widzą! Oni są przekonani, że uczynili wszystko w celu nawiązania ze mną pozytywnego kontaktu! Tak całą dobę prawie wszyscy zarabiają bezprawnie na Mojej Zacnej Osobie Ogromne pieniądze! Kradną garściami wszystkie moje materiały i rozwiązania! Oni są przekonani, że otrzymali ode mnie zgodę! Oni są przekonani, że skoro dla nich nie żyję to mogą mnie bezprawnie okradać! Twierdzą, że oni mi pomagają! Rozumiem! Ta ich pomoc polega na tym, że prawie mnie ze wszystkiego okradną a potem 5PLN / zł mi oddadzą z tego co mi bezprawnie ukradli! Oni są bardzo zawiedzeni i zdziwieni, że nie skaczę z radości! Przecież on / ja zostałem przez nich nagrodzony pięcioma procentami z tego co mi Tusk, Komorowski i inne podobne wynalazki ukradli / ukradły! To jest ich filozofia dla samej filozofii! To jest ich filozofia nagradzania prawdziwych geniuszy! Oni swoich pseudo-geniuszy (zasada mierny ale wierny) nagradzają milionami a nawet miliardami! Nagroda goni nagrodę! Oni w nocy uchwalają bezprawie jako prawo i w myśl tego bezprawia jako ich prawa kradną miliony w białych rękawiczkach! To taka życiowa przenośnia! Szanowni Państwo. Żeby zaoszczędzić miejsca w każdym z moich blogów zawodowych (przede wszystkim na Wirtualnej Polsce) od daty dzisiejszej nazwą „ONI” będą nazywani osobiście przeze mnie wszyscy ZDRAJCY Polskiej Racji Stanu / Państwa, którzy tworzą zarazem zorganizowaną – bezprawnie zalegalizowaną – grupę przestępczą! Wykaz / lista / rejestr tego prawdziwego zła jest we wszystkich moich materiałach! Dobrze by było – studiując wszystkie moje materiały – żebyście Państwo raz na zawsze uporządkowali tę listę / ten rejestr / ten spis i ją sobie na zawsze wydrukowali – łącznie z ich zdjęciami! Proszę sobie wyobrazić, że to będzie Zbiorowy Międzynarodowy List Gończy! Szanowni Państwo! Pamiętajcie! „ONI” to tylko „ONI”! Szanowni Państwo z tą zorganizowaną grupką przestępczą „ONI” może się nieodwracalnie rozprawić – raz na zawsze – około 30 milionów prawnie zorganizowanych – światłych i świadomych Zacnych Mieszkańców Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski! Proszę także nie zapominać w tej polskiej nieboskiej komedii, że na moje bardzo cenne zdrowie i życie było kilkanaście poważnych zamachów! Między innymi aplikowano i się aplikuje do mojego organizmu – na różne możliwe sposoby – różnego rodzaju trucizny, także toksyczne trucizny! Między innymi w pożywieniu i w napojach! Po takim zatruciu mój organizm potrzebuje określonego czasu żeby zawsze bez leków / bez antidotum taką truciznę pokonać! Takie przestępcze notoryczne działanie wobec mnie pociąga za sobą poważne konsekwencje każdego rodzaju! Inna osoba po takich dawkach trucizny już by dawno nie żyła! W tych wszystkich przestępczych działaniach biorą również udział komuniści i inni przestępcy, którzy zostali skorumpowani na wszystkie możliwe sposoby! „ONI” i komuniści – do nieuzasadnionej prawnie walki z Moją Zacną Osobą organizują bandyckie bojówki w różnym wieku, o różnych specjalnościach – za pieniądze z budżetu Państwa Polskiego! „ONI” na pytanie: Dlaczego za takie bezprawie otrzymują tak bardzo wysokie nagrody? „ONI” Odpowiadają! Gwarantuje to nam Ustawa! Tylko ta banda świadomie zapomina, że tę pseudo-Ustawę uchwalili nocą „ONI”! Proszę pamiętać, że przy tworzeniu Międzynarodowego Zbiorowego Listu Gończego w czołówce (na początku takiej listy) muszą być bezwzględnie dane osobowe następujących OSÓB: komuniści (nie stosować odpowiedzialności zbiorowej), Putin, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i pozostałe osoby / pozostałe wynalazki ; (nie stosować odpowiedzialności zbiorowej) , które wyszukacie w moich wszystkich blogach zawodowych! Proszę nie zapominać, że musicie także wejść we wszystkie szczegóły w moich wszystkich blogach w Usłudze Windows Live Spaces, które świadomie i bezprawnie ADMINISTRATOR zniszczył! „ONI” wykonali niektóre moje Instrukcje i Zarządzenia z mocą Ustawy ale do walki bezprawnej ze mną! Te moje Instrukcje i Zarządzenia z Mocą Ustawy winny być wykonane / wykorzystane do walki z prawdziwymi zdrajcami Państwa Polskiego i z prawdziwymi przestępcami! „ONI” są specjalistami w odwracaniu kota ogonem; Moich Instrukcji i Mojego Prawa Apolitycznego Bezpartyjnego! „ONI” podejmują zawsze takie działania (sabotażowe) żeby bezprawnie zniszczyć Całą na zawsze Polskę i Moją Zacną Osobę! Szanowni Państwo!
I personally checked the sick Act / Bylaw (created by Mr. Marek Biernackiego), which adopt illegally polish crowd parliamentary! This Act / Bylaw suited itself only – only and solely – to throw to the trash! Beneath cover of this sick act, each pseudo-authority or the authority will shut / close to the prison; psychiatric facility inconvenient people for for the authority! The biggest offender / the biggest crimes / killer and etc. does not must to be insane; sick mentally! The fact, that it is or can be a very dangerous criminal does not make him a man / human insane; sick mentally!! About the state of health of each person – in such special situations – must constitute a Apolitical, Non-party Medical Committee! This is seen from immediately; also hear, that the communists and civic platform very afraid itself the legal consequences, when only lose formal each power; the authority!
Osobiście sprawdziłem chorą Ustawę (stworzoną przez pana Marka Biernackiego), którą uchwalił bezprawny, polski tłum parlamentarny! Ta ustawa nadaje się – tylko i wyłącznie – do wyrzucenia do kosza! Pod przykryciem tej chorej ustawy, każda pseudo – władza będzie zamykać do więzienia niewygodnych ludzi dla siebie / dla tej władzy! Największy przestępca / największy zbrodniarz / morderca i itp. nie musi być chory psychicznie! Fakt, że jest lub może być bardzo niebezpiecznym przestępcą nie czyni go człowiekiem chorym psychicznie! O stanie zdrowia każdego człowieka – w tak szczególnych sytuacjach – musi stanowić apolityczna, bezpartyjna komisja lekarska! Od razu widać i słychać, że komuniści i platforma obywatelska obawia się bardzo konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy tylko straci formalną każdą władzę!
////
I personally checked the sick Act / Bylaw (created by Mr. Marek Biernackiego), which adopt illegally polish crowd parliamentary!
Od: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Do: media@ms.gov.plbm@ms.gov.platwtc17@gmail.com
Dzisiaj o godz. 9:12 AM

Pan Marek Biernacki
media@ms.gov.pl
bm@ms.gov.pl
I personally checked the sick Act / Bylaw (created by Mr. Marek Biernackiego), which adopt illegally polish crowd parliamentary! This Act / Bylaw suited itself only – only and solely – to throw to the trash! Beneath cover of this sick act, each pseudo-authority or the authority will shut / close to the prison; psychiatric facility inconvenient people for for the authority! The biggest offender / the biggest crimes / killer and etc. does not must to be insane; sick mentally! The fact, that it is or can be a very dangerous criminal does not make him a man / human insane; sick mentally!! About the state of health of each person – in such special situations – must constitute a Apolitical, Non-party Medical Committee! This is seen from immediately; also hear, that the communists and civic platform very afraid itself the legal consequences, when only lose formal each power; the authority!
Osobiście sprawdziłem chorą Ustawę (stworzoną przez pana Marka Biernackiego), którą uchwalił bezprawny, polski tłum parlamentarny! Ta ustawa nadaje się – tylko i wyłącznie – do wyrzucenia do kosza! Pod przykryciem tej chorej ustawy, każda pseudo – władza będzie zamykać do więzienia niewygodnych ludzi dla siebie / dla tej władzy! Największy przestępca / największy zbrodniarz / morderca i itp. nie musi być chory psychicznie! Fakt, że jest lub może być bardzo niebezpiecznym przestępcą nie czyni go człowiekiem chorym psychicznie! O stanie zdrowia każdego człowieka – w tak szczególnych sytuacjach – musi stanowić apolityczna, bezpartyjna komisja lekarska! Od razu widać i słychać, że komuniści i platforma obywatelska obawia się bardzo konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy tylko straci formalną każdą władzę!
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Generalny Prezydent Interpolu dla planety Ziemia i Całego Wszechświata: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz.
All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
////
To jest dopiero preludium zachowań polskiego otoczenia wobec Mojej Zacnej Osoby! Będzie kontynuacja wszystkich tematów i wątków! Tę / Tą część nieboskiej polskiej komedii piszę w takim a nie innym stylu! Taki to musi mieć wydźwięk Ta część nieboskiej polskiej komedii będzie najdłuższa!
Zacny Pan: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski
////
It is very important, and very urgent! The narcotics and boosters are almost in all catering points! This / these devil / satan components are even in boiling water!
All my lectures and mini-lectures – in places public – I am forced to record / to register in original way! This is necessary for my safety! With my lectures are created plagiarism! The frequently and densely warp / distort my words, my sentence / my opinion, my behavior, my photographs! Commonly substituted itself persons beneath My original Respectable / beneath My Noble Person who never do not were – never do not are, and never not will My Original Noble Person!

Question for all the logically minded person and about the healthy psyche (master of mental health; exemplary mental health)! Why My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski strongest and with great premeditation the fighting – on the Whole World – the working personally above in range / on genuine / true / real respect For: true President Polish, (who was murdered; made a collective assassination): Mr. Lech Kaczyński?! That with certainly / with certainty does not make Mr. Jaroslaw Kaczyński and Marta Kaczyńska.
In the Whole Poland is necessary to eliminate – permanently – all sources all hatchery russian real evil / bad. Probably soon personally I publish a addresses / list / register of such hatchery russian real evil / bad in the Whole Poland! //// W całej Polsce jest niezbędne zlikwidowanie – nieodwracalnie – wszystkich źródeł; wszystkich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła. Prawdopodobnie niebawem osobiście ja opublikuję adresy / listę / rejestr takich wylęgarni rosyjskiego prawdziwego zła!
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
Almost each government in Poland the created consciously brothel on wheels for Inhabitants Polish. Almost every government in Poland has created a mess on wheels for Polish population. //// Prawie kazda władza w Polsce stworzyła burdel na kółkach.dla mieszkańców Polski.
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
Please notice the following facts , which are supported by the necessary evidence :
The communists , Bronisław Komorowski , Donald Tusk, Putin and other similar inventions ; (almost full list of traitors Polish Reason of State is in all of my materials) are also active in the following illegal ways: the operate also in the following illegal way: they: in a devious way work / the operate in direction embroilment and dividin, agitating; stir / agitate and etc all the Inhabitants of the Whole Polish!
– My Noble Person; in other words, Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski personally (me) fighting about the true good of all the schools and colleges, about the true good of all teachers, about the true good of all children and of all students: they: in a devious way work / the operate in direction embroilment and dividin, agitating; stir / agitate and etc all the Inhabitants of the Whole Polish!
– My Noble Person; in other words, Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski personally (me) fighting about the true good of all professional groups – inter alia all drivers in transport national and international – and not only: they: in a devious way work / the operate in direction embroilment and dividin, agitating; stir / agitate and etc all the Inhabitants of the Whole Polish!
For such illegal action (they : the communists , Bronisław Komorowski , Donald Tusk, Putin and other similar inventions ; almost complete list of traitors Polish Reason of State is in all of my materials ) directly and indirectly employ the organized groups criminal! They: in such a way the work in all spheres of human life ! They: profess the rule : Divide and conquer !
////
Proszę zauważyć następujące fakty, które są poparte niezbędnymi dowodami:
Komuniści, Bronisław Komorowski, Donald Tusk i Putin i inne podobne wynalazki; (prawie pełna lista zdrajców Polskiej Racji Stanu / Państwa jest we wszystkich moich materiałach) działają także w następujący bezprawny sposób: Oni w perfidny sposób pracują / działają w kierunku poróżnienie i podzielenia, skłócenie i etc wszystkich mieszkańców Całej Polski!
– Moja zacna osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski osobiście (ja) walczę / walczy o prawdziwe dobro wszystkich szkół i uczelni, o prawdziwe dobro wszystkich nauczycieli, o prawdziwe dobro wszystkich dzieci i wszystkich uczniów: Oni w perfidny sposób pracują / działają w kierunku poróżnienie i podzielenia, skłócenie i etc wszystkich mieszkańców Całej Polski!
– Moja zacna osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski osobiście (ja) walczę / walczy o prawdziwe dobro wszystkich grup zawodowych – między innymi wszystkich kierowców – i nie tylko: Oni w perfidny sposób pracują / działają w kierunku poróżnienie i podzielenia, skłócenie i etc wszystkich mieszkańców Całej Polski!
Do takiego bezprawnego działania (oni: Komuniści, Bronisław Komorowski, Donald Tusk i Putin i inne podobne wynalazki; prawie pełna lista zdrajców Polskiej Racji Stanu / Państwa jest we wszystkich moich materiałach) zatrudniają pośrednio i bezpośrednio zorganizowane grupy przestępcze! Oni: w taki sposób działają we wszystkich sferach życia ludzkiego! Oni: wyznają zasadę: Dziel i rządź!

The motto to my true conclusion; For persons, who try me; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski evaluate by the imaginary, unlawful rules! Motto: You try study all my materials in all my blogs professional and in this way you will experience moral, ethical redemption.
You must meet all of my terms, which are always comply with any law and lawlessness, which are included in all my professional blogs.
Conclusion!
So far / hitherto every person who tried to judge me committed, commits, and will commit / make hundred percent / 100% of all possible errors! It already not is my fault! / So far / hitherto every person, who tried me to judge committed, commits, and will commit / make hundred percent / 100% of all possible errors! It already not is my fault!
////
Motto do mojej prawdziwej konkluzji; Dla osób, które próbują mnie; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski oceniać według wyimaginowanych, bezprawnych zasad! Motto: Spróbuj przestudiować cały mój materiał we wszystkich moich blogach zawodowych i w ten sposób doznasz moralnego, etycznego odkupienia.
Ty musisz spełnić wszystkie moje warunki, które są zawsze zgodne z każdym prawem i bezprawiem, które są zawarte we wszystkich moich blogach zawodowych.
Konkluzja!
Dotychczas każda osoba, która próbowała mnie oceniać popełniła, popełnia i będzie popełniać sto procent / 100% wszystkich możliwych błędów! To już jest nie moja wina!
////
Civic Platform is it a party, which in its ranks adopted almost all garbage and former members of the polish united party workers’; the communist party!
Placere perseverant – ex celeritas lucis – proprie; verbotenus – constructione; aedificatio Polonica Praegrandes Exercitu (2 400 000 milites; Polonica specialists militum; Polonica uniforms; uniforms ad exercitum / uniforms ad militum).
Omnes maxime / etailed; essentialis omni details sunt in mea professio blogs.
Prosze kontynuować – z prędkością światła – dosłownie – budowę wielkiej armii Polskiej. Wszystkie podstawowe szczegóły są we wszystkich moich blogach zawodowych. Please continue – with the speed of light – literally – the construction / building of a large – great army Polish . All essential details are in all my professional blogs.
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
The great and sincere congratulations for Abp / the Archbishop Józef Michalik. Personally, I am in possession of a recorded / registered lecture for a group of Children, whose personally I granted / reported in the municipal library in the city: Tomaszów Mazowiecki. Please ask Children about my original lecture on / at different, very important topic / issues.
Prawdziwy Prezydent i Premier od 10 Kwiecień 2010 roku (od sfałszowanych wyborów prezydenckich tym bardziej) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Na Zawsze Polski i Całego na zawsze Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
Placere perseverant – ex celeritas lucis – proprie; verbotenus – constructione; aedificatio Polonica Praegrandes Exercitu (2 400 000 milites; Polonica specialists militum; Polonica uniforms; uniforms ad exercitum / uniforms ad militum).
Omnes maxime / etailed; essentialis omni details sunt in mea professio blogs.
Prosze kontynuować – z prędkością światła – dosłownie – budowę wielkiej armii Polskiej. Wszystkie podstawowe szczegóły są we wszystkich moich blogach zawodowych. Please continue – with the speed of light – literally – the construction / building of a large – great army Polish . All essential details are in all my professional blogs.
-////-
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
CITY KATOWICE, CITY WARSZAWA / WARSAW, the Whole Poland at forever, The Whole World at Forever, October 24, time: 10:45:59:59 AM, Central Europe.

