Archive for the 'Undoing the development of civilization. Cleaning the world with all evil. Use / Work the speed of light.' Category21
Mar
13

Pan Minister Jarosław Gowin; Moje sugestie dla zwycięstwa i sukcesu; Jeżeli interesuje pana współpraca i generalne kierownictwo w Platformie Obywatelskiej i / oraz w Prawie i Sprawiedliwości to proszę startować na te bardzo ważne realne funkcje. Proszę zarazem / jednocześnie pamiętać, że: komuniści, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Putin i inne osoby, które są wymienione we wszystkich materiałach, to prawdziwi zdrajcy polskiej racji stanu / zdrajcy stanu Polskiego. Mr. Minister Jarosław Gowin; My suggestions for victory 100% and for 100% success; If You; Mr. Minister Jarosław Gowin are interested cooperation, and general leadership / management in of the Civic Platform (PO) and / or in the Law and Justice, it please about start / please compete in these very important, real; functions. Please also remember, that: the Communists, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Putin and others persons, that are listed in all materials, it the true traitors Polish Raison D’etat (State) / traitors Polish State.==–..–==Each type the authority and each type the pseudo – the authority in Poland led to disrupted all spheres of human life (applied brothel) only by it, in order to / that may prevent me access to computers and the internet! In Poland applies itself unlawful totalitarian system; hundred percent of the totalitarian censorship! Simply! Each previous government in Poland died in convulsions of his extreme lawlessness!==–..–==It is very important and urgent! Communists, socialists, traitors Polish Raison D’etat, traitors Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Влади́мир Влади́мирович Пу́тин, Leszek Miller and other similar units (yet units human); This are – among other things – the true global criminals, who illegally / unlawfully issue / seem command Polish Police and not only, that person throughout the country / in the Whole Polish must be arrested and / or convicted! This all volition about vengeance to heaven! Such persons must be immediately eliminated with the police (and not only with the police!) and in all spheres of human life – forever – with public life and with life physical!==–..–==It is very important and urgent! Communists, socialists, traitors Polish Raison D’etat, traitors Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Влади́мир Влади́мирович Пу́тин, Leszek Miller and other similar units (yet units human) last night the facilely / according with the Normal Apolitical International Law (it was this action necessary for the security of the Whole Polish and the Whole World) I personally analyzed all police systems in Poland (connections) and all systems of political parties in Poland (connections); I declare, that the Civic Platform creates the State the Police (State totalitarian; with fear before loss each power in Poland). This is a great threat for the sovereignty of the Whole Polish! Polish Police in consultation with the Civic Platform introduces censorship at computers and the Internet in Poland! You ignorant the unit human; The you search all my material at topic the nonpartisan and partisanship each / all spheres of human life!==–..–==Każda władza rosyjska musi zrozumieć na zawsze, że swoje / jej wpływy na Białorusi i na Ukrainie (tym bardziej w Polsce, w Całej Polsce) są bezpowrotnie zakończone, zakończone na zawsze! The each authority / authorities russian / Russia must understand – at always, that his / her influence at Belarus and at Ukraine (including more in Poland, in whole Poland) are permanently terminated, terminated at always / forever! ==–..–==Leszek Cezary Miller; Przebrałeś miarkę, każdą miarkę przyzwoitości! Ty totalitarny stary komunisto, który pragną ścinać głowy królom na całym świecie, w Polsce i nie tylko! Jak tobie i twoim kolegom smakowały pieniądze, które komuniści w Polsce otrzymali od Moskwy i z Moskwy!? Niebawem przedstawię tobie i nie tylko tobie negatywne zarzuty prawne zgodne z każdym normalnym, apolitycznym prawem międzynarodowym! Zarzuty prawne dotyczą komunistów i socjalistów, którzy posłużyli się chorym rozwiązaniem prawnym o tytule: Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego! Proszę zawsze pamiętać – przede wszystkim w Polsce! Przy Polskim stu procentowy rzeczywistym bezprawiu i przy tysięcznym procentowym rzeczywistym bezprawiu jakie jest stosowane wobec Mojej Osoby od bardzo długiego czasu; Ja zawsze i osobiście postępuję krystalicznie i zgodnie z każdym Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym! Ja zawsze i osobiście postępuję krystalicznie i zgodnie z każdym Normalnym Apolitycznym ze Synchronizowanym Prawem Międzynarodowym Wszystkich Narodów Świata! Reprezentatywna ilość Narodów na Całym Świecie to liczba osiemset (800); można zawsze ustalić większą liczbę Narodów! ==–..–==Leszek Cezary Miller; you have exceeded buret, each buret of decency! You the totalitarian old communist, who want to cut the head of the kings at of the Whole World, in the Whole Poland, and not only! In what way you and your colleagues taste the money, which the communists in Poland received the from Moscow and with Moscow!? Soon submit you and not only you; The negative allegations legal in accordance with each Normal Apolitical International Law! The negative allegations legal the relate itself to the communists and socialists, who they used illegal solution legal about / for title: Foreign Debt Service Fund / The Fund Services Foreign Debt!! Please always remember – first of all in Poland! The alongside Polish the hundred percent real / true lawlessness and the alongside the thousandth percent real / true lawlessness, that is applied to My Person by very long time; I always and personally progress / behave / proceed very the crystal and in accordance with each Normal Apolitical International Law! I always and personally progress / behave / proceed very the crystal and in accordance with each Normal Apolitical with Synchronized International Law All the Nations of the Whole World! The representative the quantity of Nations at the Whole World, is it the quantity / group of eight hundred of Nations (800), you can always determine a higher number of Nations! ==–..–==Proszę zawsze łączyć mój cały materiał, który jest zawarty we wszystkich moich blogach i we wszystkich moich opcjach tych blogów! Proszę zawsze pamiętać o chronologii i kalendarzu. W moich wszystkich materiałach zawsze jest zastosowana / zawsze występuje korelacja. Proszę nie zwlekać ze spełnieniem / z realizacją moich wszystkich – prawnie uzasadnionych – warunków. Proszę nie szafować prawdziwym bezpieczeństwem Całej Polski i Całego Świata. Osoby; Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i Vladimir Vladimirovich Putin; proszę zejść natychmiast z każdej sceny; z waszej politycznej sceny także! Please always connect all my materials, which are contained in all of my blogs and in all of my options my blogs! Please always remember about the chronology and the calendar. In all my material is used always / always there a correlation / always occur a correlation. Please do not delay with fulfillment / with the implementation / with realization my all – legally justified – the conditions. Please do not squander true safety the Whole Polish and the Whole World. Persons; Traitor Polish Raison D’etat, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and Vladimir Vladimirovich Putin; please leave immediately each scene; each your political scene also! Let will praised Jesus Christ. Franciszek Pope; language Latin; Franciscus, basic data; Cardinal Jorge Mario Bergoglio; Inkardynacja Jesuits; Selection / choice / election / appointment Cardinal Jorge Mario Bergoglio at the Pope this is a very good and special sovereign Selection / choice / election / appointment. Father; Let God You lead / lead up by all the ages centuries, in very good health and fitness / condition. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Franciszek Papież; język łaciński; Franciscus; podstawowe dane; Kardynał Jorge Mario Bergoglio; Inkardynacja Jezuici; Wybór Kardynał Jorge Mario Bergoglio na Papieża jest to bardzo dobry i szczególny suwerenny wybór. Ojcze; Niech Bóg Cię prowadzi przez wszystkie wieki wieków, w bardzo dobrym zdrowiu i kondycji. ==–..–==Bardzo ważne uzupełnienie raportu! Kolejna skrajna manipulacja mieszkańcami Polski! Czy Polacy pragną powrotu socjalizmu / komunizmu? Oczywiście, że nie! Tak naprawdę to ten totalitarny system nie został do końca wyrwany z korzeniami! Proszę zauważyć fakt, że to komuniści / socjaliści połknęli bezprawnie prawie cały majątek narodowy całej Polski i teraz na skutek kradzieży majątku za przysłowiową złotówkę, wywierają nacisk polityczny partyjny prawie na każdego mieszkańca Polski! Dla przypomnienia! Komunistów i każdy inny system totalitarny należy wyrwać z korzeniami! Proszę ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat! Strasznie nie lubię się powtarzać! Manipulację flagą Polską i godłem Polski rozpoczął Polski Związek Piłki Nożnej, chcąc za ten fakt uzyskać wszystkie apanaże, łącznie z apanażami finansowymi! W związku z tym, że dla mnie flaga Polska i Godło Polskie to nadrzędne wartości narodu Polskiego i Polskiego Państwa, nielegalna władza Polska postanowiła – za wszelką i każdą cenę – obrzydzić wszystkim mieszkańcom Polski flagę Polską i godło Polskie! Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i komuniści tuż przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku postanowili, że z kompromitują flagę Polską i Godło Polskie! Wszystkie tematy były tak prowadzone, żeby flaga Polska i Godło Polskie przegrało Mistrzostwa Europy. W drużynie Narodowej Polski stworzono bardzo nerwową atmosferę i negatywne napięcie! Dla drużyny polskiej – beztalencie Franciszek Smuda nie zagwarantował komfortu psychicznego! Napięcie niepewności i strachu. Proszę wszystkich mieszkańców Całej Polski, żeby zawsze myśleli samodzielnie, logicznie i właściwie / prawidłowo interpretowali! Proszę podjąć każdy rodzaj walki, który będzie zawsze skuteczny w obronie suwerenności, niepodległości i niezależności Polski. Proszę nie pozwalać nielegalnej władzy polskiej na jakąkolwiek negatywną manipulację! It is very important supplement to the report! The alternating extreme manipulation in the presence the Inhabitants of Polish! Do you want to return Poles socialism / communism? Of course / obviously, that not! The so the truly it yon totalitarian system do not was / not stay to the end of wrest with the roots! Please perceive facts, that the communists / socialists illegally scooped almost the whole national fortune / wealth the Whole Polish, and now in a result of theft of the whole national fortune / wealth behind the proverbial penny, exert they political pressure and the party almost at each Inhabitant the Whole Polish! For the reminder! Communists and of each other totalitarian system we all must uproot! Please you search all of my materials at this very important topic! Terribly I do not like itself repeat! Manipulating the Polish Flag and the Emblem of the Polish began the Polish Football Association / Polish Association Football, wanting behind this fact to get all the appanage, including with financial apanażami! In connection with this, that for me the Flag of Poland and of Polish Emblem is the overarching values the Whole Polish Nation and the Polish State, illegal government of Poland (make up one’s mind) has decided – behind all and behind the each the value / behind the each the money – disgust / detestation all the Inhabitants Polish; Polish Flag and Emblem of Polish! Traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and the communists immediately before the European Championships in 2012 year in of Poland and at of Ukraine, decided, that with discredit / that humiliate of Polish flag and Emblem of Polish! All topics were so conducted to the Flag of Poland and Polish Emblem bear defeat at the European Championship in 2012 year! In the Polish National Team the created a nervous atmosphere and negative voltage! For the team of Polish – withouttalent / no talent Franciszek Smuda – do not guaranteed comfort mental / comfort psychical! Voltage uncertainty and fear. Please all the Inhabitants Throughout Polish, to always think independently, logically and properly / correctly interpreted! Please undertake each type of fight, which will always effective in defending the sovereignty and independence the Whole Polish. Please do not allow illegal authorities of Polish (traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and the communists) the at each negative manipulation!

Pan Minister Jarosław Gowin; Moje sugestie dla zwycięstwa i sukcesu; Jeżeli interesuje pana współpraca i generalne kierownictwo w Platformie Obywatelskiej i / oraz w Prawie i Sprawiedliwości to proszę startować na te bardzo ważne realne funkcje. Proszę zarazem / jednocześnie pamiętać, że: komuniści, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Putin i inne osoby, które są wymienione we wszystkich materiałach, to prawdziwi zdrajcy polskiej racji stanu / zdrajcy stanu Polskiego.
Mr. Minister Jarosław Gowin; My suggestions for victory 100% and for 100% success; If You; Mr. Minister Jarosław Gowin are interested cooperation, and general leadership / management in of the Civic Platform (PO) and / or in the Law and Justice, it please about start / please compete in these very important, real; functions. Please also remember, that: the Communists, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Putin and others persons, that are listed in all materials, it the true traitors Polish Raison D’etat (State) / traitors Polish State.

==–..–==Dla przypomnienia! Proszę studiować wszystkie moje materiały! Proszę studiować nawet te materiały, które świadomie były zniszczone i są niszczone przez administratorów / właścicieli portali (For instance: Windows Live Spaces, Wirtualna Polska i ONET!)! Po wszystkie inne materiały; fakty i dowody proszę bezpośrednio zgłaszać się do mnie! Do: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski! Wszystkie przepisy (byłe i bieżące) dotyczące uzyskiwania prawa jazdy są niezgodne z każdym prawem międzynarodowym! Każda osoba działająca przeciwko mojej osobie nie spełniła nawet najmniejszego podstawowego, prawnego warunku! Proszę się bardzo precyzyjnie zapoznać z wszystkimi moimi warunkami! Jest ich bardzo dużo! Proszę nie udawać, że nie wiecie / że nie znacie moich wszystkich warunków i żądań prawnie mi przysługujących! Jestem w posiadaniu nowych faktów i dowodów (przeciwko każdej władzy w Polsce), które mówią jednoznacznie, że nigdy nie odzyskam moich uczciwie zapracowanych środków finansowych w Polsce i nigdy nie odzyskam moich wszystkich uczciwie zdobytych dokumentów i uprawnień w Polsce! Te dokumenty i uprawnienia moje nigdy nie straciły swojej ważności! W związku z tym – tylko i wyłącznie – tylko sam i wyłącznie będę stanowił prawo, które zawsze będzie miało oparcie w Normalnym Apolitycznym ze Synchronizowanym Prawem Międzynarodowym, Wszystkich Narodów Świata. Proszę nie mylić tego prawa z anormalnym prawem, które miało zastosowanie w dawnym Związku Sowieckim! Czekam na listę osób, które muszą spełniać ściśle sprecyzowane wszystkie warunki! Ta lista musi być zatwierdzona przez Apolityczny, Niezawisły Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze i w Strasburgu! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na te bardzo ważne wszystkie tematy! Proszę nie łamać podstawowych praw człowieka! Całą winę za całe zło i bezprawie, które ma miejsce w Całej Polsce ponoszą komuniści, socjaliści, zdrajcy Polskiej Racji Stanu: Putin, Leszek Miller, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Radosław Sikorski i inne podobne wynalazki. Polscy politycy swoimi wypowiedziami szkodzą całej Polsce! Szkodzą suwerenności Polskiej! Szkodzą Polskiej Racji Stanu! Wzywam wszystkich Polaków do opamiętania się! W innym przypadku wszyscy Polacy znajdą się poniżej depresji lądowej!
////
 For the reminder! Please study all my materials! Please study even the materials, that were deliberately destroyed and are destroyed by the administrators portals; shared services / owners of portals; shared services (For instance: Windows Live Spaces, Virtual Poland and ONET!)! After all the other materials, facts and evidence, please itself return to me! To: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski! All recipes (former and current) for obtaining licenses driving / driver license are incompatible with each international law! Each person (enemy) acting against My Person do not fulfilled even the smallest the basic legal condition / requirement! Please very carefully familiar itself with all my terms! The is their very a lot! Please do not pretend, that thou do not know all of my conditions and demands legally me the assigned / attributable! I am in possession of new facts and evidence (versus each authority in Poland), which make it clear, that I never do not retrieve my honestly developed resources financial in Poland and never do not retrieve my all honestly acquired / obtained documents and all honestly acquired / obtained powers in Poland! These documents and powers of my never do not lost its validity! In connection with this – only and solely – only myself and solely I will proclaim law, which always will based at the Normal Apolitical – with Synchronized – the International Law all Nations the Whole World. Please do not confuse this right with abnormal law which applied at the former Soviet Union! Waiting at register those persons, who must be comply with all terms and conditions strictly defined! This register / list must be approved by Apolitical Independent International Court of Justice in The Hague and Strasbourg! You search all my materials at this very important all topics! Please do not violate fundamental human rights! The whole / All the blame behind all / behind the whole the evil and lawlessness, which has place in the Whole Poland in criminally responsible are: communists, socialists, traitors Polish Reason of State: Władimir Władimirowicz Putin, Leszek Miller, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Radosław Sikorski and other similar inventions. Polish politicians; their statements / his utterances – the cause damage for the Whole Poland; The undermine the sovereignty of Polish; their statements / his utterances – the cause damage for the Polish Raison D’etat / State! I demand from all Poles; The repentance itself at the right way! Otherwise / In another case all Poles are below depressed land!
////
W Lokalach kulinarnych w Całej Polsce; Restauracje i bary, w których spożywam posiłki nadal serwują mi do potraf ukryte związki toksyczne i środki usypiające! W związku z tym zastanawiam się nad przesunięciem wschodnich granic Polski na linię przebiegu wschodnich granic Białorusi i Ukrainy (linia: Pskov, Velikiye Luki, Smolensk, Bryansk, Belgorad, Volgograd….). W ten sposób zagwaratuję osobiście pełne bezpieczeństwo i pełną suwerenność wszystkim narodom i państwom Wschodu. W szkołach i na uczelniach jest przekazywana nieprawdziwa wiedza – przede wszystkim historyczna! The culinary venues in the Whole Poland; restaurants and bars, in which I consume meals continue / still serve; give me / my to potraf hidden toxic chemicals and measures lulling! Therefore, I wonder itself / in connection with this I wonder itself about the shift of the Eastern border Polish at line the eastern borders Belarus and Ukraine (line: Pskov, Velikiye Luki, Smolensk, Bryansk, Belgorad, Volgograd ….). In this way (I personally) it is warranty full security and sovereignty all Peoples, all Nations and Countries / States of the East. In schools and at colleges is passed false knowledge – especially / first of allhistorical!
////
  W związku z prawdziwym zagrożeniem utraty suwerenności Całej Polski; Proszę natychmiast usunąć wszelką nomenklaturę komunistyczną z wszystkich sfer życia ludzkiego! Dotyczy to także Całego Świata. In connection with the real threat of loss of sovereignty the Whole Polish; Please immediately remove each communist nomenclature in all spheres of human life! The applies it also the Whole World.
////
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
////
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok and not only; All City the Whole World! April 18, Thursday, 2013 year, 01:25:00 pm, Central Europe.

 
Moldova, Republica Moldova; Proszę o realizację mojej sugestii dla prawdziwego bezpieczeństwa i suwerenności w tym rejonie Europy. Moldova, Republica Moldova; Musi sprzymierzyć się z Rumunią i z Całą Unią Europejską; Unia Europejska musi się z reformować; Reforma Unii Europejskiej musi polegać na zmniejszeniu zatrudnienia we wszystkich swoich strukturach administracji i tym samym w całej biurokracji o siedemdziesiąt pięć procent. Moldova, Republica Moldova; Please about the implementation my suggestion for of real security and sovereignty in this region of Europe! Moldova, Republica Moldova; The must ally itself with Romania and with the Whole European Union, the European Union must itself reform; Reform the European Union must rely at reduction / diminution employment in all of its structures administrative and those the same / ipso facto in the whole bureaucracy about seventy-five percent.
////
Każda władza rosyjska musi zrozumieć na zawsze, że swoje / jej wpływy na Białorusi i na Ukrainie i nie tylko (tym bardziej w Polsce, w Całej Polsce) są bezpowrotnie zakończone, zakończone na zawsze!!!! The each authority / authorities russian / Russia must understand – at always, that his / her influence at Belarus and at Ukraine and not only (including more in Poland, in whole Poland) are permanently terminated, terminated at always / forever!!!!
////
Dla przypomnienia dla wszystkich kierowców w Całej Polsce! Prawie sto procent pryncypałów firm transportowych w Całej Polsce popełnia trzy czyny skrajnie przestępcze w gospodarce:
– w umowie o pracę wynagrodzenie najniższe krajowe i osiemdziesiąt pięć procent wynagrodzenia – jako brudne pieniądze; Pralnia brudnych środków finansowych!
– zatrudnianie kierowców w systemie o nazwie praca w akordzie!
– stosowanie mobbing-u zawodowego w stosunku prawie do wszystkich kierowców!
Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!
////
For a reminder for all drivers in the Whole Poland! Nearly / almost hundred percent of principals-boss transport companies in the Whole Poland commits three acts of extreme criminals in the economy:
– In contract about the employment; salary the lowest domestic and eighty five percent the salary – as / qua dirty money; Dry dirty resources the financial!!
– Hiring / employment the drivers in system about name: the work in chord!
– The use mobbing / of bullying at work-compared in ratio to almost all drivers!
You search all my materials at this very important topic!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok and not only; All City the Whole World. April 14, 15, Sunday, Monday, 2013 year, 02:59:00 pm, 05:59:00 pm, 10:21:00 am, 11:31:00 am, 02:47:00 pm, Central Europe.
////
==–..–==For the reminder! It is behest / command! Task for the apolitical the Entire Polish Army and for the apolitical experts with the States United of America North / United States of America North!! Exhumation all killed in assassination (special meaning; special bombs) near the town of Smoleńsk in day April 10, 2010 year, the must take place with immediate effect, with the speed of light! This action should be made ​​up / perform to April 14, 2010 year!
////
Marta Kaczyńska; Nie pozwól sobą kłamliwie manipulować! W ten sposób ty przegrasz! Proszę o pilny kontakt dla twojego prawdziwego dobra! Marta Kaczynska; Do not let himself falsely manipulate! In this way, You lose / In this way, You lose out / gamble away! Please about urgent contact, for your true good! Marta Kaczyńska I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. Masz rację! Więcej odwagi i pilny kontakt osobisty tylko ze mną. Marta Kaczyńska (tylko i wyłącznie oryginał(!); Tylko Tobie mogę przekazać pilne i bardzo ważne informacje (globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com or atwtc@yahoo.com(!) Marta (tylko i wyłącznie oryginał(!) czekam do 15 Kwiecień 2013 włącznie! Dziewczyno; Nie pozwól się zastraszyć! Potem będzie musztarda po obiedzie! Rozumiem, że tobie nie zależy na faktach i dowodach?!
////
==–..–==Każda władza rosyjska musi zrozumieć na zawsze, że swoje / jej wpływy na Białorusi i na Ukrainie (tym bardziej w Polsce, w Całej Polsce) są bezpowrotnie zakończone, zakończone na zawsze! The each authority / authorities russian / Russia must understand – at always, that his / her influence at Belarus and at Ukraine (including more in Poland, in whole Poland) are permanently terminated, terminated at always / forever!
////
==–..–==Niebawem dalsze wszystkie raporty na tematy, które zagrażają bezpieczeństwu i suwerenności Całej Polski, wszystkich innych Państw i innych narodów! Wiem już bardzo dokładnie jak bojówki Platformy Obywatelskiej działają / zastraszają różne środowiska ludzkie! To wszystko jest przerażające! Platforma Obywatelska stosuje zasady jakie obowiązywały za Stalina; Sto procent totalitaryzmu! Są to totalitarne metody komunizmu / socjalizmu i faszyzmu! Na takie zasady nigdy przyzwolenia nie ma i nie będzie w przyszłości! Dla przypomnienia! Białoruś, Ukraina i wszystkie inne Państwa / Narody muszą być natychmiast suwerenne i niepodległe! Tylko spełnienie tych podstawowych warunków przyczyni się do pełnego i prawdziwego rozwoju wszystkich tych obszarów!
////
==–..–==Soon, further all reports at issues; at topics, that threaten the security and sovereignty of the Whole Polish, all other States and other Nations! I already know very well how militants the Civic Platform operate / intimidate various human environment! It’s everything is scary! The Civic Platform applies the principles, which existed under governments Stalin; The hundred percent of totalitarianism!These are the methods of totalitarian communism / socialism and fascism! For such a policy never consent does not and will not in the future! For the reminder! Belarus, Ukraine and all other States / Nations must immediately be sovereign and independent! Only the fulfillment of these basic conditions contribute itself to the full and true development of all of these the areas!
////
==–..–==Nielegalna prawie każda władza w Polsce, w całej Polsce musi ostatecznie zrozumieć, że muszą być spełnione / zrealizowane wszystkie moje postawione – bardzo precyzyjnie i bardzo jasno – moje warunki! Nielegalny / Samozwaniec; zdrajca polskiej racji stanu „prezydent” Bronisław Komorowski, Nielegalny / Samozwaniec; zdrajca polskiej racji stanu „premier” Donald Tusk, i pozostałe osoby sprawujące nielegalnie w związku z tym każdy rodzaj władzy muszą opuścić / muszą wyprowadzić się z zajmowanych bezprawnie / nielegalnie budynków  w Polsce, w Warszawie w trybie natychmiastowym. W trybie natychmiastowym moja osoba – w innych słowach: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (to jest ta sama osoba i tylko taka jedna) protokołem zdawczo – odbiorczym musi przejać / musi odebrać w swoje służbowe posiadanie wszystkie budynki rządowe i wszystkie budynki prezydenckie! Wszystkie szczególy z tym tematem związane są we wszystkich moich materiałach!
////
==–..–==Illegal almost each government in Poland, in the Whole Poland must finally understand, that they must be met / with realization all of my posed – very precise and very clear – my terms // my conditions // my circs! Illegal / usurper; traitor Polish Raison D’etat (State) „president” Bronisław Komorowski, Illegal / usurper; traitor Polish Raison D’etat (State) „premier” Donald Tusk, and other the remaining person, who exercising illegally in connection with this each kind of government must leave / must to move out with the occupied unlawfully / illegally buildings in Poland, in Warsaw in mode immediately! In mode immediate My Person – in other words: Cendrowski Wiesław Tomasz / Wiesław Tomasz Cendrowski (this is this same Person, and only this / so one) protocol transmission and reception must take over / must receive in their official possession of all government buildings and all buildings presidential! All the details related with this theme are in all my materials!
////
==–..–==Владимир Владимирович Путин==–..–==; Ty nie masz najmniejszych szans ze mną! Rozbiorę twoje cialo na czynniki pierwsze! Rozbiorę twoją sylwetkę na czynniki pierwsze!
==–..–==Владимир Владимирович Путин==–..–==; You do not have a chance with me! / You do not have a smallest opportunities with me! I the undress your body at prime factors! I the undress your silhouette at prime factors!
////
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
 Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok and not only; All other City the Whole World. Saturday, April 13, 2013 year, 11:59:00 am, Central Europe.
////
==–..–==”Prezydent” Gdańska Paweł Adamowicz (jak w ogóle nim jeszcze jestes(!); Czy z tobą jest wszystko w porządku (?); Dotyczy to twojego zdrowia psychicznego! Mayor of Gdańsk Paweł Adamowicz; The whether with you everything is okay (?); The applies / pertain it your mental health / The applies / pertain it your sanity(!); Ponowne uzupełnienie raportu! Uwaga! Bardzo ważna i zawsze prawdziwa informacja! Wschodnie i nie tylko Wschodnie: instytucje, prywatne zakłady pracy, uspołecznione zakłady pracy, stacje paliw, bary, restauracje, placówki oświaty, szkoły, wyższe uczelnie i inne publiczne miejsca są naszpikowane wrogimi agentami (najczęściej są to komuniści i socjaliści; także narodowości polskiej; są to po prostu zdrajcy polskiej racji stanu; szczegóły są we wszystkich moich materiałach!) dla Całej Polski obcych państw – przede wszystkim – z Rosji i nie tylko z Rosji. To prawdziwe zagrożenie dla Całej Polski i dla Całego Świata należy wyrwać / usunąć / wyplenić – na zawsze – z prędkością światła! Proszę się obudzić z marazmu i ze sztucznej niemocy. Nasze / moje jest zawsze nieodwracalne zwycięstwo! Nasze / mój jest zawsze nieodwracalny sukces! To wszystko jest kwestią bardzo krótkiego czasu żeby wartość tych wszystkich czynników wynosiła sto procent!
////
„Prezydent” Gdańska Paweł Adamowicz (jak w ogóle nim jeszcze jestes(!); Czy z tobą jest wszystko w porządku (?); Dotyczy to twojego zdrowia psychicznego! Mayor of Gdańsk Paweł Adamowicz; The whether with you everything is okay (?); The applies / pertain it your mental health / The applies / pertain it your sanity(!) The again supplement to the report! Caution! Attention! The very important and always real information! East the Whole POLAND and not only East the Whole POLAND: institutions, private workplaces, socialized workplaces / workshops, gas / fuel stations, bars, restaurants, educational institutions, schools, universities and other public places are peppered the enemy agents (predominatingly / generally / the most commonly these are communists and socialists; also the nationality Polish; it are simply traitors Polish Raison D’etat (State); the details are in all my materials!) for the Whole Polish foreign Countries / State – most of all – with Russia and not only with Russia. It’s a real threat for the Whole Polish and for the Whole World we must / should wrest / break / delete / root out / eradicate – forever – with the speed of light! Please itself wake up with apathy and with impotence artificial. Our / my is always irreversible Victory! Our / my is always irreversible Success! It’s all is issue very short time in order to value of all these factors was, is and will the hundred percent!==–..–==
////
Spróbujcie Polacy mnie jeszcze raz negatywnie zmanipulować jako Polaka, który szczerze i zawsze skutecznie broni waszej prawdziwej suwerenności i niepodległości Całej Polski!
Poles; The try me again negatively with manipulate – qua / me – Pole, who honestly lead defense and always effectively – your true sovereignty and independence the Whole Polish!
I Pole; Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Całego Świata i Wszechświata, Globalny i Prawdziwy Zwierzchnik Wszystkich Sił Zbrojnych Całego Wszechświata: Prawdziwy Cendrowski Wiesław Tomasz.
////
==–..–==Marcin Bartnicki==–..–==; Druga śmierć Lecha Kaczyńskiego?! Druzgocące zwycięstwo Rosji w sprawie zamachu na prawdziwego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego?! Co za hasła idiotyczne i kłamliwe! Proszę nie manipulować w negatywny sposób moim postępowaniem i zachowaniem! Bez odwagi na prawdziwa  debatę ze mną!
==–..–==Marcin Bartnicki==–..–==; The second death of Lech Kaczyński?! The overwhelming victory of Russia in matter the assassination at of a true Polish President Lech Kaczynski?! What behind password stupid; ridiculous and false! Please do not manipulate in negative way, in ratio to my actions and behaviors! The without courage at the true / real debate with me!
Whole World, The Whole Poland and not only; All City and not only; April 11, Thursday, 2013 year, 10:18:00 am, Central Europe.
 
Marta Kaczyńska I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. Masz rację! Więcej odwagi i pilny kontakt osobisty tylko ze mną. Marta Kaczyńska; Tylko Tobie mogę przekazać pilne i bardzo ważne informacje!  (globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com or atwtc@yahoo.com(!)==–..–==Nieuki! Proszę pilnie i uważnie czytać! Każda zagraniczna propozycja gospodarcza / inwestycyjna i każda inna propozycja zagraniczna musi być zawsze uzgodniona ze mną osobiście; Z: Cendrowski Wiesław Tomasz!
Ignoramus / dunce! Please urgently and read carefully! The each foreign economic proposition / proposition investment and each other foreign proposal must be always agreed with me personally; The with: Cendrowski Wiesław Tomasz!==–..–==Bardzo ważna informacja dla rodzin ofiar zamordowanych koło miasta Smoleńsk! Proszę nie przyjmować gratyfikacji finansowych przed prawdziwym zakończeniem śledztwa! To jest rozkaz!
Very important information for families of victims killed near the city of Smoleńsk! Please do not take / do not do not accept all financial gratification before the real / true end of the investigation! That’s is behest!Pozdrawiam z całego mojego serca NC + / Proszę tak mocno i apolitycznie trzymać wszystkie tematy! Jest super! I greet with all my heart, NC + / Please so firmly and apolitical abide / keep / make to stay all topics! Is super!Prawie wszystkie Województwa Polski 17 + niebawem Obwód Królewca 18. Województwo Królewieckie 18 za Katyń i zamach na Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Almost all Polish Provinces / Voivodeships 17 + Polish Provinces / Voivodeships; soon Circuit Królewiec 18th (Kaliningrad); Royal Region; Polish Voivodeships 18th) behind Katyń and behind the assassination / behind the genocide at Mr. President Lech Kaczynski.==–..–==Владимир Владимирович Путин==–..–==; Ty nie masz najmniejszych szans ze mną! Rozbiorę twoje cialo na czynniki pierwsze! Rozbiorę twoją sylwetkę na czynniki pierwsze!
==–..–==Владимир Владимирович Путин==–..–==; You do not have a chance with me! / You do not have a smallest opportunities with me! I the undress your body at prime factors! I the undress your silhouette at prime factors!
==–..–==Leszek Cezary Miller==–..–==; Z tobą, z komunistami i z wszystkimi, którzy działają przeciwko Polsce, Całej Polsce; ze zdrajcami Polskiej Racji Stanu uczynię to samo!
==–..–==Leszek Cezary Miller==–..–==; With you, with the communists and with all those persons, who work against Poland, the Whole Poland, with traitors the Polish Reason of State / with traitors the Polish Raison D’etat I / self perform it same!Prawdziwy Prezydent Całej Suwerennej Niepodległej Niezaleznej Polski Pan Lech Kaczyński; Do czasu zamachu na jego drogocenne życie koło miejscowości Smoleńsk w dniu 10 Kwiecień 2010 roku.
Lech Kaczyński był prezydentem z prawdziwego zdarzenia?
Tak, Tak, Tak, Tak; Lech Kaczyński był prezydentem z prawdziwego zdarzenia. Lech Kaczynski was President with real event?
Yes, Yes, Yes, Yes; Lech Kaczynski; The was President with real event.==–..–==(temat: Bez cienia zazdrości); Wiktora 2012 w kategorii Polityk Roku otrzymują; Po prostu politycy i pseudo – politycy; Często i gęsto zdrajcy Polskiej Racji Stanu! Rezultat, w którym nie wiadomo kto głosował! Każda pytana osoba nie chce się przyznać, że oddała swój głos poparcia. Ponownie wszyscy politycy wybrali się sami; Siebie poparli! PO prostu; Sto procent kabaretu i odwróconego teatru. To są właśnie rządy polityków! hahahaha==–..–==(topic: Without shadow of jealousy), Victor 2012 in category Politician of the Year already obtain / receive; Simply politicians and pseudo-politicians; Often and densely traitors Polish Raison D’etat (State)! The result, in which – we – do not know who emit vote / who is voted! The each asked person / surrender this question; ask this person; The (does) not want to admit, that he gave his vote of support. Again, all elected politicians chosen itself – themselves; Himself supported! hahahaha Simply; The hundred percent of cabaret and in inverted style theater. These are simply the governments of politicians! hahahaha

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Bialystok; all City and not only; April 09, Tuesday, 2013 year, 10:34:00 am, Central Europe.

 
Pozdrawiam z całego mojego serca NC + / Proszę tak mocno i apolitycznie trzymać wszystkie tematy! Jest super! I greet with all my heart, NC + / Please so firmly and apolitical abide / keep / make to stay all topics! Is super!
==–..–==Socjolog prof. Henryk Domański; ty p – – – d – – – – z wielkie głupoty! Polacy obawiają się Rosji?! To jest największy absurd! To nie jest prawda! Ile razy mam naprawiać wasze prostackie błędy / prostackie wypowiedzi!!!!!!! W Polsce w Warszawie nadal są łamane podstawowe prawa człowieka i stosuje się globalną / maksymalną cenzurę! Dla przypomnienia! Prezent prawdziwy dla zdrajców polskiej racji stanu! Szczegółowy raport dotyczący budowy wszystkich rodzajów dróg w Polsce!
– Każda droga w budowie w Całej Polsce miała być dokończona do Mistrzostw Europy w 2012 roku! Niestety; Nie jest każda budowa drogi dokończona (dokończone są tylko odcinki dróg!
– Niewłaściwe i niezgodne z normalnym apolitycznym prawem wdrażanie wszystkich przetargów / zamówień publicznych!
– Osoby / firmy wygrywające przetargi to tylko wielka bezprawna fikcja gospodarcza!
– Oddawanie niedokończonych inwestycji do użytku publicznego; Dopasowanie prawa do niedokończonej inwestycji / budowy w celu bezprawnego usankcjonowania tej niedokończonej inwestycji!
– Zastosowanie korupcji lawinowej w białych rękawiczkach!
– Globalny brak parkingów, stacji paliwowych, moteli, hoteli, brak pasów awaryjnych, brak pasów drogowych wyłączających i włączających ruch drogowy!
– Pozbawienie dojazdów and odjazdów do / od instytucji użyteczności publicznej i do / od zakładów pracy!
– Kradzież pięćdziesiąt procent środków finansowych przeznaczonych na wszystkie inwestycje!
Sławomir Nowak; Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!
////
Poles afraid itself of Russia?! This is the most absurd! This not is true! In Poland in Warsaw they are still / are continued violated basic rights human, and has apply / and the use global / maximum censorship! For the reminder! The real / true present / gift for traitors Polish Raison D’etat: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and not only! The detailed report, which it: the concerns: All types of road the construction / builds in Poland!
– The each road in construction / in the builds in Poland she had to be / was to be completed to the European Championships in 2012 year!
Unfortunately; Do not each construction the road is finished (the completed are only sections / portion / the road in Poland)!
– Inappropriate and inconsistent with Normal Apolitical Law: The implementation of all procurement / public procurement!
– Individuals / person / companies winning tenders it: The only great unlawful economic fiction!
– The putting / render / give back unfinished investments to public use; The matching / adapt the right to unfinished project / construction; The in order the unlawful legalization unfinished the investment!
– The application of corruption avalanche in white gloves!
– The global lack of parking lots, gas stations / fuel stations, motels, hotels, lack of emergency lanes, the lack: The lack lanes roads; exclusion and integrating / inclusion traffic road / movement road for all vehicles!
– Deprivation of departure and arrival / commuting to / the from public institutions and to / the from bets work / operating enterprizes; workplaces!
– The theft fifty percent of the financial funds available for / at all investments in Poland!
Sławomir Nowak; you search all my materials at this very important topic!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok and not only. April 06, 2013 year, 01:52:00 pm, Central Europe.
////
==–..–==Jak mogłaby wyglądać militarna konfrontacja Polski z Białorusią? Nie najlepiej. absurd! W wyniku starcia zbrojnego, Polska straciłaby część terytorium na wschodzie. absurd! Nie moglibyśmy też liczyć na pomoc NATO i UE, gdyż nikt nie zechciałby „umierać za Białystok”. absurd! O sprawie pisze w najnowszym numerze „Uważam Rze” publicysta Witold Gładkij. Publicysta kogut Witold Gładkij (po prostu: p- – d – – -z!) nie prowokuj mnie! Przyjaciele! Proszę z prędkością światła zmobilizować wszystkie możliwe służby / siły / służby cywilne także, na wszystkich granicach całej Polski!
////
How could she look Polish military confrontation with Belarus? Not so good. In a result of armed conflict, Poland lost some territory at the east. There / Do not could-my also count at the support of NATO and the EU, because no one wanted-would „die / decease behind Bialystok”. About matter the writes in the latest issue ‚Uważam Rze’: publicist Witold Gladkij. Columnist / publicist cock Witold Gladkij do not provoke me! Friends! Please with the speed of light about full mobilize all possible services / all possible services forces, services civil also, at all borders Across the Polish / the Whole Polish! Immediately appoint all reservists to everyday military service!
////
==–..–==Korea północna i Korea południowa muszą i to koniecznie się połączyć / zjednoczyć w jeden Naród nietotalitarny / w jedno Państwo nietotalitarne! North Korea and South Korea the must, and it necessarily itself connect / unite into / in one Nation not-totalitarian / in one state not-totalitarian!
////
==–..–==Ostrzegam osobiście wszystkie zwaśnione strony przed każdym konfliktem zbrojnym! Dla przypomnienia! Tylko moja Skromna Osoba; Cendrowski Wiesław Tomasz, może rozwiązać wszystkie konflikty / wszystkie konflikty zbrojne, i w sposób nieodwracalny przywrócić wieczny pokój. Ostrzegam Izrael przed nieuzasadnionymi działaniami zbrojnymi. Tylko ja spełniam wszystkie warunki prawdziwego negocjatora. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat. I personally the warn all the warring parties before each the conflict the armed / the conflict military! For the reminder! Only My Person; Cendrowski Wiesław Tomasz, can solve all conflicts / all armed conflicts and in way irreversibly restore Eternal Peace (at always). I personally the warn of Israel before unjustified military action! Only I / just me the fulfill all the conditions a true negotiator / a true depositary. You search all my materials at this very important topic.
////
==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Właściciele firm transportowych w Całej Polsce; Oni zatrudniają kierowców, którzy są szpiegami pracującymi dla obcych wywiadów / dla obcych wrogich państw! Takie działanie jest niedopuszczalne! Każdy taki przypadek należy zawsze rozpatrywać indywidualnie! Note! Very important! The owners of transport companies in the Whole Poland; They employ drivers, who are spies working for foreign intelligence / for foreign hostile Countries! Such action is unacceptable! Each such case must be considered individually (always)!
////
==–..–==Niebawem prawdziwy, szczegółowy raport z obszarów Całej Wschodniej Polski i nie tylko! Sytuacja jest przerażająca, nawet katastrofalna! Przede wszystkim; Nielegalne działanie rosyjskich, komunistycznych, socjalistycznych służb (często w porozumieniu z polskimi służbami; za zdradę zawsze rozstrzelać; osądzenie, wyrok i realizacja wyroku przez Polski Sąd Woskowy i przeze mnie osobiście) i nie tylko, na terenie Całej Polski! Takie działania się nasiliły po 10 Kwietnia 2010 roku; Od czasu zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, koło miasta Smoleńsk! Bezwzględnie winne tej sytuacji osoby, to zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Владимир Владимирович Путинm, totalitarni komuniści, totalitarni socjaliści i dawne komunistyczne służby specjalne (NKWD, SB, UB)! Informacja dla Rosjan: Na obszarze Całej Polski mówimy i piszemy w języku Polskim lub angielskim! Dla przypomnienia! Najmniejszy Naród musi mieć takie same prawa jak Naród największy!
////
Soon a real / true, detailed reports with areas the Whole Eastern Polish and not only! The situation is frightening, even disastrous! First of all; illegal operation of russian, communist, socialist services (often in cooperation with polish services; behind treason always execute by shoot; Judgment, adjudication, and execution by Polish of the Court of Military and personally by me!) and not only at area the Whole Polish! Such actions escalated itself after April 10, 2010 year; The from / since time the assassination at of the Polish President Lech Kaczyński, near the city of Smoleńsk! Absolutely guilty of this situation it a persons: Traitor Polish Raison D’etat (State), Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz, Владимир Владимирович Путин, totalitarian communists, totalitarian socialists, and former totalitarian communist special services (NKWD, SB, UB)! Information for the Russians: At area the Whole Polish say and write in language Polish or in language English! For the reminder! The smallest Nation must have such themselves rights as the Nation’s largest!
////
==–..–==Igrasz baranie z pełną falą ognia! W ten sposób odpowiadasz za wszystko co jest prawdziwym złem. You toying blockhead with full wave the fire! In this way, you responsible behind everything what is / what constitute true evil.
////
==–..–==Opóźniona reakcja na skutek maksymalnej cenzury w Warszawie i nie tylko; blokada komputerów, blokada kart sieciowych, blokada globalna transmisji danych, blokada pomieszczeń, w których są komputery i sieć internetowa! Opóźnienie około czterech godzin w stosunku do cyklu osiemnastu godzin! Po prostu; Globalna cenzura totalitarna! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat! The delayed response in effect the maximum censorship in Warsaw, POLAND and not only; Blockade the computers, blockade the card network, blockade global transmission the data, blockada the premises, in which it are computers and the internet! Delay of about four hours in relation to a cycle of eighteen hours! Simply / openly; the global totalitarian censorship! You search all my materials at this very important topic!
////
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, Kraków, Białystok and not only, April 02, 03, 2013 year, 10:57:00 am, 10:35:00 am, Central Europe.
 

==–..–==Nadeszła wiekopomna chwila! Rozumiem, że jeszcze obowiązuje z czasów totalitarnego komunizmu kodeks postępowania administracyjnego? Nadszedł najwyższy czas i moment żeby w apolityczny, perfekcyjny sposób to bezprawie zmienić. Proszę zawsze pamiętać, że tylko ja posiadam cały apolityczny, kompleksowy, perfekcyjny program, który uwzględnia wszystkie sfery życia ludzkiego na Ziemi i we Wszechświecie. Uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne!
The came the memorable moment! I understand, that still applies with the period of Stalin of totalitarian communism Code Procedure Administrative? The came high time and moment that may / in order to in the apolitical, the perfect way it lawlessness change. Please always remember, that the only I have / possess Apolitical Comprehensive Perfect program, which includes all spheres of human life at Earth and in the Universe. Even take into account situations the unpredictable!
==–..–==fighter new generation; My sixth, seventh and eighth sense /senses organ. Excuse me! Administration let itself do not engage in real / in true and responsible foreign policy, Polish, the Whole of POLAND! Administracja niech się nie zajmuje prawdziwą i odpowiedzialną polityką zagraniczną Polski, Całej Polski!
Przykro jest mi! Niestety na szczęście! Te notatki muszą być ujawnione! Te notatki muszą być tematem jawnym!
Is I’m sorry! Unfortunately at fortunately! These notes / information must be disclosed! These information / notes must be the subject / topics of an open and disclosed!
Notatki z rozmów telefonicznych z 2010 r. między premierem Donaldem Tuskiem a ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem nie będą ujawnione – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnił, że o takim wyroku zdecydowało dobro polityki zagranicznej.
Notes of telephone with conversations with 2010 between ‚prime minister Donald Tusk’ and the then Russian ‚prime minister Vladimir Putin’ not will be disclosed – has ruled the Supreme Administrative Court. Substantiation; Reasons; Justify, that about such the judgment of decided good foreign politics.
Przykro jest mi! Niestety na szczęście! Te notatki muszą być ujawnione! Te notatki muszą być tematem jawnym!
Is I’m sorry! Unfortunately at fortunately! These notes / information must be disclosed! These information / notes must be the subject / topics of an open and disclosed!
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Investigating Judge Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

 ’Man of straw’; a straw man or straw person; straw man; attack a straw man! Continued! Around; parts city Lódź and not only! The dance stupid dancing! Dance a straw man. Today, almost each government in the Whole Poland – unlawfully and illegally – restrict access for Children, for young people and for students to the real truth, to the truth without hypocrisy, to the truth without falsehood, to truth without totalitarianism, to the truth; through the use of censorship with the era / with time the systems the Communist, with the era of totalitarianisms! Among Population / among citizens Polish / among Inhabitants Polish there is fear and helplessness! So long be not could, and not will be! The we need with the communists / with some socialists and with the traitors Polish Raison D’etat, Bronisław Komorowski (Dance a straw man), Donald Tusk (Dance a straw man), Ewa Kopacz (Dance a straw man) and other hopeless beings human (Dance a straw man), which have all types traitors / betrayal in the genes, in the final and effective way settle their / settlement their forever! I support each the general strike of each social group, each professional group (everybody / everyone true driver; please itself prepare with the speed of light), which contribute itself to the complete Victory above the Communists and traitors of the Polish Raison D’etat;These are global killers, murderers (shared responsibility) behind organizing the assassination at of Polish President Lech Kaczyński in: April 10,  2010 year. Please: You search (with speed of light) all my materials at this very important topic. After the rest my of the materials, facts and evidence personally invite to me! Previously please announcing itself to me, writing to me at my personal / personally address e-mail: atwtc@yahoo.com or globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com

Taniec chochoła / Taniec chocholi; ciąg dalszy! Tańcz głupia tańcz! Tańcz głupi tańcz! Okolice Łodzi i nie tylko!  Dzisiejsza prawie każda władza w Całej Polsce ogranicza dostęp dla dzieci, dla młodzieży i dla studentów do prawdziwej prawdy; do prawdy bez obłudy, do prawdy bez fałszu, do prawdy bez totalitaryzmu, do prawdy; poprzez stosowanie cenzury z czasów komunizmu, z czasów totalitaryzmu! Wśród ludności / wśród mieszkańców Polski panuje strach i bezradność! Tak dłużej być nie może! Należy z komunistami / z niektórymi socjalistami i ze zdrajcami Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne beznadziejne jednostki ludzkie, które mają zdrady wpisane w genach, w ostateczny i skuteczny sposób się rozprawić na zawsze! Popieram każdy generalny strajk każdej grupy społecznej, każdej grupy zawodowej, który przyczyni się do pełnego zwycięstwa nad komunistami i nad zdrajcami polskiej Racji Stanu; Są to globalni mordercy, mordercy (współodpowiedzialni) za zorganizowanie zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w: 10 Kwiecień 2010 roku. Proszę: Ty szukaj (z prędkością światła) wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat. Po resztę materiałów; faktów i dowodów zgłoś się osobiście do mnie! Uprzednio anonsując się do mnie; Pisząc do mnie na mój osobisty adres e-mail: atwtc@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com

Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Investigating Judge Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz; Photos My Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day March 24, 201[3] from 04:12:00 pm to 04:28:00 pm, Warsaw, POLAND.  Apolityczny Globalny Generalny Dowodca wszystkich sil zbrojnych Calej Polski i Calego Swiata Wszechswiata Cendrowski Wieslaw Tomasz. True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

t all volition about vengeance to heaven! Od godziny czwartej polskiego czasu nie ma kontaktu z dwójką alpinistów – Tomaszem Kowalskim i Maciejem Berbeką, którzy po zdobyciu szczytu Broad Peak (8051 m), schodzili na przełęcz (7900 m). Osobiście zadaję pytanie! Dlaczego Polskie ratownictwo (wysokogórskie) nie udzieliło bardzo prędkiej i skutecznej pomocy dwóm alpinistom – Tomaszowi Kowalskiemu i Maciejowi Berbeka?! Może dlatego, że ci dwaj byli i są patriotami Polskimi i mieli / i nosili polskiego godło na swojej piersi?! Znów zbieg okoliczności! Znów kolejny przypadek! To wszystko woła o pomstę do nieba!

////

It all volition about vengeance to heaven! From hour / from o’clock fourth / four Polish time no has contact with two alpinists / mountaineers – Tomasz Kowalski and Maciej Berbeka, who after winning the summit Broad Peak (8051 m), coming down at the pass (7900 m). Personally, I ask the question! Why Polish Rescue (alpine) not did granted / not did give very speedily / very swift and effective help for the two mountaineers – Tomasz Kowalski and Maciej Berbeka?! Maybe why, that these the two were and are Polish patriots and have / and wore Polish Emblem at its, at his chest? Again, coincidence!? Again, sequent case!? It all volition about vengeance to heaven!

International Investigating Judge Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

////

Dla przypomnienia! Pan Stanisław Zbigniew Dąbrowski; Proszę jeszcze raz przeliczyć wszystkie tylko ważne głosy oddane przez wyborców, podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku. Samozwaniec Bronisław Komorowski nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010 roku. Samozwaniec Bronisław Komorowski uzyskał tylko 23,6 procent ważnych głosów poparcia. Między innymi głosy kupowano od wyborców za 20 PLN lub za pół litra wódki. Polska ordynacja wyborcza jest nielegalna, jest niezgodna z normalnym apolitycznym prawem międzynarodowym. Polska ordynacja wyborcza jest stworzona tylko na potrzeby niskiego poparcia i niskiej frekwencji. Także dla przypomnienia! Następujące sfery życia ludzkiego muszą być bezwzględnie apolityczne / bezpartyjne:
– cały wymiar sprawiedliwości,
– policja i służby pokrewne,
– wojsko / armia i służby pokrewne,
– cała administracja Polska; w Polskich warunkach; rozpoczynając od urzędów Gmin / od urzędów Miast po Polski legalny rząd,
– cała bankowość i gospodarka,
– cała oświata / wszystkie placówki oświaty i wszystkie placówki nauki, z dostępem zawsze do prawdziwej prawdy i bez cenzury / bez każdej cenzury,
– wszystkie media: prasa, radio i telewizja bez cenzury / bez każdej cenzury,
Jest kontynuowana bardzo negatywna perfidna prowokacja we wszystkich możliwych przekrojach i płaszczyznach. Tak się zachowuje każdy kto za chwilę musi stracić każdą władzę. Proszę zawsze łączyć mój materiał ze wszystkich moich blogów w pełną całość! Osoby winne: komuniści, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki.