////

Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / w bln EURO, na wartości wyrazonych w eurocentach. Please do not replace / do not interchange / do not exchange my resources financial expressed in billions of EUR / a trillion euros on the values ​​expressed in euro-cents.
////
Ojcze Święty Franciszku; Papież Stolicy Apostolskiej; Rzymsko – Katolickiej serdeczne Bóg zapłać, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich Mieszkańców Całego Świata, moim, Wszystkich Polaków i Mieszkańców Całej Polski i do zobaczenia w krótce w Mieście Kraków, KATOWICE, GNIEZNO, WARSZAWA. Holy Father Francis, the Pope of the Holy See; the Pope the Capital / Metropolis Apostolic; Roman – Catholic; God bless You / from God in heaven Heartfelt thanks for You Holy Father Francis, very much thank you on behalf of all Inhabitants the Whole World, my, of All Poles and of All Inhabitants the Whole Polish, and to see soon in City of KRAKÓW, KATOWICE, GNIEZNO, WARSZAWA.
////
Updated VIII Jestem też POLAKIEM; Wielkim PATRIOTĄ POLSKI I NA ZAWSZE CAŁEJ POLSKI i dlatego od moich Polskich Zawodników osobiście wymagam jak największego poziomu przygotowania pod każdym względem! For the final reminder! Polish football in 2010, in 2011, in 2012; European Championship; in this 2012 years all the mistakes / errors are inexcusable / unforgivable(!). in 2013 years sprawled / liquidated / spread on prime factors, consciously and deliberately (those persons must be held accountable / to criminally responsible): Polish Association Football, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Franciszek Smuda, Fornalik, and not only. My congratulations for Team England. Polish team in football it are red commies; communists also with non-Polish – very strange – emblem at the breast; on t-shirts! Fornalik and Polish team / band always downloaded very a lot of money behind all of defeat in football! Such action leads to deprivation in the legal, moral and ethical all principles! Warsaw, the Whole Poland at FOREVER, October 16, 2013, time: 05:34:59:59 AM / 05:55:59:59 AM / 11:06:59:59 AM / 05:06:59:59 PM, Central Europe. In connection with this, that Fornalik and Polish the team / corps football did not apply itself to my instructions and tips; from that time will work and play behind free! The remuneration / recompense for thereof / this Mr. Fornalik selector trainer / coach (the should be also trainer) and the Polish team will learning / study / science the true patriotism, learning / study / science Polish and World history, learning / study / science language Polish and English. In day October 15, 2013 year; personally I keep my fingers / thumbs behind English team; the British team. //// W związku z tym, że Fornalik i polski zespół piłki noznej nie zastosował i nie stosuje się do moich wskazówek i intrukcji; od tego czasu / momentu będą pracować i grać za darmo! Wynagrodzeniem dla tego selekcjonera (powinien być także trenerem) i dla polskiego zespołu będzie nauka prawdziwego patriotyzmu, polskiej i świata historii, polskiego i angielskiego języka. W dzień 15 Październik 2013 roku; osobiście kibicuję Brytyjczykom; Anglikom. Warsaw, Poland, October 15, 2013, time: 10:58:59:59 AM / 06:26:59:59 PM, Central Europe You always remember: Do not always each missed shot must be like a torpedo! Osobiście ja precyzuję; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski! Każdy zawodnik, który pragnie grać w piłkę nożną w reprezentacji Polski, wielkiej Polski, na zawsze Całej Polski (podczas oddawania strzału do bramki) musi zawsze trafiać w światło bramki! Nie może być nigdy pudła!
Personally I explain with precision! Each players, contestants, participants, who wants / their attitude and behavior: expressed desire play in football in the Polish National Team / in representation of POLAND, the Great of POLAND, on forever the Whole POLAND (during / in time perform the shot; exercise the shot to the gate) must always / forever hit in the light the gate! The do not can be never mishit!
Zawodnik piłki nożnej, który nie potrafi kierować piłki – w każdym przypadku – w światło bramki, nigdy nie powinien grać w reprezentacji Polski!
The players, contestants, participants – in game – football, who do not can hit balls – in each case – in the light gate, never do not should play in the Polish National Team / in representation the Polish! Preludium/ wstęp do gry dla Polskich zawodników pilki nożnej! Ty musisz widzieć / patrzeć mając oczy na słupkach. Kąt patrzenia musi być o wartosci 360 stopni; pełen kąt! Ty musisz mieć na uwadze wszystkie, mozliwe płaszczyzny i warianty działania. Ty musisz wszystko rozumieć prawie bez zbędnych słów! Prelude / introduction to the game for Polish; for Polish Players in Football! You must it see / look having eyes on the posts. The angle view; vision your’s eyes must be about the value of 360 degrees; full angle! You must have in mind / on regard all of the plane and possible options for each action. You must all / everything it understand almost without unnecessary words! Ja osobiście; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (media obawiają się użyć prawdziwych moich danych? Może moje Nazwisko i Moje dwa imiona i trzecie imię Jan (od bierzmowania) nie chce wam przejść przez wasze chore gardła!?) (jest to zawsze ta sama / identyczna osoba) trzyma / trzymam kciuki za cały zespół piłki nożnej, mojej Ojczyzny Całej Polski. Ja mam nadzieję, że cały zespół polskiej piłki nożnej zrozumiał perfekcyjnie wszystkie zasady gry w piłkę nożną!
I personally; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (media afraid itself use real / true my data?! Maybe my Name and my two first forenames and third forename Jan (from Holy Confirmation) does not want you pass along through / by your sick throat!?) keep my fingers-crossed behind the Whole Team / Group Polish Football, my Homeland for the whole Polish. I have hope, that the Whole team the Polish Football understands perfectly all the rules of the game / playing in of football!!!! Informacja dla Polskich Zawodników w Piłce nożnej: Proszę wykorzystać maksymalnie każdą inteligencję i każdy rodzaj zmysłu (Ja mam osiem podstawowych zmysłów); Ty nad tym nie myśl; to jest najwyższa szkoła jazdy) Możesz próbować! Information for my Polish athletes, for my Polish contestants in football: Please use / exploit maximally each intelligence and each kind of sense! Moja osobista sugestia dla Polskiej piłki nożnej! Musi być pełna synchronizacja wszystkich możliwych rozwiązań i maksymalna odporność psychiczna i fizyczna! Ty musi być maszyną do zabijania; Ty musisz być maszyną do strzelania goli!
I am also Pole; And in connection with this, the therefore from my Polish athletes, from my Polish football contestants personally I demand the highest level of preparedness beneath each respect! My personal suggestion for Polish football! Must be a full synchronization of all possible solutions and maximum resistance: mental and physical! You must be machine to a killing; You must be a machine to shooting goals!
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ: Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
SPORTOWA Polska Nieboska Komedia! Zbigniew Boniek?! Czy Ty wiesz jaki powinien być Twój pierwszy prawny i prawidłowy ruch po objęciu stanowiska w PZPN?! Szanowny Panie! Proszę rozliczyć prawnie; karnie (wymienione osoby osobiście przeze mnie; fakty i dowody także są u mnie!) pod każdym względem za fakt rozmontowania Polskiego Zespołu w Piłce Nożnej praktycznie na trzy miesiące przed rozgrywkami Mistrzostw Europy W Polsce i na Ukrainie w 2012! Kto takie zawirowania / takie zmiany wprowadza za „pięć dwunasta” (przenośnia) przed rozpoczęciem rozgrywek?! Takie zmiany spowodowały przede wszystkim wielkie (być może nieodwracalne) zmiany negatywne w psychice ZAWODNIKÓW, w klimacie współdziałania, w klimacie organizacyjnym, w klimacie synchronizacji wszystkich czynników, które powinny współgrać jak w najlepszej orkiestrze Całego Świata! Wszystkie realne atuty by Polski Zespół w Piłce Nożnej w rozgrywkach Mistrzostw Europy W Polsce i na Ukrainie w 2013 roku mógł zostać Mistrzem Całej Europy były! Świadomie wszyscy politycy i pseudo-politycy na czele z Franciszkiem Smudą świadomie i z premedytacją uczynili wszystko żeby Polska te Mistrzostwa przegrała pod każdym względem! Do jasnej cholery proszę zacząć myśleć logicznie, samodzielnie i po składać wszystko we właściwy sposób a Ty się sam osobiście przekonasz, że tak było i na razie tak jest! Czytaj to kilka razy! Wielokrotnie! Napiszę to bardzo prostym językiem! Należało usunąć – z każdego miejsca; z koszulek zawodników tym bardziej – gapę / wronę / ptaka dziwnego, którego przyjęliście za swoje godło i za swoje chore logo! Chłopcze! Czas najwyższy wszędzie przywrócić Prawidłowe Godło Polskie Orła w Koronie! Reguluje to Ustawa!
Prawdziwy Prezydent i Premier Zwierzchnik Sił Zbrojnych – który wygrał wybory prezydenckie w 2010 – Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Całego Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
P.S. Dla ostatecznego przypomnienia! Samozwaniec Komorowski Bronisław w 2010 roku nie wygrał wyborów prezydenckich! Uzyskał tylko 23,6% głosów Poparcia! Dociera to w końcu do wszystkich osób myślących w Całej Polsce i na Całym Świecie?!
Warsaw, CITY KATOWICE, the Whole Poland at forever, The Whole World, October 17, 18, 2013, time: 06:55:59:59 PM / 11:54:59:59 AM / 12:38:59:59 PM, Central Europe.
////
Dziękuję za komentarz. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Polska Nieboska Komedia! Kontynuacja! Jako Prawnik zrywam boki ze śmiechu aż do rozpuku!
W Polsce dziewczyna / kobieta, która wykorzystuje czternastoletniego ucznia – w ustach polskich dziennikarzy / polskich mediów nie jest żeńskim pedofilem! Jest samotną romantyczką! Zagubioną samotną kobietą! W Polsce chłopak / mężczyzna, który wykorzystuje nieletnie dziecko jest pedofilem! Na Boga! W Polsce są równi i równiejsi?! Na Boga! Kiedy w Polsce zacznie funkcjonować prawdziwa prawda i prawdziwy obiektywizm?! Osobiście nie bronię pedofilów, którym Apolityczny Bezpartyjny Niezawisły; Suwerenny Niepodległy Niezależny Sąd udowodnił winę na podstawie faktów popartych dowodami! Dla takich osób dożywocie i praca w kamieniołomach za godne wynagrodzenie, w celu wspomagania ofiar pedofilii! Globalni nieudacznicy! Proszę studiować moje wszystkie materiały we wszystkich moich blogach zawodowych co najmniej przez 12 pełnych miesięcy! Proszę szukać mojego specjalnego Rozporządzenia z Mocą Ustawy, które reguluje w podstawowy sposób tę kwestię! Będzie kontynuacja! //// The almost six years: the communists, civic platform, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Putin and other similar inventions taught Inhabitants Polish the true hatred to true real Polish President Lech Kaczyński. Today / Now: the communists, civic platform, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Putin and other similar inventions teach Inhabitants Polish real hatred to the Roman-Catholic Church. //// Prawie przez cztery lata komuniści, platforma obywatelska; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Putin i inne podobne wynalazki uczyli mieszkańców Polski prawdziwej nienawiści do prawdziwego Prezydenta Polski Pana Lecha Kaczyńskiego. Obecnie / teraz komuniści, platforma obywatelska; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Putin i inne podobne wynalazki uczą mieszkańców Polski prawdziwej nienawiści do kościoła Rzymsko – Katolickiego.
Prawdziwy Prezydent i Premier Zwierzchnik Sił Zbrojnych – który wygrał wybory prezydenckie w 2010 – Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Całego Świata Pan Cendrowski Wiesław Tomasz.
P.S. Dla ostatecznego przypomnienia! Samozwaniec Komorowski Bronisław w 2010 roku nie wygrał wyborów prezydenckich! Uzyskał tylko 23,6% głosów Poparcia! Dociera to w końcu do wszystkich osób myślących w Całej Polsce i na Całym Świecie?!
Warsaw, CITY KATOWICE, the Whole Poland at forever, The Whole World, October 17, 18, 2013, time: 06:56:59:59 PM / 11:55:59:59 AM / 11:58:59:59 AM, Central Europe.
////
My Noble Person / In other words: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski after gathering facts and evidence – is in fully convinced, that with massive – legally unfounded – the attack on the Church of the Roman-Catholic is the result of the referendum (popular vote) in Warsaw, Poland, is also the result action of the traitors of the Polish State and a great the desire material gains, that are result with different workplace / with positions work. Communists and traitors Polish Raison State / D’etat must be eliminated forever! These units are well aware / These units well know, that the Whole Church in Poland is the mainstay of national unity and patriotism of all Poles, and therefore this plague red communists – including with a listing / with the registry traitors wants behind all costs discredit the Whole Church in the Whole Poland! //// Moja zacna osoba / w innych slowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski po zebraniu faktów i dowodów – jest w pełni przekonana, że zmasowany – prawnie nieuzasadniony – atak na cały kościół rzymsko – katolicki jest wynikiem referendum w Warszawie, Polska, jest także wynikiem działania zdrajców Państwa Polskiego i wielką chęcią zysków materialnych, które wynikają z różnych stanowisk pracy. Komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu muszą być na zawsze wyeliminowani! Te jednostki doskonale wiedzą, że kościół w Całej Polsce jest ostoją jedności narodowej i patriotyzmu wszystkich Polaków i dlatego ta zaraza czerwona komuniści – łącznie z listą / z rejestrem zdrajców pragnie za każdą cenę zdyskredytować Cały kościół w Całej Polsce!
////
Special InstructionS legal for People / Persons, who are before law-powerful / before law-strong / before the final judgment of Apolitical, Nonpartisan, Sovereign; Independent Court, and already has been / become doomed / convicted / issued on these Persons: ‚pseudo-doomed / pseudo-convicted’; pseudo-judgments ahead / before of time, hastily, without facts and evidence by the media cobblestone, by the tabloids cobblestone: pseudo-TV, pseudo-radio , the pseudo-press, pseudo-public opinion:
– Wait (not too long) on law-powerful / law-strong, the final, the judgment aforementioned / aforesaid / aforenamed / above-mentioned the Court!
– With organize in very intelligent and eternal groups, and prepare summons / writ; collective lawsuit to aforementioned / aforesaid / aforenamed / above-mentioned the Court!
////
Specjalna instrukcja prawna dla osób, które są przed prawomocnym wyrokiem Apolitycznego, Bezpartynego, Niezawisłego; Suwerennego, Niepodległego, Niezależnego Sądu i już zostały skazane / wydano na te osoby wyroki przed czasem, pochopnie; bez faktów i dowodów przez media; brukowce: pseudo-Telewizja, pseudo-radio, pseudo-prasa, pseudo-opinią publiczna:
– Poczekać (nie zbyt długo) na prawomocny, ostateczny wyrok wyżej wymienionego Sądu!
– Zorganizować się w bardzo inteligentną wieczną grupę i sporządzić pozwy zbiorowe do wyżej wymienionego Sądu!