////

For the reminder! Mr. Zbigniew Stanisław Dabrowski; Please else once count only valid votes cast by the voters during the presidential election in 2010 year. Usurper / pretender Bronisław Komorowski not did win the presidential election in 2010 year. Usurper / pretender Bronisław Komorowski received only 23,6 percent of the valid votes of support in 2010 year. Among other things / inter alia; bought votes from voters behind 20 PLN or behind half a liter of vodka / alcohol. Do not forget also, that the votes are counted  / calculate in the wrong way! Polish Electoral Law is illegal, is incompatible with the Normal non-political / Apolitical International Law. Polish Eectoral Law is designed only for low support and low attendance / frequency.
Also for the reminder! The following areas of human life must be strictly apolitical / non-partisan:
– The Administration of Justice / Dimension of Justice,
– The Police and related services,
– The Army / Military and related services,
– The whole administration of Poland, in Polish conditions; starting from the offices of Municipalities / Cities, at the Polish government the completion of,.
– The whole banking and economy,
– The whole education / all schools and all educational institutions / and all the institutions of science, with accession / access always: to the real truth and without censorship / without each censorship,
– All media: press, radio and television without censorship / without each censorship!
Is continued a very negative perfidious provocation in all possible sections and levels.
The so itself retains each person, who behind the moment must have lost power / authority. Please always connect my all my materials with all blogs in full the whole! People blame / guilty persons: the Communists, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

International Investigating Judge Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec, Papież Franciszek; Niech każde Słońce każdego Układu Słonecznego – Całego Wszechświata świeci nad nami. Let will praised Jesus Christ. Father, the Pope Francis / Franciscus; Let each Sun, the each the Solar Arrangement / the each the Solar System the Whole Universe shines above us.
////
Codziennie ok. 2 tys. dzieci poniżej pięciu lat umiera z powodu biegunki; ok. 90 proc. tych zgonów związanych jest z brakiem dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny – alarmuje UNICEF w Światowym Dniu Wody.
////
Each day, about 2 thousand Children beneath five year living dying with reason diarrhea; around 90 percent; these deaths are associated with lack of access to clean water, sanitation and failure to comply basic principles of hygiene – tocsin UNICEF in World Water Day.
////
Dla przypomnienia! Normalne Apolityczne Prawo Międzynarodowe stanowi! Jeżeli osoba lub grupa osób świadomie (każda władza także) – przez kilka lat lub kilkanaście lat – która doprowadza do sytuacji bez wyjścia (kiedy bezprawie jest o wartości sto procent; w Polsce takie bezprawie występuje) inną osobą lub grupę osób, to w sytuacji gdy osoba lub grupa osób nawet gdy popełni przestępstwo – w celu przetrwania – nie odpowiada prawnie / nie odpowiada według prawa karnego za ten czyn / za te czyny! Za te wszystkie czyny przestępcze odpowiada według prawa karnego osoba lub grupa osób, która doprowadziła do sytuacji bez wyjścia (kiedy bezprawie jest o wartości sto procent; w Polsce takie bezprawie występuje) inną osobą lub grupę osób! Osoba lub grupa osób (doprowadzona do sytuacji bez wyjścia) nie może nigdy popełnić następujących czynów przestępczych:
– czyny pedofilne (sexual paraphilias) i pochodne działania,
– gwałt i pochodne działania,
– morderstwo i pochodne działania,
– pobicie i pochodne działania!
– zażywanie, posiadanie i dystrybucja każdego rodzaju narkotyków i pochodne działania!
Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat!
 

For the reminder! The Normal Apolitical Law International constitute! If Person or group of Persons knowingly / deliberately (each authority also) – by several years or over a dozen years – which / that leads to situation without output (when lawlessness is about value a hundred percent; in Poland such lawlessness is) different Person or group of Persons, it in situation when / where person or group of persons even if commit a crime acts – in order to survive – not is legally responsible / not responsible according with Criminal Law (Penal Code of Conduct) behind this action / behind these acts? The behind these all / behind this all action the offenses is responsible according to Criminal Law a Person or group of Persons, which led to a deadlock /  to situation without output (when lawlessness is about value a hundred percent; in Poland such lawlessness is) different Person or group of Persons! The person or group of Persons (leads to situation without output) not maybe never commit the following criminal acts:
– pedofilne acts (sexual paraphilias) and derivatives actions,
– violation / rape and derivatives actions,
– murder and derivatives actions,
– assault / beating and derivatives actions!

– narcotics use, possession, distribution; each / all types narcotics and derivatives actions!
You search all my materials at this very important topic!

==–..–==Ewa Kopacz! Uspokój się kobieto (bo pójdziesz na same dno; łącznie z komunistami / socjalistami i zdrajcami polskiej racji stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne diabelskie nasienie!); doskonale wiesz, że poświadczyłaś nieprawdę pod aktami zgonu osób zamordowanych w wyniku zamachu koło miasta Smoleńsk!

Ewa Kopacz! Calm down itself woman (because you go / march at: at the same bottom; including with the communists / socialists and traitors the Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar devilish seed); Ewa Kopacz; Perfectly you know, that you testify / that you authentication (of the manuscript signature) the untruth the under acts death / decease Persons, the murdered in result the attack / the assassination near the city of Smoleńsk!

 
 
==–..–==Dla przypomnienia! Normalnym apolitycznym prawem wyborczym i wyborców – w sytuacji gdy każda partia polityczna nie ma nic i nikogo do zaoferowania;
Wszyscy wyborcy mogą i nawet powinni skorzystać z dwóch praw w zupełności wolnych wyborów;
– prawie stu procentowa nieobecność wyborców uprawnionych do głosowania,
– prawie stu procentowa obecność wyborców uprawnionych do głosowania i wykreślenie / i przekreślenie / pełne wyeliminowanie wszystkich kandydatów do różnych funkcji i stanowisk zawodowych!
Dla przypomnienia. Tylko i wyłącznie moja skromna osoba: Cendrowski Wiesław Tomasz dysponuje kompleksowym, apolitycznym, perfekcyjnym programem dla każdego narodu / państwa, dla każdego kontynentu, dla Całego Świata, który uwzględnia wszystkie sfery życia ludzkiego; Uwzględnia nawet wszystkie sytuacje nieprzewidywalne. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat.
Wyborcy; Proszę odsunąć od każdej władzy wszystkie partie polityczne i stowarzyszenia.
///////
For the reminder! Normally apolitical law electoral and voters – in the situation, when / where each political party not has nothing and no one to offer / and anyone to offer;
All voters can and even should use of two rights free fully elections;
– almost a hundred percent absence the voters authorized / entitled to vote,
– almost a hundred percent the presence of voters entitled / authorized to vote and the deletion / and strikethrough / full elimination of all candidates to the various functions and positions for the professionals!
For the reminder. Only and solely My Humble Person: Cendrowski Wiesław Tomasz has and administrate Comprehensive Apolitical Perfect Program for each Nation / State, for each Continent, for the Whole World, which takes into account all areas / sphere of human life; takes into account even all situations unpredictable.
You search all my materials at this very important topic.
Voters; Please push away from each power all parties political and associations.
///////
Reasumując i bilansując cały okres historyczny; wszystkie konflikty Rosji i Całej Polski zamrażam wszystkie relacje polityczne z Rosją i wchodzę w fazę zimnej wojny. Przestrzegam jednocześnie Rosję przed podejmowaniem kroków odwetowych w sytuacji gdy Rosja jest organizatorem bardzo wielu zamachów na różnych przywódców i nie tylko przywódców!

Summing / in sum applying / use balance the entire historical period; all conflicts Russia and the Whole Polish; I the freeze all political relations with Russia and I enter in phase of the Cold War! I also / at the same time warn Russia before making retaliatory steps in in the situation, when Russia is organized very many of attacks / assassinations at various Leaders and not only at the leaders!

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

 
 
Zdrajcy Polskiej Racji Stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Ewa Kopacz; Proszę się nie ośmieszać! Proszę się do końca nie kompromitować. Razem / łącznie z : Władimir Władimirowicz Putin jesteście odpowiedzialni za zamach / za mord zbiorowy na: Polskim Prezydencie Pan Lech Kaczyński i na Polskich intelektualistach koło miejscowości Smoleńsk! Takiej zbrodni ja wam nie wybaczę!The traitor Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Ewa Kopacz; Please itself do not ridicule! Please itself do not discredit / shame to the end the together / including with: Władimir Władimirowicz Putin > You are responsible behind the assassination / behind murder the collective at Polish President holy memory Lech Kaczynski and at the Polish intellectual elite near the town of Smoleńsk in day April 10, 2010 year! The such murder the collective I your’s do not forgive!
(OTP, North Atlantic Treaty Organization, NATO, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN)
Rozkaz specjalnego znaczenia! Do natychmiastowej realizacji!
Zarządzam ze skutkiem natychmiastowym pełną mobilizację
wszystkich wojsk Polski / pełną mobilizację wszystkich sił zbrojnych Całej Polski i wszystkich służb pokrewnych także!
Zarządzam ze skutekiem natychmiastowym pełną mobilizację wszystkich sił policji Całej Polski  i wszystkich służb pokrewnych także!
Uzasadnienie!
Obrona bardzo skuteczna wszystkich granic Polski / Całej Polski!
Czuwanie nad bezpieczeństwem Polski / Całej Polski!
(OTP, North Atlantic Treaty Organization, NATO, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN)
////
(OTP, North Atlantic Treaty Organization, NATO, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN)
The behest / the command about special meaning!
The to immediate realization / implementation!
I the manage with effect immediately / immediate full mobilize asll force army / forces troops the Polish / full mobilization of all forces army / forces troops the Whole Polish and all the Services Military related with this behest / the command also!
I the manage with effect immediately / immediate full mobilize all forces Police the Polish / full mobilize all forces police the Whole Polish and all the Services Police related with this behest / the command also!
Substantiation!
Defense very effective all boundaries Polish / Defense very effective all boundaries the Whole Polish!
Ensuring / vigil above the security of Polish / Ensuring / vigil above the security the Whole of Polish!
(OTP, North Atlantic Treaty Organization, NATO, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN)
////
==–..–==Cezary Kaźmierczak; Pracodawcy / właściciele firm transportowych i nie tylko, muszą mieć świadomość, że co najmniej popełniają trzy czyny przestępcze:
– osiemdziesiąt procent wynagrodzenia / płac jest poza oficjalnym rejestrem (oficjalnym wynagrodzeniem jest tylko kwota, która jest wartością najniższą krajową),
– stosowanie akordowego systemu wynagradzania kierowców,
– stosowanie mobbingu zawodowego.
To są działania niedopuszczalne, które prowadzą do poniewierania polskimi kierowcami!
////
Employers / owners of transport companies and not only, must be aware, that at least / committed they no less, than three criminal acts:
– eighty percent of salary / wages is outside the official register (official salary is it only the amount, which is the lowest national)
– the use of piecework system remuneration for drivers,
– the use of harassment / mobbingu of occupational,
These are unacceptable actions, that lead to maltreatment Polish drivers!
////
My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

 –  Publiczny

==–..–==Bardzo ważne uzupełnienie raportu! Kolejna skrajna manipulacja mieszkańcami Polski! Czy Polacy pragną powrotu socjalizmu / komunizmu? Oczywiście, że nie! Tak naprawdę to ten totalitarny system nie został do końca wyrwany z korzeniami! Proszę zauważyć fakt, że to komuniści / socjaliści połknęli bezprawnie prawie cały majątek narodowy całej Polski i teraz na skutek kradzieży majątku za przysłowiową złotówkę, wywierają nacisk polityczny partyjny prawie na każdego mieszkańca Polski! Dla przypomnienia! Komunistów i każdy inny system totalitarny należy wyrwać z korzeniami! Proszę ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat! Strasznie nie lubię się powtarzać! Manipulację flagą Polską i godłem Polski rozpoczął Polski Związek Piłki Nożnej, chcąc za ten fakt uzyskać wszystkie apanaże, łącznie z apanażami finansowymi! W związku z tym, że dla mnie flaga Polska i Godło Polskie to nadrzędne wartości narodu Polskiego i Polskiego Państwa, nielegalna władza Polska postanowiła – za wszelką i każdą cenę – obrzydzić wszystkim mieszkańcom Polski flagę Polską i godło Polskie! Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i komuniści tuż przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku postanowili, że z kompromitują flagę Polską i Godło Polskie! Wszystkie tematy były tak prowadzone, żeby flaga Polska i Godło Polskie przegrało Mistrzostwa Europy. W drużynie Narodowej Polski stworzono bardzo nerwową atmosferę i negatywne napięcie! Dla drużyny polskiej – beztalencie Franciszek Smuda nie zagwarantował komfortu psychicznego!  Napięcie niepewności i strachu. Proszę wszystkich mieszkańców Całej Polski, żeby zawsze myśleli samodzielnie, logicznie i właściwie / prawidłowo interpretowali! Proszę podjąć każdy rodzaj walki, który będzie zawsze skuteczny w obronie suwerenności, niepodległości i niezależności Polski. Proszę nie pozwalać nielegalnej władzy polskiej na jakąkolwiek negatywną manipulację!

////

It is very important supplement to the report! The alternating extreme manipulation in the presence the Inhabitants of Polish! Do you want to return Poles socialism / communism? Of course / obviously, that not! The so the truly it yon totalitarian system do not was / not stay to the end of wrest with the roots! Please perceive facts, that the communists / socialists illegally scooped almost the whole national fortune / wealth the Whole Polish, and now in a result of theft of the whole national fortune / wealth behind the proverbial penny, exert they political pressure and the party almost at each Inhabitant the Whole Polish! For the reminder! Communists and of each other totalitarian system we all must uproot! Please you search all of my materials at this very important topic! Terribly I do not like itself repeat! Manipulating the Polish Flag and the Emblem of the Polish began the Polish Football Association / Polish Association Football, wanting behind this fact to get all the appanage, including with financial apanażami! In connection with this, that for me the Flag of Poland and of Polish Emblem is the overarching values the Whole Polish Nation and the Polish State, illegal government of Poland (make up one’s mind) has decided – behind all and behind the each the value / behind the each the money – disgust / detestation all  the Inhabitants Polish; Polish Flag and Emblem of Polish! Traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and the communists immediately before the European Championships in 2012 year in of Poland and at of Ukraine, decided, that with discredit / that humiliate of Polish flag and Emblem of Polish! All topics were so conducted to the Flag of Poland and Polish Emblem bear defeat at the European Championship in 2012 year! In the Polish National Team the created a nervous atmosphere and negative voltage! For the team of Polish – withouttalent / no talent Franciszek Smuda – do not guaranteed comfort mental / comfort psychical! Voltage uncertainty and fear. Please all the Inhabitants Throughout Polish, to always think independently, logically and properly / correctly interpreted! Please undertake each type of fight, which will always effective in defending the sovereignty and independence the Whole Polish. Please do not allow illegal authorities of Polish (traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and the communists) the at each negative manipulation!

////

==–..–==Cezary Kaźmierczak; Proszę nie zapominać, że to wszyscy pracownicy ( i tylko dzięki nim / tym pracownikom) – wszystkich zawodów – pracują na twój / na wasz majątek (na majątek polityków także) z całego życia, którego ty pragniesz się dorobić w pięć minut!

////

Cezary Kaźmierczak; Please do not forget, that it all employees (and only through / owing to of him / owing to this employees) – all occupations – they work at yours / thy demesne / at yours / thy fortune / at yours / thy property ( at property / demesne politicians of also) with the whole the life, which you want earn some extra money in five minutes!

////

Piotr Duda, Janusz Śniadek; proszę natychmiast przystąpić (dla dobra prawdziwego Całej Polski dla dobra prawdziwego Całego Świata) – łącznie prawie ze wszystkimi kierowcami i z wszystkimi grupami zawodowymi wszystkich zawodów do zjednoczenia wszystkich wspomnianych grup zawodowych i do organizacji generalnego strajku w bardzo dogodnym terminie! Proszę wszystkie działania oprzeć – tylko i wyłącznie – na normalnym, apolitycznym, ze synchronizowanym prawem międzynarodowym wszystkich narodów Całego Świata! Proszę nie mylić z anormalnym prawem, które było stosowane w komunistycznym Związku Radzieckim i w innych państwach obozu socjalistycznego – komunistycznego! Proszę działać z prędkością światła.

////

Piotr Duda, Janusz Śniadek; Please proceed immediately (for the sake / for the good true the Whole Polish and for the sake / for the good the true the Whole World) – together almost with all the drivers and all the professional groups of all professions to unite all listed professional groups and to organize a general strike in a convenient time! Please resist all actions – only and solely – at the Normal Apolitical International Law, with synchronizing all the Nations the Whole World! Please do not confuse with abnormal law, which was used in the communist Soviet Union and other Countries of the socialist camp – communist! Please work / working and actions / operate; with the speed of light.

////

==–..–==Niebawem Specjalny raport! Temat raportu: Perfidna negatywna manipulacja flagą polską i godłem polskim przez komunistów i przez zdrajców Polskiej Racji Stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne larwy! Soon Special the Report! Topic / Subject the Report: The perfidious negative manipulation of the Polish flag and the emblem of the Polish by communist, and by traitors the Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar larvae!

////

==–..–==Kolejne bardzo ważne uzupełnienie do raportu, przerażającego raportu! Całej skrajnie negatywnej sytuacji w Całej Polsce, są winni komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne przestępcze czynniki / jednostki ludzkie! W centrach handlowych, w instytucjach publicznych, w ośrodkach każdej edukacji, w urzędach (prawie wszystkich), w administracji i nie tylko; Starszy personel / starsza kadra, bardziej doświadczony / doświadczona zawodowo, ukierunkowany przez obcych agentów innych państw; Uczy / naucza młody / niedoświadczony personel zasad totalitarnych! To jest po prostu bardzo przerażające i niebezpieczne! Każdego człowieka totalitarnego należy wyrwać z korzeniami! W ten sposób nie zmienimy nigdy mentalności w narodzie polskim! Proszę się natychmiast opamiętać bo mogę stracić cierpliwość w kontrolowany sposób!

////

The succeeding very important supplement / addendum to the report, the report frightening! The whole extremely negative situation in the Whole Poland are guilty of Communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz  and other similar criminal factors / human beings! In shopping centers, in public institutions, in centers each education, in the offices of (almost all), in the administration and not only; Senior staff / senior professional staff, more experienced / experienced professionals, directed and trained by foreign agents of other states; Teaches / taught young / inexperienced personnel: rudiments totalitarian! It is simply very scary and dangerous! Each human should uproot totalitarian rudiments! In this way never do not change the mentality of Polish People! Please immediately be self-possessed / repent itself because I can lose patience in a controlled way / manner!

////

==–..–==W związku z dalszym narastającym bezprawiem w Całej Polsce ja osobiście anuluję z dzisiejszą datą / ze skutkiem natychmiastowym wszelką odpowiedzialność zbiorową! Ze skutkiem natychmiastowym / z dzisiejszą datą (15 Marzec 2013 r.) obowiązuje – tylko i wyłącznie – odpowiedzialność jednoosobowa!

////

In connection with further / with additional increasing lawlessness in Poland I personally nullify / annul with today’s date / with immediate effect the each / the all responsibility collective! With effective immediately / with today’s date ( March 15, 2013 year) enter take effect / is valid / oblige immediately – only and solely – the responsibility of one person!

////

Bardzo ważne uzupełnienie do raportu! Prawie wszystkie przedszkola, szkoły, uczelnie i inne podobne placówki oświaty w Całej Polsce i na Całym Świecie mają nieodpowiednie i niebezpieczne warunki w toaletach! To nie są toalety! To są po prostu obory dla świń i krów! To muszą być toalety / łazienki z prawdziwego nowoczesnego świata, w których to nie będzie się spożywać alkoholu i nie będzie się zażywać narkotyków! To muszą być toalety / łazienki gwarantujące pełne bezpieczeństwo wszystkim uczniom! Osoby winne za te czyny; komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne bezprawne wynalazki!

////

Very important supplement to the report! Almost all Kindergartens, Schools, Universities and other similar Institutions of Education in the Whole Poland and at the Whole World are / have inappropriate and dangerous conditions in the toilets! This not is a toilet! These are simply / merely pigsty, sty, pigpen, stye, cowshed for pigs and cows! It must be toilets – bathrooms with the real the modern World, in which not will consume alcohol and not will itself eat / sniff the any narcotics! It must be toilet – bathroom ensure full security for all Kindergarten / Preschool, Learners, Students! People blame / guilty behind these acts; all the communists and traitors Polish Raison D’etat / traitors Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar – unlawful – inventions!

Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, March 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2013 year, 11:54 am, 04:57:00 pm, 10:28:00 am, 11:02:00 am, 08:44:00 am, 02:54:00 pm, Central Europe.

General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny  Generalny Inspektor Wszystkich Sił Specjalnych i Policji na Całym Świecie i w Całej Polsce, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General Inspector all Forces Special and police at the Whole World and in the Whole Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn

http://apoliticalgloballawyerinternational17cwt.wordpress.com/

You-also-already not breathe!
Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!
http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1361520345&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-2a139ab9bddd2ced%2F&lc=1045&id=73625
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
https://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2013/02/08/mrs-julia-timoszenko-julia-wolodymyriwna-tymoszenko-%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5/
http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/2013/02/08/you-always-merge-associate-bind-all-my-materials-in-wholeness-you-always-remember-about-all-my-conditions-these-all-my-conditions-legally-justified-are-in-different-places-in-full-and-in-the-w/
http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?ticaid=61023a
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/
http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Reklamy
08
Lu
13

==–..–==Osobiście podejmuję walkę o odzyskanie wszystkich opcji do Usługi Windows Live Spaces! Cenzura administratora tej Usługi!!!!!!! Personally, I undertake struggle / fight about regain all options to Services Windows Live Spaces! Censorship the administrator this Service. Wejdź w moją Usługę Windows Live Spaces SkyDrive! Go in / to my service Windows Live Spaces SkyDrive! Jak działa cenzura internetu!? How Internet Censorship works!? ==–..–==W związku z dalszym narastającym bezprawiem w Całej Polsce ja osobiście anuluję z dzisiejszą datą / ze skutkiem natychmiastowym wszelką odpowiedzialność zbiorową! Ze skutkiem natychmiastowym / z dzisiejszą datą (15 Marzec 2013 r.) obowiązuje – tylko i wyłącznie – odpowiedzialność jednoosobowa! In connection with further / with additional increasing lawlessness in Poland I personally nullify / annul with today’s date / with immediate effect the each / the all responsibility collective! With effective immediately / with today’s date ( March 15, 2013 year) enter take effect / is valid / oblige immediately – only and solely – the responsibility of one person! ==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz. Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Prowadzę osobiście śledztwo / dochodzenie w Pani sprawie. Osobiście i tylko zgodnie z prawem wchodzę – z prędkością światła – we wszystkie systemy następujących Państw Wschodu: Ukraina, Rosja i Białoruś! Ja nigdy w systemach nie zostawiam / nie pozostawiam śladów! Niebawem ogłoszę końcowe wyniki i wyrok w Pani Sprawie! Międzynarodowy Sędzia Śledczy: Cendrowski Wiesław Tomasz. I’m sorry! Bearing at mind the true / real safety the Whole Polish and real / true security the Whole World (the having / propertied all the possible advantages / trumps in my hands) I declare: I’m going Vabank / I’m going at Vabank! Not I’m gambler! Each habit / addiction is me alien! Each addiction is me foreign / alien! Bearing at mind the true good the Whole Polish and the true good the Whole World (the having / propertied all the possible advantages / trumps in my hands) I declare: I’m going Vabank / I’m going at Vabank! Not I’m gambler! Each habit / addiction is me alien! Each addiction is me foreign / alien! Przykro mi! Kierując się prawdziwym bezpieczeństwem Całej Polski i prawdziwym bezpieczeństwem Całego Świata oświadczam (mając / posiadając wszystkie możliwe atuty w moich rękach): Idę Vabank / idę na Vabank! Nie jestem hazardzistą! Każdy nałóg jest mi obcy! Każde uzależnienie jest mi obce! Kierując się prawdziwym dobrem Całej Polski i prawdziwym dobrem Całego Świata oświadczam (mając / posiadając wszystkie możliwe atuty w moich rękach): Idę Vabank / idę na Vabank! Nie jestem hazardzistą! Każdy nałóg jest mi obcy! Każde uzależnienie jest mi obce! You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option / has at it task only 24 hours! Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 08:54:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.  Wiesław Tomasz Cendrowski

11:47 (zmiana)  – 

Google Mail

 –  Publiczny

==–..–==Bardzo ważne uzupełnienie raportu! Kolejna skrajna manipulacja mieszkańcami Polski! Czy Polacy pragną powrotu socjalizmu / komunizmu? Oczywiście, że nie! Tak naprawdę to ten totalitarny system nie został do końca wyrwany z korzeniami! Proszę zauważyć fakt, że to komuniści / socjaliści połknęli bezprawnie prawie cały majątek narodowy całej Polski i teraz na skutek kradzieży majątku za przysłowiową złotówkę, wywierają nacisk polityczny partyjny prawie na każdego mieszkańca Polski! Dla przypomnienia! Komunistów i każdy inny system totalitarny należy wyrwać z korzeniami! Proszę ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat! Strasznie nie lubię się powtarzać! Manipulację flagą Polską i godłem Polski rozpoczął Polski Związek Piłki Nożnej, chcąc za ten fakt uzyskać wszystkie apanaże, łącznie z apanażami finansowymi! W związku z tym, że dla mnie flaga Polska i Godło Polskie to nadrzędne wartości narodu Polskiego i Polskiego Państwa, nielegalna władza Polska postanowiła – za wszelką i każdą cenę – obrzydzić wszystkim mieszkańcom Polski flagę Polską i godło Polskie! Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i komuniści tuż przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku postanowili, że z kompromitują flagę Polską i Godło Polskie! Wszystkie tematy były tak prowadzone, żeby flaga Polska i Godło Polskie przegrało Mistrzostwa Europy. W drużynie Narodowej Polski stworzono bardzo nerwową atmosferę i negatywne napięcie! Dla drużyny polskiej – beztalencie Franciszek Smuda nie zagwarantował komfortu psychicznego!  Napięcie niepewności i strachu. Proszę wszystkich mieszkańców Całej Polski, żeby zawsze myśleli samodzielnie, logicznie i właściwie / prawidłowo interpretowali! Proszę podjąć każdy rodzaj walki, który będzie zawsze skuteczny w obronie suwerenności, niepodległości i niezależności Polski. Proszę nie pozwalać nielegalnej władzy polskiej na jakąkolwiek negatywną manipulację!

It is very important supplement to the report! The alternating extreme manipulation in the presence the Inhabitants of Polish! Do you want to return Poles socialism / communism? Of course / obviously, that not! The so the truly it yon totalitarian system do not was / not stay to the end of wrest with the roots! Please perceive facts, that the communists / socialists illegally scooped almost the whole national fortune / wealth the Whole Polish, and now in a result of theft of the whole national fortune / wealth behind the proverbial penny, exert they political pressure and the party almost at each Inhabitant the Whole Polish! For the reminder! Communists and of each other totalitarian system we all must uproot! Please you search all of my materials at this very important topic! Terribly I do not like itself repeat! Manipulating the Polish Flag and the Emblem of the Polish began the Polish Football Association / Polish Association Football, wanting behind this fact to get all the appanage, including with financial apanażami! In connection with this, that for me the Flag of Poland and of Polish Emblem is the overarching values the Whole Polish Nation and the Polish State, illegal government of Poland (make up one’s mind) has decided – behind all and behind the each the value / behind the each the money – disgust / detestation all  the Inhabitants Polish; Polish Flag and Emblem of Polish! Traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and the communists immediately before the European Championships in 2012 year in of Poland and at of Ukraine, decided, that with discredit / that humiliate of Polish flag and Emblem of Polish! All topics were so conducted to the Flag of Poland and Polish Emblem bear defeat at the European Championship in 2012 year! In the Polish National Team the created a nervous atmosphere and negative voltage! For the team of Polish – withouttalent / no talent Franciszek Smuda – do not guaranteed comfort mental / comfort psychical! Voltage uncertainty and fear. Please all the Inhabitants Throughout Polish, to always think independently, logically and properly / correctly interpreted! Please undertake each type of fight, which will always effective in defending the sovereignty and independence the Whole Polish. Please do not allow illegal authorities of Polish (traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and the communists) the at each negative manipulation!

==–..–==Cezary Kaźmierczak; Proszę nie zapominać, że to wszyscy pracownicy ( i tylko dzięki nim / tym pracownikom) – wszystkich zawodów – pracują na twój / na wasz majątek (na majątek polityków także) z całego życia, którego ty pragniesz się dorobić w pięć minut!

Cezary Kaźmierczak; Please do not forget, that it all employees (and only through / owing to of him / owing to this employees) – all occupations – they work at yours / thy demesne / at yours / thy fortune / at yours / thy property ( at property / demesne politicians of also) with the whole the life, which you want earn some extra money in five minutes!

Piotr Duda, Janusz Śniadek; proszę natychmiast przystąpić (dla dobra prawdziwego Całej Polski dla dobra prawdziwego Całego Świata) – łącznie prawie ze wszystkimi kierowcami i z wszystkimi grupami zawodowymi wszystkich zawodów do zjednoczenia wszystkich wspomnianych grup zawodowych i do organizacji generalnego strajku w bardzo dogodnym terminie! Proszę wszystkie działania oprzeć – tylko i wyłącznie – na normalnym, apolitycznym, ze synchronizowanym prawem międzynarodowym wszystkich narodów Całego Świata! Proszę nie mylić z anormalnym prawem, które było stosowane w komunistycznym Związku Radzieckim i w innych państwach obozu socjalistycznego – komunistycznego! Proszę działać z prędkością światła.

Piotr Duda, Janusz Śniadek; Please proceed immediately (for the sake / for the good true the Whole Polish and for the sake / for the good the true the Whole World) – together almost with all the drivers and all the professional groups of all professions to unite all listed professional groups and to organize a general strike in a convenient time! Please resist all actions – only and solely – at the Normal Apolitical International Law, with synchronizing all the Nations the Whole World! Please do not confuse with abnormal law, which was used in the communist Soviet Union and other Countries of the socialist camp – communist! Please work / working and actions / operate; with the speed of light.

==–..–==Niebawem Specjalny raport! Temat raportu: Perfidna negatywna manipulacja flagą polską i godłem polskim przez komunistów i przez zdrajców Polskiej Racji Stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne larwy! Soon Special the Report! Topic / Subject the Report: The perfidious negative manipulation of the Polish flag and the emblem of the Polish by communist, and by traitors the Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar larvae!

==–..–==Kolejne bardzo ważne uzupełnienie do raportu, przerażającego raportu! Całej skrajnie negatywnej sytuacji w Całej Polsce, są winni komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne przestępcze czynniki / jednostki ludzkie! W centrach handlowych, w instytucjach publicznych, w ośrodkach każdej edukacji, w urzędach (prawie wszystkich), w administracji i nie tylko; Starszy personel / starsza kadra, bardziej doświadczony / doświadczona zawodowo, ukierunkowany przez obcych agentów innych państw; Uczy / naucza młody / niedoświadczony personel zasad totalitarnych! To jest po prostu bardzo przerażające i niebezpieczne! Każdego człowieka totalitarnego należy wyrwać z korzeniami! W ten sposób nie zmienimy nigdy mentalności w narodzie polskim! Proszę się natychmiast opamiętać bo mogę stracić cierpliwość w kontrolowany sposób!

The succeeding very important supplement / addendum to the report, the report frightening! The whole extremely negative situation in the Whole Poland are guilty of Communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz  and other similar criminal factors / human beings! In shopping centers, in public institutions, in centers each education, in the offices of (almost all), in the administration and not only; Senior staff / senior professional staff, more experienced / experienced professionals, directed and trained by foreign agents of other states; Teaches / taught young / inexperienced personnel: rudiments totalitarian! It is simply very scary and dangerous! Each human should uproot totalitarian rudiments! In this way never do not change the mentality of Polish People! Please immediately be self-possessed / repent itself because I can lose patience in a controlled way / manner!

==–..–==W związku z dalszym narastającym bezprawiem w Całej Polsce ja osobiście anuluję z dzisiejszą datą / ze skutkiem natychmiastowym wszelką odpowiedzialność zbiorową! Ze skutkiem natychmiastowym / z dzisiejszą datą (15 Marzec 2013 r.) obowiązuje – tylko i wyłącznie – odpowiedzialność jednoosobowa!

In connection with further / with additional increasing lawlessness in Poland I personally nullify / annul with today’s date / with immediate effect the each / the all responsibility collective! With effective immediately / with today’s date ( March 15, 2013 year) enter take effect / is valid / oblige immediately – only and solely – the responsibility of one person!

Bardzo ważne uzupełnienie do raportu! Prawie wszystkie przedszkola, szkoły, uczelnie i inne podobne placówki oświaty w Całej Polsce i na Całym Świecie mają nieodpowiednie i niebezpieczne warunki w toaletach! To nie są toalety! To są po prostu obory dla świń i krów! To muszą być toalety / łazienki z prawdziwego nowoczesnego świata, w których to nie będzie się spożywać alkoholu i nie będzie się zażywać narkotyków! To muszą być toalety / łazienki gwarantujące pełne bezpieczeństwo wszystkim uczniom! Osoby winne za te czyny; komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne bezprawne wynalazki!

Very important supplement to the report! Almost all Kindergartens, Schools, Universities and other similar Institutions of Education in the Whole Poland and at the Whole World are / have inappropriate and dangerous conditions in the toilets! This not is a toilet! These are simply / merely pigsty, sty, pigpen, stye, cowshed for pigs and cows! It must be toilets – bathrooms with the real the modern World, in which not will consume alcohol and not will itself eat / sniff the any narcotics! It must be toilet – bathroom ensure full security for all Kindergarten / Preschool, Learners, Students! People blame / guilty behind these acts; all the communists and traitors Polish Raison D’etat / traitors Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar – unlawful – inventions!

 

==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option / has at it task only 24 hours! Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 08:54:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God. ==–..–==Kolejne bardzo ważne uzupełnienie do raportu, przerażającego raportu! Całej skrajnie negatywnej sytuacji w Całej Polsce, są winni komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne przestępcze czynniki / jednostki ludzkie! W centrach handlowych, w instytucjach publicznych, w ośrodkach każdej edukacji, w urzędach (prawie wszystkich), w administracji i nie tylko; Starszy personel / starsza kadra, bardziej doświadczony / doświadczona zawodowo, ukierunkowany przez obcych agentów innych państw; Uczy / naucza młody / niedoświadczony personel zasad totalitarnych!
To jest po prostu bardzo przerażające i niebezpieczne! Każdego człowieka totalitarnego należy wyrwać z korzeniami! W ten sposób nie zmienimy nigdy mentalności w narodzie polskim! Proszę się natychmiast opamiętać
bo mogę stracić cierpliwość w kontrolowany sposób!

The succeeding very important supplement / addendum to the report, the report frightening! The whole extremely negative situation in the Whole Poland are guilty of Communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz  and other similar criminal factors / human beings! In shopping centers, in public institutions, in centers each education, in the offices of (almost all), in the administration and not only; Senior staff / senior professional staff, more experienced / experienced professionals, directed and trained by foreign agents of other states; Teaches / taught young / inexperienced personnel: rudiments totalitarian! It is simply very scary and dangerous! Each human should uproot totalitarian rudiments! In this way never do not change the mentality of Polish People! Please immediately be self-possessed / repent itself because I can lose patience in a controlled way / manner!

==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option / has at it task only 24 hours! Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 08:54:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.  ==–..–==W związku z dalszym narastającym bezprawiem w Całej Polsce ja osobiście anuluję z dzisiejszą datą / ze skutkiem natychmiastowym wszelką odpowiedzialność zbiorową! Ze skutkiem natychmiastowym / z dzisiejszą datą (15 Marzec 2013 r.) obowiązuje – tylko i wyłącznie – odpowiedzialność jednoosobowa!In connection with further / with additional increasing lawlessness in Poland I personally nullify / annul with today’s date / with immediate effect the each / the all responsibility collective! With effective immediately / with today’s date ( March 15, 2013 year) enter take effect / is valid / oblige immediately – only and solely – the responsibility of one person!Bardzo ważne uzupełnienie do raportu! Prawie wszystkie przedszkola, szkoły, uczelnie i inne podobne placówki oświaty w Całej Polsce i na Całym Świecie mają nieodpowiednie i niebezpieczne warunki w toaletach! To nie są toalety! To są po prostu obory dla świń i krów! To muszą być toalety / łazienki z prawdziwego nowoczesnego świata, w których to nie będzie się spożywać alkoholu i nie będzie się zażywać narkotyków! To muszą być toalety / łazienki gwarantujące pełne bezpieczeństwo wszystkim uczniom! Osoby winne za te czyny; komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne bezprawne wynalazki!Very important supplement to the report! Almost all Kindergartens, Schools, Universities and other similar Institutions of Education in the Whole Poland and at the Whole World are / have inappropriate and dangerous conditions in the toilets! This not is a toilet! These are simply / merely pigsty, sty, pigpen, stye, cowshed for pigs and cows! It must be toilets – bathrooms with the real the modern World, in which not will consume alcohol and not will itself eat / sniff the any narcotics! It must be toilet – bathroom ensure full security for all Kindergarten / Preschool, Learners, Students! People blame / guilty behind these acts; all the communists and traitors Polish Raison D’etat / traitors Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar – unlawful – inventions!
==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option / has at it task only 24 hours! Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 08:54:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.  Let will praised Jesus Christ. Franciszek Pope; language Latin; Franciscus, basic data; Cardinal Jorge Mario Bergoglio; Inkardynacja Jesuits; Selection / choice / election / appointment Cardinal Jorge Mario Bergoglio at the Pope this is a very good and special sovereign Selection / choice / election / appointment. Father; Let God You lead / lead up by all the ages centuries, in very good health and fitness / condition.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Franciszek Papież; język łaciński; Franciscus; podstawowe dane; Kardynał Jorge Mario Bergoglio; Inkardynacja     Jezuici; Wybór Kardynał Jorge Mario Bergoglio na Papieża jest to bardzo dobry i szczególny suwerenny wybór. Ojcze; Niech Bóg Cię prowadzi przez wszystkie wieki wieków, w bardzo dobrym zdrowiu i kondycji.
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, March 14, 15, 16, 17, 18, 2013 year, 12:36:00 pm, 12:48:00 pm, 03:44:00 pm, 01:14:00 pm, 01:24:00 pm, Central Europe.
Kwintesencja prawdziwego raportu o najważniejszych (niedokończonych i nielegalnych) zadaniach (na obszarze Polski)
w czasie prawie dwóch kadencji (druga kadencja nielegalna) jeszcze człowieka o nazwie (wszystkie prawdziwe epitety we wszystkich moich materiałach, dotyczące zdrajców Polskiej Racji Stanu): Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki:
– wspólne – zorganizowanie (bezpośrednie i pośrednie) zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i na Polską elitę intelektualną na polach ornych koło miasta Smoleńsk,
– bezprawne oddanie polskiego śledztwa ( w ręce Putina) w sprawie globalnej zbrodni / zamachu koło miasta Smoleńsk (za takie czyny sąd woskowy i kula w każdy taki łeb,
– nie wykonano ekshumacji zwłok wszystkich ofiar zamordowanych w: Smoleńsk, 10 Kwiecień, 2010 roku,
– ekshumacja zwłok wszystkich ofiar zamordowanych w: Smoleńsk, 10 Kwiecień 2010 roku, powinna być zrealizowana natychmiast po przetransportowaniu wszystkich zamordowanych osób do Polski!
– usuwanie sukcesywne na obszarze Całej Polski; Flagi Polski i godła Polskiego,
– z inwestycji, które miały zapewnić godne zyski dla wszystkich mieszkańców Całej Polski ( w związku z przygotowaniami do mistrzostw Europy w 2012 w Polsce i na Ukrainie) dokończono tylko (w nędznym stylu) stadiony do gry w piłkę nożną (ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat we wszystkich moich blogach i u mnie osobiście),
– nie egzekwowanie prawa słusznego dla wszystkich kierowców w Polsce od pracodawców firm transportowych w Polsce, które są zawarte w Rozporządzeniu Rady Parlamentu Europy, które to reguluje warunki pracy, płacy i warunki socjalne kierowców ((ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat we wszystkich moich blogach i u mnie osobiście).
– zwiększono zatrudnienie w administracji trzy – krotnie!
– zlikwidowano szkoły, biblioteki i inne podobne placówki oświaty,
– podniesiono (bezprawnie) wiek emerytalny,
–  podwyższono bezprawnie podatki,
– doprowadzono do ekstremalnego zadłużenia każdego mieszkańca / obywatela w Całej Polskiej,
– przez działalność sabotażową stworzono deficyt budżetowy, który jest o wartości 80 miliardów PLN,
– zwiększono dwukrotnie bezrobocie,
– sprzedano komunistom bezprawnie 80 procent majątku narodowego za przysłowiową jedną złotówkę,
– wprowadzono zakulisowo cenzurę w różnych instytucjach i w różnych sferach życia ludzkiego w Całej Polsce,
– nie nauczono dzieci, młodzieży i studentów uczciwego patriotyzmu do Polski, do Całej Polski,
– nie zbudowano orbitala / ringu (w kształcie koła) wokół / dookoła Warszawy, który to przebiegałby wzdłuż  drogi numer pięćdziesiąt (50); Taki orbital / ring łączyłby promieniowo wszystkie rodzaje dróg ze stolicą Polski o nazwie Warszawa; Skrzyżowania tylko bezkolizyjne wielopoziomowe, sygnalizacja świetlna tylko inteligentna, pełna synchronizacja transportu publicznego, łącznie z globalną komunikacją miejską / publiczną, na obwodzie orbitala / ringu dwa terminale, które powinny zawierać w sobie wszystkie rodzaje transportu; transport samolotowy / lotniczy, transport kolejowy, transport kołowy, transport śródlądowy / rzeczny,
– wprowadzono totalitarne metody rządzenia Całym Państwem Polskim,
– nielegalnie wprowadzono instytucję konfidenta (informatora) i instytucję świadka koronnego,
Ty zadaj sobie troszkę trudu i szukaj bardzo precyzyjnie wszystkich moich materiałów na temat świadomego rozkładu Całego Państwa Polskiego przez struktury komunistów i przez struktury stworzone przez anormalnych ekonomicznie i politycznie ludzi, którzy są w niniejszym raporcie. Ten zbiór wszystkich (praktycznie i teoretycznie) niezrealizowanych zadań, wszystkich czynów przestępczych (prawie każdej władzy w Polsce) jest to wierzchołek góry lodowej, jest to kropla wody we wielkim akwenie wodnym.  W związku z powyższym – dla ratowania Całej Polski i Całego Świata / dla prawdziwego dobra Całej Polski i Całego Świata żądam realizacji wszystkich moich warunków! To działanie jest nieodzowne!The essence of true report about the most important (unfinished and illegal) tasks (at Polish territory) in time almost of two cadenza ( second cadenza illegal) else / yet man about named (all true epithets in all my materials, the regarding; traitors Polish Raison D’etat): Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions:
– common / mutual – organization (direct and indirect) of the assassination at the Polish President Lech Kaczyński and the Polish intellectual elite at ‚arable fields’ near the town of Smolensk,
– unlawful give up polish investigation (and give up in the hands of Putin) in     matter global crime / felony / assassination near the city of Smoleńsk (behind such deeds military court and bullet in each such head,
– not done exhume the body of all the victims murdered near the city of Smoleńsk, April 10, 2010 year,
– exhumation of corpses of all the victims murdered near the city of Smoleńsk, April 10, 2010 year, should be implemented immediately after moving all the murdered persons to the Polish!
– successive removal at area the Whole Polish; Polish flags and Emblems Polish,
– with investments, that would provide a decent profits for all Inhabitants the Whole Polish (in part of preparation in the 2012 year to European Championship in Poland and at Ukraine) only completed (in a poor style) stadiums to football (you search all my materials at this very important topic in all of my blogs and in me personally),
– not enforcement of equitable rights for all drivers in Poland from employers transport companies in Poland, that are included in the Ordinance of the Council of Europe Parliament, which it regulates the working conditions, salary and social conditions of drivers ( you search all of my materials at this very important topic in all my blogs and in me personally),
 – politicization almost all spheres of human life in Poland, which so really must be apolitical; Politicization the following spheres of human life in Poland; dimension of Justice, the whole administration, Polish Army, banking and the economy, all the education, all the media: newspapers , radio, television and etc,
– increased employment in the administration of three – fold!
– closed / liquidated schools, libraries and other similar institutions of education,
– raised (illegally) retirement age / retiring age,
– Illegally raised taxes,
– brought / lead to extreme debt each Inhabitants / Citizen in the Whole Polish,
– by sabotage activity created deficit the budget, which is about value 80 miliard PLN,
– increased unemployment doubled,
–  sold communists illegally 80 percent of the national wealth behind the proverbial one penny,
– Introduction of censorship behind the scenes in different institutions and in different spheres of human life in Poland,
– do not taught Children / not does teach yourself / itself the Children, Young People and Students fair patriotism to Polish, to the Whole Polish,
– Not built Orbital / ring (in a circle) around City / Metropolis / Capital Warsaw, which should would run along the route number fifty (50); The such orbital / ring would integrate / connect all types of roads of Capital / Metropolis the Polish about name Warsaw; only junctions multi-level collision-free, traffic lights only intelligent, full synchronization public transport, including with global public transport / city  transport, at the perimeter of orbital / ring two terminals, which should incorporate all modes of transport, transport airplane / transport air, transport rail, transport wheel, transport waterway / river,
– Introduced the totalitarian methods governance in the Whole State Polish,
– Illegally with law introduced the institution informant and the institution of crown deponent / witness,
You ask yourself a little effort and search very precisely / carefully all of my materials at topic deliberate / conscious decomposition the Whole State Polish by structure communists, and by the structure created by the abnormal of economic and political people, who are in this report. This one assemblage of all (practically and theoretically) unrealized tasks, all actions crime (almost each government in Poland) is it the tip of the iceberg, is it a drop of water in a big water basin / in a big water reservoir. In connection with above – for rescue the Whole Polish and the Whole World / for the true good of the Whole Polish and the Whole World I demand the realization of all my conditions! It action is essential!
==–..–==Mat is always on my side; in my the side / page: Cendrowski Wiesław Tomasz. You-also-already not breathe!
For absolute reminder! Bronislaw Komorowski in 2010 year, not won the presidential election at / in a result of four unlawful / illegal the actions. Presidential elections in 2010 were falsified / rigged and therefore / and in connection with this Bronislaw Komorowski submitted / took the oath / swearing / vow (curve-oath) at needs – among other things / inter alia – foreign Countries / foreign States, which it usurp himself the law (illegal) powers the Whole World. You search all my materials at this very important and a real / a true topic. Whether such illegal president (pretender / usurper) has the right to appoint a new Judge for Dimension Justice?! Everyone, who / which completed / finished, accomplished the whole right / law – at the time the application – must be apolitical; non-party / nonpartisan. This guarantees the independence of the Whole Judiciary.Dla bezwzględnego przypomnienia! Komorowski Bronisław w 2010 roku nie wygrał wyborów prezydenckich na / w skutek czterech bezprawnych / nielegalnych akcji / działań. Wybory prezydenckie w 2010 roku zostały sfałszowane i w związku z tym Komorowski Bronisław złożył przysięgę (krzywa przysięga) na potrzeby – między innymi – obcych państw, które uzurpują sobie prawa (bezprawnie) mocarstwa światowego. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny i prawdziwy temat. Czy taki nielegalny prezydent (samozwaniec) ma prawo mianować nowego sędziego dla wymiaru sprawiedliwości?! Wszyscy, którzy ukończyli prawo – w czasie realizacji aplikacji – muszą być apolityczni; bezpartyjni. To gwarantuje niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.
==–..–==Mat is always on my side; in my the side / page: Cendrowski Wiesław Tomasz. You-also-already not breathe!
Royal King’s Apolitical Army Polish all Nations the Whole Polish and the Whole World the must also have the Perfect Model Command Staff (Apolitical Army Military General Staff) all kinds of troops / all kinds of forces!
Królewskie Apolityczne Wojsko Polskie wszystkich Narodów Całej Polski i Całego Świata musi także mieć Perfekcyjny Wzorcowy Sztab Dowodzenia (Apolityczny Woskowy  Sztab Generalny) wszystkimi rodzajami wojsk!
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Very important! All Dispatch rooms; Dispatching emergency rescue > (including / also for aircraft; air) ( the must be the only apolitical; personnel) in the Whole Poland; Police, Ambulance, Fire Brigade; Apolitical Universal Force Cleanup also, which should always have connection with emergency call / connection with emergency number 112 (each type) with the speed of light, with each Inhabitants at the planet Earth; > These are the hollows; it is burrow with epoch / with age stone shelled / with age stone slate! I checked this fact personally!
Bardzo ważne! Wszystkie dyspozytornie > (muszą być tylko apolityczne; personel) w Całej Polsce; Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna; Apolityczne Uniwersalne Siły Porządkowe także, które to powinny mieć zawsze połączenie z numerem alarmowym 112 (każdego rodzaju) z prędkością światła, z każdym mieszkańcem na planecie Ziemia; > To są dziuple z ery kamienia łupanego! Sprawdziłem ten fakt osobiście!
Absolute embargo / prohibition / interdict download (charges money) the fees money behind the use with educational institutions, with the public institutions, to which it include / turn on, switch on – inter alia – public libraries (the use of computers and the Internet). At subsidize – among other things /  inter alia  – public libraries allocate all the financial rewards, that illegally granted for all politicians at the highest levels each authority in the Whole Poland and at the Whole World. For the reminder! Absolute embargo / prohibition / interdict of liquidate / of elimination of kindergartens, libraries, schools, universities, and each institutions of education. Behind each attempt (taken / undertake) education / upbringing of Children, Young People and students in intellectual darkness for each authority: missile in the head!
Bezwzględny zakaz pobierania opłat; pieniędzy za korzystanie z placówek oświaty; z placówek użyteczności publicznej, do których zaliczamy między innymi biblioteki publiczne (korzystanie z komputerów i internetu). Na dotowanie – między innymi – bibliotek publicznych przeznaczyć wszystkie nagrody finansowe, które przyznano bezprawnie wszystkim politykom na najwyższych szczeblach każdej władzy w Całej Polsce i na Całym Świecie. Dla przypomnienia! Bezwzględny zakaz likwidowania przedszkoli, bibliotek, szkół, wyższych uczelni i każdej placówki oświaty. Za każdą próbę (podjętą) wychowania dzieci, młodzieży i studentów w ciemnocie intelektualnej dla każdej władzy kólka w łeb!
Full elimination of communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and not only! Details in all of my materials!
https://i2.wp.com/grafik.rp.pl/grafika2/988070,1059441,3.jpg
Bestsellers for the communists and for the traitors Polish State, for traitors Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles, dinosaurs!
Bestsellery dla komunistów i dla zdrajców stanu Polskiego, dla zdrajców polskiej racji stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady, dinozaury!
Waldemar Kuczyński; I invite at full menu the facts and evidence to me personally; to Cendrowski Wiesław Tomasz. Waldemar Kuczyński (zaroślak); Zapraszam na pełne menu faktów i dowodów do mnie osobiście; do Cendrowski Wiesław Tomasz.
I saw the ironically the smiles at the faces members ‘civic platform’  (in Day March 7, 2013) and personally I put up with laughter at their / them / theirs non-existent / do not does exist program; At their / them / theirs non-existent / do not does exist (their) never / ever program.
Zobaczyłem ironicznie uśmiechy na twarzach członków Platformy obywatelskiej (w Dzień 07 marzec 2013) i osobiście położyłem się ze śmiechu na ich nieistniejącym programie; nieistniejącym nigdy programie.
Full elimination of communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and not only! Details in all of my materials!
Bestsellers for the communists and for the traitors Polish State, for traitors Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles, dinosaurs!
Bestsellery dla komunistów i dla zdrajców stanu Polskiego, dla zdrajców polskiej racji stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady, dinozaury!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, March 08, 09, 10,  12, 13, 02:43:00 pm, 01:03:00 pm, 02:40:00 pm,  03:54:00 pm, Central Europe.
Learning independent, logical thinking and proper of perfect interpretation!
How create a police state? Never! The necessarily it’s necessary ago the lawlessness; illegality obviate!
Nauka samodzielnego, logicznego myślenia i prawidłowej perfekcyjnej interpretacji! Jak tworzyć państwo policyjne? Nigdy! Koniecznie trzeba temu bezprawiu zapobiec!
Please do not scare Inhabitants Polish; Poles and Minorities Nations opinion / notion extreme nationalism! Proszę  nie straszyć Mieszkańców; Polaków i Mniejszości Narodowych skrajnym nacjonalizmem!Whether the tide / wave of suicides (mass suicide) in the Whole Poland it only coincidence / ordinary coincidence? This not are a suicides! This are mass murder (the most important witnesses; inter alia / including witnesses the assassination at the Polish President Lech Kaczyński near the Smoleńsk) at errand the Communists and traitors State of Polish /  traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions!Czy fala samobójstw (masowe samobójstwa) w całej Polsce to zwykły przypadek? To nie są samobójstwa! To są masowe morderstwa (najważniejszych świadków; między innymi świadków zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego koło Smoleńska) na zlecenie komunistów i zdrajców stanu polskiego / zdrajców polskiej racji stanu; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki!Someone threatens death for prime minister Donald Tusk  (total absurdity) (illegal prime minister and president Poland). The Internal Security Agency and the police looking the person, who sent anonymous letters with threats directed under address chief of government – informed RMF FM.; I repeat! It is total absurdity! This is another excuse to increase the use of direct coercion by police and not only (increase investments financial for illegal authorities in Poland)!„Ktoś grozi śmiercią premierowi Donaldowi Tuskowi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja szukają osoby, która wysyła anonimy z groźbami skierowanymi pod adresem szefa rządu – informuje RMF FM”.
Ja powtórzę! To jest totalny absurd! To jest kolejny pretekst do zwiększania stosowania środków bezpośredniego przymusu!As before / still not is met my basic, the most important requirement / paramount condition! In conflict situations with me / against / versus me: Persons, who occur in role my true / real enemies and do not present / do not exhibit me their real personal information, are doomed at irreversible elimination / hunting! People, who bite me silently / incognito (always about this I know) are it animals / animal wilderness to full irreversible insulation / liquidation. Please always acquaint itself with all my the conditions (legally justified), that are contained in all my materials. In the Whole Poland  occur always hundred percent of lawlessness. I’m always this fact / this state of affairs prove! In the Whole Poland not function (since the second War World in each sphere of life) Normally Apolitical Law / Right! Bailiff has obligation check all the details of the person indebted at based Normal Apolitical Rules Right / Law! Polish bailiffs acting at the basis of abnormal right, which is also inconsistent with the Normal Apolitical International Law! Each previous government in Poland (starting from the Second World War) has created a vicious circle law // wrong circle law! You search a very important special Normal non-political / Apolitical Rule of International Law, which is contained in all of my materials.
PS The law the precedent do not solves each problem (never no has two such the same situation)!Nadal nie jest spełniony mój podstawowy, najważniejszy warunek! W konfliktowych sytuacjach ze mną / przeciwko mnie: Osoby, które występują w roli moich prawdziwych wrogów i nie podają mi prawdziwych swoich danych personalnych, są skazane na nieodwracalną likwidację / odstrzał! Osoby, które kąsają / gryzą mnie milczkiem / incognito (zawsze o tym wiem) to zwierzęta do pełnej nieodwracalnej izolacji / likwidacji. Proszę zawsze zapoznać się z wszystkimi moimi warunkami (prawnie uzasadnionymi), które są zawarte we wszystkich moich materiałach. W całej Polsce występuje zawsze sto procent bezprawia. Zawsze jestem ten fakt / ten stan rzeczy udowodnić! W Całej Polsce nie funkcjonuje (od drugiej wojny światowej w każdej sferze życia) normalne apolityczne prawo! Obowiązkiem komornika jest sprawdzić wszystkie dane osoby zadłużonej! Polscy komornicy działają w oparciu o anormalne prawo, które jest też niezgodne z Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym! Każda dotychczasowa władza w Polsce (począwszy od drugiej wojny światowej) stworzyła prawne błędne koło! Ty szukaj bardzo ważnego, szczególnego, normalnego, apolitycznego przepisu prawa międzynarodowego, które jest zawarte we wszystkich moich materiałach.
PS Prawo precedensu nie rozwiązuje każdego problemu (nigdy nie ma dwóch takich samych sytuacji)!The mentality the people at Lower Silesia with its capital in Wrocław do not changed itself in direction the positive. Very lot of people is about of the mindset with the period the totalitarian! Such people with the mentality of the totalitarian era in Poland is very much. The is it very sad and negative state of affairs, which must change itself with the speed of light! It is an absolute fault of people, who are mentioned in all of my materials.
Mentalność ludzi Dolnego Śląska ze stolicą we Wrocławiu nie zmieniła się w kierunku pozytywnym. Bardzo dużo osób jest o mentalności z czasów totalitarnych! Takich osób o mentalności z czasów totalitarnych w Całej Polsce jest bardzo dużo. Ten bardzo smutny i negatywny stan rzeczy, musimy zmienić z prędkością światła! Jest to absolutna wina osób, które są wymieniane w moich wszystkich materiałach.(subconscious human!) Above my brain, no one not had, not has / there is not and never do not will had any control / and never will have any control! Nad moim mózgiem nikt nie miał, nie ma i nie będzie miał nigdy żadnej kontroli!
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.Personally, I do not recommend! I have of you all at gunpoint! Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; Even do not think about this! best; even  did not breathe! Note! Very important! The communists, traitors of State the Polish, traitors Polish Raison D’etat; their additional epithets: („szantrapa” male) ugly-male, two-malar and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; [hostages Владимир Владимирович Путин and not only]; in the negative perfidious (the negative and perfidious) and in this same time, in intelligent way, influence at the majority of Polish society; in the negative, and perfidious way!!!!!!! Please immediately think independently and logically; must be based at real facts and at real evidence (never materials counterfeit, with manipulated!) For the reminder! Uphold my request (I demand) what to publication in the media public non-political / apolitical; non-party / non-partisan; agreement / contract concluded in 1989 in Magdalenka near Warsaw, the Whole POLAND!Why it has be festivity accursed Soldiers (condemned soldier?) or / and anonymous?! Because these / such names / appellation are very convenient for each authority of the totalitarian, for each authority of the communist, for each regime, for each of the political regime, and each the regime of the party, who revealed itself earlier or later. Simply! Do not has Soldiers accursed! (taken out with beneath the Law the Right / destitute right!) are always normal Soldiers, which always depends at full sovereignty the Whole Polish and sovereignty of all Nations the Whole World.
The everybody / everyone Soldiers without any exception; living and the dead!
Stand up to true / real appeal; parade/ rollcall!
Stand up to true / real attack.
Stand up to fight about full sovereignty, independence, freedom the Whole Polish, and sovereignty, independence, freedom of all Nations the Whole World!
We have everybody fairly negative manipulation and  always interpretation reverse!Dlaczego to ma być święto żołnierzy wyklętych lub / i bezimiennych?! Ponieważ takie określenia są bardzo wygodne dla każdej władzy totalitarnej, dla każdej władzy komunistycznej, dla każdego reżymu, dla każdego reżymu politycznego i reżymu partyjnego, który objawia się wcześniej czy też później. Po prostu! Nie ma żołnierzy wyklętych! (wyjętych z pod prawa / pozbawionych praw!) Są zawsze normalni żołnierze, którym zawsze zależy na pełnej suwerenności Całej Polski i suwerenności wszystkich narodów Całego Świata.
Żołnierze wszyscy bez żadnych wyjątków; żywi i umarli!
Stańcie do prawdziwego apelu!
Stańcie do prawdziwego ataku.
Stańcie do walki o pełną suwerenność (niepodległość, niezależność) Całej Polski!
Mamy wszyscy dosyć negatywnej manipulacji i zawsze odwrotnej interpretacji!True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

Special negative formation ‚protection’, which already long should be resolved(revoked permanently license) in result: render faeces; dung / render feces; filth / render urinate (almost in the center / almost in the middle / at the middle of the floor) in two markets company; mark / brand Tesco (stores) in Warsaw, street: Połczyńska and Górczewska; Effectively discourages customers to buy in the supermarket brand / mark ‚Tesco’. Soon I personally undertake official action against the formation of pseudo-protection. You search all my materials at this topic! For the reminder! I do not I’m a politician! I am non-political / apolitical (non-partisan also; Do not can be otherwise!) with the appointment, with the beliefs / with the conviction and with the necessity / of the appointment, of the beliefs and of the need! Please me do not pigeonhole!
Specjalna negatywna formacja ochrony, która już dawno powinna być rozwiązana (cofnięta nieodwracalnie licencja) na skutek zasrania / oddania stolca / oddania kału / oddania moczu (prawie w centrum / prawie na środku / na środku posadzki) w dwóch marketach firmy Tesco, w Warszawie przy ulicy: Połczyńska i Górczewska; Zniechęca skutecznie klientów do zakupu w tym markecie marki Tesco. Niebawem podejmę działania oficjalne wobec tej formacji ochrony. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat. Dla przypomnienia! Nie jestem politykiem! Jestem apolityczny (bezpartyjny także; inaczej być nie może) z powołania, z przekonania i z konieczności! Proszę mnie nie szufladkować!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warsaw, March 03, 07, 09, 201[3] year, 04:50:00 pm, 01:02:00 pm, 11:52:00 am, Central Europe.
Personally, I do not recommend! I have of you all at gunpoint! Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; Even do not think about this! best; even  did not breathe! Note! Very important! The communists, traitors of State the Polish, traitors Polish Raison D’etat; their additional epithets: („szantrapa” male) ugly-male, two-malar and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; [hostages Владимир Владимирович Путин and not only]; in the negative perfidious (the negative and perfidious) and in this same time, in intelligent way, influence at the majority of Polish society; in the negative, and perfidious way!!!!!!! Please immediately think independently and logically; must be based at real facts and at real evidence (never materials counterfeit, with manipulated!) For the reminder! Uphold my request (I demand) what to publication in the media public non-political / apolitical; non-party / non-partisan; agreement / contract concluded in 1989 in Magdalenka near Warsaw, the Whole POLAND!