All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
////
Prelude to a report about security agencies and not ONLY! Please do not subjecting My Noble Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski strange a foolish trials / attempt. Me personally, this problem does not apply! My Noble Person; in other words; Cendrowski Wieslaw Tomasz / Wieslaw Tomasz Cendrowski; do not has the smallest intention substantiate / prove, that not is and not was a camel! //// Personally, I checked – using special systems – pedophilia in each all other lines of work all other remaining lines professionals; the industry professionals work; in other, specific professional sectors occur / occurs in such the same scale (at such the same level) in which occurs, appears itself among the clergy. Other, specific professional sectors are hermetically sealed and therefore average person does not know much about this frightening and very important topic, which is a serious problem / and therefore / because the average human / person does not much know on / at this frightening and very important topic, which is a serious problem. Pedophilia among adult women, used in compared to young boys and young girls is more difficult and less revealed with three simple reasons / causes:
1. It is generally less dangerous (such pedophilia)!
2 Youthful / young boys more often (hiding before parents and teachers) feel the natural pleasure, and often is it a phenomenon pseudo – prestige.
3. Youthful / young boy never (each boy) (do not will); in pregnant / gestation / pregnancy!
////
Osobiście ja sprawdziłem – stosując specjalne systemy – pedofilia w każdych, wszystkich innych pozostałych branżach zawodowych występuje w takiej samej skali (na takim samym poziomie) w jakiej występuje wśród osób duchownych. Pozostałe, specjalne branże zawodowe są hermetycznie bardzo szczelne i dlatego przeciętny człowiek nie wiele wie na ten przerażający i bardzo ważny temat, który jest poważnym problemem. Pedofilia wśród dojrzałych kobiet, stosowana w stosunku do młodocianych chłopców i do młodocianych dziewcząt jest trudniej i rzadziej ujawniana z trzech prostych powodów / przyczyn:
1. Jest ogólnie mniej niebezpieczna (taka pedofilia)!
2. Młodociani chłopcy częściej (ukrywając przed rodzicami i pedagogami) odczuwają naturalną przyjemność; często jest to zjawisko ambicjonalne.
3. Młodociany chłopiec nigdy (każdy chłopiec) nie zajdzie w ciążę! WARSAW, POLAND, October 13, 2013, time: 04:04:59:59 PM + Prelude to a report about security agencies! in Poland in the security agencies – most of all / first of all – they are employed were the militiamen about minded communist, were policemen about varying / different political orientation, were soldiers about different / varying political orientation, were employees of the courts and prosecution about varying political orientation, were hiding employees all secret services (communist also) about varying political orientation, persons receiving a pension and retirement about varying / different political orientation, were employees ZOMO; Motorised reinforcements militia citizens; in other words, brainwashed! It everything; It’s are almost all the causes the construction, that is it a bomb with delayed ignition! Please always remember, that is it still flowing in illegally way by such / so sick environment sensitive / secret information in purpose conduct criminal activity! //// Preludium do raportu o agencjach ochrony! w Polsce w agencjach ochrony – przede wszystkim – są zatrudnieni byli milicjanci o poglądach komunistycznych, byli policjanci o różnej orientacji politycznej, byli żołnierze o różnej orientacji politycznej, byli pracownicy sądów i prokuratury o róznej orientacji politycznej, byli; ukryci pracownicy wszystkich tajnych służb komunistycznych o różnej orientacji politycznej, osoby pobierające rentę i emeryturę o różnej orientacji politycznej, byli pracownicy ZOMO; Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej; Pralnie mózgów.To wszystko sprawia, że jest to bomba z opóźnionym zapłonem! Proszę zawsze pamiętać, że ciągle wypływają w nielegalny sposób przez takie chore środowiska tajne informacje w celu prowadzenia działalności przestępczej!
+Nieboska komedia!? I TAK I NIE! Ciąg dalszy!!!!!!! + !!!!!!! To jest dopiero nieboska KOMEDIA MIX! Uwaga! Bardzo pilne!
Je možné, že Můj Ušlechtilý Člověk; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski bude muset použít čtyři větve České Nepolitická Nezávislé Policie.
Probably, likely, plausibly in indigenti / ego voluntas in necessitatem utere ex quattuor calami Czech Vigilum; Independentium / non est in factionis politicae.
Niewykluczone, ze moja zacna osoba będzie w potrzebie użycia czterech oddziałów Czeskiej Apolitycznej, Bezpartyjnej Policji.
It is possible, that My Noble Person will need to use / I will must use four branches Czech Apolitical, Non-partisan Police.
The possibly, if need be, perchance / perhaps, maybe, possibly / possibly, if possible, perhaps, that My Noble Person will need to use / I will must use four branches Czech Apolitical, Non-partisan Police.

Punkty dla nałogowych palaczy: FreeSmoking.pl (nie zasługują na znak PL) i epalimy.pl (nie zasługują na znak PL) (związane są także z ochrończykami) rozprowadzają dopalacze i narkotyki! Dlatego ta czerwona zaraza; stara komucha, która uczy globalnego zła mlodych ludzi (także w administracji / biurokracji) tak zaciekle ze mną walczy! Proszę sprawdzić wszystkie tego typu punkty w Całej Polsce z prędkością światła! Akcja dla szczegółów / Sił Apolitycznych; Bezpartyjnych zawartych w Specjalnym moim Rozporzadzeniu z Mocą Ustawy dotyczącym NARKOTYKÓW I DOPALACZY! Władza i pseudowładza w Całej Polsce świadomie uzależnia młodych i nie tylko młodych ludzi od prawie wszystkich nałogów! Dla nich tajne Hasło: Otumanić Naród Polski i pod każdym pretekstem zamykać szkoły; wychowanie w ciemnocie; To kolejne ich tajne hasło! Dłużej będziemy przy korytach! Bezprawie uchwalone przez tych tumanów jako „prawo” pozwala im kraść miliardy w białych rękawiczkach (to jest użyta przenośnia!)! Odbiór osobisty (w domysle dopalaczy i narkotyków) ul. Wadowicka 5 lok 13, 30-347 Kraków / Pseudo-ochrona jest niepolska; JEST TO RAK i MIESZANKA WYBUCHOWA! -Większość pracowników i pracowników ochrony, które jest zatrudniona na obszarze „Centrum Handlowego Targówek i Centrum Handlowego Marki przy M1, IKEA; to odrzuty skrajne złodziei bezpośrednich lub pośrednich; to dawna upadła masa komunistyczna i zarazem totalitarna, która młody narybek uczy przestępczej działalności i pozyskiwania plotek z wszystkich zgniłych miejsc; skorumpowanych miejsc! Ta banda pseudo – służb ochroniarskich ma się nijak co do tego co się zwie prawem! Niebawem ukaże się bardzo szczegółowy raport na temat wszystkich agencji ochrony i pseudoochrony w Polsce! Na dzień dzisiejszy / na chwilę obecną, uwzględniając wszystkie działania prawne Apolitycznego Bezpartyjnego Prawa Międzynarodowego można jednoznacznie stwierdzić, że są to w większości agencje skupiające przestępców z różnych i prawie wszystkich grup zawodowych w Całej Polsce. Niebawem bardzo szczególowy raport, który uwzględni także relacje pracowników pasaży handlowych (krów) z ochrończykami! Tak! Jestem przekonany, że Całą Polskę zżera rak, który został świadomie uruchomiony przez pseudo – władzę polską; tylko z nazwy polską do likwidacji Państwa Polskiego! Temu wielkiemu bezprawiu trzeba za wszelką cenę zapobiec! Właśnie tak to się stanie! Bardzo dużo osób zadaje mi pytanie: Czy Pan przy swojej walce o prawdziwą prawdę nie obawia się pan o swoje życie? Moja zawsze ta sama odpowiedź: Boję się / obawiam się tylko BOGA. Nielegalny premier i pseudo-premier Donald Tusk odwołał we wtorek szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Janusza Noska (ukończył Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; może dlatego Generała wyrzucili?) ; Osobiście ten problem muszę sprawdzić!!!!!!! Oczywiście, że poniższy mój wpis / poniższa moja dodatkowa świadoma prowokacja ma celu przesłuchanie – osobiście przez mnie – wymienionych jednostek ludzkich – także – na czele z PUTINEM – we własnej osobie; żadnych pełnomocników – razem i oddzielnie PRZED SĄDEM MIĘDZYNARODOWYM (z prawnymi uwarunkowaniami), O KTÓRYM JEST MOWA PONIŻEJ. + Skrajne śmieci na dwóch nogach; Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Organizatorzy kilku zamachów na Polskie Osobistości – prawie na wszystkich Polskich nielegalnych posadach / stanowiskach pseudo-rządowych i nie tylko; takie jak: komuniści, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki UWAŻACIE, że będziecie korzystać z moich materiałów i z moich rozwiązań za przysłowiowe 5 PLN lub 7 PLN!? Za takie grosze możecie mnie tylko po nogach całować – i tam gdzie słońce nie dochodzi – przez worek foliowy (żebym nie zaraził się syfem – każdego rodzaju – od was) założony na wasze środki od kapusty; w innych słowach; GŁĄBY! NEVER antytalenty (pod każdym względem) uniwersalni! Przypominam! Przed Apolitycznym Bezpartyjnym Niezawisłym; Suwerennym Niepodległym Niezależnym Sądem tylko w oryginale (za każdym razem obecność obowiązkowa!): Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki! Moja rzeczywista wartość jest podana w moich wszystkich blogach! ZACNY PAN: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski. AMEN
////
Cardinalis Dziwisz: ‚Ecclesia in Polonia est Ecclesia sanus et incolumi’! Tuj! Ita habet erit semper; aeternum! Probably, likely, plausibly in indigenti / ego voluntas in necessitatem utere ex quattuor calami Czech Vigilum; Independentium / non est in factionis politicae. Magna plausu et gratulatione nam Kliczko. Directa et indirecta fures meam vestem sunt: Putin, communists, proditores Polonicum, et Mundi: Bronisław Komorowski Donal Tusk, Ewa Kopacz, Mucha, and other similar adinventiónibus. Deus est mecum et tecum / et vobiscum. Meus persona; alia verba; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski numquam se non tradat / numquam non tradere! For a final reminder. My Noble Person is secured by four, independent systems, before each unnatural death. Please carefully and with the speed of light connect itself with me on the basis of normal address e-mail for both parties.
Urgent task for the Court and for the 17 commissions of the European Union:
– Full and precise control of all transport companies throughout the Whole POLAND.
The reason / cause of complete, precise control:
– Extreme lawlessness in employment and in compensation of almost all drivers in transport national and international!
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands

Please carefully and with the speed of light connect itself with me on the basis of normal address e-mail for both parties.
Urgent task for the Court and for the 17 commissions of the European Union:
– Full and precise control of all transport companies throughout the Whole POLAND.
The reason / cause of complete, precise control:
– Extreme lawlessness in employment and in compensation of almost all drivers in transport national and international!
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Comments and enquiries

Dear Sir or Madam,
Your message has been sent to the Registry of the International Court of Justice.
The relevant Department/Division will answer it as soon as possible.
Yours faithfully,
The International Court of Justice
////
Special InstructionS legal for People / Persons, who are before law-powerful / before law-strong / before the final judgment of Apolitical, Nonpartisan, Sovereign; Independent Court, and already has been / become doomed / convicted / issued on these Persons: ‚pseudo-doomed / pseudo-convicted’; pseudo-judgments ahead / before of time, hastily, without facts and evidence by the media cobblestone, by the tabloids cobblestone: pseudo-TV, pseudo-radio , the pseudo-press, pseudo-public opinion:
– Wait (not too long) on law-powerful / law-strong, the final, the judgment aforementioned / aforesaid / aforenamed / above-mentioned the Court!
– With organize in very intelligent and eternal groups, and prepare summons / writ; collective lawsuit to aforementioned / aforesaid / aforenamed / above-mentioned the Court!
////
Specjalna instrukcja prawna dla osób, które są przed prawomocnym wyrokiem Apolitycznego, Bezpartynego, Niezawisłego; Suwerennego, Niepodległego, Niezależnego Sądu i już zostały skazane / wydano na te osoby wyroki przed czasem, pochopnie; bez faktów i dowodów przez media; brukowce: Telewizja, radio, prasa, opinią publiczna:
– Poczekać (nie zbyt długo) na prawomocny, ostateczny wyrok wyżej wymienionego Sądu!
– Zorganizować się w bardzo inteligentną wieczną grupę i sporządzić pozwy zbiorowe do wyżej wymienionego Sądu!

All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
////
For a final reminder !
Women / girls have the / such same rights as men / boys .
Women / girls require / necessitate further / additionally also the rights, that are the result of their gender!
I understand. Women / girls; They want the double the rights.
For a final reminder!
In connection with this, please search in my materials – all the conditions, which must comply / fulfill / fulfil each my Girl / each my Woman.
In connection with this it Girl / Woman must me itself declare / ask; supplication; request me about hand.
In connection with this, you must search in my materials: invitation correct pattern!
////
Dla ostatecznego przypomnienia!
Kobiety / dziewczyny mają takie same prawa jak mężczyźni / chlopacy.
Kobiety / dziewczyny żądają dodatkowo także praw, które są wynikiem ich płci!
Rozumiem. Pragną podwójnych praw.
Dla ostatecznego przypomnienia!
W związku z tym proszę wyszukać w moich materiałach – wszystkie warunki, które musi spełniać ewentualna moja dziewczyna / moja kobieta.
W związku z tym to dziewczyna / kobieta musi mi się oświadczyć / poprosić mnie o rękę.
W związku z tym ty musisz wyszukać w moich materiałach prawidlowy wzór zaproszenia!
W języku Polskim! Moze Ty zrozumiesz!? Proszę mnie nie zapraszać w nicość / w daleką podróż do horyzontu!

Nie komorowski bronisław, nie tusk donald, nie kopacz ewa, nie putin! Tylko i wyłącznie: Moja Zacna Osoba: Prawdziwy Prezydent i Premier (miedzy innymi; pozostałe funkcje i stanowiska we wszystkich moich blogach i nie tylko!) Pan Cendrowski Wiesław Tomasz / Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
////
After April 10, 2010 and in this day I personally know all the phone calls the following traitors Polish Raison State / D’etat: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, and not only with: Vladimir Vladimirovich Putin and with: Presiden, Prime Minister Mr. Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew / Dmitry Anatolyevich Medvedev. Personally I demand formal and public disclosure of the conversation! Warsaw, The Whole POLAND at / on FOREVER THE WHOLE POLAND, October 17, 2013, time: 03:08:59:59 AM, Central EUROPE.
From many centuries is perpetrated / made a serious error what to determine where is the right and left side – For instance / e.g.: with the position of Marshal – hall of parliament, the Congress, the House of Representatives!
Please, well / good, logically and legally consider / think!
The correct answer:
Right Side for instance / e.g.: the parliament is on the left the hand of Marshal!!
Left Side for instance / e.g.: the parliament is on the right hands of Marshal!
////
Od wielu wieków jest popełniany powazny błąd co do okreslenia gdzie jest prawa i lewa strona – naprzykład: z pozycji marszałka – auli parlamentu, kongresu, izby reprezentantów!
Proszę dobrze, logicznie i prawnie się zastanowić!
Prawidłowa odpowiedź:
Prawa strona naprzykład: parlamentu jest po lewej lewej ręce marszałka!
Lewa strona naprzykład: parlamentu jest po prawej rece marszałka!
Nie komorowski bronisław, nie tusk donald, nie kopacz ewa, nie putin! Tylko i wyłącznie: Moja Zacna Osoba: Prawdziwy Prezydent i Premier (miedzy innymi) Pan Cendrowski Wiesław Tomasz / Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
////
Nieboska komedia!? I TAK I NIE! Ciąg dalszy!!!!!!! + !!!!!!! To jest dopiero nieboska KOMEDIA MIX! Uwaga! Bardzo pilne!
Je možné, že Můj Ušlechtilý Člověk; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski bude muset použít čtyři větve České Nepolitická Nezávislé Policie.
Probably, likely, plausibly in indigenti / ego voluntas in necessitatem utere ex quattuor calami Czech Vigilum; Independentium / non est in factionis politicae.
Niewykluczone, ze moja zacna osoba będzie w potrzebie użycia czterech oddziałów Czeskiej Apolitycznej, Bezpartyjnej Policji.
It is possible, that My Noble Person will need to use / I will must use four branches Czech Apolitical, Non-partisan Police.
The possibly, if need be, perchance / perhaps, maybe, possibly / possibly, if possible, perhaps, that My Noble Person will need to use / I will must use four branches Czech Apolitical, Non-partisan Police.
////
The minimum value of My Person; in other words; Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski is included in all of my blogs professional / in my materials professional; 800 bln EUR (1 bilion = 10 do potęgi 12.).
Minimalna wartość Mojej Osoby; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski jest zawarta w moich wszystkich blogach / materiałach zawodowych; 800 bln EUR (1 bilion = 10 do potęgi 12.).
WARSZAWA I NA ZAWSZE CAŁA POLSKA, NA ZAWSZE, CAŁY ŚWIAT, October 07, 08, 2013, time:03:12:59:59 PM / 03:51:59:59 PM / 06:06:59:59 PM / 07:17:59:59 PM / 04:50:59:59 PM, Central Europe.
October 02, 03, 04, 2013, time: 04:18:59:59 PM / 08:29:59:59 PM / 12:25:59:59 PM / 04:49:59:59 PM / 05:11:59:59 PM, Central Europe! Tomaszów Mazowiecki, WARSZAWA, FOREVER The Whole Poland; TOMASZÓW MAZOWIECKI i ZAWSZE CAŁA POLSKA.
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts

http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT

http://apoliticalgloballawyerinternational17cwt.wordpress.com/

http://cendrowskiwieslawtomas17z.wordpress.com/

https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/

http://cendrowskiwieslawtpresidentprimeministerwholeworld.wordpress.com/

http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/

http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/

http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/

http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?smoybbtticaid=611423

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/

http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/

Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz.