Wiesław Tomasz Cendrowski 11:24

 

Odpowiedz

Why it has be festivity accursed Soldiers (condemned soldier?) or / and anonymous?! Because these / such names / appellation are very convenient for each authority of the totalitarian, for each authority of the communist, for each regime, for each of the political regime, and each the regime of the party, who revealed itself earlier or later. Simply! Do not has Soldiers accursed! (taken out with beneath the Law the Right / destitute right!) are always normal Soldiers, which always depends at full sovereignty the Whole Polish and sovereignty of all Nations the Whole World.
The everybody / everyone Soldiers without any exception; living and the dead!
Stand up to true / real appeal; parade/ rollcall!
Stand up to true / real attack.
Stand up to fight about full sovereignty, independence, freedom the Whole Polish, and sovereignty, independence, freedom of all Nations the Whole World!
We have everybody fairly negative manipulation and  always interpretation reverse!Dlaczego to ma być święto żołnierzy wyklętych lub / i bezimiennych?! Ponieważ takie określenia są bardzo wygodne dla każdej władzy totalitarnej, dla każdej władzy komunistycznej, dla każdego reżymu, dla każdego reżymu politycznego i reżymu partyjnego, który objawia się wcześniej czy też później. Po prostu! Nie ma żołnierzy wyklętych! (wyjętych z pod prawa / pozbawionych praw!) Są zawsze normalni żołnierze, którym zawsze zależy na pełnej suwerenności Całej Polski i suwerenności wszystkich narodów Całego Świata.
Żołnierze wszyscy bez żadnych wyjątków; żywi i umarli!
Stańcie do prawdziwego apelu!
Stańcie do prawdziwego ataku.
Stańcie do walki o pełną suwerenność (niepodległość, niezależność) Całej Polski!
Mamy wszyscy dosyć negatywnej manipulacji i zawsze odwrotnej interpretacji!Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, March 02, 201[3] year, 11:31:00 am…., Central Europe.True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0VGeneral Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny  Generalny Inspektor Wszystkich Sił Specjalnych i Policji na Całym Świecie i w Całej Polsce, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General Inspector all Forces Special and police at the Whole World and in the Whole Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
For the reminder! All persons, who embrace / who take up (or who want take up) the position of official leadership (the whole parliament also) must be subjected examination a psychiatric and psychological! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, communists and other similar very negative inventions; Traitor of State Polish, Traitors Polish Reason of State; behind the freezing my body (in day February 26, 2013) you will answer in front of me – in each way / in each wise way – his / your empty head. Aries; you know, that the never I not lose out and the never itself do not surrender. Aries; please not corrupt; do not corruption / do not bribe employers transportation companies. You’re only a fog for me!Dla przypomnienia! Wszystkie osoby, które objęły / które zajęły (lub które pragną zająć) stanowiska służbowe kierownicze (cały parlament także) muszą być poddane badaniom psychiatrycznym i psychologicznym! Komorowski Bronisław, Donald Tusk, komuniści i inne podobne bardzo negatywne wynalazki; Zdrajcy Stanu Polskiego; Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; za zamrożenie mojego ciała (w dzień 26 luty 2013) odpowiecie przed mną – pod każdym względem – swoją pustą głową. Barany; Ty wiesz, że ja nigdy nie przegrywam i nigdy się nie poddaję. Barany; Proszę nie korumpować pracodawców firm transportowych. Ty jesteś tylko mgłą dla mnie!Each person, who is an observer of My Person appearing / occurring incognito (without real / true personal data me personally submitted) is sentenced at full of elimination. Each person, who me attacked and gossiping (is with each position rag; sorry) appearing / occurring incognito (without real / true personal data me personally submitted) is sentenced at full of elimination. Personally, I’m waiting at the list of people / persons (sent at my address e-mail: atwtc@yahoo.com) approved by Independent; apolitical, non-partisan the International Court of Justice in The Hague. You search all the details at this very important topic.Każda osoba, która jest obserwatorem mojej osoby występująca incognito (bez prawdziwych danych personalnych mnie osobiście przedstawionych) jest skazana na pelną eliminację. Każda osoba, która mnie atakuje i plotkuje (jest z pozycji każdej szmatą; przepraszam) występująca incognito (bez prawdziwych danych personalnych mnie osobiście przedstawionych) jest skazana na pelną eliminację. Osobiście czekam na listę osób (wysłana na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com) zatwierdzona przez Międzynarodowy Niezawisły; apolityczny, bezpartyjny Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.Ty szukaj wszystkich szczególów na ten bardzo ważny temat.Whether you want to repeat a situation, which is in of Greece? Adoption / acceptance / introduction of another currency / foreign currency / euro to the Polish / to the Whole Polish / at area the Polish / at area the Whole Polish is only possible in the situation fulfillment of two conditions;
– public debt at each Citizen / Inhabitant must be about a value of nil / naught (not can exist at all),
– the budget deficit must be about a value of nil / naught (not can exist at all).
You search all my material at this very important topic!Czy ty chcesz / pragniesz powtórzyć sytuację, która jest w Grecji? Przyjęcie / zaakceptowanie / wprowadzenie innej waluty / obcej waluty / euro do Polski / do Całej Polski / na obszar Polski / na obszar Całej Polski jest tylko możliwy w sytuacji spełnienia dwóch warunków;
– dług publiczny na każdego mieszkańca musi być o wartości zero (nie może w ogóle istnieć),
– deficyt budżetowy musi być o wartości zero (nie może w ogóle istnieć).
Ty szukaj całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat!
I’m sorry! Bearing at mind the true / real safety the Whole Polish and real / true security the Whole World (the having / propertied all the possible advantages / trumps in my hands) I declare:  I’m going Vabank / I’m going at Vabank! Not I’m gambler! Each habit / addiction is me alien! Each addiction is me foreign / alien! Bearing at mind the true good the Whole Polish and the true good the Whole World (the having / propertied all the possible advantages / trumps in my hands) I declare: I’m going Vabank / I’m going at Vabank! Not I’m gambler! Each habit / addiction is me alien! Each addiction is me foreign / alien!
Przykro mi! Kierując się prawdziwym bezpieczeństwem Całej Polski i prawdziwym bezpieczeństwem Całego Świata oświadczam (mając / posiadając wszystkie możliwe atuty w moich rękach): Idę Vabank / idę na Vabank! Nie jestem hazardzistą! Każdy nałóg jest mi obcy! Każde uzależnienie jest mi obce! Kierując się prawdziwym dobrem Całej Polski i prawdziwym dobrem Całego Świata oświadczam (mając / posiadając wszystkie możliwe atuty w moich rękach):  Idę Vabank / idę na Vabank! Nie jestem hazardzistą! Każdy nałóg jest mi obcy! Każde uzależnienie jest mi obce!
The current Labour Code and its subsequent amendments; triggers bullying itself above staff from employers (mobbing occupational).
Dotychczasowy kodeks pracy i jego późniejsze poprawki; wyzwala mobbing zawodowy wobec pracowników ze strony pracodawców.
Note! Very important! Very important information for the driver!
Attribute negative; Features, that accompany Polish Nationality:
– lack of unity in thought and action,
– susceptibility at embroilment by each authority,
– lack of courage to achieve very important goals,
– sick jealousy without the slightest reason,
– hatred without the slightest reason,
– revenge without the slightest reason.
  Very important information for the driver!
Illegal Polish government of traitors Polish state at the forefront with: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions. was the defendant to the court about not-enforcement / has been sued to the court behind not enforcing – rules, regulations and responsibilities – from employers Ordinance of the European Parliament / the Council Parliament of of Europe, which regulates conditions the working, conditions wages / salary and social conditions of drivers. You search all my materials at this topic in all my materials, in all my blogs!

Uwaga! Bardzo ważne! Bardzo ważna informacja dla kierowców!
Cechy, które towarzyszą narodowości polskiej:
– brak jedności w myśleniu i działaniu,
– podatność na poróżnienie przez każdą władzę,
– brak odwagi do osiągania bardzo ważnych celów,
– chora zazdrość bez najmniejszego powodu,
– nienawiść bez najmniejszego powodu,
– mściwość bez najmniejszego powodu.
 Bardzo ważna informacja dla kierowców!
Nielegalny polski rząd ze zdrajcami stanu polskiego na czele: Komorowski Bronisław, Donald Tusk i inne podobne wynalazki, został pozwany do sądu o nieegzekwowanie – zasad, przepisów i obowiązków – od pracodawców Rozporządzenia Rady Parlamentu Europy, która reguluje warunki pracy, płacy i warunki socjalne kierowców. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat
we wszystkich moich materiałach; w moich wszystkich blogach!

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach.

The Whole Poland and not only, February 25, 26, 28, 201[3] year, 01:17:00 pm, 11:01/02:00 am, 12:19:00 pm, Central Europe.
Also for the reminder! Please with speed of light bind / concatenate all of my materials, in wise / in manner chronological and according with the calendar! Please with speed of light of print all my materials! Please with the speed of light realize all of my rules law and please execute and perform all my behest / command / orders and all my directing requests / petition. Communists and fascists; systems totalitarian never do not can get the real power / true authority / real control! Please always remember, that is continues perfidious, extremely negative manipulation of the whole society, all citizens, all Inhabitants, the whole Polish Nation, all Ethnic Minorities. Także dla przypomnienia! Proszę z prędkością światła powiązać wszystkie moje materiały w sposób chronologiczny i według kalendarza! Proszę z prędkością światła drukować wszystkie moje materiały! Proszę z prędkością światła realizować wszystkie moje przepisy prawa i proszę wykonać i wykonywać wszystkie moje rozkazy i wszystkie moje polecenia / prośby. Komuniści i faszyści; systemy totalitarne nigdy nie mogą otrzymać realnej władzy! Proszę zawsze pamiętać, że jest kontynuowana perfidna, skrajnie negatywna manipulacja całym Społeczeństwem, wszystkimi Mieszkańcami, całym Narodem Polskim, wszystkimi Mniejszościami Narodowymi.The directing myself the Normal Apolitical International Law all awards granted and received in Poland are inconsistent with this the law. Awards / prize can be awarded only and solely behind exceptional additional tasks and perform in manner perfectly perfect / completely perfect.
Kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym wszystkie nagrody przyznane i odebrane w Polsce są niezgodne z tym prawem. Nagrody / nagrodę można otrzymać tylko i wyłącznie za wyjątkowe dodatkowe zadania i wykonane w sposób perfekcyjnie doskonały.
Please do not arouse / do not rouse / not raise / not to raise – in manner the artificial and improvised – each; even one jealousy in me. I’m never do not I am envious / jealous! These are your embarrassing situations.
Proszę nie wzbudzać – w sposób sztuczny i improwizowany – jakiejkolwiek zazdrości we mnie. Ja nigdy nie jestem zazdrosny! To są wasze sytuacje żenujace.
Also for the reminder! Please with speed of light bind / concatenate all of my materials, in wise / in manner chronological and according with the calendar! Please with speed of light of print all my materials! Please with the speed of light realize all of my rules law and please execute and perform all my behest / command / orders and all my directing requests / petition. Communists and fascists; systems totalitarian never do not can get the real power / true authority / real control! Please always remember, that is continues perfidious, extremely negative manipulation of the whole society, all citizens, all Inhabitants, the whole Polish Nation, all Ethnic Minorities.Także dla przypomnienia! Proszę z prędkością światła powiązać wszystkie moje materiały w sposób chronologiczny i według kalendarza! Proszę z prędkością światła drukować wszystkie moje materiały! Proszę z prędkością światła realizować wszystkie moje przepisy prawa i proszę wykonać i wykonywać wszystkie moje rozkazy i wszystkie moje polecenia / prośby. Komuniści i faszyści; systemy totalitarne nigdy nie mogą otrzymać realnej władzy! Proszę zawsze pamiętać, że jest kontynuowana perfidna, skrajnie negatywna manipulacja całym Społeczeństwem, wszystkimi Mieszkańcami, całym Narodem Polskim, wszystkimi Mniejszościami Narodowymi.The directing myself the Normal Apolitical International Law all awards granted and received in Poland are inconsistent with this the law. Awards / prize can be awarded only and solely behind exceptional additional tasks and perform in manner perfectly perfect / completely perfect.
Kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym wszystkie nagrody przyznane i odebrane w Polsce są niezgodne z tym prawem. Nagrody / nagrodę można otrzymać tylko i wyłącznie za wyjątkowe dodatkowe zadania i wykonane w sposób perfekcyjnie doskonały.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 23, 201[3] year, 11:22:00 am, Central Europe.
Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option  / has at it task only 24 hours!
Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny!Ratification of fiscal pact by the illegal Polish parliament, is incompatible with Apolitical Normally Law. International. There’s even a incompatible with European Union Law.
Ratyfikacja paktu fiskalnego przez nielegalny sejm polski jest niezgodny z apolitycznym normalnym prawem międzynarodowym. Jest nawet niezgodnyz prawem Unii Europejskiej.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 20, 11:24:00 am, Central Europe.For the reminder. In the city 97 – 400 Belchatów (cut off almost all of the computers away (from) the Internet) (Warsaw also), Poland; the Whole of Poland (inter alia City ​​Council / Office of City) introduces censorship at the basis of internal regulations, which in each case are inconsistent with each apolitical International Law. Today / in day February 19, 2013; We / My all participate in the sixth anniversary (the first illegal assassination at my daily life in Poland) assassination at my very precious life. ‚The hereof’; Attack, assassination at my precious life perform organized communist – mechanical criminal group, that trying itself live at supposedly, in thought hundred percent of lawlessness in Poland. All the details with this related topic are in all of my materials.Dla przypomnienia. W mieście 97 – 400 Bełchatów (odcięto prawie wszystkie komputery od internetu) (Warszawa także), Polska; Cała Polska (między innymi Urząd Miasta i nie tylko) stosuje się cenzurę w oparciu o regulaminy wewnętrzne, które w każdym przypadku są niezgodne z każdym apolitycznym prawem. Dziś / dnia 19 luty 2013 uczestniczymy w szóstej rocznicy (pierwszy bezprawny zamach na moje codzienne życie w Polsce) zamachu na moje bardzo cenne życie. Tego zamachu na moje cenne życie dokonała zorganizowana, komunistyczna, grupa przestępcza, która próbuje żyć na niby, w myśl stu procentowego bezprawia w Polsce. Wszystkie szczegóły z tym związane są we wszystkich moich materiałach.For the reminder! Alongside a great lawlessness / injustice (in Poland lawlessness is at level hundred percent (100%) more than twenty-five percent is illegal institution witness informer, and the institution of the Crown witness!
Processes only circumstantial and alongside great lawlessness do not can have be ever used in theory and in practice. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about a very inefficient dimension / system  justice in all its cells. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about  (among other things / inter alia) the politicization of the judiciary; justice dimension / system by the ruling political parties;
In the past time and the present time / period, of the whole this situation is guilty of an illegal government / authority in Poland, under the baton of illegally acquired by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar phantoms at this beautiful planet Earth.Dla przypomnienia! Przy wielkim bezprawiu ( w Polsce bezprawie jest na poziomie sto procent; 100%) powyżej dwadzieścia pięć procent nielegalna jest instytucja świadka koronnego i instytucja konfidenta! Procesy tylko poszlakowe i przy wielkim bezprawiu, nie mogą mieć nigdy zastosowania w teorii jak w praktyce. Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy o bardzo nieefektywnym wymiarze sprawiedliwości we wszystkich jego komórkach.
Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy (między innymi) o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości przez rządzące partie polityczne;
W minionym i obecnym czasie / okresie całej tej sytuacji jest winna nielegalna władza w Polsce pod batutą nielegalnie nabytą przez: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne zjawy na tej pięknej planecie Ziemia!Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 19, 20, 10:32:00 pm, 11:24:00 am, Central Europe.For the reminder! Alongside a great lawlessness / injustice (in Poland lawlessness is at level hundred percent (100%) more than twenty-five percent is illegal institution witness informer, and the institution of the Crown witness!
Processes only circumstantial and alongside great lawlessness do not can have be ever used in theory and in practice. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about a very inefficient dimension / system  justice in all its cells. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about  (among other things / inter alia) the politicization of the judiciary; justice dimension / system by the ruling political parties;
In the past time and the present time / period, of the whole this situation is guilty of an illegal government / authority in Poland, under the baton of illegally acquired by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar phantoms at this beautiful planet Earth.Dla przypomnienia! Przy wielkim bezprawiu ( w Polsce bezprawie jest na poziomie sto procent; 100%) powyżej dwadzieścia pięć procent nielegalna jest instytucja świadka koronnego i instytucja konfidenta! Procesy tylko poszlakowe i przy wielkim bezprawiu, nie mogą mieć nigdy zastosowania w teorii jak w praktyce. Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy o bardzo nieefektywnym wymiarze sprawiedliwości we wszystkich jego komórkach.
Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy (między innymi) o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości przez rządzące partie polityczne;
W minionym i obecnym czasie / okresie całej tej sytuacji jest winna nielegalna władza w Polsce pod batutą nielegalnie nabytą przez: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne zjawy na tej pięknej planecie Ziemia!Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 19, 20, 201[3] year, 11:36:00 am, 03:41:00 am, 11:25:00 am, 11:54:00 am, Central Europe.
For the reminder. In the city 97 – 400 Belchatów (cut off almost all of the computers away (from) the Internet) (Warsaw also), Poland; the Whole of Poland (inter alia City ​​Council / Office of City) introduces censorship at the basis of internal regulations, which in each case are inconsistent with each apolitical International Law. Today / in day February 19, 2013; We / My all participate in the sixth anniversary (the first illegal assassination at my daily life in Poland) assassination at my very precious life. ‚The hereof’; Attack, assassination at my precious life perform organized communist – mechanical criminal group, that trying itself live at supposedly, in thought hundred percent of lawlessness in Poland. All the details with this related topic are in all of my materials.Dla przypomnienia. W mieście 97 – 400 Bełchatów (odcięto prawie wszystkie komputery od internetu) (Warszawa także), Polska; Cała Polska (między innymi Urząd Miasta i nie tylko) stosuje się cenzurę w oparciu o regulaminy wewnętrzne, które w każdym przypadku są niezgodne z każdym apolitycznym prawem. Dziś / dnia 19 luty 2013 uczestniczymy w szóstej rocznicy (pierwszy bezprawny zamach na moje codzienne życie w Polsce) zamachu na moje bardzo cenne życie. Tego zamachu na moje cenne życie dokonała zorganizowana, komunistyczna, grupa przestępcza, która próbuje żyć na niby, w myśl stu procentowego bezprawia w Polsce. Wszystkie szczegóły z tym związane są we wszystkich moich materiałach.Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 19, 201[3] year, 12:05:00 pm, Central Europe
In the days February 15, 2013 year, in the morning / in hours injured I discovered / I measure out the (not for the first time) russian communist egenta (Polish nationality), which pretend / which walk through one’s part / which improvised Polish driver truck, which has to perform the following tasks to realization at area the Whole Polish:
– embroilment / dividing Polish drivers and their families,
–  vaccinating in the heads polish drivers: of the communist system and totalitarian system:
– Ddfend the interests of employers companies / owners of transport companies in Poland, who forcibly compel polish drivers to work slave behind the wheel of a truck.
To a reminder for all drivers:
– Owners / CEOs / directors / managers / chiefs transport companies commit of the two main criminal acts:
– in write only remuneration about value the lowest domestic (in Poland is it value only around 1 300,00 PLN) from this value only are discharged pension contributions / retirement – annuity / life annuity. Other salary (around  3 500,00 PLN) for drivers is paid in cash in an envelope under the desk; From this the value / from this the amount / from this the salary: never do not is discharged fiscal tax, never not is discharged pension contributions / retirement – annuity / life annuity. Are it usually dirty money, is it system the laundering dirty of money. The second criminal act committed by owners / CEOs / directors / principals transport companies to use system: abnormal system remuneration piece-work. Such criminal activity for transport companies is prohibited! Owners / CEOs / directors / principals transport companies forcing almost all drivers to surrender itself these two criminal systems / to use these two abnormal solutions in  transport national and international transport. Please also always remember, that almost each political power in Poland ( almost in each case) has its / their shares in of transport companies and therefore do not is interested in healing this the sick, the criminal situation in way a very efficient. These two serious criminal / action criminal performs almost / approximately one hundred percent of transport companies in Poland. Warning (for their true good) for all drivers working in transport companies at the area Entire Polish: Please itself immediately withdraw, from participation in these two acts / criminal activities. Please always remember, that this criminal action is always with initiative the employer’s companies transport in Poland! Please always remember, that the tachograph it is a sacred thing! Please always remember, that in such situations the driver never not is guilty. In such cases drivers may be only and solely witness! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Dnia 15 luty 2013 year, w godzinach rannych odkryłem (nie pierwszy raz) rosyjskiego, komunistycznego agenta (polskiej narodowości), który udawał / który markował / który improwizował polskiego kierowcę samochodu ciężarowego, który to otrzymał następujące zadania do wykonania / do zrealizowania na obszarze całej Polski:
– poróżnienie / podzielenie polskich kierowców i ich rodzin,
– zaszczepienie w głowach polskich kierowców systemu komunistycznego – totalitarnego,
– obrona interesów pracodawców firm / właścicieli firm transportowych w Polsce, którzy zmuszają polskich kierowców do pracy niewolniczej za kierownicą samochodu ciężarowego.
To przypomnienia dla wszystkich kierowców:
– właściciele / prezesi / dyrektorzy / pryncypałowie firm transportowych popełniają dwa główne przestępcze czyny:
– w umowie o pracę pracodawcy wpisują tylko wynagrodzenie o wartości najniższej krajowej ( w Polsce jest to wartość tylko około 1 300,00 PLN); od tej wartości tylko są odprowadzane składki emerytalno – rentowe. Pozostałe wynagrodzenie (około 3 500,00 PLN) dla kierowców jest wypłacane w gotówce w kopercie pod biurkiem;
od tej wartości / od tej kwoty / od tego wynagrodzenia nie jest nigdy odprowadzany podatek fiskalny, nie są odprowadzane składki emerytalno – rentowe; Są to najczęściej brudne pieniądze; jest to system prania brudnych pieniędzy. Drugi czyn przestępczy popełniany przez właścicieli / prezesów / dyrektorów / pryncypałów firm transportowych to stosowanie systemu wynagradzania akordowego. Takie przestępcze działanie firm transportowych jest kategorycznie zabronione! Właściciele / prezesi / dyrektorzy / pryncypałowie firm transportowych zmuszają prawie wszystkich kierowców do poddania się tym dwóm przestępczym systemom / do stosowania tych dwóch anormalnych rozwiązań.w transporcie krajowym i międzynarodowym. Proszę także zawsze pamiętać, że prawie każda władza polityczna w Polsce (prawie w każdym przypadku) ma swoje udziały / akcje w firmach transportowych, a zatem nie jest zainteresowana w uzdrawianiu tej choroby, tej sytuacji w sposób bardzo skuteczny. Te dwa poważne czyny / działania przestępcze realizuje prawie / około sto procent firm transportowych w Polsce. Ostrzeżenie (dla ich prawdziwego dobra) dla wszystkich kierowców pracujących w firmach transportowych na obszarze Całej Polski: Proszę się natychmiast wycofać z uczestnictwa w tych dwóch czynach / działaniach przestępczych. Proszę zawsze pamiętać, że to przestępcze działanie jest zawsze z inicjatywy pracodawcy firmy transportowej w Polsce! Proszę zawsze pamiętać, że tachograf to jest rzecz święta Proszę zawsze pamiętać, że w takich sytuacjach kierowca nigdy nie jest winny. W takich sprawach kierowca może być tylko i wyłącznie świadkiem! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

After gathering and accumulation of all the facts and evidence, directing itself} the Penal Code of the former Soviet Union, directing itself} the current criminal law of Ukraine and directing itself} Normal Apolitical International Law, I ascertain objectively, clearly and consistently, that: Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко is absolutely, unconditionally – simply innocent, innocent, innocent. Justification. Previous investigations conducted by Sovereign Ukraine, are a measure of political action for the entire dimension of justice at Ukraine. All formations of inquiry, investigation and judgmental (courts) must be non-political / apolitical, including the police / militia. During all investigations conducted in Ukraine very a lot committed errors procedural .Most process the investigative and judicial at Ukraine is it the way by of the passion and penance behind life by the person accused. Almost each type of law at Ukraine is really a great injustice (similarly is in Poland) which in such circumstances must always speak at favor of the accused person. The allegations perform / made (as and way their of putting / in incorrect way put the allegations) for – Юлія Володимирівна Тимошенко – are inconsistent with each law at all Over the World and are they untrue. Each accusation includes in himself a minimum of seven doubt – what to the facts and evidence –  gathered in way primitive and messy. The procedure for each arrest differed and differs from all legal norms. Corruption is alleged – apply cleanly the unlawfully accused and unjustly convicted; is untrue, corruption did not take place, is inaccurate with true in whole. With due to global security and for safety Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко and her whole family, this is a shortened form of a copy of the operative part of the judgment. Legally interested parties can always get away from me personally complete the verdict form. In connection with this, please the whole prosecution of Ukraine and the whole Court at of Ukraine about dismissal – with immediate effect – Юлія Володимирівна Тимошенко – with arrest and with imprisonment. Failing which, even the Whole World can this phenomenon Ukraine does not forgive. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.  International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.Po zebraniu i skumulowaniu wszystkich faktów i dowodów, kierując się bezprawnym prawem karnym dawnego Związku Radzieckiego, kierując się obecnym prawem karnym Ukrainy i kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym, stwierdzam obiektywnie, jednoznacznie i niezmiennie, że: Юлія Володимирівна Тимошенко jest bezwzględnie, bezwarunkowo – po prostu niewinna, niewinna, niewinna. Uzasadnienie. Dotychczasowe śledztwa prowadzone przez Suwerenną Ukrainę, są miarą politycznego działania dla całego wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Wszystkie formacje śledcze, dochodzeniowe i osądzające (sądy) muszą być apolityczne, łącznie z policją / milicją. Podczas wszystkich śledztw prowadzonych na Ukrainie popełniono bardzo dużo błędów proceduralnych. Większość procesów śledczych i sądowych na Ukrainie to droga przez mękę i pokutę za życia przez osobę oskarżoną. Prawie każdy rodzaj prawa na Ukrainie to tak naprawdę wielkie bezprawie (podobnie jest w Polsce), które w takich okolicznościach musi przemawiać zawsze na korzyść oskarżanej osoby. Zarzuty stawiane (jak i sposób ich stawiania) dla – Юлія Володимирівна Тимошенко – są niezgodne z jakimkolwiek prawem na całym Świecie i są nieprawdziwe. Każdy zarzut zawiera w sobie co najmniej siedem wątpliwości – co do faktów i dowodów – zebranych w sposób prymitywny i niechlujny. Procedura każdego aresztowania odbiegała i odbiega od wszystkich norm prawnych. Korupcja jaką się zarzuca nieprawnie oskarżonej i nieprawnie skazanej jest nieprawdziwa, nie miała miejsca; jest niezgodna z prawdą w całokształcie. Ze względu na globalne bezpieczeństwo i ze względu na bezpieczeństwo Pani Юлія Володимирівна Тимошенко i jej całej rodziny, jest to skrócona forma odpisu sentencji wyroku. Prawnie zainteresowane strony mogą zawsze osobiście uzyskać ode mnie pełną formę sentencji wyroku. W związku z tym proszę całą prokuraturę Ukrainy i Cały Sąd Ukrainy o zwolnienie – ze skutkiem natychmiastowym – Юлія Володимирівна Тимошенко – z aresztu i więzienia. W przeciwnym razie nawet cały Świat może tego zjawiska Ukrainie nie wybaczyć. . Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 1[3], 14, 15, 201[3] year, 07:14:00 pm, 08:16:00 pm, Central Europe.
After gathering and accumulation of all the facts and evidence, directing itself} the Penal Code of the former Soviet Union, directing itself} the current criminal law of Ukraine and directing itself} Normal Apolitical International Law, I ascertain objectively, clearly and consistently, that: Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко is absolutely, unconditionally – simply innocent, innocent, innocent. Justification. Previous investigations conducted by Sovereign Ukraine, are a measure of political action for the entire dimension of justice at Ukraine. All formations of inquiry, investigation and judgmental (courts) must be non-political / apolitical, including the police / militia. During all investigations conducted in Ukraine very a lot committed errors procedural .Most process the investigative and judicial at Ukraine is it the way by of the passion and penance behind life by the person accused. Almost each type of law at Ukraine is really a great injustice (similarly is in Poland) which in such circumstances must always speak at favor of the accused person. The allegations perform / made (as and way their of putting / in incorrect way put the allegations) for – Юлія Володимирівна Тимошенко – are inconsistent with each law at all Over the World and are they untrue. Each accusation includes in himself a minimum of seven doubt – what to the facts and evidence –  gathered in way primitive and messy. The procedure for each arrest differed and differs from all legal norms. Corruption is alleged – apply cleanly the unlawfully accused and unjustly convicted; is untrue, corruption did not take place, is inaccurate with true in whole. With due to global security and for safety Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко and her whole family, this is a shortened form of a copy of the operative part of the judgment. Legally interested parties can always get away from me personally complete the verdict form. In connection with this, please the whole prosecution of Ukraine and the whole Court at of Ukraine about dismissal – with immediate effect – Юлія Володимирівна Тимошенко – with arrest and with imprisonment. Failing which, even the Whole World can this phenomenon Ukraine does not forgive. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.  International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.Po zebraniu i skumulowaniu wszystkich faktów i dowodów, kierując się bezprawnym prawem karnym dawnego Związku Radzieckiego, kierując się obecnym prawem karnym Ukrainy i kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym, stwierdzam obiektywnie, jednoznacznie i niezmiennie, że: Юлія Володимирівна Тимошенко jest bezwzględnie, bezwarunkowo – po prostu niewinna, niewinna, niewinna. Uzasadnienie. Dotychczasowe śledztwa prowadzone przez Suwerenną Ukrainę, są miarą politycznego działania dla całego wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Wszystkie formacje śledcze, dochodzeniowe i osądzające (sądy) muszą być apolityczne, łącznie z policją / milicją. Podczas wszystkich śledztw prowadzonych na Ukrainie popełniono bardzo dużo błędów proceduralnych. Większość procesów śledczych i sądowych na Ukrainie to droga przez mękę i pokutę za życia przez osobę oskarżoną. Prawie każdy rodzaj prawa na Ukrainie to tak naprawdę wielkie bezprawie (podobnie jest w Polsce), które w takich okolicznościach musi przemawiać zawsze na korzyść oskarżanej osoby. Zarzuty stawiane (jak i sposób ich stawiania) dla – Юлія Володимирівна Тимошенко – są niezgodne z jakimkolwiek prawem na całym Świecie i są nieprawdziwe. Każdy zarzut zawiera w sobie co najmniej siedem wątpliwości – co do faktów i dowodów – zebranych w sposób prymitywny i niechlujny. Procedura każdego aresztowania odbiegała i odbiega od wszystkich norm prawnych. Korupcja jaką się zarzuca nieprawnie oskarżonej i nieprawnie skazanej jest nieprawdziwa, nie miała miejsca; jest niezgodna z prawdą w całokształcie. Ze względu na globalne bezpieczeństwo i ze względu na bezpieczeństwo Pani Юлія Володимирівна Тимошенко i jej całej rodziny, jest to skrócona forma odpisu sentencji wyroku. Prawnie zainteresowane strony mogą zawsze osobiście uzyskać ode mnie pełną formę sentencji wyroku. W związku z tym proszę całą prokuraturę Ukrainy i Cały Sąd Ukrainy o zwolnienie – ze skutkiem natychmiastowym – Юлія Володимирівна Тимошенко – z aresztu i więzienia. W przeciwnym razie nawet cały Świat może tego zjawiska Ukrainie nie wybaczyć. . Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 14, 201[3] year, 11:18:00 am, Central Europe.Global investigation personally I graduated. Soon: sentence, adjudication and substantiation. Mrs. Yulia Wolodymyriwna Tymoshenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko  with the house Hryhian,  in language Ukraine: Юлія Володимирівна Тимошенко (birthdate: November 27, 1960  in Dniepropetrowsk) – Ukrainian politician,  doctor of economics, was Prime Minister of Ukraine from January 24 to September 8, 2005, and again from 18 December 2007 to March 11, 2010. All other details this of the person  (for global security) I personally disidentified / I  personally concealed,  using with / acting  in accordance with the Normal Apolitical Law International. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.Globalne śledztwo ja osobiście ukończyłem. Wkrótce: sentencja, wyrok i uzasadnienie. Pani Julia Wołodymyriwna Tymoszenko z domu Hryhian, w języku Ukrainy: Юлія Володимирівна Тимошенко (data urodzin: 27 listopada 1960  w Dniepropetrowsku) – ukraińska  polityk, doktor ekonomii, była wicepremier, premier Ukrainy od 24 stycznia do 8 września 2005 oraz ponownie od 18 grudnia 2007 do 11 marca 2010. Wszystkie pozostałe dane tej osoby (dla bezpieczeństwa globalnego) osobiście utajniłem, korzystając z Normalnego Apolitycznego Prawa Międzynarodowego. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.  International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Almost each government in Poland, which derived itself from communism and fascism wants me bury alive! In Poland’s is continuation censorship communist and fascist! You had a golden horn remain only your plow!! In connection with above please – additionally – tightly close the external borders of the Polish State.
Prawie każda władza w Polsce wywodząca się z komunizmu i faszyzmu pragnie mnie pogrzebać żywcem! W polsce jest kontynuacja cenzury komunistycznej i faszystowskiej! Miałeś hamie złoty róg, został ci się tylko pług! W związku z powyższym proszę – dodatkowo – szczelnie zamknąć zewnętrzne granice Państwa Polskiego.
All  very urgent! Please knock out yourself with your head / noddle – once for aye – return to communism and fascism! In Poland, are routinely violated basic rights human! In Poland, is million percent lawlessness, that / which consciously is applied in community / in Inhabitants the Polish and in other ethnic minorities, by: Donald Tusk, Bronisław Komorowski and other similar inventions, that work in behalf of various parties political, in behalf of various parties the communists! Donald Tusk, Bronisław Komorowski and most with the Civic Platform stolen half of the sackful funds, that were allocated at all investments related with preparations to the European Championships in Poland and Ukraine in 2012! In connection with above please immediately use / apply full global the veto and full global embargo / ban at everything, and almost for all persons; the details are in all my materials! Behind the promise grants of financial for institutions, authorities and offices are removed Flags Polish and Emblem Polish! All these criminal actions, are unacceptable!
Wszystko bardzo pilne! Proszę wybić sobie z głowy – raz na zawsze – powrót do komunizmu i do faszyzmu! W Polsce nagminnie są łamane podstawowe prawa człowieka! W Polsce jest milion procent bezprawia, które świadomie jest aplikowane w społeczność polską i inne mniejszości narodowe, przez: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które działają na zlecenie różnych partii, partii komunistycznych! Donald Tusk, Bronisław Komorowski i większość z Platformy Obywatelskiej ukradli połowę worka środków finansowych, które były przeznaczone na wszystkie inwestycje związane z przygotowaniami do mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie! W związku z powyższym proszę ze skutkiem natychmiastowym zastosować pełne globalne veto i pełne globalne embargo na wszystko i prawie dla wszystkich; szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Za obietnicę dotacji finansowej dla instytucji i urzędów zdejmuje / demontuje się Flagi Polskie i Godło Polskie! Wszystkie te przestępcze działania są niedopuszczalne!
Very me / I’m sorry, Ladies and Gentlemen. I do not forgive any / none and even each negative problem, which / who has and can have a real impact at true the security / safety the Whole Polish, and the real / true safety / security the Whole World! Bardzo mi przykro panowie i panie. Nie odpuszczę żadnego i każdego negatywnego problemu, który ma i może mieć wpływ na prawdziwe bezpieczeństwo Całej Polski i na prawdziwe bezpieczeństwo Całego Świata! Illegal authority in Poland; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only (all the details in all of my materials) limited me / restricts me (without legitimate reasons // without  legitimate / causes legally justified and illegally, impose at me censorship) (in accordance with regulations internal?! hahaha) access to the Internet and computers! Whether I have to start / start (in accordance with apolitical International Law) shooting to you with acute ammunition! Nielegalna władza w Polsce (wszystkie szczegóły we wszystkich moich materiałach) ogranicza mi (bez powodów prawnie uzasadnionych i nielegalnie; narzucanie mi maksymalnej cenzury) dostęp do internetu i do komputerów! Czy ja mam zacząć / rozpocząć (zgodnie z apolitycznym międzynarodowym prawem) strzelanie z ostrej amunicji!
My true / real analysis (the final results for the illegal Prime Minister Donald Tusk and for other persons exercising authority the illegal in Poland – inter alia: Bronisław Komorowski, and almost all listed of the persons in all of my materials) at the basis of documents / records of the European Union, at the basis of diplomatic talks behind the scenes all the Leaders of the European Union, at the basis of diplomatic talks behind the scenes Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel and Mr. Владимир Владимирович Путин:
– paper / paperlike / papyrus / papery (win / victory) for Donald Tusk,
– money intended at dividing Poland and Polish People in two countries and at the two Nations, at two spheres of influence,
– purchase the residue (rest / remainder of the national wealth) of the national demesne / wealth and strategic assets Polish, by foreign investors,
– artificially maintenance (alongside) the political life and at the position illegal Prime Minister, a real education Donald Tusk’s as a dog, at the needs only and solely for: Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel and for Mr. Владимир Владимирович Путин:
– sharing the cake ahead of time, which so really / indeed not has!Moja prawdziwa analiza (efekty końcowe dla nielegalnego premiera Donalda Tuska i dla innych osób sprawujących nielegalną władzę w Polsce – między innymi: Bronisław Komorowski i prawie wszystkie wymienione osoby w moich wszystkich materiałach) na podstawie dokumentów / dokumentacji Unii Europejskiej, na podstawie zakulisowych rozmów wszystkich przywódców Państw Unii Europejskiej, na podstawie zakulisowych rozmów dyplomatycznych Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel i Mr. Владимир Владимирович Путин:
– papierowe / papirusowe zwycięstwo dla Donalda Tuska,
– pieniądze przeznaczone na podzielenie Polski i Polaków na dwa Państwa i na dwa narody, na dwie strefy wpływów,
– wykupienie pozostałego (resztę / pozostałość majątku narodowego) majątku narodowego i majątku strategicznego Polski, przez inwestorów zagranicznych,
– sztuczne utrzymywanie przy życiu politycznym i na stanowisku nielegalnego premiera, prawdziwe wychowywanie Donalda Tuska jak psa, na potrzeby tylko i wyłącznie: Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel i Mr. Владимир Владимирович Путин:
– dzielenie tortu przed czasem, którego tak naprawdę nie ma!
Whole World, The Whole Poland and not only, February 09, 10, 11, 12, 201[3] year 12:51:00 pm, 04:34:00 pm, 12:28:00 pm,  10:26:00 am, Central Europe.
 ==–..I know  (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near  Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.

Wiem (w ostateczności) jak skutecznie sprowokować zdrajców Stanu Polskiego i nie tylko zdrajców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inni, którzy z premedytacją i świadomie oddali / z rzekli się – tylko i wyłącznie polskie śledztwo, w sprawie Polskiej Elity intelektualnej i Polskiego Prezydenta Lech Kaczyński, na którą to dokonano zamachu (globalne / masowe morderstwo / koło Smoleńska) – w ręce służb politycznych / partyjnych Rosji, żeby bardzo prędko stanęli przed moim obliczem! Osobiście wykażę przed Całym Światem, że nie myliłem się i się nie mylę w najmniejszym stopniu! Wykażę przed Całym Światem: Kim są tak naprawdę te osoby, które zdradziły swoją matkę i ojca; Ojczyznę Polskę, Całą Polskę! Tak mi dopomóż jedyny Bóg.

Counterfeits and clones me do not interest! Everything indications at it, that Bronisław  Komorowski and Donald Tusk (only and solely original specimens / human beings) lacking each courage (even civil courage) to meet itself with me, first of all in the true, in the real Studio Station Television World. Their conscience are as – the Gulf of Mexico – while catastrophe / disaster platform drilling in order to winkle out crude oil. Their rotten / lousy, misleading / always lying argument at ‘no’, is it the result of their the maximum cowardice to power about value of unimaginable! Please itself very well think and come / go down nous / wits to head, for the true good and for the true safety the Whole Polish and the Whole World. The whole community / all mankind the Whole World must have a complete / full and true knowledge, that from the presidential elections in Poland in 2010, almost each authority operates illegally in Poland! Whether to nearly / almost seven miliard human population this fact in way positive do not reaches?

Podróbki i klony mnie nie interesują! Wszystko wskazuje na to, że Komorowskiemu Bronisławowi i Donaldowi Tusk (tylko i wyłącznie oryginalne egzemplarze) zabraknie każdej odwagi (nawet cywilnej odwagi) do spotkania się ze mną, przede wszystkim w prawdziwym, w realnym studio stacji telewizji światowej. Ich sumienia są jak zatoka Meksykańska podczas katastrofy platformy wiertniczej-wydobywczej. Ich parszywa, kłamliwa argumentacja na nie, jest to wynik maksymalnego ich tchórzostwa do potęgi o wartości niewyobrażalnej! Proszę się dobrze zastanowić i pójść po rozum do głowy, dla prawdziwego dobra i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Świata. Cała społeczność Całego Świata musi mieć pełną i prawdziwą świadomość, że od wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, prawie każda władza w Polsce działa nielegalnie! Czy do prawie siedmiu miliardów populacji ludzkiej ten fakt w sposób pozytywny dociera?

Very important information for all Drivers (all other Employees, all Drivers also); please start a very logical and think independence / themselves)! Please never do not contain / not to sign each and also any contract about of employment, in which not is stored permanently, the minimum wage / remuneration per each month in the amount of four thousand PLN! From this the value / from this salary must always be deducted premiums retirement – disability (life annuity)! Please always remember, that each driver do not can never work in payroll system, which is dependent from the system chord! Please always keep in mind / please always remember, that so hitherto it almost all / each Drivers (under coercion system, created by employers transport companies) – not with your fault / not with fault Drivers – participate consciously and unconsciously, in the global procedure criminals! Please immediately itself with this procedure criminal withdraw! Please always keep in mind / please always remember, that the contract about work contained in way human voice / in a way phonic, in the presence of witnesses, is it also the contract about work; agreement, that has force of law / has legal embedding!

Bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców (wszyscy inni pracownicy, wszyscy kierowcy także), proszę zacząć bardzo logicznie i samodzielnie myśleć)! Proszę nigdy nie zawierać / nie podpisywać każdej i zarazem żadnej umowy o pracę, w której nie jest zapisane stałe, minimalne wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc w wysokości czterech tysięcy złotych! Od tej wartości / od tego wynagrodzenia muszą być zawsze odprowadzone składki emerytalno – rentowe! Proszę zapamiętać, że każdy kierowca nigdy nie może pracować w systemie płac, który jest zależny od systemu akordowego! Proszę zawsze pamiętać, że jak dotychczas to prawie wszyscy kierowcy (pod systemem przymusu, stworzonym przez pracodawców firm transportowych) – nie z własnej winy – uczestniczą świadomie i nieświadomie, w globalnym procederze przestępczym! Proszę natychmiast się z tego procederu przestępczego wycofać! Proszę zawsze pamiętać, że umowa o pracę zawarta w sposób głosowy / w sposób foniczny w obecności świadków, to także umowa, która ma moc prawną / ma osadzenie prawne!

Very important information for all Drivers (all other Employees, all Drivers also); please start a very logical and think independence / themselves)! Please never do not contain / not to sign each and also any contract about of employment, in which not is stored permanently, the minimum wage / remuneration per each month in the amount of four thousand PLN! From this the value / from this salary must always be deducted premiums retirement – disability (life annuity)! Please always remember, that each driver do not can never work in payroll system, which is dependent from the system chord! Please always keep in mind / please always remember, that so hitherto it almost all / each Drivers (under coercion system, created by employers transport companies) – not with your fault / not with fault Drivers – participate consciously and unconsciously, in the global procedure criminals! Please immediately itself with this procedure criminal withdraw! Please always keep in mind / please always remember, that the contract about work contained in way human voice / in a way phonic, in the presence of witnesses, is it also the contract about work; agreement, that has force of law / has legal embedding!
 
Bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców (wszyscy inni pracownicy, wszyscy kierowcy także), proszę zacząć bardzo logicznie i samodzielnie myśleć)! Proszę nigdy nie zawierać / nie podpisywać każdej i zarazem żadnej umowy o pracę, w której nie jest zapisane stałe, minimalne wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc w wysokości czterech tysięcy złotych! Od tej wartości / od tego wynagrodzenia muszą być zawsze odprowadzone składki emerytalno – rentowe! Proszę zapamiętać, że każdy kierowca nigdy nie może pracować w systemie płac, który jest zależny od systemu akordowego! Proszę zawsze pamiętać, że jak dotychczas to prawie wszyscy kierowcy (pod systemem przymusu, stworzonym przez pracodawców firm transportowych) – nie z własnej winy – uczestniczą świadomie i nieświadomie, w globalnym procederze przestępczym! Proszę natychmiast się z tego procederu przestępczego wycofać! Proszę zawsze pamiętać, że umowa o pracę zawarta w sposób głosowy / w sposób foniczny w obecności świadków, to także umowa, która ma moc prawną / ma osadzenie prawne!