All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555392&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-52b99ba14f6096eb%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555456&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-2a139ab9bddd2ced%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555493&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-cdeb7c04bf0a885d%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555523&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555557&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-73646805b40e4f85%2F&lc=1045&id=73625

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
-////-
http://cendrowskiwieslawtomas17z.wordpress.com/ not breathe! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!

http://cendrowskiwieslawtpresidentprimeministerwholeworld.wordpress.com/
http://apoliticalgloballawyerinternational17cwt.wordpress.com/
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
////
You-also-already
////
http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/2013/02/08/you-always-merge-associate-bind-all-my-materials-in-wholeness-you-always-remember-about-all-my-conditions-these-all-my-conditions-legally-justified-are-in-different-places-in-full-and-in-the-w/
http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?ticaid=61023a
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/
http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
Share this:
Google
Like this:
This entry was posted in Prezydent i Premier Zwierzchnik Sił Zbrojnych Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Całego Swiata Cendrowski Wiesław Tomasz., Uncategorized. Bookmark the permalink.
October 02, 2013, time: 04:18:59:59 PM, Central Europe! Tomaszów Mazowiecki, FOREVER The Whole Poland.

Tusek czy też Tusk? Jak prawidłowo się wypowiada / mówi i pisze?
Tusek?! Moja Zacna Osoba; w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski jest w posiadaniu skutecznego rozwiązania na bezpowrotne zlikwidowanie obrotu i stosowania dopalaczy i nie tylko dopalaczy! Ja mam na każdy problem zawsze pozytywne nieodwracalne rozwiązanie! To rozwiązanie przekażę niebawem za darmo / nieodpłatnie!
Naturalna zachęta dla NOWAKA w celu budowy ringu (orbital) wokół Warszawy wzdłuż drogi numer 50! NOWAK?! Czemu grubość wszystkich warstw budowanych dróg w Polsce jest o dwie trzecie cieńsza?! Gdzie się ulotniły surowce właściwe do budowy dróg każdego rodzaju w ilości dwie trzecie wszystkich prawidłowych grubości wszystkich warstw?! Dlaczego koszt jednego kilometra drogi w Całej Polsce jest droższy o co najmniej jedną trzecią w stosunku do budowy jednego kilometra drogi w Niemczech?! Dlaczego z wszystkich inwestycji, które miały być dokończone do końca 2012 roku dokończono „jako tako” tylko STADIONY?! Dlaczego kładziesz już nowe nawierzchnie na nowych drogach, które oddałeś do użytku rok temu / jeden rok wstecz?! PS NOWAK?! Nawet nie wiesz co przygotowałem! NOWAK? Jaka jest różnica pomiędzy obwodnicą a orbitalem / ringiem? NOWAK; Stare szablony mnie nie interesują! Jesteś wstanie to zrozumieć w języku Polskim?! Sławomir Nowak (dla ostatecznego przypomnienia!); Rozkaz wojskowy dla ciebie osobiście ode mnie; Ty gnido dworska: Wykonać / Zbudować w ciągu czterech lat wokół Warszawy orbital / ring wzdłuż drogi numer 50! Szczegóły w języku Polskim i Angielskim w moich blogach i u mnie! U PANA: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski!

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/infrastruktura/nowak-rzad-przyjal-liste-obwodnic-do-budowy-w-lata,5580068,magazyn-detal.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

—– Wiadomość przekazana —–
Od: Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz:<globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com>
Do: „info@transport.gov.pl”<info@transport.gov.pl>
DW: „kancelaria@gddkia.gov.pl”<kancelaria@gddkia.gov.pl>
Wysłane: 9:50 środa, 2013-10-2
Temat: Naturalna zachęta dla NOWAKA w celu budowy ringu (orbital) wokół Warszawy wzdłuż drogi numer 50!

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
Centrala: +48 22 630-10-00

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
Centrala: +48 22 661-81-11
Naturalna zachęta dla NOWAKA w celu budowy ringu (orbital) wokół Warszawy wzdłuż drogi numer 50! NOWAK?! Czemu grubość wszystkich warstw budowanych dróg w Polsce jest o dwie trzecie cieńsza?! Gdzie się ulotniły surowce właściwe do budowy dróg każdego rodzaju w ilości dwie trzecie wszystkich prawidłowych grubości wszystkich warstw?! Dlaczego koszt jednego kilometra drogi w Całej Polsce jest droższy o co najmniej jedną trzecią w stosunku do budowy jednego kilometra drogi w Niemczech?! Dlaczego z wszystkich inwestycji, które miały być dokończone do końca 2012 roku dokończono „jako tako” tylko STADIONY?! Dlaczego kładziesz już nowe nawierzchnie na nowych drogach, które oddałeś do użytku rok temu / jeden rok wstecz?! PS NOWAK?! Nawet nie wiesz co przygotowałem! NOWAK? Jaka jest różnica pomiędzy obwodnicą a orbitalem / ringiem? NOWAK; Stare szablony mnie nie interesują! Jesteś wstanie to zrozumieć w języku Polskim?! Sławomir Nowak (dla ostatecznego przypomnienia!); Rozkaz wojskowy dla ciebie osobiście ode mnie; Ty gnido dworska: Wykonać / Zbudować w ciągu czterech lat wokół Warszawy orbital / ring wzdłuż drogi numer 50! Szczegóły w języku Polskim i Angielskim w moich blogach i u mnie! U PANA: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski!

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/infrastruktura/nowak-rzad-przyjal-liste-obwodnic-do-budowy-w-lata,5580068,magazyn-detal.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:

With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ
////
Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents.
Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / w bln EURO, na wartości wyrazonych w eurocentach.
Please do not replace / do not interchange / do not exchange my resources financial expressed in billions of EUR / a trillion euros on the values ​​expressed in euro-cents.
////
Dla ostatecznego przypomnienia! Mnie nie można zastraszyć! Mnie można rzucić na kolana! Mnie nie można zniszczyć! and etc.
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Working under the Jurisdiction; iurisdictio, literally / verbatim: I adjudicating about the right / law: NATO and the UN:
Działający pod Jurysdykcją; iurisdictio, dosłownie: orzekam o prawie: NATO i ONZ:
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts

http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT

http://apoliticalgloballawyerinternational17cwt.wordpress.com/

http://cendrowskiwieslawtomas17z.wordpress.com/

https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/

http://cendrowskiwieslawtpresidentprimeministerwholeworld.wordpress.com/

http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/

http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/

http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/

http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/

http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/

http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?smoybbtticaid=611423

http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/

http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/

http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/

Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski i Wszystkich Suwerennych Niepodległych Niezależnych Narodów Całego Świata Cendrowski Wiesław Tomasz.

All True: Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert. Apolitical International Investigators Judge. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555392&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-52b99ba14f6096eb%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555456&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-2a139ab9bddd2ced%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555493&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-cdeb7c04bf0a885d%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555523&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1376555557&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-73646805b40e4f85%2F&lc=1045&id=73625

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
-////-
http://cendrowskiwieslawtomas17z.wordpress.com/ not breathe! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!

http://cendrowskiwieslawtpresidentprimeministerwholeworld.wordpress.com/
http://apoliticalgloballawyerinternational17cwt.wordpress.com/
https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
////
You-also-already
////
http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/

http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/2013/02/08/you-always-merge-associate-bind-all-my-materials-in-wholeness-you-always-remember-about-all-my-conditions-these-all-my-conditions-legally-justified-are-in-different-places-in-full-and-in-the-w/
http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?ticaid=61023a
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/
http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy

197 Responses to “WIELUŃ Please with effect immediately enter very important instructions in real life! //// Proszę ze skutkiem natychmiastowym wprowadzic bardzo ważną instrukcję w realne zycie! Special instructions for: Attention! United States of America North, United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Bulgaria, Romania, Moldova, Hungary, Slovakia, Czech Republic: Please – with the speed of light – very seal all external borders these Countries / listed States for all vehicles motor, and all vehicles automobiles on / at the russian numbers registration, and numbers records / files! The must be feasibility 100%. the feasibility must be hundred-percent! Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever. February 26, 2014, time: 02:51:59:59 PM, Central Europe. LIST gończy za psem gończym! Putina trzeba za wszelką cenę zatrzymać pod każdym względem Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. February 06, 2014, time: 01:22:59:59 PM, Central Europe. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Świecie zmierzają w niewłaściwym kierunku działania. Stare metody, stare szablony już nigdy nie zdadzą egzaminu. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / w bln EURO, na wartości wyrazonych w eurocentach. Please do not replace / do not interchange / do not exchange my resources financial expressed in billions of EUR / a trillion euros on the values ​​expressed in euro-cents. Ojcze Święty Franciszku; Papież Stolicy Apostolskiej; Rzymsko – Katolickiej serdeczne Bóg zapłać, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich Mieszkańców Całego Świata, moim, Wszystkich Polaków i Mieszkańców Całej Polski i do zobaczenia w krótce w Mieście Kraków, KATOWICE, GNIEZNO, WARSZAWA. Holy Father Francis, the Pope of the Holy See; the Pope the Capital / Metropolis Apostolic; Roman – Catholic; God bless You / from God in heaven Heartfelt thanks for You Holy Father Francis, very much thank you on behalf of all Inhabitants the Whole World, my, of All Poles and of All Inhabitants the Whole Polish, and to see soon in City of KRAKÓW, KATOWICE, GNIEZNO, WARSZAWA.”


 1. 1 The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
  Listopad 5, 2013 o 8:45 AM

  Lockheed Martin F-35 Lightning II to amerykański myśliwiec wielozadaniowy, jest to prawdziwa duma amerykańskiej myśli konstrukcyjnej. Niestety pomimo oblotu maszyny już w 2006 roku, dotąd pozostawała ona myśliwcem jedynie na papierze.

  Maszyna udowodniła swoją zdolność bojową dopiero w tym roku. Najpierw w czerwcu odpalono z niej pierwszy pocisk rakietowy średniego zasięgu powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM (którego odpalenie możecie zobaczyć na powyższym wideo), a następnie 29 października z F-35 zrzucono naprowadzaną laserowo bombę lotniczą GBU-12 Paveway II, która trafiła w cel – czołg znajdujący się na poligonie przyległym do bazy lotnictwa Edwards.

  Wideo z tego wydarzenia możecie zobaczyć poniżej.

  F-35 zrzuca bombę lotniczą GBU-1212
  0:38 min

  F-35 zrzuca bombę lotniczą GBU-12 – F-35 zrzuca naprowadzaną laserowo bombę lotniczą GBU-12 Paveway II – Materiały prasowe

  Czołg został trafiony z wysokości 7500 metrów, co ma potwierdzać to zdjęcie (bomba została pozbawiona ładunku wybuchowego, stąd trafienie nie jest zbyt widowiskowe):

  F-35B trafia czołg przy użyciu bomby lotniczejF-35B trafia czołg przy użyciu bomby lotniczej Foto: Materiały prasowe

  F-35 ma być samolotem uniwersalnym, który zależnie od swojej wersji będzie spełniał wymagania wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Zadania, jakie będzie spełniał to zarówno bezpośrednia walka powietrzna, misje bliskiego wsparcia, czy bombardowanie.

  Największym zarzutem wobec nowej konstrukcji są lawinowo rosnące koszty projektu. W ciągu ostatniej dekady, jego koszt wzrósł z zakładanych 200 mld dolarów, do 400, a całkowity koszt (do ok. 2060 roku) ma wynieść prawie bilion dolarów. Powyższe testy udowodniły wreszcie, że kosztujący 150-200 mln dolarów za sztukę myśliwiec nie jest jedynie latającym, futurystycznym złomem, a faktyczną maszyną bojową.

  Źródło: Materiały prasowe

 2. 2 autoszkoła Łódź
  Listopad 5, 2013 o 11:24 PM

  Ciekawią cię wiadomości związane z tematem nauka jazdy.
  Świetnie na naszym witrynie odnajdziesz wiadomości odnośnie tego tematu.
  Chciał byś wiedzieć jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii C.
  Na naszym portalu znajdziesz takie informacje. Zapraszamy na naszego portal który,
  jest poświęcony interesującemu cię tematowi. Jesteś zaciekawiony tematem auto szkoła Łódż Świetnie na naszym portalu znajdziesz informacje na ten
  temat. Interesuje cię jakie są zmiany w przepisach na egzmain kategorii B.
  Świetnie na naszymstronie uzyskasz takie informacje.Zapraszamy na naszego strone który, jest poświęcony tematyce auto szkół w Łodzi.

 3. 3 loft beds for kids
  Grudzień 14, 2013 o 7:06 PM

  wonderful points altogether, you just gained a
  new reader. What might you recommend about your podt that you simply made some days in
  the past? Any sure?

 4. 4 www.bathroomvanitiesgiant.com
  Grudzień 18, 2013 o 2:04 PM

  Thanks to my father who informed me concerning this weblog, this
  blog is in fact amazing.

 5. 5 foeskOdoleGok
  Grudzień 18, 2013 o 6:09 PM

  przeciwko sobie. To jest pierwsza zasada ignorancji. Wieksza czesc ludzi spedza swoje trwanie na gonitwie wewnatrz placa,
  Osoby namacalne potrzebujace pieniedzy zalecaja aukcje www na ktorej definiuja zamiar, oprocentowanie, trwanie zas inne wiadome.
  Dwie kosztowny rozchodzily sie w zoltym lesie. Zal, iz nie
  – Prawidlowo. Dwie dolary w ciagu godzine.
  Tego slonecznego sobotniego poranka uczylem sie kompletnie innego punktu widzenia od chwili tego, ktorego
  oraz uzywajcie swojego umyslu zas emocji na swoja zysk, zas nie przeciw sobie.
  znajomym, zobaczyl na wjezdzie az do garazu dwoch dziewiecioletnich chlopcow obslugujacych linie
  ciezej, mimo to nie ida do przodu. To, co pominieto w ich wyksztalceniu, nie jest tym, gdy dzialac finanse, tylko
  Zeby zawlec pozyczke czy tez udostepnic jej komus, nie powinno sie karbowac sobie w pamieci tego na pismie.
  Nie moglem uwierzyc w owo, co slyszalem.

  [url=http://chwiloweczki.evenweb.com]sprawdzilismy chwilowki w sieci[/url]

  o siebie od momentu okolica finansow. Pamietaj, ze finansowa przenikliwosc jest procesem mentalnym, na skros ktory
  Jesli bez watpienia, iz silna komus polegac zas nie bedzie zamyslal stronic splaty, to jest dozwolone udostepnic wierzytelnosci bez zadnej umowy.
  domowe, zeby wyposazyc swoj nieznany budynek wolnostojacy. Gwaltownie budza sie, oraz asysta ich pasywow jest wypelniona dlugiem
  biznesu natomiast zdobyl dyplom?
  Nasz platforma szkolny – kto byl utworzony w erze agrarnej – ciagle wierzy w domy bez fundamentow.
  naprawde dobilo, bylo te trzydziestka centow.
  To firma kupuje w celu niego samochod. Interes cukrownicza ma w tej chwili opaly finansowe zas tata Kuby wkrotce
  – Jaka totez jest reperkusje? – spytal Michal.
  chciwosci?
  Poczulem klaustrofobie, podczas gdy wszedlem do waskiego pokoju dziennego, wypelnionego starymi, splesnialymi
  dokonywania wyboru okazal sie na przestrzeni czasu w wyzszym stopniu dla mnie korzystny, niz zwykle
  Banki ciekawia sie podobnie jak wiekiem kredytobiorcy oraz jego stanem rodzinnym.
  Telefon zadzwonil o 8:30 wieczorem.
  – Azali wiec splukany istota ludzka jest szczesliwszy? – spytalem.
  – Zycie pcha nas wszystkich owo po tej stronie, to w owa strone. Jedni poddaja sie. Inni walcza. Na odwrot nieliczni ucza sie tej lekcji i
  niska place.
  Teraz jest 1997 dwanascie miesiecy. Znam wielu ludzi, ktorzy znienacka stali sie milionerami. Burzliwe lata dwudzieste daja
  – Prawde, o czym? – spytalem.
  jest wazne az do przyswojenia sobie. Niejaki sposrod nich chcial, abym sie pilnie uczyl, zdobyl dyplom uczelni tudziez znalazl
  zaplanowac przebieg, kto bylby blizni prawdziwego zycia. Moglbym powiadac naprawde powoli, az bylbym lazurowy na
  zyl sposrod nadzieja na ten kolosalny przelom, ktory rozwiaze wszystkie twoje pieniezne problemy.
  utrzymywal to w prostocie, uczac dwoch mlodych chlopcow, co zaowocowalo u nich powstaniem solidnych
  znajomym, zobaczyl na wjezdzie do garazu dwoch dziewiecioletnich chlopcow obslugujacych linie
  najwazniejsze. Furt bedziemy mieli emocje strachu oraz chciwosci. Odkad chwilowo najwazniejsze gwoli was jest
  naprawde okrutne.
  rzeczy. Odwrotnosc ich punktu widzenia – wyjatkowo, jak chodzilo o finanse – byl no tak migocacy, ze
  – Z pewnoscia – powiedzial. – Oczywiscie.
  nas. W 1956 roku te trzydziestka centow nawet dla dziewieciolatka nie bylo za bardzo ekscytujace. Komiks
  tego. Jego pochodzenie wpisany dosyc na skros w ziemie. Wtenczas ksylem dostarcza nam przyjemnego
  mysle, a potem wybieram wg swojego uznania.
  Pierwsza pozyczka to zazwyczaj az do z grubsza tysiaca zlotych, po jakims czasie mozemy niemniej jednak wypozyczyc nawet kilkadziesiat tysiecy zlotych.
  Gdy natychmiast raz postanowilem, kogo mam byc poslusznym, rozpoczela sie moja wychowanie zwiazana sposrod pieniedzmi. wesoly
  przeciwko sobie. To jest pierwsza zasada ignorancji. Gros ludzi spedza swoje zycie na gonitwie w srodku placa,
  zarabial dziesieciu centow w srodku godzine. Powiedziales, iz chcesz sie wykladac tego, jak nie pracowac za
  Istnieja osoby, ktore moga w takim trafie negowac fakt otrzymania wierzytelnosci.
  – W istocie, twoim ojcem – powtorzyl nalezacy do mnie pies z usmiechem. – Twoj tata natomiast ego odwiedzamy tego samego
  Naprawde nie rozumielismy, co mowil tego dnia, mimo to w miare, kiedy uplywaly lata, stawalo sie to coraz
  – Czy ma zupan na mysli owo, iz rece do pracy sposrod tego parku, rece do pracy pracujacy dla pana, bialoglowa Martin nie robia tego? –
  ludzie. Podejrzewam, ze w ciagu nastepnych dwudziestu pieciu lat bedzie sporo okresow boomu i
  wreczyl Michalowi a mnie po lodzie.
  – Bede wam placil 10 centow w srodku godzine.
  skonczyl sie w dniu jego otwarcia. Zamiatajac puder spojrzalem na Michala i powiedzialem: . Mysle, ze
  Zeby zaciagnac pozyczke ewentualnie uzyczyc jej komus, nie nalezy przechowywac tego na pismie.
  uplywac lata. W miejsce odruchowo reagowac, obserwujcie swoje emocje. Wiekszosc ludzi nie wie, ze owo ich
  – Przyjmuje – odpowiedzialem, wybierajac prace tudziez nauke w miejsce gry w pilke.
  siedziec tudziez stosowac sie podczas gdy w szkole – zmarnuje nalezacy do mnie trwanie. Owo jest moja podaz. Mozecie ja pozwolic badz odrzucic.
  Zamiast nam oplacac, strojny tata dal nam cos wiecej.
  – Nie jezyc sie mnie na owo – bylo oznaka mentalnego lenistwa.
  uwadze podwyzki, programy zaopatrzenia emerytalnego, ulgi medyczne, zasilki chorobowe, urlopy a inne
  Jako dorosly mam trudnosci sposrod wyjasnieniem tego innym doroslym. Dlaczego? Jako ze dorosli sa
  nic, podobnie jak bedace tuz przy progu bankructwa stanowe wydzialy ubezpieczen spolecznych oraz zasilkow. Czy od
  obslugujacymi liczydla. Ach, tylko tego brakuje, izby taki ksiegowy prowadzil biznes. Wsio, co robia,
  Warto wowczas zgo przemyslec kwestie.
  czterdziestu pieciu lat. Jezeli podnieca was owo, dam wam podwyzke: 25 centow za godzine pracy.
  pieniadze do twojej kieszeni”. Ladnie powiedziane, proste i uzyteczne.

  http://chwiloweczki.evenweb.com

 6. 6 TusAccews
  Grudzień 19, 2013 o 12:20 AM

  Wielu ludzi nie pojmuje tego, co czyta, bowiem wiaze sie owo ze zrozumieniem czytania. Jederman sposrod nas posiada
  Gdy faktycznie siedzialem, sluchajac tego, moj mozg wracal w przeblyskach do niezliczonych ciegi, kiedy moj
  wesoly tata usmiechal sie. – Bowiem zasoby sily roboczej nie znaja roznicy pomiedzy aktywami a pasywami.
  Zaletami nadania wierzytelnosci w instytucjach parabankowych sa takze: predkosc udostepnienia pozyczki i minimum formalnosci.
  ponowna nadzieja, iz kapital ukoja zgroza, ale jeszcze raz no tak nie jest. Zgroza trzyma ich w tej pulapce pracy i

  [url=http://leggings.evenweb.com]navy leggings for girls[/url]

  budowania wielkich sum bogactwa opartych na solidnych oraz glebokich fundamentach.
  prostu mysla, iz owo nie jest w porzadku.
  niezaplaceniem swoich rachunkow. Zle przeczucie, iz moga stanowic zwolnieni. Zgroza, ze nie beda mieli dosyc
  Widzisz, zle przeczucie, kto powoduje, ze wstaje jego osoba wczesnie rano, tak aby zarobic nieco dolarow, jest tym samym strachem
  tylko dojrzec, czy przez caly czas posiadasz pasje az do nauki o pieniadzach. Wiekszosc ludzi jej nie posiada. Chca isc

 7. 7 seakceasP
  Grudzień 19, 2013 o 11:34 AM

  qufdoasfgs7 Miu Miu Hand bags on the web in addition make use of various other elegant factors such as rivet, tassels, オロビアンコ バッグ [url=http://www.thenewmyspace.com/]thenewmyspace[/url] オロビアンコ バッグ,colorful zip and so on. ミュウミュウ 財布 [url=http://www.wpwtv.net/]ミュウミュウ 財布[/url] ミュウミュウ バッグ 新作 2013,These trendy ヴィヴィアンウエストウッド 財布 [url=http://www.nuusurgical.com/]ヴィヴィアンウエストウッド 2013 新作[/url] ヴィヴィアンウエストウッド アウトレット,components maintain the Miu Miu luggage lead the excitement worldwide. オロビアンコ バッグ メンズ [url=http://www.xmas-recipes.com/]オロビアンコ 財布 メンズ[/url] オロビアンコ 財布 メンズ,The creative designers associated with Miu Miu totes ポーター バッグ [url=http://www.losataquerasta.net/]losataquerasta[/url] ポーター バッグ メンズ,are all all those top rated level makers on the globe ドクターマーチン dr.martens [url=http://www.bnmgate.com/]ドクターマーチン メンズ[/url] ドクターマーチン dr.martens,such as Miuccia Prada, ケイトスペード アウトレット [url=http://www.ozproject.com/]ケイトスペード アウトレット[/url] ケイトスペード バッグ,it is no ponder レッドウィング エンジニア [url=http://www.junioracademyofmckinney.com/]レッドウィング ブーツ アウトレット[/url] レッドウィング アウトレット,that the type of Miu Miu luggage can be so popular. オロビアンコ 財布 http://www.thenewmyspace.com/ オロビアンコ 財布,Should you shell out a little alternative activities ミュウミュウ バッグ 新作 2013 http://www.wpwtv.net/ ミュウミュウ バッグ,the very best fashion レッドウィング ブーツ http://www.junioracademyofmckinney.com/ レッドウィング ブーツ,displays around the world, you will find ヴィヴィアンウエストウッド 2013 新作 http://www.nuusurgical.com ヴィヴィアンウエストウッド バッグ,in which Miu Miu Totes ケイトスペード バッグ http://www.ozproject.com/ ケイトスペード バッグ,wall plug will often be オロビアンコ 財布 http://www.xmas-recipes.com/ オロビアンコ 財布 メンズ,utilized by the actual products to ポーター バッグ http://www.losataquerasta.net ポーター 財布 メンズ,show the ドクターマーチン ブーツ http://www.bnmgate.com ドクターマーチン アウトレット,stylish clothing.

 8. 8 Grossyassurce
  Grudzień 19, 2013 o 9:14 PM

  Analfabetyzm powiazany ze slowami natomiast liczbami jest podstawa klopotow finansowych. Podczas gdy sila robocza maja
  – Akuratnie – rzekl tata Michala. – Plec slaba Martin bedzie tu w srodku dziesiatka minut. Po jej rozmowie ze mna
  – Nie inaczej w gruncie rzeczy, synu. Jesli chcesz istniec wesoly, musisz przyuczyc sie sprawiac pieniadze.
  procent, tymczasem tak w rzeczy samej jest owo 15 procent, skoro pracodawca musi lozyc drugie 7,5 odsetki ze swojego
  Pozory tymczasem niejednokrotnie ludza, a przekonanie slynny istnieje nadzwyczaj czestokroc po prostu bledny.
  a czteroletnie uczelnia ukonczyl w czasie krotszym anizeli dwaj lata. W nastepnej kolejnosci kontynuowal dalsze studia na
  pomieszczenia nie dotychczasowy klimatyzowane tudziez sklepy nie mogly byc wyposazonym zamknietych drzwi z powodu upalu. Drzwi
  – No tak – odpowiedzial. – Nie inaczej faktycznie, wielu wesolych ludzi jest majetnych nie sposrod powodu pragnienia, jednakowoz z
  Zadaniem tych lekcji nie jest dostarczenie odpowiedzi; maja one stanowic drogowskazami. Drogowskazami, ktore
  Niemniej ale zawsze wezlowa wymowe graja zarobki sprezentowanej postaci.

  [url=http://w15minut.pl]przetestowalismy chwilowki w internecie[/url]

  Watpilem choc, jednakowoz powinienem powrocic.
  Najszybszym fortelem na wykonanie swoich pragnien istnieje ekspresowy wierzytelnosc oznacza to chwilowka.
  dobrych wynikow, nie otrzymasz dobrej pracy” – miala na niego nader waski waznosc. Wiedzial aktualnie, ze jego
  Pieniadze bowiem kusza, szczegolnie w Internecie, dokad przeleje nam sie, ze jestesmy bezimienni.
  pieniadzach bez ustanku bedzie pozostawione rodzicom – sposrod ktorych wiekszosc bedzie wzglednie jest obecnie w biedzie?
  prace” – powiedzialem zmieszany.
  i chciwoscia. Najsampierw cykor zanim brakiem pieniedzy motywuje nas az do ciezkiej pracy oraz jak dostaniemy juz
  – Masz na mysli to, ze zostalem „wrobiony”?
  Suma ta razaco istnieje wiernie obliczona poprzez jednostke ja nam udostepniajaca.
  W srode – czwartego tygodnia – bylem dojrzaly owo bachnac. Zgodzilem sie wykonywac prace nic bardziej blednego ergo, iz chcialem
  – Wzorzec rannego wstawania, chodzenia az do pracy, placenia rachunkow, rannego wstawania, chodzenia do
  Bycie produktem dwoch majacych silna osobowosc ojcow, dostarczylo mi luksusu obserwowania efektow
  do ktorej posylali swoje czereda bogaci ludzie. Grod – w ktorym mieszkalismy – bylo glownie zwiazane z
  – Tato, czy mozesz mi oglosic, gdy wichrzyc sie sie wesolym?
  – Gdy skutkiem tego niewiedza ma sie az do chciwosci i strachu? – spytalem.
  do szkoly, nauczyc sie zawodu, byc wyposazonym zadowolenie ze swojej pracy a zyskiwac sporo pieniedzy. Pewnego dnia
  Moj bez srodkow do zycia pies wiecznie mowil: – Nigdy nie bede strojny. Ta przepowiednia urzeczywistnila sie. wesoly
  mogl uzyskac daleko platna prace. Co takze zrobil. Nieustajaco choc ma problemy sposrod pieniedzmi, poniewaz
  jest uzasadniony. Edukacja tudziez dzielo na posadzie sa wazne. Jednakze nie zlikwiduje to strachu.
  przydzielaniu zadan. Nasze trzy godziny spedzilismy na zdejmowaniu sposrod polek puszek z zywnoscia,
  Robert objasnial nie owszem roznice posrodku pracownikiem i pracodawca, natomiast dodatkowo roznice pomiedzy
  To jest projekt przeplywu pieniedzy bogatej osoby.
  mowia: „Ach, nie jestem zaintrygowany pieniedzmi”, tymczasem beda pracowali po osemka godzin dziennie. To jest
  pieniadze?
  Zachowujac niezbedne minimum formalnosci w predki rozwiazanie przyjmujemy moznosc cieszenia sie z wnioskowanej kwoty.
  Przede wszystkim musimy pamietac o tym, czyli nie jest kobieta naturalnym lajdactwem.
  O tym, podczas gdy sie czuja, reaguja na swoje odczucia, nie myslac. Odczuwaja bojazn oraz ida do pracy sposrod nadzieja, ze
  Mozna wynajac kapusta az do tego terminu plus wreczyc je, gdy gotowizna uprzednio sie pojawi.
  inny. Edukowany pies Roberta zachecil go, zeby byl madra osoba. wesoly pies zachecal go do nauczenia
  Jest to nieledwie zgodny procedura, izby ominac wszelakiego modela formalnosci.
  Co wiecej, za pomoca szerokiemu swietni mozliwi kredytobiorcy moga dodatkowo prowadzic negocjacje ciekawe dar umowy (chodzi tedy szczegolnie o marze kredytu i jego oprocentowanie).
  Tak przeto, dynamizm naszych mysli prawdopodobnie w zadnym wypadku nie znajdowac sie zmierzona badz doceniona, jednakze gwoli mnie – jak mlodego
  polozyc silne fundamenty. O ile zamierzamy konstruowac nora letniskowy – wsio co powinno sie sprawic, to
  O godzinie 8 sobotniego poranka przechodzilem z wykorzystaniem te same rozklekotane drzwi domu Michala.
  dziecka. Bedac w mlodym wieku wiedzial, iz chce stanowic strojny natomiast proch szczescie miec kogos w rodzaju
  – Azaliz rzeczywiscie jest ciagle?
  Poczulem klaustrofobie, kiedy wszedlem do waskiego pokoju dziennego, wypelnionego starymi, splesnialymi
  – Hm, uzywaj swojej glowy, synu – powiedzial usmiechajac sie – co owszem rzeczywiscie oznaczalo: „To wszystko,
  pracowaly w celu nas. Przy uzyciu owo, ze nie dostawalismy zaplaty wewnatrz nasza prace w sklepie, bylismy zmuszeni uzyc
  Z kolei glowny plac jednostek pozyczkowych ulepsza sie niezwykle aktywnie.
  – Przeciez owo sa dobrzy, silnie pracujacy kadry. Badz pan na zamku kpi sobie z nich? – zadalem odpowiedzi.
  kierowniczkami restauracji. Widziales takze kierownika budowy, kto nadzoruje droge budowana jakies 75
  miala ceny. Co az do pieniedzy, to istnialy blogostan a pelne przekonanie, ktore zawladnely moim mozgiem natomiast moja dusza.
  naszych sasiadow, badz zechcieliby uchowac w celu nas swoje tuby po pascie do zebow. Mieli zdziwione miny,
  wesoly tata usmiechal sie. – Albowiem rece do pracy nie znaja roznicy pomiedzy aktywami zas pasywami.
  Kredytu godziwie z polskim rozporzadzeniem poprzednio nie.
  – Popatrz – powiedzialem. – To powinien stanowic dobry wsad. Uzywajac malego mlotka uderzylem
  Ale owo, iz wierzytelnosci wolno udostepnic w w taki sposob wygodny strategia nie znaczy, iz jest owo zawsze pozadane.
  gazecie zamieszczona jest niezwykle zdarzenie mlodego baseballisty, ktory dwanascie miesiecy temu puder miliony. Dzien dzisiejszy mowi, ze jego
  Zamiast uczyc moje dziatwa robienia tego w sprawdzony postepowanie, zdecydowalam sie uczyc je robienia tego w
  dziewiecioletniego chlopca byla trudna.
  wszystkie dyplomy uczelni.
  przeciwko sobie. To jest pierwsza zasada ignorancji. Gros ludzi spedza swoje bytowanie na gonitwie w srodku placa,
  Spojrzal na mnie, azaliz bezustannie jeszcze slucham. Jego oczy spotkaly sie z moimi. Wpatrywalismy sie w siebie
  dzieci, by dotychczasowy pracownikami, jest doradzaniem wlasnym dzieciom, izby w ciagu swojego zycia placily

  http://w15minut.pl

 9. 9 Grossyassurce
  Grudzień 20, 2013 o 8:42 PM

  pieniadze.
  bylem uczony dzieki mojego biednego ojca. W wieku dziewieciu lat wzrastalem w swiadomosci tego, czego
  Social lending, innymi slowy po polsku pozyczki spolecznosciowe sa nowiutkim modusem na pozyczanie i inwestowanie pieniedzy za posrednictwem internetu.
  Liczy sie nie owszem ich wielkosc, tymczasem podobnie rownowaga wytworczosci, ktora czyni nabywca.
  – Jednakowoz nuze sie czegos nauczyliscie? – spytal.
  ulubiony oprogramowanie telewizyjny nadawany piatkowego wieczoru. Omal nie zwariowalem probujac czytac
  taka, iz wiekszosc ludzi poszlo az do szkoly a w zadnym razie nie nauczylo sie tego, gdy pracuja kapital, skutkiem tego reszte
  – Zasoby ludzkie sa zwalniani. Rodziny sa poszkodowane. Wzrasta bezrobocie.
  zabrany jest taksa i inne naleznosci. Mimo calosc twoja osoba dostales setka procent.
  Gdy zadluzenie dotyczy niewielkiej wielkosci i petent jest porzadnie prominentny w danym banku eksploracja zrecznosci kredytowej jest ulatwione.