 

Urgent information for non-political / apolitical Soldiers, for recruiting new apolitical Soldiers, for apolitical Leaders, and for apolitical related Services associated with the military. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Soldier, each Commandant / General / Officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated! The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)! Urgent warning for non-political / apolitical Police, for recruiting new apolitical Police officers, for apolitical Leaders, and for apolitical related services associated with the Police. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Policeman / Trooper, each commandant / general / officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated! The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)!

Pilna informacja dla apolitycznych żołnierzy, dla nowego naboru apolitycznych żołnierzy, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb woskowych! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy żołnierz, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Czy to wszystko jest bardzo jasne?! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili / zlecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Pilne ostrzeżenie dla apolitycznej policji, dla nowego naboru apolitycznych policjantów, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb policji! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy policjant, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Discards the communist (in entirety / in the entire extension in the entire the history State of Polish) and secondarily communists: Bronisław Komorowski, with principles the totalitarian actions, which did not win the presidential election in 2010 year; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials, Donald Tusk with principles the totalitarian actions, illegally exercising their imaginary power / authority at position Prime Minister; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials. Communists and re-communists / communists secondary midwayers, part of the Civic Platform; the armed wing of the Polish United Workers’ Party in the presidential election in 2010 year and in each subsequent election, the votes of their constituents were counting / counted and analyzed at russian servers. Each Inhabitants the Whole Polish and the Whole World understands like it has importance in the end the final! Bronisław Komorowski (only the original specimen), Donald Tusk (only the original specimen), and others similar the communists, other similar inventions; Please have civil courage (without any protection, without weapons, without rifles Kalashnikov) to stand in front of my face! I hope, that in within 48 hours you not will run out of courage so as capture itself at this simple act. Previously please announce me personally, write to me at my primary address e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS I know, that civic platform and not only, through with the communists loses, and not can itself with this reconciled! All your opponents are fired from work in way a camouflaged! Learn itself all my basic data yea long until I will your itself dream in night! In all previous elections and voters voices bought behind twenty PLN or behind half a liter of vodka. Now you buy with ahead of voters voices at the basis of an illegal law, at based the prevailing lawlessness in Poland, are buying voters voices behind wage increases, behind the prize, behind bonuses, behind lucrative jobs! This is your definitive end! This is your irreversible death in each form!
Yes! I the personally very hard intellectually working, other person behind me, imbibe and steal my money (behind their ignorance and laziness!) in various possible ways! Simply! Enough! Enough of this peak lawlessness in Poland! All the necessary, important, urgent conditions must become itself (fact) and it very quickly a (fact); For the true good, and (for) real / true security / safety / safeness for the Whole Polish and the Whole Universe a fact! Very important! The real traitors State of Polish and global killers with under the city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions trying to buy behind dirty money all bureaucrats and the entire administration in Poland! With such a large budget deficit Polish State is it another great crime of illegal power in Poland, in this way – directly or / and indirectly – traitors State of Polish  knowingly and deliberately decomposition / breakdown / break the Whole State Polish at prime factors! This illegal government in Poland necessary one must to shoot / zap / pip with the speed of light (Exception here is Mr. Jarosław Gowin and not only.)! Terribly do not like itself to repeat; All drivers in Poland and all other honest workers in Poland, live and reside under the pressure! Personally I uphold and confirm my previous veto and embargoes in original form; Details are, as always, in all my materials! Always personally and accurately I recognize the true traitor, informer illegal, illicit crown witness; Details are, as always, in all my materials! All tails in front of me / before me, behind me and with each side of must be irreversibly destroyed / removed!

Odrzuty komunistyczne (w całej rozciągłości w całej historii Polski) i wtórni komuniści: Bronisław Komorowski z zasadami totalitarnymi, który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010; wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach, Donald Tusk z zasadami totalitarnymi, nielegalnie sprawujący swoją urojoną władzę na stanowisku premiera;  wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach. Komuniści i wtórni komuniści, część Platformy Obywatelskiej; zbrojne ramię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w wyborach prezydenckich w 2010 i w każdych następnych wyborach, głosy swoich wyborców liczyli / podliczali i analizowali na rosyjskich serwerach.Każdy mieszkaniec Całej Polski i Całego świata rozumie co to w końcowym finale znaczy! Komorowski Bronisław (tylko oryginał), Donald Tusk (tylko oryginał) i inni podobni komuniści, inne podobne wynalazki; Proszę mieć cywilną odwagę (bez żadnej ochrony, bez żadnej broni, bez karabinów kałasznikowa) stanąć przed moim obliczem! Mam nadzieję, że w ciągu 48 godzin nie zabraknie wam odwagi żeby zdobyć się na ten prosty czyn. Uprzednio proszę się zaanonsować osobiści do mnie, pisząc do mnie na mój podstawowy adres e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS Wiem, że przegrywacie wraz z komunistami i nie możecie się z tym pogodzić! Wszystkich waszych oponentów zwalniacie z pracy w sposób zakamuflowany! Uczcie się moich wszystkich podstawowych danych tak długo, aż będę wam się śnił po nocach! W poprzednich wszystkich wyborach i głosowaniach, głosy wyborców kupiliście za dwadzieścia złotych lub za pół litra wódki. Teraz z wyprzedzeniem kupujecie głosy wyborców w oparciu o nielegalne prawo, w oparciu o bezprawie panujące w Polsce, kupujecie głosy wyborców za podwyżki płac, za nagrody, za premie, za intratne stanowiska pracy! To jest wasz definitywny koniec! To jest wasza nieodwracalna śmierć w każdej postaci! Tak! Ja osobiście bardzo ciężko pracuję, inne osoby za mnie moje pieniądze pobierają (za ich nieuctwo / nieudacznictwo i lenistwo!) na różne możliwe sposoby! Po prostu! Dosyć! Dość tego szczytowego bezprawia w Polsce! Wszystkie niezbędne, najważniejsze, najpilniejsze warunki muszą stać się (faktem) i to bardzo prędko; Dla dobra prawdziwego i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Wszechświata faktem! Bardzo ważne! Prawdziwi zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki próbują kupić za brudne pieniądze wszystkich urzędasów i całą administrację w Polsce! Przy tak bardzo dużym deficycie budżetowym Państwa Polskiego jest to niewybaczalne i kolejne wielkie przestępstwo nielegalnej władzy w Polsce; W ten sposób – pośrednio i bezpośrednio – zdrajcy stanu Polskiego rozkładają świadomie całe Państwo Polskie na czynniki pierwsze! Tą nielegalną władzę w Polsce należy zastrzelić z prędkością światła! Strasznie nie lubię się powtarzać; Wszyscy kierowcy w Polsce i wszyscy inni uczciwi pracownicy w Polsce, żyją i mieszkają pod presją! Osobiście podtrzymuję i potwierdzam dotychczasowe moje veta i embarga w niezmienionej formie! Szczegóły są jak zawsze we wszystkich moich materiałach! Zawsze osobiście i bezbłędnie rozpoznaję prawdziwego zdrajcę, nielegalnego konfidenta, nielegalnego świadka koronnego! Wszystkie ogony przede mną i za mną muszą być nieodwracalnie zlikwidowane / usunięte!

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. 
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/

http:// prezydentipremiercalejniepodle glejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http:// prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profile.yahoo.com/ V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/ CENDROWSKIWT?feature=mhsn
Windows Live Spaces
https://login.live.com/login. srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct= 1349330473&rver=6.2.6289.0&wp= MBI_SSL_SHARED&wreply=https:% 2F%2Fprofile.live.com%2Fcid- 9266851f042c9cc1%2F&lc=1045& id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

14
Sty
13

Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz. Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Prowadzę osobiście śledztwo / dochodzenie w Pani sprawie. Osobiście i tylko zgodnie z prawem wchodzę – z prędkością światła – we wszystkie systemy następujących Państw Wschodu: Ukraina, Rosja i Białoruś! Ja nigdy w systemach nie zostawiam / nie pozostawiam śladów! Niebawem ogłoszę końcowe wyniki i wyrok w Pani Sprawie! Międzynarodowy Sędzia Śledczy: Cendrowski Wiesław Tomasz. NOTE! I understand, that each Person knows as must look finish / ending / consummation the whole this real ‚fun’! This ending is very precisely, thoroughly, carefully, accurately, closely submitted in all my materials! All my conditions must be performed / executed! So far / hitherto, none with my condition: not was and not is implemented! Each broken / rotten / corruption, degradation, depravity, bribery > government; ipso facto illegal government in Poland must go with all positions at forever! I’m still robbed – with everything – by each authority in Poland! I uphold /maintain full veto, I uphold / maintain the full embergo for each power / government in Poland! It full my veto, it full my embargo not does apply to me! All the finest details are in all my materials! Further implementation of my Apolitical Comprehensive Perfect Program, can only take place in a situation / in the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Office / Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland and the situation / the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Chancellery / Office the Polish President’s in Warsaw, Poland! All the details related this topic / issue are in all my materials, in the materials also, that are in service Windows Live Spaces! All legal advantages for all my the topics / issues are in my hands! Organized criminal group (donald tusk, bronisław komorowski and other related inventions, which at this time / at this moment occupies all the government buildings and all buildings the presidential must go at always in irreversible oblivion, all the communism and all fascism must go at forever in irreversible oblivion. Without the fulfillment of all my conditions the Whole World and the Whole Poland threatens the Third World War! My all vows / oaths made / submitted public before the Whole World / before all Inhabitants all Over the World has apply if / has use if / when the personally I take over all the buildings in Warsaw, Poland, which are in held by the two Offices. You search all of my materials, which are associated with all my oaths / vows, that were made public before the Whole Wonderful World! Uwaga! Dnia 14 i 15 Stycznia (w nocy) 2013 roku, w Centrum Polski spotkałem (czy na pewno przez przypadek?) pseudo-prezesika (ze szczególnym zarostem) firmy / spółki z o.o. AGA – TUR 59-220 Legnica, ulica: Rynek 18! Zanim się zbliżyłem do tego prawdziwego przestępcy gospodarczego i nie tylko, który prawie skorumpował w Legnicy wszystkie „ważniejsze” postaci i instytucje rozpłyną się we mgle! Jednak zdążyłem zrobić jemu zdjęcie i jego koledze po fachu! Mam również zachowane zdjęcia z Legnicy, na których widać jak pseudo-prezesik (od Jaguara za moje uczciwie zarobione pieniądze) prowadzi rozbawioną konwersację z kilkoma policjantami wewnątrz swoich gabinetów! No cóż! Ten sam s——-n (przepraszam za wyrażenie: absolutnie to nie wynika z mojego zdenerwowania; mnie nigdy nie można wyprowadzić z równowagi! Ty p——e szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat!) do chwili obecnej nie oddał / nie zwrócił mi moich wszystkich dokumentów i nie wydał mi do chwili obecnej świadectwa pracy! Ten sam s——-n na deptaku w Legnicy wykrzykiwał / przechwalał się jakie to on ma znajomości / układy w Policji / w Prokuraturze / w Sądach! Przechwalał się, że wszyscy mogą go w dupę pocałować! Taki właśnie pseudo-prezesików wyprodukował: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki żyjące jeszcze w Polsce! W myśl Normalnego Apolitycznego Prawa Międzynarodowego – ta świnia gospodarcza pseudo-prezesik – musi mieć świadomość, że nadal formalnie jestem pracownikiem tejże spółki z o.o. AGA-TUR w Legnicy; teraz spółka cywilna, województwo dolnośląskie (obecnie Dębica) gdyż dotychczas nie otrzymałem Świadectwa Pracy! W związku z tym przestępco gospodarczy żądam już na chwilę obecną łącznej kwoty (która zawiera w sobie wszystko) 250 000,00PLN! Proszę niniejszą kwotę wpłacić na moje osobiste konto bankowe, które jest podane we wszystkich moich materiałach! Przestępco gospodarczy! Musisz to zadanie wykonać w ciągu 24 godzin! Po upływie tego czasu – gdy nie ujrzę na moim koncie bankowym moich środków finansowych – wyślę za tobą namiastkę Breiiviik – aa!!!!!!! Gdy bezprawie w Polsce wynosi 100 % musi wtedy zadziałać prawo stanowione przez Mieszkańca / Obywatela / Rezydenta! PS Dzisiejszej minionej nocy strzelano do mnie z ostrej amunicji! Ja nawet przed kulami się nie pochylam / nie kłaniam! Globalne bydło / świnie / barany / skurwysyny (takiego słownictwa mnie nauczyli osobnicy, którzy pragnęli uchodzić za ludzi prawa!) A to ci numer! Takie zjawiska paranormalne mogą być tylko jeszcze w Polsce! Piszę „jeszcze” bo ich nie będzie!!!!!!! Dobiję was! Będziecie charczeć podczas konania! Nie będziecie się więcej bawić skurwysyny za nasze pieniądze! Podobno to są ich aktualne namiary! http://agatur.prv.pl/ AGA – TUR Dębica, ulica: Kwiatkowskiego, 39 – 200 Dębica, telefon / fax : (014) 6 802 440, mobile: 602 887 001 / e-mail: agatursc@wp.pl / Acha! Rozumiem! Przeszedł ewolucję! PPS Osiemdziesiąt procent firm transportowych w Polsce łamie diametralnie prawo związane z wynagradzaniem kierowców! Ci przestępcy gospodarczy płacą kierowcom na prostackiej zasadzie: stawka za jeden kilometr lub „jakiś” procent od frachtu i najniższą krajową! W innych słowach! Praca w akordzie! Sto procent bezprawia w systemie wynagradzania pracowników! Oto prawo stworzone przez antytalentów: Ewa Kopacz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które się zwą podobno europejskimi mężami stanu! Krowy i byki już się śmieją z tego teatru politycznego w Polsce!

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

https://lh5.googleusercontent.com/-K6SjPItiLXE/TrQmnlP6fnI/AAAAAAAABUs/FBw-reg872k/s259/The+real+President+Prime+Minister+Suzerain+of+all+legal+armed+forces+the+Whole+World+and+the+Whole+Poland.....jpg

Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz. Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Prowadzę osobiście śledztwo / dochodzenie w Pani sprawie. Osobiście i tylko zgodnie z prawem wchodzę – z prędkością światła – we wszystkie systemy następujących Państw Wschodu: Ukraina, Rosja i Białoruś! Ja nigdy w systemach nie zostawiam / nie pozostawiam śladów! Niebawem ogłoszę końcowe wyniki i wyrok w Pani Sprawie! Międzynarodowy Sędzia Śledczy: Cendrowski Wiesław Tomasz.

==–..I know  (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near  Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.

Wiem (w ostateczności) jak skutecznie sprowokować zdrajców Stanu Polskiego i nie tylko zdrajców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inni, którzy z premedytacją i świadomie oddali / z rzekli się – tylko i wyłącznie polskie śledztwo, w sprawie Polskiej Elity intelektualnej i Polskiego Prezydenta Lech Kaczyński, na którą to dokonano zamachu (globalne / masowe morderstwo / koło Smoleńska) – w ręce służb politycznych / partyjnych Rosji, żeby bardzo prędko stanęli przed moim obliczem! Osobiście wykażę przed Całym Światem, że nie myliłem się i się nie mylę w najmniejszym stopniu! Wykażę przed Całym Światem: Kim są tak naprawdę te osoby, które zdradziły swoją matkę i ojca; Ojczyznę Polskę, Całą Polskę! Tak mi dopomóż jedyny Bóg.

==–..Counterfeits and clones me do not interest! Everything indications at it, that Bronisław  Komorowski and Donald Tusk (only and solely original specimens / human beings) lacking each courage (even civil courage) to meet itself with me, first of all in the true, in the real Studio Station Television World. Their conscience are as – the Gulf of Mexico – while catastrophe / disaster platform drilling in order to winkle out crude oil. Their rotten / lousy, misleading / always lying argument at ‚no’, is it the result of their the maximum cowardice to power about value of unimaginable! Please itself very well think and come / go down nous / wits to head, for the true good and for the true safety the Whole Polish and the Whole World. The whole community / all mankind the Whole World must have a complete / full and true knowledge, that from the presidential elections in Poland in 2010, almost each authority operates illegally in Poland! Whether to nearly / almost seven miliard human population this fact in way positive do not reaches?

Podróbki i klony mnie nie interesują! Wszystko wskazuje na to, że Komorowskiemu Bronisławowi i Donaldowi Tusk (tylko i wyłącznie oryginalne egzemplarze) zabraknie każdej odwagi (nawet cywilnej odwagi) do spotkania się ze mną, przede wszystkim w prawdziwym, w realnym studio stacji telewizji światowej. Ich sumienia są jak zatoka Meksykańska podczas katastrofy platformy wiertniczej-wydobywczej. Ich parszywa, kłamliwa argumentacja na nie, jest to wynik maksymalnego ich tchórzostwa do potęgi o wartości niewyobrażalnej! Proszę się dobrze zastanowić i pójść po rozum do głowy, dla prawdziwego dobra i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Świata. Cała społeczność Całego Świata musi mieć pełną i prawdziwą świadomość, że od wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, prawie każda władza w Polsce działa nielegalnie! Czy do prawie siedmiu miliardów populacji ludzkiej ten fakt w sposób pozytywny dociera?

==–..Very important information for all Drivers (all other Employees, all Drivers also); please start a very logical and think independence / themselves)! Please never do not contain / not to sign each and also any contract about of employment, in which not is stored permanently, the minimum wage / remuneration per each month in the amount of four thousand PLN! From this the value / from this salary must always be deducted premiums retirement – disability (life annuity)! Please always remember, that each driver do not can never work in payroll system, which is dependent from the system chord! Please always keep in mind / please always remember, that so hitherto it almost all / each Drivers (under coercion system, created by employers transport companies) – not with your fault / not with fault Drivers – participate consciously and unconsciously, in the global procedure criminals! Please immediately itself with this procedure criminal withdraw! Please always keep in mind / please always remember, that the contract about work contained in way human voice / in a way phonic, in the presence of witnesses, is it also the contract about work; agreement, that has force of law / has legal embedding!Bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców (wszyscy inni pracownicy, wszyscy kierowcy także), proszę zacząć bardzo logicznie i samodzielnie myśleć)! Proszę nigdy nie zawierać / nie podpisywać każdej i zarazem żadnej umowy o pracę, w której nie jest zapisane stałe, minimalne wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc w wysokości czterech tysięcy złotych! Od tej wartości / od tego wynagrodzenia muszą być zawsze odprowadzone składki emerytalno – rentowe! Proszę zapamiętać, że każdy kierowca nigdy nie może pracować w systemie płac, który jest zależny od systemu akordowego! Proszę zawsze pamiętać, że jak dotychczas to prawie wszyscy kierowcy (pod systemem przymusu, stworzonym przez pracodawców firm transportowych) – nie z własnej winy – uczestniczą świadomie i nieświadomie, w globalnym procederze przestępczym! Proszę natychmiast się z tego procederu przestępczego wycofać! Proszę zawsze pamiętać, że umowa o pracę zawarta w sposób głosowy / w sposób foniczny w obecności świadków, to także umowa, która ma moc prawną / ma osadzenie prawne!Urgent information for non-political / apolitical Soldiers, for recruiting new apolitical Soldiers, for apolitical Leaders, and for apolitical related Services associated with the military. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Soldier, each Commandant / General / Officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated! The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)!

Urgent warning for non-political / apolitical Police, for recruiting new apolitical Police officers, for apolitical Leaders, and for apolitical related services associated with the Police. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Policeman / Trooper, each commandant / general / officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated!
The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)!

Pilna informacja dla apolitycznych żołnierzy, dla nowego naboru apolitycznych żołnierzy, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb woskowych! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy żołnierz, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Czy to wszystko jest bardzo jasne?! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili / zlecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Pilne ostrzeżenie dla apolitycznej policji, dla nowego naboru apolitycznych policjantów, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb policji! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy policjant, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Whole World, The Whole Poland and not only, February 06, 07, 08, 201[3] year, 07:09:00 pm / pm, 00:12:00 am, 10:12:00 am, Central Europe.

Discards the communist (in entirety / in the entire extension in the entire the history State of Polish) and secondarily communists: Bronisław Komorowski, with principles the totalitarian actions, which did not win the presidential election in 2010 year; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials, Donald Tusk with principles the totalitarian actions, illegally exercising their imaginary power / authority at position Prime Minister; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials. Communists and re-communists / communists secondary midwayers, part of the Civic Platform; the armed wing of the Polish United Workers’ Party in the presidential election in 2010 year and in each subsequent election, the votes of their constituents were counting / counted and analyzed at russian servers. Each Inhabitants the Whole Polish and the Whole World understands like it has importance in the end the final! Bronisław Komorowski (only the original specimen), Donald Tusk (only the original specimen), and others similar the communists, other similar inventions; Please have civil courage (without any protection, without weapons, without rifles Kalashnikov) to stand in front of my face! I hope, that in within 48 hours you not will run out of courage so as capture itself at this simple act. Previously please announce me personally, write to me at my primary address e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS I know, that civic platform and not only, through with the communists loses, and not can itself with this reconciled! All your opponents are fired from work in way a camouflaged! Learn itself all my basic data yea long until I will your itself dream in night! In all previous elections and voters voices bought behind twenty PLN or behind half a liter of vodka. Now you buy with ahead of voters voices at the basis of an illegal law, at based the prevailing lawlessness in Poland, are buying voters voices behind wage increases, behind the prize, behind bonuses, behind lucrative jobs! This is your definitive end! This is your irreversible death in each form!
Yes! I the personally very hard intellectually working, other person behind me, imbibe and steal my money (behind their ignorance and laziness!) in various possible ways! Simply! Enough! Enough of this peak lawlessness in Poland! All the necessary, important, urgent conditions must become itself (fact) and it very quickly a (fact); For the true good, and (for) real / true security / safety / safeness for the Whole Polish and the Whole Universe a fact! Very important! The real traitors State of Polish and global killers with under the city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions trying to buy behind dirty money all bureaucrats and the entire administration in Poland! With such a large budget deficit Polish State is it another great crime of illegal power in Poland, in this way – directly or / and indirectly – traitors State of Polish  knowingly and deliberately decomposition / breakdown / break the Whole State Polish at prime factors! This illegal government in Poland necessary one must to shoot / zap / pip with the speed of light (Exception here is Mr. Jarosław Gowin and not only.)! Terribly do not like itself to repeat; All drivers in Poland and all other honest workers in Poland, live and reside under the pressure! Personally I uphold and confirm my previous veto and embargoes in original form; Details are, as always, in all my materials! Always personally and accurately I recognize the true traitor, informer illegal, illicit crown witness; Details are, as always, in all my materials! All tails in front of me / before me, behind me and with each side of must be irreversibly destroyed / removed!Odrzuty komunistyczne (w całej rozciągłości w całej historii Polski) i wtórni komuniści: Bronisław Komorowski z zasadami totalitarnymi, który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010; wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach, Donald Tusk z zasadami totalitarnymi, nielegalnie sprawujący swoją urojoną władzę na stanowisku premiera;  wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach. Komuniści i wtórni komuniści, część Platformy Obywatelskiej; zbrojne ramię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w wyborach prezydenckich w 2010 i w każdych następnych wyborach, głosy swoich wyborców liczyli / podliczali i analizowali na rosyjskich serwerach.Każdy mieszkaniec Całej Polski i Całego świata rozumie co to w końcowym finale znaczy! Komorowski Bronisław (tylko oryginał), Donald Tusk (tylko oryginał) i inni podobni komuniści, inne podobne wynalazki; Proszę mieć cywilną odwagę (bez żadnej ochrony, bez żadnej broni, bez karabinów kałasznikowa) stanąć przed moim obliczem! Mam nadzieję, że w ciągu 48 godzin nie zabraknie wam odwagi żeby zdobyć się na ten prosty czyn. Uprzednio proszę się zaanonsować osobiści do mnie, pisząc do mnie na mój podstawowy adres e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS Wiem, że przegrywacie wraz z komunistami i nie możecie się z tym pogodzić! Wszystkich waszych oponentów zwalniacie z pracy w sposób zakamuflowany! Uczcie się moich wszystkich podstawowych danych tak długo, aż będę wam się śnił po nocach! W poprzednich wszystkich wyborach i głosowaniach, głosy wyborców kupiliście za dwadzieścia złotych lub za pół litra wódki. Teraz z wyprzedzeniem kupujecie głosy wyborców w oparciu o nielegalne prawo, w oparciu o bezprawie panujące w Polsce, kupujecie głosy wyborców za podwyżki płac, za nagrody, za premie, za intratne stanowiska pracy! To jest wasz definitywny koniec! To jest wasza nieodwracalna śmierć w każdej postaci!
Tak! Ja osobiście bardzo ciężko pracuję, inne osoby za mnie moje pieniądze pobierają (za ich nieuctwo / nieudacznictwo i lenistwo!) na różne możliwe sposoby! Po prostu! Dosyć! Dość tego szczytowego bezprawia w Polsce! Wszystkie niezbędne, najważniejsze, najpilniejsze warunki muszą stać się (faktem) i to bardzo prędko; Dla dobra prawdziwego i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Wszechświata faktem! Bardzo ważne! Prawdziwi zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki próbują kupić za brudne pieniądze wszystkich urzędasów i całą administrację w Polsce! Przy tak bardzo dużym deficycie budżetowym Państwa Polskiego jest to niewybaczalne i kolejne wielkie przestępstwo nielegalnej władzy w Polsce; W ten sposób – pośrednio i bezpośrednio – zdrajcy stanu Polskiego rozkładają świadomie całe Państwo Polskie na czynniki pierwsze! Tą nielegalną władzę w Polsce należy zastrzelić z prędkością światła! Strasznie nie lubię się powtarzać; Wszyscy kierowcy w Polsce i wszyscy inni uczciwi pracownicy w Polsce, żyją i mieszkają pod presją! Osobiście podtrzymuję i potwierdzam dotychczasowe moje veta i embarga w niezmienionej formie! Szczegóły są jak zawsze we wszystkich moich materiałach! Zawsze osobiście i bezbłędnie rozpoznaję prawdziwego zdrajcę, nielegalnego konfidenta, nielegalnego świadka koronnego! Wszystkie ogony przede mną i za mną muszą być nieodwracalnie zlikwidowane / usunięte!http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only, February, 05, 201[3] year, 11:24:00 am,  Central Europe.
Mr. Jarosław Gowin: Behind what Mr. apologized this loser-boy Donald Tusk? Mr. Jarosław Gowin; Please do not be a flag / vane in the wind. Spine must be always the basis and foundation.Pan Gowin Jarosław: Za co Pan przepraszał tego chłopca Donalda Tuska? Pan Gowin Jarosław; Proszę nie być chorągiewką na wietrze. Kręgosłup musi być zawsze podstawą i fundamentem.In the name of full lawlessness in Poland! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, and all marshals; Submitted his illegal signature under the Act / Statute / Ordinance / bylaw, which includes first of all full of lies and fraud! Nobody with existing ‚rulers’ correctly do not calculated the real / true (debt) / liabilities at one capita in Poland! Nobody with existing ‚rulers’ correctly do not calculated the real / true income at one capita in Poland!! The real / the true deficit budget at 2013 year is it a value 80 miliard PLN! In connection with this; Please them put handcuffs at her hands and feet!W imię pełnego bezprawia w Polsce! Bronisław Komorowski, Donald Tusk i marszałkowie; Złożył swój nielegalny podpis pod Ustawą, która zawiera przede wszystkim pełne kłamstwo i fałszerstwo! Nikt z dotychczasowych rządzących prawidłowo nie wyliczył realnego / prawdziwego zadłużenia na jednego mieszkańca Polski! Nikt z dotychczasowych „rządzących” prawidłowo nie wyliczył realnego / prawdziwego przychodu – zysku na jednego mieszkańca Polski! Prawdziwy deficyt budżetowy na 2013 rok to wartość 80 miliardów PLN! W związku z tym proszę im założyć kajdanki na ręce i nogi!Very urgent and non-sufferers any delay! In connection with this, that very slow (intentionally slow) runs itself implementation of the system remuneration for drivers / for each driver of each type of car transport  – please in accordance with the Ordinance of the Council of Europe Parliament / Council  Parliament of Europe (The ordinance regulates the conditions work, the conditions remuneration and the conditions social of drivers!) – appoint with immediate effect the European and the International commission apolitical of experts versatile / universal, who it very detail check all transport companies! Ninety-five percent of companies / enterprises transporters – first of all – cars trucks leading the criminal system of rewarding / remuneration drivers / driver / chauffeur! The main criminal actions during remuneration drivers, that it are imposed by the strength of the negative arguments, by intimidation, by mobbing, bullying by principals:
– Rewarding drivers from the amount of mileage / from the amount of miles driven!
– Rewarding drivers (in percentage) from / behind the amount and value the made freight!!
–  Remuneration contractual behind each completed freight!
– Disregard (at different ways) tachographs!
In the process of court, all drivers must be portrayed only as witnesses! In the lawsuits, all drivers must be portrayed only as witnesses! Other details related with this serious problem are in all my materials!

Bardzo pilne i niecierpiące żadnej zwłoki! W związku z tym, że bardzo wolno (świadomie wolno) odbywa się realizacja prawidłowego systemu wynagradzania dla kierowców / dla każdego kierowcy każdego rodzaju transportu samochodowego – proszę w myśl Zarządzenia Rady Parlamentu Europy (Zarządzenie reguluje warunki pracy, warunki płacy i warunki socjalne kierowców!) – powołać ze skutkiem natychmiastowym europejską i międzynarodową komisję apolityczną specjalistów wszechstronnych / uniwersalnych, którzy to bardzo szczegółowo sprawdzą wszystkie firmy transportowe samochodowe!
Dziewięćdziesiąt pięć procent firm / przedsiębiorstw transportowcy – przede wszystkim – samochodów ciężarowych prowadzi przestępczy system wynagradzania kierowców! Główne przestępcze czyny przy wynagradzaniu kierowców, które są narzucane siłą; zastraszaniem; mobbingiem przez pryncypałów:
– wynagradzanie kierowców od ilości przejechanych kilometrów!
– wynagradzanie kierowców (procentowe) od ilości wykonanych frachtów!
– wynagradzanie umowne za każdy wykonany fracht!
– lekceważenie (na różne sposoby) tachografów!
W procesach sądowych wszyscy kierowcy muszą być tylko przedstawiani jako świadkowie! Pozostałe szczegóły związane z tym poważnym problemem są we wszystkich moich materiałach!

==–..My Friends, all the Inhabitants all Over the World, all the Inhabitants of the Whole Polish, all honest Leaders of all Nations (all Countries / all State), all honest Leaders of all Continents; Please do not get itself misled their false philosophy! Please do not get itself misled their false goodness! Each authority in Poland always orders me to choose (require from me balance at the line of life and death) between the line of life and death line! Each previous government in Poland it a collection of very extreme false manipulation (first of all away the Second World War). Please ask yourself the rhetorical question: Why each authority Polish rejects my apolitical, comprehensive, perfect, guaranteeing irreversible Victory, guaranteeing irreversible Successful program, which takes into account all areas of human life, which includes even the unpredictable situations?! So really it each authority Polish my program is able to swallow! Each Polish government wants to swallow my program behind free! Each Polish government wants under my the program submitted their signature! Each Polish government wants me at different / at various ways eliminate / exclude / remove; even physically!Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy całego Świata, wszyscy mieszkańcy całej Polski, wszyscy uczciwi przywódcy wszystkich narodów (wszystkich państw), wszyscy uczciwi przywódcy wszystkich kontynentów; proszę nie dać się zwieźć ich fałszywej filozofii! Proszę nie dać się zwieźć ich fałszywej dobroci! Każda władza w Polsce każe mi zawsze wybierać (balansować) pomiędzy linią życia i linią śmierci. Każda dotychczasowa władza w Polsce to zbiór bardzo skrajnych fałszywych manipulacji.Proszę sobie zadać retoryczne pytanie: Dlaczego każda władza polska odrzuca mój apolityczny, kompleksowy, perfekcyjny, gwarantujący nieodwracalne zwycięstwo, gwarantujący nieodwracalny sukces program, który uwzględnia wszystkie sfery życia ludzkiego, który uwzględnia nawet sytuacje nieprzewidywalne?! Tak naprawdę to każda władza polska mój program jest wstanie połknąć! Każda władza polska pragnie połknąć mój program za darmo! Każda władza polska pragnie pod moim programem złożyć swój podpis! Każda władza polska pragnie mnie na różne sposoby wyeliminować! http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa (it must become itself reality)
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only, February 01, 02, 201[3] year, 11:18:00 am, 07:32:00 pm, Central Europe.

Wiesław Tomasz Cendrowski

11:26 (zmiana)  – 

Google Mail

 –  Publiczny

==–..Increases extreme totalitarianism in Poland! Each authority in Poland tremble with fear! Quite right! Each previous government in Poland has nothing to fear! Each authority in Poland was dependent from the red communists, whose representatives – at this the moment – are: Bronisław Komorowski and Donald Tusk! The Communists in Poland work – illegally – at the basis of illegally acquired wealth behind the proverbial one penny! The national wealth illegally acquired, it is essential, to them immediately pick up behind each price! Bronisław Komorowski and Donald Tusk is currently / at the moment it the biggest real danger for the Whole Polish! For The Whole Polish there is a real threat (even total loss of sovereignty in effect of their traitorous action) and therefore please and while I demand with immediate effect carried maneuvers apolitical forces of North Atlantic Treaty Organization, NATO at area the Whole Polish, under my personal leadership, in other words: Under the command / under the leadership: Cendrowski Wiesław Tomasz and under the command / under the leadership apolitical of General Secretary forces of North Atlantic Treaty Organization NATO! The Whole apolitical Polish Army (please all apolitical Soldiers and apolitical of Polish commanders), please – with immediate effect – about full mobilization! My personal appeal to all apolitical Polish Soldiers, who identify themselves with the Whole Sovereign State of Polish! Please with effect immediately study all my materials! Please with effect immediately begin independent and logical thinking. Please always draw the correct and true conclusions! In situations of extreme danger please always – and only solely – contact with me; with: Cendrowski Wiesław Tomasz!

Narasta skrajny totalitaryzm w Polsce! Każda władza w Polsce drży ze strachu! Bardzo słusznie! Każda dotychczasowa władza w Polsce ma się czego obawiać! Każda władza w Polsce została uzależniona od czerwonych komunistów, których przedstawicielami – na chwilę obecną – są: Bronisław Komorowski i Donald Tusk! Komuniści w Polsce działają – nielegalnie – na zasadzie nabytego nielegalnie majątku narodowego za przysłowiową jedną złotówkę! Ten majątek narodowy nabyty nielegalnie trzeba koniecznie im ze skutkiem natychmiastowym odebrać za każdą cenę! Bronisław Komorowski i Donald Tusk to w tej chwili / na ten moment największe realne zagrożenie dla Całej Polski! Dla Całej Polski występuje realne zagrożenie (nawet całkowita utrata suwerenności z ich zdradzieckim działaniem) i w związku z tym, proszę i jednocześnie żądam, ze skutkiem natychmiastowym przeprowadzić manewry apolitycznych sił NATO na obszarze Całej Polski, pod moim osobistym dowództwem; w innych słowach: Pod dowództwem: Cendrowski Wiesław Tomasz i pod dowództwem apolitycznego generalnego sekretarza  sił NATO! Całą Apolityczną Polską Armię (proszę wszystkich apolitycznych żołnierzy i apolitycznych polskich dowódców) proszę – ze skutkiem natychmiastowym – o pełną mobilizację! Moja osobista odezwa do wszystkich apolitycznych polskich żołnierzy, którzy utożsamiają się z całym suwerennym Państwem Polskim! Proszę ze skutkiem natychmiastowym studiować wszystkie moje materiały! Proszę ze skutkiem natychmiastowym rozpocząć samodzielne i logiczne myślenie. Proszę zawsze wyciągać prawidłowe i prawdziwe wnioski! W sytuacji skrajnego zagrożenia proszę zawsze – tylko i wyłącznie – kontaktować się ze mną!

Mr. Jarosław Gowin! Please itself do not be afraid traitors State of Polish and murderers global, which are inter alia: Bronisław Komorowski and Donald Tusk! Pan Jarosław Gowin! Proszę się nie bać / nie obawiać zdrajców stanu Polskiego i globalnych morderców, którymi są między innymi: Bronisław Komorowski i Donald Tusk! Minister Sprawiedliwości Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at Across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Lawlessness in the Whole Poland is increasing! This lawlessness is increasing from time / from catastrophe / the disaster – assassination near Smoleńsk! Increases itself also the violation of Fundamental Rights Human in Poland! For the reminder! Guilty persons definitely reds communists, traitors of the Polish State, Global murderers, saboteurs, working – only and solely – for the benefit of other Countries; (Bronisław Komorowski, is it illegal president pretender, (who not did win the presidential election in 2010) (actual support in throughout the Country Poland only 7 percent), Donald Tusk and other similar inventions, amphibians, dinosaurs (real / actual support in throughout the Country Poland only 7 percent; Each person living in Poland not does want to admit, that he voted at the Civic Platform (PO)!) In connection with this I uphold global veto, and sustains / uphold global embargo!Even one with my condition not been and not is met / fulfilled / realized!. It is aware of the unlawful and illegal activity illegal authority in Poland, which co-operates illegally and has its share with / in transport companies. It is the greatest injustice among of all Countries at of the World! As before / still My Person is robbed / stealing with all my financial resources!
 
Bezprawie w Całej Polsce się nasila! To bezprawie się nasila od czasu / od momentu katastrofy – zamachu koło Smoleńska! Nasila się również / także łamanie podstawowych praw człowieka w Polsce! Dla przypomnienia! Winni / winne osoby definitywnie czerwoni komuniści, zdrajcy stanu polskiego, globalni mordercy, sabotażyści, pracujący – tylko i wyłącznie – na rzecz innych państw; (Bronisław Komorowski; jest to nielegalny prezydent; samozwaniec, (który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010) (rzeczywiste poparcie w całej Polsce tylko 7 procent), Donald Tusk i inne podobne wynalazki, płazy, dinozaury (rzeczywiste poparcie w całej Polsce tylko 7 procent; Każda osoba mieszkająca w Polsce nie chce się przyznać, że głosowała na Platformę Obywatelską!) W związku z tym, podtrzymuję globalne veto i podtrzymuję globalne embargo! Nawet jeden mój warunek nie został spełniony / zrealizowany. Jest to świadome bezprawne i nielegalne działanie nielegalnej władzy w Polsce, które bezprawnie współpracuje i ma swoje udziały z / w firmach transportowych. Jest największe bezprawie wśród wszystkich państw Świata! Nadal Moja Osoba jest okradana ze wszystkich moich środków finansowych!

You have to study very detail all my materials. You need to find in my materials particular, finalizing my words, my sentences; You have these my words, You have these my sentences declare in my direction.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, January 30, 201[3] year 11:55:00 am, Central Europe.

==–..Herr Andre Rieu; Triplicate; triplex Bond is only and solely mine. You studying in detail, chronologically and according with the calendar all my materials? This is all to check / to to verify. You it understand? In what language I have personally write to you in this matter? In welcher / in worin Sprache ich persönlich schreiben bis Sie in dies Thema / in diesem Fall? en Dans quelle langue je J’ai personnellement écrire (récrire / réécrire) vers vous dans cette affaire / dans ce cas?Pan Andre Rieu; Potrójny Bond jest tylko i wyłącznie mój. Ty studiujesz szczegółowo, chronologicznie i kalendarzowo mój cały materiał? To jest wszystko do sprawdzenia. Ty to rozumiesz? W jakim języku mam osobiście pisać do ciebie w tej sprawie?
Prawdziwy Realny Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland, Lublin, Warsaw and not only, January 26, 201[3], 03:41:00 pm, Central Europe. Practically already and now, each political authority and each pseudo-authority political risks very; very risks – simply – is continuation impersonating itself beneath my person, under my words and sentences, without my special / specific consent!
Different people using with my lectures / with my posts / with my voice, leads lectures with playback (it is a play of my voices impersonating itself under my voice)! This is the maximum quantity lawless in Poland. Still is notorious theft of all my solutions! Where is my / for me worthy reward / remuneration behind those all my positive solution? You want itself earn some extra money / financially always at my expense!? This is a very great insolence!Praktycznie już i teraz; Każda władza polityczna i każda pseudo-władza polityczna ryzykuje bardzo; Bardzo ryzykuje – po prostu – jest kontynuacja podszywania się pod moją osobą, pod moje słowa i zdania, bez mojej szczególnej / specyficznej zgody! Różne osoby wykorzystując moje wykłady / moje wypowiedzi / mój głos, prowadzi proelekcje / wykłady z playback! To jest maksimum bezprawia w Polsce. Nadal występuje notoryczna kradzież moich wszystkich rozwiązań! Gdzie jest moje / dla mnie godne wynagrodzenie za te wszystkie moje pozytywne rozwiązania? Ty pragniesz się sukcesywnie dorabiać materialnie moim kosztem!? To jest bardzo wielka bezczelność!   At the express invitation of the students (personal data of students deliberately concealed, not wanting to expose them at harassment totalitarian) with the Catholic University of Lublin name of John Paul II. In day January 23, 2013 I personally perform control  in the context widely understood mobbing and harassment, which actually prevails in the same University. In the aforementioned University uses itself far-reaching censorship, censorship, which infest in time communism, in time (during) the reign of Joseph Stalin! Administration of this same University it are first of all Women with communist mentality and also mentality totalitarian. Personally, I experienced great shock! What itself happening with State Polish? How far each previous Polish government degraded environment such as the Catholic University of Lublin!?  Women working in the room number 101 should be made ​​redundant with immediate effect! These Women do not know; What it is the real security of the Entire Polish State, these Women do not know what it is the safety of all the Continents, These Women do not know what it is safety Across the Earth! This do not is my attack at my faith / it do not is my attack at of religion / it do not is my attack at the church of the Roman – Catholic! This is my attack at the folly, it is my attack at the bullying, it is my attack at censorship, it is my attack at mobbing, it is my attack at the limited freedom!  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.Na wyraźne zaproszenie studentów (dane personalne studentów świadomie utajniłem; nie chcąc narażać ich na szykany totalitarne) z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. Dnia 23 Stycznia 2013 wykonałem / dokonałem kontroli w kontekście szeroko i uniwersalnie pojętego mobbingu, który faktycznie panuje na tejże uczelni. Na wspomnianej uczelni zastosowano daleko idącą cenzurę, cenzurę, która panowała w czasie komunizmu, w czasie panowania Józefa Stalina! Administracja tejże uczelni to przede wszystkim kobiety z mentalnością komunistyczną i jednocześnie totalitarną. Osobiście przeżyłem wielki szok! Co się dzieje z Państwem Polskim? Jak daleko każda dotychczasowa władza polska zdegradowała takie środowiska jak Katolicki Uniwersytet Lubelski!? Kobiety pracujące w pokoju numer 101 powinny być zwolnione z pracy ze skutkiem natychmiastowym! Te kobiety nie wiedzą co to jest prawdziwe bezpieczeństwo całego Państwa Polskiego, nie wiedzą co to jest bezpieczeństwo wszystkich kontynentów, nie wiedzą co to jest bezpieczeństwo Całej Ziemi! To nie jest mój atak na wiarę / na wyznanie / na kościół Rzymsko – Katolicki! To jest mój atak na głupotę, na bezmyślność, na mobbing, na cenzurę, na ograniczoną wolność!  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Note! Very important! For detection / discovery of the whole truth relating the death of Mrs. Jadwiga Kaczyńska: Please immediately and with the speed of light (all action within 18 hours!), perform very detailed autopsy; should / must be perform very / detailed analysis of the chemical,  very / detailed analysis physical and complete, commence very detailed investigation, by the investigators only and solely apolitical / non-political! All the action / entire activity must be completed before the date and time / before the hours funeral Mrs. Jadwiga Kaczynska, I also personally check all the possible causes / reasons for the death of Ms. Jadwiga Kaczyńska. Personally, I will comply solutions, that run out in 22 ours age / century AD!Uwaga! Bardzo ważne! Dla wykrycia / odkrycia całej prawdy związanej ze śmiercią Pani Jadwigi Kaczyńskiej: Proszę natychmiast i z prędkością światła (wszystko w ciągu 18 godzin!), przeprowadzić bardzo szczegółową sekcje zwłok, przeprowadzić bardzo szczegółową analizę chemiczną, fizyczną i kompleksową; wszcząć bardzo szczegółowe dochodzenie śledcze, przez śledczych tylko i wyłącznie apolitycznych! Cała akcja / całe działanie musi być zakończone przed datą i godziną / czasem pogrzebu Pani Jadwigi Kaczyńskiej; Ja osobiście także sprawdzę wszystkie możliwe przyczyny / powody śmierci Pani Jadwigi Kaczyńskiej. Osobiście zastosuję rozwiązania, które wybiegają już w 22 wiek naszej ery!NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Is / occur routinely stealing / larceny / theft all my solutions, all of my material; occur routinely / commonly stealing / larceny / theft my solutions, which are present / introduce / show by me, during the conversation with the person (plug my true enemy) with which I speak. The are it the people, who knowingly me substitutes, as true plug my enemies! Please remember one at forever, that plagiarism is the also theft of my / someone else’s technical ideas, that are personally created by me in a conversation / during the interview! Please never do not create plagiarism with my all personal material, without my written consent / permission, with a special personal my signature, which must be submitted in the form complete! Whether thieves it at definitely understand! Please me more do not provoke!

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Jest / występuje nagminnie kradzież wszystkich moich rozwiązań, wszystkich moich materiałów, występuje nagminnie kradzież moich rozwiązań, które przedstawiam podczas rozmów z osobą polemizującą. Są to osoby, które się mi świadomie podstawia jako wtyczki moich prawdziwych wrogów! Proszę zapamiętać raz na zawsze, że plagiatem jest także kradzież mojej / cudzej myśli technicznej, która są tworzona przeze mnie osobiście podczas konwersacji / podczas rozmowy! Proszę nigdy nie tworzyć plagiatów z moich wszystkich materiałów bez mojej osobistej pisemnej zgody, ze specjalnym osobistym moim podpisem, który musi być przedstawiony w formie złożonej! Czy złodzieje to definitywnie zrozumieli! Proszę mnie więcej nie prowokować!

 Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

https://i2.wp.com/www.konserwatyzm.pl/img/articles/gowin_49140.jpg
Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day January 18, 2013 from 07:17:00 pm to 07:47:00 pm  /  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, January 19,  2013 year, 03:57:00 pm, Central Europe. Please does not have You to be tractable in the presence to false manipulation of light at the desktop computer, which is in the sitting-room Orange!. Laptop / PC is in the box with plexi-glass! Behind the time of the communists plates and spoons were nailed the to the table! This is  plexi-glass, that deforms my photographs! I’m healthful as a pattern bell!  /
https://i1.wp.com/img.interia.pl/wiadomosci/nimg/r/7/Politycy_zabrali_glos_6035424.jpg
http://e5.pudelek.pl.sds.o2.pl/04800222e784e170774bb1a143768f603e9cef19
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, January 22, 201[3]year, 02:34:00 pm, Central Europe.
https://i0.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/30519/i_tuleya_pap600.jpeg

Maintain in full force and irrevocably: Full global veto and full global embargo! To complete / full irreversible Victory and to complete / full irreversible Success! Utrzymuję w pełnej mocy i nieodwołalnie: Pełne globalne veto i pełne globalne embargo! Do pełnego nieodwracalnego zwycięstwa i do pełnego nieodwracalnego sukcesu!

NOTE! The for the true and without hypocrisy safety / security the Whole Polish and for security / safety the Whole World! In connection with hundred percent certainty, that actual I measure out, in continue series with the dangerous the all traitors the Polish State; traitors the State of almost all the Nations of the Whole World, which is often associated with the global murder, crime and common crime; I demand irrevocably –  in mode urgent – the meeting before visage: The International Court of Justice / before The International Tribunal of Judicature in The Hague (Meeting before the main / principal of Fundamental Session of Court!), with the participation of my / in the presence of My Humble Person, in other words, in the presence of: Cendrowski Wiesław Tomasz and people, that create the global list in all my materials, which can and must be created, using all my materials! I uphold my personal global Veto! I uphold my personal global embargo! In the smallest extent no realized even one my condition! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezalęznej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

UWAGA! Dla prawdziwego i bez obłudy bezpieczeństwa Całej Polski i dla bezpieczeństwa Całego Świata! W związku ze stu procentowym przekonaniem, że namierzyłem faktycznych, w dalszym ciągu niebezpiecznych; wszystkich zdrajców Stanu Polskiego, zdrajców stanu prawie wszystkich Narodów Świata, co się często wiąże z globalnym morderstwem, zbrodnią i pospolitym przestępstwem, żądam nieodwołalnie – w trybie pilnym – spotkania przed obliczem: Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (Spotkanie przed główną / podstawową rozprawą sądową), przy udziale moim / w obecności Mojej Skromnej Osoby, w innych słowach; W obecności: Cendrowski Wiesław Tomasz i osób, które tworzą globalną listę we wszystkich moich materiałach, którą można i trzeba stworzyć, wykorzystując moje wszystkie materiały! Podtrzymuję moje osobiste globalne Veto! Podtrzymuję moje osobiste globalne Embargo! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Apolityczny Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezalęznej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Last night; Employers / owners transport companies sat behind the wheel of their cars trucks! They wanted me negative work out at the prime factors / extremely negative liquidate (I had longer / already not breathe forever); them take action together with the communists against me! Appeal to all drivers! Accordingly with this! At example / behind the exemplar the Chauffeur; Driving / Drivers French, German, British, Italian, Portuguese, Benelux and not only; Please organize a strike with cemented and the unanimous! It’s now or almost never You Chauffeur / Driver  not obtain normal wage laws / wage legislation / rights rewarding! Please stop (put) (himself) behind the reciprocated put knifes in the back! Please do not allow at division you, yours / at the embroilment you! It is You professional drivers; You must be an inseparable whole! It’s now or never! Basic Your pay claim: Minimum your fixed salary per / behind one month: four thousand PLN! Please always remember that the tachograph is sacred! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas.

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Minionej nocy; Pracodawcy firm transportowych usiedli za kierownicą swoich aut ciężarowych! Pragnęli mnie rozpracować / skrajnie negatywnie załatwić (miałem już nie oddychać) na zawsze; podjęli działania łącznie z komunistami! Apel do wszystkich kierowców! W związku z powyższym! Na wzór kierowców francuskich, niemieckich, brytyjskich, włoskich, portugalskich, Benelux; Proszę zorganizować strajk z cementowany i jednomyślny! Teraz albo prawie nigdy nie uzyskacie swoich normalnych praw płacowych / praw wynagradzania! Proszę przestać wbijać sobie ze wzajemnością noże w plecy! Proszę nie pozwolić na podzielenie was / na poróżnienie was! To wy kierowcy zawodowi, musicie stanowić nierozerwalną całość! Teraz albo nigdy!  Podstawowe wasze żądania płacowe: Minimalne wasze stałe wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc: cztery tysiące PLN! Proszę zawsze pamiętać, że tachograf jest rzeczą świętą! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! NOTE! Last night; Employers / owners transport companies sat behind the wheel of their cars trucks! They wanted me negative work out at the prime factors / extremely negative liquidate (I had longer / already not breathe forever); them take action together with the communists against me! Appeal to all drivers! Accordingly with this! At example / behind the exemplar the Chauffeur; Driving / Drivers French, German, British, Italian, Portuguese, Benelux and not only; Please organize a strike with cemented and the unanimous! It’s now or almost never You Chauffeur / Driver  not obtain normal wage laws / wage legislation / rights rewarding! Please stop (put) (himself) behind the reciprocated put knifes in the back! Please do not allow at division you, yours / at the embroilment you! It is You professional drivers; You must be an inseparable whole! It’s now or never! Basic Your pay claim: Minimum your fixed salary per / behind one month: four thousand PLN! Please always remember that the tachograph is sacred! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas.

Minionej nocy; Pracodawcy firm transportowych usiedli za kierownicą swoich aut ciężarowych! Pragnęli mnie rozpracować / skrajnie negatywnie załatwić (miałem już nie oddychać) na zawsze; podjęli działania łącznie z komunistami! Apel do wszystkich kierowców! W związku z powyższym! Na wzór kierowców francuskich, niemieckich, brytyjskich, włoskich, portugalskich, Benelux; Proszę zorganizować strajk z cementowany i jednomyślny! Teraz albo prawie nigdy nie uzyskacie swoich normalnych praw płacowych / praw wynagradzania! Proszę przestać wbijać sobie ze wzajemnością noże w plecy! Proszę nie pozwolić na podzielenie was / na poróżnienie was! To wy kierowcy zawodowi, musicie stanowić nierozerwalną całość! Teraz albo nigdy!  Podstawowe wasze żądania płacowe: Minimalne wasze stałe wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc: cztery tysiące PLN! Proszę zawsze pamiętać, że tachograf jest rzeczą świętą! International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE! I personally checked all the history and archives (CBOS) Centre Research Opinion for Public; This is the most negative manipulative institution / center, who manipulates by cleverly asked questions, obtain the polls / achieved results surveys, support at behalf of the the political / party People. It is always very abstract / imaginary / fictitious / visionary results support! The it are very biased results support. You search all my materials at this topic! Political parties, politicians and other similar person always manipulate the results support, before every important situations in the life of the Poles!

Sprawdziłem osobiście całą historię i archiwa (CBOS) Centrum Badania Opinii Społecznej; To jest najbardziej negatywnie zmanipulowana Instytucja / Ośrodek, który manipulując zadawanymi pytaniami, uzyskuje wyniki sondaży; poparcia na zamówienie politycznych / partyjnych osób. To są zawsze bardzo abstrakcyjne wyniki poparcie. Są to bardzo przekłamane wyniki poparcia. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat! Partie polityczne, politycy i inne podobne osoby zawsze manipulują wynikami poparcia przed każdymi ważnymi sytuacjami w życiu Polaków!
 
NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Maintain in full force and irrevocably: Full global veto and full global embargo! To complete / full irreversible Victory and to complete / full irreversible Success! Utrzymuję w pełnej mocy i nieodwołalnie: Pełne globalne veto i pełne globalne embargo! Do pełnego nieodwracalnego zwycięstwa i do pełnego nieodwracalnego sukcesu!

NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law!

NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law!

UWAGA!!!!!!! Wszyscy mieszkańcy całego Świata, Wszyscy mieszkańcy Całej Polski, Wszyscy uczciwi przywódcy apolityczni: Proszę działać skutecznie z prędkością Światła! Zdrady następują lawinowo! Ludzie z biedy, którą funduje im zdradziecka władza; w Polsce: zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk, wtórni komuniści i nie tylko: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wytwory ze zgniłego jaja; tracą głowy i nie potrafią samodzielnie i logicznie myśleć! Proszę przejść do skutecznych działań snajperskich w myśl tylko normalnego, apolitycznego prawa międzynarodowego!
                   The Whole World, Poland, Warsaw, January 20, 201[3] 11:40:00 am, Central Europe.

NOTE!!!!!!! Failure to comply Basic Rights Human in Poland and at the World! Maintain in full force and irrevocably: Full global veto and full global embargo! To complete / full irreversible Victory and to complete / full irreversible Success! Utrzymuję w pełnej mocy i nieodwołalnie: Pełne globalne veto i pełne globalne embargo! Do pełnego nieodwracalnego zwycięstwa i do pełnego nieodwracalnego sukcesu! NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law! NOTE!!!!!!! All the Inhabitants of the Whole World, all the Inhabitants of the Whole Polish,  all the honest Leaders apolitical: Please work / lead action effectively / successfully  with the speed of Light! Betrayal follow very rapidly! People with poverty, which is launches by their treacherous authority – ; in Poland: traitors State Polish and murderers of the global with beneath the city of Smoleńsk, secondary midwayers communists and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar products behind the rotten eggs – ;  lose head / brains and do not be able independently and logically think! Please go to the effective actions snipers, in thought only normal, non-political / apolitical International Law!UWAGA!!!!!!! Wszyscy mieszkańcy całego Świata, Wszyscy mieszkańcy Całej Polski, Wszyscy uczciwi przywódcy apolityczni: Proszę działać skutecznie z prędkością Światła! Zdrady następują lawinowo! Ludzie z biedy, którą funduje im zdradziecka władza; w Polsce: zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk, wtórni komuniści i nie tylko: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wytwory ze zgniłego jaja; tracą głowy i nie potrafią samodzielnie i logicznie myśleć! Proszę przejść do skutecznych działań snajperskich w myśl tylko normalnego, apolitycznego prawa międzynarodowego!
All assets are only in my hands! In the smallest degree not was and not is fulfilled even one positive my condition! The sustained global veto and the uphold global embargo! All the details are in all my materials! Normal Apolitical with Synchronized International Law all Nations and not only; such law and not only; explicitly prohibits / categorically prohibits issuing each judgment by each Independent Apolitical Court, in way absentia! Always, all parties must be present at each court hearing! Please remember forever! Electronic post, mail (e-mail), and each derivative post e-mail resulting with post e-mail, has always accordance with the law deposition and is always just so same important / very important as a classic post (letter in an envelope!) in hundred percent! The Whole Polish government, administration and  almost all Polish institutions, almost always ignore e-mails! The at e-mail / electronic you must be give answers – at the latest – within 72 hours All recipes – enacted illegally in Poland in relative to:
– Driving Licenses,
– Identity Cards / ID,
– Passports,
– Other similar Identity Documents; are inconsistent with each Law, which concern each Nation at Earth! Never law not can operate retroactive in similar situations!

Wszystkie atuty są tylko i wyłącznie w moich rękach! W najmniejszym stopniu nie został spełniony nawet jeden pozytywny mój warunek! Podtrzymuję globalne veto i podtrzymuję globalne embargo! Wszystkie szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Normalne Apolityczne ze Synchronizowane Prawo Międzynarodowe Wszystkich Narodów Świata i nie tylko; takowe prawo i nie tylko zabrania jednoznacznie / kategorycznie wydawania każdego wyroku przez każdy Niezawisły Apolityczny Sąd w sposób zaoczny! Zawsze wszystkie strony muszą być obecne na każdej rozprawie sądowej! Proszę raz na zawsze zapamiętać! Poczta elektroniczna (e-mail) i każda pochodna poczta wynikająca z poczty elektronicznej, ma zawsze osadzenie prawne i jest zawsze tak samo bardzo ważna / bardzo istotna jak poczta klasyczna (poczta / list w kopercie!) w stu procentach! Polska cała administracja i prawie wszystkie polskie instytucje w stu procentach lekceważą pocztę elektroniczną! Na pocztę elektroniczną należy zawsze odpowiadać – najpóźniej – w ciągu 72 godzin! Wszystkie przepisy – uchwalone nielegalnie w Polsce – dotyczące:
– prawa jazdy,
– dowodów osobistych,
– paszportów,
– innych podobnych dokumentów tożsamości; są niezgodne z każdym prawem dotyczącym każdego Narodu na Ziemi! W takiej sytuacji i podobnej sytuacji; Nigdy prawo nie może działać / funkcjonować wstecz!
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

https://i1.wp.com/img.interia.pl/wiadomosci/nimg/p/g/skarga_Radio_Maryja_KRRiT_6031164.jpg
NOTE! I understand, that each Person knows as must look finish / ending / consummation the whole this real ‘fun’! This ending is very precisely, thoroughly, carefully, accurately, closely submitted in all my materials! All my conditions must be performed / executed! So far / hitherto, none with my condition: not was and not is implemented! Each broken / rotten / corruption, degradation, depravity, bribery > government; ipso facto illegal government in Poland must go with all positions at forever! I’m still robbed – with everything – by each authority in Poland! I uphold /maintain full veto, I uphold / maintain the full embergo for each power / government in Poland! It full my veto, it full my embargo not does apply to me! All the finest details are in all my materials! Further implementation of my Apolitical Comprehensive Perfect Program, can only take place in a situation / in the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Office / Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland and the situation / the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Chancellery / Office the Polish President’s in Warsaw, Poland! All the details related this topic / issue are in all my materials, in the materials also, that are in service Windows Live Spaces! All legal advantages for all my the topics / issues are in my hands! Organized criminal group (donald tusk, bronisław komorowski and other related inventions, which at this time / at this moment occupies all the government buildings and all buildings the presidential must go at always in irreversible oblivion, all the communism and all fascism must go at forever in irreversible oblivion. Without the fulfillment of all my conditions the Whole World and the Whole Poland threatens the Third World War! My all vows / oaths made / submitted public before the Whole World / before all Inhabitants all Over the World has apply if / has use if / when the personally I take over all the buildings in Warsaw, Poland, which are in held by the two Offices. You search all of my materials, which are associated with all my oaths / vows, that were made public before the Whole Wonderful World!
Rozumiem, że każdy Mieszkaniec wie jak musi wyglądać finisz całej tej prawdziwej zabawy! Finisz ten jest bardzo ściśle sprecyzowany we wszystkich moich materiałach! Wszystkie moje warunki muszą być wykonane / zrealizowane! Dotychczas żaden mój warunek nie był i nie jest realizowany! Każda zepsuta / zgniła / skorumpowana władza; tym samym nielegalna władza w Polsce musi odejść ze wszystkich stanowisk na zawsze! Nadal jestem okradany – ze wszystkiego – przez każdą władzę w Polsce! Podtrzymuję pełne veto, podtrzymuję pełne embergo dla każdej władzy w Polsce! To pełne moje veto, to pełne moje embargo nie dotyczy mnie! Wszystkie najdrobniejsze szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Dalsza realizacja mojego apolitycznego, kompleksowego, perfekcyjnego programu, może się tylko odbywać w sytuacji / w momencie przejęcia przeze mnie osobiście wszystkich budynków należących do całej kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski w Warszawie, Polska i w sytuacji / w momencie przejęcia przeze mnie osobiście wszystkich budynków należących do Kancelarii Prezydenta Polski w Warszawie, Polska! Wszystkie szczegóły związane z tym tematem / z tym zagadnieniem są we wszystkich moich materiałach, w materiałach także, które są w usłudze Windows Live Spaces! Wszystkie atuty prawne ze wszystkimi tematami / problemami są w moich rękach! Zorganizowana grupa przestępcza, która na ten czas / na ten moment zajmuje wszystkie budynki rządowe i wszystkie budynki prezydenckie musi odejść na zawsze w nieodwracalne zapomnienia, cały komunizm i faszyzm musi odejść na zawsze w nieodwracalne zapomnienie. Bez spełnienia wszystkich moich warunków Całemu Światu i Całej Polsce zagraża Trzecia Wojna Światowa! Moje wszystkie przysięgi złożone publicznie przed całym Światem / przed wszystkimi mieszkańcami całego Świata mają zastosowanie wówczas, gdy / kiedy przejmę osobiście wszystkie budynki w Warszawie, Polska, które są w posiadaniu obu kancelarii.Ty szukaj wszystkich moich materiałów, które są związane z moimi wszystkimi przysięgami, które złożyłem publicznie przed Całym cudownym Światem!
The Whole World, The Whole Poland and not only, January 15, 16, 17,  26, 201[3] year, 01:22:00 pm, 02:50:00 pm, 03:03:00 pm, 12:33:00 pm, 07:33:00 am, 09:34:00 am, 10:51:00 am, Central Europe.
 

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

https://i1.wp.com/www.aviationtrivia.info/images/sr71s.jpg
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com  lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
 MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/

http:// prezydentipremiercalejniepodle glejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http:// prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profile.yahoo.com/ V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/ CENDROWSKIWT?feature=mhsn
Windows Live Spaces
https://login.live.com/login. srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct= 1349330473&rver=6.2.6289.0&wp= MBI_SSL_SHARED&wreply=https:% 2F%2Fprofile.live.com%2Fcid- 9266851f042c9cc1%2F&lc=1045& id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

17
Gru
12

The full embargo and the full veto for each government – at all possible levels / grade – in Poland. The full embargo and the full veto not does apply to / not applicable: My Humble Person – in other words – not does apply to / not applicable: Cendrowski Wiesław Tomasz. NOTE!!!!!!! Mr. Judge Igor Tuleya; I greet with all my heart. For the communist concrete (beton): Please do not violate the freedom and independence of the Polish Courts and Polish Judges! Sędzia Igor Tuleya; Pozdrawiam z całego mojego serca. Dla komunistycznego betonu: Proszę nie naruszać wolności i niezawisłości polskich sądów i polskich sędziów! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Jacek Cichocki, I understand, that You are an employee apolitical! I greet with all my heart Father Tadeusz Rydzyk. Tadeusz Wladyslaw Pieronek disengage from his Father Tadeusz Rydzyk! Bronislaw Komorowski, Donald Tusk traitors, global a murderer and other similar inventions; They already employ russian-speaking: spies, traitors and agents! They employ the official communists! This actions / this operation is not to acceptable! Those russian-lingual agents, traitors, spies (they) remove my the material with computers! It is a disgrace for each illegal authority in Poland, since the presidential election of and since the mass murder / assassination near the town of Smoleńsk in 2010! Jacek Cichocki, I understand, that You are an employee apolitical! Pozdrawiam z całego mojego serca ojca Tadeusza Rydzyka. Tadeusz Władysław Pieronek odczep się od Ojca Tadeusz Rydzyk! Komorowski Bronislaw, Donald Tusk zdrajcy, zbiorowi mordercy i inne podobne wynalazki; oni juz zatrudniaja szpiegow, zdrajcow i agentow rosyjsko-jezycznych! oni zatrudniaja oficjalnie komunistow! To dzialanie jest nie do zaakceptowania! Ci rosyjsko-języczni agenci, zdrajcy, szpiedzy usuwają moje materiały z komputerów! To jest hańba dla każdej nielegalnej władzy od wyborów prezydenckich i od morderstwa / zbrodni zbiorowej koło miejscowości Smoleńsk od 2010! Jacek Cichocki; rozumiem, że ty jesteś pracownikiem apolitycznym! Mr. Judge Igor Tuleya; I greet with all my heart. For the communist concrete (beton): Please do not violate the freedom and independence of the Polish Courts and Polish Judges! Sędzia Igor Tuleya; Pozdrawiam z całego mojego serca. Dla komunistycznego betonu: Proszę nie naruszać wolności i niezawisłości polskich sądów i polskich sędziów! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. NOTE!!!!!!! The very important of information, overriding, urgency, not suffering delay, for all the special services and for the police at all Over the World! Please always remember, that each uncomfortable person, may be (with) provoked (especially by politicians, pseudo-politicians and not only) obtrusively – even – to commit a criminal offense in connection with the defense needed each life, that is or may be classified in two ways: murder – manslaughter – suicide with a gun pointing / directed in his temple of the head / the head by another person in aiming, get rid of this person, or even embed uncomfortable person in prison at the rest of his life, at the basis about corruption, rotten systems or / and totalitarian system! Whether you it understand?! Whether there is a perfect crime / perfect murder? Not to detect / determine the murderer? Who is true / real murderer? There is no such option! Everything can determine and detect! UWAGA!!!!!!! Bardzo ważna informacja, nadrzędna, niecierpiąca zwłoki, dla wszystkich służb specjalnych i policji na całym świecie! Proszę pamiętać zawsze, że każda niewygodna osoba może być prowokowana (przede wszystkim przez polityków, pseudo-polityków i nie tylko) natrętnie – nawet – do popełnienia czynu karalnego w połączeniu z obroną konieczną każdego życia, które jest lub może być zakwalifikowane w dwojaki sposób: zabójstwo – morderstwo – samobójstwo z pistoletem przystawionym do skroni / do głowy przez inną osobę w celu pozbycia się tej osoby, lub nawet osadzenia niewygodnej osoby w więzieniu do końca jej żywota na zasadzie korupcji, zgniłych układów lub totalitarnego systemu! Czy ty to zrozumiałeś?! Czy istnieje zbrodnia doskonała / morderstwo doskonałe? Nie do wykrycia / ustalenia mordercy? Kto jest prawdziwym mordercą? Nie ma takiej opcji! Wszystko można ustalić i wykryć! >: Civic Platform, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz (organized criminal group); Epithets legally justified in other places. and etc. They have high pressure; support at the rectum. They do not have support whatsoever / at all in among the honest voters, among the fair Whole Polish Population, in among of honest Leaders Around the World. In Warsaw censorship is even at / for headphones! Illiteracy / complete ignorance among staff public library in Warsaw. Guilty:[PO]=[PZPR]=KPZR! NOTE! Traitors Polish State and murderers Global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles – they buy (behind money, direct and indirect corruption; with taxpayers’ money) only for their own use, for the Civic Platform (PO=PZPR=KPZR=0 global – and with violation, Normal Apolitical the Law, almost all ‚Security Service’ (security companies) (at the result of fear), which is result of their criminal activities (PO and not only)! Note! For the reminder (memento)! Civic Platform [PO]=[PZPR]=KPZR=0% support/backing; Surveys high support receives / gets without leaving with home. It is sensation! hahahaha. This is cabaret imaginary, it are surveys high support imaginary. You search my details at this slippery / slimy / lubricious topic / subject. Za pieniądze mozna wszystko? Nigdy! Behind the money can be everything? Never! Rzeczywiste poparcie dla Platformy Obywatelskiej; dla Bronisław Komorowski, dla Donald Tusk and etc, dla totalitaryzmu tylko 7 procent. Real / true support for Civic Platform, for Bronisław Komorowski, for Donald Tusk and etc, for totalitarianism only 7 percent. [[[[Aleksander Smolar (definitive end of his career x 7), Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz]]]]: simply; nothing less than silent! Very important addition! Putin can be only and solely interrogatory / interrogation personally by me – in other words – by: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ! This also applies other people, who are at the lists in all my materials; criminals / traitors / informers / crown witnesses (institution informer and the institution of the crown witness is illegal and unacceptable / inadmissible in result the global and universal lawlessness)! Do not maybe be other options! This is obvious! Only I can disclose / uncover / detect all the real truth. Hidden materials building are in desks almost all officials and alongside roads newly constructed in the trenches (literally and figuratively). Dla przypomnienia! Nie jestem egocentrykiem! Sprawdziłem iloraz inteligencji IQ prawie wszystkich polskich polityków, którzy sprawują nielegalną władzę. Ich prawdziwy iloraz inteligencji IQ = do 70! TYlko! Mój prawdziwy iloraz intelegencji IQ = 400 (w moim przypadku wartość bezwzględna). Ty nie musisz w to wierzyć! For the reminder! Do not I’m egocentric! I checked the quotient intelligence IQ almost of all Polish politicians and pseudo-politicians, Deputies and Senators, who perform / exercise authority illegal. Their true quotient intelligence IQ = to 70! Only! My true quotient intelligence IQ = 400 (in my case, the absolute value). You do not have in it believe! (IQ – od intelligence quotient) – wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny. (IQ – from intelligence quotient) – value numerical tests of psychometric, whose aimed is measuring intelligence. This value not is absolute measure of intelligence, but has – as each unit of measurement used to measure – relative character / nature. To the previous position / entry in my blog, the administrator applied the communist and fascist censorship!///////Do poprzedniej pozycji w moim blogu, administrator zastosował komunistyczną i faszystowską cenzurę! This entry / position my blog, about which I remembrance and I writing is in other different service! Ta pozycja, o której wspominam i piszę jest w innej usłudze!All polls it great nonsense! For irreversible, and legal reminder ((till to boredom)); pretender / usurper (other adjectives, nouns and legal determination in all my other materials;epithets legitimate in: law rules) Bronisław Komorowski do not win the presidential election in 2010 year! Since that / from thereof time all the activities of each government in Poland is illegal! Also / therefore / in connection with this all the signatures of all the documents / acts are unlawful / illegal.The presidential election in 2010, personally I won! In other words; in the 2010 presidential election won Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ (only one person). This problem / issue / trouble in aspect of the Apolitical with Synchronized Law International All Nations All Over The World, is strictly connected with the attack / with the assassination at the life (of global murder) at the Polish President sacred holy memory Mr. Lech Kaczyński, April 10, 2010 year.

NOTE! I understand, that each Person knows as must look finish / ending / consummation the whole this real ‚fun’! This ending is very precisely, thoroughly, carefully, accurately, closely submitted in all my materials! All my conditions must be performed / executed! So far / hitherto, none with my condition: not was and not is implemented! Each broken / rotten / corruption, degradation, depravity, bribery > government; ipso facto illegal government in Poland must go with all positions at forever! I’m still robbed – with everything – by each authority in Poland! I uphold /maintain full veto, I uphold / maintain the full embergo for each power / government in Poland! It full my veto, it full my embargo not does apply to me! All the finest details are in all my materials! Further implementation of my Apolitical Comprehensive Perfect Program, can only take place in a situation / in the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Office / Chancellery of the Prime Minister in Warsaw, Poland and the situation / the time of the acquisition by me personally all the buildings belonging to the entire Chancellery / Office the Polish President’s in Warsaw, Poland! All the details related this topic / issue are in all my materials, in the materials also, that are in service Windows Live Spaces! All legal advantages for all my the topics / issues are in my hands! Organized criminal group (donald tusk, bronisław komorowski and other related inventions, which at this time / at this moment occupies all the government buildings and all buildings the presidential must go at always in irreversible oblivion, all the communism and all fascism must go at forever in irreversible oblivion. Without the fulfillment of all my conditions the Whole World and the Whole Poland threatens the Third World War! My all vows / oaths made / submitted public before the Whole World / before all Inhabitants all Over the World has apply if / has use if / when the personally I take over all the buildings in Warsaw, Poland, which are in held by the two Offices. You search all of my materials, which are associated with all my oaths / vows, that were made public before the Whole Wonderful World!

Rozumiem, że każdy Mieszkaniec wie jak musi wyglądać finisz całej tej prawdziwej zabawy! Finisz ten jest bardzo ściśle sprecyzowany we wszystkich moich materiałach! Wszystkie moje warunki muszą być wykonane / zrealizowane! Dotychczas żaden mój warunek nie był i nie jest realizowany! Każda zepsuta / zgniła / skorumpowana władza; tym samym nielegalna władza w Polsce musi odejść ze wszystkich stanowisk na zawsze! Nadal jestem okradany – ze wszystkiego – przez każdą władzę w Polsce! Podtrzymuję pełne veto, podtrzymuję pełne embergo dla każdej władzy w Polsce! To pełne moje veto, to pełne moje embargo nie dotyczy mnie! Wszystkie najdrobniejsze szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Dalsza realizacja mojego apolitycznego, kompleksowego, perfekcyjnego programu, może się tylko odbywać w sytuacji / w momencie przejęcia przeze mnie osobiście wszystkich budynków należących do całej kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski w Warszawie, Polska i w sytuacji / w momencie przejęcia przeze mnie osobiście wszystkich budynków należących do Kancelarii Prezydenta Polski w Warszawie, Polska! Wszystkie szczegóły związane z tym tematem / z tym zagadnieniem są we wszystkich moich materiałach, w materiałach także, które są w usłudze Windows Live Spaces! Wszystkie atuty prawne ze wszystkimi tematami / problemami są w moich rękach! Zorganizowana grupa przestępcza, która na ten czas / na ten moment zajmuje wszystkie budynki rządowe i wszystkie budynki prezydenckie musi odejść na zawsze w nieodwracalne zapomnienia, cały komunizm i faszyzm musi odejść na zawsze w nieodwracalne zapomnienie. Bez spełnienia wszystkich moich warunków Całemu Światu i Całej Polsce zagraża Trzecia Wojna Światowa! Moje wszystkie przysięgi złożone publicznie przed całym Światem / przed wszystkimi mieszkańcami całego Świata
mają zastosowanie wówczas, gdy / kiedy przejmę osobiście wszystkie budynki w Warszawie, Polska, które są w posiadaniu obu kancelarii.Ty szukaj wszystkich moich materiałów, które są związane z moimi wszystkimi przysięgami, które złożyłem publicznie przed Całym cudownym Światem!

NOTE!!!!!!! Gentlemen! Not advise thereof make! / Would not advise thereof do so! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The former / were executives Central Office of the Anti-corruption (CBA) calls to disciplinary proceedings against Judge Igor Tuleya!
The former / were Central Office of the Anti-corruption (CBA) chief Mariusz Kamiński and were / former wice-chiefs Office will submit in Friday request about disciplinary procedure against Judge Igor Tuleya. In their view, Tuleya broke ‚ethics judicial’ by putting such allegations the against Central Office of the Anti-corruption (CBA) about the use of ‚metody felony’.Byłe kierownictwo CBA wnioskuje o postępowanie dyscyplinarne wobec Sędzia Igor Tuleja!
Były szef CBA Mariusz Kamiński i byli wiceszefowie Biura złożą w piątek wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Igora Tulei. Ich zdaniem Tuleya złamał zasady etyki sędziowskiej stawiając m.in. CBA zarzuty o stosowanie „metod zbrodniczych”.
NOTE!!!!!!! Gentlemen! Not advise thereof make! / Would not advise thereof do so! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland and not only, January 12, 2013 year, 04:09:00 am, 11:25:00 am, 03:14:00 pm, Central Europe.NOTE!!!!!!! Please note sure at fact: Almost by six years government and pseudo-government in Poland violates Basic Rights Human! Inter alia is so because, that Polish government sold itself for foreign agents, who are very smart / devious and in camouflaged way wash the brains of average Citizens Throughout Polish. Alongside / At the round table was signed in 1989 year layout / agreement, which so really is second Jałta / Ялта and second Poczdam / Potsdam. In connection therewith I demand! Publication with immediate effect – in all possible media / mass media – the document / agreement, which was signed between the Trade Union ‚Solidarity’ / Solidarity Trade Union and the Communists in 1989 in Magdalenka! Sejm / Seym and the Senate (Parliament) as system of contract, it the maximum violation / infringement rudiments the healthy, normal, non-political / apolitical Democracy!NOTE!!!!!!! Gentlemen! Not advise thereof make! / Would not advise thereof do so! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The former / were executives Central Office of the Anti-corruption (CBA) calls to disciplinary proceedings against Judge Igor Tuleya!
The former / were Central Office of the Anti-corruption (CBA) chief Mariusz Kamiński and were / former wice-chiefs Office will submit in Friday request about disciplinary procedure against Judge Igor Tuleya. In their view, Tuleya broke ‚ethics judicial’ by putting such allegations the against Central Office of the Anti-corruption (CBA) about the use of ‚metody felony’.Byłe kierownictwo CBA wnioskuje o postępowanie dyscyplinarne wobec Sędzia Igor Tuleja!
Były szef CBA Mariusz Kamiński i byli wiceszefowie Biura złożą w piątek wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Igora Tulei. Ich zdaniem Tuleya złamał zasady etyki sędziowskiej stawiając m.in. CBA zarzuty o stosowanie „metod zbrodniczych”.
NOTE!!!!!!! Gentlemen! Not advise thereof make! / Would not advise thereof do so! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, Poznań and not only, January 11, 12, 2013 year,  08:29:00 pm, 12:42:00 / 00:43:00 am, 10:29:00 am, Central Europe.
NOTE!!!!!!! Prof. Paweł Artymowicz: obaliłem tezy o zamachu w Smoleńsku. Prof. Paweł Artymowicz: I refuted the thesis about the attack / about the assassination in Smoleńsk. Profesorku Pawle Artymowicz! Jesteś pewny, że to naprawdę zrobiłeś / uczyniłeś? Twoja wiedza to żadna realna / prawdziwa wiedza na ten temat, to żadna nauka twoja na ten bardzo ważny temat! Profesorku Paweł Artymowicz! Whether you are sure / certain, that you it really / true make / done? Your knowledge at this topic, it science none! You are dark as snuff in the bugle / in the hunting horn!
NOTE!!!!!!! Each previous government in Poland is about a communist mentality (after World War II) ! It are organized criminal groups, who working together – directly or indirectly and it in the mask: with the mafia, with the clique, with the coterie! This situation must will lead to bloodshed!!!!!!! (Please always associate one hundred percent of all my materials at principles integrity and wholeness! Orderliness must be chronological and the calendar!) Communism has done negatively extreme havoc in human mentality in ninety percent. This sick communist mentality is passed; often for money – most of all / first of all – young People, young Workers, young graduate and alumnus, Employees, who received a trial period, Employees with contracts at principle: garbage (The entire financial system is built at the noddle! This is a very sick system! he whole system law financial is sick!) – in all offices, almost in all of the administration, in all possible cross-sections! Each previous government in Poland is about a communist mentality! This situation must will lead to bloodshed!
NOTE!!!!!!! In consequently / namely; me personally remain countdown each time, in intervals eighteen hours full cycles; You are ignorant; you search all my materials at this topic! It’s a waste me very my very valuable time at replays! Please do not count already now – behind free – at new (personally) and only my solution! The my all – legally justified – the conditions must be made / accomplish / realize / accomplish within – and only solely – 18 hours! I very hard and honest work 24 hours at twenty four hours! You whereas per it all / behind my work stealing / steal my money!

For the reminder! Please do not confuse: Normal Apolitical with Synchronized International Law with the old / with the past; the sick and abnormal law, which was created in the former totalitarian and communist country / state, which was about name: Union Socialist Republics of Soviet! You really, very in detail studying all my materials!Without the above necessary action, you become itself the secondary illiterate!
Dla przypomnienia!!!!!!! Prosze nie mylic Normalnego Apolitycznego ze Synchronizowanego Prawa Miedzynarodowego z dawnym / z minionym; chorym i anormalnym prawem, ktore stworzono w dawnym totalitarnym i komunistycznym panstwie, ktore nazywano: Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich! Ty naprawde, bardzo szczegolowo, studiuj wszystkie moje materialy! Bez tej niezbednej czynnosci staniesz sie wtornym analfabeta!
NOTE!!!!!!! Do not in the amount – only in the quality, in the effectiveness, in the efficiency, in the speed is: Victory and Success (in my program irreparable and 100%)! Each Normal Apolitical Law, each Normal Apolitical International Law
must always be equal (even at the microscopic level); such the same / identical for everyone / for each personage:
– Regardless of job title / position; Without sake at assigned / occupied job / title / position!
– Regardless of social status; Without sake at assigned / occupied of social status!
– Regardless of financial status; Without sake at of financial status!
– Regardless of political views; Without sake at assigned / occupied of political views!
– Regardless of religious beliefs / religious; Without sake at of religious beliefs / religious!
– Regardless of skin color; Without sake at of skin color!
– Without sake at it in what system of constitutional you / I live / I, you operate
For the reminder! Alongside Polish lawlessness, which accumulated itself through – very long periods of Polish history – through very long periods several political of governments; The institution of crown witness and the institution denunciator / informer / sneak / squealer / informant is impossible / is incompatible / is even forbidden in connection with the Normal Apolitical with Synchronized International Law All Nations of the World, in connection with the Normal Apolitical International Law! Representative quantity / group of Nations all Over the World it the value saved / stored in the form of a minimum number of 800 (eight hundred of Nations all Over the World).
Nie w ilości – tylko w jakości, w skuteczności, w sprawności jest Zwycięstwo i Sukces (w moim programie nieodwracalne / nieodwracalny i 100%)! Każde Normalne Apolityczne Prawo, każde Normalne Apolityczne Międzynarodowe Prawo musi być zawsze równe dla każdego człowieka bez względu na zajmowane stanowisko / pozycję, bez względu na status społeczny, bez względu na status materialny, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na poglądy religijne / wyznaniowe, bez względu na kolor skóry, bez względu na to w jakim systemie ustrojowym żyjemy / funkcjonujemy! Dla przypomnienia! Przy polskim bezprawiu, które nawarstwiło się przez – bardzo długie okresy polskiej historii – kilkunastu ekip rządzących; Instytucja świadka koronnego i instytucja konfidenta / donosiciela jest niemożliwa / jest niezgodna / jest nawet zakazana w związku z Normalnym Apolitycznym ze Synchronizowanym Prawem Międzynarodowym Wszystkich Narodów Świata, w związku z Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym! Reprezentatywna ilość Narodów całego Świata to wartość zapisana w postaci liczby minimum 800 (osiemset). Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/m.ocdn.eu/_m/22ef2947af2f7ae9cac8f70306714924,14,1.jpg
NOTE!!!!!!! Mr. Judge Igor Tuleya; I greet with all my heart. For the communist concrete (beton): Please do not violate the freedom and independence of the Polish Courts and Polish Judges! Sędzia Igor Tuleya; Pozdrawiam z całego mojego serca. Dla komunistycznego betonu: Proszę nie naruszać wolności i niezawisłości polskich sądów i polskich sędziów! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/m.ocdn.eu/_m/a1987d665203428006a5096d78c0afbb,37,1,0-366-4716-2415-0.jpg
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Authentic, Truthful President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Finance of the Whole World and the Whole Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile; The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success; Apolitical International Investigators Judge; Wieslaw Tomasz Cendrowski.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
 Jacek Cichocki, I understand, that You are an employee apolitical! I greet with all my heart Father Tadeusz Rydzyk. Tadeusz Wladyslaw Pieronek disengage from his Father Tadeusz Rydzyk! Bronislaw Komorowski, Donald Tusk traitors, global a murderer and other similar inventions; They already employ russian-speaking: spies, traitors and agents! They employ the official communists! This actions / this operation is not to acceptable! Those russian-lingual agents, traitors, spies (they) remove my the material with computers! It is a disgrace for each illegal authority in Poland, since the presidential election of and since the mass murder / assassination near the town of Smoleńsk in 2010! Jacek Cichocki, I understand, that You are an employee apolitical! Pozdrawiam z całego mojego serca ojca Tadeusza Rydzyka. Tadeusz Władysław Pieronek odczep się od Ojca Tadeusz Rydzyk! Komorowski Bronislaw, Donald Tusk zdrajcy, zbiorowi mordercy i inne podobne wynalazki; oni juz zatrudniaja szpiegow, zdrajcow i agentow rosyjsko-jezycznych! oni zatrudniaja oficjalnie komunistow! To dzialanie jest nie do zaakceptowania! Ci rosyjsko-języczni agenci, zdrajcy, szpiedzy usuwają moje materiały z komputerów! To jest hańba dla każdej nielegalnej władzy od wyborów prezydenckich i od morderstwa / zbrodni zbiorowej koło miejscowości Smoleńsk od 2010! Jacek Cichocki; rozumiem, że ty jesteś pracownikiem apolitycznym! Mr. Judge Igor Tuleya; I greet with all my heart. For the communist concrete (beton): Please do not violate the freedom and independence of the Polish Courts and Polish Judges! Sędzia Igor Tuleya; Pozdrawiam z całego mojego serca. Dla komunistycznego betonu: Proszę nie naruszać wolności i niezawisłości polskich sądów i polskich sędziów! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Authentic, Truthful President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Finance of the Whole World and the Whole Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile; The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success; Apolitical International Investigators Judge; Wieslaw Tomasz Cendrowski.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Please do not ignore – and only solely – all my requests, my all proposals, all my demand / behest / requirement / stipulation! Please perceive, that only and solely My Humble Person has literally everything, has all the possible solutions: Cendrowski Wiesław Tomasz in own person has nad dispose: Apolitical Complex / Comprehensive Perfect Program, which it even includes unpredictable situations! Please do not lead – your sick policy – the policy of neglecting my good name, my good surname and all what guarantees Victory irreparable and irreversible Success for each Nation / for each Country / State, for each Continent, for the Whole World and the Universe! The final finish and my absolute Victory is clearly specified in all my materials. Please do not pretend, what you do not know about what as really all fighting, for the true good of the Whole World, for the true good of the Whole Polish. To wszystko jest nieuniknione! All of this is inevitable!

Proszę nie lekceważyć – tylko i wyłącznie – moich wszystkich próśb, moich wszystkich propozycji, moich wszystkich żądań! Proszę zauważyć, że tylko i wyłącznie Moja Skromna Osoba dysponuje dosłownie wszystkim, wszystkimi możliwymi rozwiązaniami: Cendrowski Wiesław Tomasz we własnej osobie dysponuje: Apolitycznym, Kompleksowym, Perfekcyjnym Programem, który to nawet uwzględnia sytuacje nieprzewidywalne! Proszę nie prowadzić – waszej chorej polityki – polityki lekceważenia mojego nazwiska, moich imion i wszystkiego co gwarantuje nieodwracalne zwycięstwo i nieodwracalny sukces dla: każdego narodu / każdego państwa, dla każdego kontynentu, dla całego Świata i wszechświata! Ostateczny finisz i moja bezwzględna wygrana jest wyraźnie sprecyzowana we wszystkich moich materiałach. Proszę nie udawać, że nie wiecie o co tak naprawdę walczymy dla prawdziwego dobra całego Świata, dla dobra prawdziwego całej Polski. All of this is inevitable! To wszystko jest nieuniknione!

NOTE!!!!!!! Kulczyk Investments, Jan Kulczyk together with: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski are / is at the censored position! Reason / justify! Threatened / threat for the real security the Whole World and the Whole Poland!
NOTE!!!!!!! Who invented the abnormal / abnormal / stupid principle / incompatible with the Normal Apolitical International Law principle: in order to win necessarily, it’s necessary be in formal or informal relationship with a woman or a man!? I understand! Artificial barrier!
Who wymyślił anormalną / nienormalną / idiotyczną / niezgodną z Normalnym Apolitycznym Międzynarodowym Prawem zasadę, żeby wygrać to koniecznie trzeba być w związku formalnym lub nieformalnym z kobietą lub mężczyzną!? Rozumiem! Sztuczna bariera!
NOTE!!!!!!! The very important of information, overriding, urgency, not suffering delay, for all the special services and for the police at all Over the World! Please always remember, that each uncomfortable person, may be (with) provoked (especially by politicians, pseudo-politicians and not only) obtrusively – even – to commit a criminal offense in connection with the defense needed each life, that is or may be classified in two ways: murder – manslaughter – suicide with a gun pointing / directed in his temple of the head / the head by another person in aiming, get rid of this person, or even embed uncomfortable person in prison at the rest of his life, at the basis about corruption, rotten systems or / and totalitarian system! Whether you it understand?! Whether there is a perfect crime / perfect murder? Not to detect / determine the murderer? Who is true / real murderer? There is no such option! Everything can determine and detect!

UWAGA!!!!!!! Bardzo ważna informacja, nadrzędna, niecierpiąca zwłoki, dla wszystkich służb specjalnych i policji na całym świecie! Proszę pamiętać zawsze, że każda niewygodna osoba może być prowokowana (przede wszystkim przez polityków, pseudo-polityków i nie tylko) natrętnie – nawet – do popełnienia czynu karalnego w połączeniu z obroną konieczną każdego życia, które jest lub może być zakwalifikowane w dwojaki sposób: zabójstwo – morderstwo – samobójstwo z pistoletem przystawionym do skroni / do głowy przez inną osobę w celu pozbycia się tej osoby, lub nawet osadzenia niewygodnej osoby w więzieniu do końca jej żywota na zasadzie korupcji, zgniłych układów lub totalitarnego systemu! Czy ty to zrozumiałeś?! Czy istnieje zbrodnia doskonała / morderstwo doskonałe? Nie do wykrycia / ustalenia mordercy? Kto jest prawdziwym mordercą? Nie ma takiej opcji! Wszystko można ustalić i wykryć!
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

NOTE!!!!!!! Whether you want to judge / evaluate / appraise / me? Nobody do not has to thereof the smallest the right. If you already so much want to it make / perform, it you must to meet (at least) the following, necessary basic conditions:
– the must you subject itself tests psychological and psychiatric,
– the must be / have apolitical reset / attitude to the Whole World,
– the must you reveal your real data personal,
– the must you study all of my materials by period a minimum of twelve months,
– the must you, need check all my materials in practical living / in real life; the must you – only and solely – the based at the facts, that are backed up by irrefutable / reliable evidence,
– the must you undergo / perform with me real debate (in the time from 60 to 120 hours continuously) before of cameras and microphones the major TV stations Worldwide.
– Treasury / Budget Polish State must me pay compensation and reparation (behind was prepared me – without the smallest reason – real inferno / hell at polish earth), in amount of four times the value of the Whole Polish, including with assets / demesne / wealth / property movable and immovable,
– Polish Companies must to pay me all honestly earned funds in the amount of hundred thousand PLN (100 000,00PLN),
– Polish Companies must to give me all my documents, stolen and illegally detained,
– the must you always behave – and only solely – in a civilized manner. This is the bare minimum, which will make you me judge objectively in the slightest degree! Other conditions are in all my materials!

Czy ty pragniesz mnie oceniać? Nikt nie ma do tego najmniejszego prawa. Jeżeli już tak bardzo chcesz / pragniesz to czynić / robić to musisz spełnić (minimum) następujące, niezbędna, podstawowe warunki:
– musisz się poddać badaniom psychologicznym i psychiatrycznym,
– musisz być apolitycznie nastawiony do całego Świata,
– musisz ujawnić swoje prawdziwe dane osobowe / personalne,
– musisz studiować wszystkie moje materiały przez okres minimum dwunastu miesięcy,
– musisz następnie sprawdzić moje wszystkie materiały w życiu praktycznym / w życiu realnym; musisz – tylko i wyłącznie – opierać się na faktach, które są wsparte niezbitymi / sprawdzonymi dowodami,
– musisz odbyć ze mną prawdziwą debatę ( w czasie od 60 do 120 godzin nieprzerwanie) przed kamerami i mikrofonami, liczących się na Całym Świecie Stacjami Telewizyjnymi.
– Skarb / Budżet Państwa Polskiego musi mi wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie (za zafundowane mi – bez najmniejszego prawdziwego powodu – prawdziwego piekła na Ziemi Polskiej), w wysokości czterokrotnej wartości Polski,
łącznie z majątkiem nieruchomym i ruchomym,
– firmy polskie muszą mi oddać moje wszystkie uczciwie zapracowane środki finansowe, w wysokości stu tysięcy złotych,
– firmy polskie muszę mi oddać wszystkie moje dokumenty; ukradzione i bezprawnie zatrzymane / niewydane,
– musisz zawsze postępować – tylko i wyłącznie – w cywilizowany sposób. To jest niezbędne minimum, żebyś mógł mnie obiektywnie w najmniejszym stopniu oceniać! Pozostałe warunki są we wszystkich moich materiałach!

Warsaw sanctioned lawlessness, sanctioned triple hypocrisy and plays shamelessly negative song so, in order to save time! Hey you woman / girl about polish nationality! Hey you male / boy about polish nationality! Behind how much itself you sold / sold, behind as the value of funds itself you sold / sold? Behind lucrative position the job?! Behind unique the career?! The it for you time is decisively terminated / finished / it is for you end / close! Other, perfidious behavior: before – in time present, and in overpast  the time! The maximum peak of lawlessness and hypocrisy in Warsaw, POLAND! Social discards (concern authorities) consciously; minions >: maximum lawlessness choose such time / such the dates / terms! I understand! Illegal authorities in Poland, represented by: Bronislaw Komorowski, Donald Tusk and other like inventions, traitors global and murderers global, wants to put me in a situation without no exit / without solutions! Do not your not await! What she tried – in the night of New Year’s Eve – prove me illegally (ultimately terminated) running, Service Security Airport (Chopin’s name) in Warsaw, Poland?! What she tried – on the night of New Year’s Eve – prove me service / steering hotels in Warsaw, Poland?! Personally I understand and at it we have evidence, that using help traitors the Polish State and murderers global, you can create a real danger for the Whole Polish State, for all Inhabitants of the Whole Polish, for all minorities Nations. Simply! Warsaw confirm great injustice and lack of security, which it you created deliberately and insidiously – first of all – the Civic Platform! Details of global traitors and global murderers all Over the State Polish in other places!
The for reduce the very high cost of exploitation buses in public transport, necessary is rebuild (augment) reinforcement (engine) motors, which it the solutions must achieve ceiling 30 century / thirtieth / 30 century AD!
The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, January 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 2013, 05:19:00 am, 07:18:00 am, 10:21:00 am, 10:32,00 am, 12:32:00 pm, 10:31:00 am, 09:51:00 am, 10:31:00 am, 01:55 pm, 02:25:00 pm, 07:52:00 am, 11:51:00 am, Central Europe.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

 
Note! Very important and in hundred percent compatible with Apolitical Law International! In the last minutes the operation / actions of each life in Poland – I  personally said, that the substantively / tangibly lawlessness (checked it lawlessness personally and in each necessary theme / topic!), which created the politicians – supported by evidence – is about the value very close to 100 percent! In such a situation – great injustice and lawlessness – each Inhabitants (person has entitled constitute rights) in the Whole Polish can (has to thereof right) and must independently exercise their legitimate rights – within 72 hours – in purpose solve of each problem, literally of each problem! You search all my material at this very important topic! My all conditions – without least exception – must be very speedily implemented! Illegal authority (for the reminder! Bronisław Komorowski – while the presidential election in 2010 – received only / won only 23.6 percent (100%) of support / valid votes (in other words; Bronisław Komorowski and not only, lost the election)! From thereof moment all the activities of each government in Poland is illegal in 100 percent! A rhetorical question! Whether calculating / count all the votes – during the election – takes place at the servers, that are available for Russia?
 
Uwaga! Bardzo ważne i w stu procentach zgodne z apolitycznym prawem międzynarodowym! W ostatnich minutach funkcjonowania jakiegokolwiek życia w Całej Polsce osobiście stwierdzam, że faktyczne bezprawie (sprawdziłem to bezprawie osobiście w każdym niezbędnym zagadnieniu), które stworzyli politycy, wsparte dowodami jest o wartości bardzo zbliżonej do 100 procent. W takiej sytuacji – wielkiego bezprawia – każdy mieszkaniec całej Polski może (ma do tego prawo) i musi samodzielnie egzekwować swoje słuszne prawa – w ciągu 72 godzin – w celu rozwiązania każdego problemu, dosłownie każdego problemu! Ty szukaj całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat! Moje wszystkie warunki – bez najmniejszego wyjątku – muszą być bardzo prędko zrealizowane! Nielegalna władza (dla przypomnienia! Bronisław Komorowski – podczas wyborów prezydenckich w 2010 – uzyskał tylko / zdobył tylko 23,6 procent poparcia / ważnych głosów! Od tego czasu wszystkie działania każdej władzy w Polsce jest nielegalne w 100 procentach! Pytanie retoryczne! Czy liczenie wszystkich głosów – podczas wyborów – odbywa się na serwerach, które są w dyspozycji Rosji?

The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, December 31, 2012, 02:39:00 pm, Central Europe.
The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, January 01, 2013, 00:40:00 am, Central Europe.

Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Wiesław Tomasz Cendrowski

For the reminder. True Friends, all the people around the world, all the honest People / Inhabitants of Polish Throughout, all honest Leaders the World Around; Please always remember / serve one’s own interests / recollect / keep in mind (until to the end of your physical life), that should be taken immediately all effective action, in situation where in all my blogs, profiles, portals, in websites, in all my sites and materials, etc. – within eighteen hours – do not will noticeable transparent change plotted by me / myself!! Never by the administrator of the service, in which is my blog. Please always remember, that in the Whole Poland are political prisoners, inconvenient for illegal ‘polish’ authority! Please always remember, that you not can win the election / referendum, in where / in which obtained is only thirteen percent of the support! You search all my materials at this very important topic! Please also always remember, that the normal and legitimate law – under normal, non-political, with synchronized international law, all nations of the World – all logically-minded voters, is to work very effectively and normal in a healthy democracy (in thought Normal Apolitical / Non-political, with Synchronized International Law all Nations of the Whole World – all logically-minded voters is action very effectively and normal in a healthy democracy (very important condition: of hundred percent attendance / presence or absence of hundred percent entitled to vote – by deleting / by crossing all candidates in all elections in over four years!) Without revolution, without bloodshed, You will get super / extra solutions for all Inhabitants / People, in each place at the Planet about name Earth. All Inhabitants / Residents, all the Voters all Over the World; Please always think logically, independently, very ably and effectively. In connection therewith fact, that evil and lawlessness in Poland increasing – I personally – I must take action about IQ, about the absolute value IQ = 800! Please right People / Persons – Around the World – about / for testing such action in situation hopeless. Please at the same remember, how ‘work’ / how are actions by the wolf ticket issued in Poland.

Dla przypomnienia. Prawdziwi Przyjaciele, wszyscy mieszkańcy Całego Świata, wszyscy uczciwi mieszkańcy Całej Polski, wszyscy uczciwi przywódcy Całego Świata; Proszę zawsze pamiętać (do końca waszego fizycznego życia), że należy podjąć, natychmiastowe, wszystkie skuteczne działania, w sytuacji gdy w moich wszystkich blogach, w profilach, w portalach, w stronach internetowych, we wszystkich moich materiałach internetowych i itp. – w ciągu osiemnastu godzin – nie będzie zauważalnych przejrzystych zmian, naniesionych osobiście przeze mnie! Nigdy przez administratora danej usługi, w której jest mój blog. Proszę zawsze pamiętać, że w Całej Polsce są więźniowie polityczni, niewygodni dla nielegalnej władzy Polskiej! Proszę zawsze pamiętać, że nie można wygrać wyborów / plebiscytu, w których / w którym uzyskuje się tylko do trzynastu procent poparcia! Proszę zarazem zawsze pamiętać, że normalnym i legalnym prawem – w myśl normalnego, apolitycznego, ze synchronizowanego prawa międzynarodowego, wszystkich narodów Świata – wszystkich logicznie myślących wyborców, jest działanie bardzo skuteczne i normalne w zdrowej demokracji (bardzo ważny warunek: sto procent frekwencji / obecności lub sto procent nieobecności uprawnionych do głosowania – poprzez wykreślenie / przez przekreślenie wszystkich kandydatów we wszystkich wyborach w ciągu czterech lat! Bez rewolucji, bez rozlewu krwi, uzyskacie super / extra rozwiązania dla wszystkich mieszkańców, w każdym miejscu na Planecie o nazwie Ziemia. Wszyscy Mieszkańcy, wszyscy Wyborcy Całego Świata; Proszę zawsze myśleć logicznie, samodzielnie, bardzo sprawnie i skutecznie. W związku z tym, że zło i bezprawie w Polsce się nasila – muszę osobiście – podjąć działania o ilorazie inteligencji, o wartości bezwzględnej 800! Proszę właściwe osoby – na całym Świecie – o spróbowanie takiego działania w sytuacji bez wyjścia. Proszę jednocześnie pamiętać jak działa wilczy bilet wystawiony w Polsce.With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Authentic, Truthful President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Finance of the Whole World and the Whole Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile; The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success; Apolitical International Investigators Judge; Wieslaw Tomasz Cendrowski.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625
With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, The Whole Poland, December 28, 11:55:00 am,  01:19:00 am, 07:54:00 pm, Central Europe!
NOTE!!!!!!! For the reminder! In days off from work – Civic Platform – realize hundred percent negative / perfidious manipulation! Civic Platform; in other words; traitors Polish State, Global killer in the city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar human beings, that are / that scroll itself in my materials – among other things / inter alia – employment (they) increased three times in the bureaucracy! The effectiveness positive bureaucracy of reduced three times! Only need to one day off in the middle of the week, and the Civic Platform celebrates seven days a week; takes leave / furlough and go / goes at sick leave! Civic Platform (refers itself – in the fear before of criminal liability to totalitarianism the communist and fascist, and this is organized criminal group, that works very negative – above all – in days off from work!) The Civic Platform buy / corrupts almost the whole Inhabitants Polish by additional resources funds and by lucrative positions work / operation. In this way the Civic Platform buy behind the money voters and the electorate in the Whole Poland! It is massive / global criminal activity, which spreading like the worst variant of malignant cancer! For the reminder! In days off from work – Civic Platform – realize hundred percent negative / perfidious manipulation! You search all my materials at topic the use of nuclear energy / atomic! Construction / build of nuclear power plant / powerhouse nuclear  is unacceptable!UWAGA!!!!!!! Dla przypomnienia! W dni wolne od pracy – Platforma Obywatelska – realizuje sto procent negatywnej / perfidnej manipulacji! Platforma Obywatelska; innymi słowy; Zdrajcy Stanu Polskiego, Globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne postaci, które są / które przewijają się w moich materiałach – między innymi – zwiększyli zatrudnienie w biurokracji trzykrotnie! Skuteczność pozytywna biurokracji zmniejszyła się trzykrotnie! Wystarczy jeden dzień wolny od pracy w środku tygodnia i Platforma Obywatelska świętuje siedem dni w tygodniu; bierze urlop i idzie na zwolnienia lekarskie! Platforma Obywatelska (nawiązuje ze strachu przed odpowiedzialnością karną, do totalitaryzmu komunistycznego i faszystowskiego, i jest to zorganizowana grupa przestępcza, która działa bardzo negatywnie – przede wszystkim – w dni wolne od pracy! Platforma Obywatelska kupuje / korumpuje mieszkańców całej Polski środkami finansowymi i intratnymi stanowiskami pracy. W ten sposób Platforma Obywatelska kupuje za pieniądze wyborców i elektorat w Całej Polsce! Jest to zmasowane / globalne działanie przestępcze, które się rozprzestrzenia jak najgorsza odmiana rak złośliwego! W dni wolne od pracy – Platforma Obywatelska – realizuje sto procent negatywnej / perfidnej manipulacji! Ty szukaj moich wszystkich materiałów na temat zastosowania energii nuklearnej / jądrowej / atomowej! Budowa elektrowni jądrowej jest niedopuszczalna!
The most / generality of Poles do not know what it is the apolitical all-important / paramount spheres of human life? You carefully search this very important thread in all my materials. This topic was already by me personally explained / translated! For the reminder! Friends, all the Inhabitants of planet Earth and all the Inhabitants the Whole Poland; authority / power does not wins itself only for the same authority / power!! Authority / power wins itself in order to serving / serve another person, each quiddity / living quiddity, the planet Earth, the Whole Universe – behind the salary, that would be appropriate in each time and term to the amount / value of debt public. Optimal salary can be obtained only and solely in those days / time / term, when the public debt do not will exist,public debt will be about value equal the number of nil! The budget deficit also must be about value equal the number of nil!! This rule applies only persons governing, who are at leadership positions!
Większość Polaków nie wie – co to jest apolityczność najważniejszych sfer życia ludzkiego? Ty precyzyjnie szukaj tego bardzo ważnego wątku.
Ten temat był już przeze mnie osobiście wyjaśniany / tłumaczony!
Dla przypomnienia! Przyjaciele, wszyscy Mieszkańcy planety Ziemia;
władzy nie zdobywa się dla samej władzy! Władzę zdobywa się po to żeby służyć człowiekowi, każdej żywej istocie, planecie Ziemia, całemu wszech-światu – za wysokość wynagrodzenia, które będzie adekwatne w każdym czasie i terminie do wysokości / do wartości długu publicznego.
Optymalne wynagrodzenie można otrzymać tylko i wyłącznie w sytuacji gdy dług publiczny nie będzie w ogóle występował; Dług publiczny będzie o wartości równej liczbie „zero”. Deficyt budżetowy także musi być o wartości równej liczbie zero! Ta zasada dotyczy tylko osób rządzących, które są na stanowiskach kierowniczych!
For reminder! These all conditions must apply and be immediately implemented / executed by:
– Dimension – Justice; among others / inter alia: the Court, the prosecutor, the police and related services and etc..
– Defense / Military / army and related service
– Administration (in Polish conditions from Municipal Offices and City Offices to the Government Offices
– Economy and Banking
– Education (uncensored; without censorship)
– The mass media; radio, television, newspapers and etc..
These are the spheres life of human / human, that / which must be apolitical. This is the minimum apolitical!Dla przypomnienia! Te wszystkie uwarunkowania muszą dotyczyć i być ze skutkiem natychmiastowym zrealizowane / wykonane przez:
– wymiar sprawiedliwości; między innymi: Sąd, prokuratura, policja i pokrewne służby and etc.
– obronność / armię i pokrewne służby
– administrację (w warunkach polskich od Urzędów Gmin do Rządu
– gospodarka i bankowość
– oświata (bez cenzury)
– środki masowego przekazu; radio, telewizja, prasa and etc.
To są sfery życia ludzkiego / życia człowieka, które muszą być apolityczne; To jest minimum apolityczności!
Whether  the polish police politicized / party is instrument negative in the hands of the Civic Platform?
Yes! Polish police politicized / party is instrument negative in the hands of the Civic Platform!
Whether the polish police politicized / party has alongside themselves disposable gloves?
Polish police politicized / party not has alongside themselves disposable gloves!
Whether the polish police politicized / party  perform properly / carried out correctly all the checks?
Polish police politicized / party not carried (out) correctly almost all the checks / not perform properly almost all the control / the checks!
Polish Police True should be apolitical and must be Polish Police Apolitical with immediate effect!Czy polska policja upolityczniona / partyjna jest narzędziem negatywnym w rękach Platformy Obywatelskiej?
Tak! Polska policja upolityczniona / partyjna jest narzędziem negatywnym w rękach Platformy Obywatelskiej!
Czy polska policja upolityczniona / partyjna ma przy sobie rękawice jednorazowe?
Polska policja upolityczniona / partyjna nie ma przy sobie rękawic jednorazowych!
Czy polska policja upolityczniona / partyjna przeprowadza prawidłowo wszystkie kontrole?
Polska policja upolityczniona / partyjna nie przeprowadza prawidłowo prawie wszystkich kontroli!
Polska Policja Prawdziwa powinna być apolityczna i musi być Polską Policją apolityczną, ze skutkiem natychmiastowym!
///////
– Request about  a vote of no confidence for the government and use Mr.  professor Piotr Gliński as ‚parapremiera’  is a farce. If Law and Justice (PiS) has ‚parapremiera’ it behind a while present para-government, para-President  and para-marshal Parliament. – Very rightly! Please create with effect immediate true Global Cabinet / Office Shade; (counterparts all very important apolitical  positions), which will consist itself only with the Universal Apolitical Genius beneath each / in each direction of life. Authentic, Truthful President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. – I have the impression, that politicians party Kaczynski’s each day praying itself about a catastrophe for the Polish, which  would give them the authority  – said in the second part of the conversation with ‚Onet’  Ewa Kopacz.
With Ewa Kopacz, ‚Marshal of the Sejm’, Vice-chairman of the PO, talking Jacek Nizinkiewicz.
Jacek Nizinkiewicz: Whether Poland is prepared at the introduction of the euro in Poland in the coming years? Please never do not join to zone the euro: The European Union is it the maple Communist Council for Mutual Assistance Economic in Moscow! Global  Minister Finance of the Whole World and the Whole Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. For the reminder! Not I am a politician any batch / party! Not I am a politician!
https://i1.wp.com/m.ocdn.eu/_m/eaff54cb6fbc116b3e2c930a49b5f687,46,1.jpg
///////
https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/508px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
https://lh6.googleusercontent.com/-pmj32WLACx8/TN8iQ5YYVTI/AAAAAAAAARI/Bj9AqFGBOjs/s418/Emblem+the+around+World..jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-6vvdt7nVazQ/TN9mJuGjIiI/AAAAAAAAAR4/9CJqVtubSQ0/s495/True+President+Chairman+Lawful+the+Council+of+Ministers+Polish+Only+one.+True+Lawful+President+Polish+Only+one.+Prime+Minister+the+whole+World.+President+the+whole+World+Cendrowski+Wies%C5%82aw+Tomasz..jpg
Samobójcza śmierć byłego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera budziła wiele wątpliwości. Andrzej Lepper nie powiesił się samodzielnie! W ostatnim okresie każda śmierć samobójcza w Polsce nie jest przypadkowa.Suicide death of former deputy Prime Minister and Minister of Agriculture Andrzej Lepper has many doubts. Andrzej Lepper do not string up themselves! In recent years, each suicide death in of Poland do not is accidental. Odwrócona hipoteka? Proszę nigdy nie wyrażać zgody na takie skrajne bezprawie!Reverse mortgage? Please never not accept such extreme lawlessness! Prawie wszyscy Polacy pytają mnie dlaczego? Dlatego, że przy takim bezprawnym rozwiązaniu, klienci kredytów hipotecznych i tym samym mieszkań będą mieli podawany do połknięcia Pavulon. Almost all Poles ask me why? Because, that alongside such the unlawful solution, customers loans mortgage, and ipso facto homes (loans mortgage) will have swallow given them dose Pavulon! Simply! Accelerated death! My Friends, all the Inhabitants of the Whole World and the Universe, all the Inhabitants of the Whole Polish; high time / term in order to stop of the whole lawlessness in of the Whole Poland and at the Whole World! Simply! STOP!