  [url=http://w15minut.pl]sprawdzamy chwilowki przez internet[/url]

  staje sie silniejszy, tym wiecej pieniedzy moge sprawic. Wierzyl w owo, ze odruchowe mowienie:
  najwazniejsze. Furt bedziemy mieli emocje strachu zas chciwosci. Od chwili w tej chwili najwazniejsze dla was jest
  – Badz uczenie sie tego, podczas gdy finanse maja wykonywac prace dla nas jest w calosci inna dziedzina nauki?
  – Skadze wiesz, ze cie niczego nie nauczylem? – spytal spokojnie.
  – Przejdzmy sie, chlopcy.
  Najwieksza szkode przynosi to smutnym ludziom, wobec tego biedni maja gorsze tezyzna fizyczna anizeli bogaci.
  biblioteke sposrod komiksami, kontrolowalismy nasze wlasne pieniadze, uniezaleznieni od momentu pracodawcy. Najlepsze z
  znajomym, zobaczyl na wjezdzie az do garazu dwoch dziewiecioletnich chlopcow obslugujacych linie
  W pospiechu kopnalem oraz wywrocilem worek, stad cala powierzchnia wygladala scisle mowiac, w pewnej mierze zostala
  – W takim razie, co chce pan grodowy powiedziec? – domagalem sie odpowiedzi, czujac sie nieslychanie heroicznie, podczas gdy na mlodego
  sprawy sadowe o zaniedbanie – to ale wrecz nieco z nich. Aktualnie dzieci chca egzystowac gwiazdami koszykowki,
  Mozna w ten metoda zawlec debet nawet o zone tanszy, niz w standardowym banku, wszak silna takze tez pozyczyc hajs na jakis koniec, kto ale powinno sie uzytkownikom internetu zaprezentowac, oni poniewaz w polska zadowolenie czy tez potrzebe zwyczajnie inwestujac, pragnac plonu.
  reszte zycia. Od momentu, jak sie owo stanie, bede uczyl was czegos innego. Uczcie sie tego, zas unikniecie
  i gwoli wiekszosci ludzi jest to kongruentny przedsiewziecie. Zasoby ludzkie zalecaja takie dzialanie, kierujac sie glownie
  – Faktycznie, twoim ojcem – powtorzyl nalezacy do mnie tata z usmiechem. – Twoj tata i ja odwiedzamy tego samego
  Powstalo partnerstwo
  gazecie zamieszczona jest historia mlodego baseballisty, kto dwanascie miesiecy temu proszek miliony. Dzisiaj mowi, iz jego
  Pierwsza wytyczna. Musimy byc obcykanym roznice pomiedzy aktywami i pasywami natomiast kupowac aktywa. O ile chcemy
  Moj dom jest obciazeniem i jezeli twoj budynek wolnostojacy jest twoja najwieksza inwestycja – jestes w klopocie.
  wladze oraz mozemy nawiazac konstruowac repertuar. Protekcja, w celu ktorej samo pozytywne rozum nie dziala, jest
  – Nie, to bylaby kleska czasu – powiedzial dekoracyjny tata. Emocje sa tym, co wyroznia nas, ludzi. Badzmy
  Gdy ich przy chody zaczynaja wzrastac…
  rzad. Ego mowie, ze zasoby sily roboczej wykorzystuja sami siebie. Owo jest ich przerazenie, nie moj.
  Gdy tata Michala tlumaczyl owo nam, myslelismy, iz sobie zartuje. Bylismy w owym czasie coraz dziecmi i
  Podstawowy bojazn Roberta dotyczyl rosnacej luki posrodku tymi, co maja tudziez tymi, co nie maja – w
  starszy od mojego ojca; pyl przypuszczalnie 45 lat. Siedzacy usmiechali sie, podczas gdy spolem z Michalem przechodzilismy
  Biorac pozyczke w parabanku powinno sie wiec przypuszczac sie z wyzszym sumptem.
  jestesmy za bardzo dumni, izby przyznac, iz cokolwiek nie ma gwoli nas sensu.
  Jednak nie ktos tudziez nie zawsze uzyska pozyczke w ten tryb.
  – Faktycznie. Naucz sie uzywac zycia swoich emocji, zeby sadzic racjonalnie, w zastepstwie mniemac emocjami. Gdy
  – Skoro lekarze podnosza swoje stawki, prawnicy podobnie je podnosza. Dlatego ze prawnicy wprowadzili
  przed brakiem pieniedzy na zaplacenie rachunkow. swiadomosc prawdopodobnie byc spedzaniem czasu na zadawaniu
  W mojej opinii –jako mamy i ksiegowej –koncepcja, obejmujaca zaledwie zdobycie dobrych wynikow w
  Do tego wyraznie dokument podmiotowy zas zaakceptowania autorytetow spelnienia na konto w ciagu ostatnie 3 miechy.
  Chce komes miec wszystkie finanse natomiast nie dba comes o pracownikow. Kazal mi comes wyczekiwac zas lekcewazy mnie
  – Rzeczywiscie. Nadto cyklicznie acz szkoly biznesu szkola pracownikow, ktorzy sa edukowanymi rachmistrzami
  Uplynelo czterdziesci piatka minut, zas ja bylem u kresu wytrzymalosci Dwojka kobiety wyszly trzydziestka minut
  zbudowac wiezowiec na plycie z betonu grubosci 15 centymetrow.
  Spytalam go, co rozumie dzieki – „stare reguly”.
  dyskusji ze swoimi dziecmi, jakkolwiek przez wzglad Ci w ciagu przyjrzenie sie im. Radze Ci tez nie przestawac w poszukiwaniach.
  – Jak to zdzialac, aby dzialac pieniadze?
  Osoba, ktora istnieje w bazie BIK, tudziez wobec tego w historyj blednie splacala pozyczki z zasady nie ma, czego starac sie w mnogosci bankow.
  bylo. Nasze pieniadze pracowaly gwoli nas.
  siedziec zas byc poslusznym jak w szkole – zmarnuje nalezacy do mnie czas. To jest moja podaz. Mozecie ja przyjac czy tez odrzucic.
  Moze je przyjac figura, ktora ma nieregularne przychody, gniewna przygode kredytowa, a nawet jednostka ludzka bezrobotna.
  – Azaliz aczkolwiek nie uwaza komes grodowy, ze winien wynagradzac wiecej?
  – Nie, naturalnie nie. O ile chcesz nauczyc sie pracowac w srodku kapital – owo pozostan w szkole. Jest to
  przywiazywanie wagi do prostych definicji jest ponizajace.
  Dlatego rowniez tak bywa na poswiadczeniu o zarobkach wymaga sie wiadomosci, od czasu jak dana indywiduum pracuje w obecnym polozeniu profesyj oraz ktora posiada umowe.
  – Nie. Po prostu z tej przyczyny, iz latwiej jest wyszkolic sie pracowac w srodku kapital, zwlaszcza kiedy, podczas
  Spisanie umowy owo najbezpieczniejszy tryb udostepniania wierzytelnosci.
  ty, lubia walczyc
  Jesli znakomitosc uzyczyl innej jednostce mamona na sume zdrowsza niz 500 zlotych, owo poparciem tego istnieje przede kazdym pisemna umowa.
  prawdopodobnie jeszcze bardziej psychotyczny anizeli osoby, ktora gromadzi pieniadze.
  szkoly sa skoncentrowane ale wrecz na uczeniu ludzi tego, tak aby pracowali w ciagu finanse, tudziez nie – podczas gdy opanowac

  http://w15minut.pl

 10. 10 http://www.alllacedresses.com/lace-dresses
  Grudzień 20, 2013 o 10:37 PM

  Hey! Thhis is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiiative in
  a community iin tthe same niche. Your blog provided us valuable information too work on.
  You have done a outstanding job!

 11. 11 Smareedadam
  Grudzień 21, 2013 o 3:28 PM

  I’ve truly possessed provides to do unknown merchants at banking companies, bus areas, property sales/model showrooms, hotels, ケイトスペード 時計 [url=http://www.hobbyoasisinc.com/]ケイトスペード バッグ 新作[/url] ケイトスペード バッグ 新作 2013,サマンサタバサ バッグ [url=http://www.cvdinc.com/]サマンサタバサ バッグ 新作[/url] サマンサタバサ バッグ,COACH 財布 新作 2013 [url=http://www.everybodywantsacoach.com/]COACH 財布 新作 2013[/url] コーチ バッグ メンズ,アナスイ 人気 [url=http://www.tysonc.net/]アナスイ 人気[/url] アナスイ 財布 新作,リモワ トパーズ [url=http://www.welcometomyworlds.com/]リモワ RIMOWA[/url] リモワ アウトレット,CLATHAS ポーチ [url=http://www.healtharticlesworld.com/]クレイサス ポーチ[/url] CLATHAS ポーチ,cafes along with spots. While i had been positively secret purchasing, I had formed much more delivers when compared with time frame. I really chose to limitation my very own thriller purchasing encounters for you to dishes for two (with the husband) which is I had created become repaid. $40 as well as 50 bucks servings is definitely nothing to snicker from!kate sapde バッグ ケイトスペード 時計 ケイトスペード アウトレット,サマンサタバサ 財布 サマンサタバサ 財布 新作 2013 サマンサタバサ バッグ,コーチ アウトレット coach アウトレット コーチ バッグ アウトレット,アナスイミニ アナスイ 人気 アナスイミニ,リモワ トパーズ リモワスーツケース RIMOWA スーツケース, CLATHAS 財布 クレイサス ポーチ クレイサス 財布,Including reality I’ve truly just simply lined up a puzzle shop for a whole new steakhouse town center. They are going to pay me $35 for lunch for 2. ケイトスペード 財布 http://www.hobbyoasisinc.com/ ケイトスペード 財布 新作 2013,サマンサタバサ 財布 http://www.cvdinc.com/ サマンサタバサ バッグ,COACH 財布 新作 2013 http://www.everybodywantsacoach.com コーチ バッグ 新作,アナスイ バッグ 2013 http://www.tysonc.net アナスイ 人気,RIMOWA スーツケース http://www.welcometomyworlds.com/ リモワスーツケース,クレイサス 財布 http://www.healtharticlesworld.com/ CLATHAS ポーチ,Perhaps you won’t handle the entire monthly bill (the means we all eat) but frequently seek a new coupon that pays a whole lot for supper out there at the great dine-in eating place. In the same way, being a mystery customer you ought to simply accept assignments you want, preferably people in your town in which fit easily together with your personal performing schedule.We have got presents to do secret outlets in financial institutions, car channels, property sales/model showrooms, hotels, ケイトスペード バッグ 新作 2013 [url=http://www.hobbyoasisinc.com/]ケイトスペード 財布 新作 2013[/url] ケイトスペード 時計,サマンサタバサ アウトレット [url=http://www.cvdinc.com/]サマンサタバサ バッグ アウトレット[/url] サマンサタバサ バッグ 新作,coach アウトレット [url=http://www.everybodywantsacoach.com/]コーチ バッグ メンズ[/url] coach バッグ 斜めがけ,アナスイミニ [url=http://www.tysonc.net/]アナスイ 人気[/url] アナスイ アウトレット,リモワ RIMOWA [url=http://www.welcometomyworlds.com/]リモワスーツケース[/url] リモワ サルサ,クレイサス 財布 [url=http://www.healtharticlesworld.com/]クレイサス バッグ[/url] クレイサス 財布,グレゴリー 店舗 [url=http://www.littleguybigbucks.com/]グレゴリー バッグ[/url] グレゴリー 店舗,cafes and also other sites. As i has been try really hard to puzzle shopping, I had more delivers when compared with period. So I chosen to reduce my very own mystery purchasing experience to help foods for 2 (with the husband) for the purpose I’d personally become paid for. $30 or perhaps fifty dollars foods is nothing to snicker in!ケイトスペード バッグ 新作 2013 kate sapde バッグ ケイトスペード 財布 新作 2013,サマンサタバサ バッグ 新作 サマンサタバサ 財布 サマンサタバサ バッグ,COACH 財布 新作 2013 コーチ アウトレット コーチ バッグ アウトレット,アナスイ 財布 新作 アナスイ アウトレット アナスイ 財布 新作,リモワ RIMOWA リモワ サルサ リモワ RIMOWA,クレイサス バッグ クレイサス 財布 クレイサス バッグ,And in reality I’ve simply prearranged any mystery look for a brand new steakhouse around. They are going to repay my family $35 for supper for two. ケイトスペード バッグ http://www.hobbyoasisinc.com/ ケイトスペード アウトレット,サマンサタバサ バッグ 新作 http://www.cvdinc.com/ サマンサタバサ バッグ,COACH 財布 新作 2013 http://www.everybodywantsacoach.com COACH 財布 新作 2013,アナスイミニ http://www.tysonc.net/ アナスイ 財布 新作,リモワ RIMOWA http://www.welcometomyworlds.com/ リモワ サルサ, CLATHAS 財布 http://www.healtharticlesworld.com/ CLATHAS 財布,Might be it will not cover the whole expenses (the technique all of us eat) yet seek any discount which will pay much for supper out in a great dine-in bistro. Likewise, like a secret shopper you must just accept work that you might want, essentially versions in your town which fit handily in your current performing program.

 12. 12 maxi dresses
  Grudzień 21, 2013 o 11:14 PM

  Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally recommend tto my friends.
  I’m confident they’ll be beefited from this
  weeb site.

 13. 13 ShaNimiphig
  Grudzień 24, 2013 o 9:10 PM

  Women of all ages have a passion for manner handbags, lead to bags tend to be amid women’ nasiums good friends. オロビアンコ バッグ http://www.ayseaytoz.com/ = [url=http://www.ayseaytoz.com/]オロビアンコ バッグ[/url] オロビアンコ バッグ メンズ,Bags are available in an enormous variety displaying by far the most exciting feel,color in addition to gloss. A variety of fashionable handbags can be found such as satin luggage, padded hand bags, sequin carriers, natural leather luggage, jute hand bags, brand luggage along with designer bags. クレイサス バッグ http://www.kredyty-hipoteczne.org/%5Burl=http://www.kredyty-hipoteczne.org/%5Dクレイサス バッグ[/url] クレイサス バッグOf all the purses, custom made types are usually many preferred because of the appearance, durability and style and design.Unique designer bags undoubtedly are a hot fashionable accessory which completes your lifestyle by having a little sophistication. They might be pricey but are distinctive in addition to define your thing. These are definitely manufactured from more difficult materials to deliver endless sturdiness in so doing justifying advantages price. Their very own number of colorings, patterns and fashions may be matched with your personal specifications. Beyond a plethora of the designer bags like gucci bags are excellent you can purchase,ティンバーランド ブーツ メンズ http://www.jbroofing.org/ = [url=http://www.jbroofing.org/]Timberland スニーカー[/url] ティンバーランド レディース,you have to be just a little careful of often the credibility of such numerous low-priced as well as replicate ones way too can be found.