To the previous position / entry in my blog, the administrator applied the communist and fascist censorship!///////Do poprzedniej pozycji w moim blogu, administrator zastosował komunistyczną i faszystowską cenzurę! This entry / position my blog, about which I remembrance and I writing is in other different service! Ta pozycja, o której wspominam i piszę jest w innej usłudze!All polls it great nonsense! For irreversible, and legal reminder ((till to boredom)); pretender / usurper (other adjectives, nouns and legal determination in all my other materials;epithets legitimate in: law rules) Bronisław Komorowski do not win the presidential election in 2010 year! Since that / from thereof time all the activities of each government in Poland is illegal! Also / therefore / in connection with this all the signatures of all the documents / acts are unlawful / illegal.The presidential election in 2010, personally I won! In other words; in the 2010 presidential election won Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ (only one person). This problem / issue / trouble in aspect of the Apolitical with Synchronized Law International All Nations All Over The World, is strictly connected with the attack / with the assassination at the life (of global murder) at the Polish President sacred holy memory Mr. Lech Kaczyński, April 10, 2010 year.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Polski i Całego Śwuata.

14:13 (zmiana)  – 

Google Mail

 –  Publiczny

[[[[Aleksander Smolar (definitive end of his career x 7), Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz]]]]: simply; nothing less than silent! Very important addition! Putin can be only and solely interrogatory / interrogation personally by me – in other words – by: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ! This also applies other people, who are at the lists in all my materials; criminals / traitors / informers / crown witnesses (institution informer and the institution of the crown witness is illegal and unacceptable / inadmissible in result the global and universal lawlessness)! Do not maybe be other options! This is obvious! Only I can disclose / uncover / detect all the real truth. Hidden materials building are in desks almost all officials and alongside roads newly constructed in the trenches (literally and figuratively).

Dla przypomnienia! Nie jestem egocentrykiem! Sprawdziłem iloraz inteligencji IQ prawie wszystkich polskich polityków, którzy sprawują nielegalną władzę. Ich prawdziwy iloraz inteligencji IQ = do 70! TYlko! Mój prawdziwy iloraz intelegencji IQ = 400 (w moim przypadku wartość bezwzględna). Ty nie musisz w to wierzyć! For the reminder! Do not I’m egocentric! I checked the quotient intelligence IQ almost of all Polish politicians and pseudo-politicians, Deputies and Senators, who perform / exercise authority illegal. Their true quotient intelligence IQ = to 70! Only! My true quotient intelligence IQ = 400 (in my case, the absolute value). You do not have in it believe! (IQ – od intelligence quotient) – wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny. (IQ – from intelligence quotient) – value numerical tests of psychometric, whose aimed is measuring intelligence. This value not is absolute measure of intelligence, but has – as each unit of measurement used to measure – relative character / nature.

Bardzo ważny dodatek! Putin może być tylko i wyłącznie przesłuchany osobiście przeze mnie – w innych słowach – przez: Cendrowski Wiesław Tomasz! Dotyczy to także innych osób, które są na listach w moich wszystkich materiałach; przestępców / zdrajców / konfidentów / światków koronnych (instytucja konfidenta i instytucja światka koronnego jest nielegalna i niedopuszczalna przy powszechnym bezprawiu)! Nie może być innej opcji! To jest oczywiste! Tylko ja potrafię odkrywać całą prawdziwą prawdę. Ukryte materiały budowlane są w biurkach prawie wszystkich urzędników i przy drogach nowo budowanych w rowach (dosłownie i w przenośni).

Please connect with all my materials! Here the greatest criminals, traitors State of Polish, global killers [Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only!], who together / together with Putin (and not only they) have contributed itself to many of disasters Throughout the Whole Polish and all Over the World:
– Global murdering Polish intellectual elite in different circumstances and in different times / history.
– Global and real / true steal / theft fifty percent of funds in connection with preparing to the European Championship in football in 2012 (Poland and Ukraine). The effects of this / this action:
– Incomplete / did not finish construction entirely different roads about corresponding standards / types of roads.
– Lack of infrastructure (in hundred percent) near very short distance built roads: lack car parks, lack petrol stations, lack hotels / motels and etc..
In connection with the preparations to the European Championships in 2012, was completed only and solely with very weak financial results sports stadiums!
– They illegally gave the aircraft (at which was the assassination) of the Polish President, in the hands of Putin!
– They illegally gave Polish investigation – the aircraft of the Polish President and murdered Polish President – in the hands of Putin!
Behind so very serious criminal offenses – these people / these persons must be condemned (twice) by a military court / by court-martial, and deprive of life by shooting! (These not are all the allegations and these not are all the people.)
 
Proszę połączyć z wszystkimi moimi materiałami! Oto największe przestępstwa zdrajców stanu Polskiego, globalnych morderców [Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko!], którzy wraz / lącznie z Putinem (i nie tylko oni) przyczynili się do wielu katastrof na obszarze całej Polski i całego Świata:
– mordowanie globalne polskiej elity intelektualnej w różnych okolicznościach i w różnym czasie / historii.
– globalna i realna kradzież pięćdziesięciu procent środków finansowych, z przeznaczeniem na przygotowania do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 (Polska i Ukraina). Skutki niniejszego / powyższego działania:
– niedokończenie w całości żadnej drogi o różnych standartach / rodzajach dróg.
– brak w stu procentach infrastruktury w pobliżu wybudowanych, bardzo krótkich odcinkach wszelkich dróg; brak: parkingów, stacji paliwowych, hoteli / moteli i etc.
W związku z przygotowaniami do mistrzostw Europy w 2012 roku, dokończono tylko i wyłącznie z bardzo słabymi wynikami finansowymi stadiony!
– oni oddali bezprawnie samolot (na który dokonano zamachu) polskiego prezydenta, w ręce Putina!
– oni oddali polskie śledztwo – dotyczące samolotu Polskiego Prezydenta i zamordowanego Prezydenta Polski – w ręce Putina!
Za tak bardzo poważne czyny przestępcze – wyżej wymienione osoby należy skazać poraz drugi przez sąd wojskowy / przez sąd wojenny i pozbawić życia przez rozstrzelanie! (To nie są wszystkie zarzuty i to nie są wszystkie osoby.)
 
„Opozycjonista Piotr Piętak skierował mocne słowa do Jarosława Kaczyńskiego. Na salon24.pl zapytał prezesa PiS: „Dlaczego się kompromitujesz, czy szajba ci już tak odbiła, ze wierzysz w bajki, które sam wymyślasz?” Piętak w emocjonalnym wpisie pyta też: „dlaczego z nas wszystkich robisz sobie kpiny?”
 
Oppositionist Piotr Piętak (rather ‚whipster’) address / said / used strong words to Mr. Jarosław Kaczyński. At salon24.pl asked chairman Law and Justice (PIS): ‚Why you himself itself discredit, whether brains you already so bounced, that you believe in these fairy tales, which you itself invent? ‚whipster’ Piętak in an emotional inscriptions / entry also asks: ‚Why you with us all doing himself mockery’? My response! After just! You not be able to itself (soar) above mediocrity! Moja odpowiedź! Po prostu! Ty nie umiesz się wzbić ponad przeciętność!

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The Whole World, The Whole Poland, December 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 2012, 12:17:00 pm, 12:23:00 pm, 02:12:00 pm, 02:53:00 pm, 11:06:00 am, 10:56:00 am, 06:40:00 pm, 10:10:00 am, 05:47:00 pm, 08:27:00 am, 04:45:00 am, 05:19:00 am, 07:40:00 am, 02:10:00 pm, 09:39:00 am, Central Europe!

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day December 17, 2012 from 11:30:00 am to 12:00:00 am/pm  /  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, December 17, 2012, 12:12:17 pm, 02:30:00 pm, Central Europe.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.Zwiń wpis

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day December 17, 2012 from 11:30:00 am to 12:00:00 am/pm  /  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, December 17, 2012, 12:12:17 pm, 12:24:00 pm, 02:17:00 pm, 03:00:00 pm, Central Europe.
 
Dla przypomnienia! Nie jestem egocentrykiem! Sprawdziłem iloraz inteligencji IQ prawie wszystkich polskich polityków, którzy sprawują nielegalną władzę. Ich prawdziwy iloraz inteligencji IQ = do 70! TYlko! Mój prawdziwy iloraz intelegencji IQ = 400 (w moim przypadku wartość bezwzględna). Ty nie musisz w to wierzyć! For the reminder! Do not I’m egocentric! I checked the quotient intelligence IQ almost of all Polish politicians and pseudo-politicians, Deputies and Senators, who perform / exercise authority illegal. Their true quotient intelligence IQ = to 70! Only! My true quotient intelligence IQ = 400 (in my case, the absolute value). You do not have in it believe! (IQ – od intelligence quotient) – wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny. (IQ – from intelligence quotient) – value numerical tests of psychometric, whose aimed is measuring intelligence. This value not is absolute measure of intelligence, but has – as each unit of measurement used to measure – relative character / nature.

Bardzo ważny dodatek! Putin może być tylko i wyłącznie przesłuchany osobiście przeze mnie – w innych słowach – przez: Cendrowski Wiesław Tomasz! Dotyczy to także innych osób, które są na listach w moich wszystkich materiałach; przestępców / zdrajców / konfidentów / światków koronnych (instytucja konfidenta i instytucja światka koronnego jest nielegalna i niedopuszczalna przy powszechnym bezprawiu)! Nie może być innej opcji! To jest oczywiste! Tylko ja potrafię odkrywać całą prawdziwą prawdę. Ukryte materiały budowlane są w biurkach prawie wszystkich urzędników i przy drogach nowo budowanych w rowach (dosłownie i w przenośni).

Please connect with all my materials! Here the greatest criminals, traitors State of Polish, global killers [Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only!], who together / together with Putin (and not only they) have contributed itself to many of disasters Throughout the Whole Polish and all Over the World:
– Global murdering Polish intellectual elite in different circumstances and in different times / history.
– Global and real / true steal / theft fifty percent of funds in connection with preparing to the European Championship in football in 2012 (Poland and Ukraine). The effects of this / this action:
– Incomplete / did not finish construction entirely different roads about corresponding standards / types of roads.
– Lack of infrastructure (in hundred percent) near very short distance built roads: lack car parks, lack petrol stations, lack hotels / motels and etc..
In connection with the preparations to the European Championships in 2012, was completed only and solely with very weak financial results sports stadiums!
– They illegally gave the aircraft (at which was the assassination) of the Polish President, in the hands of Putin!
– They illegally gave Polish investigation – the aircraft of the Polish President and murdered Polish President – in the hands of Putin!
Behind so very serious criminal offenses – these people / these persons must be condemned (twice) by a military court / by court-martial, and deprive of life by shooting! (These not are all the allegations and these not are all the people.)
 
Proszę połączyć z wszystkimi moimi materiałami! Oto największe przestępstwa zdrajców stanu Polskiego, globalnych morderców [Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko!], którzy wraz / lącznie z Putinem (i nie tylko oni) przyczynili się do wielu katastrof na obszarze całej Polski i całego Świata:
– mordowanie globalne polskiej elity intelektualnej w różnych okolicznościach i w różnym czasie / historii.
– globalna i realna kradzież pięćdziesięciu procent środków finansowych, z przeznaczeniem na przygotowania do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 (Polska i Ukraina). Skutki niniejszego / powyższego działania:
– niedokończenie w całości żadnej drogi o różnych standartach / rodzajach dróg.
– brak w stu procentach infrastruktury w pobliżu wybudowanych, bardzo krótkich odcinkach wszelkich dróg; brak: parkingów, stacji paliwowych, hoteli / moteli i etc.
W związku z przygotowaniami do mistrzostw Europy w 2012 roku, dokończono tylko i wyłącznie z bardzo słabymi wynikami finansowymi stadiony!
– oni oddali bezprawnie samolot (na który dokonano zamachu) polskiego prezydenta, w ręce Putina!
– oni oddali polskie śledztwo – dotyczące samolotu Polskiego Prezydenta i zamordowanego Prezydenta Polski – w ręce Putina!
Za tak bardzo poważne czyny przestępcze – wyżej wymienione osoby należy skazać poraz drugi przez sąd wojskowy / przez sąd wojenny i pozbawić życia przez rozstrzelanie! (To nie są wszystkie zarzuty i to nie są wszystkie osoby.)
 
„Opozycjonista Piotr Piętak skierował mocne słowa do Jarosława Kaczyńskiego. Na salon24.pl zapytał prezesa PiS: „Dlaczego się kompromitujesz, czy szajba ci już tak odbiła, ze wierzysz w bajki, które sam wymyślasz?” Piętak w emocjonalnym wpisie pyta też: „dlaczego z nas wszystkich robisz sobie kpiny?”
 
Oppositionist Piotr Piętak (rather ‚whipster’) address / said / used strong words to Mr. Jarosław Kaczyński. At salon24.pl asked chairman Law and Justice (PIS): ‚Why you himself itself discredit, whether brains you already so bounced, that you believe in these fairy tales, which you itself invent? ‚whipster’ Piętak in an emotional inscriptions / entry also asks: ‚Why you with us all doing himself mockery’? My response! After just! You not be able to itself (soar) above mediocrity! Moja odpowiedź! Po prostu! Ty nie umiesz się wzbić ponad przeciętność!

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The Whole World, The Whole Poland, December 16, 17, 2012, 12:17:00 pm, 12:23:00 pm, 02:12:00 pm, Central Europe!

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day December 17, 2012 from 11:30:00 am to 12:00:00 am/pm  /  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, December 17, 2012, 12:12:17 pm, Central Europe.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Photos My Humble Person; Cendrowski Wiesław Tomasz I made personally in day December 17, 2012 from 11:30:00 am to 12:00:00 am/pm  /  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, The Whole Poland, Warsaw, December 17, 2012, 12:12:17 pm, 12:24:00 pm, 02:17:00 pm, Central Europe.

12
Gru
12

Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkie Ofiary wszelkiej przemocy (Ofiary żyjące i nieżyjące); Przemoc jest zawsze wynikiem bezprawia. I greet with all my heart all the Victims of all violence (Victims; living and deceased); Violence is always the result of lawlessness. Proszę realizować wszystkie moje przepisy prawa jako podstawę. Please carry all my rules right as the basis. Topics; Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Topics; Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i0.wp.com/j.wpimg.pl/r,id,d142NTA7aF4xMDA7dV5odHRwOi8vaS53cC5wbC9hL2YvanBlZy8yMzM3NC9wb2xza2Ffa3J6eXpfZ29yeV9qdXA2NTAuanBlZztxXjAuOTU7Y150cnVlO3NjXnRydWU7dF5qcGc7c153aWFkb21vc2NpO2Z0XjE=.jpg
In the name the one God. Amen.
https://i2.wp.com/bi.gazeta.pl/im/5/7722/z7722365Z,Mapa-Polski-wg-DB-i-Google-Maps--Znajdz-roznice.jpg
Mr. Vladimir Vladimirovich Putin; You itself very hurry with     
transfer of voivodeship / Circuit / Province around the city / capital / metropolis this of the Earth about named the Sambia-Królewiec for of Poland at forever (ex / formerly Kaliningrad). From that moment will we true friends! Whether You understand? /////// Pan Władimir Władimirowicz Putin; Ty się bardzo śpiesz z przekazaniem obwodu / województwa wokół miasta / stolicy tej Ziemi o nazwie Sambia-Królewiec dla Polski na zawsze (dawniej / poprzednio Kaliningrad). Od tego momentu będziemy prawdziwymi przyjaciółmi! Rozumiesz?

Prepare itself to a real fight at all possible fronts. All peaceful solution rejected by my real enemies. All the applied solutions must be unconventional and positive unpredictable. Please to date yourself look after and study very carefully all of my materials. For the reminder! Please all my materials printed to date.
Supplement number one ……..

19
Nov
12

Andrzej Witold Halicki Civic Platform (PO = PZPR = KPZR! Never Civic Platform!, Never PZPR; Never Polish United Party Workers’!, Never KPZR; Never the Communist Party of the Soviet Union!);; Do not harass innocent women! Nie nękaj niewinnych kobiet(!!!!!!!); Please check personally – in based about the provisions Apolitical of International Law, that all insurance companionship / insurance companies Throughout the Country Poland, function in based about enacted lawlessness, which became (qua)collections of legal loopholes, for lobbyists derived / coming with the party about name the Civic Platform (PO). Andrzej Witold Halicki Platforma Obywatelska; Proszę sprawdzić osobiście – w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego, że, wszystkie towarzystwa / firmy ubezpieczeniowe w całej Polsce, działają w oparciu o uchwalone bezprawie, które stało się zbiorem kruczków prawnych dla lobbystów wywodzących / pochodzących z partii o nazwie: Platforma Obywatelska. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław; Collective murder near city Smoleńsk. All dunderhead unconscious, and ignorants claim, that it not was assassination! Barany Whether you have at it statement, that it not was a coup tough evidence?! Where Bronislaw Komorowski in his / their curriculum vitae lost nine years lives ( gap in your resume?)? Morderstwo zbiorowe koło miasta Smoleńsk;Wszystkie barany nieświadome i niedouczone twierdzą, że to nie był zamach! Barany; Czy wy macie na to stwierdzenie, że to nie był zamach twarde dowody?! Gdzie Komorowski Bronisław w swoim życiorysie zgubił dziewięć lat swojego życia (wyrwa w twoim życiorysie?)? Please always remember. December 04, 2012 is soon. Words traitor State Polish Donald Tusk; December 13 not is a day, which it’s necessary venerate by: protests and manifestations. Organizacja Narodów Zjednoczonych / United Nations, UN, / Organisation des Nations Unies; The new status of Palestine; Fully-Fledged the State sovereign and independent. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Very important conditions for polish DRONES! Must be: Always imperceptible / invisible / unseen in all conditions, and bestir oneself with unbelievable speed! It’s is possible! Always resistant at nuclear bombs, acoustic, vacuum and magnetic! Always resistant at nuclear bombs, acoustic, vacuum and magnetic! Bardzo wazne warunki dla polskich DRONÓW! Musi być: Zawsze niewidoczny w każdych warunkach i poruszać się z niewyobrażalną prędkością! To jest możliwe! Zawsze odporny na bomby jądrowe, akustyczne, próżniowe, magnetyczne! “Gazeta Polska Codzienna”: polskie drony pod kontrolą Rosjan? ‘Gazeta Polish daily’: Polish drones under the control of the Russians? No!!!!!!! Polskie drony mogą być tylko i wyłącznie zaprojektowane i wyprodukowane tylko przez Polskich naukowców i Polskich producentów! Proszę to zadanie zrealizować w ciągu sześciu miesięcy. To jest rozkaz / polecenie! Polish drones can be only and solely designed and manufactured by Polish scientists and Polish producers! Please accomplish it task within six months. It is command / order! Jak długi czas moja skromna osoba musi Cię uczyć? How long time My Humble Person must teach You? The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. I greet with all my heart Inhabitants Nation Palestinian and State about appellative / appellation Palestine (designation). I greet with all my heart all the Jews at the Whole World. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. The Israeli government it do not is always the navel of the Whole World! I greet with all my heart all the Inhabitants Palestinian Nationality / State. I greet with all my heart all the Inhabitants Jewish Nationality. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World.

https://i0.wp.com/img.interia.pl/wiadomosci/nimg/5/e/Ktos_klamie_dwuletnich_5999244.jpg

Ktoś kłamie w sprawie wraku tupolewa?

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdQyHsrdlLodaBNO3pP9bVIyQte5bsKbnqyHikvsfO3svPJwo7EQ

Very important addition! Putin can be only and solely interrogatory / interrogation personally by me – in other words – by: Wiesław Tomasz Cendrowski / Cendrowski Wiesław Tomasz / CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ! This also applies other people, who are at the lists in all my materials; criminals / traitors / informers / crown witnesses (institution informer and the institution of the crown witness is illegal and unacceptable / inadmissible in result the global and universal lawlessness)! Do not maybe be other options! This is obvious! Only I can disclose / uncover / detect all the real truth. Hidden materials building are in desks almost all officials and alongside roads newly constructed in the trenches (literally and figuratively).
Bardzo ważny dodatek! Putin może być tylko i wyłącznie przesłuchany osobiście przeze mnie – w innych słowach – przez: Cendrowski Wiesław Tomasz! Dotyczy to także innych osób, które są na listach w moich wszystkich materiałach; przestępców / zdrajców / konfidentów / światków koronnych (instytucja konfidenta i instytucja światka koronnego jest nielegalna i niedopuszczalna przy powszechnym bezprawiu)! Nie może być innej opcji! To jest oczywiste! Tylko ja potrafię odkrywać całą prawdziwą prawdę. Ukryte materiały budowlane są w biurkach prawie wszystkich urzędników i przy drogach nowo budowanych w rowach (dosłownie i w przenośni).
Please connect with all my materials! Here the greatest criminals, traitors State of Polish, global killers [Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only!], who together / together with Putin (and not only they) have contributed itself to many of disasters Throughout the Whole Polish and all Over the World:
– Global murdering Polish intellectual elite in different circumstances and in different times / history.
– Global and real / true steal / theft fifty percent of funds in connection with preparing to the European Championship in football in 2012 (Poland and Ukraine). The effects of this / this action:
– Incomplete / did not finish construction entirely different roads about corresponding standards / types of roads.
– Lack of infrastructure (in hundred percent) near very short distance built roads: lack car parks, lack petrol stations, lack hotels / motels and etc..
In connection with the preparations to the European Championships in 2012, was completed only and solely with very weak financial results sports stadiums!
– They illegally gave the aircraft (at which was the assassination) of the Polish President, in the hands of Putin!
– They illegally gave Polish investigation – the aircraft of the Polish President and murdered Polish President – in the hands of Putin!
Behind so very serious criminal offenses – these people / these persons must be condemned (twice) by a military court / by court-martial, and deprive of life by shooting! (These not are all the allegations and these not are all the people.)
 
Proszę połączyć z wszystkimi moimi materiałami! Oto największe przestępstwa zdrajców stanu Polskiego, globalnych morderców [Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko!], którzy wraz / łącznie z Putinem (i nie tylko oni) przyczynili się do wielu katastrof na obszarze całej Polski i całego Świata:
– mordowanie globalne polskiej elity intelektualnej w różnych okolicznościach i w różnym czasie / historii.
– globalna i realna kradzież pięćdziesięciu procent środków finansowych, z przeznaczeniem na przygotowania do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 (Polska i Ukraina). Skutki niniejszego / powyższego działania:
– niedokończenie w całości żadnej drogi o różnych standardach / rodzajach dróg.
– brak w stu procentach infrastruktury w pobliżu wybudowanych, bardzo krótkich odcinkach wszelkich dróg; brak: parkingów, stacji paliwowych, hoteli / moteli i etc.
W związku z przygotowaniami do mistrzostw Europy w 2012 roku, dokończono tylko i wyłącznie z bardzo słabymi wynikami finansowymi stadiony!
– oni oddali bezprawnie samolot (na który dokonano zamachu) polskiego prezydenta, w ręce Putina!
– oni oddali polskie śledztwo – dotyczące samolotu Polskiego Prezydenta i zamordowanego Prezydenta Polski – w ręce Putina!
Za tak bardzo poważne czyny przestępcze – wyżej wymienione osoby należy skazać po raz drugi przez sąd wojskowy / przez sąd wojenny i pozbawić życia przez rozstrzelanie! (To nie są wszystkie zarzuty i to nie są wszystkie osoby.)
 
Piętak (raczej pętak) krytykuje Kaczyńskiego: wierzysz
w bajki, które sam wymyślasz? (onet.pl) hahahaha

„Opozycjonista Piotr Piętak skierował mocne słowa do Jarosława Kaczyńskiego. Na salon24.pl zapytał prezesa PiS: „Dlaczego się kompromitujesz, czy szajba ci już tak odbiła, ze wierzysz w bajki, które sam wymyślasz?” Piętak w emocjonalnym wpisie pyta też: „dlaczego z nas wszystkich robisz sobie kpiny?”
 
Oppositionist Piotr Piętak (rather ‚whipster’) address / said / used strong words to Mr. Jarosław Kaczyński. At salon24.pl asked chairman Law and Justice (PIS): ‚Why you himself itself discredit, whether brains you already so bounced, that you believe in these fairy tales, which you itself invent? ‚whipster’ Piętak in an emotional inscriptions / entry also asks: ‚Why you with us all doing himself mockery’? My response! After just! You not be able to itself (soar) above mediocrity! Moja odpowiedź! Po prostu! Ty nie umiesz się wzbić ponad przeciętność!

Piętak (raczej pętak) krytykuje Kaczyńskiego: wierzysz
w bajki, które sam wymyślasz? (onet.pl) hahahaha

Ktoś kłamie w sprawie wraku tupolewa? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak!
Someone is prevaricator in regarding the wreckage of the Tupolev? Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes!

Przygotować się do prawdziwej walki na wszystkich możliwych frontach. Wszystkie pokojowe rozwiązania odrzucone przez prawdziwych moich wrogów. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być niekonwencjonalne i pozytywnie nieprzewidywalne. Proszę na bieżąco śledzić i studiować bardzo precyzyjnie wszystkie moje materiały. Dla przypomnienia! Proszę wszystkie materiały na bieżąco drukować.
Uzupełnienie numer jeden……..

The Whole World, The Whole Poland, December 12, 13, 14, 15, 2012, (12/12/12) 12:15:00 pm, 03:30 pm, 11:26:00, 12:17:00 pm, 02:45:00 pm, 11:20:00 am, 11:28:00 am, 09:08:00 am, 06:27:00 pm, Central Europe!
With full one-person responsibility full Rights-Law, Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomas.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

19
List
12

Andrzej Witold Halicki Civic Platform (PO = PZPR = KPZR! Never Civic Platform!, Never PZPR; Never Polish United Party Workers’!, Never KPZR; Never the Communist Party of the Soviet Union!);; Do not harass innocent women! Nie nękaj niewinnych kobiet(!!!!!!!); Please check personally – in based about the provisions Apolitical of International Law, that all insurance companionship / insurance companies Throughout the Country Poland, function in based about enacted lawlessness, which became (qua)collections of legal loopholes, for lobbyists derived / coming with the party about name the Civic Platform (PO). Andrzej Witold Halicki Platforma Obywatelska; Proszę sprawdzić osobiście – w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego, że, wszystkie towarzystwa / firmy ubezpieczeniowe w całej Polsce, działają w oparciu o uchwalone bezprawie, które stało się zbiorem kruczków prawnych dla lobbystów wywodzących / pochodzących z partii o nazwie: Platforma Obywatelska. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław; Collective murder near city Smoleńsk. All dunderhead unconscious, and ignorants claim, that it not was assassination! Barany Whether you have at it statement, that it not was a coup tough evidence?! Where Bronislaw Komorowski in his / their curriculum vitae lost nine years lives ( gap in your resume?)? Morderstwo zbiorowe koło miasta Smoleńsk;Wszystkie barany nieświadome i niedouczone twierdzą, że to nie był zamach! Barany; Czy wy macie na to stwierdzenie, że to nie był zamach twarde dowody?! Gdzie Komorowski Bronisław w swoim życiorysie zgubił dziewięć lat swojego życia (wyrwa w twoim życiorysie?)? Please always remember. December 04, 2012 is soon. Words traitor State Polish Donald Tusk; December 13 not is a day, which it’s necessary venerate by: protests and manifestations. Organizacja Narodów Zjednoczonych / United Nations, UN, / Organisation des Nations Unies; The new status of Palestine; Fully-Fledged the State sovereign and independent. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. Very important conditions for polish DRONES! Must be: Always imperceptible / invisible / unseen in all conditions, and bestir oneself with unbelievable speed! It’s is possible! Always resistant at nuclear bombs, acoustic, vacuum and magnetic! Always resistant at nuclear bombs, acoustic, vacuum and magnetic! Bardzo wazne warunki dla polskich DRONÓW! Musi być: Zawsze niewidoczny w każdych warunkach i poruszać się z niewyobrażalną prędkością! To jest możliwe! Zawsze odporny na bomby jądrowe, akustyczne, próżniowe, magnetyczne! „Gazeta Polska Codzienna”: polskie drony pod kontrolą Rosjan? ‚Gazeta Polish daily’: Polish drones under the control of the Russians? No!!!!!!! Polskie drony mogą być tylko i wyłącznie zaprojektowane i wyprodukowane tylko przez Polskich naukowców i Polskich producentów! Proszę to zadanie zrealizować w ciągu sześciu miesięcy. To jest rozkaz / polecenie! Polish drones can be only and solely designed and manufactured by Polish scientists and Polish producers! Please accomplish it task within six months. It is command / order! Jak długi czas moja skromna osoba musi Cię uczyć? How long time My Humble Person must teach You? The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. I greet with all my heart Inhabitants Nation Palestinian and State about appellative / appellation Palestine (designation). I greet with all my heart all the Jews at the Whole World. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. The Israeli government it do not is always the navel of the Whole World! I greet with all my heart all the Inhabitants Palestinian Nationality / State. I greet with all my heart all the Inhabitants Jewish Nationality. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World.

My Humble Person not forgive anything; (Global traitor Polish State) Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and Putin! All provocations it not for me, and not with me. North is soon. Each censorship is unacceptable! I understand, that today about the north: Area (circuit of Kaliningrad) city Królewiec and not only; is it seventeen Voivodeship / Province Polish. Passes term and time (Please swallow all my materials.) ; I am convinced, that this real solution it likewise preamble to positive solution the problem, which it a result of the massacre in the village of Katyń (multiple murder). Only still remains the problem of deportation (forced) into Russia thousands Population the Whole Polish – inter alia by: [People’s Commissariat of Internal Affairs of the USSR / Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR / Народный комиссариат внутренних дел]! Maciej Komorowski; Please more do not speak about the mass killings near the city of Smolensk; You do not know this problem! Jaroslaw Gowin; Begone with the hands from military dimension of justice, begone with the hands from the Whole dimension of Justice! My Humble Person not forgive anything; (Global traitor Polish State) Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and Putin! All provocations it not for me, and not with me. North is soon. Each censorship is unacceptable! Collective murder near city Smoleńsk. All dunderhead unconscious, and ignorants claim, that it not was assassination! Barany Whether you have at it statement, that it not was a coup tough evidence?! Where Bronislaw Komorowski in his / their curriculum vitae lost nine years lives ( gap in your resume?)? Morderstwo zbiorowe koło miasta Smoleńsk;Wszystkie barany nieświadome i niedouczone twierdzą, że to nie był zamach! Barany; Czy wy macie na to stwierdzenie, że to nie był zamach twarde dowody?! Gdzie Komorowski Bronisław w swoim życiorysie zgubił dziewięć lat swojego życia (wyrwa w twoim życiorysie?)?  The Whole World, Poland, Katowice, December 05, 06, 07, 08, 009, 10, 2012, 10:30 am, 02:36 pm, 12:52 pm, 01:22 pm, 07:10:00 am, 02:00:00 pm, 10:40 am, 08:40 pm, Central Europe.
https://i0.wp.com/j.wpimg.pl/r,id,d142NTA7aF4xMDA7dV5odHRwOi8vaS53cC5wbC9hL2YvanBlZy8yMzM3NC9wb2xza2Ffa3J6eXpfZ29yeV9qdXA2NTAuanBlZztxXjAuOTU7Y150cnVlO3NjXnRydWU7dF5qcGc7c153aWFkb21vc2NpO2Z0XjE=.jpg
In the name the one God. Amen.
https://i2.wp.com/bi.gazeta.pl/im/5/7722/z7722365Z,Mapa-Polski-wg-DB-i-Google-Maps--Znajdz-roznice.jpg
I am convinced, that this real solution it likewise preamble to positive solution the problem, which it a result of the massacre in the village of Katyń (multiple murder). Only still remains the problem of deportation (forced) into Russia thousands Population the Whole Polish – inter alia by: [People’s Commissariat of Internal Affairs of the USSR / Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR / Народный комиссариат внутренних дел]! Maciej Komorowski; Please more do not speak about the mass killings near the city of Smolensk; You do not know this problem! Jaroslaw Gowin; Begone with the hands from military dimension of justice, begone with the hands from the Whole dimension of Justice!
  Marta Kaczyńska: Pasażerów tupolewa zabito; Katastrofa samolotu pod Smoleńskiem. Prezydent RP Lech Kaczyński nie żyje.

 

Wtorek, 27 listopada (09:50); – Cała wiedza jaką mamy, prowadzi do logicznego wniosku, że pasażerów tupolewa zabito – mówi Marta Kaczyńska w rozmowie z dwutygodnikiem „W sieci”.

 

Marta Kaczyńska, fot. Wojciech Stróżyk

Marta Kaczyńska, fot. Wojciech Stróżyk /REPORTER

Córka śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 10 kwietnia 2010 roku zginął pod Smoleńskiem mówi, że dochodzenie do prawdy dotyczącej katastrofy to „długotrwały proces”.

I dodaje, że jest dziś więcej argumentów potwierdzających, że „to był zamach”.

– Cała wiedza, jaką teraz mamy, prowadzi do logicznego wniosku, że pasażerów tupolewa po prostu zabito, że doszło do dwóch wybuchów i to spowodowało tragedię – przekonuje.

„Są brutalnie atakowane”

Córka Lecha i Marii Kaczyńskich zwraca także uwagę na to, że osoby, które mówią o „prawdziwym przebiegu tragedii są brutalnie atakowane”. – Ciągle stosuje się nowe przykrywki, straszy też absurdalnie wojną z Rosją – twierdzi.

Marta Kaczyńska odniosła się także do publikacji w „Rzeczpospolitej”, która poinformowała, że na wraku tupolewa znaleziono trotyl. Stwierdza, że w momencie, gdy na miejscu katastrofy znaleziono „zastanawiające materiały”, to „całą energię włożono w zaprzeczanie, że coś znaleziono”.

Doniesienia „Rz”

Pod koniec października „Rz” napisała, że śledczy znaleźli na wraku samolotu Tu-154M w Smoleńsku ślady trotylu i nitrogliceryny. Prokuratura wojskowa zaprzeczyła, że są takie ustalenia. Dopiero badania laboratoryjne będą mogły być podstawą do twierdzenia o istnieniu bądź nieistnieniu śladów materiałów wybuchowych – podała prokuratura.

Po postępowaniu wyjaśniającym rada nadzorcza Presspubliki, wydawcy „Rz”, uznała artykuł za nierzetelny i nienależycie udokumentowany i rekomendowała odwołanie redaktora naczelnego tytułu Tomasza Wróblewskiego, jego zastępcy Bartosza Marczuka i szefa działu krajowego Mariusza Staniszewskiego. Pracę stracił też autor artykułu Cezary Gmyz.

Na kilka godzin przez publikacją w „Rz” właściciel Presspubliki Grzegorz Hajdarowicz poinformował o niej rzecznika rządu Pawła Grasia.

INTERIA.PL

 

10.04.2010 – Katastrofa w Rosji

 • Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz kilkadziesiąt najważniejszych osób w państwie zginęło w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. »

Lech Kaczyński

 • Lech Kaczyński – prezydent RP od 2005 roku – zginął w katastrofie samolotu, którym udawał się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Miał 61 lat. W katastrofie zginęła też żona prezydenta – Maria. Osierocili córkę Martę i dwie wnuczki – Ewę i Martynę. »

Księga kondolencyjna

 • Prezydent RP Lech Kaczyński nie żyje. 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął prezydent Polski Lech Kaczyński oraz jego żona Maria Kaczyńska, a także ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści: Jerzy Szmajdziński, Krzysztof Putra, Grażyna Gęsicka, Zbigniew Wassermann, Przemysław Gosiewski, Sebastian Karpiniuk, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, prezes NBP Sławomir Skrzypek, prezes IPN Janusz Kurtyka, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor i legendarna działaczka „Solidarności” Anna Walentynowicz. »

Skomentuj artykuł: Marta Kaczyńska: Pasażerów tupolewa zabito

Wasze komentarze (4991)

Dodaj komentarz

~Krzysztof. – Wczoraj (17:58)

PANI MARTO CAŁKOWICIE POPIERAM PANI STANOWISKO W SPRAWIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. TO BYŁ PERFIDNY ZAMACH. GDYBY TO NIE BYŁ ZAMACH TO DZIŚ NIE BYŁOBY PRZECIWNIKÓW WYJAŚNIENIA PRAWDY. NO BO CO UKRYWAĆ. JEŚLI CHODZI O BRZOZĘ TO SAMOLOT JEJ WCALE NAWET NIE DOTKNĄŁ.. PROSZĘ SIĘ TRZYMAĆ. POLACY SĄ ZA PANIĄ I PANEM MACIEREWICZEM. SZCZĘŚĆ PANI BOŻE W PANI DĄŻENIU DO WYJAWIENIA CAŁEJ PRAWDY.

~ewa – Wczoraj (21:03)

Tak się dziwnie składa, że napastliwe i prymitywnie chamskie komentarze zamieszczają tylko przeciwnicy teorii zamachu. Tymczasem służalcze i przekupne media mowę nienawiści wkładają w usta zwolennikom PiS.

~!!??!! – Wczoraj (13:33)

Pani Marto ma Pani rację za zabiciem wszystkich pasażerów stoi pan wuj, który zgodnie z przypuszczeniem pana Deresza rozkazał Pani Ojcu wywrzeć presję na załodze że musi lądować parcie tego „metrowego napoleona” do koryta było dla niego piorytetowe, a jak wiadowo Pani Ojciec nie miał „siły” aby się temu dyletantowi przeciwstawić.

~Ala – 27.11 (13:19)

Pani Marto z całym szacunkiem ale po co mieli by zabić Pani ojca??????? Przeciez na następna kadencję i tak nie został by prezydentem. Był po prostu za słaby.Niech Pani przestanie gadać głupoty, bo to jest żenujące.

~bbb – Wczoraj (23:12)

Proszę o wytłumaczenie mi pewnego paradoksu. Generalnie wszystkie pisiory są eurosceptyczni. Europa na ograbia itd itp. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, które do nas płyną z unii, to pierwsi szczekają, że nam się należy. Nie ważne ile dostaniemy – i tak będzie za mało.

~StOP PISSSLAM! – Wczoraj (13:42)

Jak to było 10 kwietnia roku pamiętnego…. Piloci nauczeni smutnym doświadczeniem z Gruzji wiedzieli doskonale z kim mają do czynienia – chcieli wykonać zadanie. Mogło to się udać jedynie przy niebywałym szczęściu. WE MGLE SAMOLOTY NIE LĄDUJĄ NAWET NA 10 razy lepszych lotniskach…. PILOCI WIEDZIELI ŻE SĄ MARNE SZANSE NA LĄDOWANIE W FATALNYCH WARUNKACH. RYZYKOWALI i PRÓBOWALI – chcieli mieć ALIBI wobec swych przełożonych którzy patrzyli im na ręce – że zrobili wszystko co było możliwe. ŚWIADOMIE RYZYKOWALI – tym bardziej że władza na to pozwalała.. . DRAMATYZM TEJ SYTUACJI podkreślały jeszcze dodatkowo powtarzane komunikaty „PULL UP! ” i „TERRAIN AHEAD!” WIEDZIELI ŻE NIE WYLĄDUJĄ bo BYŁA MGŁA i ledwie co widzieli… CHCIELI BEZPIECZNIE ODLECIEĆ! POWIEDZIAŁ to drugi pilot po czym samolot nabierał rozpędu i leciał równolegle ze wznoszącym się terenem – więc się WZNOSIŁ – nie mógł być więc uszkodzony wybuchami… Niestety na drodze do bezpiecznego odejścia była kilkunastometrowa stara brzoza… CHCIELI ODLECIEĆ po wykonaniu pewnej desperackiej gry którą grali wobec dowództwa za uszami … które tolerowało łamanie procedur stosowanych w cywilizowanym świecie lotniczym wobec mgły… Okazało się że była to gra śmiertelna… PISSSLAM KŁAMIE I MATACZY by ratować się przed odejściem do historii w niesławie .

Dodaj komentarz

FAKTY w INTERIA.PL to Twoje źródło aktualnych wiadomości z kraju i ze świata. Codzienna porcja najważniejszych informacji z kategorii polityka, wybory, matura, kultura, nauka, historia, religia i ciekawostki. Bądź dobrze poinformowany – starannie wyselekcjonowane wiadomości dnia, ważne fakty i newsy dotyczące Polski, Unii Europejskiej i świata.

///////

Saturday, December 1, 2012 1:33 PM

Hello Mr. President Barack Obama.

 

I understand the analysis provided / furnish me a letter, which refers to the financial management of the United States America. Selective action not solve all the financial problems, not solve all other problems. In all directions must / we need to take action / In all directions must / we need to take apply; My apolitical, comprehensive, perfect program, taking into account the all spheres of human life, taking into account the even the situation / tragedy / disaster unpredictable. Just My Humble Person has such a program. Rozumiem analizę dostarczonego mnie listu, który nawiązuje do gospodarki finansowej Stanów Zjednoczonych. Wybiórcze działanie nie rozwiąże wszystkich problemów finansowych, nie rozwiąże wszystkich innych problemów. We wszystkich kierunkach działania musimy zastosować; apolityczny, kompleksowy, perfekcyjny program, uwzględniający wszystkie sfery życia ludzkiego i uwzględniający nawet sytuacje / tragedie / katastrofy nieprzewidywalne. Tylko Moja Skromna Osoba taki program posiada.

Please always remember. December 04, 2012 is soon. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Globalny Minister na czas Wojny gwarantujący nieodwracalne pełne Zwycięstwo i gwarantujący nieodwracalny pełny Sukces, Cendrowski Wiesław Tomasz.
My Friends, my all the Inhabitants of the Whole World, the Universe, and the Whole Polish; Please about increasing the speed to the speed of light, proportionally increasing the quality and effectiveness actions. Moi Przyjaciele, moi wszyscy Mieszkańcy Świata, Wszechświata i Całej Polski; Proszę o  zwiększenie prędkości do prędkości światła, proporcjonalnie zwiększając jakość i skuteczność działania. The Whole World, Poland, Warsaw, December 01, 02, 03, 2012m 12:36 pm, 07:29 pm, Central Europe!
Censorship in Poland is in each sphere of life!!!!!!! This is unacceptable!!!!!!! Michał Jan Boni is professional liar! Cenzura w Polsce jest w każdej sferze życia!!!!!!! To jest niedopuszczalne!!!!!!! Michał Jan Boni to zawodowy kłamca!Zdrajcy stanu polskiego, zbiorowi mordercy z pod miasta Smoleńsk kłamią! Lista zdrajców stanu polskiego i zbiorowych morderców (pośrednich i bezpośrednich) jest we wszystkich moich materiałach! Traitors Polish State, collective murderer with beneath the city of Smolensk are liars! List of Polish traitors and murderers collective (direct and indirect) is in all my materials! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
and pug after Lech Wałęsa ;;;; Censorship in Poland is in each sphere of life!!!!!!! This is unacceptable!!!!!!! Michał Jan Boni is professional liar! Cenzura w Polsce jest w każdej sferze życia!!!!!!! To jest niedopuszczalne!!!!!!! Michał Jan Boni to zawodowy kłamca!Zdrajcy stanu polskiego, zbiorowi mordercy z pod miasta Smoleńsk kłamią! Lista zdrajców stanu polskiego i zbiorowych morderców (pośrednich i bezpośrednich) jest we wszystkich moich materiałach! Traitors Polish State, collective murderer with beneath the city of Smolensk are liars! List of Polish traitors and murderers collective (direct and indirect) is in all my materials! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
====
Córka olimpijczyka Bartłomieja Bonka walczy o życie. Lekarze odbierający poród popełnili błędy

PAP | aktualizowane 13 minut temu

fot. AKPA / Kurnikowski Bartłomiej Bonk

opinie

 drukuj

Lekarze prowadzący poród popełnili błędy podczas porodu bliźniaczek – ustaliła wewnętrzna kontrola opolskiego szpitala ginekologicznego. Dyrekcja szpitala złożyła doniesienie do prokuratury, a dwóch lekarzy straciło stanowiska. Sprawa dotyczy porodu córek Bartłomieja Bonka – sztangisty, brązowego medalisty z Londynu. Dziewczynki urodziły się w tym szpitalu w ubiegły wtorek. Pierwsza urodziła się w dobrym stanie, druga – po 45 minutach – w złym, z ostrym niedotlenieniem mózgu.

https://i0.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/30226/bombowiec_b2_spirit_wiki_5.jpeg

Note! It is very important for the safety / ecurity Across / Around / the Whole Polish / Poland and for security Around / the Whole the World! Please – with immediate effect – remove all the communists – forever – with all public workplaces, with all public the positions managerial! Please – with immediate effect – remove all spies and agents – forever – acting at the detriment of the sovereignty, independence the Whole Polish and all the Whole / Entire / World! These larvae are in each group of professional and social! Reason! Substantiation! Warrant! These parasites and traitors his own the Whole POLAND; Homeland / Fatherland / Motherland / Native Land / Home / Country / Habitat, own Mother, own Father sell each day and each night, the Whole Poland and the Whole World!  International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uwaga! To jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Całej Polski i dla bezpieczeństwa Całego Świata! Proszę – ze skutkiem natychmiastowym – usunąć wszystkich komunistów – na zawsze – z wszystkich stanowisk pracy publicznych, ze stanowisk pracy kierowniczych! Proszę – ze skutkiem natychmiastowym – usunąć wszystkich szpiegów i agentów – na zawsze – działających na szkodę suwerenności; niepodległości, niezależności Całej Polski i całego Świata! Te larwy są w każdej grupie zawodowej i społecznej! Uzasadnienie! Te pasożyty i zdrajcy własnej Ojczyzny, własnej Matki, własnego Ojca sprzedają każdego dnia i każdej nocy Całą Polskę i Cały Świat!  International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

The second supplement / the preamble / entrance to legitimate action. To: The Prime Minister of Russia: Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew / Dmitry Anatolyevich Medvedev. Compensation / Atonement / satisfaction – can be only solely – behind assassination (96 persons) at the aircraft the Polish President Mr. Lech Kaczyński, in which the death suffered collectively of 96 persons; 96 persons polish intellectual elite – deliver at eternity (forever) Poland – join (at) forever to of Poland – circuit Kaliningrad / formerly Polish Królewiec / Konigsberg). Please and I demand at the same time from the International Community about acknowledgment by application Apolitical International Law; Official confirmation about the murderous assassination at 96 passenger airliner Tupolev TU 154 M near the city of Smolensk, until December 04, 2012, inclusive. In this dramatic situation – for both sides – do not has and do not can be other solution! Another effective solution for the Whole Polish can be only and solely declaring war of Russia. Killed Polish Officers, who belonged to force Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP) / North Atlantic Treaty Organization (NATO) / Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)! Will be published soon all the legal aspects of my claim, for the good true the Whole of State Polish, and of State Russian. All other preliminary details, are in all of my materials. International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Drugie uzupełnienie / drugi wstęp do żądania prawnie uzasadnionego.To Pana Premiera Rosji: Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew. Rekompensatą / Zadośćuczynieniem – może być tylko i wyłącznie – za zamach na samolot polskiego Prezydenta Świętej Pamięci Pana Lecha Kaczyńskiego, w którym śmierć zbiorową poniosło 96 osób; 96 osób elity intelektualnej polskiej – przekazanie na wieczność Polsce (przyłączenie na wieczność do Polski) obwodu Kaliningrad / dawniej Polski Królewiec. Żądam jednocześnie od społeczności międzynarodowej, międzynarodowej prawnej potwierdzenia oficjalnego co do zamachu zbrodniczego na 96 pasażerów samolotu pasażerskiego TU 154 M Tupolew, do dnia Grudzień 04, 2012 włącznie. W tej dramatycznej sytuacji – dla obu stron – nie ma i nie może być innego rozwiązania. Innym skutecznym rozwiązaniem dla Całej Polski może być tylko i wyłącznie wypowiedzenie wojny Rosji. Zgineli Polscy Oficerowie, którzy należeli do sił NATO! Niebawem ukażą się wszystkie aspekty prawne mojego żądania dla dobra prawdziwego Całej Polski i Rosji. Pozostałe wszystkie inne wstępne szczegóły są we wszystkich moich materiałach. International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Rozumiem, że to są górne kończyny należące do Zdrajców Stanu Polskiego i zbiorowych morderców koło miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i Władimira Władimirowicza Putina! Complete elimination this of the party; Civic Platform (PO) = Polish United Party Workers’ (PZPR) = The Communist Party of the Soviet Union!. What it is behind absurd in the ‘polish media’? Władimir Władimirowicz Putin?! At these conditions, please never do not pay! Lech Walesa, yes you, Please shut up, stop talking nonsense, crap! You’re a man detached from reality / from the realities of the day and normal time running. Whether blackmailing you traitors and murderers: Bronisław Komorowski? Donald Tusk? Ewa Kopacz, Putin? See you soon Bolek! Note! It is very important and urgent. Persons holding public office, who have committed treason Polish State and / or participate in the collective murder of the Polish intellectual elite near of the city, Smolensk, must be eliminated permanently / once and at forever to the day November 4, 2012, inclusive! List of all traitors and murderers is in all mmaterials. Eliminate (forever) pseudo-controller (avenger; has facial hair) tickets communications city in Warsaw about number the registration 114! International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER  26, 27, 28, 29, 30  / 12:02 pm, 10:57 am,  04:15 pm, 11: 48, 05:05 pm, 06: 12 pm, 07:56 pm, 10:12 am, 03:41 pm, 03:43 pm, Central Europe.