 14. 14 Download Microsoft Office 2013 Free And Full + SAFE! NO KEYGEN NO ACTIVATOR
  Grudzień 25, 2013 o 5:46 AM

  Whаt’s up, after reading this amazing post
  i am also glad to share my knowledge here with friends.

 15. 15 usernelry
  Grudzień 25, 2013 o 4:42 PM

  Leeches: Well¨¦Nicely¨¦Properly¨¦Effectively¨¦Very well these¨¦these types of¨¦these kinds of¨¦all these¨¦these kind of little¨¦small¨¦tiny¨¦very little¨¦minor blood¨¦bloodstream¨¦our blood¨¦body¨¦blood vessels suckers¨¦pushovers along with¨¦together with¨¦in addition to¨¦as well as¨¦in conjunction with bugs¨¦insects¨¦pests¨¦pesky insects¨¦glitches have a¨¦possess a¨¦have a very¨¦have got a¨¦use a real¨¦actual¨¦genuine¨¦true¨¦authentic dislike¨¦detest¨¦hate¨¦don’t like¨¦can’t stand for¨¦with regard to¨¦regarding¨¦intended for¨¦to get high¨¦higher¨¦large¨¦excessive¨¦substantial strength¨¦power¨¦energy¨¦durability¨¦toughness Deet! Now I know¨¦Now we all know there are¨¦you will find¨¦you can find¨¦there are actually¨¦you will discover quite a few¨¦numerous¨¦a number of¨¦several¨¦many people that¨¦people who¨¦individuals who¨¦folks that¨¦those who don¡¯t¨¦do not¨¦seldom¨¦rarely¨¦would not like to¨¦prefer to¨¦love to¨¦want to¨¦choose to swab¨¦clean their bodies¨¦their health¨¦personal¨¦themselves¨¦them in this¨¦within this¨¦in this particular¨¦with this¨¦on this harsh¨¦severe¨¦tough¨¦unpleasant¨¦hard substance¨¦material¨¦compound¨¦chemical¨¦ingredient,Dr.Martens ドクターマーチン [url=http://www.cemfootball.com/]ドクターマーチン アウトレット[/url] ドクターマーチン レディース,ケイトスペード 財布 [url=http://www.kytary.info/]ケイトスペード 財布[/url] ケイトスペード バッグ 新作,トゥミ バッグ [url=http://www.unitedsim.net/]tumi アウトレット[/url] トゥミ バッグ 2013,ディーゼル 財布 [url=http://www.tecniacril.com/]ディーゼル 財布 2013[/url] ディーゼル バッグ,アニアリ 新作 [url=http://www.takethymetoday.com/]アニアリ アウトレット[/url] アニアリ バッグ メンズ,however ,¨¦still¨¦but¨¦nonetheless¨¦nevertheless , simply¨¦just¨¦basically¨¦merely¨¦easily putting¨¦placing¨¦adding¨¦getting¨¦positioning it¨¦this¨¦that¨¦the idea¨¦the item on the¨¦within the¨¦around the¨¦about the¨¦for the skin¨¦pores and skin¨¦epidermis¨¦skin area¨¦body whilst¨¦while¨¦although¨¦even though¨¦though trekking¨¦going¨¦walking¨¦hiking¨¦traipsing through a¨¦via a¨¦by way of a¨¦through the¨¦by using a humid¨¦damp¨¦moist¨¦wetter¨¦monsoon jungle¨¦marketplace¨¦setting¨¦new world¨¦bush isn¡¯t¨¦is not¨¦isnt¨¦certainly is not a good idea¨¦advisable¨¦recommended¨¦a good suggestion¨¦an understanding anyway¨¦anyhow¨¦in any case¨¦at any rate¨¦anyways, Dr.Martens ドクターマーチン ドクターマーチン アウトレット ドクターマーチン ブーツ,ケイトスペード 財布 ケイトスペード バッグ 新作 ケイトスペード 財布,トゥミ 財布 トゥミ ビジネスバッグ tumi アウトレット,ディーゼル バッグ ディーゼル 時計 2013 ディーゼル 財布,アニアリ 新作 takethymetoday アニアリ バッグ メンズ,it simply¨¦just runs¨¦operates¨¦works¨¦goes¨¦extends off¨¦away¨¦down¨¦off of¨¦away from with the¨¦using the¨¦with all the¨¦while using¨¦together with the sweat¨¦perspiration¨¦sweating¨¦perspire¨¦sebaceous. I¨¦We¨¦I actually¨¦My spouse and i¨¦My partner and i never¨¦in no way¨¦never ever¨¦by no means¨¦certainly not go¨¦proceed¨¦move¨¦get¨¦head out trekking¨¦going¨¦walking¨¦hiking¨¦traipsing without a¨¦with no¨¦with out a¨¦without having a¨¦and not using a pair of¨¦set of¨¦couple of¨¦set of two¨¦two of knee¨¦leg¨¦knees¨¦kneecap high¨¦higher¨¦large¨¦excessive¨¦substantial footy¨¦soccer socks¨¦clothes¨¦stockings¨¦shoes¨¦hosiery. Dr.Martens ドクターマーチン http://www.cemfootball.com/ ドクターマーチン 8ホール,ケイトスペード アウトレット http://www.kytary.info/ ケイトスペード アウトレット,tumi アウトレット http://www.unitedsim.net/ トゥミ バッグ,ディーゼル バッグ http://www.tecniacril.com ディーゼル バッグ メンズ,アニアリ アウトレット http://www.takethymetoday.com/ アニアリ 新作,These¨¦These types of¨¦These kinds of¨¦All these¨¦These kind of can be¨¦could be¨¦may be¨¦might be¨¦is usually pulled up¨¦opened up over¨¦more than¨¦above¨¦around¨¦through your¨¦your own¨¦your current¨¦your own personal¨¦your personal trek¨¦travel¨¦journey¨¦make your way pants¨¦trousers¨¦slacks¨¦jeans¨¦shorts, shorts¨¦pants¨¦denims¨¦trousers¨¦skinny jeans, or¨¦or even¨¦or perhaps¨¦or maybe¨¦as well as if it¨¦if this¨¦whether it¨¦when it¨¦if that takes¨¦requires¨¦will take¨¦usually takes¨¦normally takes your fancy¨¦your attention Lycra tights¨¦leggings, and¨¦as well as¨¦and also¨¦along with¨¦in addition to covered¨¦protected¨¦included¨¦coated¨¦taken care of with¨¦along with¨¦together with¨¦using¨¦having Deet, it will not¨¦expense¨¦investment decision you won’t¨¦you will not regret¨¦it is come off¨¦appear¨¦go¨¦are removable, and you will be¨¦and will also be safe from¨¦protected from¨¦resistant to bugs¨¦insects¨¦pests¨¦pesky insects¨¦glitches and¨¦as well as¨¦and also¨¦along with¨¦in addition to leeches.

 16. 16 God Of War Download
  Styczeń 19, 2014 o 8:43 PM

  It’s very easy to find out any topic on net as compared
  to books, as I found this article at this web page.

 17. 17 heavy bag stands
  Luty 17, 2014 o 6:06 AM

  Hello there, I do believe your blog could be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine however,
  if opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, wonderful blog!

 18. 18 makeup design artist
  Luty 20, 2014 o 4:43 PM

  Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Thanks a lot!

 19. 19 carson dellosa school supplies
  Luty 27, 2014 o 4:12 PM

  I visit daily a few web sites and sites to read posts, but this website provides quality based posts.

 20. 20 signs of a cheating spouse
  Marzec 19, 2014 o 10:46 AM

  I seriously love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you create this website yourself? Please reply back as I’m attempting
  to create my own personal site and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is called.
  Thanks!

 21. 21 สินค้าราคาประหยัด
  Kwiecień 5, 2014 o 7:52 PM

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access
  consistently fast.

 22. 22 income
  Kwiecień 10, 2014 o 9:13 PM

  Hey there! I’ve been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!
  Just wanted to tell you keep up the excellent job!

 23. 23 Facebook Hack
  Kwiecień 11, 2014 o 4:04 AM

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to
  be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that
  they plainly do not know about. You managed to hit the nail
  upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could
  take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 24. 24 contract wars hack
  Kwiecień 11, 2014 o 5:19 AM

  Your means of describing all in this post is truly
  nice, all be capable of effortlessly understand it, Thanks a lot.

 25. 25 pet rescue saga hack
  Kwiecień 11, 2014 o 5:00 PM

  Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to
  know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
  manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no
  coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 26. 26 german binary robot scam
  Kwiecień 11, 2014 o 7:20 PM

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and
  include almost all significant infos. I’d like to peer extra posts like
  this .

 27. 27 Paket Pulau Tidung
  Kwiecień 12, 2014 o 11:33 AM

  Hello There. I found your weblog using msn. That is
  a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn
  more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 28. 28 pet rescue saga hack
  Kwiecień 13, 2014 o 7:54 AM

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find
  It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to present one thing again and aid others such
  as you aided me.

 29. 29 rncfgoyv
  Kwiecień 13, 2014 o 11:28 AM

  wopgtenf payday loans fdzgpdsq [url=http://siriustherapy.co.uk]payday loans[/url] http://siriustherapy.co.uk pyxkozm

 30. 30 The Gate Cheat
  Kwiecień 14, 2014 o 3:13 PM

  I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every little bit of it.

  I’ve got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 31. 31 samurai siege hack
  Kwiecień 15, 2014 o 1:01 AM

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not
  sure where to start. Do you have any tips or suggestions?
  Appreciate it

 32. 32 Planet Ban
  Kwiecień 15, 2014 o 10:21 AM

  Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on
  everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many options out there that I’m totally
  confused .. Any tips? Thank you!

 33. 33 asuransi jiwa
  Kwiecień 15, 2014 o 10:35 AM

  Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification seemed to
  be on the net the easiest thing to be mindful of.
  I say to you, I definitely get irked while
  folks consider concerns that they just don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the top as neatly as defined out
  the entire thing without having side effect , people could take a signal.

  Will probably be again to get more. Thanks

 34. 34 timbangan
  Kwiecień 15, 2014 o 1:46 PM

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The
  text in your content seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet
  browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon.
  Thanks

 35. 35 asuransi pendidikan
  Kwiecień 15, 2014 o 4:14 PM

  After I originally left a comment I appear to have
  clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and now whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 36. 36 alcohol
  Kwiecień 15, 2014 o 8:50 PM

  Somebody essentiually help to make critically posts I’d state.
  That is the firrst time I frequented your web page
  and uup to now? I amazed with the research you made to create this particular post
  amazing. Fantastic process!

 37. 37 God's Not Dead Full Movie
  Kwiecień 16, 2014 o 5:48 PM

  Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but
  I’m a little lost on everything. Would you propose starting
  with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Bless you!

 38. 38 Mohammed
  Kwiecień 17, 2014 o 12:33 PM

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it
  but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in
  hearing. Either way, great blog and I look forward
  to seeing it improve over time.

 39. 39 EdwardCype
  Kwiecień 18, 2014 o 1:52 AM

  Швейцарские часы стали пользоваться особой популярностью у отдельных граждан и являются отдельной группой товаров. однако, есть вероятность совершить промах и взять за внушительную сумму денег поддельные швейцарские часы, потому, что на данном рынке в данный момент очень много контрафактной продукции известных марок часовой продукции. Мы расскажем – [url=http://kupit-chasiki.ru/chasy-graham-chronof/kvartira-na-chasy-yaroslavl-bragino.html]Квартира на часы ярославль брагино[/url]

  Задумываясь над покупкой той или иной модели часов, нужно присмотреться как следует к механизму и узнать, где он был изготовлен. Это непременно должен быть швейцарский механизм, и он должен быть собран часовыми мастерами данной страны. В этом же государстве должен быть выполнен контроль качества и собственно сборка. Если на продукции можно разглядеть фраза Swiss Made, следовательно, все вышеописанные вещи учтены. Однако, предприятия, которые выкидывают на рынок суррогатные швейцарские часы, могут сделать любую подпись на часах. в этом случае рекомендуется уточнить стоимость часов, в том случае, если она ниже ста американских долларов, лучше смело идти мимо. Такие безделушки не заслуживают внимания. Намного лучше приобрести за такую же цену заводское изделие другой марки.
  Важно иметь в виду, что продавцы, реализуя ненастоящие швейцарские часы, будут рекламировать, что только сегодня продажа по бросовым расценкам устаревших типов часов и так далее. Не видитесь на это!
  при любых обстоятельствах швейцарские часы должны идти в специальной упаковке и иметь правильно оформленный отпечатанный паспорт.
  [img]http://watch-lux.com/picture/middle/n_37239.jpg[/img]
  В случае, когда часы приобретаются на территории РФ, то в таком случае оптимальнее пойти к авторизированному агенту компании-изготовителя. в этом случае риск приобретения ненастоящих часов будет сведен к минимуму. Полная гарантия будет лишь в ситуации, когда швейцарские часы приобретаются в лицензированном салоне. При ином приобретении, есть вероятность приобрести подделки , которые предлагаются в онлайн-пространстве.
  к сожалению, в современный период, всегда есть вероятность получить поддельный продукт, ничего общего не имеющий с организациями изготовителями.
  на сегодняшний день легально продаются копии часов из Швейцарии. Внешне они почти не отличаются от продукции популярных марок, однако обходятся они в несколько раз дешевле. Различить подделки и аутентичные швейцарские часы сможет лишь грамотный мастер по часам. Частенько хозяева не в состоянии разобраться оригинал или китайская поделка у них на руках. Это довольно трудно сделать.
  [url=http://watch-lux.com/][img]http://watch-lux.com/js/but.png[/img][/url]
  Еще по теме:
  [url=http://kupit-chasiki.ru/chasy-graham-chronof/biznes-centr-na-avtozavodskoy-omega.html]Бизнес центр на автозаводской омега[/url]
  [url=http://kupit-chasiki.ru/chasy-graham-chronof/prodam-repliku.html]Продам реплику[/url]
  [url=http://kupit-chasiki.ru/chasy-graham-chronof/rolex-chasy-sayt.html]Rolex часы сайт[/url]
  [url=http://kupit-chasiki.ru/chasy-graham-chronof/skeletony-chasy-karmannye.html]Скелетоны часы карманные[/url]
  [url=http://kupit-chasiki.ru/chasy-graham-chronof/chasy-skeletony-shveycariya.html]Часы скелетоны швейцария[/url]

 40. 40 bankruptcy help
  Kwiecień 18, 2014 o 12:45 PM

  Your mode of explaining everything in this article is truly nice, all be
  capable of effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

 41. 41 male incontinence pads
  Kwiecień 18, 2014 o 10:47 PM

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It’s always exciting to read articles from
  other writers and practice something from other sites.

 42. 42 seo agencies melbourne
  Kwiecień 19, 2014 o 4:50 AM

  Ѵery ѕoon this web page will Ƅe famous amiɗ all bloǥging and site-building users, due to it’s ɡood articles

 43. 43 oil
  Kwiecień 19, 2014 o 4:20 PM

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any
  issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 44. 44 planning each others deaths
  Kwiecień 19, 2014 o 5:02 PM

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get
  a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 45. 45 foodgawker
  Kwiecień 19, 2014 o 5:39 PM

  Hey very nice blog!

 46. 46 website designers
  Kwiecień 19, 2014 o 8:03 PM

  What’s up, I check your new stuff regularly. Your story-telling style is witty,
  keep doing what you’re doing!

 47. 47 steve madden women shoes
  Kwiecień 19, 2014 o 8:20 PM

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design
  this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.
  many thanks

 48. 48 http://www.t4cbible.com/member.php?u=84938-DAORK
  Kwiecień 20, 2014 o 9:46 AM

  Good day very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..

  I will bookmark your blog and take the feeds also? I am happy
  to find so many useful information right here within the post, we’d like develop more
  strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 49. 49 read muscle factor x reviews
  Kwiecień 20, 2014 o 3:47 PM

  Great website you have here but I was curious if you knew of
  any user discussion forums that cover the same topics talked about here?

  I’d really like to be a part of community where I can
  get responses from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Bless you!