Sześćdziesiąt procent internautów nie płaci abonamentu za komunistyczną „niby polską telewizję?!

I bardzo dobrze! Precz z łapami polityków od jakichkolwiek mediów Polskich!!!!!!! Ten „kawałek” świadomie w języku polskim.

https://i0.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/27930/telewizor_afp_alexander_memenov180.jpeg

https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201209/1347257344.jpg

Censorship in Poland is in each sphere of life!!!!!!! This is unacceptable!!!!!!! Michał Jan Boni is professional liar! Cenzura w Polsce jest w każdej sferze życia!!!!!!! To jest niedopuszczalne!!!!!!! Michał Jan Boni to zawodowy kłamca!Zdrajcy stanu polskiego, zbiorowi mordercy z pod miasta Smoleńsk kłamią! Lista zdrajców stanu polskiego i zbiorowych morderców (pośrednich i bezpośrednich) jest we wszystkich moich materiałach! Traitors Polish State, collective murderer with beneath the city of Smolensk are liars! List of Polish traitors and murderers collective (direct and indirect) is in all my materials! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
and pug after Lech Wałęsa ;;;; Censorship in Poland is in each sphere of life!!!!!!! This is unacceptable!!!!!!! Michał Jan Boni is professional liar! Cenzura w Polsce jest w każdej sferze życia!!!!!!! To jest niedopuszczalne!!!!!!! Michał Jan Boni to zawodowy kłamca!Zdrajcy stanu polskiego, zbiorowi mordercy z pod miasta Smoleńsk kłamią! Lista zdrajców stanu polskiego i zbiorowych morderców (pośrednich i bezpośrednich) jest we wszystkich moich materiałach! Traitors Polish State, collective murderer with beneath the city of Smolensk are liars! List of Polish traitors and murderers collective (direct and indirect) is in all my materials! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Rozumiem, że to są górne kończyny należące do Zdrajców Stanu Polskiego i zbiorowych morderców koło miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i Władimira Władimirowicza Putina! Complete elimination this of the party; Civic Platform (PO) = Polish United Party Workers’ (PZPR) = The Communist Party of the Soviet Union!.

What it is behind absurd in the ‚polish media’? Władimir Władimirowicz Putin?! At these conditions, please never do not pay!

Lech Walesa, yes you, Please shut up, stop talking nonsense, crap! You’re a man detached from reality / from the realities of the day and normal time running. Whether blackmailing you traitors and murderers: Bronisław Komorowski? Donald Tusk? Ewa Kopacz, Putin? See you soon Bolek!

==–..Note! It is very important and urgent. Persons holding public office, who have committed treason Polish State and / or participate in the collective murder of the Polish intellectual elite near of the city, Smolensk, must be eliminated permanently / once and at forever to the day November 4, 2012, inclusive! List of all traitors and murderers is in all mmaterials. Eliminate (forever) pseudo-controller (avenger; has facial hair) tickets communications city in Warsaw about number the registration 114!
International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 24, 25, 28 / 10:59 am, 02:02 pm, 11:56 pm, 00:35 am, 12:40 pm, 03:33 pm, 11:48 Central Europe.

==–..Nothing less than Bronisław Komorowski and Donald Tusk under International Court of Justice as / how / yak global criminals!

For the reminder – most of all – all Inhabitants Polish and the Whole World! Polish Electoral Law it is a set of global injustice! Polish Electoral Law is created / is illegally adopted at the needs low attendance, and at needs low support of the voters! In 2010, during the presidential elections in Poland; pretendent / uzurpator, traitor Polish State, the person responsible behind the horrible mass murder: Bronisław Komorowski not did win the presidential election in 2010! You search all my materials at this very important topic. In 2010, I personally won the presidential election: Cendrowski Wiesław Tomasz – in other words – My Humble Person! From of this time / from this date and time, date – all activities – virtually all and without exception – any authority, and at any level of government is illegal and unlawful. For clarification! Bronisław Komorowski pretendent / uzurpator: traitor Polish State, murderer collective near the town / city of Smolensk; president illegal! Donald Tusk: Traitor Polish State, murderer collective near the town / city of Smolensk; prime illegal! This global lawlessness in Poland means, that when 2010 year: Polish Parliament (Seym (Sejm) and Senate) is also illegal! With attendance only 50% persons of eligible to vote, the maximum support can be only and completely about value  25%! Mathematics never no can warp! So selected person / human, never no has law to: moral and legal perform authority! You search all my materials at this very important topic.

Dla przypomnienia – przede wszystkim – wszystkim Mieszkańcom Całej Polski i Całego Świata!  Polska ordynacja wyborcza to zbiór globalnego bezprawia! Polska ordynacja wyborcza jest stworzona / jest bezprawnie uchwalona na potrzeby niskiej frekwencji i na potrzeby niskiego poparcia osób głosujących! W 2010 roku, podczas wyborów prezydenckich w Polsce; Samozwaniec, zdrajca Stanu Polskiego, osoba odpowiedzialna za straszne zbiorowe morderstwo: Bronisław Komorowski nie wygrał tych wyborów prezydenckich! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat. W 2010 roku wybory prezydenckie wygrałem ja osobiście: Cendrowski Wiesław Tomasz – w innych słowach – Moja Skromna Osoba! Od tego czasu / od tego terminu i momentu, daty – wszystkie działania – dosłownie wszystkie i bez wyjątku – jakiejkolwiek władzy i na jakimkolwiek szczeblu władzy są nielegalne i bezprawne. Dla uściślenia! Bronisław Komorowski samozwaniec: zdrajca Stanu Polskiego, zbiorowy morderca koło miasta Smoleńsk; prezydent nielegalny! Donald Tusk: zdrajca Stanu Polskiego, zbiorowy morderca koło miasta Smoleńsk; premier nielegalny! To globalne bezprawie w Polsce powoduje, że po 2010 roku: Polski Parlament (Sejm i Senat) jest też nielegalny! Przy frekwencji tylko 50 % osób uprawnionych do głosowania, poparcie maksymalne może być tylko i wyłącznie o wartości 25%! Matematyki nigdy nie można wypaczać! Taka wybrana osoba nigdy nie ma uprawnień do moralnego i prawnego sprawowania jakiejkolwiek władzy! Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat.

Administration portal ‚Virtual Poland’ collaborates with the city of Moscow? In presupposition with traitors the State of Poland, and the global killers (catastrophe near Smolensk): Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only. In what purpose administration portal ‚Virtual Poland’ based in Gdansk removed my items in my blog posts?

My last personal appeal to finish all conflicts armed / military Around the World. All conflicts armed / military must be finish to: December 04, 2012 until 12:00 noon (am/pm). I greet with all my heart the Whole State about name Palestine. I greet with all my heart all the People / Inhabitants Around the World. I greet also nation the Jewish.

Ostatnie moje osobiste wezwanie do zakończenia wszystkich konfliktów zbrojnych / militarnych na Całym Świecie. Wszystkie konflikty zbrojne / militarne muszą się zakończyć do: Grudzień 04, 2012 do godziny 12:00 w południe. Pozdrawiam z całego mojego serca Całe Państwo o nazwie Palestyna. Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich mieszkańców Całego Świata.

Friend and all the Inhabitants of the Whole World; Please be very careful at all the provocations and manipulations, that are carried by illegal the polish authority; inter alia by the real global criminals: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and do not only! Always I know theirs / them thoughts, and plans negative of action! <>Przyjaciel i wszyscy Mieszkańcy Całego Świata; Proszę bardzo uważać na wszystkie prowokacje i manipulacje, które są prowadzone przez nielegalną władzę polską; między innymi przez prawdziwych globalnych przestępców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko! Zawsze znam ich myśli i plany negatywnego działania! Friends; My all conditions must be met / My all conditions must be with / in realizations / in implementation! It is legally necessary! Please also remember, that: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions are traitors Polish State and Global killer, who murdered 96 persons near the city of Smolensk. Please also remember about the disaster / crash aviation in Miroslawiec – military crash aircraft CASA C-295 M, the number 019, which occurred in day January 23,  2008, about  07:07 pm, during approach to landing at the military airport 12  Air Base in Miroslawiec. It do not was also a simple case / fortuity! Please very detail / minutely study all of my materials! Each the prosecutor’s must about this always remember! I greet with all my heart Inhabitants Nation Palestinian and State about appellative /     appellation Palestine (designation). I greet with all my heart all the Jews at the Whole World. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. The Israeli government it do not is always the navel of the Whole World! I greet with all my heart all the Inhabitants Palestinian Nationality / State. I greet with all my heart all the Inhabitants Jewish Nationality. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World.

Krakow prosecutor appeals oversees the investigation ABW (ASI) in the regarding planned terrorist attack at the constitutional authorities of the Republic of Poland, the suspect was arrested –  said spokesman Krakow PA prosecutor Piotr Kosmaty.

Communication on ‘persons planning attack at constitutional authority RP’ section at page Krakow prosecutor’s appellate. Her spokesman said that an investigation into the matter was initiated in day November 5, 2012 and assigned / to delegate / to Krakow delegation Agency Security Internal .

The suspect was arrested on suspicion of preparing a terrorist attack with explosives at the constitutional authorities of the Polish Republic.

Krakowska prokuratura apelacyjna nadzoruje śledztwo ABW w sprawie planowanego zamachu terrorystycznego na konstytucyjne organy RP; podejrzany został aresztowany – poinformował rzecznik krakowskiej PA prokurator Piotr Kosmaty.

Komunikat dotyczący „osoby planującej zamach na konstytucyjne organy RP” zamieszczono na stronie krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Jej rzecznik poinformował, że postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte 5 listopada i powierzone krakowskiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podejrzany został aresztowany pod zarzutem przygotowań do zamachu terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych na konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej.

ABW udaremniło zamach na najważniejsze osoby w Polsce?!

PAP 5 minut temu

Sejm, fot. Maciej Stankiewicz/Onet
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER  20, 21, 22, 23  / 08: 37 am, 04:30 pm, 09:52 am, 07:24 am, 12:36 pm, 04:41 pm, 08:42 pm, Central Europe.

=

I greet with all my heart Inhabitants Nation Palestinian and State about appellative / appellation Palestine (designation). I greet with all my heart all the Jews at the Whole World. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. Do not underestimate! Recent peaceful call to leave government buildings and presidential; Bronisław Komorowski, Donald Tusk (You both do not have right a moral and legal to exercise authority.); I personally using / use with the last road the peace solve all the problems of all Inhabitants of the Whole Polish and solve all the problems of all the Inhabitants of the Whole World – I demand; Leaving, leave, move itself with all these places in Warsaw, Poland to day November 14, 2012, 2:00:00 pm. All other details related with this topic / problem are in all my materials! You must the these details search! You have to find all the details. Do not underestimate! The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 13, 2012, 04:24 pm, Central Europe. / Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit – My Humble Person all the attributes of authority (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 08, 2012, 03:44 pm, Central Europe. Good morning. Mr. Attorney Andrzej Seremet; Please very about great abstemious what to transmit materials in the matter assassination / murder collective near the city of Smoleńsk (dated: April 10, 2010). Please very the detail acquaint itself with all my materials in all my blogs, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Not are it suitable persons to this purpose / in this purpose. Please it very good / well examine. President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North. Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America.North. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

Zbigniew  Boniek; Why do not use your true / original our emblem for State about the name Poland? Zbigniew Boniek; Dlaczego nie używasz ty prawdziwego / oryginalnego naszego godła dla Państwa o nazwie Polska?
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER  17, 18, 08:11 am,  01:00 pm, Central Europe.
Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. The Israeli government it do not is always the navel of the Whole World! I greet with all my heart all the Inhabitants Palestinian Nationality / State. I greet with all my heart all the Inhabitants Jewish Nationality. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World.
https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/LocationIsrael.svg/240px-LocationIsrael.svg.png

Do not has and do not will a return to communism and fascism! Yes! There’s a million percent conviction, that the traitor Polish State, the real criminals, the real global killers: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions]]]], it extreme gang operating, performing at the principle of an organized criminal group. These persons deliberately seek to liquidate the Polish State! These persons operate under the whip Merkel and under the whip Putin! This is do not unacceptable situation, which already threatens everyone Inhabitants the Whole World and already threatens all Inhabitants Polish! In due course of days and nights made remote and physical control in of all ministries in Polish! Here are the results of very negative and the most important this control. Here are the results of very negative and most of the control.
– Competence almost all officials below the level of the water / sea!
– Eighty percent of all persons employed in the administration are it: communists or of the person about mentality communist.
– The effectiveness of almost all officials below the level the level of the water / sea!.
– The quantity of persons employed in administration three times behind large.
– Staff security / protection to persons, who do not meet any legal requirements. It is a collection of random persons, who blindly carrying out unlawful command administration / owners, principals and supervisors! The are it always persons, who act incognito! Indentyfikatory do not meet the basic legal requirements!

Nie ma i nie będzie powrotu do komunizmu i faszyzmu! Tak! Jest milion procent pewności, że zdrajcy Stanu Polskiego, prawdziwi przestępcy, prawdziwi globalni mordercy: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki]]]], to skrajna banda działająca na zasadzie zorganizowanej grupy przestępczej. Te osoby świadomie dążące do likwidacji Państwa Polskiego! Te osoby działają pod batem Merkel i pod batem Putina! To jest nie do zaakceptowania sytuacja, która już zagraża wszystkim mieszkańcom Całego Świata i Całej Polski!
W ciągu kilku dni i nocy dokonałem zdalnej i fizycznej kontroli wszystkich ministerstw polskich!
Dokonałem kontroli zdalnej wszystkich instytucji polskich budżetowych!
Oto wyniki bardzo negatywne i najważniejsze tej kontroli.
– kompetencje prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– osiemdziesiąt procent wszystkich osób zatrudnionych w administracji stanowią komuniści lub osoby z mentalnością komunistyczną.
– skuteczność prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– ilość osób zatrudnionych w administracji jest trzykrotnie za duża!
– pracownicy ochrony / ochrona to osoby nie spełniające żadnych wymogów prawnych. Jest to zbiór przypadkowych osób, ślepo wykonujących bezprawne polecenia administracji / właścicieli, pryncypałów, przełożonych! Są to zawsze osoby występujące incognito! Identyfikatory nie spełniają podstawowych wymogów prawnych!

https://i1.wp.com/img.interia.pl/biznes/nimg/i/b/LOT_pierwsza_Europie_5967673.jpg
Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. failed to respond properly to any important question / questions; At questions of economy and defense; did not answer correctly at none very important question / questions; This fact definitely disqualifies them in each way. The last question for those ignorant and losers: Why the Belarusian authorities sometime be able with effect immediate take your wrecked airplane / take your crashed airplane with  territory the Polish, yet (a) above mentioned losers global: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. to this day they not can take and transport of Polish, Presidential aircraft TU 154 M, at which it perform brutal, murderous, terrorist attack / assassination, yet / else / even with the territory of Russia, near the city of Smolensk?!!!!!!!Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. nie odpowiedzieli poprawnie na żadne bardzo ważne pytanie / pytania; Na pytania z ekonomi i obronności; Taki fakt dyskwalifikuje ich definitywnie pod każdym względem. Ostanie pytanie dla tych nieuków i nieudaczników: Dlaczego władze Białorusi umiały ze skutkiem natychmiastowym zabrać swój rozbity samolot z terytorium Polski, a wyżej wymienieni nieudacznicy globalni: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. po dziś dzień nie potrafią zabrać i przetransportować Polskiego, Prezydenckiego Samolotu TU 154 M, na który to dokonano bestialskiego, zbrodniczego, terrorystycznego zamachu, z terytorium jeszcze Rosji, w pobliżu miasta Smoleńsk?!!!!!!!Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
Pan Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Barack Hussein Obama II musi obowiązkowo współpracować z gubernatorem stanu Massachusetts Mr. Willard Mitt Romney dla dobra Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jasne!
Mr. President of the States United of America Northern Barack Hussein Obama II must mandatory to work with the governor of Massachusetts with Mr. Willard Mitt Romney, for the good of the States United of America Northern. Sure!
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201211/1352834777.jpg
https://i2.wp.com/i.wpimg.pl/r,id,d142NTA7aF4xMDA7dV5odHRwOi8vaS53cC5wbC9hL2YvanBlZy8yODI5MC9mbGFnYV91c2E2MDAuanBlZztxXjAuOTU7Y150cnVlO3NjXnRydWU7dF5qcGc7c153aWFkb21vc2NpO2Z0XjE=.jpg
https://i2.wp.com/l1.yimg.com/nn/fp/rsz/111212/images/smush/curse1_uni_1352727704.jpg
https://www.google.pl/logos/2012/poland12_hp.jpg
https://i2.wp.com/l1.yimg.com/nn/fp/rsz/111212/images/smush/curse1_uni_1352727704.jpg
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTasHBvKqHemuMJRrDFe9gQ7uUCZ9aPTSjwgGVfwfIkMT3EPqfuJw
Oni są zwiastunem Armagedonu! Szykujmy się na najgorsze
To see and to hear soon the presidents; Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 13, 14, 15, 15, 16, 2012, 08:47 am, 10:25 am, 08:09 pm, 08:58 pm, 09:12 pm, 09:18 pm, 11:34 pm, 09:23 pm, 10:25 am, 07:09 am, 01:14 am, 11:31 am, Central Europe.
==–..Whether the circus and negative manipulation went well polish pseudo-politicians, politicians,  traitors the state of Polish, murderers the intellectual elite near the city, Smolensk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc.? Obviously, that so! Whether the circus and negative manipulation went well polish pseudo-politicians, politicians,  traitors the state of Polish, murderers the intellectual elite near the city, Smolensk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc.? Obviously, that so! Whether in the evening, the day of November 10, 2012, in the city bus line number 717, in Warsaw, Poland, prepared assassination at my very precious life, by the  service offenders; service dog / dogs, working for the offenders politicians; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc? Obviously, that so! (This is already the tenth serious assassination at my precious life in Poland.) Tego dnia miałem faktycznie przestać oddychać, miałem faktycznie przestać żyć. In this day; I had factually discontinue breathing, I had factually discontinue my existence, my living. Absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc. Whether poles are susceptible at negative manipulation, and rumors? Obviously, that so! Whether poles reach almost the bottom? Obviously, that so! Deviated counselors, counselors obsolete, idiots, who predict imminent end of the World; Their password are it: ‘hasp behind – fell’, ‘End’, ‘it is the end’, it are passwords idiots and for idiots to zap ! In this – leading the pack to killing by me is: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions and idiots to maximum power! The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 2012, 08:47 am, 10:25 am, 08:09 pm, Central Europe.
Proszę natychmiast zakończyć nagonkę negatywną na Dziennikarzy Polskich! With the point of Apolitical International Law; Each Nation must have eternal sovereignty. I greet with all my heart – with the occasion of the Independence and Sovereignty of eternal / eternity – the Whole Polish – all honest Leaders. All the details invitations will send soon; Cordially Invite You to me personally, to Cendrowski Wiesław Tomasz; The Presidents: Mr. Barack Hussein Obama II and Mr. Владимир Владимирович Путин; Topics: Composition / assembling congratulations and present facts and evidence; Recompense: Oblast Kaliningrad / Królewiec deliver / transmit to the Polish State; All the details invitations will send soon. Mr. Zbigniew Kazimierz Brzeziński (Cordially Invite you to me!), Whether you have a facts and evidence in the matter / in the topic; Assassination at life collective Polish elite intellectual in: presidential aircraft TU 154 M near the city of Smoleńsk? From several days and nights of almost all the information in the mass media (newspapers, television, radio and etc.) it a great media hype, that has drown the truth, the truth without hypocrisy, and without political propaganda / propagation pseudo-politicians. Full embargo, and full Veto for illegal authority in Poland, for: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar prohibited faces; Traitors and chameleons, murderers and assassins cooperating; consciously and unconsciously with foreign hostile interview / espionage / secret service! Nobody and nothing no squandered! Smoleńsk it not is forbidden topic! Smoleńsk it not is topic taboo! This is propaganda created by; Pseudo-politicians and politicians. Creates atmosphere a buying results / pillars artificial support of for political the corpses! Please immediately end the negative campaign at the Polish Journalists! Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit  – My Humble Person all the attributes of authority  (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction. Each Nation must have eternal sovereignty. With the point of Apolitical International Law.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 10, 11, 2012, 12:48 pm, 11:48 am, 11:50 am, 12:49 pm, Central Europe.

Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit  – My Humble Person all the attributes of authority  (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 08, 2012, 03:44 pm, Central Europe.

Temat: Dzień dobry Panu. Proszę być bardzo wstrzemięźliwym co do przekazywania materiałów w sprawie zamachu / morderstwa zbiorowego koło miasta Smoleńsk.

Good morning. Mr. Attorney Andrzej Seremet; Please very about great abstemious what to transmit materials in the matter assassination / murder collective near the city of Smoleńsk (dated: April 10, 2010). Please very the detail acquaint itself with all my materials in all my blogs, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Not are it suitable persons to this purpose / in this purpose. Please it very good / well examine.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet
 
 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzObezp35mlKsi4K9NorJpZbUFXL6Gy313IpajFx_bKuELV8pJQg
https://i0.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201210/1350990691.jpeg
https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/S/201211/1352710023.jpg

‘president’ pretender / usurper Bronislaw Komorowski said, that there are no signs of a ‘deliberate action of an external factor’ in the context of the Smolensk disaster. He explained, that his last week’s word at this subject / topic is it the result of the inference / conclusion / corollary speech leader SP of Zbigniew Ziobro. The ‘president’ pretender / usurper also announced that next week has itself with meet with the Attorney General Andrzej Seremeten’; I understand, that as a traitor the Polish State, who did not win the 2010 year presidential election. You search all my materials at this topic.///////”prezydent” samozwaniec / uzurpator Bronisław Komorowski oświadczył, że nie ma sygnałów świadczących o „celowym działaniu czynnika zewnętrznego” w kontekście katastrofy smoleńskiej. Jak tłumaczył, jego ubiegłotygodniowe słowa na ten temat to efekt wniosku lidera SP Zbigniewa Ziobry. „Prezydent” samozwaniec / uzurpator poinformował też, że w przyszłym tygodniu ma się spotkać z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem”. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 2012, 10:16 am, 07:55 am,  11:31 pm, Central Europe.

https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201211/1352793193.jpeg
‘Bishop Tadeusz Pieronek: The all of this legend about the assassination in Smolensk is simply ridiculous. – The all of this legend about the assassination in Smolensk, about the murder, is simply ridiculous – said Bishop Tadeusz Pieronek in Radio ZET. – The at sake God’s, if some small parts raises to the level of murder, it can itself with this only laugh – he added’. The at sake God’s; Bishop Tadeusz Pieronek; What’s itself going with the administration of the Catholic Church in Poland?! Tis it is the already loss of identity Catholic Church and loss of every real truth!!!

“Biskup Tadeusz Pieronek: cała ta legenda o zamachu w Smoleńsku jest po prostu śmieszna. – Cała ta legenda o zamachu w Smoleńsku, o morderstwie, jest po prostu śmieszna – powiedział biskup Tadeusz Pieronek w Radiu ZET. – No na miły Bóg, jeśli się jakieś drobne elementy podnosi do rangi morderstwa, to można się z tego tylko śmiać – dodał”. Na miły Bóg! Co się dzieje z administracją kościoła katolickiego w Polsce?! Toż to jest już utrata tożsamości kościoła i utrata wszelkiej prawdziwej prawdy!!!!!!!
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 13, 10:29 am, Central Europe.

 
SEKRETARIAT
 tel. 48 (22) 318-98- 80
 fax. 48 (22) 318-98-01
 
 ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
Dzień dobry Panu. Proszę być bardzo wstrzemięźliwym co do przekazywania materiałów w sprawie zamachu / morderstwa zbiorowego koło miasta Smoleńsk (dnia 10 Kwiecień 2010).
Proszę bardzo szczególowo zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami w wszystkich moich blogach; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz itp. nie są właściwymi osobami do tego celu / w tym celu. Proszę to bardzo dobrze przeanalizować.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
 

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Mr. Barack Obama wins election for second term as president; You treat me very seriously; Remember, that it I have everything. Without my real wealth; (Without my perfect, real, complex, non-political / apolitical program, which includes all areas of each life, which includes even situations, tragedies and elements unpredictable) and without my personal participation: Cendrowski Wiesław Tomasz – nobody and nothing good not will build.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/m.ocdn.eu/_m/b138f6adac37bd166cc21131fdf24eec,37,1,12-146-2987-1386-0.jpg
President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North.
Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America North.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 06, 07, 2012, 03:47 pm, 09:23 am, 09:25 am, 10:00 am, 10:29 am, Central Europe.
Mr. Barack Obama wins election for second term as president; You treat me very seriously; Remember, that it I have everything. Without my real wealth; (Without my perfect, real, complex, non-political / apolitical program, which includes all areas of each life, which includes even situations, tragedies and elements unpredictable) and without my personal participation – nobody and nothing good not will build.
https://i1.wp.com/l.yimg.com/dh/ap/metro/election/emeter_new.png
https://i1.wp.com/l.yimg.com/os/152/2012/11/06/ControlRoomBanner-jpg_222950.jpg
https://i2.wp.com/obamakontraromney.blog.pl/files/obamaromneyblog2.jpg

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama.
Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney.
My final crackdown with  traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the cityTof Smoleńsk.

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

03 lis

cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

 
President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North.
Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America.North.

Mitt Romney and Barack Obama. (AP Photo)

This do not is replay with entertainment. The will explication all themes!
Traitors Polish State and sophisticated global killers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions, besides these two serious offenses, violated / breach – also – following rudiments of law apolitical and rudiments apolitical normal of economics:
– In continuity with the other teams pseudo-government, led to the unjustified –  deliberate bankruptcy – almost all Polish Companies and sold these the company behind the proverbial penny!
– Your created abnormal (each law) law, which serves only selected persons and their supporters!
– You produced out of fear of political prisoners, which is already more in the Whole Poland, than normal workers in all layers of professional.
– You dismantling / dismantled the whole system financial, together with the whole system of wages and employment at normal conditions all employees.
– You led to the bankruptcy of the Whole Polish State; actual / true / real debt public and the actual / true / real deficit budget, is about hundred percent bigger / taller.

To nie jest powtórka z rozrywki. Będzie rozwinięcie wszystkich tematów!
Zdrajcy Stanu Polskiego i wyrafinowani globalni mordercy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki, oprócz tych dwóch poważnych przestępstw, naruszyli jeszcze następujące zasady prawa apolitycznego i zasady normalnej apolitycznej ekonomi:
– w ciągłości działania z innymi ekipami prowizorki rządowej; Doprowadzili do nieuzasadnionej, świadomej upadłości prawie wszystkie przedsiębiorstwa polskie i sprzedali te firmy za przysłowiową złotówkę!
– stworzyli anormalne (każde prawo) prawo, które służy tylko wybranym osobom i ich poplecznikom!
– wyprodukowali ze strachu więźniów politycznych, których jest już więcej w całej Polsce niż normalnych pracowników we wszystkich warstwach zawodowych.
– zdemontowali cały system finansowy, łącznie z całym systemem płac i zatrudniania na warunkach normalnych wszystkich pracowników.
– doprowadzili do bankructwa całe Państwo Polskie; Rzeczywisty dług publiczny i rzeczywisty deficyt budżetowy jest o sto procent większy / wyższy.
W związku z tym trybunał stanu i dodatkowa odpowiedzialność karna grozi wszystkim ekipom rządowym; ekipom byłym i bieżącym!

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama.
Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney.
My final crackdown with  traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the cityTof Smoleńsk.

What else needs to happen in the Whole Poland with guilt; traitors Polish State, with guilt global killers / murderers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only / etc. – so as – almost fifty million aware Poles / Inhabitants of Polish (conscious), convince itself, that these individuals / persons (above mentioned) itfactually /  actually in 100% real, true evil?!

Co jeszcze musi się wydarzyć w Całej Polsce z winy zdrajców Stanu Polskiego, z winy globalnych morderców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko / itp. żeby prawie pięćdziesiąt milionów świadomych Polaków / Mieszkańców Polski, mogło przekonać się, że wyżej wymienione osoby to faktycznie 100% prawdziwego ludzkiego zła?!

Maybe ‘authority’ and pseudo-authority polish we will offer of ten Mr. Anders Behring Breivik? For the reminder! In Poland lawlessness is about of value minimum hundred percent. Maybe such ‘advancement’  would force all Polish institutions to respond / answer at my e-mails (inter alia)? Maybe in those days / in those time will be true Love and true faithfulness? hahahaha / Your hypocrisy is about of value hundred percent!

Może władzy i pseudo-władzy polskiej zaoferujemy dziesięciu Pan Anders Behring Breivik? Dla przypomnienia!
W Polsce bezprawie jest o wartości minimum sto procent. Może takie posunięcie zmusi wszystkie polskie instytucje do odpowiadania na moją pocztę elektroniczną (między innymi)? Może wtedy zapanuje miłość i wierność?

This do not is replay with entertainment. The will explication all themes!
Traitors Polish State and sophisticated global killers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions, besides these two serious offenses, violated / breach – also – following rudiments of law apolitical and rudiments apolitical normal of economics:
– In continuity with the other teams pseudo-government, led to the unjustified –  deliberate bankruptcy – almost all Polish Companies and sold these the company behind the proverbial penny!
– Your created abnormal (each law) law, which serves only selected persons and their supporters!
– You produced out of fear of political prisoners, which is already more in the Whole Poland, than normal workers in all layers of professional..
– You dismantling / dismantled the whole system financial, together with the whole system of wages and employment at normal conditions all employees.
– You led to the bankruptcy of the Whole Polish State; actual / true / real debt public and the actual / true / real deficit budget, is about hundred percent bigger / taller.

To nie jest powtórka z rozrywki. Będzie rozwinięcie wszystkich tematów!
Zdrajcy Stanu Polskiego i wyrafinowani globalni mordercy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki, oprócz tych dwóch poważnych przestępstw, naruszyli jeszcze następujące zasady prawa apolitycznego i zasady normalnej apolitycznej ekonomi:
– w ciągłości działania z innymi ekipami prowizorki rządowej; Doprowadzili do nieuzasadnionej, świadomej upadłości prawie wszystkie przedsiębiorstwa polskie i sprzedali te firmy za przysłowiową złotówkę!
– stworzyli anormalne (każde prawo) prawo, które służy tylko wybranym osobom i ich poplecznikom!
– wyprodukowali ze strachu więźniów politycznych, których jest już więcej w całej Polsce niż normalnych pracowników we wszystkich warstwach zawodowych.
– zdemontowali cały system finansowy, łącznie z całym systemem płac i zatrudniania na warunkach normalnych wszystkich pracowników.
– doprowadzili do bankructwa całe Państwo Polskie; Rzeczywisty dług publiczny i rzeczywisty deficyt budżetowy jest o sto procent większy / wyższy.
W związku z tym trybunał stanu i dodatkowa odpowiedzialność karna grozi wszystkim ekipom rządowym; ekipom byłym i bieżącym!

Series farther will continued.

[[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

The Whole World, Poland, Warsaw, November 04, 05, 2012, 12:07 pm, 02:56 pm,  11:20 pm, 02:12pm, 03:30 pm, 04:55 pm, Central Europe.

Plik:Coat of arms of Poland-official3.png

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com or globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Rate this:

 

 

1 Vote

Like this:

You like this.
 • The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Violin Stradivarius. For all the Inhabitants of the Earth.

  2009-12-20 00:01:32
  ==–..Violin Stradivarius
  For all the Inhabitants of the Earth.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Earth.
  Thank You vety much Friend/ds
  I Love You. I Love You. I Love You.http://public.blu.livefilestore.com/y1pz8Tg7s9NodDjfFVs7tI3uHDuXbkAlTOe8JsG4iLIy-KHb_vTR6ePYUB180KmEM6URSuiYUgRCknjUuqRDObUIg/Emblem%20the%20around%20World..jpg

  https://i2.wp.com/www.nationsonline.org/bilder/continents_map.jpg
  https://i2.wp.com/www.mapaswiata.pl/grafika-foto/mapa-swiata.jpghttps://i2.wp.com/www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/swiat_kontynenty_i_oceany.gif

  http://public.blu.livefilestore.com/y1pz8Tg7s9NodDjfFVs7tI3uHDuXbkAlTOe8JsG4iLIy-KHb_vTR6ePYUB180KmEM6URSuiYUgRCknjUuqRDObUIg/Emblem%20the%20around%20World..jpgFriend/ds,
  Thank you very much  for Your very nice,  intelligent comments.
  Friend/ds,
  I wish You <a> wonderful night.
  I wish You <a> wonderful day.

  For my Friend/ds in the Polish language.Friend/ds,
  we must build together real World.
  wieslaw tomek

  Comments

  . . – 2009-12-20 00:22:27

  Stradivarius Violins are more beautiful than gold or silver, good night my friend, thank you and God Bless you and all who you love.

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Nations of the World. (Outdated World Nations.)

  2009-12-21 23:28:40
  ==–..Nations of the World.
  (Outdated  World Nations.)
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Earth.
  Yours with all my heart all > the Nations of the World.
  Yours with all my heart all > the Nations of the Earth
  I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  https://i0.wp.com/img224.imageshack.us/img224/6630/defd84676b9ab29b788ac5eiz1.pnghttps://i0.wp.com/img224.imageshack.us/img224/6630/defd84676b9ab29b788ac5eiz1.pnghttps://i0.wp.com/img224.imageshack.us/img224/6630/defd84676b9ab29b788ac5eiz1.png

  Good evening Friend/ds.
  Good morning Friend/ds.
  As a reminder.
  God is one and it is not important what it’s called.
  I am only a humble man, resident of the World Earth and the Universe.
  I am only a humble man > (inhabitant, resident) of the World Earth and the Universe.
  http://public.blu.livefilestore.com/y1pjNx-NvCryXTa15XLvBzt-dvjJJYZX5GxT2-zxc_BM-tJ2uRAJ5xhmygcXQHbESDvRyTfzSu7WzpaCUdZLiw7dw/walseiw-kemot%20EU17.jpgMrugnięcie

  tylko ja > taki sobie „chłopczyk” > kocham bardzo wszystkich Mieszkańców Ziemi, Świata i Wszechświata.
  Do zobaczenia Przyjaciele > I Love You > I Love You > I Love You.

  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the Earth/World.
  Once again I greet with all my heart all the Nations of the World/Earth.
  Once again I greet with all my heart all the Continents of the World/Earth.
  Once again I greet with all my heart (all)the whole World/Earth.

  Only part of the renovation around the world.
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Afghanistan, Palestine, Iraq, Israel and Korea.
  Necessarily need to sit down to negotiate >: a very honest Negotiators, who will be seen first of all the good around the World, Continents and all Nations, Inhabitants of the Earth.
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Chechnya.
  Friend/ds,
  Earth is one.
  The earth belongs to all the Inhabitants of the World.
  Friend/ds, must be a United World without borders.
  Negotiators must be: crystal > flower > nations.
  Friends,
  I can teach you >: fair and proper negotiations.

  wieslaw tomek
  Urodziłem się Polakiem, jestem Polakiem i umrę fizycznie jako Polak.
  W związku z powyższym >:
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich Polaków, którzy wiedzą co to jest prawdziwa miłość, co to jest prawdziwa uczciwość, co to jest prawdziwe zaufanie.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkich > takich właśnie > Mieszkańców Polski.
  Pozdrawiam z całego mojego serca wszystkie firmy w Polsce, które w ściśle określonym terminie i w całości(bez rat) > wypłacają uposażenia/wynagrodzenia/pensje swoim Uczciwym Pracownikom.
  Po prostu >:
  Pozdrawiam z całego mojego serca cały Uczciwy Naród Polski.

  Only for fair Poles.
  Polish National Anthem only for fair Citizens Polish.
  Polish National Anthem
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Africa.
  http://www.youtube.com/watch_popup?v=d7XNDvPds9c

  http://www.africaguide.com/afmap.htm
  Yours with all my heart all the inhabitants of Saudi Arabia and Kuwait.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Kazakhstan.

Yours with all my heart all the Inhabitants of Cambodia.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Siberia(Asia).
Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Australia.
http://physics.gac.edu/~chuck/NewZealand2009/australia-map.jpg

Yours with all my heart all the Inhabitants of Vietnam.

Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Slovakia and the Republic Czech.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Sicily and Corsica.
Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Antarctica.
http://www.gdargaud.net/Antarctica/MapSatellite/AntarcticStationsMap.gif

Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Brazil and throughout America South.
http://worldbirds.awardspace.com/map_of_south_america.htm

Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the Peoples/Nations Germanic.
http://www.united-states-map.org/world-atlas/europe/maps/map-europe.jpg

Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Greece.
Once again I greet with all my heart all the People/Inhabitants of Turkey.
Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the Benelux (Denmark, Netherlands, Luxembourg, Belgium).
Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Scandinavia (Finland, Norway, Sweden).
Once again I greet with all my heart all the inhabitants of Argentina, Mexico and Chile.

Yours with all my heart all the People/Inhabitants of Bolivia and Uruguay.
Friend/ds,
I do not want to hear about drugs in that Region / Area.
I do not want to hear about drugs in the World.
Drugs is death for all the wonderful People/Inhabitants of the World.

Friend/ds,
alcohol only in reasonable quantities, for the wise People/Inhabitants of the Earth/World and not too often.
Do you smoke cigarettes?
I leave that decision for all wonderful People/Inhabitants  of the World/Earth.

Friend/ds,
learn, learn, learn, learn, learn, learn, learn, > …….
Every Nation must be very wise.
Only a very wise Nation will not allow ourselves to be deceived.

Once again I greet with all my heart all the People/Inhabitants of Greenland.
Once again I greet with all my heart all Residents/Inhabitants of Alaska and Switzerland.
http://www.geographicguide.net/america/north-america-map.htm
Yours with all my heart all the Inhabitants of Ecuador, Peru, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Fr. Guiana and Paraguay.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Pakistan, Kamchatka and Japan.
http://www.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Sparganosis/Sparganosis%20Website/asia-map.gif

Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of India.
Friend/ds, I hope that in this Region / Area of true peace will reign?
Once again I greet with all my heart, all Muslim Nations throughout the World.
Once again I greet with all my heart all the Nations Arabic.
Once again I greet with all my heart all the Muslim Inhabitants of the World.
Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the Peoples/Nations Slavic.
Once again I greet with all my heart all the People/Inhabitants of Europe.
http://www.united-states-map.org/world-atlas/europe/maps/map-europe.jpg

Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Germany, Austria, Italy, Iceland, Ireland, Scotland, Wales, England and France.
Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of Ukraine, Latvia, Belarus, Estonia and Lithuania.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Canada and Quebec.
http://www.geographicguide.net/america/north-america-map.htm

Yours with all my heart all the Inhabitants of Iran and Egypt.
Yours with all my heart all the Inhabitants of the Nations of Spain and Portugal.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Taiwan and Tibet.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Chechnya.
Yours with all my heart all the Inhabitans of Kazakhstan and Azerbaijan.

Yours with all my heart all the Inhabitants of Kamphaeng Phet> (Thai กำแพงเพชร).
Once again very warmly greet with all my heart all the inhabitants of Earth. Yours with all my heart the inhabitants of Georgia and Armenia.Yours with all my heart the Inhabitants of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia, Hungary, Romania, Bulgaria. Yours with all my heart Inhabitants of Greece. It is wonderful People like all other Nations around the World. Yours with all my heart all the inhabitants of Kamphaeng Phet> (Thai กำแพงเพชร).
Yours with all my heart all the Inhabitants of Cuba and throughout Asia. All the Nations of the World > fair < greet with all my heart.

Yours with all my heart all the Inhabitants of Taiwan and Tibet.
wieslaw tomek

MrugnięcieUśmiechZaskoczenieZakłopotanieSmutekPłaczSennośćWyszczerzone zębyZłośćNie mów nikomuImprezaWystawiony językPrzewracanie oczami > super? hahaha Mrugnięcie

https://i1.wp.com/img224.imageshack.us/img224/1158/areromantyczneuv0.gif

Friend/ds >: Thank you very much for your comments in the two guest-books.

http://public.blu.livefilestore.com/y1pNABKDyFhJD7DI3xzdMjqn4-RrqIIrbmAU8soi-8c1ZhyZmU2lsn_VTZXGt3gKMMJM861YH9XSRkgoia11UeewA/patrz%C4%99%20w%20oczy%20naszego%20s%C5%82o%C5%84ca.jpg
Friend/ds,
please always think think think.

Yours with all my heart all the honest Inhabitants of Russia.
Yours with all my heart all the honest Inhabitants of China.
Yours with all my heart all the Inhabitants of North America.

Bermuda Triangle
http://beachchairscientist.files.wordpress.com/2009/07/bermuda-triangle.jpg

Friend/ds,
I greet once again with all my heart the whole Bermuda Triangle.
Friend/ds,
Please please please genuine Peace.

Friend/ds,

Children in Africa do not have enough to eat.
We test the weapon for their own gains?

A lot of Children > do not have anything to eat around the World.
Siberia does not know how to manage the facility.
Antarctica did not know how to manage the facility.
Sahara desert not know how to manage the facility.
Aircraft F-16 and Russian aircraft named ‚jiffy’ > („migi” > flashing > hahaha) it just/only a toy for the wise ‚Children’.
Aircraft/plane F-16 at the time of one month could not reach to>: the Polish > Poland? hahaha
What a number >: hahaha
Friend/ds,
Please >: search materials on these subjects in polish language.

wieslaw tomek > super extra Friend/ds======

Comments

Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2009-12-23 06:31:49

==–..Once again very warmly greet with all my heart all the Inhabitants of Earth.
Wonderful roses for all the Inhabitants of Earth.
http://img218.imageshack.us/img218/4391/zczerwonerecq2.jpg
Życzę wszystkim super nocy i extra dnia. Przyjaciele > jest super > naprawdę.
Wszyscy proszę > głowa do góry. hahaha
Niniejsza treść w języku polskim > dotyczy wszystkich Mieszkańców Ziemi.
P.S. Pseudopolacy i cała Polska > do końca roku 2009(precyzuję do dnia 30/12/2009r. do godziny 12:00 w południe czasu polskiego) muszą być wszystkie wszystkie wszystkie moje środki finansowe na moim koncie. Ja tego nie odpuszczę. Jak wam nie wstyd > żebym ja nie miał na wodę i chleb.
Dziękuję za uwagę. Wszelkie materiały na ten temat są w obu moich profilach/obszarach.
Rozumiem > cała Polska słynąca z bezprawia i korupcji „nie może” odzyskać moich środków finansowych. Nie może > bo świadomie nie chce tego uczynić. Przepraszam, że się powtarzam.
Oj Polsko Polsko Polsko > cały Świat Ciebie zmiecie na śmietnik historii. Nie wierzysz? Już tak jest praktycznie > przez głupotę pseudopolaków i Polaków > przez bezmyślność.
wieslaw tomek
Friend/ds,
are really uncounted by the end of the Nations World.
United World it primarily World without borders.
But that’s not all.
It > not will solve all the problems of the World.
Friend/ds,
my humble self is composed sincerest wishes to you all round year.
I submit the heartfelt wishes of all the Inhabitants of the Earth all round year.
Friend/ds,
my knowledge is for all the inhabitants of the Earth.
Friend/ds,
I can not be a puppet or a flag in the wind.
Friend/ds,
without any concerns.
You can always write to me at my address e-mail: atwtc@yahoo.com
Friend/ds,
do not worry a I will not leave it any Nation in the World without a care fair.
Friends only for a reminder.
I am a non-political.
I respect every religion.
Therefore, I can not accept a different attitude.
My wishes at Christmas are in different places and in different forms.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Earth.
Thank You very much.
I Love You. I Love You. I Love You.
wieslaw tomek
Yours with all my heart all the inhabitants of the World and the Universe.
I think > I hope that the whole World is not afraid of my modest person?
When the whole world would want to meet me in real life?
Cordially invite all residents of the World to city Legnica Poland.
My whole program is finely etched.
my my my address e-mail:atwtc@yahoo.com
http://img218.imageshack.us/img218/1226/mediumjvdk3n479e5203d87vf5.jpg
http://www.youtube.com/watch_popup?v=pwNjXwsL4o0
http://img218.imageshack.us/img218/1226/mediumjvdk3n479e5203d87vf5.jpg
You have no clue about this program.
For the moment, I can say with full responsibility:
1. Tusk is the era of the stone age.
2. Kaczynski x 2 is an anachronism.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=CrRVcN-SurA
„Uwielbiam” słuchać. Oddaje rzeczywistość.
Miałeś chamie złoty róg został ci się tylko pług.
Tak > to bardzo mądre przysłowie.

To są prawdziwi Cyganie. > Tak śpiewają prawdziwi Cyganie.
Pozdrawiam z całego mojego serca Was Piękni Cyganie.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=wYjkYUAqbKs
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Hj9NuHVs_gc
Tak > to uwielbiam.
wieslaw tomek
Friend/ds,
study/analyze all all all details details details > thanks.
Violin Stradivarius
For all the Inhabitants of the Earth.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Earth.
Thank You vety much Friend/ds.
I Love You. I Love You. I Love You.
http://img224.imageshack.us/img224/6630/defd84676b9ab29b788ac5eiz1.png
http://www.youtube.com/watch_popup?v=s7W3qbng4t0
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VzWWkWvlMx4
http://www.youtube.com/watch_popup?v=M-zUxvJj_aU
http://www.youtube.com/watch_popup?v=80pKc47JLCo
http://www.youtube.com/watch_popup?v=rKwmfkDQ_Ws
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4g5Q1p6C7ho
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4g5Q1p6C7ho
http://www.nationsonline.org/bilder/continents_map.jpg
http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/swiat_kontynenty_i_oceany.gif
For my Friend/ds in the Polish language.
Friend/ds,
we must build together real World.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=et5SXwR9nZw
Friend/ds,
I wonder when all the Inhabitants Earth wake up from the torpor.
I love all Inhabitants of Earth.
I love all Nations.
I love whole World and the Universe.
The last time I write.
Old World in the current system economic, political and organizational will not survive.
This is simply a complete bottom.
Friend/ds,
Please make a detailed analysis of world history.
Yours with all my heart all the Inhabitants of Earth.
I Love You. I Love You. I Love You.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Es9xkPsMXU8
All, all, all Nations of the World can always, always, always(FOREVER) rely on me.
I give you my word.
Nobody can deprive You/Your > human dignity.
United World will prevail.
I love you very Buddies/Friend/ds.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Es9xkPsMXU8
http://www.youtube.com/watch_popup?v=OUXWQI5pJIs
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bEDoDmxCZTk
http://www.youtube.com/watch_popup?v=4IwMnF-ITX8
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Film9G_4_U8
http://www.youtube.com/watch_popup?v=XUVwx4J_6sQ
http://www.youtube.com/watch_popup?v=AR4IIP7i6Ss
http://www.youtube.com/watch_popup?v=2tBBb9aDr_w&pop_ads=null
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Es9xkPsMXU8
yes yes yes only/just a VictoryFriend/ds
wieslaw tomek
Friend/ds,
will see shortly, that truth is on my side.
For build a normal World, there is no other solution.
Only a United World of Nations, Continents and the World as a whole.
Yours with all my heart all the inhabitants of Earth.
Thank you for your attention.
Is super.
wieslaw tomek
Friend/ds,
study/analyze all all all details details details > thanks.
Friend/ds,
I love you very much.
Nations,
I love you very much.
Continents,
I love you very much.
World,
I love you very much.
Thank You very much.
http://public.blu.livefilestore.com/y1pIIO2mC5fyMDRSHlhRzZjRMDjty2DAa3Ql-gOaxyZYjKLKtEXmxAfCMboj-idZWdVwB_p67Qd4YiqH4Htw7xIwA/Emblem%20the%20around%20World..jpg
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0
http://www.youtube.com/watch_popup?v=0qq5-GrwoMI
http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
http://www.youtube.com/watch_popup?v=yCPF9Y7YQe4
dobredobre
wieslaw tomek

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  New Year 2010. Friends, New year for the entire World is at/in different times. I give you everything > my profiles, areas, sites. wieslaw tomek

  2009-12-29 13:26:08
  ==–..New Year 2010.
  Friends, I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  I love all the Inhabitants of a World.
  All the Inhabitants of the World > wish you a happy New Year 2010 > new year 2010 (all).
  wieslaw tomek
  http://public.blu.livefilestore.com/y1p6HT0kvfiTYfmzTNWaM64cdoxRAZM-50_i17xdAGXoh6uNCmegLV4LE9vqGjRGt7o9sp5r4LlhiXMmMY5yx5ObA/Sun%20I.jpg


  http://public.blu.livefilestore.com/y1pJQP-mw1k0h5KD6ZZMTK0_HQu2AsAzLy7ntKjy524iNVPLU0nLioUbiGogMHhFtyXW0B__kUIbIKFbdn2LvvIZg/Emblem%20the%20around%20World..jpgFriends,
  New year for the entire World is at different times.
  Friends,
  therefore give myself to you entirely.
  Friends,
  Please understand me correctly.
  I give you everything > my profiles, areas, sites.
  Friends,
  there are all my wishes for the World.
  Friends,
  there are all my wishes for all the Inhabitants of the Earth.
  There are options > for my program.
  Friends, all the Inhabitants of the World >: For You You You You You You You.
  I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  https://i0.wp.com/img210.imageshack.us/img210/4884/986434.gif

  https://i0.wp.com/img210.imageshack.us/img210/4884/986434.gif
  wieslaw tomekFriends,
  please > also note that I am not an idiot.
  Where is my bread?
  Where is my water?
  Friends,
  where are my honestly earned money > in Poland?
  Friends,
  quite lawless Polish >: to my modest person.
  Instruction number fourteen:
  Friends,
  please cut off the city of Legnica 59-220 Poland and Poland from all of sources economic.
  Friends,
  You must themselves be guided by their own >: intelligence(own reason) to assess the situation.
  Friends,
  more than one a year of my hell in Legnica 59-220, Poland.
  Friends,
  Over three and a half years of my hell > in Poland.
  Friends,
  quite lawless Polish >: to my modest person.
  Instruction number fourteen:
  Friends,
  please cut off the city of Legnica 59-220 Poland and Poland from all of sources economic.
  http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogParthttp://public.blu.livefilestore.com/y1pVIfT3UV7V3lo99Q95W-42ILFkNBehG23LAJsJw_gQXSS8i4U0SctmI8yyebYUzkmpFqxydLsms5TRlP7F3bsag/Friends%2C%20ideal%20philosophy%20%2B%20perfect%20science%20%2B%20ideal%20economy%20%3D%20ideal%20success.JPG
  Gay number one. (Gay number one? > hahaha)
  Sentenced to destruction.
  The Poles have created a special website.
  Poles on this website posted my photo.
  Motto as above.


  http://gk7oew.blu.livefilestore.com/y1pYoKGscBKPHOwthZSFjrcP3o75-gDyfhoS2CO6oV91NcMG82FEde1N0XQIlIQo8btSrlqcSw3hjgj_irhJg_LklAwcp92ynNb/patrz%C4%99%20w%20oczy%20naszego%20s%C5%82o%C5%84ca.jpg


  wieslaw tomek

  Comments

  Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-01-04 13:43:01

  ==–..Friends,
  please really unite the whole World.
  Friends, I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  I love all the Inhabitants of a World.
  All the Inhabitants of the World > wish you a happy New Year 2010 > new year 2010 (all).
  wieslaw tomek
  P.S. Przyjaciele, od tego momentu/czasu naprawdę proszę czynić wszystko > żeby zjednoczyć cały Świat.
  Zasady/fundamenty są Wam znane. Pozdrawiam z całego mojego serca i wszyscy głowa do góry.
  Dobrze > przypomnę > ale tym razem w języku polskim > podstawowe fundamenty: tylko prawdziwa miłość i tylko prawdziwa uczciwość. Fundamenty z nich wynikające: tylko prawdziwy pokój(wszelkie konflikty zbrojne muszą być zakończone > wielokrotnie pisałem/mówiłem > wszelka broń służąca do zabijania drugiego człowieka > do „kosza”) i tylko prawdziwe wzajemne zaufanie.
  Przyjaciele, proszę studiować bardzo szczegółowo moje wszystkie materiały.
  Idźcie już spać > idźcie.
  tylko ja > only me

  Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-01-20 10:00:43

  ==–..Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  Thank You very much.
  wiesław tomek
  wieslaw thomas
  +
  Friends,
  think & work, think & work, think & work.
  Please do everything from precision atomic clock.
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  Thank You very much.
  +
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  Thank You very much.
  wiesław tomek
  wieslaw thomas
  Friends >:
  well , well, well.
  I have everything in mind.
  Very dependent me on this to all the residents United World were happy.
  This fact will take place soon.
  Yours sincerely,
  tomek / thomas
  Friends,
  quietly, efficiently, effectively, with a smile. Do you understand?
  I would like to do it all for all the Inhabitants of the Earth / World.
  It is possible and is certain.
  Thank you very much Friends for this moment, torque.
  See you soon.
  Friends,
  please pay special attention to my language of diplomacy.
  Please read between my lines. > also
  Correct and logical management of Sahara Desert, Siberia and Antarctica are a prelude to the life of all Inhabitants of the Earth / World and the Universe.
  Once again I greet with all my heart all the Inhabitants of the Earth > World and Universe.
  Friends, I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  Just / only a reminder.
  I give a guarantee hundred per cent > one hundred percent (100%) success in all areas / levels of living Inhabitants of the World / Earth.
  This is a guarantee for every Nation, Continent and around the World.
  I swear to God alone.
  I know what I write.
  I know what I’m saying
  I am fully aware of what I do.
  Wiesław Tomasz
  Wieslaw Thomas
  wieslaw tomek
  only me
  tylko ja
  Friends,
  please really unite the whole World.
  Friends, I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  I love all the Inhabitants of a World.
  All the Inhabitants of the World > wish you a happy New Year 2010 > new year 2010 (all).
  wieslaw tomek
  P.S. Nr 1 Przyjaciele, od tego momentu/czasu naprawdę proszę czynić wszystko > żeby zjednoczyć cały Świat.
  Zasady/fundamenty są Wam znane. Pozdrawiam z całego mojego serca i wszyscy głowa do góry.
  Dobrze > przypomnę > ale tym razem w języku polskim > podstawowe fundamenty: tylko prawdziwa miłość i tylko prawdziwa uczciwość. Fundamenty z nich wynikające: tylko prawdziwy pokój(wszelkie konflikty zbrojne muszą być zakończone > wielokrotnie pisałem/mówiłem > wszelka broń służąca do zabijania drugiego człowieka > do „kosza”) i tylko prawdziwe wzajemne zaufanie.
  Przyjaciele, proszę studiować bardzo szczegółowo moje wszystkie materiały.
  Idźcie już spać > idźcie.
  tylko ja > only me
  P.S. Nr 2 Pozdrawiam prawdziwego Zorbę/Zorbczynię. Super mi to się „udało”.
  „Zorba/Zorbczyni” > jest niereformowalna.
  Tak tak tak > papier wszystko przyjmie.
  Pisz pisz pani/pan i tak ten problem będzie wyrzucony do kosza.
  Może pani/pan mnie w t—k pocałować.
  Skąd to powiedzenie znają uczciwi Mieszkańcy Polski?
  Nie mam zamiaru zajmować się małostkowością.
  Uczciwi mieszkańcy Polski > otwórzcie szeroko oczy.
  http://gk7oew.blu.livefilestore.com/y1paLki5y-bpxeXKLARuZkBEid9foZ9gFzGwx0HAOKjAWSIYD9eD8CO1iYp-6AHclDeQK3rGJeIbDgBQ3a1fjsF1oCawLCRrpnc/I%20look%20in%20the%20eyes%20of%20our%20sun%20patrz%C4%99%20w%20oczy%20naszego%20s%C5%82o%C5%84ca.jpg
  http://www.youtube.com/watch_popup?v=CwfuRSXZ3zg
  P.S. Nr 3 Tak, tak, tak > sama się przyznałaś do dwóch swoich niezbitych prawd (twoje słowa/zdania):
  1. „Męczy mnie zgryzota”. Nie dziwię się > zastanów się „dziecko” dlaczego!?
  2. „Tak to prawda: Nienawidzę cię”!!! Również się nie dziwię > tak nienawidzieć ? mnie > możesz tylko ty „dziecko”.
  Oto motto twojego życia.
  Już wcześniej o tym pisałem; Darzę wszystkich Mieszkańców Ziemi/Świata prawdziwą miłością.
  Nawet moich wrogów.
  Co by było gdyby tak nie było?
  Zastanów się „dziecko”.
  Dobrze?
  Nienawiść prawdziwą można pokonać tylko prawdziwą miłością do drugiego Człowieka, całego Świata i Wszechświata.
  (Mam na myśli bardzo duże dziecko i bardzo dojrzałe > wiekowo dziecko).
  Jeszcze jedna i ostatnia moja rada dla ciebie > dla dobra twojego > poważnie: Nie podpieraj się więcej byłą milicjantką, której prawie nikt nie lubi(Uściślam > „mówię” tu tylko o jednej osobie > bratowa > nie moja > nigdy nie wolno uogólniać > nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej > nigdy! Już wcześniej o tym pisałem i mówiłem.)
  Mimo wszystko pozdrawiam was „dziewczynki”.
  Niech Bóg da wam zdrowie i zaszczepi w was prawdziwą miłość > przynajmniej do drugiego człowieka.
  Pozdrawiam braci > nie moich. Pozdrawiam was z całego mojego serca.
  „Proszę” mnie więcej nie obserwować / nie szpiegować i nie podsłuchiwać. Ja mam rozwiązania nieznane jeszcze nikomu na świecie > super / extra rozwiązania. Tylko się ośmieszacie. Ile ja już razy pękałem ze śmiechu.
  Jesteście naprawdę kilka milionów lat świetlnych do tyłu.
  Przepraszam bardzo > czegoś tu nie rozumiem; pseudopolacy próbują mnie zmusić do powrotu na horyzont! W to piekło na Ziemi?! Nie, nie > już nigdy. Nie jestem już wstanie zaufać nikomu z powyższego kwartetu. Na horyzoncie ostatnimi czasy > piekło było wszczynane co godzinę > bez powodu i nie przeze mnie. Czynione to było z premedytacją. Powtórzę się – przepraszam – tylko moja klasa powstrzymuje mnie od opublikowania całej prawdy.
  Uzupełnienie > muszę niestety. Tuż po Nowym Roku 2010 zostałem kolejny raz(osiemnaście razy) wypędzony z Horyzontu, który się nie oddala i nie przybliża > bez najmniejszego powodu. Przepraszam > był powód; mieszkanko było potrzebne dla innego(pełna dyplomacja). Czyżby „USA” przyleciało do Legnicy? No tak > nie dawno odleciało „USA” > więc ktoś taki jak ja > może by się „jeszcze przydał do czegoś”. Do poniżania, do oskarżania, do rzucania oszczerstw itp. itd.
  Proszę mnie więcej nie prowokować. Ostatni raz ostrzegam pseudopolaków i odwrotnych ludzi. Praktycznie oznacza to samo.
  Pozdrawiam z całego mojego serca tylko uczciwych > nieskorumpowanych > nie tkwiących w zgniłych układach Mieszkańców miasta Legnica, 59-220 i całej Polski.
  Musiałem wrócić z notatką do tej pozycji mojego blogu. Proszę mi wybaczyć.
  Dziękuję za uwagę. Doceń moją klasę „dziecko”.
  wieslaw tomek

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Haiti > great World tragedy.

  2010-01-14 21:35:48
  Haiti > great World tragedy.
  I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  http://public.blu.livefilestore.com/y1p6HT0kvfiTYfmzTNWaM64cdoxRAZM-50_i17xdAGXoh6uNCmegLV4LE9vqGjRGt7o9sp5r4LlhiXMmMY5yx5ObA/Sun%20I.jpg

  https://i1.wp.com/media6.mojageneracja.pl/oiiuuepqqo/mediumk8d33i5548eb28eee210172068.jpg
  Yours with all my heart all the dead Inhabitants  in Haiti.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Haiti.
  I call on all Inhabitants of the Earth / World about help for all Inhabitants of Haiti.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Haiti.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Central America.
  http://public.blu.livefilestore.com/y1pJQP-mw1k0h5KD6ZZMTK0_HQu2AsAzLy7ntKjy524iNVPLU0nLioUbiGogMHhFtyXW0B__kUIbIKFbdn2LvvIZg/Emblem%20the%20around%20World..jpgJust my humble self,
  wieslaw tomek

  Comments

  Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-01-28 14:19:20

  ==–..Friends,
  please pay special attention to the history of Haiti.
  Necessarily and effectively help all the People / Inhabitants of Haiti.
  Haiti > great World tragedy.
  I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. >>>>>>> Haiti
  Yours with all my heart all the dead Inhabitants in Haiti.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Haiti.
  I call on all Inhabitants of the Earth / World about help for all Inhabitants of Haiti.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Haiti.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of Central America.
  Just my humble self,
  wieslaw tomek
  Helplessness of the World;
  Airplanes have no where to land.
  What a number !!!!!!!
  It is very good practice.
  Who is responsible for the rescue?!
  Behind share?!
  There are so many other very good / perfect solutions!
  Rescuers can not withstand >: the temperature difference!
  Who governs? >: This action?!
  Do not You understand English?!
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Uslyszeli-spod-gruzow-jej-placz—zobacz-poruszajacy-film,wid,11864753,wiadomosc.html?ticaid=1978f
  http://www.youtube.com/watch?v=CxtVkJCkHIo
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Naukowcy-nadchodzi-gigantyczne-trzesienie-ziemi;-wywola-tsunami!,wid,11869661,wiadomosc.html?ticaid=197c5
  wieslaw tomek
  wieslaw thomas

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Why do fools govern the Peoples/Nations/Inhabitants of the World?

  2010-01-20 11:22:02
  ==–..How long does the wise People/Inhabitants of the Earth/World will/allow at negative manipulation and at negative impact?
  Why do fools govern the Peoples/Nations/Inhabitants of the World?
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.

  Yours with all my heart all the Inhabitants of the World/Earth.
  I invite you to a lively discussion of all the Inhabitants of the Earth/World.
  http://public.blu.livefilestore.com/y1p9ri8L9CseL-GL0qwN_rmexjhDPmAX0noSxEHIxkOZPw2-k0NjJBEwtBqToxw4jB3ymV5Xi53pcyZwXTSiKzOAQ/Can%20a%20computer%20can%20think.%20The%20computer%20can%20think..jpg

  wieslaw tomek

  Comments

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Can I buy / acquire Desert Sahara ?

  2010-01-22 16:52:42
  ==–..Can I buy / acquire Desert Sahara?
  My humble person must buy the Desert Sahara.
  It will be a success on the scale of the World and Universe.
  Second, buy / acquire Antarctica.
  Thirdly, the buy / acquire Siberia.
  No, no, I’m not mad > only / just my humble person.
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  I invite you to a lively discussion of all the Inhabitants of the Earth/World.

  http://public.blu.livefilestore.com/y1pE0FiGTf_F3jwLAHJudbH2tfbn6Qa1uXNhBXC7A0YzsQd658oof7kuVgKQHc3nbJwSpTl6VhOueJR3J9eIRYgBg/patrz%C4%99%20si%C4%99%20Tobie%20prosto%20w%20oczy.jpg
  wieslaw tomek

  Comments

  Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-01-23 19:13:28

  ==–..Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory.
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  +
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Rhetorical question:
  Why is number seven?
  =
  perfect/ideal success
  =
  ideal/perfect success
  wieslaw tomek

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Friends, please step up action against my real enemies.

  2010-01-24 14:06:01
  http://public.blu.livefilestore.com/y1pBJPMvD_8prcdtw34iilFWaUX33Y6cRZgQacpbnOlLlIaVnUHjdC2j8E1SmvvOoOxNGewLHYsEkgtcOHx2QcUiQ/only%20me.jpg
  Friends,
  please step up action against my real enemies.
  City 59-220 Legnica, Poland.
  wieslaw tomek
Friend/ds,

all instructions must be implemented.
My humble person is prepared for any eventuality.
Friend/ds,
Please > work with the speed of light(24 x 300 000km/s)
Friends,
quite lawless Polish >: to my modest person.
Instruction number fourteen:
Friends,
please cut off the city of Legnica 59-220 Poland and Poland from all of sources economic.
Friends,
You must themselves be guided by their own >: intelligence(own reason) to assess the situation.
Friends,
more than one a year of my hell in Legnica 59-220, Poland.
Friends,
Over three and a half years of my hell > in Poland.
Friends,
quite lawless Polish >: to my modest person.
Instruction number fourteen:
Friends,
please cut off the city of Legnica 59-220 Poland and Poland from all of sources economic.
Instruction number thirteen:
Applies to the whole World !!!!!!!
Friend/ds
Essential condition for reducing crime ( positive result / effect to fifty percent > 50%) may be > must be > paid on a specified date wholly decent wage, salary to all honest workers.
Companies that do not meet this requirement must be liquidated within a month(one).
Instruction number twelve:
Friends,
make a thorough inspection of the Microsoft Warsaw for the past five years.
Friends,
Please pay special attention on my correspondence with this company.
http://www.microsoft.com/poland/general/default.mspx
All instructions are current.
All instructions to implement the speed of light.
Instruction number eleven: Friends,
want to save the world from ultimate destruction:
Please stop all hostilities for the entire World.
Please do so as soon as possible.
This applies to all inhabitants of Earth.
Without exception.
necessarily!!!!!!!
Friends, please continue with all instructions.
Instruction number ten:
Friend/ds,
You, know very > well > what do.
I Love You Friend / ds.
wieslaw tomek
Instruction number nine:
Friends,
Please take all effective measures that will bring success to the world.
Friends,
thank You very much.
I Love You.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0
(Friends,
please do not let themselves be > negatively manipulated.)
wieslaw tomek
(dodałem > 16-11-2009r. > 12:00)
Instruction number eight > Update> 1:
Friends,
please Championships Europe organized/organize in 2012 in Germany and Ukraine.
Michel Platini,
I greet you with all my heart.
I hope that does not fell asleep?
Friends,
Legnica Poland as a city is not understood anything.
Poland as a country not learned anything.
Friends,
please continue with all instructions.
Instruction number seven:
Friends >>>>>>>>
Enter all the restrictions with immediate effect only for the Polish state.
All objectives and action lines for the good of the whole world :>: must be achieved!
Friends, action must be immediate.
Update>30 & 7,8,9,10,11,12,13abc, 14,15,16,17 > !!!. CORRECTION instruction number six:
Friends,
Instruction from 1 (one) to 6 (six) must be carried up to the full success of the entire world.
Instruction 1 (one) to 6 (six) must be implemented with the speed of light (300000km / s >).
Instructions from 1 (one) to 6 (six) must be made of 100%.
.
Friends,
please check all property purchased / acquired by Poles outside the Polish state.
Pay particular attention(Additional information:
Pole, name<arrest > You decide> Marek, father, lover > I am in possession of all information. Only the necessary information I can give here!) to the United States of America.
.
Friends,
please block the export of any false / counterfeited goods and services from the Polish state.
Friends,
please lock very quickly throughout the world black market labor for the Poles.
.
Friends please,
Lock the global market for counterfeit goods and services.
Lock the global market for counterfeit false documentation.
Commands relate primarily to transport all the world.
all transportation
Friends,
please pay particular attention to transport hazardous materials of all classes.
The commands above relate primarily Polish.
.
Friends please, check in detail all the transport companies worldwide.
To control the transport companies, please use all the control bodies.
Friends, please use this procedure also for Polish.
Friends please, check carefully all companies transport in the world.
BAG> Glückwünsche, weiter bitte. Danke.
Je félicite française la gendarmerie, s’il vous plaît continuer. Merci.
ZOL> Glückwünsche, weiter bitte. Danke.
Polizei> Glückwünsche, weiter bitte. Danke.
Je félicite la police, s’il vous plaît continuer. Merci.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0
http://www.mirek08.de/Gal/grafika/r/roze1.jpg
http://x.garnek.pl/ga6572/82365ee13872208a928326a3/928326.jpg
.
Świadomie piszę > używająć języka polskiego>
Przeprowadzić szczegółową kontrolę firmy>
henryk trojanowski & AGNIESZKA TROJANOWSKA
Dane kontaktowe w/w osób:
DSL094746@orange.pl
mobile: 0048601505244 0048601505244
agusia73@windowslive.com
mobile: 0048664125169 0048664125169
Prawdziwi przyjaciele: do kontroli w/w firmy użyć wszelkich oraganów kontroli.
only me = walseiw-kemot EU17=walseiw-kemot EU27=wieslaw-tomek EU17(EU27)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=lN5z3SE7C9Q
http://www.youtube.com/watch_popup?v=JiCC75b218I
http://www.youtube.com/watch_popup?v=ubiyQwHFrNI
Poland hypocrisy in the eyes of the world is increasing.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cs16gYQzcf0
===========================================
The whole world must be beautiful, fair.
I am not autocratic.
The foundation of the world must be true love.
The foundation of the world must be a red rose.
foundation >
założenie
utworzenie
fundacja
ufundowanie
podbudowa
podmurówka
oparcie
podkład
podstawa
This is only my suggestion:
White banner around the world> Emblem> red rose and emblem of all the nations of the world.
This symbol of the world could be a reflection of true love all nations.
(dodałem > 30-09-2009r. > 20:49)
==================================================
Treść pomiędzy podwójnymi, przerywanymi liniami również proszę potraktować > jako zadanie.
Przepraszam bardzo > będę bardzo delikatny jak na chwilę obecną wobec Polaków;
Nikt nie miał prawa określać za mnie daty i czasu(godziny) wykonania niniejszych zadań.
Ja zleciłem te zadania i ja określam datę i czas(godzinę).
To ja chcąc wykazać dobrą wolę > dałem szansę i liczyłem na uczciwą grę Polski.
Polska łamie wszelka reguły i zasady. Proszę to sprawdzić u bardzo dobrych prawników.
Prawników światowej klasy > nie wyłączając świetnych prawników polskich.
Ja jestem tylko szarą myszką.
W związku z powyższym precyzuję: data wykonania 01-10-2009r. > godzina 14:00 polskiego czasu.
Świadomie piszę tę/tą treść w języku polskim.
To była świadomie i uczciwie zastosowana pułapka na Polaków. Pragnąłem sprawdzić czy Polacy cokolwiek zrozumieli > co do uczciwej gry.
Czekam i zapraszam Szanownych Państwa do dyskusji/polemiki w tym miejscu.
http://walseiw-kemot.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
http://walseiw-kemot-eu27.spaces.live.com/default.aspx?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart
Polacy/Rodacy > nie rozumiem jednego; czemu mnie pragniecie niszczyć > jako swojego rodaka?
Tego już cały świat nie może pojąć. Polacy/Rodacy > proszę zauważyć > Wy jako Polacy/Rodacy powinniście mi pomagać. Prawda? Jak można niszczyć własnego rodaka > tylko dlatego, że chce/pragnie dobrze dla całego świata i dla Polski. Proszę > odpowiedzcie sobie sami na te i inne pytania. Po prostu > nie chcecie Polacy/Rodacy dobra świata > dobra Polski. Kochacie wszelkie układy i postępującą korupcję we wszystkich dziedzinach życia w Polsce. Dziękuję za uwagę Polacy/Rodacy. To dla Was Polacy/Rodacy >:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=uATxGkJUdvM
walseiw-kemot EU17=walseiw-kemot EU27=wieslaw-tomek EU17(EU27)
(dodałem > 08-10-2009r. > 19:37)
(dodałem > 09-10-2009r. > 12:38)
(dodałem > 16-10-2009r. > 08:26)
(dodałem > 24-10-2009r. > 09:24)
(dodałem > 27-10-2009r. > 21:00)
(dodałem > 04-11-2009r. > 00:35)
(dodałem > 02-12-2009r. > 17:57)
(I added > 31-12-2009r. > 19:55)
(I added > 24-01-2010r. > 17:35)

Comments

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Rhetorical questions.

  2010-02-01 23:13:16
  ==–..Rhetorical questions.
  Why world is losing its precious time?
  Why do the leaders wanted to use the old templates?
  My humble person knows the answer to such a ‚simple’ questions.
  https://i0.wp.com/i2.ytimg.com/vi/yV-dmPlYt5w/hqdefault.jpg

  My humble person is ready to debate with the leaders of the World.
  With all the leaders of the World in the same time.
  I am able to prove, that do not have slightest chance for these leaders.
  They all, my humble person in the singular.
  Waiting Waiting Waiting
  May participate Candidates at Polish president.
  My humble person who wants such a debate.
  We’ll see and hear everything.
  http://public.blu.livefilestore.com/y1pK0krIWjcAAz4Ev3Qxuy5xP2-MF-Ta-L03t0AfovDTjwaOPdTOEXHzg8eylgLy9LHp-hyValZzMJAT_yG-U_x-g/och%20niemo%C5%BCliwe%20mo%C5%BCliwe%20mo%C5%BCliwe.jpg

  Yours sincerely,
  wieslaw tomek
  But it >: will >: be is mowing.
  http://public.blu.livefilestore.com/y1phIVIrHzLn_X8Dgj-H8AiwoGvLiAeWVY0HkKhHVcUGpn68BmZFKFW6n6gus-21MEND9u7kkT85T1VoBub220zwA/spr%C3%B3buj%20mnie.jpg
  Friend/ds, what You harms > check under every respect > my humble person?
  You have everything to gain. True?

  http://a1128.g.akamai.net/7/1128/497/0001/origin-d5.scene7.com/is/image/ProvideCommerce/ROS12red40_rbye09_2_FV_PF?nanos=770&qlt=75,1&resMode=sharp2&op_usm=0.5,1.0,0.0,0&wid=300&hei=350
  Yours sincerely,
  wieslaw tomek

  Comments

  Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-02-02 08:35:12

  ==–..Friend, what You harms > check under every respect > my humble person?
  You have everything to gain. True?
  Friends,
  ideal/perfect success is the set of all positive elements, components.
  Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success for the whole World and the Universe.
  Friends,
  only a hundred per cent success(one hundred percent success) 100% > I’m interested.
  Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory.
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  +
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Rhetorical question:
  Why is number seven?
  =
  perfect/ideal success
  =
  ideal/perfect success
  X (times) > Infinity
  May God lead all Inhabitants of the Earth / World and the Universe.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World and Universe.
  wieslaw tomek

  Cendrowski Wiesław Tomasz. United World. – 2010-02-06 10:04:27

  ==–..Friends,
  ideal/perfect success is the set of all positive elements, components.
  Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success for the whole World and the Universe.
  Friend, what You harms > check under every respect > my humble person?
  You have everything to gain. True?
  Friends,
  ideal/perfect success is the set of all positive elements, components.
  Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success Victory ideal/perfect success for the whole World and the Universe.
  Friends,
  only a hundred per cent success(one hundred percent success) 100% > I’m interested.
  Victory Victory Victory Victory Victory Victory Victory.
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Friends > true love + true honesty + true peace + true trust = perfect/ideal success
  +
  Friends > ideal/perfect philosophy + perfect/ideal science + ideal/perfect economy = ideal/perfect success
  +
  Friends > I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You. I Love You.
  +
  Rhetorical question:
  Why is number seven?
  =
  perfect/ideal success
  =
  ideal/perfect success
  X (times) > Infinity
  May God lead all Inhabitants of the Earth / World and the Universe.
  Yours with all my heart all the Inhabitants of the Earth / World and Universe.
  wieslaw tomek

 • =
 • Wiesław Tomasz Cendrowski. United World.

  Princess Diana.

  2010-02-06 13:03:04
  ==–..Princess Diana.
  https://i1.wp.com/princessdianafans.com/files/2008/12/blog9-princess-diana.jpg

  Princess Diana is / was a beautiful and very intelligent Woman.
  This is very good an example.
  Until today, I understand her heart and soul.
  My humble self will always it understood.
  Yours with all my heart.
  I pray for eternal life in the name of the One God.
  https://i0.wp.com/i703.photobucket.com/albums/ww37/maka336/1413459.jpghttp://public.blu.livefilestore.com/y1pY0jL6IJ8GmGM-TWJCawsGKxK6dJa_mzqQgf2j-GvH2NXHG84Ks59Dc0MxjdNDBQP820y9utu8nlkXyWRpYCYeQ/jestem%20pewny%20tego.jpg

  Yours faithfully,
  Yours sincerely,
  wieslaw tomasz
  wieslaw thomas

  Comments

 • =
03
List
12

Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. Do not underestimate! Recent peaceful call to leave government buildings and presidential; Bronisław Komorowski, Donald Tusk (You both do not have right a moral and legal to exercise authority.); I personally using / use with the last road the peace solve all the problems of all Inhabitants of the Whole Polish and solve all the problems of all the Inhabitants of the Whole World – I demand; Leaving, leave, move itself with all these places in Warsaw, Poland to day November 14, 2012, 2:00:00 pm. All other details related with this topic / problem are in all my materials! You must the these details search! You have to find all the details. Do not underestimate! The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 13, 2012, 04:24 pm, Central Europe. / Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit – My Humble Person all the attributes of authority (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 08, 2012, 03:44 pm, Central Europe. Good morning. Mr. Attorney Andrzej Seremet; Please very about great abstemious what to transmit materials in the matter assassination / murder collective near the city of Smoleńsk (dated: April 10, 2010). Please very the detail acquaint itself with all my materials in all my blogs, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Not are it suitable persons to this purpose / in this purpose. Please it very good / well examine. President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North. Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America.North. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

Zbigniew  Boniek; Why do not use your true / original our emblem for State about the name Poland? Zbigniew Boniek; Dlaczego nie używasz ty prawdziwego / oryginalnego naszego godła dla Państwa o nazwie Polska?
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER  17, 18, 08:11 am,  01:00 pm, Central Europe.
Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World. The Israeli government it do not is always the navel of the Whole World! I greet with all my heart all the Inhabitants Palestinian Nationality / State. I greet with all my heart all the Inhabitants Jewish Nationality. Israel and do not only! Please immediately end all military action Around the World.
https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/LocationIsrael.svg/240px-LocationIsrael.svg.png

These are the true indicators of support! ‚If elections to the Parliament were held next Sunday, the PO would get the votes (3 percent.), PiS would take first place (80 percent.) – According to a survey by true interviewers in Poland. The parliament also would include: SLD (1 percent)., Palikot Movement (3 percent.) And PSL (40 percent.)’.

Another / another manipulation. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów dostałaby PO (34 proc.), drugie miejsce zajęłoby PiS (23 proc.) – wynika z sondażu TNS Polska. W sejmie znalazłyby się także: SLD (8 proc.), Ruch Palikota (6 proc.) oraz PSL (5 proc.).  To jest kłamstwo!
Another / another manipulation. ‚If elections to the Parliament were held next Sunday, the PO would get the most votes (34 percent.), PiS would take second place (23 percent.) – According to a survey by TNS Poland. The parliament also would include: SLD (8 percent)., Palikot Movement (6 percent.) And PSL (5 percent.)’. This is a lie!

Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Iwona Kawecka
Hotel Marriott
Warsaw, Poland
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warsaw, Poland
DO  WIADOMOŚCI: https://i2.wp.com/www.policja.waw.pl/dokumenty/szablonyimg/1-logo_ksp.png
Iwona Kawecka; „przywódczyni” brygady ochroniarskiej utworzonej na potrzeby własne. Pozwolę sobie zauważyć, że wasza brygada „ochrończyków”, której to podobno przewodzi nieoficjalnie ktoś kto nosi imię „michał”, działa niezgodnie z jakimkolwiek prawem! „Droga” pani; Proszę doprowadzić do porządku prawnego swoją bezprawną brygadę „tygrysów” wściekłych na czele z panią, do dnia: 17 Listopada 2012 roku, do godziny 12: 00 w południe! Proszę bardzo dokładnie studiować wszystkie moje materiały. Proszę studiować moje materiały przez 12 miesięcy! Czytać to może pani sobie bajki do poduszki! Czytać to trzeba mnie pomiedzy wierszami i to bardzo precyzyjnie! Garniturki pani chłopcom nie wystarczą!
Communist mentality in Ministries in Poland!!!!!!! Do not has and do not will a return to communism and fascism! Yes! There’s a million percent conviction, that the traitor Polish State, the real criminals, the real global killers: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions]]]], it extreme gang operating, performing at the principle of an organized criminal group. These persons deliberately seek to liquidate the Polish State! These persons operate under the whip Merkel and under the whip Putin! This is do not unacceptable situation, which already threatens everyone Inhabitants the Whole World and already threatens all Inhabitants Polish! In due course of days and nights made remote and physical control in of all ministries in Polish! Here are the results of very negative and the most important this control. Here are the results of very negative and most of the control.
– Competence almost all officials below the level of the water / sea!
– Eighty percent of all persons employed in the administration are it: communists or of the person about mentality communist.
– The effectiveness of almost all officials below the level the level of the water / sea!.
– The quantity of persons employed in administration three times behind large.
– Staff security / protection to persons, who do not meet any legal requirements. It is a collection of random persons, who blindly carrying out unlawful command administration / owners, principals and supervisors! The are it always persons, who act incognito! Indentyfikatory do not meet the basic legal requirements!
Komunistyczna mentalność w Ministerstwach w Polsce!!!!!!! Nie ma i nie będzie powrotu do komunizmu i faszyzmu! Tak! Jest milion procent pewności, że zdrajcy Stanu Polskiego, prawdziwi przestępcy, prawdziwi globalni mordercy: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki]]]], to skrajna banda działająca na zasadzie zorganizowanej grupy przestępczej. Te osoby świadomie dążące do likwidacji Państwa Polskiego! Te osoby działają pod batem Merkel i pod batem Putina! To jest nie do zaakceptowania sytuacja, która już zagraża wszystkim mieszkańcom Całego Świata i Całej Polski!
W ciągu kilku dni i nocy dokonałem zdalnej i fizycznej kontroli wszystkich ministerstw polskich!
Dokonałem kontroli zdalnej wszystkich instytucji polskich budżetowych!
Oto wyniki bardzo negatywne i najważniejsze tej kontroli.
– kompetencje prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– osiemdziesiąt procent wszystkich osób zatrudnionych w administracji stanowią komuniści lub osoby z mentalnością komunistyczną.
– skuteczność prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– ilość osób zatrudnionych w administracji jest trzykrotnie za duża!
– pracownicy ochrony / ochrona to osoby nie spełniające żadnych wymogów prawnych. Jest to zbiór przypadkowych osób, ślepo wykonujących bezprawne polecenia administracji / właścicieli, pryncypałów, przełożonych! Są to zawsze osoby występujące incognito! Identyfikatory nie spełniają podstawowych wymogów prawnych!
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

=

Do not has and do not will a return to communism and fascism! Yes! There’s a million percent conviction, that the traitor Polish State, the real criminals, the real global killers: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions]]]], it extreme gang operating, performing at the principle of an organized criminal group. These persons deliberately seek to liquidate the Polish State! These persons operate under the whip Merkel and under the whip Putin! This is do not unacceptable situation, which already threatens everyone Inhabitants the Whole World and already threatens all Inhabitants Polish! In due course of days and nights made remote and physical control in of all ministries in Polish! Here are the results of very negative and the most important this control. Here are the results of very negative and most of the control.
– Competence almost all officials below the level of the water / sea!
– Eighty percent of all persons employed in the administration are it: communists or of the person about mentality communist.
– The effectiveness of almost all officials below the level the level of the water / sea!.
– The quantity of persons employed in administration three times behind large.
– Staff security / protection to persons, who do not meet any legal requirements. It is a collection of random persons, who blindly carrying out unlawful command administration / owners, principals and supervisors! The are it always persons, who act incognito! Indentyfikatory do not meet the basic legal requirements!

Nie ma i nie będzie powrotu do komunizmu i faszyzmu! Tak! Jest milion procent pewności, że zdrajcy Stanu Polskiego, prawdziwi przestępcy, prawdziwi globalni mordercy: [[[[Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki]]]], to skrajna banda działająca na zasadzie zorganizowanej grupy przestępczej. Te osoby świadomie dążące do likwidacji Państwa Polskiego! Te osoby działają pod batem Merkel i pod batem Putina! To jest nie do zaakceptowania sytuacja, która już zagraża wszystkim mieszkańcom Całego Świata i Całej Polski!
W ciągu kilku dni i nocy dokonałem zdalnej i fizycznej kontroli wszystkich ministerstw polskich!
Dokonałem kontroli zdalnej wszystkich instytucji polskich budżetowych!
Oto wyniki bardzo negatywne i najważniejsze tej kontroli.
– kompetencje prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– osiemdziesiąt procent wszystkich osób zatrudnionych w administracji stanowią komuniści lub osoby z mentalnością komunistyczną.
– skuteczność prawie wszystkich urzędników poniżej poziomu morza.
– ilość osób zatrudnionych w administracji jest trzykrotnie za duża!
– pracownicy ochrony / ochrona to osoby nie spełniające żadnych wymogów prawnych. Jest to zbiór przypadkowych osób, ślepo wykonujących bezprawne polecenia administracji / właścicieli, pryncypałów, przełożonych! Są to zawsze osoby występujące incognito! Identyfikatory nie spełniają podstawowych wymogów prawnych!

https://i1.wp.com/img.interia.pl/biznes/nimg/i/b/LOT_pierwsza_Europie_5967673.jpg
Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. failed to respond properly to any important question / questions; At questions of economy and defense; did not answer correctly at none very important question / questions; This fact definitely disqualifies them in each way. The last question for those ignorant and losers: Why the Belarusian authorities sometime be able with effect immediate take your wrecked airplane / take your crashed airplane with  territory the Polish, yet (a) above mentioned losers global: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. to this day they not can take and transport of Polish, Presidential aircraft TU 154 M, at which it perform brutal, murderous, terrorist attack / assassination, yet / else / even with the territory of Russia, near the city of Smolensk?!!!!!!!Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. nie odpowiedzieli poprawnie na żadne bardzo ważne pytanie / pytania; Na pytania z ekonomi i obronności; Taki fakt dyskwalifikuje ich definitywnie pod każdym względem. Ostanie pytanie dla tych nieuków i nieudaczników: Dlaczego władze Białorusi umiały ze skutkiem natychmiastowym zabrać swój rozbity samolot z terytorium Polski, a wyżej wymienieni nieudacznicy globalni: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Jan Antony Vincent-Rostowski, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak and etc. po dziś dzień nie potrafią zabrać i przetransportować Polskiego, Prezydenckiego Samolotu TU 154 M, na który to dokonano bestialskiego, zbrodniczego, terrorystycznego zamachu, z terytorium jeszcze Rosji, w pobliżu miasta Smoleńsk?!!!!!!!Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
Pan Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Barack Hussein Obama II musi obowiązkowo współpracować z gubernatorem stanu Massachusetts Mr. Willard Mitt Romney dla dobra Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jasne!
Mr. President of the States United of America Northern Barack Hussein Obama II must mandatory to work with the governor of Massachusetts with Mr. Willard Mitt Romney, for the good of the States United of America Northern. Sure!
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/G/201211/1352834777.jpg
https://i2.wp.com/i.wpimg.pl/r,id,d142NTA7aF4xMDA7dV5odHRwOi8vaS53cC5wbC9hL2YvanBlZy8yODI5MC9mbGFnYV91c2E2MDAuanBlZztxXjAuOTU7Y150cnVlO3NjXnRydWU7dF5qcGc7c153aWFkb21vc2NpO2Z0XjE=.jpg
https://i2.wp.com/l1.yimg.com/nn/fp/rsz/111212/images/smush/curse1_uni_1352727704.jpg
https://www.google.pl/logos/2012/poland12_hp.jpg
https://i2.wp.com/l1.yimg.com/nn/fp/rsz/111212/images/smush/curse1_uni_1352727704.jpg
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTasHBvKqHemuMJRrDFe9gQ7uUCZ9aPTSjwgGVfwfIkMT3EPqfuJw
Oni są zwiastunem Armagedonu! Szykujmy się na najgorsze
To see and to hear soon the presidents; Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 13, 14, 15, 15, 16, 2012, 08:47 am, 10:25 am, 08:09 pm, 08:58 pm, 09:12 pm, 09:18 pm, 11:34 pm, 09:23 pm, 10:25 am, 07:09 am, 01:14 am, 11:31 am, Central Europe.

==–..Whether the circus and negative manipulation went well polish pseudo-politicians, politicians,  traitors the state of Polish, murderers the intellectual elite near the city, Smolensk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc.? Obviously, that so! Whether the circus and negative manipulation went well polish pseudo-politicians, politicians,  traitors the state of Polish, murderers the intellectual elite near the city, Smolensk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc.? Obviously, that so! Whether in the evening, the day of November 10, 2012, in the city bus line number 717, in Warsaw, Poland, prepared assassination at my very precious life, by the  service offenders; service dog / dogs, working for the offenders politicians; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc? Obviously, that so! (This is already the tenth serious assassination at my precious life in Poland.) Tego dnia miałem faktycznie przestać oddychać, miałem faktycznie przestać żyć. In this day; I had factually discontinue breathing, I had factually discontinue my existence, my living. Absolutely guilty: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and etc. Whether poles are susceptible at negative manipulation, and rumors? Obviously, that so! Whether poles reach almost the bottom? Obviously, that so! Deviated counselors, counselors obsolete, idiots, who predict imminent end of the World; Their password are it: ‚hasp behind – fell’, ‚End’, ‚it is the end’, it are passwords idiots and for idiots to zap ! In this – leading the pack to killing by me is: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions and idiots to maximum power! The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 2012, 08:47 am, 10:25 am, 08:09 pm, Central Europe.
Proszę natychmiast zakończyć nagonkę negatywną na Dziennikarzy Polskich! With the point of Apolitical International Law; Each Nation must have eternal sovereignty. I greet with all my heart – with the occasion of the Independence and Sovereignty of eternal / eternity – the Whole Polish – all honest Leaders. All the details invitations will send soon; Cordially Invite You to me personally, to Cendrowski Wiesław Tomasz; The Presidents: Mr. Barack Hussein Obama II and Mr. Владимир Владимирович Путин; Topics: Composition / assembling congratulations and present facts and evidence; Recompense: Oblast Kaliningrad / Królewiec deliver / transmit to the Polish State; All the details invitations will send soon. Mr. Zbigniew Kazimierz Brzeziński (Cordially Invite you to me!), Whether you have a facts and evidence in the matter / in the topic; Assassination at life collective Polish elite intellectual in: presidential aircraft TU 154 M near the city of Smoleńsk? From several days and nights of almost all the information in the mass media (newspapers, television, radio and etc.) it a great media hype, that has drown the truth, the truth without hypocrisy, and without political propaganda / propagation pseudo-politicians. Full embargo, and full Veto for illegal authority in Poland, for: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar prohibited faces; Traitors and chameleons, murderers and assassins cooperating; consciously and unconsciously with foreign hostile interview / espionage / secret service! Nobody and nothing no squandered! Smoleńsk it not is forbidden topic! Smoleńsk it not is topic taboo! This is propaganda created by; Pseudo-politicians and politicians. Creates atmosphere a buying results / pillars artificial support of for political the corpses! Please immediately end the negative campaign at the Polish Journalists! Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit  – My Humble Person all the attributes of authority  (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction. Each Nation must have eternal sovereignty. With the point of Apolitical International Law.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 10, 11, 2012, 12:48 pm, 11:48 am, 11:50 am, 12:49 pm, Central Europe.

Friends, Everyone Inhabitants the Whole World, all the Inhabitants the Whole Polish, all the honest Leaders the Whole World: Reminder before decisive, tactical, accordance with International Law – smash / attack. All my conditions / circumstances are known everyone. My all conditions / circumstances are dictated only and solely true global good. Undoubtedly each person wants irreversible 100% Victory and irreparable 100% Success; You had / have very long time to understand my positive actions and have / had very long time to understand all of my program, which is discussed – at a glance – above. In Poland – for real the good of the Whole World and for the good true of the Whole Polish – must be absolute – officially transmit  – My Humble Person all the attributes of authority  (within 72 hours). It is inevitable decision, that should be made already in the past tense. Please You do not pretend / Please You do not play in false manner. You very well understand and know all my the steps; Without their implementation, it lead maybe all humanity to tragedy and self-destruction.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 08, 2012, 03:44 pm, Central Europe.

Temat: Dzień dobry Panu. Proszę być bardzo wstrzemięźliwym co do przekazywania materiałów w sprawie zamachu / morderstwa zbiorowego koło miasta Smoleńsk.

Good morning. Mr. Attorney Andrzej Seremet; Please very about great abstemious what to transmit materials in the matter assassination / murder collective near the city of Smoleńsk (dated: April 10, 2010). Please very the detail acquaint itself with all my materials in all my blogs, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz and no only; Not are it suitable persons to this purpose / in this purpose. Please it very good / well examine.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet
 
 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzObezp35mlKsi4K9NorJpZbUFXL6Gy313IpajFx_bKuELV8pJQg
https://i0.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201210/1350990691.jpeg
https://i1.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/S/201211/1352710023.jpg

‘president’ pretender / usurper Bronislaw Komorowski said, that there are no signs of a ‘deliberate action of an external factor’ in the context of the Smolensk disaster. He explained, that his last week’s word at this subject / topic is it the result of the inference / conclusion / corollary speech leader SP of Zbigniew Ziobro. The ‘president’ pretender / usurper also announced that next week has itself with meet with the Attorney General Andrzej Seremeten’; I understand, that as a traitor the Polish State, who did not win the 2010 year presidential election. You search all my materials at this topic.///////”prezydent” samozwaniec / uzurpator Bronisław Komorowski oświadczył, że nie ma sygnałów świadczących o „celowym działaniu czynnika zewnętrznego” w kontekście katastrofy smoleńskiej. Jak tłumaczył, jego ubiegłotygodniowe słowa na ten temat to efekt wniosku lidera SP Zbigniewa Ziobry. „Prezydent” samozwaniec / uzurpator poinformował też, że w przyszłym tygodniu ma się spotkać z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem”. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. T
he Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 12, 2012, 10:16 am, 07:55 am,  11:31 pm, Central Europe.

https://i2.wp.com/y.wpimg.pl/i/ivar/W/201211/1352793193.jpeg
‚Bishop Tadeusz Pieronek: The all of this legend about the assassination in Smolensk is simply ridiculous. – The all of this legend about the assassination in Smolensk, about the murder, is simply ridiculous – said Bishop Tadeusz Pieronek in Radio ZET. – The at sake God’s, if some small parts raises to the level of murder, it can itself with this only laugh – he added’. The at sake God’s; Bishop Tadeusz Pieronek; What’s itself going with the administration of the Catholic Church in Poland?! Tis it is the already loss of identity Catholic Church and loss of every real truth!!!

„Biskup Tadeusz Pieronek: cała ta legenda o zamachu w Smoleńsku jest po prostu śmieszna. – Cała ta legenda o zamachu w Smoleńsku, o morderstwie, jest po prostu śmieszna – powiedział biskup Tadeusz Pieronek w Radiu ZET. – No na miły Bóg, jeśli się jakieś drobne elementy podnosi do rangi morderstwa, to można się z tego tylko śmiać – dodał”. Na miły Bóg! Co się dzieje z administracją kościoła katolickiego w Polsce?! Toż to jest już utrata tożsamości kościoła i utrata wszelkiej prawdziwej prawdy!!!!!!!
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 13, 10:29 am, Central Europe.

 
SEKRETARIAT
 tel. 48 (22) 318-98- 80
 fax. 48 (22) 318-98-01
 
 ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
Dzień dobry Panu. Proszę być bardzo wstrzemięźliwym co do przekazywania materiałów w sprawie zamachu / morderstwa zbiorowego koło miasta Smoleńsk (dnia 10 Kwiecień 2010).
Proszę bardzo szczególowo zapoznać się z wszystkimi moimi materiałami w wszystkich moich blogach; Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz itp. nie są właściwymi osobami do tego celu / w tym celu. Proszę to bardzo dobrze przeanalizować.
International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
 

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

Mr. Barack Obama wins election for second term as president; You treat me very seriously; Remember, that it I have everything. Without my real wealth; (Without my perfect, real, complex, non-political / apolitical program, which includes all areas of each life, which includes even situations, tragedies and elements unpredictable) and without my personal participation: Cendrowski Wiesław Tomasz – nobody and nothing good not will build.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
https://i2.wp.com/m.ocdn.eu/_m/b138f6adac37bd166cc21131fdf24eec,37,1,12-146-2987-1386-0.jpg
President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North.
Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America North.
The Whole World, Poland, Warsaw, NOVEMBER 06, 07, 2012, 03:47 pm, 09:23 am, 09:25 am, 10:00 am, 10:29 am, Central Europe.
Mr. Barack Obama wins election for second term as president; You treat me very seriously; Remember, that it I have everything. Without my real wealth; (Without my perfect, real, complex, non-political / apolitical program, which includes all areas of each life, which includes even situations, tragedies and elements unpredictable) and without my personal participation – nobody and nothing good not will build.
https://i1.wp.com/l.yimg.com/dh/ap/metro/election/emeter_new.png
https://i1.wp.com/l.yimg.com/os/152/2012/11/06/ControlRoomBanner-jpg_222950.jpg
https://i2.wp.com/obamakontraromney.blog.pl/files/obamaromneyblog2.jpg

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama.
Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney.
My final crackdown with  traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the cityTof Smoleńsk.

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

03 lis

cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt

The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Lawyer International Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama. Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney. My final crackdown with traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the city of Smoleńsk. Series farther will continued. [[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

 
President Mr. Barack Hussein Obama II i Kandydat na presidenta Mr. Willard Mitt Romney w imieniu wszystkich Polaków / w imieniu wszystkich Mieszkańców Polski / w imieniu Całej Polonii; życzę 100 % zwycięstwa i 100% sukcesu w wyborach na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Bardzo wierzę, że wygrają wszyscy Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Mr. President Barack Hussein Obama II and candidate at Presidential Mr. Willard Mitt Romney in behalf of all Poles / in behalf of all Inhabitants Polish / in behalf of the Whole Polonia; in behalf of the Whole Polish Diaspora – commonly: Polonia; I wish 100% Victory and 100% success in the election at President States United of America North.
Really believe, that they can WIN all the Inhabitants of the States United of America.North.

Mitt Romney and Barack Obama. (AP Photo)

This do not is replay with entertainment. The will explication all themes!
Traitors Polish State and sophisticated global killers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions, besides these two serious offenses, violated / breach – also – following rudiments of law apolitical and rudiments apolitical normal of economics:
– In continuity with the other teams pseudo-government, led to the unjustified –  deliberate bankruptcy – almost all Polish Companies and sold these the company behind the proverbial penny!
– Your created abnormal (each law) law, which serves only selected persons and their supporters!
– You produced out of fear of political prisoners, which is already more in the Whole Poland, than normal workers in all layers of professional.
– You dismantling / dismantled the whole system financial, together with the whole system of wages and employment at normal conditions all employees.
– You led to the bankruptcy of the Whole Polish State; actual / true / real debt public and the actual / true / real deficit budget, is about hundred percent bigger / taller.

To nie jest powtórka z rozrywki. Będzie rozwinięcie wszystkich tematów!
Zdrajcy Stanu Polskiego i wyrafinowani globalni mordercy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki, oprócz tych dwóch poważnych przestępstw, naruszyli jeszcze następujące zasady prawa apolitycznego i zasady normalnej apolitycznej ekonomi:
– w ciągłości działania z innymi ekipami prowizorki rządowej; Doprowadzili do nieuzasadnionej, świadomej upadłości prawie wszystkie przedsiębiorstwa polskie i sprzedali te firmy za przysłowiową złotówkę!
– stworzyli anormalne (każde prawo) prawo, które służy tylko wybranym osobom i ich poplecznikom!
– wyprodukowali ze strachu więźniów politycznych, których jest już więcej w całej Polsce niż normalnych pracowników we wszystkich warstwach zawodowych.
– zdemontowali cały system finansowy, łącznie z całym systemem płac i zatrudniania na warunkach normalnych wszystkich pracowników.
– doprowadzili do bankructwa całe Państwo Polskie; Rzeczywisty dług publiczny i rzeczywisty deficyt budżetowy jest o sto procent większy / wyższy.
W związku z tym trybunał stanu i dodatkowa odpowiedzialność karna grozi wszystkim ekipom rządowym; ekipom byłym i bieżącym!

Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) President Barack Hussein Obama II, its height; Michelle LaVaughn Robinson Obama.
Once again very warmly greet his Wife ( intelligent and beautiful) candidate at presidential Willard Mitt Romney its height; Ann Lois Romney.
My final crackdown with  traitors the Polish State and with murderers global (basic data of these people are in my all materials) of the Polish elite intellectual, in the quantity / in the number 96 persons, near the cityTof Smoleńsk.

What else needs to happen in the Whole Poland with guilt; traitors Polish State, with guilt global killers / murderers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and no only / etc. – so as – almost fifty million aware Poles / Inhabitants of Polish (conscious), convince itself, that these individuals / persons (above mentioned) itfactually /  actually in 100% real, true evil?!

Co jeszcze musi się wydarzyć w Całej Polsce z winy zdrajców Stanu Polskiego, z winy globalnych morderców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i nie tylko / itp. żeby prawie pięćdziesiąt milionów świadomych Polaków / Mieszkańców Polski, mogło przekonać się, że wyżej wymienione osoby to faktycznie 100% prawdziwego ludzkiego zła?!

Maybe ‚authority’ and pseudo-authority polish we will offer of ten Mr. Anders Behring Breivik? For the reminder! In Poland lawlessness is about of value minimum hundred percent. Maybe such ‚advancement’  would force all Polish institutions to respond / answer at my e-mails (inter alia)? Maybe in those days / in those time will be true Love and true faithfulness? hahahaha / Your hypocrisy is about of value hundred percent!

Może władzy i pseudo-władzy polskiej zaoferujemy dziesięciu Pan Anders Behring Breivik? Dla przypomnienia!
W Polsce bezprawie jest o wartości minimum sto procent. Może takie posunięcie zmusi wszystkie polskie instytucje do odpowiadania na moją pocztę elektroniczną (między innymi)? Może wtedy zapanuje miłość i wierność?

This do not is replay with entertainment. The will explication all themes!
Traitors Polish State and sophisticated global killers: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions, besides these two serious offenses, violated / breach – also – following rudiments of law apolitical and rudiments apolitical normal of economics:
– In continuity with the other teams pseudo-government, led to the unjustified –  deliberate bankruptcy – almost all Polish Companies and sold these the company behind the proverbial penny!
– Your created abnormal (each law) law, which serves only selected persons and their supporters!
– You produced out of fear of political prisoners, which is already more in the Whole Poland, than normal workers in all layers of professional..
– You dismantling / dismantled the whole system financial, together with the whole system of wages and employment at normal conditions all employees.
– You led to the bankruptcy of the Whole Polish State; actual / true / real debt public and the actual / true / real deficit budget, is about hundred percent bigger / taller.

To nie jest powtórka z rozrywki. Będzie rozwinięcie wszystkich tematów!
Zdrajcy Stanu Polskiego i wyrafinowani globalni mordercy: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki, oprócz tych dwóch poważnych przestępstw, naruszyli jeszcze następujące zasady prawa apolitycznego i zasady normalnej apolitycznej ekonomi:
– w ciągłości działania z innymi ekipami prowizorki rządowej; Doprowadzili do nieuzasadnionej, świadomej upadłości prawie wszystkie przedsiębiorstwa polskie i sprzedali te firmy za przysłowiową złotówkę!
– stworzyli anormalne (każde prawo) prawo, które służy tylko wybranym osobom i ich poplecznikom!
– wyprodukowali ze strachu więźniów politycznych, których jest już więcej w całej Polsce niż normalnych pracowników we wszystkich warstwach zawodowych.
– zdemontowali cały system finansowy, łącznie z całym systemem płac i zatrudniania na warunkach normalnych wszystkich pracowników.
– doprowadzili do bankructwa całe Państwo Polskie; Rzeczywisty dług publiczny i rzeczywisty deficyt budżetowy jest o sto procent większy / wyższy.
W związku z tym trybunał stanu i dodatkowa odpowiedzialność karna grozi wszystkim ekipom rządowym; ekipom byłym i bieżącym!

Series farther will continued.

[[[[Traitors the Polish State and murderers global: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Adam Szejnfeld & etc.]]]]

The Whole World, Poland, Warsaw, November 04, 05, 2012, 12:07 pm, 02:56 pm,  11:20 pm, 02:12pm, 03:30 pm, 04:55 pm, Central Europe.

Plik:Coat of arms of Poland-official3.png

International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert (witness), Cendrowski Wiesław Tomasz; General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World; Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Full my ban at everything. Full my embargo at everything.  Applies only Poland.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.  Applies only Poland.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com or globallawyerc.wieslawtomasz@vip.onet.pl
Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.

With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

https://profiles.google.com/atwtc17/about
http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt. wordpress.com/
http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?_ticrsn=3&ticaid=5f487
http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/?ticaid=6f378
http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profileyahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
WindowsLiveSpaces
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin10&rpsnv=11&ct=1349330473&rver=6.2.62890&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-9266851f042c9cc1%2F&lc=1045&id=73625 

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King