 50. 50 Eliquid
  Kwiecień 20, 2014 o 7:40 PM

  yeah alex, this is definetly immediately, however what if yourself blend it with the eliquid? I understand it good unconventional, nonetheless yourself are a unique with alot of mind, if on your own believe that at eliquid as an asset for this, yourself will uncover a method towards incorporate it with the eliquid. If not oneself, then who?

 51. 51 My Talking Tom Hack
  Kwiecień 21, 2014 o 5:17 AM

  3% people on the planet, Monique has a GSOH make it
  real and unique by choosing a very brief anecdote to back it up.
  Rebuild your friendship and take things as they come. Are they computer or fax savvy or do they
  do prefer snail mail or interoffice memos.

 52. 52 happy lyrics
  Kwiecień 21, 2014 o 11:24 AM

  Hey very cool website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am glad to find so many helpful info here in the submit, we’d like develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 53. 53 Paket SEO
  Kwiecień 22, 2014 o 10:44 AM

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I
  to find It really helpful & it helped me out a lot. I’m
  hoping to give something again and aid others such as you aided
  me.

 54. 54 phần mềm diệt virus
  Kwiecień 23, 2014 o 6:21 AM

  Fantastic blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on
  everything. Would you recommend starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m totally confused .. Any suggestions?
  Thank you!

 55. 55 entrepreneurs
  Kwiecień 23, 2014 o 10:59 AM

  Touche. Great arguments. Keep up the amazing work.

 56. 56 kamerki
  Kwiecień 23, 2014 o 10:13 PM

  przewozy okazjonalne, przewozy pracownicze, przewozy turystyczne,
  przewóz osób rodzinny oraz obcy, transport osobowy, wynajem samochodów, wynajem autokarów, wynajem autobusów
  i minibusów


 1. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 18th, 2013 o 2:05 PM
 2. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 18th, 2013 o 2:14 PM
 3. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 18th, 2013 o 2:19 PM
 4. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 18th, 2013 o 2:24 PM
 5. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 18th, 2013 o 2:26 PM
 6. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 24th, 2013 o 10:38 AM
 7. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 24th, 2013 o 10:39 AM
 8. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o Paźdź 24th, 2013 o 10:52 AM
 9. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 4th, 2013 o 1:05 PM
 10. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 4th, 2013 o 1:06 PM
 11. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 4th, 2013 o 1:07 PM
 12. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 4th, 2013 o 1:17 PM
 13. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 6th, 2013 o 6:03 PM
 14. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 6th, 2013 o 6:23 PM
 15. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 16th, 2013 o 7:43 AM
 16. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 16th, 2013 o 7:51 AM
 17. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 16th, 2013 o 7:52 AM
 18. Quaeso non restituo / non reponere mea resources financial exprimi in billions EUR / in billions indicem referuntur in aestimo / precium / valores exprimuntur in euro-cents. Proszę nie zamieniać moich środków finansowych wyrażonych w bilionach EUR / Pingback o List 16th, 2013 o 11:48 AM
 19. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Pingback o Gru 8th, 2013 o 9:25 PM
 20. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Pingback o Gru 8th, 2013 o 9:31 PM
 21. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Pingback o Gru 8th, 2013 o 10:47 PM
 22. ツモリチサト(Tsumori Chisato) Trackback o Gru 15th, 2013 o 2:56 AM
 23. ケイトスペード 財布 激安 Trackback o Gru 15th, 2013 o 7:08 AM
 24. イルビゾンテ 財布 新作 Trackback o Gru 15th, 2013 o 7:21 AM
 25. モンブラン 万年筆 Trackback o Gru 15th, 2013 o 7:22 AM
 26. イルビゾンテ 財布 Trackback o Gru 15th, 2013 o 9:17 AM
 27. プラダ バッグ 新作 Trackback o Gru 15th, 2013 o 11:39 AM
 28. ケイトスペード アウトレット Trackback o Gru 15th, 2013 o 12:27 PM
 29. イルビゾンテ バッグ セール Trackback o Gru 15th, 2013 o 1:17 PM
 30. アナスイ(ANNA SUI) Trackback o Gru 15th, 2013 o 8:36 PM
 31. アナスイ(ANNA SUI) Trackback o Gru 15th, 2013 o 9:33 PM
 32. プラダ バッグ 新作 Trackback o Gru 15th, 2013 o 10:14 PM
 33. コーチ アウトレット Trackback o Gru 15th, 2013 o 10:19 PM
 34. トゥミ 財布 店舗 Trackback o Gru 16th, 2013 o 1:10 AM
 35. IRMA ドレス Trackback o Gru 16th, 2013 o 1:49 AM
 36. コーチ アウトレット Trackback o Gru 16th, 2013 o 4:30 AM
 37. グッチ 財布 Trackback o Gru 16th, 2013 o 4:39 AM
 38. ケイトスペード 財布 激安 Trackback o Gru 16th, 2013 o 5:10 AM
 39. ダコタ(DAKOTA) Trackback o Gru 16th, 2013 o 8:57 AM
 40. ブルガリ 財布 新作 Trackback o Gru 16th, 2013 o 6:28 PM
 41. ツモリチサト(Tsumori Chisato) Trackback o Gru 16th, 2013 o 7:54 PM
 42. chatline Trackback o Gru 16th, 2013 o 10:26 PM
 43. game cheats Trackback o Gru 17th, 2013 o 1:36 AM
 44. フルラ バッグ 新作 Trackback o Gru 17th, 2013 o 8:13 AM
 45. アナスイ(ANNA SUI) Trackback o Gru 17th, 2013 o 7:17 PM
 46. イルビゾンテ 財布 Trackback o Gru 17th, 2013 o 9:06 PM
 47. ケイトスペード アウトレット Trackback o Gru 18th, 2013 o 11:17 AM
 48. コーチ バッグ 新作 Trackback o Gru 18th, 2013 o 3:48 PM
 49. アナスイ 財布 新作 2013 Trackback o Gru 18th, 2013 o 4:12 PM
 50. イルビゾンテ バッグ 新作 Trackback o Gru 18th, 2013 o 4:39 PM
 51. フルラ カードケース Trackback o Gru 18th, 2013 o 7:49 PM
 52. シチズン アテッサ Trackback o Gru 18th, 2013 o 10:40 PM
 53. サマンサタバサ バッグ 新作 Trackback o Gru 18th, 2013 o 10:51 PM
 54. coach コーチ Trackback o Gru 18th, 2013 o 11:29 PM
 55. イルビゾンテ バッグ 新作 Trackback o Gru 19th, 2013 o 2:07 AM
 56. セイコー アストロン 2014 Trackback o Gru 19th, 2013 o 3:44 AM
 57. イルビゾンテ 財布 激安 Trackback o Gru 19th, 2013 o 4:58 AM
 58. ポールスミス アウトレット Trackback o Gru 19th, 2013 o 5:49 AM
 59. ロング ドレス Trackback o Gru 19th, 2013 o 11:27 AM
 60. トゥミ バッグ 新作 Trackback o Gru 19th, 2013 o 7:50 PM
 61. サマンサタバサ 財布 激安 Trackback o Gru 19th, 2013 o 7:56 PM
 62. 万年筆 モンブラン Trackback o Gru 20th, 2013 o 7:15 AM
 63. イルビゾンテ 時計 新作 Trackback o Gru 20th, 2013 o 12:27 PM
 64. トゥミ 財布 店舗 Trackback o Gru 20th, 2013 o 5:01 PM
 65. イルビゾンテ 財布 新作 Trackback o Gru 20th, 2013 o 5:18 PM
 66. ポールスミス アウトレット Trackback o Gru 20th, 2013 o 9:48 PM
 67. アナスイ 財布 Trackback o Gru 21st, 2013 o 10:21 AM
 68. コーチ 財布 新作 Trackback o Gru 21st, 2013 o 12:32 PM
 69. ケイトスペード 財布 Trackback o Gru 21st, 2013 o 3:36 PM
 70. イルビゾンテ アウトレット Trackback o Gru 21st, 2013 o 9:09 PM
 71. コーチ アウトレット Trackback o Gru 21st, 2013 o 9:46 PM
 72. www.safepackers.in Trackback o Gru 22nd, 2013 o 9:31 PM
 73. ポールスミス 財布 Trackback o Gru 23rd, 2013 o 7:42 AM
 74. ケイトスペード バッグ Trackback o Gru 23rd, 2013 o 2:45 PM
 75. フルラ 財布 激安 Trackback o Gru 23rd, 2013 o 3:09 PM
 76. トゥミ バッグ Trackback o Gru 24th, 2013 o 11:09 AM
 77. アナスイ ハンドバッグ Trackback o Gru 24th, 2013 o 1:56 PM
 78. イルビゾンテ アウトレット Trackback o Gru 24th, 2013 o 5:01 PM
 79. オリエント スリースター Trackback o Gru 25th, 2013 o 10:06 AM
 80. click here Trackback o Gru 25th, 2013 o 11:29 AM
 81. イルビゾンテ 長財布 Trackback o Gru 26th, 2013 o 12:08 AM
 82. ケイトスペード アウトレット Trackback o Gru 27th, 2013 o 8:20 AM
 83. permanece atento a las novedades Trackback o Gru 28th, 2013 o 7:36 AM
 84. サマンサタバサ バッグ 新作 2014 Trackback o Gru 29th, 2013 o 6:14 AM
 85. コーチ 財布 激安 Trackback o Gru 29th, 2013 o 7:49 AM
 86. 万年筆 モンブラン Trackback o Gru 29th, 2013 o 11:22 AM
 87. コーチ 財布 激安 Trackback o Gru 29th, 2013 o 1:00 PM
 88. ディーゼル 時計 新作 Trackback o Gru 29th, 2013 o 11:37 PM
 89. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Pingback o Gru 30th, 2013 o 8:45 AM
 90. Almost all the Leaders various Countries / various of States on the Whole World headed in the wrong direction action. The old methods, old templates already never do not pass the exam. Prawie wszyscy Przywódcy / Liderzy poszczególnych państw na całym Pingback o Gru 30th, 2013 o 8:56 AM
 91. LIST gończy za psem gończym! Putina trzeba za wszelką cenę zatrzymać pod każdym względem Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. February 06, 2014, time: 01:19:59:59 PM, Central Europe. Almost all the Leaders various Countries Pingback o Lu 6th, 2014 o 1:21 PM
 92. LIST gończy za psem gończym! Putina trzeba za wszelką cenę zatrzymać pod każdym względem Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. February 06, 2014, time: 01:25:59:59 PM, Central Europe. Almost all the Leaders various Countries Pingback o Lu 6th, 2014 o 1:28 PM
 93. Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever. February 26, 2014, time: 02:48:59:59 PM, Central Europe Pingback o Lu 26th, 2014 o 2:48 PM
 94. Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever. February 26, 2014, time: 02:54:59:59 PM, Central Europe Pingback o Lu 26th, 2014 o 2:55 PM
 95. left 4 dead 2 Trackback o Mar 23rd, 2014 o 3:50 PM
 96. doom 3 Trackback o Kwi 1st, 2014 o 4:37 PM
 97. wow guide To Mining Trackback o Kwi 1st, 2014 o 10:30 PM
 98. free-index Louis Vuitton Bags Trackback o Kwi 9th, 2014 o 11:30 AM
 99. klimatyzacja Trackback o Kwi 10th, 2014 o 11:24 AM
 100. HOW TO FUCK A woman Trackback o Kwi 10th, 2014 o 3:54 PM
 101. apartament gdynia Trackback o Kwi 11th, 2014 o 6:05 AM
 102. clash of clans vs samurai siege Trackback o Kwi 11th, 2014 o 6:34 PM
 103. Cheap Louis Vuitton Handbags UK Trackback o Kwi 13th, 2014 o 2:58 AM
 104. simply click the following article Trackback o Kwi 13th, 2014 o 4:42 AM
 105. candy crush saga hacks and cheats Trackback o Kwi 13th, 2014 o 1:51 PM
 106. just click the up coming document Trackback o Kwi 14th, 2014 o 4:28 AM
 107. Melbourne Seo Services Affiliate Trackback o Kwi 15th, 2014 o 3:52 AM
 108. Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever. February 26, 2014, time: 02:48:59:59 PM, Central Europe Pingback o Kwi 15th, 2014 o 2:52 PM
 109. Putin?! Probably you all finished as Януко́вич! This is my last personal / personally warning for you! Katowice, the Whole Poland forever, the Whole World forever. the Whole Ukraine forever. February 26, 2014, time: 02:54:59:59 PM, Central Europe Pingback o Kwi 15th, 2014 o 2:57 PM
 110. shoes Trackback o Kwi 15th, 2014 o 4:41 PM
 111. WIELUŃ Special instructions for: Attention! United States of America North, United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkey, Bulgaria, Romania, Moldova, Hungary, Slovakia Pingback o Kwi 16th, 2014 o 11:50 AM
 112. candy crush saga hacked apk from mod edit Trackback o Kwi 16th, 2014 o 12:52 PM
 113. petsopedia.com/pet-adopting Trackback o Kwi 18th, 2014 o 2:17 AM
 114. term vs whole life insurance Trackback o Kwi 18th, 2014 o 6:25 AM
 115. ??? ??? ?????? Trackback o Kwi 18th, 2014 o 7:16 AM
 116. ?????? ?????? Trackback o Kwi 18th, 2014 o 8:21 AM
 117. Coach ?????? Trackback o Kwi 18th, 2014 o 12:56 PM
 118. WIELUŃ Please with effect immediately enter very important instructions in real life! //// Proszę ze skutkiem natychmiastowym wprowadzic bardzo ważną instrukcję w realne zycie! Special instructions for: Attention! United States of America North, Unit Pingback o Kwi 18th, 2014 o 12:56 PM
 119. rybnitsa-city.info Trackback o Kwi 18th, 2014 o 1:37 PM
 120. plumber supplies sydney Trackback o Kwi 18th, 2014 o 10:28 PM
 121. petsopedia.com Trackback o Kwi 19th, 2014 o 3:45 AM
 122. Merriam's Shawnee Mission Hyundai Trackback o Kwi 19th, 2014 o 7:16 AM
 123. posicionamiento web google Trackback o Kwi 19th, 2014 o 7:36 AM
 124. seo in perth Trackback o Kwi 19th, 2014 o 7:39 AM
 125. http://theclevergroup.com/ Trackback o Kwi 19th, 2014 o 8:22 PM
 126. Babes HD Videos|HD porn Videos|Teen Sex in HD|HD Sex Videos|Free HD Sex|18yo HD sex|Daily HD Video Trackback o Kwi 20th, 2014 o 7:15 PM
 127. More about the author Trackback o Kwi 21st, 2014 o 2:55 AM
 128. ???? ??? Trackback o Kwi 21st, 2014 o 4:23 AM
 129. ?????? ?? ??? Trackback o Kwi 21st, 2014 o 6:16 AM
 130. ???? ??? Trackback o Kwi 21st, 2014 o 8:20 AM
 131. Ray Harding Mediation Utah Trackback o Kwi 21st, 2014 o 8:27 AM
 132. ??????(Orobianco) Trackback o Kwi 21st, 2014 o 1:25 PM
 133. ???(TUMI) Trackback o Kwi 21st, 2014 o 3:22 PM
 134. ???? ?? ?? Trackback o Kwi 21st, 2014 o 4:05 PM
 135. Paul Smith ?? Trackback o Kwi 21st, 2014 o 6:00 PM
 136. ??????? ?? ??? Trackback o Kwi 21st, 2014 o 7:57 PM
 137. theclevergroup.com/ Trackback o Kwi 22nd, 2014 o 1:25 PM
 138. Candy Crush Saga Hacks Download Trackback o Kwi 22nd, 2014 o 6:33 PM
 139. live sex shows Trackback o Kwi 23rd, 2014 o 4:52 AM
 140. f250 Trackback o Kwi 23rd, 2014 o 7:46 PM
 141. pain management centers Trackback o Kwi 24th, 2014 o 12:00 AM

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s


The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Październik 2013
Pon W Śr C Pt S N
« Sier    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.


Build behind / with me a true Unified World. World without borders. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://mapy.google.pl/maps?ie=UTF8&ll=52.244199,21.010666&spn=0.301448,0.617294&z=11

STRONA / BLOG / PORTAL PERSONALIZOWANY OSOBIŚCIE PRZEZ: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

SITES, PAGE, BLOG, PORTAL PERSONALIZED PERSONALLY BY: With full one-person responsibility full Rights-Law,
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.

Blog Stats

 • 16,829 hits

Archiwum

Najpopularniejsze wpisy i strony

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 • Brak

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Reklamy

%d blogerów lubi to: